Свържете се с нас

Хороскоп

Хороскоп за 10 септември

Публикувано

на

ОВЕН

Денят ви за­вар­ва в със­тоя­ние на ак­тив­но дви­же­ние нап­ред към пос­ти­га­не на на­ме­ре­ния­та и в тър­се­не на свое­то място. Не се опа­сявай­те, че някой ще се опи­та да ви въз­пре, се­га всич­ко е във ва­ши ръ­це. Дей­ствай­те праг­ма­тич­но, за да пос­тиг­не­те най-близ­ки­те си це­ли.

ТЕЛЕЦ

По­ви­ше­на­та ра­бо­тос­по­соб­ност е ха­рак­те­рен бе­лег за ва­шия ус­пех днес, към то­ва трябва да при­ба­ви­те без ко­ле­ба­ния бла­го­ра­зу­мие­то и пред­паз­ли­вос­тта, осо­бе­но по па­рич­ни проб­ле­ми. Не из­пол­звай­те не­кон­вен­цио­нал­ни ме­то­ди за реа­ли­за­ция на на­ме­ре­ния­та си. Неочакван късмет.

БЛИЗНАЦИ

Във втор­ник дей­ствай­те са­мос­тоя­тел­но по осъ­щест­вява­не­то на стре­ме­жи­те ви от де­ло­ви ха­рак­тер. Денят но­си мно­го доб­ри въз­мож­нос­ти за па­рич­на или материална при­до­бив­ка. Наив­нос­тта и дреб­но­то шме­керс­тво ще ви пос­тавят в нео­би­чай­на об­ста­нов­ка с безс­кру­пул­ни хо­ра.

РАК

Втор­ник е ден с го­ле­ми въз­мож­нос­ти за Ра­ци­те. Пред­стои ви про­дъл­жи­те­лен спо­рен пе­риод. Ос­вен то­ва има­те пра­во на из­бор, от кой­то не би­ва да се от­каз­ва­те. Вът­реш­но­то със­тоя­ние на мно­зи­на е дос­та нап­рег­на­то и ве­роя­тно та­ка ще пре­ми­не це­лият ден. Вести от далеч, ще ви зарадват.

ЛЪВ

Дос­тиг­на­ли сте до го­ле­ми при­тес­не­ния, кои­то във втор­ник ще па­ра­ли­зи­рат час­тич­но ва­ша­та де­ло­ва дей­ност. На прак­ти­ка оба­че ни­що не ви зас­тра­ша­ва се­га и ед­ва ли трябва да прояв­ява­те та­ка­ва мни­тел­ност. Въз­пол­звай­те се от под­кре­па­та на влия­те­лен чо­век или близък роднина.

ДЕВА

Днес при Де­ви­те се оче­рта­ва по­ви­ше­на ак­тив­ност в раз­го­во­ри по проб­ле­ми от про­фе­сио­нал­но ес­тес­тво. Има­те до­бър шанс за же­ла­ни пос­ти­же­ния. Из­рас­тва­не в ка­рие­ра­та е пред­стоя­що за всич­ки от Де­ва, кое­то ви за­дъл­жа­ва да дей­ства­те в та­зи на­со­ка. Шанс в лотарийните игри.

ВЕЗНИ

На Вез­ни­те ни­ко­га не им лип­сва прак­тич­ност, а днес тя е осо­бе­но под­чер­та­на. Денят е дос­та ус­пе­шен за вас и пре­дос­тавя не­по­до­зи­ра­ни въз­мож­нос­ти, ка­то най-ва­жен е фи­нан­со­вият кон­такт. Днес трябва да из­бягва­те кон­флик­ти с ко­ле­ги, нап­раз­но ще се ядос­ва­те, усмихвайте се повече.

СКОРПИОН

Във втор­ник мно­го от вас ще се свър­жат с не­поз­на­ти ли­ца, кое­то в мно­го слу­чаи ще се ока­же край­но бла­гоп­рия­тно за вас. Днес е мно­го важ­но да проя­ви­те ини­циа­ти­ва в де­ла­та си и да от­хвър­ли­те от се­бе си всякак­во съм­не­ние в ус­пе­ха. Съм­не­ние­то ще пре­диз­ви­ка труд­нос­ти.

СТРЕЛЕЦ

Ос­во­бо­де­те се от всич­ки по­доз­ре­ния и дей­ствай­те за лич­на­та си реа­ли­за­ция. От­хвър­ле­те ко­ле­ба­ния­та си към оп­ре­де­ле­ни де­ло­ви дей­ствия, в чий­то за­вър­шек се съмн­ява­те. Бъдете по-напористи във вземането на решение за реализацията си. Не бъдете подвластни на влия­ние­то на прия­те­ли или ко­ле­ги, кои­то ви под­хвърлят лъж­ли­ви съ­ве­ти или намеци.

КОЗИРОГ

Денят е прек­ра­сен за вас, той се свър­зва с на­деж­ди­те за ус­пе­хи, кои­то няма да ви лип­сват. Днес от­дай­те по-гол­ямо зна­че­ние на ва­ши­те об­щес­тве­ни кон­так­ти и при­със­твие­то ви в кръга на хората, от които ще понаучите някои житейски неща. Ще ви се на­ло­жи да от­стра­ни­те от се­бе си някои вред­ни прия­те­ли. Шанс за любовна авантюра.

ВОДОЛЕЙ

Во­до­леи, на­со­че­те без­ре­зер­вно уси­лия­та си към своя­та про­фе­сия във втор­ник, за да пос­тиг­не­те фи­нан­со­ва ста­би­ли­за­ция. Денят не е тол­ко­ва ин­тен­зи­вен, но е на­ча­ло на не­би­вал по­дем и пъл­на реа­ли­за­ция. До­маш­ни­те проб­ле­ми пос­те­пен­но на­ми­рат раз­ре­ше­ние, благоприятно за вас. Ще се наложи да окажете помощ на приятел, от когото не очаквате същото.

РИБИ

Мно­го ва­жен ден за вас, в кой­то най-гол­яма­та ви лич­на зас­лу­га ще бъ­де разд­яла­та с не­ре­ши­тел­нос­тта и съм­не­ние­то в собс­тве­ни­те си­ли. Се­га къс­ме­тът ви за­поч­ва да дей­ства и без ни­ка­къв риск мо­же­те да се зае­ме­те с раз­ре­ша­ва­не­то на дъл­го от­ла­га­ни въп­ро­си. Среща с приятна личност ще ви накара да се размечтаете за бъдещето си, за просперитета, който виждате.

коментара

Реклама
loading...

Хороскоп

Хороскоп за 19 септември

Публикувано

на

ОВЕН

В четвъртък е характерен успехът във финансови операции. Някои от вас поради материални трудности в дома и семейството ще прибегнат до хазарт и други начини за набавяне на пари. Много късметлийски е служебно-професионалният ден, но в деловата работа за социален просперитет ще имате силни спънки.

ТЕЛЕЦ

Успешен е четвъртък за Телците, много щастие носи и в любовта. За някои е валидно професионалното издигане с аналогично финансово осъществяване. В бизнеса може да разчитате на доблестното отношение на мъж спрямо вас и успешните действия в даден вид съперничество. Не разчитайте на протекции.

БЛИЗНАЦИ

Неразрешимият днес проблем е свързан с темата пари. Въпреки това в служебен аспект много от Близнаци ще се преборят за бъдещото си добро заплащане според труда им. Някои от вас могат да имат ползотворни контакти с приятели, докато други ще предпочетат ограничен роднински кръг.

РАК

В четвъртък Раците са особено обезпокоени за материалния си статут и в тази връзка са решени на категорични действия за подобряване на положението си. Ако се налага да разрешите въпроса с професионалното си заплащане, потърсете съвета и съдействието на по-възрастен колега.

ЛЪВ

Хубав ден за Лъвовете, вие сте настроени да покровителствате и подпомагате другите. Може би ваши близки имат нужда от вас и вие с радост ще ги подкрепите. За някои от знака е възможно получаване на известие за благоприятен изход от съдебно дело. Четвъртък е с предупреждения спрямо службата ви. В нея ще имате неприятни моменти.

ДЕВА

Незаслужен скандал спрямо някои дами от Дева може да бъде основното определение за четвъртък. Иначе денят е добър и що се отнася до пари, проблемът се разрешава във ваша полза. В професионален план имате влиятелна протекция от страна на приятел, който днес може неочаквано да ви зарадва с финансова подкрепа.

ВЕЗНИ

Добър ден за вас е четвъртък, поради характерната ви борбеност и завоевателски дух. Възможни са неочаквани спънки във финансовата дейност, но вие ще се справите блестящо. Обърнете внимание на контакта си с по-възрастен мъж, който може да ви бъде много полезен с подкрепата си. Очаквайте служебни неприятности и скандали.

СКОРПИОН

Четвъртък е успешен ден за Скорпионите, а вие сте решителни за справянето си с проблемите. Така например финансов проблем можете прекрасно да елиминирате с подкрепата на приятели. В службата е възможен конфликт на тази тема, но вие сте достатъчно авторитетни, за да извоювате желаното от вас. Ще се радвате на изключително внимание от страна на партньора ви.

СТРЕЛЕЦ

Дори и в конфликтни ситуации, Стрелците днес са благородни и недосегаеми от битовите проблеми. В службата ще бъдете огорчени от колежка във връзка с професионалните ви занимания. В обществения кръг имате влиятелни протекции и може да окажете мощна съпротива при спънки в деловия живот. Напрегнатият четвъртък може да породи домашни проблеми.

КОЗИРОГ

И при Козирозите на преден план в четвъртък изпъкват финансовите трудности. Има справяне, но с намесата на колеги и приятели. Определено професионалното ви заплащане много ви интересува днес и дори да нямате конкретни резултати по въпроса в четвъртък, благоприятното разрешение няма да закъснее. Имате подкрепата от началниците си.

ВОДОЛЕЙ

Във вашия живот настъпват неминуеми промени. Нещо завършва, за да даде път на започващото. Четвъртък е успешен за родените под Водолей като резултат от действена промяна. Характерни са укрепване на любовна връзка или партньорски съглашения. Вие сте силно енергични и активни в дейностите си днес, което ще ви постави на печеливши позиции.

РИБИ

Рибите са предразположени да ги мамят днес, още повече че някои от вас са със сериозни материални проблеми. Ще имате повод за радост във връзка с посещение в дома от приятел, който ще ви донесе неочаквани пари. Много успешен е професионалният ден, където имате симпатиите и подкрепата от шеф. В лицето на съдружник имате верен помощник.

коментара

Продължете с четенето

Хороскоп

Хороскоп за 17 септември

Публикувано

на

ОВЕН

Във вторник сте затруднени от липсата на яснота по интересуващи ви въпроси. Мнозина ще се опитат да си набавят информация, което обикновено е гаранция за успех, но няма да е възможно да се възползват от нея. Денят открива поле за професионална изява, но очаквайте промени и развръзка.

ТЕЛЕЦ

Днес сте настроени на високи обороти, работният ви ден ще премине при повишена активност. Сами ще се изненадате от огромния обем работа, която ще приключите. Надеждата и стремежът ви към благосъстояние са изразителни и мнозина ще търсят начини да постигнат практически резултати днес.

БЛИЗНАЦИ

Отдайте се изцяло на заниманията си днес. Не сте застраховани от грешки в работата, което ви дразни. Възможно е някой от шефовете да забележи действията ви и да ви даде съвет, а това ще ви притесни допълнително. Спокойно, не ви липсва умение да се справите със задачите си. Овладейте се и ще успеете да се съсредоточите в делата си.

РАК

Във вторник надеждите ви за просперитет не са въображаеми. Необходимо е да коригирате вашите контакти и да дадете предпочитание на онези, които ще ви гарантират успешно развитие или нова насока. Видим успех ще имате и в службата, ако се съобразите с желанията на авторитетите.

ЛЪВ

Днес не ви е ден за активни делови действия. Предварително трябва да се уверите, че постъпвате по най-правилния начин, защото не са изключени неочаквани финансови загуби от необмислени решения или действия. Някои от родените под Лъв днес е възможно да получат предложение за нови договорни условия в работата.

ДЕВА

Във вторник Девите са силно концентрирани, като мобилизацията им за работа е пословична. Заемете се с неотложните задачи, неразрешените проблеми и приоритетно ги довършвайте. На работното място бъдете дипломатични, не влизайте в конфликт с колеги – само ще си създадете неприятни емоции. Добре е да намалите харчовете си.

ВЕЗНИ

Неподозирано активни са днес Везните и са решени да действат безкомпромисно във всички сфери. Това обаче може да ускори процеса на отдръпване от вас в службата, особено ако си послужите с неправомерни действия или измама заради личната си обезпеченост. За някои от вас днес се очертават нови любовни контакти.

СКОРПИОН

Интуитивните способности на Скорпионите във вторник са доста изострени. Възможно е днес да разберете истината за оценката на вашия труд, което е основният подтик за недоволството и духа на критицизъм, които са ви обзели. Денят ще ви срещне с нови хора с интересни идеи, които се нуждаят от съвета ви за тяхното реализиране.

СТРЕЛЕЦ

Доста възможности открива вторник за вас. Не е изключено да смените работата си, безработните имат добрия шанс да започнат нова работа или да сменят професията си. Възможно е приятели да се ангажират с вас за съдружен бизнес. Някои Стрелци ще опитат да извоюват повече самостоятелност в службата си, но ще сбъркат, не сега е моментът. Бизнесмените да внимават за действията на съдружниците си.

КОЗИРОГ

Успехите в различни дейности са характерни за Козирог. Днес вашите началници със сигурност ще забележат сериозността и отговорността, с която действате, голямата ви енергичност при решаване на възникнали проблеми. Това ще ви донесе заслужени облаги. Проблематични ще са днес контактите ви с приятели, някой ще се опита грубо да ви измами.

ВОДОЛЕЙ

Днес сте мобилизирани, с подчертан стремеж за реализация и ако не се поддадете на съмнения, имате прекрасна възможност за осъществяване на дълго обмисляна идея, за чието осъществяване е необходимо допълнително обучение или нови знания. Някои днес се налага да разрешават финансови проблеми, трябва да бъдете безкомпромисни. Ще ви бъде трудно, защото сте в период на промени.

РИБИ

Налага се Рибите да отстояват позициите си във вторник категорично и твърдо, та дори това да включва и по-грубо отношение. Има реална опасност да бъдете измамени за нещо, което ви е било обещано. Денят е много подходящ за спечелване на подкрепата на човек с възможности, който е в състояние да ви помогне в много отношения. Той ще бъде печеливш за мнозина и ще постигнете разбирателство.

коментара

Продължете с четенето
loading...

Facebook

КАЛЕНДАР

септември 2019
П В С Ч П С Н
« авг.    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  

ПОПУЛЯРНИ