Свържете се с нас

Хороскоп

Хороскоп за 4 ноември

Публикувано

на

ОВЕН

По­не­дел­ник е дeн за тран­сфор­ма­ции око­ло вас. “Нов ден – нов къс­мет” е в си­ла за пред­ста­ви­те­ли­те на Овен, ка­то по­ве­че­то от вас ще се рад­ват, че тру­дът им не про­па­да и са необ­хо­ди­ми на око­лни­те. Фи­нан­со­ва­та дей­ност не но­си ус­пех, но ще има за­бе­ле­жи­тел­на про­фе­сио­нал­на­та из­ява за да­ми­те. Необ­хо­ди­ма е оп­ре­де­ле­на ра­зум­на па­сив­ност.

ТЕЛЕЦ

По­не­дел­ник е ка­чес­твен ден и за­ви­си из­цяло от вас. Из­глеж­да­те преу­мо­ре­ни, или по-ско­ро сте в със­тоя­ние на ва­куум, но как­ви­то и при­чи­ни да има­те за не­доб­ро са­мо­чувс­твие, е ху­ба­во да се ак­ти­ви­зи­ра­те. За Тел­ци­те биз­нес­ме­ни но­ва­та сед­ми­ца за­поч­ва ус­пеш­но. Пол­зот­во­рен ден в съд­ру­жие, неочаквани мате-риални придобивки.

БЛИЗНАЦИ

Ху­бав ден за лю­бов. По­не­дел­ник е къс­мет­лий­ски, но не вли­зай­те в спор с влия­тел­но ли­це или парт­ньо­ра, въз­мож­но е да се разс­троят от­но­ше­ния­та. Под­дай­те се на им­пул­са за хар­мо­ния и лю­бов и ще се по­чувс­тва­те по-вед­ро. За справ­яне с фи­нан­сов въп­рос мо­же да се на­ло­жи пъ­ту­ва­не или не­чие хо­да­тай­ство.

РАК

Ра­ци­те в по­не­дел­ник ще пъ­ту­ват. Бла­гоп­рия­тен звез­ден ас­пект, ка­саещ бю­дже­та ви, оп­ре­деля пром­яна и то­ва оз­на­ча­ва раз­ре­ша­ва­не на фи­нан­сов проб­лем или на­ми­ра­не неочакван из­ход от зат­руд­не­ние. Ще ви е прия­тно на ра­бот­но­то място, тъй ка­то про­фе­сио­нал­ният кли­мат е по­доб­рен, а от­но­ше­ния­та – прия­тел­ски.

ЛЪВ

По­ве­де­ние­то и нас­трое­ние­то у Лъ­во­ве­те днес се ба­зи­рат на прия­телс­тво­то и лю­бов­та. Об­стоя­телс­тва­та око­ло лич­нос­тта ви се про­менят и по­ве­че­то от Лъв ще се рад­ват на шан­са си днес. За про­фе­сио­нал­но­то ви раз­ви­тие при по­ве­че­то от вас се от­кроя­ва но­вост в на­чи­на­ния­та и стре­меж към усъ­вър­шенс­тва­не. Не си поз­вол­явай­те емо­ции.

ДЕВА

Ху­ба­во на­ча­ло за но­ва­та ра­бот­на сед­ми­ца и мно­зи­на от вас са об­ла­да­ни от ми­съл­та за ка­чес­тве­на пром­яна в жи­во­та си. Някои се ор­иен­ти­рат към же­нит­ба, дру­ги ще по­търсят раз­нооб­ра­зие в пъ­ту­ва­не или за­поч­ва­не на не­що но­во. В про­фе­сио­на­лен ас­пект се пред­виж­да прия­тен ден и сил­но емо­цио­на­лен. Си­гур­ни са пе­чал­би­те и бла­го­по­лу­чие­то.

ВЕЗНИ

Вез­ни­те са в при­пов­диг­на­то нас­трое­ние и по­вод за то­ва е праз­ник или чес­тва­не. По­не­дел­ник е из­клю­чи­тел­но пло­до­но­сен ден за те­зи, чия­то про­фе­сия е из­кус­тво­то, пи­са­телс­тво­то и жур­на­лис­ти­ка­та. Ва­лид­ни са из­рас­тва­не в ка­рие­ра­та или за­ми­на­ва­не с цел при­до­би­ва­не на из­вес­тност. Някои Вез­ни ще по­лу­чат дъл­гоо­чак­ва­на служ­ба.

СКОРПИОН

Мно­го бла­гоп­рия­тен ден за да­ми­те и по­ве­че­то Скор­пио­ни ще се рад­ват на ус­пех в по­не­дел­ник. Мно­го пол­зот­вор­ни би­ха би­ли дей­ствия­та ви, ако ра­бо­ти­те съв­мес­тно с няко­го. Фи­нан­со­ва­та пер­спек­ти­ва е доб­ра, но слу­жеб­но мо­же да се сблъс­ка­те с неп­рия­тнос­ти. Бъ­де­те точ­ни и из­пъл­ни­тел­ни спрямо за­дъл­же­ния­та си, всяко ваше действие се наблюдава и преценява.

СТРЕЛЕЦ

Стрел­ци­те имат лю­бов­ни при­тес­не­ния, но по­не­дел­ник но­си нов оп­ти­ми­зъм. Сът­руд­ни­чес­тво­то е мно­го важ­но за дей­нос­тта ви днес и поч­ти всяко на­чи­на­ние изи­сква съюз­ни­чес­ки дей­ствия. Дос­та неп­рия­тен мо­же да ви бъ­де ра­бот­ният ден, но ед­ва ли има­те ос­но­ва­ние с при­бър­за­ни ха­рак­те­рис­ти­ки за цяла­та ра­бот­на сед­ми­ца ка­то та­ка­ва.

КОЗИРОГ

По­не­дел­ник се ха­рак­те­ри­зи­ра с проб­ле­ми в бра­ка за Ко­зи­рог. Куцат взаимоотношенията ви с половинката. Дос­та раз­кла­те­но е пси­хи­чес­ко­то ви със­тоя­ние от ого­рче­ния и без­по­лез­ни уси­лия да се спра­ви­те. От­ри­ца­тел­ни­те емо­ции в до­ма ще под­тик­нат мно­зи­на към реа­ли­за­ция на ра­бот­но­то място и осъ­щест­вява­не на нор­мал­ни хар­мо­нич­ни взаи­моот­но­ше­ния.

ВОДОЛЕЙ

Дос­та емо­цио­нал­но за­поч­ва­те сед­ми­ца­та и в по­ве­че­то слу­чаи ста­ва въп­рос за лю­бов. Мно­зи­на Во­до­леи са ок­ри­ле­ни от щас­тли­ви­те об­стоя­телс­тва око­ло тях, но не се из­да­вай­те. Мно­го си­лен ден за фи­нан­си­те ви и ве­роя­тно ще раз­ре­ши­те проб­лем. Няма да сте доб­ре в до­маш­на об­ста­нов­ка, тъй че вземете нещата в свои ръце да разрешите недоразуменията.

РИБИ

Щас­тли­ви са Ри­би­те в по­не­дел­ник, а някои пла­ни­рат за­ми­на­ва­не. Ми­ро­лю­би­ва и хар­мо­нич­на е до­маш­на­та об­ста­нов­ка и по­ве­че­то от вас ще се рад­ват на спо­кой­ствие и до­ма­шен уют. Мно­го доб­ре из­глеж­да слу­жеб­ният ви ден и тук за­поч­ват бла­гоп­рия­тни тран­сфор­ма­ции за вас. Ос­во­бо­де­те се от мни­тел­ност и нап­ре­же­ние.

коментара

Хороскоп

Хороскоп за 17 ноември

Публикувано

на

ОВЕН

Идеален ден да докажете колко добър професионалист сте. Добрата новина е, че може би ще го забележат и от по-високо място, така че днес си бъдете на работното място и се старайте.

ТЕЛЕЦ

Денят би могъл да протече спокойно и хармонично, ако не се впускате в спорове, особено с колегите си. Бъдете по-грижливи към машините, с които работите, днес силно се влияят от настроението ви.

БЛИЗНАЦИ

Ако днес се сблъскате с проблемите на избора, можете да сте спокойни – няма да сбъркате. Само не позволявайте на други да влияят на мнението ви.

РАК

Денят може да стане доста сложен, ако имате вземане даване с авторитетни лица или държавни организации. Ще се опитат да ви научат на търпение, а освен това ще ви отворят и доста работа. Пазете се да не настинете.

ЛЪВ

След обичайните задачки ще ви се иска да се позабавлявате и да ви обръщат внимание и други хора, освен обичайните. Все пак бъдете по-сдържани и не давайте поводи за приказки, освен ако това не е нарочната ви цел.

ДЕВА

До обяд ще имате да уреждате страшно много неща и точно тогава всички ще искат да говорят с вас. Следобеда е доста по-спокоен, дори ще се чудите къде са се изпарили всички неотложни задачи и разговори. Насладете се на една релаксираща вечер у дома в сладки приказки и домашен уют.

ВЕЗНИ

Днес ще ви е нужна поне една секретарка, за да ви сложи нещата в ред. До обяд ще трябва да уредите някои плащания, но внимавайте да не се окаже, че вече са платени. Следобеда се подгответе за множество разговори и срещи или за едно приятно сърфиране по мрежата.

СКОРПИОН

Преди обяд ще има сериозна нужда от вас на работното ви място, главно заради професионалните ви умения. Следобеда бихте могли да посветите на някои приятни занимания, но гледайте сред тях да не е яденето, днес можете да качите някой-друг грам.

СТРЕЛЕЦ

Ако ви е възможно идете по-късно на работа и без друго до обяд ще ви е криво и нищо няма да ви се подхваща. Може би питателният обяд ще ви подобри настроението, а може и да има друга причина, но следобед ще сте вече в пълния си блясък – готови за празнуване, независимо на какво.

КОЗИРОГ

Сложен ден, особено за хора с фина настройка като вас. Съвсем лесно могат да ви извадят извън равновесие най-безобидни думи или действия. Защитната реакция, която използвате в такива случаи не е много приятна за околните (ако все още не сте разбрали).

ВОДОЛЕЙ

Не закъснявайте за работа, защото до обяд ще се решат вълнуващите ви въпроси. Следобед може да мислите и за личното си време. Ако пък сте се разработили, добре е да се осведомите за новостите във вашата сфера на дейност.

РИБИ

До обяд трябва да приключите с кореспонденцията, че след това няма да имате възможност да го направите. След обяд може да ви нагърбят с нови задачи и това ще помрачи настроението, но няма как – ще се справяте.

коментара

Продължете с четенето

Хороскоп

Дневен хороскоп за 16 ноември

Публикувано

на

ОВЕН

Днес трябва да бъ­де­те кри­тич­ни към съоб­ще­ния и но­ви­ни, въз­мож­но е да по­лу­чи­те лъж­ли­ва ин­фор­ма­ция за па­ри. Не е из­клю­че­но пре­да­телс­тво от прия­тел или ра­зо­ча­ро­ва­ние от шеф, кой­то няма да спа­зи обе­ща­ние за уве­ли­че­ние на зап­ла­та­та ви.

ТЕЛЕЦ

В съ­бо­та сте съоб­ра­зи­тел­ни, а ин­те­ре­си­те ви – мно­гос­тран­ни. Къ­де­то и да на­со­чи­те уси­лия­та си, ре­зул­та­тът ще е твър­де за­до­во­ли­те­лен. Оча­кват ви ус­пе­хи във фи­нан­со­ви опе­ра­ции или пло­дот­вор­ни де­ло­ви сре­щи. Някои е въз­мож­но да пос­тиг­нат спо­ра­зу­ме­ние за съд­ру­жен биз­нес и пред­ло­же­ние за но­ва ра­бо­та.

БЛИЗНАЦИ

Ус­пе­шен ден за Близ­на­ци­те, оче­рта­ват се доб­ри въз­мож­нос­ти в де­ло­вия жи­вот. Пред­паз­ли­во прие­май­те обе­ща­ния от стра­на на же­ни. Раз­чи­тай­те на лич­на­та си ак­тив­ност, тя мо­же да се проя­ви в някол­ко нап­рав­ле­ния: фи­нан­си, кон­так­ти, об­щес­тве­на ак­тив­ност, раз­го­во­ри с де­ло­ви парт­ньо­ри.

РАК

Бъ­де­те осо­бе­но вни­ма­тел­ни в дей­ствия­та си, въз­мож­но е да ви ра­зо­ча­ро­ват ва­ши про­фе­сио­нал­ни на­ме­ре­ния или са­ми да съз­да­де­те ус­ло­вия, про­ти­во­по­лож­ни на стре­ме­жи­те ви. Не се съг­лас­явай­те с но­во обе­ща­ние без под­пи­сан до­го­вор.

ЛЪВ

Съ­бо­та е мно­го ус­пе­шен ден за вас, кое­то се дъл­жи из­клю­чи­тел­но на ва­шия про­фе­сио­на­ли­зъм и тър­пе­ние при пре­циз­но­то из­пъл­не­ние на за­дъл­же­ния­та. По­ви­ше­но­то чувс­тво за от­го­вор­ност е ус­ло­вие за проя­ва на ис­тин­ска­та ви при­ро­да, гри­жей­ки се за прос­пе­ри­те­та и на дру­ги­те. Не до­пус­кай­те чуж­до вме­ша­телс­тво в ра­бо­та­та ви. Необ­хо­ди­ма е по-гол­яма гъв­ка­вост и ме­ко­та в от­но­ше­ния­та.

ДЕВА

Мно­зи­на пред­ста­ви­те­ли на Де­ва са пред­раз­по­ло­же­ни към рис­ко­ве днес. Шан­сът ви не е мно­го ви­сок и ако рис­ку­ва­те, ще е не са­мо без­по­лез­но, но и вред­но за вас. Склон­ни сте към при­бър­за­ни дей­ствия, кое­то няма да ви до­не­се ни­що доб­ро. В де­ло­вия жи­вот вла­гай­те по­ве­че тър­пе­ние и ана­ли­тич­нос­т. Оча­кват се пе­чал­би.

ВЕЗНИ

Ак­тив­ни сте по от­но­ше­ние на лич­ни­те си пла­но­ве в съ­бо­та. Днес мо­же да про­ве­де­те важ­ни сре­щи, свър­за­ни с ва­ша идея, но най-ве­че с под­го­тов­ка за реа­ли­за­ция­та й. Не е ден за на­ча­ло на но­ва дей­ност. Бла­гоп­рия­тно ще е раз­ви­тие­то на фи­нан­со­ви­те ви де­ла. Не при­бър­зва­те и не дей­ства­те необ­мис­ле­но.

СКОРПИОН

Съ­бо­та оп­ре­деля фи­нан­со­ви ус­пе­хи. Ус­пеш­ни ще са и кон­так­ти­те ви, кои­то при ед­ни се из­раз­яват в пре­го­во­ри и уто­чнява­не по де­ло­ви въп­ро­си, а при дру­ги в под­пис­ва­не на до­го­вор. На­ла­га се да при­ве­де­те в ред ан­га­жи­мен­ти­те си, кои­то чес­то са по някол­ко на­вед­нъж, няма да ви е труд­но, но трябва да под­хо­ди­те по нов на­чин.

СТРЕЛЕЦ

Днес сте с по­ви­шен емо­цио­на­лен то­нус, кое­то се дъл­жи на по­ло­жи­тел­но раз­ви­тие на ин­тим­ни­те ви кон­так­ти или на доб­ра но­ви­на, свър­за­на с лю­бов­ния ви жи­вот. Как­во­то и да е, ще ви по­мог­не да пос­тиг­не­те всич­ко, кое­то е при­цел­на точ­ка на ва­ши­те уси­лия в мо­мен­та. Ус­пе­хът ви ще е още по-зна­чи­те­лен, ако се ан­га­жи­ра­те с не­що.  Днес лю­бов­ни­те флир­то­ве ще пре­рас­нат в кон­так­ти.

КОЗИРОГ

Ми­ро­лю­би­ви, тър­пе­ли­ви и с ви­сок про­фе­сио­на­лен прес­тиж, ро­де­ни­те под Ко­зи­рог и днес ще за­щитят ка­чес­тва­та си в при­съ­щия им стил. Има­те въз­мож­нос­ти за сил­на де­ло­ва реа­ли­за­ция, но мал­ци­на ще се въз­пол­зват от тях, за­що­то съд­ба­та чес­то ви ги пре­дос­тавя и прие­ма­те шан­са си за не­що нор­мал­но.

ВОДОЛЕЙ

Днес сте фи­ло­соф­ски нас­трое­ни и при то­ва с необ­хо­ди­ма­та за­дъл­бо­че­ност. За всич­ки е ва­лид­но бла­го­ра­зу­мие­то и пред­паз­ли­вос­тта в де­ло­ви­те от­но­ше­ния и об­щес­тве­ни­те кон­так­ти. Въз­мож­но е ва­ше на­ме­ре­ние във фи­нан­со­ва­та сфе­ра да про­пад­не, не се за­ни­ма­вай­те с не­го. Някои ще имат въз­мож­ност за де­ло­ва реа­ли­за­ция.

РИБИ

По­ло­жи­тел­ни­те и от­ри­ца­тел­ни­те влия­ния при Ри­би днес са ед­нак­ви, ще се ре­ду­ват ту ус­пе­хи, ту труд­нос­ти. Има ве­роя­тност ва­ше на­ме­ре­ние да про­пад­не, не за­ла­гай­те на дей­ност, в чий­то ус­пе­шен за­вър­шек не сте убе­де­ни. От дру­га стра­на, има­те де­ло­ви шанс и въз­мож­нос­ти за при­до­бив­ки, някои ще по­лу­чат доб­ри но­ви­ни. Не се кон­фрон­ти­рай­те. До­бър ден за пос­тав­яне на но­во на­ча­ло. При­до­бив­ки в служ­ба­та. Днес са въз­мож­ни де­ло­ви кон­так­ти, от кои­то ще има­те някак­ва реа­ли­за­ция или при­до­бив­ка, но тя ще е вре­мен­на.  В съ­бо­та ще по­лу­чи­те ху­ба­ви но­ви­ни, прия­тни съоб­ще­ния.

коментара

Продължете с четенето
loading...

Facebook

КАЛЕНДАР

ноември 2019
П В С Ч П С Н
« окт.    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

ПОПУЛЯРНИ