Свържете се с нас

Светско

Книгата, заради която президентът на Македония каза: Безспорно Гоце Делчев е българин!

Публикувано

на

(Продължение от миналия брой!)

Аман, не ме мъчи со пари защото немам. Потрудете се там да помогнете в тоя кризис со по-траен дълг. Ка­зах ти, не зная как се крепи престиж, но всички требва да съдействуваме за закреп­ване работата. От моя стра­на при първа възможност ще помогна, но виж че нова беля излезе. Стефан Павлев – прилепчанец, подчетник на Лютата, на своя глава пред­приел улавянето на Али бег Паланечки за когото стана дума там. У тебе со вера и клетва той уверява да даде сто ако вземат триста и да си делим на половина, ако вземат повече. От нас из­исква пушки со патрони и содействие. По .границата, вътре в Кюстендил, той крои улавянето да стане на бугар­ска територия, а аз искам да стане в турско. Во всеки слу­чай добре е клауза и посред­ника за парите да е наш и да се спогажда със Стефан. Ако Делчо намира за възможно в случай на улавяне човеко да се скрие во вашето скри­валище, тогава предложете това нещо на Стефан. Сло­вом гледайте, правете, но не отпускайте Стефан защото ще използваме нещо без да губим нищо. Хем трябва да се изпълни и моето обеща­ние, дайте му пушки-кримки и една мартина поне за по сто патрона и един провод­ник и пишете пак вътре за съдействие без да му искат много пари. Заместете ята­ците с наши, това е възмож­но и му дай некое момче. Аз намерих тук бърза телегра­ма. Не е чудно утре да за­мина за Северна България. Ако тръгна за всеки случай ще ти телеграфирам. Ако Делчев не дочака и дойде тук при вас, нека ме чака за преговори со когото и да е от властите в Дупница. Ваш Марко. Висока. Деветнаде­сет десети 1901 г.“

А в писмо на Никола Ма­лешевски до Гьорче Петров в София, първият дава под­робности, отново свързани с оръжието: „Брате Марко, кажи на Ахил, че благопо­лучно заминаха братята но­щес и занесоха мартини и три кримки. Взеха и пригот­вената мартина за Младен в Перник. Продумах им да остават Илия, но те настоя­ха да го земат и аз не можех да стора нищо. Сега требва да се купува друга пушка. Началника в понеделник те­леграфически заповядал на граничния офицер да дойде в Бураново и направи обиск у даскала Сапунджиев. Офи­церът му отговори, че не вли­за това в кръга на погранич­ните закони, затова не може никакъв обиск да прави за оръжие по границата. Сега началника е там у Бураново у даскало. Затова помогнете като помолите братя Ивано­ви да кажат, че от тех ги е ку­пил Терзиски от с. Бураново. Ваш Кольо“.

Писмата на Никола Мале­шевски засягат не само не­говата революционна дей­ност, но и многостранната борба на ВМОРО през време­то от 1895 до 1903 г. В дъл­гогодишната си кореспон­денция с редица легални и нелегални дейци на Вътреш­ната организация и Върхов­ния комитет Малешевски се занимава с основните проблеми на организация­та — с нелегалните канали и прехвърлянето на оръжие във вътрешността на Маке­дония, с разпределението на това оръжие на четите, със самите чети – техния състав, райони на действие, загуби и прочие. Другата част от пис­мата, получавани или изпра­щани от него до Гоце Делчев и други легални и нелегални дейци, са дадени в приложе­нието към книгата.

ПОСЛЕДНАТА МЕЧТА – СВОБОД­НА И НЕЗАВИСИМА МАКЕДО­НИЯ

След Илинденско-Пре­ображенското въстание Н. Малешевски заминава за София, където се среща с представителите на ЦК на ВМОРО. Пристигат още Яне Сандански и Христо Чер­нопеев със своите другари, дейците от Западна Македо­ния – Славейко Арсов, Пан­до Кляшев, Деян Димитров и др. Тук са Сава Михайлов и Апостол Петков, както и Борис Сарафов. Отсъстват само Даме Груев, Гьорче Пе­тров и Пере Тошев. Те оста­ват да зимуват в Битолски окръг, където са се заели с възстановяване на разбита­та организационна мрежа.

В София се устройват по­редица съвещания за об­съждане на резултатите от въстанието и създаденото положение в Македония и в Организацията. „Заседания­та нямаха за цел – разказва Христо Силянов, – а и засе­даващите нямаха надлеж­ните качества да вземат решения, задължителни за вътрешността. Касаеше се да се изяснят отделните мне­ния в другарска размяна на мисли по въпросите, които вълнуваха и гнетяха всички. Какво да се прави? Как да се действува занапред? Какво ново устройство би подхож­дало най-много на револю­ционната организация и би й възвърнало силата и ав­торитета? Организацията беше сериозно раздрусана. Нейната мрежа бе разпокъ­сана повече, отколкото през коя и да е от аферите в ми налото. Нейната йерархия бе в голяма степен обезвласте­на, дисциплината – твърде разхлабена. Централният комитет загуби през време на въстанието твърде мно­го от своето значение на върховно ръководно тяло. Това ненормално състояние пораждаше в софийските заседания ред въпроси от принципиален и тактически характер“.

„Заседанията имаха само този резултат – продължа­ва Силянов – че установиха съществуващото разномис­лие и необходимостта от време, за да бъдат новите идеи напълно кристализи­рани, после разработени и популяризирани и най-после – обсъдени и приети от един законен общ конгрес“ .

Общият конгрес на орга­низацията се събира в нача­лото на октомври 1905 г. в Рилския манастир. На него присъстват 22-ма делегати от всички революционни ок­ръзи. Почти всички участни­ци са с оформена политиче­ска линия. Рилският конгрес не само не донася единство на революционната органи­зация, но слага началото на нейното разцепление.

В разискванията на кон­греса се очертават двете течения на ВМОРО. Ради­калното, т.н. „левица“, отсто­ява принципа на широката децентрализация. То е под­държано от Гьорче Петров, Пере Тошев и особено силно подкрепяно от Яне Сандан­ски и други ляво настроени делегати. Трябва веднага да отбележим, че Никола Мале­шевски, въпреки че не е де­легат на конгреса, поддържа радикалното течение на ор­ганизацията.

Умереното крило е водено от Христо Матов и д-р Хрис­то Татарчев. То получава много нападки и критики от конгреса. Неговата позиция е застъпвана и от най-авто­ритетния водач на организа­цията – Даме Груев: умерен реформизъм и централис­тична система в револю­ционното движение.

След продължител­ни разисквания конгресът приема устав и правилник, благодарение на компро­мисите. В тях се отстояват идеите на автономията, из­борността на всички длъж­ности, съществуването на четническия институт и др. Взето е решение ревностно да се пази независимостта на организацията, да не се допуска никакво влизане на външни чети и тяхното влия­ние в революционните райо­ни в Македония.

Една година след Рилския конгрес се стига до оконча­телно разцепление. Нико­ла Малешевски застава на страната на радикалното крило. И в този момент той остава верен на принципите и основната цел на ВМОРО – борба за извоюване на пъл­на политическа автономия на Македония и Одринско.

Третият окръжен кон­грес на „серчани“, състоял се през август – септември 1907 г., възнаграждава Ни­кола Малешевски с 30 тур­ски лири в качеството му на пунктов началник, предвид заслугите му към „Вътреш­ната организация и частно на окръга“. Той не престава да мисли за поробеното бъл­гарско население в Маке­дония и особено за родното му Малешево. В тези години – 1904-1912-а, Дупница е гра­дът, в който има непрекъс­нат поток от бежанци, проку­дени от турските зверства в Македония.

Малешевски посреща с го­ляма радост и надежда мла­до-турската революция и обявяването на равноправи­ето на всички национално­сти в Турция през юли 1908 г. Няколко седмици след това той решава да посети и родното си Малешево, къде­то му е оказано голямо ува­жение от населението, като негов пламенен защитник и борец за свободата на Маке­дония.

Революционната дейност на Никола Малешевски в пе­риода 1904-1908 г. получава висока оценка от неговите другари и съратници. Гьорче Петров го характеризира по следния начин в спомените си, записани от проф. Лю­бомир Милетич през 1908 г.: „…добър и верен на Въ­трешната революционна ор­ганизация и сега, идеалист, безкористен (не приема ор­ганизационни пари)“.

В историческата литера­тура липсват данни, които да потвърждават, че след Младотурската революция Малешевски поддържа ня­какви връзки с ръководните дейци на Народно-федера­тивната партия и по-конкрет­но с Яне Сандански.

Както е известно, въпреки обещанията си, младотур­ците скоро започват отново да преследват българското население в Маке­дония. Повтарят се познати картини на мъчения и прите­снения, което дъл­боко наскърбява Малешевски. Окон­чателният извод за него е, че спасение­то е само във въз­обновяването на въоръжената борба за освобождение .

В края на 1909-а и началото на 1910 г. младотурците окон­чателно изменят на прокламираните в началото принци­пи за равенство на всички народно­сти в държавата. В стремежа си да въз­становят някогаш­ната сила на импе­рията, те започват открита политика на отоманизиране на нетурските народности, която в Македония засяга преобладаващото българ­ско население.

Тежкото положение и не­обходимостта от целенасо­чена и организирана борба срещу потисниците кара гру­па бивши дейци от Солунски, Струмишки, Серски, Скопски и Битолски революционни окръзи да възстановят Въ­трешната революционна ор­ганизация през 1911 г. със старото име ВМОРО и със стария устав и правилници.

Основната цел остава съ­щата: пълна политическа автономия на Македония и Одринско. В Централния комитет влизат Тодор Алек­сандров, Петър Чаулев и Христо Чернопеев. Органи­зацията възприема тактика­та на динамитните атентати в Македония и Одринско, с цел да се обърне внимание­то на света върху тежкото положение на потиснатото население в двете области и да се подготви обществе­ното мнение в България за война срещу Турция.

След възстановяването на ВМОРО бившите рево­люционни ръководители получават инструкции да възстановят старата орга­низационна мрежа, която по това време отново да служи като дълбок тил и база на македоно-одринското рево­люционно движение.

Заминаването на първата въоръжена чета от България се осъществява на 29 юни 1910 г. В нея влизат Апостол Петков, Та-не Николов, Про­дан Христов, Христо Чер­нопеев, Стефан Чавдаров, Антон Бузуков, Георги Зан­ков, Михаил Чаков и Михаил Скендеров. Четата премина­ва границата по нелегалния организационен канал при с. Бараково, Дупнишко. По­ради този факт логично е да смятаме, че е изпратена към вътрешността на Македония със съдействието на Никола Малешевски.

Влошаващото се поло­жение на населението в Македония след 1911 г. предизвиква все по-голямо съчувствие на Малешевски и другите революционни дейци в България, както и на цялата българска обществе­ност.

През ноември 1911 г. мла­дотурските власти в Щип организират масово клане на мирното християнско население, което дълбоко отеква в България. Новина­та за това кърваво деяние разтърсва душите на Мале­шевски, неговите другари и всички дупничани.

Силно страда той за даде­ните скъпи жертви. Още по­вече, че съществува заплаха терорът да се разпростре и върху родното му Малеше­во.

Злокобната вест предиз­виква силно желание у него и от живеещите бежанци в Дупница и околията да граб­нат оръжие и да се притекат на помощ на страдащите братя. Ентусиазмът обхваща и българите от цялата стра­на.

Вестник “ Топ Преса “

коментара

Светско

Петковден е! Какви са традициите и обичаите днес

Публикувано

на

На днешния ден – 14 октомври, православната християнска църква посвещава на преподобна Параскева или Петка Българска

Петковден е един от големите народни празници, с които българите отбелязват края на топлото време и настъпването на зимата.

Обикновено на Петковден става и заплождането на домашните животни, известно сред народа като “мърлене” или “овча сватба”.

Докато трае заплождането, жените не бива да подхващат никаква работа – не плетат и не шият, не перат и не месят тесто, за да се роди здрав и пъргав добитък. Затова пък след оплождането на овцете те изпичат пресни пити, които раздават помежду си из махалата.

Зимният Петковден не е само празник в чест на св. Петка (Параскева) като закрилница на децата, но и дава началото на почитта към покровителя на семейството и рода.

Научете повече за поверията и традициите на Петковден в галерията горе.

Имен ден празнуват всички, носещи имената Петко, Петка, Петкан, Петра, Петрана, Петрина, Петрия, Петричка, Петкана, Пенко, Пенка, Параскев, Параскева, Парашкев, Парашкева, Паруш, Кева.

коментара

Продължете с четенето

Хороскоп

Хороскоп за 14 октомври

Публикувано

на

ОВЕН

Неприятно впечатление ще остави понеделник у вас и вероятно грижите ви като начало ще бъдат у дома. Причините ще бъдат различни при отделните представители, но могат да се обобщят в три групи. Едни от вас ще срещнат силна съпротива вкъщи във връзка с желанието им да реализират своя идеал. При други личната изява ще ги тласне към измама, която ще се разкрие.

ТЕЛЕЦ

Телците имат добри шансове днес за постигане на успех, но в много случаи само ще се лишат от него, поради прекалената им мнителност за материалната изгода. Бъдете по-малко подозрителни към своите партньори. В службата сега може да възникне крайно неприятна ситуация, свързана с преднамерените ви действия за получаване на придобивка.

БЛИЗНАЦИ

В понеделник са налице всички условия, за да проявите сдържаност откъм ваши приятели, които ще ви предложат свой план и те ще искат да го подкрепите и дори да вземете участие в него. Днес звездите са в неблагоприятно разположение за контактите ви с приятели и рискувате при осъществяването да останете разочаровани.

РАК

Започвате с лошо настроение първия делничен ден, но няма да трябва много, за да повдигнете духа си до необходимото ниво. За тази цел най-много ще ви помогнат приятелите, с които днес се очертава да имате ползотворни контакти. Бъдете внимателни с парите си – сега те ви създават проблеми и до голяма степен са първопричина за мрачното настроение.

ЛЪВ

Продължават да ви притесняват някои проблеми, върху които разсъждавате и търсите път за разрешаването им. Начини има и възможността да го използвате няма да закъснее с появяването си. Във всички случаи тя ще донесе облекчение, макар че няма да отговаря на максимата: и вълкът сит, и агнето цяло.

ДЕВА

В понеделник много от вас ще доминират с лична сила и авторитет в контактите си, както и на работното място. Все пак не бива да спекулирате с някои предимства, които част от вас притежават, защото е твърде възможно в скоро време ситуацията да се промени и даже да настъпят неприятности. За да избегнете конфликти с любовния си партньор, бъдете много внимателни.

ВЕЗНИ

Седмицата започва добре за Везните. Тя им предоставя още в понеделник възможности за осъществяване на личните им намерения. Денят е много благоприятен за инвестиране на капитал чрез посредничество на вашите съдружници. За някои от вас работното време ще донесе известни притеснения поради невъзможност напълно да се справите с всекидневните задължения.

СКОРПИОН

Понеделник е ден за действие и много от Скорпионите ще имат утежнена програма. Ще се наложи да присъствате на няколко места и това изисква стриктно спазване на програма. Добри контакти ще имате сега, а също и по-големи възможности за лична реализация. В службата ви позицията е по-негативна и някои от вас може да стигнат до сериозни противоречия с околните.

СТРЕЛЕЦ

Стрелците са амбицирани за действия в понеделник и най-успешната им изява ще бъде на професионалното поле. Имате много добри възможности за морални или материални придобивки. Понеделник ще ви зарадва с ново отношение, по-благоприятно от досегашното. Някои от вас ще имат лични неудобства, които в дадения случай могат да означават и лошо здраве.

КОЗИРОГ

Перспективите в понеделник са добри за Козирозите. Но в повечето случаи ще ви липсват възможности, за да ги осъществите на практика. Днес поемате много ангажименти, които едва ли ще реализирате на практика. Труден ден ще имат бизнесмените, при тях са вероятни противоречия със съдружниците. Пазете от сблъсъци с влиятелни мъже на работното място.

ВОДОЛЕЙ

Доста трудно ще ви бъде днес да установите баланс между служебните си задължения и личните намерения, но трябва да се примирите, че понеделник не ви дава голяма свобода. Някои от вас имат намерение да назначат среща с шефа си с искане за по-високо заплащане. Опитайте се да забравите за това желание, звездната обстановка не ви обещава успех. С повече отговорност се отнасяйте към домашните разногласия, колкото и да са големи, нещата са поправими.

РИБИ

Първият работен ден от седмицата ще сблъска няколко представители на Риби с непреодолими трудности, а за всички професионалният ден изисква максимални усилия. Извън работното време денят ви носи доста предимства и успешни контакти. Силна е позицията ви за действие по административна линия. Днес ще ви бъде трудно да осъществите някои решения. В емоционалната сфера изпъкват приятни преживявания и повечето от вас ще се чувстват удовлетворени.

коментара

Продължете с четенето
loading...

Facebook

КАЛЕНДАР

октомври 2019
П В С Ч П С Н
« сеп.    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

ПОПУЛЯРНИ