Свържете се с нас

Хороскоп

Хороскоп за 10 октомври

Публикувано

на

ОВЕН

Чет­вър­тък е прек­ра­сен ден за вас. Има­те доб­ри въз­мож­нос­ти за де­ло­ви дей­ствия и ще осъ­щес­тви­те сре­щи в об­щес­тво­то или с хо­ра от ва­шия про­фе­сио­на­лен бранш. Ще има­те зат­руд­не­ния в биз­нес кон­так­ти­те си със съд­руж­ни­ци и е въз­мож­но от­но­ше­ния­та ви да се изострят.

ТЕЛЕЦ

По­тис­на­то е са­мо­чувс­твие­то ви днес и мно­зи­на се­га се ог­ра­ни­ча­ват в об­щес­тве­ни­те кон­так­ти или с хо­ра, все­кид­нев­но при­със­тва­щи око­ло вас. Ед­нов­ре­мен­но с то­ва у вас ли­чи спо­кой­ствие, по­ро­де­но от ста­би­ли­за­ция на со­циал­но­то ви място. То­ва ще ви до­не­се уют в от­но­ше­ния­та.

БЛИЗНАЦИ

За Близ­на­ци­те денят е мно­го до­бър, вед­ри сте и дос­та раз­ве­се­ле­ни по­ра­ди въз­мож­нос­ти, кои­то се­га ви се от­кри­ват. Доб­ро­то ви нас­трое­ние ще бъ­де мал­ко по­ни­же­но в служ­ба­та по­ра­ди проб­ле­ми, с кои­то ще се блъс­ка­те, но на ра­бот­но­то място ще пос­тиг­не­те съг­ла­сие.

РАК

Днес вие сте нес­по­кой­ни и мно­зи­на се опи­тват да хар­мо­ни­зи­рат по няка­къв на­чин об­щес­тве­ни­те си кон­так­ти. Чет­вър­тък е мно­го до­бър за ва­ша­та про­фе­сио­нал­на ак­тив­ност. Неп­рия­тнос­ти ще има­те през деня, кои­то ще ви при­чи­ни же­на. Мо­же да се стиг­не до ос­тър сблъ­сък, опитайте да го избегнете.

ЛЪВ

Труд­нос­ти от про­фе­сио­на­лен ха­рак­тер съ­пътс­тват чет­вър­тъ­ка ви и мно­зи­на от вас ще проявят раз­драз­не­ние­то си, но денят ще бъ­де ус­пе­шен в дру­го от­но­ше­ние. До­вол­ни ще бъ­де­те от сре­щи­те и раз­го­во­ри­те и за някои от вас те ще носят успешна фи­нан­со­ва ха­рак­те­рис­ти­ка.

ДЕВА

В чет­вър­тък е на­ло­жи­тел­но Де­ви­те да дей­стват с гол­ямо вни­ма­ние за про­фе­сио­нал­но­то си раз­ви­тие, в про­ти­вен слу­чай мо­же­те да до­пус­не­те се­риоз­ни греш­ки в кон­так­ти­те си. Въз­мож­но е да нав­ре­ди­те на об­що де­ло, в кое­то уча­ства­те. Не при­бър­звай­те ни­то с ду­ми, ни­то с де­ла.

ВЕЗНИ

На пре­ден план из­пък­ват ва­ши­те фи­нан­со­ви при­тес­не­ния и проб­ле­ми, кои­то се­га няма да ви бъ­де труд­но да ре­ши­те, но не и по пътя на спе­ку­ла­ции, как­ви­то някои въз­на­мер­яват да пред­прие­мат. Мно­зи­на ще бъ­дат по­се­те­ни от прия­тел, кой­то ще ви пре­дос­та­ви необ­хо­ди­ма­та су­ма.

СКОРПИОН

На­тис­кат ви не­ре­ше­ни проб­ле­ми, кои­то трябва бър­зо да прид­ви­жи­те. Ак­тив­ни сте днес и няма да ви лип­сва де­ло­ви­тост. Въп­ро­си­те, кои­то пред­стои да ре­ши­те, при­тесн­яват мно­зи­на, но всич­ко ще се уре­ди ка­то с ма­ги­чес­ка пръч­ка за ва­ше учу­два­не. Ус­пе­хът е на ва­ша стра­на.

СТРЕЛЕЦ

Чет­вър­тък е до­бър за Стрел­ци­те, но же­ни­те от зна­ка ще бъ­дат дос­та нер­вни се­га, а някои до­ри и аг­ре­сив­ни. По то­зи на­чин ще про­ва­ли­те деня си. До­ри без при­чи­на ще се кон­фрон­ти­ра­те с око­лни­те, кое­то ще ви съз­да­де труд­нос­ти. Но не позволявайте да ви мачкат незаслужено. Бла­гоп­рия­тен ден за про­фе­сио­нал­ни кон­так­ти и вземане на бизнес решения.

КОЗИРОГ

Днес мно­зи­на от Ко­зи­рог са оте­гче­ни с не­же­ла­ние за как­ви­то и да би­ло дей­ствия. Дос­та умо­ре­ни сте и не виж­да­те вре­ме за от­дих, кое­то още по­ве­че ви съ­сип­ва. Някои ще проявят ак­тив­ност в свои­те кон­так­ти, кои­то се оче­рта­ват ка­то де­ло­ви. Фи­нан­со­ви ус­пе­хи ви оча­кват – добре свършената работа ще бъде подплатена от високо заплащане.

ВОДОЛЕЙ

Пред­стои ви бор­ба, чий­то из­ход за мо­мен­та е нея­сен и за мно­зи­на ще бъ­де теж­ка. Ако се свър­зва с ад­ми­нис­тра­тив­ни ин­стан­ции, ве­роя­тнос­тта за по­бе­да е све­де­на до ми­ни­мум, осо­бе­но днес. За­то­ва го от­ло­же­те за друг път. Съдебен спор за имотна делба ще бъде разрешен във ваша полза. Денят ви пре­дос­тавя въз­мож­ност за ус­пеш­ни де­ло­ви кон­так­ти.

РИБИ

Си­лен е чет­вър­тък за всяка де­ло­ва дей­ност. Има­те доб­ри фи­нан­со­ви въз­мож­нос­ти и мо­же­те бър­зо да реа­ли­зи­ра­те пе­чал­би. Денят ще бъ­де дос­та нап­рег­нат за някои от вас и е въз­мож­но да из­пус­не­те нер­ви­те си по вре­ме на де­ло­ви сре­щи. Бъ­де­те вни­ма­тел­ни, за да ус­пее­те. Вършете стрикно служебните си ангажименти, наблюдават ви внимателно, за да преценят атестацията ви.

коментара

Реклама
loading...

Хороскоп

Хороскоп за 18 октомври

Публикувано

на

ОВЕН

Днес Овните са в духовен подем, в творчески и артистични начинания ще имате успех. Отделяйте възможно най-много време за учение и самоусъвършенстване. Академичната атмосфера ще породи интересни идеи, стимулиращи разговори и дискусии. Все пак не допускайте любимите ви хора да се почувстват пренебрегнати.

ТЕЛЕЦ

Ако днес успеете да приключите някаква задача, ще почувствате огромно облекчение. Прекарайте повече време сред природата. За някои от Телец пари ще станат повод за кавга с близките. Овладейте положението, но не опитвайте да наложите на партньора си своите разбирания. Бъдете толерантни в отношенията с околните.

БЛИЗНАЦИ

Петък е подходящ ден за пътуване и на далечни, и на близки разстояния. Ако имате свободно време, подходящо е да го посветите на четене или учене. Постарайте се днес да бъдете самите себе си. Ако ви се налага да търсите работа, днес няма шанс да спечелите лесно конкурс за място. Търпението ви ще бъде възнаградено.

РАК

В петък Раците са притеснени финансово, трябва да връщат взети назаем пари, но макар напоследък да работят добре и да заслужават увеличение на заплатата, не го получават. Очертаващите се при вас контакти са на ниво днес. Хората, с които ще се срещнете, ще ви окажат необходимата ви подкрепа.

ЛЪВ

Лъвовете в петък са твърде оптимистично настроени и уверени в себе си, но това няма да ви помогне. Възможно е да ви отхвърлят, да наранят чувствата ви, дори да ви унижат. Ще срещнете студенина и у най-добрите си приятели без видима причина. Овладейте се, налага се сами да се справите със затрудненията.

ДЕВА

В петък ви безпокои нещо, което отдалечава спокойствието и сигурността от вашия дом. Паричните проблеми не са най-подходящата тема за разговор с вашия партньор днес. Не разчитайте и на здравия си разум, в службата се усамотете в някое ъгълче и свършете тихо работата си. Така ще забравите проблемите.

ВЕЗНИ

В петък светската програма на Везните е претоварена, вечерта могат да възникнат проблеми при изпълнението й. Възможно е партньорът ви да е неразположен, което ще ви разочарова безкрайно. Не се отказвайте да отидете и да се забавлявате, нуждаете се от това. Ще получите подкрепата и на приятелите си.

СКОРПИОН

Днес професионалните умения при Скорпионите най-после ще получат признание, възможно е повишение в службата. Внимавайте с парите! Не ги давайте на хора, които реално нямат нужда от тях, а просто ви използват. Подбирайте контактите си и добре пресявайте приятелите си, някои ще се окажат скрити врагове.

СТРЕЛЕЦ

Ако днес ви се стори, че партньорите ви са студени и незаинтересовани, бързо задействайте резервите си от толерантност, разбирателство, внимание. Може би те се нуждаят от допълнителна топлина и подкрепа. Ако искате да промените течението на семейния живот или да му се противопоставите, ще имате успех само по този път. Днес се очертават и много ползотворни контакти.

КОЗИРОГ

Обмисляте финансови решения, които да получат дългосрочно приложение. Възможно е да проучвате как да увеличите общите приходи в семейната каса. Вашият перфекционизъм едва ли ще привлече вниманието на близките за съвместни действия, макар че е възможен успех. Отделете повече време и за себе си. Добри възможности имат пътуващите за успешен и емоционален ден.

ВОДОЛЕЙ

Брачният ви партньор или любимият човек са хората, на които може да разчитате напълно днес. Откровеното отношение към тях ще ви помогне да определите общите ви цели. Възможно е заедно да се заемете с нещо съвсем ново и различно, което ще е интересно и за двама ви. Днес е подходящ ден за ново начало.

РИБИ

Напоследък ви притискат умора и грижи, но здравето ви е отлично, настроението също е добро. Положителното ви и жизнерадостно отношение към проблемите ще ви помогне да ги преодолеете. Добре е да обърнете внимание и върху здравето на близки хора и лечението им, а за вас самите да опитате нова диета. Безпокойствата при мнозина са свързани сега с финанси.

коментара

Продължете с четенето

Хороскоп

Хороскоп за 17 октомври

Публикувано

на

ОВЕН

Добре сте свършили работата си в областта на финансите и днес Овните са готови за нови активни и целенасочени действия в службата. Вътрешната хармония и точната интуиция в момента ще ви помогнат да проявите необходимата гъвкавост и да моделирате с успех бъдещите събития според желанията си.

ТЕЛЕЦ

В четвъртък ви очаква важна промяна, свързана с личната ви стабилизация. Проявете комбинативния си ум за пълна реализация. Това за мнозина е особено важна среща с приятел или близък човек, който ще ви предложи ангажимент с добра печалба. Четвъртък е успешен и за онези, които ще пътуват с търговска цел.

БЛИЗНАЦИ

Близнаците са завладени днес от мрачно настроение и скептицизъм. Не сте сигурни с какво да се захванете. Четвъртък обаче ще ви изненада приятно, очакват ви събития, свързани с успешни делови срещи или бизнес ангажименти с много добра финансова реализация в бъдеще. Не се конфронтирайте с колеги.

РАК

Днес за родените под Рак ще се появят нови възможности за парични придобивки, свързани с работното място. В четвъртък ще ви занимава именно финансова реализация и опитът да осъществите печалба в съвместна дейност с приятели. Ще имате успех, но той надали ще отговаря на първоначалните ви очаквания.

ЛЪВ

Лъвовете ще имат добър шанс за делова реализация в четвъртък. Умеете да преценявате точно ситуацията и да следвате гъвкаво хода на събитията, това е ключът към вашия успех днес. Неочаквана помощ от страничен човек или стечение на обстоятелствата ще ви донесат предимство по изненадващ начин.

ДЕВА

Ярко изразено е нежеланието ви за работа днес, което говори за преумора и неудовлетвореност. Надделява скептицизмът и недоверието към всичко около вас. Не се заблуждавайте, че ще постигнете желанията си с помощта на хитрост. Ако не насилвате шанса си, той ще даде внезапен и неочакван тласък на делата ви. Пазете от сблъсъци с влиятелни мъже на работното място.

ВЕЗНИ

Днес сте подвластни на противоречиви и почти несъвместими емоции. Силният ви стремеж за независимост граничи с ексцентричност, но и с пълен безпорядък. Всичко това ще доведе мнозина до нежелание за активност и твърде висока емоционална превъзбуда. Внимавайте да не навредите на отношенията си с близките.

СКОРПИОН

В четвъртък Скорпионите ще са доста ограничени в действията си. Не предприемайте необмислени и рисковани стъпки, особено в службата, където е възможно да възникне неприятна ситуация. Ако отминете без внимание многобройните провокации, ще имате известен успех в обществените контакти.

СТРЕЛЕЦ

Днес ще получите противоречиви информации, свързани с промени в службата, което ще предизвика безпокойството и бдителността ви. Не трябва да рискувате с цел да предизвикате късмета си. Бъдете изпълнителни и толерантни и е възможно да се измъкнете невредими от неприятна и конфликтна ситуация. Много от вас днес ще бъдат отегчени от приятели и ще последват конфронтации.

КОЗИРОГ

Четвъртък е успешен за Козирозите и предоставя широк диапазон за изява на възможностите им. Разчитате изключително на собствените си умения и вероятно ще бъдете приятно изненадани от внезапен късмет, който подрежда успеха ви. Някои ще се захванат с поизоставена трудна задача, която днес ще разрешат блестящо. Ще бъдете зарадвани от съобщение, свързано с ваша идея.

ВОДОЛЕЙ

Малко сте уморени днес и ще опитате да съхраните силите си. Няма да успеете с това си намерение, защото ще се окаже, че няма кой да свърши работата ви. Така че се мобилизирайте и атакувайте позициите си. Не се огорчавайте, ще ви тонизира и активизира едно радостно известие, което се отнася лично до вас. Добър фактор за печалба е пътуването, особено за търговци и бизнесмени.

РИБИ

Рибите са с повишена нервна възбуда и макар да изглеждат активни, по-скоро действат припряно и пренебрегват логиката. Мнозина са под влиянието на невярно предложение за бързи финансови придобивки, за чиято реализация са склонни да пренебрегнат напълно дребни на пръв поглед, но твърде важни изисквания. В личен план ще имате възможност за любовна връзка с човек, към когото отдавна изпитвате не само симпатия, но и чувства. Необходимо е да пристъпите към тях с повече далновидност и гъвкавост, за да успеете.

коментара

Продължете с четенето
loading...

Facebook

КАЛЕНДАР

октомври 2019
П В С Ч П С Н
« сеп.    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

ПОПУЛЯРНИ