Connect with us

Светско

Левтер Спиров като ученик, учител и директор на първата гимназия в гр. Гоце Делчев – гимназия „Яне Сандански“

Published

on

За учителите трябва да се пише. Те работят в учи­лище с бъдещето и за бъ­дещето. От това как рабо­тят ще зависи колко силна ще е България.

Левтер Георгиев Спиров е роден на 20.XII.1919 г. в с. Горно Броди, Серско (днес в Гърция). След Първата и Втората национална ката­строфа, след Междусъю­зническата война през 1913 г. и след Първата световна война 1914- 1918 г., много семейства напускат род­ните си места от Егейска и Вардарска Македония, Одринска Тракия и Южна Добруджа и се заселват в свободната част на майка България.

През 1925 г. семейство Спирови с още двадесетина семейства под натиска на гръцките власти напускат с. Горно Броди и се заселват в с. Брезница, Неврокопско. Село Брезница е помохаме­данчено в края на XVIII (ос­емнадесети) век. В началото на ХХ-ти век в с. Брезница се заселват няколко семейства от селата Кремен и Обидим. Населението на село Брез­ница по това време е почти неграмотно.

Есента на 1926 г. Левтер Спиров постъпва ученик в първо отделение (първи клас). В първо отделение всичко има 11 (единадесет) ученика, а във второ отделе­ние има 9 (девет) ученика. Двете паралелки били слети, учителят обучавал едновре­менно и двете отделения. Половин час се занимавал с първо отделение, поло­вин час – с второ отделение. Така двете слети отделения завършват четвърто отделе­ние на началното училище. Учениците нямат тетрадки, пишат на плочка с формата на тетрадка с кондила – мо­лив, завързан с връв за пло­чата. Написаното на плочата и черната дъска учениците изтриват със заешки крак вместо с гъба.

През 1930 г. Левтер Спи­ров сам от селото продъл­жава да учи в прогимна­зията в гр. Неврокоп (Гоце Делчев). Прогимназиалното училище се помещава в ста­ра сграда, която се намира на мястото на сегашната сграда на Горското стопан­ство. Трети клас (VII клас) на прогимназията завършва в новата сграда на сегашното Второ основно училище. При записването от трети клас (VII клас) за четвърти клас (VIII клас) на гимназията се изисква такса от 1000 (хи­ляда) лева. В четвърти клас на гимназията се сформи­рат две паралелки, събрани от цялата тогавашна Невро­копска околия.

От 1920 до 1930 година гимназията е педагогическо училище. То бива закрито и гимназията става реална. Четвърти и пети клас се во­дят като класове на реална­та вече гимназия. Занятията се провеждат сутрин пет часа и следобед два часа.

След преврата на 19.V.1934 г. новото правителство за­крива много гимназии в страната, в това число и гимназията в град Нев­рокоп (Гоце Делчев).

Тогава Лев­тер Спиров е ученик в пети класа на гимназията. На ученици­те им дават отпусни сви­детелства да продължат учението си в други гра­дове. Тогава неврокопска­та обществе­ност и Родителския комитет към гимназията правят и изпращат подробно изложе­ние за необходимостта от гимназия в град Неврокоп. Изложението от 1-ви юли 1935 година е подписано от председателя ?на Родител­ския комитет Стоян Попов, членовете Костадин П. Ду­манов иДГ.. Димитров. Из­ложението е подписано и от всички стопански и култур­но- просветни организации и маса български граждани от Неврокопския край, в това число и изгонените от Бе­ломорието българи от гръц­ките власти. Изложението е подкрепено от Иван Кюлев, кмета на града и протосин­гела. Така е измолено от Ми­нистерството на просветата да се открие гимназия отно­во в гр. Неврокоп. При това положение училищното ръ­ководство събира отпусните и удостоверенията от учени­ците да учат в шести гимна­зиален клас. Но трябвало да държат изпит по български език и математика. Това става на 7 и 8 септември по времето на традицион­ния Неврокопски панаир. В Неврокопската гимназия тогава дошли ученици и от Разложка околия, тъй като там нямало гимназия. Така в гимназията се образуват една девическа и две мъжки паралелки.

Ето и някои впечатления и спомени на Левтер Спиров от живота му като ученик в гимназията:

„Униформата ни беше строго определена – куртка с висока яка и бяла якичка, черни панталони, колан с тока и надпис на училището, фуражка с монограм „Невро­копска смесена гимназия” и блузи за девойките, барета също с монограм. Два пъти в месеца ни водеха на кино. Строяваха ни в двора на училището и с песни („Един завет”, „Бдинци лъвове ти­тани”) през главната улица на града до киното, което се намираше в стара сграда, където сега се гради нова постройка срещу Районния музей.”

В гимназията се разви­ваше разнообразна извън­класна дейност – кръжоци, физкултурна дейност, със­тезания и др. Много инте­ресни бяха физкултурните състезания и игри, които се провеждаха на игрището – сегашния стадион. Тъй като

 тогава нямаше телевизия, тези игри бяха чудесно раз­влечение за гражданството. Ученикът Д. Марчев печеле­ше първо място на овчарски скок, К. Кръстилов – скок през прозорец и т.н. Най-интересни бяха, обаче, масови­те физкултурни игри и упражненията с физкултурен екип и флагчета – знаме­нца, изпълнявани под валсовите звуци на военната музика. Измежду извънклас­ните форми силни спомени у мене са провежданите сбир­ки на Въздържател­ното дружество. То Въздържателното дружество имаше за цел да дава научни знания на ученици­те, да учи на нрав­ствени отношения между младежите и хората. .Изнасяха се беседи – реферати с научно, морал­но-етичен характер в гим­настическия салон, който бе приспособен и за учебна стая, тъй като не достигаха учебни стаи на горния етаж на сегашното Второ основ­но училище. На първия етаж учеха учениците от прогим­назията. Лектори бяха пре­димно ученици и учители по теми като „Произход на зе­мята”, Произход на човека”, „Ролята на електричеството за научно-техническия про­грес и бита на хората”,„Дру­гарството, приятелството и любовта”, „Семейството – социална единица на об­ществото” и др. Още по-ин­тересни бяха провежданите излети и екскурзии, като из­лет до село Заграде, където ни запознаваха със стария римски град „Никополис ад нестум”. На моста на река Места се провеждаха състе­зания по надбягване. В едно от тези надбягвания, състе­занието спечели директо­ра на училището Радивой Дичев (директор между IX. 1935- IX. 1937 г.). Походите до трите водопада над село Брезница и игрите по лива­дите на Манастирчето над града и Папаз Чаир.”

Левтер Спиров завършва първия випуск на реалната гимназия през 1939 година. През 1940-1944 г. завърш­ва философия и френски език в Софийския държавен университет в гр. София. От 1944 г. до 1946 г. отбива во­енната си служба в казарма­та. През месеците IX-XII на 1946 година е на учетелски стаж в Трета мъжка гимнац­зия в гр. София, а от януари 1947 г. постъпва на работа в гимназията. От учебната 1947-194Ц г. до 1950 г. е (за­местник-директор). Гимна­зията има 40 паралелки от IV-ти (VIII) до XI-ти клас. За­нятията се водят на две сме­ни. Командировани са мно­го учители от вътрешността на страна да преподават на учениците.

През 1950 г. гимназията се разделя на две – първа и втора. На Първата гимназия директор става Костов, а на Втората – Чапкънов. Така е до края на 1952 г.

През 1953 г. се създават две единни средни учили­ща от първи до единадесети клас. Първо единно средно училище с директор Иван Икономов, който до тогава е учител в с. Мосомище. Вто­ро единно средно училище с директор Левтер Спиров от първи до единадесети клас. На гимназията от VIII до XI- ти клас е директор Бл. Чап­кънов.

Двете единни средни учи­лища учат в сградата на сегашното Второ основно училище на смени сутрин и следобед. А Гимназията учи в новата сграда, където е и сега гимназия „Яне Сандан­ски”. Тя е наричана „образ­цова гимназия”. Учениците ходели в училището по тър­лъци.

Между гимназията и двете единни средни училища се води благородно състезание по извънкласните форми.

Към Второ единно средно училище се сформира под ръководството на ученик от IX-ти клас четиригласен хор. Към хора се включват и то­ку-що дошлите млади учите­ли – Любен Лазаров, Дими­тър Итев, Йорданка Тодина (Пандева), Васил Захариев. В репертоара си поставят сложни песни от дядо Иван Кюлев, известен педагог и музиковед – „Стойне ле”, „Пи­тай Яне” и др.

На прегледа на художест­вената само­дейност – над­пяване, хорът на Второ един­но средно учи­лище печели първо място на околийски преглед и вто­ро място на окръжен пре­глед гр. Благо­евград.

През 1957 година двете единни сред­ни училища се сливат с Гимназията с директор Иван Стоянов Бухлев VIH- ми до XI-ти. Оформят се две основни училища (про­гимназии): Първо основно училище „Кирил и Методий” иВторо основно училище „Гоце Делчев” и едно начал­но „Братя Миладинови” – сега Трето основно училище „Братя Миладинови”.

Заслужава да се отбележи много добрата дейност на театралната трупа в Гимна­зията, ръководена от учител­ката Боикова и танцовата трупа с ръководител Левтер Спиров. Двете трупи изна­сят много концерти в града и селата.

Учениците от гимназията още от лятото на 1947 г. се включват в бригадирското младежко движение. Една бригада от 120 ученика и осем учители работят на обектите на Електростанция­та в с. Петрово, край Сандан­ски и друга на Хаинбоаз. 80 ученика участват на бригада „Перник-Волуяк”. Учениците и учителите с ентусиазъм участват в бригадирското движение за изграждането и икономическото развитие на България.

Левтер Спиров бе мно­го години преподавател по френски език, логика, осно­ви на комунизма, а и парти­ен секретар на партийната организация на БКП в гим­назията. Той бе уважаван учител и общественик, който може да служи за пример на младите поколения учители. Той е част от историята на гимназията.

Накрая може да се каже, че гимназия „Яне Сандан­ски” не е вече единствената гимназия в гр. Гоце Делчев и района.

През 1959 г. се открива Селскостопански техникум – днес професионална гим­назия „П. Яворов”. През 1965 г. се открива Техникум по електротехника – сега Нев­рокопска професионална гимназия „Димитър Талев”. През 1973 г. се открива сред­но образователно училище в с. Кочан. Следващата 1974 г. се открива гимназия в с. Сатовча. И така следващите години се откриват средни училища – гимназии в селата Хаджидимово, Гърмен, Сла­щен, Абланица, Рибново и в Брезница.

Това повиши образова­телното и културно ниво на населението в бившата Го­цеделчевска околия — днес общините Гоце Делчев, Са­товча, Хаджидимово и Гър­мен.

А това всеки гражданин може да го види и се убеди, че е истина.

Георги Мавродиев

Вестник ” ТОП ПРЕСА ”

Таблоид

Благоевградчани пропищяха от нападения на агресивни бездомни кучета в центъра

Published

on

Благоеврадчани пропищяха от нападения на бездомни кучета. Само вчера трима граждани сигнализираха в. „Струма“ за преживен кошмар при проявена агресия на големи песове, които обикалят в района между площад „Македония“, градинката при банята и площада пред пощата в централната част на града.

„Вървях спокойно завчера привечер, когато изведнъж при заведение „Папараци“ голямо куче ми се нахвърли без причина. Беше бяло, с къс косъм, захапа ме за ръката, разкъса грейката ми“, разказа Иван Георгиев и продължи: „ Аз съм 90-кг мъж и се стреснах, ако на мое място беше жена, възрастен човек или дете, вероятно кучето щеше да ги повали на земята и ситуацията можеше да стане страшна.

По време на нападението наблизо имаше група тийнейджърки, момичетата изпищяха и за секунди се скриха в някакво магазинче. Вероятно бездомните кучета са агресивни, защото като не работят заведенията наоколо, няма кой да ги храни. Не знам, но е факт, че са изключително опасни, и общината спешно трябва да вземе мерки и да ги събере, докато не е станала беля“, заяви нападнатият.

Той допълни още, че същия ден кучета са нападнали и д-р Сашо Костов в района, близо до Купола, който е в същата зона на града, а няколко дни по-рано бездомен пес скочил на гърба на учител, който преминавал през градинката при банята.

От общината реагираха на сигналите на потърпевши граждани, подадени и на горещия телефон, като сезираха собственичката на фирма „Бали Ко“ Илиана Балева, която е ангажирана със стопанисването на общинския приют за бездомни животни и със залавянето, кастрирането и обезпаразитяването на уличните кучета.

От кметството отбелязаха, че до изграждане на планирания нов приют с повече клетки проблемът с бездомните животни няма как да бъде решен трайно, тъй като по наредба, приета от ОбС, уличните кучета, след като се третират, се връщат в района, където са заловени.

Continue Reading

Таблоид

Бебе с антитела срещу Covid-19 се роди в Пазарджик

Published

on

28-годишна жена от Пазарджик, която се е заразила с Covid-19 в последния триместър на бременността, е родила бебе с антитела срещу вируса, съобщиха от лечебното заведение.

Момиченцето се ражда чрез цезарово сечение на 5 януари в 9.17 часа в родилното отделение на Областната болница. Бебето тежи 2750 грама и е с дължина от 46 см. В дежурния екип, водил раждането, са участвали акушер- гинеколозите д-р Иван Китов и д-р Иво Цанов, специализантът- д-р Лучия Арбалиева,операционната акушерка Виолета Нориева и анестезиологът д-р Иван Харизанов.

Неонатологът по време на операцията, който поема новороденото е д-р Величка Богданова. Д-р Иван Китов и д-р Иван Харизанов са и лекарите, които проследяват заболяването с COVID-19 и лекуват бременната жена, докато е болна. Няколко дни тя поддържа температура над 38.7 градуса, има и кашлица, която също трябва да бъде овладяна.

Двамата лекари успяват да излекуват 28-годишната пазарджиклийка преди да постъпи за раждане в АГО на МБАЛ-Пазарджик. Поради факта, че родилката е преболедувала коронавирусната инфекция д-р Китов преценява, че раждането трябва да е чрез цезарово сечение.

Бебето се ражда в добро състояние, но има известно изоставане в теглото и размера заради коронавирусната инфекция на майката, която нанася промени и в плацентата. Направеният след раждането антигенен тест показва наличие на IgG антитела, което означава, че бебето е имало среща със SARS-CoV-2.

Д-р Иван Китов и началникът на Неонатологично отделение д-р Здравка Пиронова продължават да следят развитието на новороденото и след неговото изписване от болницата. Предстои да му бъде направено и количествено изследване за антитела.

Continue Reading
loading...

Facebook

КАЛЕНДАР

януари 2021
ПВСЧПСН
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

ПОПУЛЯРНИ

tempobet

Office Lizenz Kaufen Windows 10 pro lizenz kaufen Office 2019 Lizenz Office 365 lizenz kaufen Windows 10 Home lizenz kaufen Office 2016 lizenz kaufen office lisans satın al office 2019 satın al