Свържете се с нас

Хороскоп

ХОРОСКОП ЗА 14 АВГУСТ

Публикувано

на

ОВЕН За Овните сряда е успешна, като ще се опитат да наложат личното си отношение за дадени хора. В случая някои от вас ще постигнат само конфронтация и приятелска раздяла. Мнозина от вас имат основание да се държат конфликтно, тъй като са били излъгани за пари. Професионалният ден носи големи успехи, особено за творчески изяви.

ТЕЛЕЦ Телци, вашата работоспособност днес не отстъпва на доброто ви настроение. Но това не ви дава право да смятате, че идеите ви са изключителни и няма нищо по-лесно от реализацията им. Денят носи положителни вибрации на финансова реализация. Евентуална помощ ще получите от близък приятел по служебна линия.

БЛИЗНАЦИ Сряда е един от дните за балансиране на вашите парични ресурси. Освен това съществуват немалко възможности за нови печалби, които при едни от вас ще постъпят още днес. Не бива да бъдете наивни или безгранично доверчиви към хора, в чиято искреност се съмнявате или интуитивно долавяте, че са измамници.

РАК Доста от вас трябва да променят начина на действията си и това ще бъде гаранция за бъдещите ви успехи. Професионалната сряда носи успех и придобивки за някои от вас. Днес мнозина могат да направят успешно договаряне и сряда е изключително силен ден за контакти.

ЛЪВ Много положителен ден е сряда и делата ви ще имат необходимата завършеност, най-голям успех се очертават при вашите контакти. Възможни са материални придобивки, но внимавайте относно постигане на желани позиции от допускане на грешки и прибързани действия. Избягвайте спорове и конфликтни ситуации.

ДЕВА Днес безпрепятствено се развиват контактите ви и ще попаднете на хора, пред които спокойно можете да изложите новите си идеи. Те ще ги заинтересуват и лично ще се ангажират за успешното им реализиране. Без опасение бихте могли да насочите усилията си и към дела, в осъществяването на които се съмнявате.

ВЕЗНИ Повишено е настроението на Везните и те с радост ще се притекат на помощ на всеки, който ги потърси. За много сфери от живота сряда е успешна, но някои напрежения в службата могат да ви накарат да действате противно на стремежа си за хармония. Вземете нещата в свои ръце, не разчитайте прекалено на колегите си.

СКОРПИОН В сряда едва ли ще срещнете някакви трудности за реализиране на въпросите, които ви интересуват. Най-добре стоят финансовите дела при вас. Дори можете да разширите сферата на реализирането им. Денят предоставя големи възможности за хората на изкуството. Пътуващите по делови въпроси ще имат успех в работата си.

СТРЕЛЕЦ Днес за Стрелците се откриват изгодни възможности за разрешаване на задачи от домашно или семейно естество. Възможно е да ви зарадва служебна новина, която при някои е пряко свързана с кариерата ви. Успехите днес се свързват с деловите пътувания на Стрелците. Сряда е прекрасна за нови запознанства и любов.

КОЗИРОГ Днес ангажираните в сферата на изкуството и интелектуалния труд ще отбележат сериозен успех. На професионалното поприще ще докажете блестящите си възможности и перфектното справяне с поставените ви задачи. По отношение обаче на личния живот сте потиснати и предразположени към допускане на грешки. В личен план внимавайте с действията и постъпките си.

ВОДОЛЕЙ Водолеите днес не могат да се разделят с алтруистичните си възможности, но поне не го правете в свой ущърб. Днес звездите действат положително върху делата ви и е добре да се съобразите с този факт. Насочете усилията си в професионалната сфера, сега тя е най-силна за вас. Ще се радвате на компанията на близки хора. Положително развитие намират финансовите дела и не сте лишени от дадености за реализация.

РИБИ Не са малко онези от вас, които днес ще насочат усилията си към въпроси, свързани със съд или съдебно разрешение. Други са в процес на обновяване на работното място, а в някои случаи и на дома. Имате добър късмет, но не се ангажирайте с финансови дела. Успехите на някои от вас са зависими от приятелските контакти. Необходимо е да пристъпите към тях с повече далновидност и гъвкавост, за да успеете. Днес се очертават и много ползотворни контакти.

коментара

Реклама
loading...

Хороскоп

Хороскоп за 19 ноември

Публикувано

на

ОВЕН

Днес сте вой­нстве­ни и аг­ре­сив­ни, а по­доб­но по­ве­де­ние ед­ва ли е под­ход­ящо се­га. Втор­ник оп­ре­де­ле­но е ден на да­ми­те Овен. Вни­ма­вай­те, спо­соб­ни сте да бъ­де­те нес­пра­вед­ли­ви и да нав­ре­ди­те уми­шле­но на око­лни­те, най-ве­че при кон­так­ти с близ­ки и хо­ра от до­ма, за кое­то пос­ле ще съ­жал­ява­те. Неп­рия­тни срещи с някои биз­нес­ме­ни.

ТЕЛЕЦ

За Те­лец осо­бе­но важ­но зна­че­ние има прия­телс­тво­то във втор­ник. Вни­ма­вай­те, по­ра­ди неб­реж­ност ще пре­диз­ви­ка­те не­чие съм­не­ние спрямо ва­ша­та чес­тност и доб­ро­де­те­ли. Някои от вас ще пре­търпят ого­рче­ния в до­ма си. Пол­зот­во­рен ще е ра­бот­ният ви ден, ще раз­гър­не­те на­пъл­но въз­мож­нос­тите си, а от­там и фи­нан­со­во­то си оси­гур­ява­не.

БЛИЗНАЦИ

Тру­ден ден, осо­бе­но за по-въз­рас­тни­те мъ­же от зна­ка. Неп­рия­тнос­ти­те ви се дъл­жат на се­мей­но-род­нин­ски взаи­моот­но­ше­ния, а за някои – на спе­ку­ла­ция в слу­же­бен ас­пект. Не прояв­явай­те гор­дост и пре­неб­ре­же­ние към чо­век, от ко­го­то за­висят фи­нан­си­те ви, мно­го ве­роя­тно е дър­жа­ние­то да ви от­пра­ти на по-за­ден план в служ­ба­та.

РАК

Ра­ци­те във втор­ник са склон­ни да проявят ко­варс­тво и да ус­ложнят са­ми деня си. Някои се чувс­тват в уни­зи­тел­ни по­зи­ции спрямо бли­зък род­ни­на, но то­ва че се чувс­тва­те зле не е по­вод да се “раз­то­вар­ва­те” за смет­ка на бли­зък мъж от до­ма. Ре­ши­тел­ни­те ви дей­ствия в служ­ба­та ще да­дат доб­ри ре­зул­та­ти. Пе­че­ливш ден за биз­нес­ме­ни­те.

ЛЪВ

Ви­на­ги сте би­ли по­дат­ли­ви към ча­ра на сла­бия пол, днес оба­че се па­зе­те – въз­мож­но е точ­но же­на, коя­то се пред­ставя за ва­ша прия­тел­ка, да ви из­ма­ми. Не прояв­явай­те днес на­си­лие, за да се спра­ви­те с проб­ле­ми­те си, ед­ва ли ще ос­та­не­те до­вол­ни от ре­зул­та­та. Про­фе­сио­нал­ният ви ден е до­бър, има­те за­вид­на из­ява и триум­фи­ра­що нас­трое­ние.

ДЕВА

Мно­зи­на от то­зи знак за­поч­ват деня неен­ту­сиа­зи­ра­но, но доб­ри­те въз­мож­нос­ти, кои­то ще ви се пре­дос­тавят, ще прео­бър­нат са­мо­чувс­твие­то ви. Бъ­де­те пред­паз­ли­ви в кон­так­ти­те си с же­ни се­га, за бла­гоп­рия­тно раз­ре­ша­ва­не на па­ри­чен въп­рос ще ви по­мог­не мъж. Ка­чес­твен слу­же­бен ден, но ако пре­кият ви ръ­ко­во­ди­тел е же­на, вни­ма­вай­те.

ВЕЗНИ

Мно­го ус­пе­шен и па­ри­чен ден за то­зи знак, ка­то го­ле­ми­те пе­чал­би ще са най-ве­че за мъ­же­те. Вни­ма­вай­те да не нав­ре­ди­те на ли­ца, кои­то по-къс­но об­стоя­телс­тва­та ще объ­рнат сре­щу вас. В служ­ба­та е доб­ре да бъ­де­те лоя­лни към же­на, от коя­то за­ви­си прос­пе­ри­те­тът ви. Биз­нес­ме­ни­те мо­гат да раз­чи­тат на парт­ньо­ри и съд­руж­ни­ци.

СКОРПИОН

Във втор­ник не са ви чуж­ди ин­три­гант­ство, ко­варс­тво и враж­деб­ност по от­но­ше­ние на же­ни. Не е под­ходящ мо­мент за сблъ­съ­ци и не­га­тив­ни­те пос­ле­ди­ци няма да ви се раз­ми­нат. То­ва се от­нася как­то за служ­ба­та, та­ка и за биз­нес ­парт­ньорс­тво­то. Скор­пио­ни­те, зае­ти със съд­ру­жен биз­нес, да не пред­прие­мат точ­но днес рис­ко­ва­ни опе­ра­ции.

СТРЕЛЕЦ

За днес ви се оче­рта­ват доб­ри фи­нан­со­ви пер­спек­ти­ви, за някои па­рич­на­та реа­ли­за­ция е до­ри со­лид­на. В до­ма оба­че ще има­те нап­рег­нат и проб­ле­мен ден. До­ри да има опи­ти за из­ма­ма от близ­ка же­на, опи­тай­те се да ту­ши­ра­те по­ло­же­ние­то без скан­да­ли. В биз­не­са съ­що вни­ма­вай­те за из­ма­ма от стра­на на же­на, търсете под­кре­па­та на мъже.

КОЗИРОГ

По­бе­до­но­сен е втор­ник за по­ве­че­то от Ко­зи­рог. Някои оба­че ще нап­равят греш­ка спрямо парт­ньора си – въз­мож­но е не тол­ко­ва да оби­ча­те то­зи чо­век, по-ско­ро ви въл­ну­ва пол­за­та от не­го. В биз­нес, кон­так­ти и па­ри се­га няма­те проб­ле­ми, но те мо­гат да ви из­не­на­дат в служ­ба­та. По ни­ка­къв на­чин не прояв­явай­те гор­дост, по­доб­но по­ве­де­ние ще бъ­де на­ка­за­но.

ВОДОЛЕЙ

Днес чувс­тва­те ог­ром­но нап­ре­же­ние, ка­то че ли пре­ми­на­ва­те през ада, за да дос­тиг­не­те же­ла­но­то. Ще има­те мно­го ра­бо­та, в коя­то, въп­ре­ки че се справ­яте от­лич­но, ще се сблъс­ка­те със спе­ку­лан­ти и мо­ше­ни­ци. Бъ­де­те хлад­нок­ръв­ни и мно­го пред­паз­ли­ви. Не е из­клю­че­но по­се­га­телс­тво вър­ху лич­нос­тта ви и от род­ни­ни, бъдете по-сдър­жа­ни.

РИБИ

В то­зи ден бъ­де­те нащ­рек по от­но­ше­ние нас­ледс­тво, има­те родс­тве­ни­ци, кои­то имат въз­мож­ност се­риоз­но да ви ощетят иму­щес­тве­но. Ако бъ­де­те нас­той­чи­ви, но и дис­крет­ни, ще се рад­ва­те на бла­гоп­рия­тен ден. Не на­ла­гай­те вол­ята си, из­бягвай­те кон­фрон­та­ции и слу­жеб­ният ви ден ще е до­бър. В биз­не­са ще се чувс­тва­те в уни­зи­тел­ни по­зи­ции.

коментара

Продължете с четенето

Хороскоп

Хороскоп за 18 ноември

Публикувано

на

ОВЕН

Съг­ла­су­ва­ни­те дей­ствия с няко­го са мно­го по­лез­ни за Ов­ни­те в по­не­дел­ник. Пред­прием­чи­вос­тта ви изи­сква съюз, осо­бе­но ва­лид­но за де­ла­та ви в сфе­ра­та на фи­нан­си­те. Има­те зат­руд­нен слу­же­бен ден. Въп­ре­ки че някои от вас имат здра­вос­лов­но не­раз­по­ло­же­ние, тo и вяра­та в собс­тве­ни­те въз­мож­нос­ти ще ви до­ве­дат до же­ла­на­та цел.

ТЕЛЕЦ

Тел­ци, в по­не­дел­ник бъ­де­те по-на­ход­чи­ви и пред­прием­чи­ви. Труд­нос­ти­те мо­же да прео­до­лее­те с под­кре­па­та на влия­тел­на же­на. По­не­дел­ник би мо­гъл да ви на­со­чи към кон­так­ти, кои­то са по­лез­ни за вас. Пред­стоят ви ус­пеш­ни раз­го­во­ри с ли­ца във връз­ка с изи­сква­ния­та ви за но­ва служ­ба или по­добр­ява­не ус­ло­вия­та на труд и зап­ла­ща­не.

БЛИЗНАЦИ

Ус­пеш­но Близ­на­ци­те ще за­поч­нат но­ва­та сед­ми­ца, ако са нас­той­чи­ви в на­ме­ре­ния­та си и сме­ло се зах­ва­нат с де­ла­та си. Ка­то ра­бо­тен ден по­не­дел­ник се оче­рта­ва тру­ден и нап­рег­нат, но пер­спек­ти­ви­те са пол­зот­вор­ни за вас, ако ра­бо­ти­те в съд­ру­жие. Денят е тру­ден за някои биз­нес­ме­ни и неп­рия­тнос­ти­те произ­ли­зат от съд­руж­ни­ци­те.

РАК

Някои от Рак имат осо­бе­ни зас­лу­ги за фи­нан­со­во­то ста­би­ли­зи­ра­не и в по­не­дел­ник по­зи­ции­те ви в се­мей­ство­то са важ­ни и зна­чи­ми. То­ва оба­че ед­ва ли дей­ства лас­ка­тел­но за са­мо­чувс­твие­то ви, тъй ка­то има­те лич­ни проб­ле­ми и до­ри на­ли­це са някои оби­ди и ого­рче­ния. В слу­же­бен ас­пект има­те пер­спек­ти­ви за доб­ра про­фе­сио­нал­на реа­ли­за­ция.

ЛЪВ

Лъ­во­ве­те имат пред се­бе си до­бър ден, из­пъл­нен с мно­го оп­ти­ми­зъм. Някои от вас са си из­вою­ва­ли слу­жеб­но място, ка­то ра­бо­та­та ви в тан­дем с ед­на же­на ще да­де нео­чак­ва­но доб­ри ре­зул­та­ти. Объ­рне­те по­ве­че вни­ма­ние на сре­щи и раз­го­во­ри с ко­ле­ги и прия­те­ли. Тяхна­та на­ход­чи­вост мо­же да се ока­же по­лез­на и за вас.

ДЕВА

По­ве­че­то от Де­ви­те имат тру­ден по­не­дел­ник. Лю­бов­на­та връз­ка или пар­тни­ра­не­то с няко­го би мог­ло да об­лек­чи деня ви. Ос­вен то­ва, ако спо­де­ли­те слу­жеб­ни­те си проб­ле­ми с няко­го от прия­тел­ско­то об­щес­тво, мо­же да се из­не­на­да­те прия­тно от аде­кват­на и нав­ре­мен­на под­кре­па. Мно­го по­лез­ни са сре­щи­те ви и по­се­ще­ния­та от прия­те­ли.

ВЕЗНИ

Вез­ни, въп­ро­си­те, по кои­то сте пре­тър­пе­ли час­ти­чен неус­пех, сте твър­до ре­ше­ни днес да раз­ре­ши­те. И ще ви се от­да­де, сти­га да не са с фи­нан­сов ха­рак­тер. За­бе­ле­жи­тел­но е из­лъч­ва­не­то ви в по­не­дел­ник и ка­то че ли всич­ки са го­то­ви да ви по­мог­нат. Мо­же да се рад­ва­те на ус­пе­шен слу­же­бен ден,неочакван късмет.

СКОРПИОН

В по­не­дел­ник по­ве­че­то от Скор­пион из­жив­яват лю­бов­на мъ­ка, ве­роя­тно по­ра­ди пре­къс­ва­не на връз­ка­та. Чувс­тва­та са ог­ра­бе­ни и сте склон­ни да го проя­ви­те по няка­къв по­вод спрямо хо­ра­та от се­мей­ство­то ви. Ху­ба­во е да се ог­ле­да­те и да оце­ни­те ра­дос­ти­те в жи­во­та си. Мно­го ус­пе­шен про­фе­сио­на­лен ден при по­ве­че ак­тив­ност от вас.

СТРЕЛЕЦ

С твър­да вяра в лич­ни­те спо­соб­нос­ти и въз­мож­нос­ти за са­мос­тоя­тел­но справ­яне мно­зи­на Стрел­ци се от­правят на път за чуж­би­на в по­не­дел­ник. За­беля­зва се неот­лъч­на под­кре­па на бли­зък чо­век до вас. Те­зи, кои­то са на ра­бо­та, ще имат труд­нос­ти, пре­диз­ви­ка­ни от проб­ле­ми на на­чал­ни­ци­те. Неочаквана любовна авантюра ще ви окрили.

КОЗИРОГ

За­бе­ле­жи­тел­на пред­прием­чи­вост прояв­яват да­ми­те Ко­зи­ро­зи. По­не­дел­ник е ус­пе­шен ден и въп­ре­ки някои неу­дов­лет­во­ри­тел­ни ас­пек­ти от фи­нан­со­во ес­тес­тво, ще се рад­ва­те на пос­ти­же­ния­та си. В служ­ба­та ще дей­ства­те в съд­ру­жие и ще пос­тиг­не­те ре­зул­та­ти, кои­то на­пъл­но ще ви за­до­волят. Па­зе­те се от мо­ше­ни­чес­тво, ще бъде направен опит за измама с пари.

ВОДОЛЕЙ

По няка­къв по­вод в по­не­дел­ник Во­до­леи­те са с чувс­тво за ущърб. Обе­ди­не­те уси­лия­та си с няко­го, за да под­по­мог­не­те за раз­ре­ша­ва­не­то на проб­ле­ми. Вни­ма­вай­те на ра­бот­но­то си място, въз­ник­ват опа­сни за вас об­стоя­телс­тва и ако не кон­тро­ли­ра­те по­ве­де­ние­то си, ще пре­тър­пи­те “ка­тас­тро­фа”. Ху­бав ден за до­го­во­ри­ра­не в биз­не­са с поемане на нови ангажименти.

РИБИ

По­ве­че­то от ро­де­ни­те под Ри­би са влю­бе­ни. Нас­трое­ние­то ви оба­че мо­же да се вло­ши, ако ста­не­те по­вод за раз­трог­ва­не на връз­ка­та. Има­те тен­ден­ции за са­мо­на­ла­га­не в от­но­ше­ния­та и твър­де без­ком­про­мис­но по­ве­де­ние. Ува­жа­вай­те изи­сква­ния­та и на дру­га­та стра­на и не пре­диз­вик­вай­те кон­флик­ти. Бъ­де­те бди­тел­ни за из­ма­ми и не влизайте в спорове.

коментара

Продължете с четенето
loading...

Facebook

КАЛЕНДАР

ноември 2019
П В С Ч П С Н
« окт.    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

ПОПУЛЯРНИ