Свържете се с нас

Таблоид

Първи случай на малария е регистриран в бежанския лагер в Ковачевци

Публикувано

на

малаия

Заразата донесъл афганистанец. Два дни след пристигането му мъжът се почувствал зле и вдигнал висока температура, а направените му прегледи и изследвания показали, че чужденецът е болен от малария. Взети са всички необходими мерки и селището е дезинфекцирано. Няма опасност от заразяване на хората в селото, заяви заместник-областният управител на Перник Галина Никодимова. Освен случая на малария, в центъра има и варицела. От шарка са се разболели седем деца. Заради варицелата здравните власти са поставили центъра под карантина, която ще продължи до утре. На настанените там бежанци е назначен общопрактикуващ лекар, съобщи директорът на РЗОК в Перник д-р Магдалена Христова. Заради религията на бежанките, се наложило медицинското лице да е жена.

bnr.bg

коментара

Таблоид

ДС за Ахмед Башев: Специалист по възродителния процес, даже дава рецепти за успеха му

Публикувано

на

Ахмед Башев станал Агент Манол с готовност и преданост

 

Трите имена:

Ахмед Ахмедов Башев

Дата на раждане:

22 януари 1964 г.

Място на раждане:

с. Рибново, област Благо­евград.

Произход:

Селско семейство.

Семейно положение:

Женен.

Професия:

Учител.

Месторабота:

с. Рибново.

Възраст към момента на привличане/назначаване:

24 години.

Категория сътрудник:

Агент.

Псевдоним:

„МАНОЛ”.

Структура:

Областно управление на МВР-ДС Благоевград.

Дата на привличане/на­значаване:

26 май 1988 г.

Вербуван от:

старши лейтенант Влади­мир Трендафилов.

Ръководен от:

старши лейтенант Влади­мир Трендафилов, капитан Ст. Бойков.

ХАРАКТЕРИСТИКА:

„Има положително отно­шение към мероприятията, провеждани от партията за възпитанието на местното на­селение, по възродителния процес и други. Проявява съз­нателност, явява се на сре­щите, проявява разбиране по отношение на възродителния процес, като на практика е ре­шил въпросите в семейството си. Информира ни редовно и обективно за развитието, как­то на възродителния процес и за други възникнали въпроси в Рибново“, Районно управле­ние на МВР-ДС гр. Гоце Делчев, 1988 г.

Подготовка:

Установяване на двустранна връзка. Използване на тайник при усложнена обстановка.

Дата на обявяване на при­надлежност:

25 октомври 2007 г. с реше­ние №18 при проверката на кандидатите за участие в мест­ните избори.

Документи за принадлеж­ност:

Собственоръчно написани агентурни сведения; докумен­ти от ръководилите го щатни служители; рег. дневник; рег. бланка; картон обр. 4; лично дело ІА – 2973 (Бл), работно дело ІР – 2084 (Бл); доклад на МВР RB202009-001-05/01 – 08 – І – 1880/22 октомври 2007 г.

Публична длъжност или дей­ност:

1.Кмет на община Гърмен (1999-2013).

2.Кандидат за народен пред­ставител (2009), издигнат от ДПС, за 41-то Народно събра­ние.

3.Народен представител от ДПС в 42-то Народно събрание (2013-2014).

4.Кандидат за народен пред­ставител (2014), издигнат от ДПС, за 43-то Народно събра­ние.

Допълнителна информация:

Ахмед Башев е депутат от ДПС в 42-то Народно събра­ние (2013-2014), дългогодишен кмет на община Гърмен (1999-2013).

ПРОИЗХОД И ОБРАЗОВАНИЕ

Израства в родното си село Рибново, в което през рожде­ната му 1964 година, жителите се вдигат на бунт срещу насил­ственото им преименуване, предприето от управлението на БКП. Баща му е член на БКП, отговорник на лавката за дет­ски закуски в селото, а майка му работи в АПК.

През 1981 г. става студент в Висш физико-математически институт в Пловдив.

ДОНОСИ КАТО СТУДЕНТ ОЩЕ ПРЕ­ДИ ДС ДА ГО ВЕРБУВА

Именно когато е студент 3-ти курс във Висш физико-матема­тически институт в Пловдив през декември 1983 г. Държав­на сигурност проявява интерес към него. По това време име­то му е Албен Бюлюкбашиев. Контакт с него осъществява оперативен работник от Район­ното управление на МВР-ДС в Гоце Делчев.

В архивните документи за този първи контакт офицерът, подчертава, че 19-годишният

 

младеж ще бъде вторият човек от с. Рибново, който ще завър­ши висше и органите разчитат на него да променят бита и кул­турата на родното му село.

ЛИЧНА ВРЪЗКА „АЛБЕН“

ДС го използва като лична връзка (ЛВ) под псевдонима „АЛБЕН“ за обезпечаването на Висшия физико-математиче­ски институт в Пловдив, къде­то Башев е студент. Целта е да донася срещу състуденти от българомохамедански произ­ход.

От тези ранни години в доси­ето му фигурират данни, че той донася информация за различ­ни прояви и коментари на свои колеги. Така например, пре­дава информация за студент, който коментира, че живота на Запад и Япония е привлека­телен и прави сравнение с ни­ския стандарт на живот в НРБ.

ЛВ „АЛБЕН“ донася на ДС и за студент, който коментира политиката на съветския ли­дер Андропов, което тогаваш­ната комунистическа власт и Държавна сигурност приемат за форма на антисъветизъм. Още в тези ранни години на контактите си с ДС Башев има афинитет и към по-тривиални прояви, които прави достояние на оперативните работници от ДС. В случая такъв е донос срещу студент, който продава дънки на черно.

Срещите с ЛВ „АЛБЕН“ са ре­гулярни през два месеца. По­ставената му е и по-сериозна задача: да указва влияние вър­ху тогавашния кмет на родното му село Рибново за промяна на облеклото на жителите му. В докладите на ДС е посоче­но, че Бюлюкбашиев определя съселяните си като „невежи и прости“.

ПРОУЧВАНЕТО НА БАШЕВ ЗА АГЕНТ НА ДС

След „възродителния про­цес“ той получава името Анд­рей Малинов Башев. Интересът на ДС към него се възобновява през 1988 г. ДС се спира на него като в търсенето на агент, чрез който може да се оказва положително въздействие на населението в Рибново и да отразява действителното по­ложение в селото.

„Като подходящ се явява ли­цето Андрей Малинов Башев роден на 22 януари 1964 г. в с. Рибново, имайки възмож­ност да работи сред интели­генцията“, е посочено в един от документите на ДС. Кому­нистическата власт има от­давнашен проблем в Рибново, чието население ДС определя като „обхванато от религиозен фанатизъм, включително и младежите“. ДС отбелязва, че Андрей Башев (Ахмед Башев) е с завършено висше образо­вание, специалност матема­тика, член на ДКМС и от края на 1987 г. работи като учител в родното си село.

В проучването му от ДС пре­ди вербовката е отбелязано, че още като студент с него е осъ­ществен оперативен контакт. „Определените му срещи при­емаше с желание и на същите се стремеше да ни дава вярна и точна информация“, е записа­но в документа.

ВЕРЕН НА ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ И В КАЗАРМАТА

От материалите, свързани с проучването на Башев се раз­бира, че по предложение на ДС в гр. Гоце Делчев в казармата с Башев е установен контакт от Пето управление на ДС (воен­ното контраразузнаване, ВКР. В продължение на 2 години той е редовен на срещите и ВКР дава положителна оценка за разговорите с него.

Интересно е, че през ноем­ври 1987 г. Окръжният комитет на БКП в с. Гърмен се насочва към Башев с желанието да го издигне за кмет, но той катего­рично отказва, тъй като нямал необходимия организационен опит. И този факт ДС не е про­пуснала в досието му.

РЕЦЕПТИТЕ НА БАШЕВ ЗА „ВЪЗРО­ДИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС“

Още преди да бъде вербуван Башев активно продължава да информира ДС. В края на но­ември 1987 г. обаче той вече се е „специализирал“ по пробле­мите на „възродителния про­цес“ и предлага на Държавна сигурност „рецепти“ за успеха на насилствената смяна на имената.

Донесенията му са под фор­мата на „заявления“, под които се подписва с името си Андрей Башев. В тях той посочва, че за „неудачите“ с „възродител­ния процес“ определена вина има партийното ръководство и учителите в селото. Основните фигури, които трябва да ръко­водят и направляват възроди­телния процес – учителите не се задържат в селото и не спят там. Прекарват само по 4-5 часа на ден.

Партийното ръководство също е укорено от Андрей, по­ради липса на личен пример. Освен това той донася и за не­гови съселяни, които според него играят на комар.

През февруари 1988 г. Анд­ рей Башев донася на ДС, че в Рибново „не се чувства необ­ходимата неприми­римост, от страна на партийните членове в селото, не правят за­бележки на жените и не се налагат никакви гло­би“.

Доклад­ва дори за неспазване на новия ритуал при погребения­та на почи­нали в село­то, както и това, че при гласуването на изборите през февру­ари 1988 г. повечето от жените не са отишли до урните, а от тяхно име са гласували мъжете им.

В заявление от май 1988 г. Андрей Башев посочва, че „възродителният процес така и не върви. Имайки предвид опита на другите села в нашата система по какъв начин те решиха про­блемите. Още дълго време ще тъчем на едно и също място, ако цялото ръковод­ство на селото не се оглави от местни кадри – дирек­тор на училище, партиен се­кретар и другите ръковод­ни длъжности“.

ДС: АНДРЕЙ БАШЕВ НЯМА ПРОБЛЕМ С ВЪЗРОДИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС

В плана за вербуването на Башев от ДС през про­летта на 1988 г. изрично се посочва, че „по възродител­ния процес няма проблеми. Убеден е в правотата на същия“. Определен е като подходящ е за агент на ДС, привлечен на патриотична основа.

По времена вербовката му (26 май 1988 г.) при­съства и полковник от ДС – началник на Районното управление на МВР-ДС в Гоце Делчев. На Башев е обяснено, че задачите, които му поставят, са задачи на партията и че се опират на честни и верни на партията хора.

ВЪЛНЕНИЕТО НА БАШЕВ ДА СТАНЕ АГЕНТ „МАНОЛ“

„Башев се развълнува и откровено благодари за оказаното му доверие, споделя, че осъзнава отго­ворността, която е поел и в бъдеще с желание ще про­дължи с решаването на на­шите задачи“, се посочва в доклада за вербовката му. Предложено му е да си из­бере псевдоним и той из­бира „МАНОЛ“.

„На ново вербовъчния агент не взехме деклара­ция за сътрудничество, тъй като според нас не се налага, изхождайки от неговата готовност, както преди, така и сега да съ­трудничи“, подчертава ДС.

ДОНОС СЛЕД ДОНОС

От 1988 г. доносите на Башев се редят един след друг. Те са насочени сре­щу различни негови съ­селяни. Срещу група от 7 работници, които си изкарват хляба в с. Струмяни, но оттам пътували до София, където хо­рата посещават джамията.

Агент „МАНОЛ“ донася за коментарите в Рибново относ­но решението на ЦК на БКП по селското стопанство през 1988 г. Общото мнение, е че хората не вярват на партийните ре­шения и обещанията за ниски цени.

През септември 1989 г. „МА­НОЛ“ коментира, че новият партиен секретар в селото съв­сем е объркал „възродителния процес“, защото бил тръгнал да си решава собствените пробле­ми и да използва положение­то си. Този секретар, според документите на ДС е Манчо Джуркин, който през февруа­ри 2014 г. обвинява Башев за отстраняването си от поста временно изпълняващ длъж­ността директор на училището в Рибново. Тогава, през 1988 г., Джуркин е коментирал, че в партията е затъпяла и той като секретар има много свободно време.

В досието на Ахмед Башев съществува и донесение от ав­густ 1989 г. по време на т. нар. Голяма екскурзия. Отбелязано е, че „с пристигането на вой­ници от специалните войски и тяхното дежурство в селото не се забелязват коментари дори от страна на възрастните“. Ако някой започвал да говори по темата Турция веднага бил прекъсван от останалите.

ДА ДОНАСЯШ НА ДС СЛЕД 10 НОЕМВРИ 1989 Г.

Агент „МАНОЛ“ се оказва изключително верен на ре­пресивния апарат на БКП. От досието му е видно, че той продължава да донася и след оттеглянето на Живков от властта и рухването на кому­нистическия режим.

В сведение от 24 ноември 1989 г. „МАНОЛ“ предава на Държавна сигурност каква е обстановката след Ноемврий­ския пленум (на който Живков е принуден да се оттегли, бел. ред.) и реакциите след първия митинг (на 18 ноември 1989 г., бел. ред.). Според информаци­ята обстановката се е усложни­ла, а жителите на селото са из­дигали вражески лозунги като „Дойде и вашия ред“, „Край на червения терор“ и „Смърт на червените“.

Според агент МАНОЛ“ власт та „трябва да предприеме кон­кретни мерки срещу някои от най-активните лица, защото в противен случай ще се стигне до сблъсък“.

Агентът търси оперативния си работник дори и в началото на 1991 г. за да ги информи­ра как се развиват нещата в Рибново. Последното му доне­сение е от юни 1991 г., регис­трирано вече в служба Защита на конституция­та, наследник на Второ главно управление на ДС

В него „МА­НОЛ“ поделя впечатленията си от свое посе­щение в Турция. Поставена му е задача да следи за „изказвания на националис­тическа основа, за изява на екс­тремисти и за изяви по време на курбан-бай­рама“. Така Ахмед Башев остава верен на ДС до края й.

КАРИЕРА СЛЕД 10 НОЕМВРИ 1989 Г. – КМЕТ НА ГЪРМЕН

До 1999 г. той е директор на училището в с. Рибнево. През 1999 г. се кан­дидатира за кмет на община Гърмен. Тогава печели като не­зависим кандидат под името Андрей Башев.

На местните избори през 2003 г. Башев е издигнат от ДПС и тогава се преименува на Ахмед. Печели изборите на първи тур. На местните избо­ри през 2007 г. Башев е избран отново на първи тур за втори кметски мандат на община Гърмен. През 2007 г. се явява като независим с подкрепата и на БСП и отново печели кмет­ския пост. На местните избори през 2011 г. е издигнат от ДПС и взима пореден кметски ман­дат.

ДЕПУТАТ ОТ ДПС

На парламентарните избо­ри през 2009 г. Ахмед Башев е кандидат за народен пред­ставител от листата на ДПС в 41-то Народно събрание, но не успява да бъде избран.

Отново е кандидат за депу­тат на предсрочните избори през 2013 г. за 42-то Народно събрание, в което влиза като водач на листата на ДПС в 1-МИР Благоевград. В 42-то Народно събрание е избран за зам.-председател на Комисия­та по и инвестиционно проек­тиране. Той е и член на Коми­сията по регионална политика и местно самоуправление. По време на своя престой в На­родното събрание жителите на Рибново го обвиняват, че стои зад опитите за кадруване в се­лото с уволнението на изпълня­ващия длъжността директора на училището.

В парламента изкарва само 14 месеца, след като през май 2014 г. ДПС оттегля подкрепа­та си за кабинета Орешарски в резултат на неубедителния за БСП резултат от евроизборите и това довежда до разпускане на парламента и насрочване на нови предсрочни избори.

На тях той отново е кандидат за народен представител от ДПС и се нарежда втори в лис­тата на движението в 1-МИР Благоевград. ДПС печали два мандата, но преференциални­ят вот вкарва в 43-то Народно събрание, поставеният по-на­зад в листата на движението Муса Палев за сметка на Ба­шев (месец след изборите Па­лев и още един народен пред­ставител от ДПС са изключени от партията заради отказа им да се откажат от депутатските места, спечелени бла­годарение на преферен­циалния вот).

Останал извън парла­мента Ахмед Башев се връща към учителство­то, като става директор на училището в с. Огня­ново, община Гърмен.

ПОЗИЦИЯТА НА АХМЕД БАШЕВ ЗА АГЕНТУРНОТО МУ МИНАЛО

След разкриване на неговата при­надлежност за първи път през 2007 г. Башев, който по това време е кмет на община Гър­мен, заявява:

„Тълкувам оповестеното решение на Комисията по досиетата и моето име там, като пореден опит за нана­сянето на удар върху мен от шайка мафиоти и мръсници.“

Той приема разкри­ването на агентурното му минало от Комиси­ята като опит да бъде дискредитиран, обви­нявайки депутата от ДПС Алиосман Има­мов и областния лидер на ДПС в Благоевград Ведат Хюсеин. Башев заяви, че през 1999 г. му е издаден документ, който доказва, че е проверяван за наличие на досие и че мина­лото му е чисто. Именно с този документ той парира по време на предизборната кампания нападките на опоненти, че е съ­трудничил на ДС.

През 2009 г. след разпита му в ДАНС по сигнал на лидера на Яне Янев за насаждане на ра­дикален ислям, когато за крат­ко е задържан Башев заявява, че не е вярно, че има тлъсто досие, нито информациите, че е активен възродител.

През февруари 2014 г., ко­гато жители на Рибново про­тестират срещу намесата му срещу директора на местното училище, отново е припомнено агентурното му минало. Тогава Башев дава специална прес­конференция, на която заявя­ва:

„Аз нямам подписана декла­рация за сътрудничество със службите за сигурност, за раз­лика от много депутати и хора на ДПС. Рано или късно това моето досие ще излезе в пуб­личното пространство, аз ще поискам това да се случи, за да се види за какво става въпрос. Основният играч с досиетата беше и остава Илиосман Има­мов [депутат от ДПС].“

БАШЕВ ЗА „ВЪЗРОДИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС“

Интересни са и коментарите на Ахмед Башев за „възроди­телния процес“, за провежда­нето на който в родното му Рибново самият той информи­ра и съветва Държавна сигур­ност преди промените. През май 2012 г. на поклонение в с. Пристое, Шуменско, по повод Майските събития от 1989 г. той заявява:

„Аз съм от онова поколение, което знае малко за Възроди­телния процес. Искам да се обърна към младите хора. През последните години се бяхме втурнали да правим пътища, водопроводи, вкарахме много средства в общините, но като че ли забравихме за това, което се е случило преди 20 и повече години по помашките райони, какви неща са се случвали.“

През май 2012 г. по време на събора Демир баба теке, къде­то ДПС отбелязва годишнини­те от „възродителния процес“ и Маските събития от 1989 г., Ахмед Башев заявява:

„Много от нашите противни­ци ни казват – стига с този Въз­родителен процес, изтъркахте я тази тема вече. Не, уважаеми приятели. Ще я търкаме дотога­ва, докогато България стане ис­тинска демократична държава.

…Методите на онзи Възро­дителен процес про­дължават. Страхът е актуален и днес. Ние ще продъл­жим да спо­менаваме Възродител­ния процес, ще се борим, докато не постигнем равнопра­вие, тази родина е и наша, тя е обща, мо­жем да уп­равляваме много по-добре от ня­кои други…

…Има една партия – ДПС, коя­то трябва да споменава­ме винаги, защото тя показва нашата кауза – пра­вата и свободите на всички граждани. Това е партията, ще се борим, ще бъдем единни, за да покажем на България, Европа и света, че ние искаме властта – централната, изпъл­нителна власт. Това можем да го постигнем, ако отново бъ­дем единни. Трябва да имаме пълно доверие в ДПС и в пред­седателя Ахмед Доган.“

Вестник “ Топ Преса “

коментара

Продължете с четенето

Таблоид

Пиян благоевградчанин в столична болница с травма на главата

Публикувано

на

Около 01:50 часа на 21.10.2019г. на тел.112 е получено съобщение за пострадало лице  пред питейно заведение в гр.Благоевград. От пристигналите на място полицейски служители на 01 РУ-Благоевград е установено, че пострадалият е 35-годишен мъж от гр.Благоевград, който е във видимо нетрезво състояние.

Същият е транспортиран за лечение в болница „Света София“ в гр.София с травма на главата.

За случая е уведомена РП-Благоевград.

Образувано е досъдебно производство. Работата продължава.

коментара

Продължете с четенето
loading...

Facebook

КАЛЕНДАР

октомври 2019
П В С Ч П С Н
« сеп.    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

ПОПУЛЯРНИ