Свържете се с нас

Таблоид

МИГ– Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово, кани желаещите да представят проектни предложения по Мярка 2-4.2

Публикувано

на

 

О Б Я В А

за прием на проектни предложения по мярка 2-4.2 „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти” от Стратегията за ВОМР на СНЦ “МИГ – ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – ГЪРМЕН –ХАДЖИДИМОВО“,

финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020

чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

 

На основание решение на Управителния съвет на СНЦ “МИГ-ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – ГЪРМЕН -ХАДЖИДИМОВО”, чл.62, т.4 от Наредба №22/14.12.2015 г. на МЗХГ  и чл. 11, т.10 от Споразумение №РД 50-197/29.11.2016 г. за изпълнение на Стратегията за ВОМР

 

СДРУЖЕНИЕ “МИГ – ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – ГЪРМЕН –ХАДЖИДИМОВО”

обявява процедура за прием на проектни предложения с два крайни срока №BG06RDNP001-19.039 МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово, Мярка 2-4.2 „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти”

 

СНЦ “Местна инициативна група – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово”, кани желаещите да представят проектни предложения по Мярка 2-4.2 „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти” от стратегията за ВОМР на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: №BG06RDNP001-19.039 МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово, Мярка 2-4.2 „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти”

Цели на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата:

Основната цел на процедурата е подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятия от хранително-преработвателната промишленост на територията на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово чрез:

 • по-добро използване на факторите за производство;
 • въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси вериги на доставка;
 • подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост;
 • постигане на съответствие със стандартите на Европейския съюз (ЕС);
 • подобряване опазването на околната среда.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

 

Допустими кандидати: 

1) Регистрирани земеделски стопани, съгласно Наредба № 3 от 1999 г., чийто минимален стандартен производствен обем на земеделското им стопанство е не по-малък от левовата равностойност на 6 000 евро;

2) Признати групи или организации на производители или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители“ от ПРСР 2014-2020 г.;

3) Еднолични търговци и юридически лица, различни от кандидатите по т. 1 и 2.

Кандидатите трябва да са регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, и да са микро-, малки или средни предприятия, съгласно ЗМСП. Кандидатите трябва да имат седалище на територията на общините Гоце Делчев, Гърмен Хаджидимово.

 

Допустими дейности:

По настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се предоставя подкрепа за новосъздадени и съществуващи предприятия за инвестиции, подобряващи дейността на предприятията, свързани с: преработка и/или маркетинг на продукти в обхвата на Приложение I към Договора за функциониране на ЕС или на памук, с изключение на рибни продукти; развитие на нови продукти, процеси и технологии за продукти в обхвата на Приложение I към Договора за функциониране на ЕС или на памук, с изключение на рибни продукти.

Подкрепата ще бъде насочена към:

 1. Внедряване на нови и/или модернизиране на наличните мощности и подобряване на използването им, и/или
 2. Внедряване на нови продукти, процеси и технологии, и/или
 3. Намаляване на себестойността на произвежданата продукция, и/или
 4. Постигане на съответствие с нововъведени стандарти на ЕС, и/или
 5. Подобряване на сътрудничеството с производителите на суровини, и/или
 6. Опазване на околната среда, включително намаляване на вредните емисии и отпадъци, и/или
 7. Подобряване на енергийната ефективност в предприятията, и/или
 8. Подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство и труд; и/или
 9. Подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост; и/или
 10. Подобряване на възможностите за производство на биологични храни чрез преработка на първични земеделски биологични продукти.

 

Финансова помощ се предоставя за извършване на инвестиции в следните избрани производствени сектори, свързани с преработката/маркетинга на селскостопански продукти:

 1. Мляко и млечни продукти, включително яйца от птици, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи мляко и млечни продукти;
 2. Месо и месни продукти;
 3. Плодове и зеленчуци, включително гъби;
 4. Пчелен мед и пчелни продукти с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи пчелен мед и пчелни продукти;
 5. Зърнени, мелничарски и нишестени продукти с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на хляб и тестени изделия;
 6. Растителни и животински масла и мазнини с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на маслиново масло;
 7. Технически и медицински култури, включително маслодайна роза, билки и памук, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на тютюн и тютюневи изделия, захар и сладкарски изделия;
 8. Готови храни за селскостопански животни (фуражи);
 9. Гроздова мъст, вино и оцет.

Допустими са само дейности, които ще се изпълняват на територията на общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово.

 

Допустими разходи:

А. Разходи за материални инвестиции:

 1. Изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи, свързани с производството и/или маркетинга, включително такива, използвани за опазване компонентите на околната среда;
 2. Закупуване, включително чрез финансов лизинг,и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на производствения процес по преработка и маркетинга, в това число за:

а) преработка, пакетиране, включително охлаждане, замразяване, сушене, съхраняване и др. на суровините или продукцията;

б) производство на нови продукти, въвеждане на нови технологии и процеси;

в) опазване компонентите на околната среда;

г) производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствените нужди на предприятието, включително чрез преработка на растителна и животинска първична и вторична биомаса;

д) подобряване на енергийната ефективност и за подобряване и контрол на качеството и безопасността на суровините и храните;

 1. Закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи, предназначени за производствени дейности;
 2. Закупуване на сгради, помещения и други недвижими имоти, необходими за изпълнение на проекта, предназначени за производствени дейности на територията на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово;
 3. Закупуване, включително чрез финансов лизинг на специализирани транспортни средства, включително хладилни такива, за превоз на суровините или готовата продукция, използвани и произвеждани от предприятието;
 4. Изграждане/модернизиране, включително оборудване на лаборатории, които са собственост на кандидата, разположени са на територията на предприятието и са пряко свързани с нуждите на производствения процес, включително чрез финансов лизинг;
 5. Материални инвестиции за постигане на съответствие с новоприети стандарти на Съюза, включително чрез финансов лизинг, включително чрез финансов лизинг;

Б. Разходи за нематериални инвестиции:

 1. Разходи за достигане на съответствие с международно признати стандарти за системи за управление, разходи за въвеждане на добри производствени практики, системи за управление на качеството и подготовка за сертификация в предприятията само когато тези разходи са част от общ проект на кандидата;
 2. Закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг;
 3. За ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;
 4. Разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа устойчивост на проекти, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на проектното предложение.

 

Период за прием:

Начало на прием за втори краен срок: 02.09.2019 г.   Втори краен срок: 04.11.2019 година, 17:00 часа.

 

Бюджет на приема:

Общият бюджет  за процедурата е 234 700,00 лева

Остатъчният финансов ресурс след приключване на приема по първи краен срок и бюджет за втори краен срок за кандидатстване е 136 910,54 лева

 

Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за един проект:

 

РАЗМЕР НА ОБЩИТЕ ДОПУСТИМИТЕ РАЗХОДИ ЗА ПРОЕКТ:

 1. Минималният размер на общите допустимите разходи за проект е 9 779,00 лева /5 000 евро/.
 2. Максималният размер на общите допустимите разходи за проект:

 – за кандидати с размер на стопанството от 6 000 до 7 999 евро вкл. СПО – 48 895,00 лв. /25 000 евро/;

за кандидати с размер на стопанството 8 000 евро и над 8 000 евро СПО – 195 580,00 лв. /100 000 евро/. Този максимален размер  на общите допустимите разходи за проект е приложим и за кандидати – микро-, малки и средни предприятия, които не са земеделски стопани.

 

РАЗМЕР НА БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ПРОЕКТ:

Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект:

Размер на стопанството (СПО) Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ
За кандидати -земеделски стопани с размер на стопанството от 6 000 до 7 999 евро 5 867, 40 лева 29 337,00 лева
За кандидати  – земеделски стопани с размер на стопанството 8 000 и над 8 000 евро 4 889,50 лева

 

97 790, 00 лева
За кандидати – микро-, малки и средни предприятия, които не са земеделски стопани 4 889,50 лева

 

97 790, 00 лева

 

Процент на съфинансиране на проекти по мярката към Стратегията за ВОМР:

Максималният интензитет на помощта от общата стойност на допустимите разходи по проект е в размер на:

Допустими кандидати Интензитет на помощта
За проекти, представени от кандидати – микро-, малки или средни предприятия[1] 50%
За проекти на кандидати – земеделски стопани, или организации на производители с размер на СПО 8 000 и над 8 000 евро 50%
За проекти на кандидати – земеделски стопани с размер на стопанството от 6 000 до 7 999 евро СПО 60%

 

Критерии за избор на проекти и тяхната тежест:

Критерии Максимален

брой

 точки

1. Стопанството на кандидата е с размер от 6000 до 7 999 евро СПО 15
2. Проекти за инвестиции за преработка на суровини от чувствителни сектори – над 75% от обема на преработваните суровини са от растителен или животински произход, попадащи в обхвата на чувствителните сектори 15
3. Проектът създава нови работни места*:

ü 5 и повече нови работни места – 10 точки;

ü 4 нови работни места – 8 точки;

ü 3 нови работни места – 6 точки;

ü 2 нови работни места  – 4 точки;

ü1 ново работно място – 2 точки.

10
4. Проектът въвежда иновации в преработвателната промишленост, вкл. чрез предлагане на ново за територията на МИГ  производство и/или създаване на нов за територията на МИГ продукт 10
5. Инвестициите по проекта водят до повишаване на енергийната ефективност с минимум 10% за предприятието 10
6. Проекти за преработка на биологични суровини и производство на биологични продукти 10
7. Проектът включва преработка на специфични за територията на МИГ земеделски продукти и/или допринася за утвърждаването на местни търговски марки 5
8. Проекти,  въвеждащи нови процеси и технологии, целящи опазването на околната среда или ефективни технологии за намаляване на емисиите, по-специално на прахови частици при обработката на биомаса 5
9. Проекти с инвестиции за постигане стандартите на ЕС, подпомагани по мярката, включително такива за намаляване на емисиите при производство на енергия от биомаса 5
10. Подпомагане на проекти в необлагодетелствани райони с природни и други специфични ограничения 5
11. Собственикът и представляващият кандидата не са получавали подкрепа от ПРСР 2007 – 2013 и/или 2014 – 2020 г., независимо дали чрез кандидата или чрез друго юридическо лице, в което участват 5
12. Проекти на земеделски стопани до 40 години 3
13. Проекти на земеделски стопани – жени 2
ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ 100

Техническата и финансова оценка на проектните предложения се извършва съгласно методика за оценка, включена в Условията за кандидатстване и в Приложение № 2 към документите за информация, в които детайлно е описан начина на прилагане на критериите за оценка/подбор и документите,  на базата,  на които се присъждат точки по съответния критерий.

Лица за контакт от МИГ Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово:

 

Експерт по прилагане на Стратегията за ВОМР – Ибраим Пачеджиев, тел. 0895 89 09 59.

 

Подробна информация и документите за кандидатстване са достъпни:

–       в ИСУН на интернет адрес https://eumis2020.government.bg

–       на електронната страница на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово на интернет адрес http://mig-gotsedelchev.com/

 –       в офиса на МИГ на адрес: гр. Гоце Делчев, ул. „Александър Стамболийски“ №1.

 

Начин на подаване на проектните предложения:

 

Проектните предложения по настоящата процедура се подават изцяло по електронен път с използване на Квалифициран електронен подпис /КЕП/, като се използва Информационна система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България – ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg.

[1] В рамките на СВОМР, изпълнявана на територията на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово не е допустимо финансиране на големи предприятия, съгласно ЗМСП.

коментара

Таблоид

Жесток инцидент в Югозапада! Шофьор помете 10-г. велосипедист

Публикувано

на

На 13.09.2019г. около 18:15 часа в района на кръстовище, образувано между ул.“Иван Михайлов“ и ул.“Александър Фон  Хумболд“, лек автомобил „Фиат Браво“ с 55-годишен водач от гр.Благоевград не пропуска  и блъска 10-годишен велосипедист, пресичащ по пешеходна пътека. Детето е пострадало с охлузна рана на крака.

Пробата за наличие на алкохол в издишания въздух на водача на автомобила е отрицателна.

.

 

коментара

Продължете с четенето

Таблоид

Ликвидираха пожара в Рила

Публикувано

на

Пожарът, който възникна на 14 септември в местността „Сухото езеро” на територията на природен парк „Рила“, е ликвидиран тази сутрин. Това съобщиха от полицията в Кюстендил, цитирани от БТА.

 

Огънят е обхванал площ от около 10 дка. Горяха клек, бял бор и мура, а пожарът беше гасен от екипи на пожарната , Югозападно държавно предприятие, служители на Рилски манастир, на природен парк „Рила“ и Национален парк „Рила“, доброволци, хеликоптер от авиобаза „Крумово“. В момента на място все още са около 45 души пожарникари, горски служители, служители на природния парк, посочиха от полицията.

 

Причините за възникването на пожара са в процес на установяване, допълниха от ОДМВР в Кюстендил и уточниха, че в края на миналата седмица в Кюстендилска област са възникнали общо 18 пожара.

При друг пожар, възникнал в края на миналата седмица в землището на с. Богослов, община Кюстендил, са били унищожени дървена барака, ограда, 20 овощни дръвчета, 15 лозници. Пожарът е обхванал площ от 20 дка и е угасен от два противопожарни екипа на РСПБЗН – Кюстендил. Спасени са били пет къщи и 60 дка смесена гора, няма пострадали хора.

коментара

Продължете с четенето
Loading...
loading...

Facebook

КАЛЕНДАР

септември 2019
П В С Ч П С Н
« авг.    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  

ПОПУЛЯРНИ