Свържете се с нас

Таблоид

Кратка историческа хронологическа справка по случай 100 години БКП (БСП) в град Гоце Делчев

Публикувано

на

Българската комунистическа партия в град Неврокоп /Гоце Делчев/ е създадена на 12 юли 1919 година в Шехиновото кафе­не, където сега е военният блок на Министерство на народната отбрана срещу Градската гради­на на ъгъла на бул. „Гоце Делчев“ и ул. „Пейо Яворов“.

Учредителите са:

Филип Тодоров от село Горно Броди /сега в Гърция/ – до 1922 година живее в града. През 1922 година напуска град Неврокоп принудително и се заселва в град София.

Димитър Стоилов – също от село Горно Броди /сега в Гър­ция/ – работил като железарски работник в град София, а през 1919 година се установява да живее в град Неврокоп.

Георги Г. Япов – от село Лъки. След 1922 година напуска град Неврокоп и се заселва в град Пловдив.

Димитър Ванчев – от село Гор­но Броди /сега в Гърция/ – за­селва се в град Неврокоп преди Първата световна война /1914-1918 година/.

Димитър Башов – от село Скри­жово /сега в Гърция/. Заселва се в град Неврокоп през 1918 годи­на.

Петър Балтов – от град Прилеп /сега в Северна Македония/. За­селва се в град Неврокоп преди Първата световна война, работи като книжар. През 1923 година напуска град Неврокоп и се за­селва в град София.

Никола Самаров – родом от село Волак /сега в Гърция/, дър­воделски работник. През 1922 година напуска град Неврокоп и се заселва в град Асеновград.

Георги Иванов Папалезов – от село Белотинци /сега в Гърция/, дългогодишен учител.

За Първи секретар на новоуч­редената Българска комунисти­ческа партия е бил избран Петър Балтов.

През годините, Първи секрета­ри на партията са били:

Петър Балтов – 12 юли 1919 година – мес. октомври 1922 го­дина.

Иван Христов – от мес. Октом­ври 1922 година до

Георги Иванов Папалезов – от 1923 г. до 1925 година, когато е убит по време на Дъбнишките събития.

След Дъбнишките събития поради терора на Михайловист­ката ВМРО до 1935 година БКП няма ръководство. Това е пе­риодът от 1925 – месец юни до 19-томайския преврат през 1934 година. През 1931 година Симеон Кавракиров идва в град Невро­коп и поставя началото на ВМРО /обединена/, която съществува от 1931 до 1934 година, като във вътрешността на страната ВМРО /обединена/ е била създадена още през 1925 година.

След създаването на ВМРО /обединена/ в град Неврокоп през 1931 година е избрано ръ­ководство на тази организация в състав: Ангел Георгиев Па­палезов, Тодор Урдев и Атанас Белемезов – 1931 – 1934 година. На практика ръководството на ВМРО /об./ е ръководено от ко­мунистите, нейни членове заед­но с безпартийни са членували в нея, която е антимихайловистка организация и също антифа­шистка. ВМРО /об./ е преследва­на от михайловистите и фашист­ките правителства в България и много от нейните членове стават жертва на михайловистите и на фашистките правителства в Бъл­гария.

През 1935 година е избрано ново ръководство на БКП в град Неврокоп и околията. За

секретар на партията е избран Владимир Пенков.

  1. През 1936 година новото ръ­ководство на БКП се разширява и за партиен секретар е избран Георги Партенов, който ръково­ди партията от 1936 до април 1941 година. Негови помощници и членове на ръководното бюро на партията са били Владимир Пенков и Ангел Папалезов.

7 През пролетта на 1941 годи­на за секретар на БКП е избран Трифон Ключков, който ръково­ди партията от април месец 1941 година до септември 1942 годи­на. До тогава той е бил имигрант в СССР.

8 През септември 1942 година на нелегална конференция на БКП, проведена в град Неврокоп на Хамам баир е избран Околий­ски комитет на БКП и партийно бюро. За партиен секретар е из­бран Иван Стоянов Гулев. Той ръководи партията от месец септември 1942 до 24 септември 1944 година. Членове на бюрото са били още Анещи Узунов, кой­то е и секретар на Околийския комитет на РМС /Работнически младежки съюз/, също Ангел Па­палезов, Владимир Пенков, Геор­ги Мингов, Кирил Карамфилов, Трифон Ключков и Димитър Сто­ев. Това ръководство на Околий­ския комитет е до 24 септември 1944 година.

На 24 септември 1944 година Околийският комитет на БКП е наново конструиран. За секретар отново е избран Иван Стоянов Гулев, който ръководи партията от до 24 септември 1944 година до 20 януари 1946 година. Чле­нове на бюрото тогава са Григор Марков, Георги Данелов, Стефан Папалезов и Димитър Стоев.

На 2 декември 1945 година в салона на кафене „Балкан“ се провежда първата околийска конференция на БКП. На 19, 20 и 21 януари 1946 година се про­вежда първата отчетно- изборна конференция на БКП. Тя изби­ра Околийски комитет на БКП и контролна комисия от трима члена. В новия Околийски коми­тет е избрано и партийно бюро. За партиен секретар е избран Тего Коемджиев. Той ръководи партията от месец януари 1946 до 1949 година. За членове на партийното бюро са избрани Димитър Стоев, Георги Данелов, Костадин Диклиев и Кръстьо Ан­донов.

След Тего Коемджиев за пар­тиен секретар на Околийския ко­митет на БКП е избран Илия Ке­малов – от 1950 до 1957 година.

  1. Иван Стоянов Гулев – от 1958 до 1959 година.

Владимир Пенков – от 1960 – 1961 година.

14 За секретар на Градския ко­митет на БКП след това е избра­на Ангела Тупарова – от 1961 до

11965 година

Костадин Тасев от 1969 година до 1972 година.

Тома Спи­риев – от 1973 година до 1985 година.

Харизан Са­рандев – от 1986 година до 1987 година.

Тома Спи­риев – от 1987 година до 1990 година.

След прехода от социализъм към капитали­зъм в България през 10 ноем­ври 1989 годи­на партийните секретари вече са председатели на партията, коя­то се преименува в Българска социалистическа партия. Пред­седател на БСП – Гоце Делчев става Стефан Арнаудов, който управлява партията от 3 януари 1990 до 10 октомври 1990 г.

Ангел Башов – от 10 октомври 1990 година до 1993 година.

Владимир Москов – от 1994 го­дина до 1995 година.

Тодор Стефанов – от 1995 до 1996 година.

Георги Бацалов – от 1997 годи­на до 20 юни 1999 година.

Георги Юруков – от 20 юни 1999 година до месец март 2003 годи­на.

Тодор Радулов – от мес. март 2003 година до 2013 година.

Валери Сарандев – от 2013 го­дина до настоящия момент.

* * *

На 9 септември 2019 г. Общин­ния свет на БСП, под ръковод­ството на председателя на Об­щинския съвет на БСП Валери Сарандев в гр.Гоце Делчев ор­ганизира тържествено честване на 100 годишнината от създа­ването на БКП /БСП/ в гр.Гоце Делчев.

На 9 септември 2019 г. сто­тици членове на БСП и нейните симпатизанти се събраха да от­бележат славната годишнина.

Да поздрави жителите на Гоце Делчев дойде председателя на Националния съвет на БСП Кор­нелия Нинова. Специални гости на честването бяха евродепута­та Петър Витанов, депутатите на БСП в Народното събрание Ни­колай Бошкилов, Богдан Боцев и Кристиан Вигенин, представи­тели на Националния съвет на БСП.

Присъстваха представителите на Общинските съвети на БСП в Благоевград, Кресна, Банско, Бе­лица, Разлог, Гърмен, Сатовча и Хаджидимово.

Честването на стогодишнина­та започна в седемнадесет часа след обяд с полагане на венци пред Братската могила на заги­налите в Дъбнишките събития през 1925 г. антифашисти пред Дома на културата в центъра на града.

Участниците в тържеството разгледаха фотоизложбата в малкия салон на Дома на култу­рата, която разказва за история­та- на социалистическото движе­ние в гр.Гоце Делев и региона.

Тридесет и пет дългогодишни активисти на БСП получиха от Корнелия Нинова отличителни плакети и грамоти за активната си дейност и принос в развитие­то на общинската партийна орга­низация.

След това в големия салон на Дома на културата лидерът на Общинския съвет на БСП Вале­ри Сарандев представи Доклад за стогодишнината на партий­ната организация в гр.Гоце Делчев. Валери Сарандев връ­чи паметни знаци на Владимир Москов, като кмет шести мандат на община Гоце Делчев, призна­ние получи и земляка ни Кирил Добрев и Корнелия Нинова.

Лидерът на БСП Корнелия Ни­нова отправи най-сърдечни поз­драви и пожелания към всички в залата по случай 75-та годиш­нина от победата на Девети сеп­тември 1944 г. и славната сто­годишнина от основаването на Гоцеделчевската партийна орга­низация. Нинова връчи членски карти на 20 новоприети млади социалисти в БСП.

Накрая честването завърши с богата музикална програма, която постави в захлас и насла­да публиката от прекрасното изпълнение на музикалните из­пълнители. Всички в препълне­ната зала останаха възхитени от още по прекрасната органи­зация на тържеството в чест на стогодишнината на Гоцеделчев­ската партийна организация на БСП.

Вестник “ Топ Преса“

коментара

Таблоид

Камион и две коли се удариха и затапиха трафика по Е-79 край Благоевград /Обзор/

Публикувано

на

Товарен и два леки автомобила се удариха на излизане от тунела при с. Железница, пътят е затворен, образува се голяма тапа, една жена е леко пострадала.
Пътният инцидент стана 12.37 ч. на 100 метра след тунела в посока Благоевград.
Челно се удрят лек автомобил „Алфа Ромео“ и товарен автомобил с търговищка регистрация. След като товарният спира, отзад в него се врязва „Фолксваген Голф“.

Пътят в района на ПТП-то е затворен, движението се пренасочва по обходния около тунела, но по него става задръстване заради тесния път. Опашката от чакащи автомобили от двете страни на тунела е д 2 км.
На местопроизшествието асфалтът е хлъзгав заради разлято масло.

Камион и две коли се удариха и затапиха трафика по Е-79 край Благоевград /Обзор/ снимка 1Камион и две коли се удариха и затапиха трафика по Е-79 край Благоевград /Обзор/ снимка 2

коментара

Продължете с четенето

Таблоид

Верижна катастрофа край Железница, пътят за Благоевград е затворен

Публикувано

на

Около 12:37 часа днес на ПП1 Е-79 в района на тунела при с. Железница, общ. Симитли е станало ПТП между три автомобила.

По първоначална информация жена е с оплаквания от болки в стомаха.

Същата е транспортирана за извършване на медицински преглед.

Пътят в района е затворен. Може да се ползва обходен маршрут през стария път с. Железница – гр. Симитли.

коментара

Продължете с четенето
loading...

Facebook

КАЛЕНДАР

ноември 2019
П В С Ч П С Н
« окт.    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

ПОПУЛЯРНИ