Свържете се с нас

ТОП

Ретро парти в THE FACE тази нощ, вхoд свободен! Подгрейте за Анелия в четвъртък

Публикувано

на

12783_785339021513909_4349508062903684200_n

Хитове от близкото минало ще звучат днес на Ретро парти в най-посещавания нощен клуб в Благоевград THE FACE. Любителите на златните изпълнения на поп-фолка ще могат да вдигнат градусите на жадните за купони. Вход свободен и промоция на алкохол за всички желаещи да се забавляват с любимите си парчета. Очертава се поредният горещ купон, а утре за доброто настроение ще се погрижи фолк фурията Анелия.

коментара

Новини

Народните представители от ГЕРБ-Перник проведоха приемен ден с граждани

Публикувано

на

Народните представители от ГЕРБ Красимир Велчев и д-р Александър Александров проведоха регулярен приемен ден в Перник. На срещата, която премина при висок обществен интерес, бяха поставени проблеми, свързани със имотни спорове, инфраструктурата в населените места, а също така и такива от социално-битов характер. Местни жители зададоха въпроси, свързани с изплащането на компенсации на притежателите на многогодишни жилищно-спестовни влогове. От своя страна народните представители посочиха, че за изплащане на левовата компенсация на гражданите с многогодишни жилищно-спестовни влогове в бюджета за 2019 година са планирани 11 млн. лева. До 31 декември 2019 година трябва да бъдат компенсирани всички правоимащи с лихвоточки, които са упражнили правата си, като са придобили или са започнали изграждането на жилище до 30.11.2016 година. Народните представители поеха ангажимент към хората да се запознаят подробно с поставените казуси и да предоставят информацията на ресорните министри.

коментара

Продължете с четенето

Новини

Дневен ред на Общински съвет  Благоевград – 29 март 2019 г. /петък/

Публикувано

на

На основание чл. 25, ал. 1 от ЗМСМА свиквам редовно заседание на Общински съвет  Благоевград на 29 март 2019 г. /петък/ от 09.30 ч. в зала „22-ри септември” на общината при следния проект за

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 1. 1. Питане с вх. № 94-00-303/14.03.2016 г., от Злата Ризова- общински съветник при Общински съвет Благоевград.

 

 1. Предложение № 60-00-46/19.03.2019 г., относно определяне размера на трудовите възнаграждения на кметовете в рамките на действащата нормативна уредба и средствата за работна заплата.

Докл. – Йордан Миленков – Председател на КБФЕ

 

 1. Предложение № 60-00-47/19.03.2019 г., относно подготовка на проектно предложение на Община Благоевград по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 “Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020 г.”, Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. на МРРБ, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Инвестиционен приоритет: „Интегриран градски транспорт“.

Докл. – Йордан Миленков – Председател на КБФЕ

 

 1. Предложение 60-00-36/27.03.2019 г., относно кандидатстване на Община Благоевград с проектно предложение „Патронажна грижа в Община Благоевград“ по Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОР001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания- Компонент 2“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

Докл. – Йордан Миленков – Председател на КБФЕ

 

 1. Предложение № 60-00-60/25.03.2019 г., относно приемане на дарение на парични средства за закупуване и монтиране на детски съоръжения на детска площадка.

Докл. – Йордан Миленков – Председател на КБФЕ

 

 1. Предложение № 60-00-61/25.03.2019 г., относно изпълнение на мерките, заложени в „Програма за управление на отпадъците на Община Благоевград 2015 – 2020 г.“

            Докл. – Рашко Динков – Председател на КУТКБОЕТ

 

 1. Предложение № 60-00-62/25.03.2019 г., относно изпълнение на мерките, заложени в Програмите за намаляване на вредните емисии в атмосферния въздух на фини прахови частици и полициклични ароматни въглеводороди на територията на Община Благоевград.

            Докл. – Рашко Динков – Председател на КУТКБОЕТ

 

 1. Предложение № 60-00-63/25.03.2019 г., относно определяне на условия, ред и минимални изисквания за сключване на договори за организиране на система за разделно събиране, на територията на община Благоевград, на отпадъчни материали от облекла и текстил от домакинствата.

            Докл. – Рашко Динков – Председател на КУТКБОЕТ

 

 1. Предложение № 60-00-56/25.03.2019 г., относно предстоящо извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК.

            Докл. – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

 

 1. Предложение № 60-00-50/19.03.2019 г., относно покана с вх. № 69-00-254/14.03.2019 г. за свикване на извънредно Общо събрание на „Прима Инвест БГ“ ООД, което ще се проведе на 03.04.2019 г. от 13.00 ч.

            Докл. – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

 

 1. Предложение № 60-00-52/20.03.2019 г., относно отпускане на еднократна финансова помощ на жители на Община Благоевград, съгласно приетите от Общински съвет Благоевград критерии и целеви групи.

            Докл. – Гергана Муртова – Председател на КСЖП

           

 1. Предложение № 60-00-34/25.02.2019 г., относно приемане на актуализирания списък на общински жилищен фонд на Община Благоевград за 2019 година.

            Докл.  – Гергана Муртова – Председател на КСЖП

                        – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

 

 1. Предложение № 60-00-51/19.03.2019 г., относно избиране на общински съветници за членове на Експертния съвет към фонд „Култура” на Община Благоевград.

            Докл. – Ивайло Златанов – Председател на КОКВ

 1. Предложение № 60-00-45/18.03.2019 г., относно откриване на процедура и провеждане на публичен търг за отдаване под наем на части от общински имоти за поставяне на рекламно-информационни елементи тип билборд с размери 3 х 4 м.

Докл. – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

                       

 1. Предложение № 60-00-43/13.03.2019 г., относно предоставяне за безвъзмездно управление на част от общински имот с идентификатор № 04279.612.98.2, публична общинска собственост съгласно Акт № 2013/30.03.2010 г., с адрес на имота гр. Благоевград, пл. „Георги Измирлиев- Македончето“ № 5, на Ансамбъл „Пирин“- Благоевград.

            Докл. – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

 1. Предложение № 60-00-44/13.03.2019 г., относно постъпила молба с вх. № 0207-2/06.02.2019 г. от Йордан Любенов Тумбев за закупуване на урегулиран поземлен имот VII- общ., кв. 3 по плана на с. Логодаж.

Докл. – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

 

 1. Предложение № 60-00-33/19.03.2019 г., относно постъпило искане с вх. № ОС-0207-9/05.12.2018 г. от Росица Шишманова Алимова, Емилия Василева Байкалова, Юлий Василев Алимов и Ася Василева Мишева за закупуване от Община Благоевград на УПИ XIII- 184, 185 (тринадесет- сто осемдесет и четири, сто осемдесет и пет), кв. 13 (тринадесет) по плана на с. Церово, общ. Благоевград, ЗРП одобрен със Заповед № 325/06.04.1982г., ЧИРП и допълване КП одобрен със заповед № 1549/17.07.2009г., целият с площ от 472 (четиристотин седемдесет и два) кв.м., със законно изградена в имота сграда.

Докл. – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

 

 1. Предложение № 60-00-42/11.03.2019 г., относно даване на съгласие за обявяване на публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински поземлен имот с идентификатор № 04279.627.255 / по кадастралната карта на Благоевград, одобрена със Заповед № РД-18-32/10.05.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, целият с площ- 335 кв.м, с адрес, кв. „Еленово”, Благоевград, а по ПУП /ПРЗ/ представляващ УПИ VIII, кв. 53, кв. „Еленово”, Благоевград.

            Докл. – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

                   – Рашко Динков – Председател на КУТКБОЕТ

                       

 1. Предложение № 60-00-39/11.03.2019 г., относно учредяване право на строеж за допълващо застрояване- навес, със РЗП- 26,40 кв.м в поземлен имот с идентификатор 04279.610.12 по кадастрална карта на гр. Благоевград.

            Докл. – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

                   – Рашко Динков – Председател на КУТКБОЕТ

 

 1. Предложение № 60-00-53/20.03.2019 г., относно даване на съгласие за разрешаване изработване на Подробен устройствен план (ПУП):
 2. Изменение на плана за регулация (ПР) на УПИ І- 610.382, в кв. 9 по плана на 3-ти микрорайон, Благоевград за изменение на уличната регулационна линия към улица с О.Т. 39, О.Т. 53 по имотната граница на имот с проектен идентификатор 04279.610.405 и отреждане на УПИ І за имот с идентификатор 04279.610.382, имот с проектен идентификатор 04279.610.404 и имот с проектен идентификатор 04279.610.405 по кадастралната карта на Благоевград.
 3. Изменение на бордюрната линия на ул. „Генерал Тодоров“ от О. Т. 39 до О. Т. 53 за отпадане на предвиденото уширение за паркиране.

       Докл. – Рашко Динков – Председател на КУТКБОЕТ

                        – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

 

 1. Предложение № 60-00-41/11.03.2019 г., относно даване на съгласие за разрешаване изработване на Подробен устройствен план (ПУП):
 2. План за регулация (ПР) за образуване на нов кв.12А и нов УПИ І, отреден за имот с пл. № 504 с предназначение „за спорт и атракции“ по плана на с. Изгрев, общ. Благоевград.
 3. План за застрояване на новообразувания УПИ І в кв. 12А по плана на с. Изгрев, общ. Благоевград.

     Докл. – Рашко Динков – Председател на КУТКБОЕТ

                        – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

 

 1. Предложение № 60-00-40/11.03.2019 г., относно даване на съгласие за разпределение правото на ползване в съсобствен поземлен имот, представляващ УПИ V, по ЗРП на с. Изгрев, община Благоевград.

            Докл. – Рашко Динков – Председател на КУТКБОЕТ

                        – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

 

 1. Предложение № 60-00-48/19.03.2019 г., относно одобряване по реда на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА на Подробен устройствен план – парцеларен план за нов водопроводен клон РЕ Ф 90 от съществуващ водопроводен клон РЕФ 110 от водопроводната мрежа на Благоевград до имот с идентификатор 04279.55.37, местност „Шейница” по кадастралната карта на Благоевград с трасе и сервитут, засягащ и ограничаващ ползването на имот с идентификатор 04279.55.32 /полски път- общинска собственост/ по КК на Благоевград и даване съгласие за преминаване през имот общинска собственост по реда на чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА.

Докл. – Рашко Динков – Председател на КУТКБОЕТ

                        – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

 

 1. Предложение № 60-00-54/20.03.2019 г., относно одобряване по реда на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА на Подробен устройствен план (ПУП)- парцеларен план (ПП) за трасе на електропровод до имот с идентификатор 04279.17.2, местност „Чикуто- Ш.16” по кадастралната карта на Благоевград, засягащо и ограничаващо ползването на имот с идентификатор 04279.17.121 (полски път- общинска собственост) по кадастралната карта на Благоевград и даване съгласие за преминаване през имот- общинска собственост, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА.

Докл. – Рашко Динков – Председател на КУТКБОЕТ

                        – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

 

 1. Предложение № 60-00-37/05.03.2019 г., относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план- план за застрояване за имот с № 032012, местност “Джампалица” в землището на с. Рилци, общ. Благоевград с цел промяна предназначението от “нива” за “автокъща, магазин, склад и офиси”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона- “Ов”; Височина на застрояване- до 7.00 м; Максимална стойност на Кинт.- 0,8; Плътност на застрояване- максимум 40%; Минимална озеленена площ- 50%.

            Докл. – Рашко Динков – Председател на КУТКБОЕТ

 

 1. Предложение № 60-00-49/19.03.2019 г., относно одобряване, по реда на чл. 127, ал. 6 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, изменение на Общ устройствен план на Община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет Благоевград, за имот с № 009002, местност „Лаго”, землище на с. Покровник, общ. Благоевград, с цел предвиждане на смесена многофункционална устройствена зона с понижени показатели “Смф1”: Височина на застрояване- до 10.00м; Максимална стойност на Кинт.- 1.5; Плътност на застрояване- макс. 50%; Минимална озеленена площ 30%.

       Докл. – Рашко Динков – Председател на КУТКБОЕТ

 

 1. Предложение № 60-00-55/20.03.2019 г., относно одобряване по реда на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА на Подробен устройствен план- парцеларен план на ново трасе на въздушен ел. провод 20 kV в имот с идентификатор 04279.84.41 по кадастралната карта на Благоевград с трасе и сервитут, засягащи и ограничаващи ползването на имот с идентификатор 04279.84.41(друг вид дървопроизводителна гора- държавна собственост) по кадастралната карта на Благоевград.

       Докл. – Рашко Динков – Председател на КУТКБОЕТ

 

РАДОСЛАВ ТАСКОВ

Председател на ОбС – Благоевград          

 

25.03.2019 година

Благоевград

 

 

 

 

 

 

 

коментара

Продължете с четенето
Loading...
loading...

Магазин за бои и мазилки JUB

Facebook

КАЛЕНДАР

март 2019
П В С Ч П С Н
« февр.    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

ПОПУЛЯРНИ