Свържете се с нас

Хороскоп

Хороскоп за 15 септември

Публикувано

на

ОВЕН

Въз­ник­ват ма­те­ри­а­л­ни труд­нос­ти, ко­и­то мо­же да об­тег­нат се­мей­ни­те вза­и­мо­о­т­но­ше­ния. Из­бяг­вай­те скан­да­ли. Не ви пре­по­ръч­вам и да пъ­ту­ва­те днес. Ако раз­чи­та­те, че са­мо та­ка ще раз­ре­ши­те фи­нан­сов проб­лем, гре­ши­те. Със­ре­до­то­че­те вни­ма­ни­е­то си в кон­так­ти­те. Има­те вли­я­тел­на под­к­ре­па. Хар­мо­ни­я­та с дру­ги­те съ­що но­си пе­чал­би.

ТЕЛЕЦ

Ед­ва ли ще има­те въз­мож­ност да за­до­во­ли­те стре­ме­жа си за ком­форт, да се по­то­пи­те в емо­ци­о­нал­ния жи­вот. Пре­по­ръч­ват се пред­паз­ли­вост и уме­ре­ност във вся­как­ви де­ла. Въз­мож­но е да пре­тър­пи­те ус­пе­хи, да не по­лу­чи­те же­ла­на­та длъж­ност. Но из­пък­ват вли­я­тел­ни про­тек­ции, из­ча­кай­те.

БЛИЗНАЦИ

До­бър ден за ре­а­ли­за­ция. В де­ло­во от­но­ше­ние е си­гур­но, че ще пос­тиг­не­те на­ме­ре­ни­я­та си, има­те шанс да се изя­ви­те и лич­нос­т­но. Но се чертават се­мей­ни неп­ри­я­т­нос­ти, ко­и­то при по­ве­че емо­ции от ва­ша стра­на мо­же да пов­ли­я­ят не­га­тив­но и на ра­бо­та­та ви. Из­бяг­вай­те скан­да­ли.

РАК

Сил­но зас­т­ра­ше­ни сте от кон­ф­лик­ти, бъ­де­те вни­ма­тел­ни. Въз­мож­но е да се сблъс­ка­те с неп­ри­я­т­нос­ти от лич­но ес­тес­т­во, но ста­рай­те се да не ги прех­вър­ля­те на ра­бот­но­то мяс­то. Не­о­б­хо­ди­мост­та от сдър­жа­ност в работата е без ко­мен­тар. Сът­руд­ни­чес­т­во с дру­ги хора оп­ре­де­ля фи­нан­со­ви и емо­ци­о­нал­ни при­до­бив­ки днес.

ЛЪВ

Въз­мож­но са неп­ри­я­т­нос­ти от ли­чен ха­рак­тер, но неделя ид­ва с но­ви пре­диз­ви­ка­тел­с­т­ва. За­ся­гат емо­ци­о­нал­ния ви жи­вот и ма­те­ри­а­л­ни­те при­до­бив­ки. Бъ­де­те де­ли­кат­ни и пред­паз­ли­ви във връз­ки­те, ко­и­то съз­да­ва­те. Опи­тай­те се да не уве­ли­ча­ва­те бре­ме­то, ле­жа­що вър­ху дру­ги­те, но не поз­во­ля­вай­те и с вас да зло­у­пот­ре­бя­ват.

ДЕВА

Неделя се ха­рак­те­ри­зи­ра с неп­ри­я­т­нос­ти, ко­и­то из­г­леж­дат по-сил­ни за дам­с­кия със­тав на зна­ка. За­ся­гат най-ве­че емо­ци­о­нал­ния ви жи­вот и не сте зас­т­ра­хо­ва­ни от оби­ди и огор­че­ния. Не се опит­вай­те да се изяс­ня­ва­те, въз­мож­но е да ви об­ви­нят и в под­куп­ни­чес­т­во.

ВЕЗНИ

За вас неделя е къс­мет­лийс­ки, въп­ре­ки че пе­чал­би­те мо­же да не се ока­жат та­ки­ва, как­ви­то сте очак­ва­ли. Мо­же­те сме­ло да от­с­тъ­пи­те пред съ­пер­ни­ка или кон­ку­рен­та си. В дейс­т­ви­тел­ност ще се ока­же, че при­до­бив­ки­те, ко­и­то съд­ба­та ви е оп­ре­де­ли­ла, са по-доб­ри от по­же­ла­ни­те от вас са­ми­те.

СКОРПИОН

За мно­зи­на де­нят се свър­з­ва със се­мей­ни де­ла, ко­и­то оба­че ще им при­чи­нят го­ле­ми огор­че­ния. По-ха­рак­тер­но е за мъ­же­те, пред­с­та­ви­те­ли на Скор­пи­он. Не е из­к­лю­че­но в та­зи връз­ка да ви се на­ло­жи да про­ве­де­те юри­ди­чес­ки кон­сул­та­ции. Не пре­неб­рег­вай­те съ­вет от ад­во­кат. Въз­мож­ни са и па­рич­ни неп­ри­я­т­нос­ти. Из­бяг­вай­те кон­ф­лик­ти.

СТРЕЛЕЦ

Де­нят се ха­рак­те­ри­зи­ра със неп­ри­я­т­нос­ти, бъ­де­те пред­паз­ли­ви. Из­бяг­вай­те кон­ф­лик­ти, не се до­ве­ря­вай­те на ко­ле­ги. Ня­кои от вас мо­же да бъ­дат ра­зо­ча­ро­ва­ни от ня­ко­го по­ра­ди не­и­з­пъл­не­но обе­ща­ние. Из­пъл­ня­вай­те съ­ве­ти­те изис­к­ва­ния от на­чал­с­т­во­то. От­де­ле­те по­ве­че вре­ме за об­щу­ва­не с де­ца­та.

КОЗИРОГ

Да­ми­те от зна­ка ед­ва ли ще ус­пе­ят да осъ­щес­т­вят прог­ра­ма­та си за де­ня, осо­бе­но що се от­на­ся до до­маш­ни или лич­ни де­ла. Не се раз­с­т­рой­вай­те, шан­сът ви е в кон­так­ти­те днес. Не е из­к­лю­че­но не­на­дей­но да бъ­де­те под­к­ре­пе­ни от чо­век, от ко­го­то не сте очак­ва­ли. Си­лен ма­те­ри­а­лен къс­мет – па­рич­ни пе­чал­би.

ВОДОЛЕЙ

Неделя ще ви за­рад­ва с фи­нан­сов шанс и въз­мож­нос­ти за про­фе­си­о­нал­на ре­а­ли­за­ция. Ако има­те оба­че де­ла, изис­к­ва­щи пъ­ту­ва­не, ед­ва ли ще пос­тиг­не­те ус­пех. До­ри се пре­по­ръч­ва изоб­що да не тръг­ва­те на път. На­ме­ре­те вре­ме за сре­щи и кон­так­ти, чрез тях ще за­до­во­ли­те пот­реб­нос­ти­те си.

РИБИ

Ще сгре­ши­те, ако упор­с­т­ва­те са­мос­то­я­тел­но да се спра­вя­те с проб­ле­ми­те си.Не пред­п­ри­е­май­те пъ­ту­ва­не, ни­що ня­ма да пос­тиг­не­те, а зас­т­ра­ша­ва­те и здра­ве­то си. Уточ­ня­вам, че ста­ва ду­ма за за­ми­на­ва­не по фи­нан­со­ви при­чи­ни. Къс­ме­тът и при­до­бив­ки­те ви днес се съ­дър­жат в съв­мес­т­на дей­ност с дру­ги хо­ра. Па­зе­те се от кон­ф­лик­ти.

коментара

Реклама
loading...

Хороскоп

Хороскоп за 13 октомври

Публикувано

на

ОВЕН

Неделя е ус­пе­шен ден за Ов­ни­те за фи­нан­со­ви опе­ра­ции, за кон­так­ти с парт­ньо­ри и пъ­ту­ва­ния. Но­ви­на, коя­то ще нау­чи­те днес, ще ви ор­иен­ти­ра за пром­яна­та, коя­то ви пред­стои. Не взи­май­те стра­на в чужд спор, ще ос­та­не­те ого­рче­ни.

ТЕЛЕЦ

Неделя е на­ча­ло на но­во дви­же­ние нап­ред за Те­лец. Па­рич­ни­те ви при­тес­не­ния ще на­мерят по­ло­жи­тел­но раз­ре­ше­ние, но не без лич­на­та ви на­ме­са. Днес е необ­хо­ди­мо да от­стоя­ва­те собс­тве­ни­те си по­зи­ции. Из­ясне­те от­но­ше­ния­та си с парт­ньо­ра.

БЛИЗНАЦИ

Вие сте из­пъл­не­ни с мно­го тре­во­ги и пос­тоя­нно крои­те пла­но­ве, кои­то пос­ле­до­ва­тел­но от­хвърл­яте. Днес няма да се слу­чи ни­що неп­ред­ви­де­но. Проб­ле­ми­те в ра­бо­та­та си трябва са­ми да ре­ши­те. Ще по­лу­чи­те мо­рал­на под­кре­па от ко­ле­ги­те си.

РАК

Днес е необ­хо­ди­мо да взе­ме­те съ­щес­тве­ни ре­ше­ния, те са ло­ги­чес­ки вер­ни, без ог­лед да­ли ви ха­рес­ват, или не. Те ще са на­ча­ло на нов рас­теж и ка­рие­ра. Няка­къв чо­век без па­ри е око­ло вас, кой­то вли­яе от­ри­ца­тел­но на де­ла­та и къс­ме­та ви. Па­зе­те се от из­ма­ми.

ЛЪВ

Ни­що не мо­же да се срав­ни с ва­шия ог­нен ус­трем. То­га­ва и са­ми­те вие сте убе­де­ни в ус­пе­ха си. Ако ис­ка­те дей­стви­тел­но да пос­тиг­не­те доб­ри ре­зул­та­ти в оно­ва, с кое­то сте се зае­ли и кое­то е важ­но за вас, трябва да сме­ни­те ме­то­ди­те си и да дей­ства­те са­мос­тоя­тел­но.

ДЕВА

Лош ден е неделя за вас, свър­зан със съ­деб­но де­ло за нас­ледс­тво. Ако мо­же­те да пос­тиг­не­те ком­про­мис­но ре­ше­ние с дру­га­та стра­на, не се ко­ле­бай­те. Пол­зот­вор­ни кон­так­ти, кои­то ще пот­върдят ре­ше­ния­та ви за бъ­дещ биз­нес ан­га­жи­мент.

ВЕЗНИ

Ни­то уму­ва­не­то, ни­то апа­тич­но­то нас­трое­ние ще ви по­мог­нат за раз­ре­ша­ва­не на проб­ле­ми­те. Трябва час по-ско­ро да за­дей­ства­те прек­рас­ни­те си да­де­нос­ти. Раз­чи­тай­те на ин­туи­ция­та си. Ра­бо­те­те пряко и с усъ­рдие по про­фе­сио­нал­ни­те си за­да­чи.

СКОРПИОН

Неделя е ус­пе­шен и мно­го спо­коен ден, ка­то пре­дос­тавя на всич­ки вас мъд­ро раз­ре­ше­ние на въз­ник­на­ли­те проб­ле­ми и днев­ни­те за­дъл­же­ния. У мно­зи­на твор­чес­ка­та ене­ргия на­рас­тва и тър­си но­ви фор­ми на из­ява. Оп­рав­дай­те гла­су­ва­но­то ви до­ве­рие.

СТРЕЛЕЦ

В жи­во­та всич­ко е до­пус­ти­мо, вклю­чи­тел­но и пром­яна­та на Стрел­ци­те, кои­то пред­по­чи­тат ефи­рна­та неан­га­жи­ра­ност. У мно­зи­на фи­нан­со­ва­та не­дос­та­тъч­ност е бич но­мер ед­но. Ще по­лу­чи­те важ­на ин­фор­ма­ция, коя­то сте за­дъл­же­ни да из­пол­зва­те.

КОЗИРОГ

Чувс­тво­то ви за нес­та­бил­ност ид­ва от об­ста­нов­ка­та в до­ма и днес ще се за­си­ли след нау­ча­ва­не­то на неп­рия­тна но­ви­на в служ­ба­та. Се­га трябва да пре­цен­ява­те и да за­щи­та­ва­те по­зи­ция­та си. Не вли­зай­те в спо­ро­ве или кон­фрон­та­ция в служ­ба­та.

ВОДОЛЕЙ

Склон­ни сте към мис­ти­ци­зъм, но жи­во­тът бър­зо ще се вър­не в реал­нос­тта. Мис­ли­те ви са ан­га­жи­ра­ни с проб­ле­ми­те в служ­ба­та, кои­то зас­ягат кон­так­ти­те. Не вярвай­те на пред­ло­же­ния, ид­ва­щи из­вън място­то, на кое­то ра­бо­ти­те. Те ни­ко­га няма да ста­нат реал­ност.

РИБИ

Днес Ри­би­те ще по­лу­чат пред­ло­же­ния от свои прия­те­ли. Но то­ва не е по­вод за ом­ра­за, а са­мо за пре­цен­ка. Денят е спо­рен и ус­пе­хи­те ще след­ват един след друг. Съ­би­тия­та са раз­нооб­раз­ни и ин­фор­ма­ции­те, кои­то ще по­лу­чи­те – на­деж­дни.

коментара

Продължете с четенето

Хороскоп

Хороскоп за 12 октомври

Публикувано

на

ОВЕН

Съ­бо­та е щас­тлив ден за Ов­ни­те, кои­то търсят ма­щаб­ност на своя­та про­фе­сио­нал­на из­ява. Бла­го­да­ре­ние на не­чие от­със­твие и чрез по­мощ­та на пре­дан прия­тел вие ще има­те шан­са да по­пад­не­те на оно­ва, към кое­то се стре­ми­те, и да за­до­во­ли­те в пъл­но­та же­ла­ния­та си. В дру­ги от­но­ше­ния щас­тие­то съ­що е с вас и ви под­крепя.

ТЕЛЕЦ

Във всич­ки слу­чаи денят е пе­че­ливш за вас, а при някои от пред­ста­ви­те­ли­те на Те­лец при­до­бив­ки­те ще над­хвърлят оча­ква­ния­та. Съ­щес­тву­ва ве­роя­тност за го­ле­ми зат­руд­не­ния в прия­тел­ски­те кон­так­ти, и по-точ­но връз­ки­те ви с мъж, чии­то ин­те­ре­си ве­роя­тно са про­ти­во­по­лож­ни на ва­ши­те. Из­вес­тни кон­фрон­та­ции са въз­мож­ни и в служ­ба­та.

БЛИЗНАЦИ

Мно­го бла­гоп­рия­тен ден за реа­ли­зи­ра­не на же­ла­ния­та. Денят е спо­коен и из­пъл­нен с хар­мо­ния, но за някои няма да бъ­де лес­но да ба­лан­си­рат емо­ции­те си. Оно­ва, вър­ху кое­то се­га трябва да наб­лег­не­те, е ва­ша­та точ­ност. Въз­мож­но е по­ра­ди за­къс­не­ние да из­пус­не­те някак­ва фи­нан­со­ва реа­ли­за­ция или да по­лу­чи­те па­ри.

РАК

По­ве­че­то от Рак в съ­бо­та имат доб­ри въз­мож­нос­ти за осъ­щест­вява­не на на­ме­ре­ния­та си. Необ­хо­ди­мо е да бъ­де­те по-стрик­тни при из­пъл­не­ние на пое­ти ан­га­жи­мен­ти и да се раз­де­ли­те с на­ви­ка си да за­късн­ява­те, за­що­то то­га­ва дей­стви­тел­но ще про­пус­не­те шан­со­ве­те си. Днес мо­же­те да пос­тиг­не­те мно­го голям ус­пех в пре­го­во­ри.

ЛЪВ

С пра­во в съ­бо­та ще бъ­де­те по­доз­ри­тел­ни към ли­ца от ва­ше­то близ­ко об­кръ­же­ние и съв­сем ес­тес­тве­но е да проя­ви­те бди­тел­ност по­ве­че от оби­кно­ве­но. Мно­зи­на от вас ще се от­ли­чат с но­ва­тор­ско мис­ле­не и доб­ри ид­еи. Денят е мно­го ус­пе­шен за на­ча­ло на не­що но­во. Де­ло, за­поч­на­то в съ­бо­та, ще има пъ­лен ус­пех.

ДЕВА

В съ­бо­та ус­пе­хът при Де­ви­те ве­че е из­ра­зи­те­лен и няма да ви из­не­ве­ри. Ан­га­жи­мен­ти­те, кои­то има­те се­га, ще ви за­рад­ват с оча­ква­ни ре­зул­та­ти. Реа­лиз­мът преоб­ла­да­ва у вас и сте об­хва­на­ти от спо­кой­ствие, кое­то пра­ви дей­ствия­та ви точ­ни и ре­ши­тел­ни. Из­вес­тно ко­ле­ба­ние по фи­нан­со­ви въп­ро­си все още има у биз­нес­ме­ни­те.

ВЕЗНИ

В съ­бо­та има­те пре­димс­тво за реа­ли­за­ция. Хвър­ле­те си­ли­те си за осъ­щест­вява­не на це­ли и на­ме­ре­ния в служ­ба­та. Се­га ед­ва ли ще бъ­де уме­стно да за­поч­ва­те не­що но­во, а и няма­те го­тов­ност. Мно­го от вас ще са заг­ри­же­ни за па­ри и ще об­мислят раз­лич­ни пла­но­ве за при­до­би­ва­не­то им – мо­же би в по-гол­ямо ко­ли­чес­тво.

СКОРПИОН

В съ­бо­та у вас е сил­но из­ра­зен стре­ме­жът към не­за­ви­си­мост и мно­зи­на ще бъ­дат го­то­ви на жер­тви, но ще де­монс­три­рат лич­на не­за­ви­си­мост. Ви­со­ко е ни­во­то на емо­цио­нал­на­та нап­рег­на­тост и ще нап­ра­ви­те те­жък деня на оне­зи, кои­то се опи­тват да ви въз­разят. За да е ефе­кти­вен то­зи ден за вас, трябва да бъ­де­те в цен­тъ­ра на съ­би­тие­то.

СТРЕЛЕЦ

Денят не е осо­бе­но до­бър за де­ло­ва дей­ност и ще ви съз­да­де мно­го гри­жи. Не­раз­ре­ши­ми­те проб­ле­ми ще въз­ник­нат нео­чак­ва­но и спон­тан­но, кое­то ще нап­ра­ви мно­зи­на от вас нер­вни и та­ка ще се уве­ли­чат въз­мож­нос­ти­те да сгре­ши­те. Ве­роя­тно ще въз­ник­нат и слу­жеб­ни проб­ле­ми, но те са пе­ри­фер­ни. Незначителният им характер няма да промени еуфоричното ви настроение.

КОЗИРОГ

Ще се на­мерят хо­ра, кои­то в съ­бо­та, съз­на­тел­но или не, ще опи­тват да ви къ­сат нер­ви­те, но мо­же би по-доб­ре да от­ми­не­те опи­ти­те им без вни­ма­ние. Денят е бла­гоп­рия­тен за вас, за­що­то сте в доб­ра фор­ма и е поч­ти не­въз­мож­но да ре­ши­те да из­вър­ши­те не­що и то да не се по­лу­чи. Ан­га­жи­рай­те вни­ма­ние­то си с де­ла и със сигурност ще имате успех.

ВОДОЛЕЙ

И вас ще се на­ме­ри някой да ви под­раз­ни, но за раз­ли­ка от Ко­зи­ро­зи­те, вие ще реа­ги­ра­те бур­но и ще се ядо­са­те не на ше­га. Има и дру­га при­чи­на за гне­ва ви – за­бав­яне­то на па­ри, кои­то в съ­бо­та трябва да по­лу­чи­те. Не се при­тесн­явай­те за тях, в най-скоро време ще ги взе­ме­те, и то с лихвите. Денят но­си въз­мож­нос­тта за осъ­щест­вява­не на доб­ри кон­так­ти.

РИБИ

Съ­бо­та е мно­го до­бър ден за вас и ид­ва с ус­пе­хи в за­ни­ма­ния­та ви. Трябва да раз­чи­та­те на ин­туи­ция­та си, коя­то е осо­бе­но ос­тра и ще бъ­де най-до­бър по­мощ­ник във всич­ки­те ви де­ла. Не се ос­ланяй­те оба­че с ней­на по­мощ да спе­че­ли­те на ха­зарт – тук няма­те ни­ка­къв шанс и ще загубите доста! Ще осъ­щес­тви­те ус­пеш­ни и доходоностни кон­так­ти.

коментара

Продължете с четенето
loading...

Facebook

КАЛЕНДАР

октомври 2019
П В С Ч П С Н
« сеп.    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

ПОПУЛЯРНИ