Свържете се с нас

Хороскоп

Хороскоп за 6 ноември

Публикувано

на

ОВЕН

Сряда е преи­му­щес­тве­на за па­рич­ни пе­чал­би и мно­зи­на от Овен ще имат при­до­бив­ки. Ако те са свър­за­ни с ва­шия биз­нес, доб­ре е да се вслу­ша­те в съ­ве­ти­те на парт­ньо­ри­те си. За част от вас е ха­рак­тер­но про­ти­во­пос­тав­яне­то, но е поч­ти не­въз­мож­но да се пос­тиг­не съг­ла­сие, ако някоя от стра­ни­те не от­стъ­пи.

ТЕЛЕЦ

През днеш­ния ден Тел­ци­те са във фор­ма и ще дей­ства­те без из­лиш­на за­гу­ба на вре­ме и си­ли. То­ва е доб­ре, за да осъ­щес­тви­те пред­ва­ри­тел­но уре­де­ни сре­щи по по­вод про­фе­сио­нал­ни ан­га­жи­мен­ти. Няма да сгре­ши­те, ако пое­ме­те съот­вет­ния ан­га­жи­мент, до­ри при на­ма­ле­но зап­ла­ща­не. По-къс­но са­мо ще спе­че­ли­те.

БЛИЗНАЦИ

Рядко мо­же да се ка­же, че Близ­на­ци­те са спо­кой­ни, днес оба­че е точ­но та­ка. Ще дей­ства­те на прин­ци­па на спра­вед­ли­вос­тта, но някои от око­лни­те няма да ви раз­бе­рат. То­ва ще ви разс­трои и нап­ра­ви мрач­ни и про­ти­во­ре­чи­ви. Въз­мож­ни са скан­да­ли и сблъ­съ­ци как­то меж­ду лю­бов­ни­те парт­ньо­ри, та­ка и в се­мей­ство­то.

РАК

Доб­ро­то ви нас­трое­ние ще пом­рък­не от про­ти­во­ре­чия, кои­то ще въз­ник­нат в служ­ба­та. Осо­бе­но твър­ди към про­во­ка­ции­те трябва да бъ­дат биз­нес­ме­ни­те. Въз­мо­жен е не­раз­ре­шим спор меж­ду вас и съд­руж­ни­ци­те ви, кой­то би до­вел до разд­яла. Ед­на­та стра­на трябва да от­стъ­пи, не ча­кай­те край­ния мо­мент. Успех в ха-зарта.

ЛЪВ

Труд­но прео­до­ли­ми са днес вът­реш­ни­те ви про­ти­во­ре­чия и ви правят нес­по­соб­ни да пре­це­ни­те трез­во си­туа­ция­та. Ху­ба­во е да се съоб­ра­зи­те с то­ва и да ко­ри­ги­ра­те своев­ре­мен­но по­ве­де­ние­то си. Пре­дуп­реж­де­ние­то ва­жи най-ве­че за биз­нес­ме­ни­те. Ос­та­на­ли­те от Лъв ще имат на­то­ва­ре­на, но ус­пе­шна и сряда.

ДЕВА

За да пос­тиг­не­те стре­ме­жи­те си, се­га ви се на­ла­га да дей­ства­те пос­те­пен­но и вни­ма­тел­но, кое­то над­хвърля рам­ки­те на един ден. Не заб­равяй­те, че ва­ши­те по­зи­ции са твър­ди, не­за­ви­си­мо от вре­мен­ни­те неу­добс­тва. Все­ки, вклю­чи­тел­но и неп­рия­те­ли­те ви, от­чи­та гол­яма­та ви тру­дос­по­соб­ност, кое­то е пре­димс­тво за вас.

ВЕЗНИ

В сряда не сте нас­трое­ни за ра­бо­та, кое­то ще ви нав­ле­че кон­флик­ти  в служ­ба­та. Би би­ло ху­ба­во да се вслу­ша­те в ин­туи­ция­та си, кое­то ще ви въз­пре от аг­ре­сив­но по­ве­де­ние. В сре­щи­те си трябва да сте гъв­ка­ви и дип­ло­ма­тич­ни. Някои ще се въз­пол­зват от лю­без­нос­тта на влия­тел­ни хо­ра, кои­то ще им по­мог­нат в делата.

СКОРПИОН

Труд­на е сряда за Скор­пио­ни­те, за­що­то не се чувс­тват дос­та­тъч­но фи­зи­чес­ки и пси­хи­чес­ки ста­бил­ни. Уме­ре­ния­т под­ход е необ­хо­дим и при важ­ни сре­щи от де­ло­во ес­тес­тво, и при ин­тим­ни кон­так­ти. Прия­тел от друг град или от чуж­би­на ще до­не­се доб­ри вес­ти за някот вас. Не вли­зай­те в из­лиш­ни спо­ро­ве.

СТРЕЛЕЦ

Днес е въз­мож­но да нап­ра­ви­те ог­ром­на греш­ка, ако дей­ства­те рязко в за­щи­та на собс­тве­но­то си дос­той­нство. В ин­те­рес на ис­ти­на­та, око­лни­те не се ин­те­ре­су­ват тол­ко­ва от не­го. Из­бягвай­те слу­жеб­ни раз­пра­вии във връз­ка с па­ри. И най-ве­че не пре­насяй­те ло­шо­то си нас­трое­ние в до­ма, скан­да­лът ще бъ­де раз­ру­ши­те­лен. Ще ви накажат с мълчание.

КОЗИРОГ

Мно­зи­на от Ко­зи­рог днес са мрач­ни без ви­ди­ма при­чи­на, недоверието ви е породено от неотдавнашен опит да ви измамят. Прео­до­лей­те го, ако се под­да­де­те, ще пос­лед­ва по­ре­ди­ца от неп­рия­тнос­ти в де­ло­ви­те и ин­тим­ни­те взаи­моот­но­ше­ния. Пос­та­рай­те се да на­ме­ри­те ал­тер­на­ти­ва за раз­би­ра­телс­тво или се от­ка­же­те от как­ви­то и да би­ло дей­ствия, свър­за­ни с бъ­де­щи ви де­ло­ви из­яви.

ВОДОЛЕЙ

Сряда ще ви до­не­се ус­пех в про­фе­сио­нал­на­та об­ласт, ма­кар денят да е дос­та мъ­чи­те­лен, кое­то се дъл­жи на се­мей­ни проб­ле­ми и фи­нан­со­ва не­си­гур­ност. При някои сре­ща със стар прия­тел мо­же да до­ве­де до ин­те­рес­но хрум­ва­не или де­ло­во пред­ло­же­ние. То­ва е важ­ният мо­мент, кой­то не би­ва да пре­неб­рег­ва­те. Всяка помощ ще ви е от полза, за да имате наистина един успешен ден.

РИБИ

Денят не е лош за ус­пеш­но реа­ли­зи­ра­не на за­да­чи­те, но не би­ва да се под­да­ва­те на нас­трое­ния­та. Важ­но е да осъ­щес­тви­те пред­ва­ри­тел­но уго­во­ре­на сре­ща, в раз­го­во­ри­те ще пос­тиг­не­те оно­ва, кое­то же­лае­те. Ако я от­ло­жи­те, на­ме­ре­ния­та ви по­ве­че няма да се осъ­щест­вят. Ще от­крие­те въз­мож­нос­ти за реа­ли­за­ция, необходимо е само да сте последователни в действията си.

коментара

Реклама
loading...

Хороскоп

Хороскоп за 17 ноември

Публикувано

на

ОВЕН

Идеален ден да докажете колко добър професионалист сте. Добрата новина е, че може би ще го забележат и от по-високо място, така че днес си бъдете на работното място и се старайте.

ТЕЛЕЦ

Денят би могъл да протече спокойно и хармонично, ако не се впускате в спорове, особено с колегите си. Бъдете по-грижливи към машините, с които работите, днес силно се влияят от настроението ви.

БЛИЗНАЦИ

Ако днес се сблъскате с проблемите на избора, можете да сте спокойни – няма да сбъркате. Само не позволявайте на други да влияят на мнението ви.

РАК

Денят може да стане доста сложен, ако имате вземане даване с авторитетни лица или държавни организации. Ще се опитат да ви научат на търпение, а освен това ще ви отворят и доста работа. Пазете се да не настинете.

ЛЪВ

След обичайните задачки ще ви се иска да се позабавлявате и да ви обръщат внимание и други хора, освен обичайните. Все пак бъдете по-сдържани и не давайте поводи за приказки, освен ако това не е нарочната ви цел.

ДЕВА

До обяд ще имате да уреждате страшно много неща и точно тогава всички ще искат да говорят с вас. Следобеда е доста по-спокоен, дори ще се чудите къде са се изпарили всички неотложни задачи и разговори. Насладете се на една релаксираща вечер у дома в сладки приказки и домашен уют.

ВЕЗНИ

Днес ще ви е нужна поне една секретарка, за да ви сложи нещата в ред. До обяд ще трябва да уредите някои плащания, но внимавайте да не се окаже, че вече са платени. Следобеда се подгответе за множество разговори и срещи или за едно приятно сърфиране по мрежата.

СКОРПИОН

Преди обяд ще има сериозна нужда от вас на работното ви място, главно заради професионалните ви умения. Следобеда бихте могли да посветите на някои приятни занимания, но гледайте сред тях да не е яденето, днес можете да качите някой-друг грам.

СТРЕЛЕЦ

Ако ви е възможно идете по-късно на работа и без друго до обяд ще ви е криво и нищо няма да ви се подхваща. Може би питателният обяд ще ви подобри настроението, а може и да има друга причина, но следобед ще сте вече в пълния си блясък – готови за празнуване, независимо на какво.

КОЗИРОГ

Сложен ден, особено за хора с фина настройка като вас. Съвсем лесно могат да ви извадят извън равновесие най-безобидни думи или действия. Защитната реакция, която използвате в такива случаи не е много приятна за околните (ако все още не сте разбрали).

ВОДОЛЕЙ

Не закъснявайте за работа, защото до обяд ще се решат вълнуващите ви въпроси. Следобед може да мислите и за личното си време. Ако пък сте се разработили, добре е да се осведомите за новостите във вашата сфера на дейност.

РИБИ

До обяд трябва да приключите с кореспонденцията, че след това няма да имате възможност да го направите. След обяд може да ви нагърбят с нови задачи и това ще помрачи настроението, но няма как – ще се справяте.

коментара

Продължете с четенето

Хороскоп

Дневен хороскоп за 16 ноември

Публикувано

на

ОВЕН

Днес трябва да бъ­де­те кри­тич­ни към съоб­ще­ния и но­ви­ни, въз­мож­но е да по­лу­чи­те лъж­ли­ва ин­фор­ма­ция за па­ри. Не е из­клю­че­но пре­да­телс­тво от прия­тел или ра­зо­ча­ро­ва­ние от шеф, кой­то няма да спа­зи обе­ща­ние за уве­ли­че­ние на зап­ла­та­та ви.

ТЕЛЕЦ

В съ­бо­та сте съоб­ра­зи­тел­ни, а ин­те­ре­си­те ви – мно­гос­тран­ни. Къ­де­то и да на­со­чи­те уси­лия­та си, ре­зул­та­тът ще е твър­де за­до­во­ли­те­лен. Оча­кват ви ус­пе­хи във фи­нан­со­ви опе­ра­ции или пло­дот­вор­ни де­ло­ви сре­щи. Някои е въз­мож­но да пос­тиг­нат спо­ра­зу­ме­ние за съд­ру­жен биз­нес и пред­ло­же­ние за но­ва ра­бо­та.

БЛИЗНАЦИ

Ус­пе­шен ден за Близ­на­ци­те, оче­рта­ват се доб­ри въз­мож­нос­ти в де­ло­вия жи­вот. Пред­паз­ли­во прие­май­те обе­ща­ния от стра­на на же­ни. Раз­чи­тай­те на лич­на­та си ак­тив­ност, тя мо­же да се проя­ви в някол­ко нап­рав­ле­ния: фи­нан­си, кон­так­ти, об­щес­тве­на ак­тив­ност, раз­го­во­ри с де­ло­ви парт­ньо­ри.

РАК

Бъ­де­те осо­бе­но вни­ма­тел­ни в дей­ствия­та си, въз­мож­но е да ви ра­зо­ча­ро­ват ва­ши про­фе­сио­нал­ни на­ме­ре­ния или са­ми да съз­да­де­те ус­ло­вия, про­ти­во­по­лож­ни на стре­ме­жи­те ви. Не се съг­лас­явай­те с но­во обе­ща­ние без под­пи­сан до­го­вор.

ЛЪВ

Съ­бо­та е мно­го ус­пе­шен ден за вас, кое­то се дъл­жи из­клю­чи­тел­но на ва­шия про­фе­сио­на­ли­зъм и тър­пе­ние при пре­циз­но­то из­пъл­не­ние на за­дъл­же­ния­та. По­ви­ше­но­то чувс­тво за от­го­вор­ност е ус­ло­вие за проя­ва на ис­тин­ска­та ви при­ро­да, гри­жей­ки се за прос­пе­ри­те­та и на дру­ги­те. Не до­пус­кай­те чуж­до вме­ша­телс­тво в ра­бо­та­та ви. Необ­хо­ди­ма е по-гол­яма гъв­ка­вост и ме­ко­та в от­но­ше­ния­та.

ДЕВА

Мно­зи­на пред­ста­ви­те­ли на Де­ва са пред­раз­по­ло­же­ни към рис­ко­ве днес. Шан­сът ви не е мно­го ви­сок и ако рис­ку­ва­те, ще е не са­мо без­по­лез­но, но и вред­но за вас. Склон­ни сте към при­бър­за­ни дей­ствия, кое­то няма да ви до­не­се ни­що доб­ро. В де­ло­вия жи­вот вла­гай­те по­ве­че тър­пе­ние и ана­ли­тич­нос­т. Оча­кват се пе­чал­би.

ВЕЗНИ

Ак­тив­ни сте по от­но­ше­ние на лич­ни­те си пла­но­ве в съ­бо­та. Днес мо­же да про­ве­де­те важ­ни сре­щи, свър­за­ни с ва­ша идея, но най-ве­че с под­го­тов­ка за реа­ли­за­ция­та й. Не е ден за на­ча­ло на но­ва дей­ност. Бла­гоп­рия­тно ще е раз­ви­тие­то на фи­нан­со­ви­те ви де­ла. Не при­бър­зва­те и не дей­ства­те необ­мис­ле­но.

СКОРПИОН

Съ­бо­та оп­ре­деля фи­нан­со­ви ус­пе­хи. Ус­пеш­ни ще са и кон­так­ти­те ви, кои­то при ед­ни се из­раз­яват в пре­го­во­ри и уто­чнява­не по де­ло­ви въп­ро­си, а при дру­ги в под­пис­ва­не на до­го­вор. На­ла­га се да при­ве­де­те в ред ан­га­жи­мен­ти­те си, кои­то чес­то са по някол­ко на­вед­нъж, няма да ви е труд­но, но трябва да под­хо­ди­те по нов на­чин.

СТРЕЛЕЦ

Днес сте с по­ви­шен емо­цио­на­лен то­нус, кое­то се дъл­жи на по­ло­жи­тел­но раз­ви­тие на ин­тим­ни­те ви кон­так­ти или на доб­ра но­ви­на, свър­за­на с лю­бов­ния ви жи­вот. Как­во­то и да е, ще ви по­мог­не да пос­тиг­не­те всич­ко, кое­то е при­цел­на точ­ка на ва­ши­те уси­лия в мо­мен­та. Ус­пе­хът ви ще е още по-зна­чи­те­лен, ако се ан­га­жи­ра­те с не­що.  Днес лю­бов­ни­те флир­то­ве ще пре­рас­нат в кон­так­ти.

КОЗИРОГ

Ми­ро­лю­би­ви, тър­пе­ли­ви и с ви­сок про­фе­сио­на­лен прес­тиж, ро­де­ни­те под Ко­зи­рог и днес ще за­щитят ка­чес­тва­та си в при­съ­щия им стил. Има­те въз­мож­нос­ти за сил­на де­ло­ва реа­ли­за­ция, но мал­ци­на ще се въз­пол­зват от тях, за­що­то съд­ба­та чес­то ви ги пре­дос­тавя и прие­ма­те шан­са си за не­що нор­мал­но.

ВОДОЛЕЙ

Днес сте фи­ло­соф­ски нас­трое­ни и при то­ва с необ­хо­ди­ма­та за­дъл­бо­че­ност. За всич­ки е ва­лид­но бла­го­ра­зу­мие­то и пред­паз­ли­вос­тта в де­ло­ви­те от­но­ше­ния и об­щес­тве­ни­те кон­так­ти. Въз­мож­но е ва­ше на­ме­ре­ние във фи­нан­со­ва­та сфе­ра да про­пад­не, не се за­ни­ма­вай­те с не­го. Някои ще имат въз­мож­ност за де­ло­ва реа­ли­за­ция.

РИБИ

По­ло­жи­тел­ни­те и от­ри­ца­тел­ни­те влия­ния при Ри­би днес са ед­нак­ви, ще се ре­ду­ват ту ус­пе­хи, ту труд­нос­ти. Има ве­роя­тност ва­ше на­ме­ре­ние да про­пад­не, не за­ла­гай­те на дей­ност, в чий­то ус­пе­шен за­вър­шек не сте убе­де­ни. От дру­га стра­на, има­те де­ло­ви шанс и въз­мож­нос­ти за при­до­бив­ки, някои ще по­лу­чат доб­ри но­ви­ни. Не се кон­фрон­ти­рай­те. До­бър ден за пос­тав­яне на но­во на­ча­ло. При­до­бив­ки в служ­ба­та. Днес са въз­мож­ни де­ло­ви кон­так­ти, от кои­то ще има­те някак­ва реа­ли­за­ция или при­до­бив­ка, но тя ще е вре­мен­на.  В съ­бо­та ще по­лу­чи­те ху­ба­ви но­ви­ни, прия­тни съоб­ще­ния.

коментара

Продължете с четенето
loading...

Facebook

КАЛЕНДАР

ноември 2019
П В С Ч П С Н
« окт.    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

ПОПУЛЯРНИ