Свържете се с нас

Таблоид

СТОП НА ОЛИГАРСИТЕ И ЛЪЖИТЕ: „Марш за законност“ тръгва в 17 часа – в защита на България, нормалността и номинирания за главен прокурор Иван Гешев! Гражданите казват „не“ на репресиите и натиска върху съдебната власт

Публикувано

на

„Не“ на репресиите и натиска върху независимата съдебна система, „не“ на лъжите на олигарсите, похитили националното богатство и омертата срещу реда и истината казват днес от 17 часа българите на ларгото пред Министерски съвет.

„Марш за законност“ тръгва днес и ще продължи в сряда и в четвъртък в София на същото място.

В него се включват всички, които искат нормалност в България и са против опитите за политически натиск върху съдебната система за намеса в избора на главен прокурор и номинирания от независимите магистрати Иван Гешев. Подкрепа заявиха и десетки семейства, които са срещу гей парадите и джендър пропагандата и застават твърдо зад християнските ценности.

Шествието „Марш за законност“ е в защита на българщината, нормалността и човекът, който показа, че може да е гарант за законността, вкарвайки в ареста десетки олигарси и престъпници – номинирания за главен прокурор Иван Гешев!

Събитието ще се проведе в София в рамките на три дни и е в отговор на кампанията, подета от стотици наши читатели и съмишленици срещу гей пропагандата, олигарсите и техните манипулации и фалшиви новини, срещу опитите да бъде потъпкан закона и смачкани хората, които го бранят.

МАРШЪТ ЗА ЗАКОННОСТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ:

Вторник, 10 септември, от 17 до 21 часа.

Сряда, 11 септември, от 17 до 21 часа.

Четвъртък, 12 септември, от 14 до 18 часа.

Мястото на срещата е площад „Независимост“ – ларгото пред Партийния дом, Министерския съвет и БНБ. Маршрутът на марша е от площад „Александър Батенберг“ до сградата на Булбанк. Българите подкрепят свободния и легитимен избор на нов главен прокурор на републиката по правилата на независимата съдебна система и се опълчват срещу марионетните политически партии, които недопустимо се намесват в този избор и зоват за погроми и кръв по улиците на София.

Законност, висок морал в политиката, подкрепа на изконните български и християнски ценности.

Днес в 17 часа гражданите казват „Не“ на олигарсите, които ограбиха България, джендъризма, гейпарадите, перверзията и слугуването на чужди господари и соросоидни шайки.

ПИК подкрепя исканията им и очакваме всички наши читатели и съмишленици днес и в сряда от 17 до 21 часа, а в четвъртък от 14 до 18 часа.

МАРШ ЗА ЗАКОННОСТ в защита на България, нормалността и бореца срещу олигархията, номиниран за главен прокурор, Иван Гешев!

МАРШ ЗА ЗАКОННОСТ СРЕЩУ ОЛИГАРСИТЕ, ПОХИТИЛИ НАЦИОНАЛНОТО БОГАТСТВО!

СРЕЩУ ХОМОСЕКСУАЛИЗМА И ИЗВРАЩЕНИЯТА, ПРЕВЪРНАТИ В ЛАЙФСТАЙЛ!

коментара

Таблоид

Дъбов и Гуцанов организират протест срещу Нинова на Позитано 20

Публикувано

на

Автобуси с хора, организирани от Димитър Дъбов и Борислав Гуцанов, се готвят да отпътуват към централата на БСП в София, където в неделя се събира пленумът на партията.

Затова и се очаква единият от автобусите да бъде именно от Варна. От централата коментираха за БЛИЦ, че са чули за такава организация, но според тях не това е начинът да се решават вътрешни конфликти.

Мястото за спорове и различни мнения е в колективните органи на партията, в случая Националният съвет. “Всеки, който има различно мнение, може да го изложи там и колективният орган ще реши.

Явно целта не е сблъсък на аргументи, а цирк за пред медиите. За съжаление това ще бъде поредният удар по цялата партия”, заявиха още от централата.

коментара

Продължете с четенето

Таблоид

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ПЕТРИЧ И ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА КЪМ НЕГО

Публикувано

на

Във връзка с изискванията на нормативната уредба на 18.11.2019г. се открива процедура за провеждане на консултации по изготвения Предварителен проект на Общ устройствен план (ОУП) на община Петрич, включително и на Доклад за Екологична оценка (ЕО) към него.

Възложител на ОУП и на ЕО е Община Петрич с адрес: гр. Петрич, ул. „Цар Борис III“ №24, Телефон, 0745/69112, факс: 0745/62090, eл. поща: oa_petrich@mbox.contact.bg

Лице за връзка: Димитър Бръчков, кмет на община Петрич.

Общият устройствен план на община Петрич е разработен в изпълнение на Договор № 116/12.09.2017 г., с предмет: „Изработване на проект за общ устройствен план на община Петрич“, сключен между „Географика“ ООД и община Петрич.

Органът, отговорен за одобряването на ОУП е Общински експертен съвет по устройство на територията. Органът отговорен за прилагането на ОУП е Община Петрич.

ОУП се финансира по Споразумение № РД – 02 – 30 – 189/21.06.2016 г. за финансово подпомагане изработването на проект на Общ устройствен план на Община Петрич (ОУПО) с МРРБ и собствено участие на Община Петрич, разработва се двуфазно и е с прогнозен период на действие 20 години.

Главната цел на ОУП на община Петрич е да бъде създадена оптимална пространствена и функционална структура на развитие, както и да бъде изградено комплексно устройство на общината в единство на урбанизираните структури със съществуващите природна и антропогенна среда и специфични социално-икономически условия. Планът определя визията, целите и стратегията на пространственото развитие, както и преобладаващото предназначение и начин на устройство на отделните структурни части на територията, която обхваща, за следващите 15-20 години.

Целите на ОУП са както следва:

 • създаване на необходимите устройствени условия за реализиране на стратегическите документи по Закона за регионалното развитие /ЗРР/ – Националната стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2012- 2022 г.; Регионален план за развитие на Югозападен район 2014-2020г.; Областна стратегии за развитие на област Благоевград 2014-2020 г.; Общински план за развитие на община Петрич. Извеждане на устройствени проблеми, произтичащи от ОУПО, които да бъдат включени в ежегодните програми за прилагане на ОПР;
 • съобразяване на предвижданията на ОУП с документи за стратегическото планиране на пространственото развитие, а именно: Национална концепция за пространствено развитие за периода 2013-2025 г.;
 • създаване условия за социално-икономическото развитие, чрез стимулиране на публично-частното партньорство;
 • осигуряване на условия за опазване околната среда и обектите на културно наследство;
 • развитие на основните функционални системи – “Обитаване”, “Труд”, “Обслужване”, “Отдих”;
 • създаване на ОУП като инструмент за ползване на финансовите ресурсите на оперативните програми, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз.

Основните задачи на ОУП, които са изпълнени с оглед постигане на целите на плана са:

 • определена е общата структура на територията – предмет на плана и преобладаващото предназначение на съставните и структурните ѝ части, местоположението и границите на урбанизираните територии, земеделските територии; горските територии, защитените територии, защитените зони, зоните с местообитания, зоните по „Натура 2000″, санитарно-охранителните зони на водоизточници, археологически обекти и зони с концентрация на паметници на недвижимото културно наследство, нарушените територии за възстановяване, водните течения и площи, територии и отделни терени със специално, с друго или със смесено предназначение;
 • означени са земеделските и горските територии, които ще променят предназначението си в неземеделски територии, и тези от тях, които ще придобият статут на урбанизирани територии;
 • определен е общия режим на устройство на всяка от териториите по предходната точка, който включва най-общи цели, мерки и изисквания за тяхното опазване, използване, изграждане и развитие;
 • показани са извънурбанизираните територии – изключителна държавна, публична държавна и публична общинска собственост, и режимът на тяхното устройство;
 • представено е разположението на мрежите и съоръженията на транспортната и техническата инфраструктура и сервитутните им зони на територията на общината и връзките им с мрежите и съоръженията на териториите на съседни общини и с инфраструктурни мрежи, съоръжения и обекти от национално значение;
 • означени са териториите с вероятно разпространение на предвидими природни бедствия и необходимите превантивни мерки и начин за устройство и защита;
 • определени са териториите за активно прилагане на ландшафтно-устройствени мероприятия и естетическо оформяне, в т.ч. териториите за превантивна устройствена защита съгласно чл. 10, ал. 3 от ЗУТ;
 • определени са територии за специални обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната, и прилежащи към тях забранени и сервитутни зони.

 Също така с оглед постигане на целите на плана са определени:

 • нормативната основа на териториалния обхват за пространствено развитие на общината и нейното демографско развитие;
 • функционалното предназначение на терените по структурни единици с техните насочващи пространствени и социални параметри;
 • вътрешната структура и елементи на функционалните системи Обитаване, Труд и Отдих;
 • организацията, йерархична съподчиненост и локализиране на основните елементи от социалния сервиз;
 • структурата, трасетата и принципите за връзките между елементите на главната комуникационна мрежа;
 • развитието, оразмеряването и провеждането на елементите на инженерните мрежи;
 • елементите от зелената система на общината;
 • условия за поддържане на екологическото равновесие и опазване на околната среда от неблагоприятни антропогенни въздействия;
 • условия за баланс между реализацията на ресурсния потенциал на територията на общината и опазването на богатото ѝ природно наследство;
 • допустимо натоварване на естествените рекреационни ресурси.

В обхвата на ОУП попадат части от пет защитени зони от Натура 2000: BG0002098 „Рупите“ за опазване на дивите птици и 4 зони по Директивата за опазване на природните местообитания – ЗЗ BG0001023 „Рупите-Струмешница“, ЗЗ BG0000167 „Беласица“, ЗЗ BG0000224 „Огражден-Малешево“ и ЗЗ BG0001028 „Среден Пирин-Алиботуш“, поради което, като приложение към ЕО, е изготвен и доклад за оценка на въздействието на ОУП върху предмета и целите на опазване в защитените зони.

Проектът на ОУП подлежи на задължително обществено обсъждане по реда на чл.127 (1) от ЗУТ като то ще се проведе на 23.12.2019 г. от 10.30 часа в Заседателната зала на ОбС на партерния етаж от сградата на ОбА – Петрич, ул. „Цар Борис III“ №24.

Общият устройствен план и доклада за Екологичната оценка към него са на разположение на интересуващите се в сградата на Общинска администрация, гр. Петрич,  ул. „Цар Борис III“ №24, стая 402, всеки работен ден от 9.30 до 17.30 часа, както и на интернет адрес: http://petrich.bg.

Становища и мнения по ПП на ОУП и ЕО могат да се депозират в деловодството на Община Петрич, на факс  0745/62090  или на електронна поща: oa_petrich@mbox.contact.bg.

Лице за връзка по провеждане на консултациите: инж. Минка Салагьорова – зам. кмет „ТСУ, С, Б и ОР”, тел. 0879990765.

Краен срок за провеждане на консултациите и изразяване на становище по ОУП и ЕО е 17.30 часа на 19.12.2019 г.

коментара

Продължете с четенето
loading...

Facebook

КАЛЕНДАР

ноември 2019
П В С Ч П С Н
« окт.    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

ПОПУЛЯРНИ