Свържете се с нас

Светско

Хороскоп за 9 септември

Публикувано

на

ОВЕН

За Ов­ни­те по­не­дел­ник е ва­жен и вие трябва да пред­прие­ме­те ре­ши­тел­ни стъп­ки в служ­ба­та или да взе­ме­те се­риоз­но ре­ше­ние, от­нас­ящо се до ва­ша­та ра­бо­та. Денят ще ви до­не­се ус­пех при осъ­щест­вява­не на сре­щи, раз­го­во­ри по про­фе­сио­нал­ни въп­ро­си. Па­зе­те се от из­ма­ми.

ТЕЛЕЦ

Ус­пе­шен е по­не­дел­ник за Тел­ци­те, по слу­жеб­ни въп­ро­си оба­че трябва да дей­ства­те без влия­ние­то на емо­ции­те, ка­то пре­цен­ява­те трез­во и реал­но всич­ки по­ло­жи­тел­ни и от­ри­ца­тел­ни стра­ни на съот­вет­ни­те въп­ро­си. Най-голям ус­пех ще пос­тиг­не­те в де­ло­ви раз­го­во­ри.

БЛИЗНАЦИ

Близ­на­ци­те са на­пад­на­ти от мрач­ни мис­ли, кои­то от вре­ме на вре­ме пре­ми­на­ват в от­кри­та язви­тел­ност, но то­ва не би по­мог­на­ло да поп­равят нас­трое­ние­то си. Необ­хо­ди­мо ви е да прес­та­не­те да мис­ли­те, че ще за­гу­би­те здра­ва­та ос­но­ва под кра­ка­та си. В служ­ба­та съг­ла­сие и рав­но­ве­сие.

РАК

Не би­ва да смята­те, че по­зи­ция­та ви е не­рав­нос­той­на в служ­ба­та или спрямо парт­ньо­ри­те в биз­не­са. По­доб­ни мис­ли са­мо ще ви ого­рчат и раз­ба­лан­си­рат. Някои от вас се­га са с на­ра­не­на и бо­лез­не­на пси­хи­ка, но не се под­да­вай­те на та­ки­ва въз­дей­стия. Бъ­де­те вни­ма­тел­ни с близ­ки и прия­те­ли!

ЛЪВ

Не до­пус­кай­те греш­ки, от кои­то по-къс­но ще пос­лед­ват неу­добс­тва за вас. В по­не­дел­ник ва­ши­те въз­мож­нос­ти са твър­де доб­ри и до­ри мно­зи­на ще мо­гат да дик­ту­ват ус­ло­вия­та. Око­лни­те ще се съоб­разят с мне­ние­то ви и няма да ви про­ти­во­ре­чат. Ще пос­тиг­не­те ус­пех!

ДЕВА

По­зи­ция­та на Де­ви­те е фра­пи­ра­ща, то­ва се дъл­жи на мощ­ни­те по­ло­жи­тел­ни и от­ри­ца­тел­ни си­ли. Из­пра­ве­ни сте пред фи­ло­соф­ска ди­ле­ма в със­тоя­ние на нер­вна пре­въз­бу­де­ност. Сто­ре­те оно­ва, кое­то сте на­мис­ли­ли, без да се при­тесн­ява­те от въз­мо­жен неус­пех – рискувайте.

ВЕЗНИ

Чувс­тво­то на без­по­кой­ство рас­те при Вез­ни­те, при­чи­ни­те са лич­ни. Ще пос­тиг­не­те же­ла­ния­та си и не е необ­хо­ди­мо да се дър­жи­те по­доз­ри­тел­но в до­ма си. Ос­та­ве­те всич­ко да се дви­жи в неес­тес­тве­ни гра­ни­ци и с при­съ­щия му ход, не из­пре­вар­вай­те съ­би­тия­та. Късмет в любовта.

СКОРПИОН

Скор­пио­ни­те са пре­въз­бу­де­ни в по­не­дел­ник, но ва­ше­то със­тоя­ние ско­ро ще се нор­ма­ли­зи­ра. Всъщ­ност то­зи про­цес за­поч­ва име­нно се­га, ма­кар че мно­зи­на мо­гат да не за­бе­ле­жат. При­тес­не­ния­та ви наис­ти­на от­па­дат, а вие трябва да сме­ни­те так­ти­ка­та си, за­ла­гай­ки са­мо на си­гур­ни дей­ствия.

СТРЕЛЕЦ

По­не­дел­ник е дос­та до­бър за вас и бла­го­да­ре­ние на ак­тив­на­та си при­ро­да мо­же да се реа­ли­зи­ра­те. В служ­ба­та ще ви се на­ло­жи да взе­ме­те бър­зи ре­ше­ния във връз­ка с ус­пеш­но­то за­вър­шва­не на пое­ти­те ан­га­жи­мен­ти и по­ло­жи­тел­на ак­тив­ност няма да ви лип­сва. Неочаквано известие ще получите днес, свързано е с ваш роднина. Не отказвайте помощ, ако ви бъде потърсена.

КОЗИРОГ

С из­вес­тно не­до­ве­рие днес ще се от­нас­яте към око­лни­те или по­не част от вас ще се дър­жат та­ка към дру­ги­те. Но няма­те при­чи­на за осо­бе­ни при­тес­не­ния, ма­кар че не­доб­ро­же­ла­те­ли­те ви са в сил­ни по­зи­ции, се­га и ва­ша­та пред­паз­ли­вост не е из­лиш­на. Откриват се за вас прек­рас­ни възможности да дадете отпор на всичко, което застрашава просперитета ви за деня.

ВОДОЛЕЙ

По­ви­ше­ни емо­ции, сил­ни чувс­тва, но всич­ко е ста­ра­тел­но скри­то под бла­го­род­но ус­луж­ли­во по­ве­де­ние. Мо­же да се го­во­ри за ва­шия гняв, той пон­яко­га се появ­ява на по­вър­хнос­тта, но то­ва не е съ­щес­тве­но­то днес. В слу­жеб­ни­те си за­дъл­же­ния сте ак­тив­ни. Възможност за нова любовна авантюра, при която не трябва да смесвате чувства и емоции.

РИБИ

Проб­ле­ми­те за Ри­би­те в по­не­дел­ник са два, зае­ме­те се вед­на­га с раз­ре­ша­ва­не­то им. Еди­ния­т от тях ще прик­лю­чи без­препя­тстве­но и е свързан със службата ви, но дру­гият е все още неизя­снен и съ­щес­тву­ва не­въз­мож­ност на се­гаш­ния етап да дей­ства­те за раз­ре­ша­ва­не­то му – той е с финансов аспект. Къс­ме­тът про­дъл­жа­ва да бъ­де с вас, ако сте хазартна личност.

коментара

Реклама
loading...

Таблоид

В последния момент: Отмениха дългоочаквано мотосъбитие в Банско

Публикувано

на

Кметът Г. Икономов: „Публично заявявам, че съм готов да съдействам, включително с техника, за да се подготви събитието и нито един човек, който е планирал участие или просто посещение, да не бъде разочарован. Ако има желание, има начин. На ход са организаторите да заявят готовност за работа в оставащите часове“

Състезанието Three Mountains Hard Enduro Bansko 2019 е отменено, за разочарование на феновете и Федерацията по мотоспорт.

Ето какво доведе до отмяната. Организаторите е трябвало да подадат заявление за ползване на общински имот, какъвто е бившата казарма, което те са направили завчера следобяд. Още преди да подадат заявлението, те започнали работа по трасето, без да бъдат обезпокоявани. От Общината им било съобщено, че на следващия ден ще могат да продължат работа, след като се направи оглед на място с техен представител и зам. кмет от общината. Такъв бил направен днес преди обяд.

След огледа, представител на Федерацията позвънил на кмета на Банско Георги Икономов и попитал защо пречат на състезанието и че организаторите искат да го отложат. Кметът обяснил ситуацията, след което позвънил на Йордан Ковачев – организатор и председател на Дружинката, поел ангажимент да издаде разрешението в най-кратък срок. И то било издадено в 14ч. днес. Междувременно получил съобщение от него, че отменят състезанието.

По отношение на финансирането: договорът, който предхожда плащането, бил подписан от организаторите и представен в общината вчера. Плащането трябвало да бъде извършено днес. Но след разговор с представител на федерацията, кметът бил посъветван да не се превежда сумата, докато не се уточни провеждането.

В крайна сметка тези разногласия доведоха до отмяна на събитието. Ето как коментира ситуацията Георги Икономов:

„Винаги съм подкрепял спорта. Вярвам, че всяко събитие е важно за община Банско. Че трябва да обединяваме сили в името на осъществяването, а не да търсим причини за провала на което и да е мероприятие.

И към момента публично заявявам, че съм готов да съдействам, включително с техника, за да се подготви събитието и нито един човек, който е планирал участие или просто посещение, да не бъде разочарован. Ако има желание, има начин. На ход са организаторите да заявят готовност за работа в оставащите часове“, заяви Икономов с надеждата, че все пак събитието ще се състои.

коментара

Продължете с четенето

Таблоид

Кметът Котев инспектира съвместно с представители на БФС и фирмата-изпълнител работата по ремонта на тренировъчното игрище към Стадион „Спартак“

Публикувано

на

Кметът на Община Сандански – Кирил Котев, в присъствието на председателя на ОС на БФС – Благоевград – Александър Кабзималски и представител на фирмата – изпълнител – Братан Братанов, инспектираха дейностите по реновацията  на тренировъчното игрище към Стадион „Спартак“.

По време на огледа стана ясно, че изкуствената настилка вече е произведена, която е една от най-висококачествените, покриваща всички изисквания на ФИФА. Град Сандански е третият град в България, който ще има инвестиция на БФС по програма „Fifa Forward“, което ще създаде максимален комфорт по време на тренировки и турнири, и ще стимулира децата и младежите да спортуват. Стойността на проекта е 420 хил. лв., като освен подмяната на целия терен, ще бъде ремонтирана дренажната и поливната системи, ще се подобри осветлението и ще се ремонтират оградите. След завършване на основата ще бъде инсталирана и новата настилка.

Кметът Котев изрази благодарността си към БФС, че са избрали Сандански за реализацията на проекта и са оценили възможностите и потенциала на града. Той подчерта, че старата настилка, която в момента се сваля, ще бъде използвана за други игрища – в IV ОУ „Св. Св. Козма и Дамян“, III ОУ „Христо Ботев“ и други футболни терени.

Председателят на ОС на БФС – Благоевград – Александър Кабзималски поздрави кмета Котев, че е успял да се пребори с другите градове, и че именно в Сандански, където растат таланти, ще се обнови и реновира тренировъчното игрище.

Представителят на фирмата – изпълнител – Братан Братанов благодари на кмета за вложените усилия град Сандански да има терен, който да покрие всички нужди на детско-юношеската школа и на мъжкия отбор на ОФК Вихрен.

коментара

Продължете с четенето
loading...

Facebook

КАЛЕНДАР

септември 2019
П В С Ч П С Н
« авг.    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  

ПОПУЛЯРНИ