Свържете се с нас

Хороскоп

Хороскоп за 10 август

Публикувано

на

ОВЕН

В съ­бот­ния ден Ов­ни­те ще се от­да­дат на прия­тни емоции сред при­ро­да­та. Някои ще уча­стват в ин­те­лек­туал­ни иг­ри, знай­те, че не по­бе­да­та е важ­на, а уча­стие­то, при кое­то трябва да под­чер­тае­те ва­ши­те це­ли и за­мис­ли. Има чо­век, кой­то е го­тов да ви да­де до­бър съ­вет и да по­мог­не за реа­ли­за­ция­та на ус­пе­шен план.

ТЕЛЕЦ

Под­ходящ ден за за­поч­ва­не на всякак­ва  ра­бо­та или от­но­ше­ния. Въз­мож­но е от­дав­на да сте си на­бел­яза­ли не­що кон­крет­но, го­не­те це­ли­те си и ще ги пос­тиг­не­те. При то­ва вла­гай­те цяла­та си ду­ша и ене­ргия, са­мо та­ка ще ус­пее­те да по­ка­же­те ог­ром­но­то си же­ла­ние за по­бе­да.

БЛИЗНАЦИ

Ако мо­же да си предс­тви­те не­що, зна­чи то ще се слу­чи. Днес ще има­те шанс да до­ка­же­те то­ва на прак­ти­ка. Има­те дос­та­тъч­но си­ли и ум да го нап­ра­ви­те. През це­лия ден неп­ре­къс­на­то ще си пред­став­яте своя­та меч­та, а то­ва ще ви на­ка­ра да се опи­та­те да я реа­ли­зи­ра­те.

РАК

Ра­ци, през днеш­ния ден объ­рне­те кол­ко­то се мо­же по-гол­ямо вни­ма­ние на своя лю­бим чо­век. Раз­дай­те се в име­то на раз­би­ра­телс­тво­то и та­ка ще си оси­гу­ри­те спо­кой­ствие. Има­те въз­мож­ност да из­ло­жи­те виж­да­ния­та си по ва­жен въп­рос, из­пол­звай­те я пра­вил­но и ще уз­нае­те ис­ти­на­та.

ЛЪВ

Днеш­ният ден е под­ходящ за ра­бо­та над ма­щаб­ни проек­ти и ре­ша­ва­не на слож­ни за­да­чи. Прид­виж­вай­те се към цел­та с мал­ки крач­ки, без да прояв­ява­те пре­ко­мер­но усъ­рдие, ни­то из­лиш­на нас­той­чи­вост. Гъв­ка­вос­тта и дип­ло­ма­ция­та ще се ока­жат зна­чи­тел­но по-ефе­ктив­ни, от­кол­ко­то ул­ти­ма­ту­ми­те и “воен­ни­те дей­ствия”.

ДЕВА

То­зи ден пред­став­лява низ от не­ле­пи произ­шес­твия, на кои­то мо­же са­мо да се пос­мее­те. Най-доб­ре е да се от­да­де­те на раз­пус­ка­не, а не да се за­сед­ява­те у до­ма, чис­тият въз­дух и фи­зи­чес­ко­то на­то­вар­ва­не ще ви се от­разят доб­ре. Въз­мож­на е сре­ща с от­дав­на­шен поз­нат, кое­то са­мо ще ук­ре­пи пре­диш­ни­те сим­па­тии.

ВЕЗНИ

Бла­гоп­рия­тен ден за про­фе­сио­нал­на дей­ност, се­мей­ни ра­бо­ти и ре­ша­ва­не на фи­нан­со­ви въп­ро­си. Въз­мож­но е не­гол­ямо из­ди­га­не в служ­ба­та, как­то и поя­ва на но­ви въз­мож­нос­ти и ин­те­рес­ни пред­ло­же­ния. Ва­ша­та пред­паз­ли­вост ще по­мог­не да се зао­би­колят под­вод­ни­те ка­мъ­ни и ка­па­ни­те, за­ло­же­ни от не­доб­ро­же­ла­те­ли.

СКОРПИОН

От­дав­на­шен кон­фликт ще се ре­ши във ва­ша пол­за днес. По-слож­на си­туа­ция се оче­рта­ва в лич­ния ви жи­вот. В ро­ман­тич­ния няма място за от­стъп­ки и ком­про­ми­си, а все­ки ще се опи­тва да пос­тиг­не свое­то на всяка це­на. Род­ни­ни­те няма да са мно­го вни­ма­тел­ни към Вас и мо­же да иг­но­ри­рат важ­на ин­фор­ма­ция.

СТРЕЛЕЦ

Бъ­де­те по-тър­пе­ли­ви в лич­ни­те от­но­ше­ния днес. Въз­мож­ни са раз­ног­ла­сия с ва­ша­та по­ло­вин­ка и от то­ва ще пос­лед­ват не­нуж­ни спо­ро­ве. Ще се на­ло­жи или да тър­пи­те скан­да­ли и кап­ри­зи, или да ги из­бягва­те. Из­бо­рът си ос­та­ва за вас. Па­зе­те се от зло­по­лу­ки в ра­бо­та­та си. Някои от вас ще се занимават с неща, които не са от техните технически възможности. Търсете помощ!

КОЗИРОГ

Денят ще бъ­де ус­пе­шен прак­ти­чес­ки във всяко от­но­ше­ние. Необ­хо­ди­мос­тта да ста­не­те по-дис­цип­ли­ни­ра­ни, сдър­жа­ни и ико­но­мич­ни няма да ви се стру­ва не­що нео­би­чай­но, а и на­пъл­но ще се съг­ла­су­ва с някои от ос­нов­ни­те чер­ти на ва­шия ха­рак­тер. Съгласявайте с началниците си и ще избегнете конфликтите. Доб­ре ще е да не си пра­ви­те днес но­ви пла­но­ве.

ВОДОЛЕЙ

На ва­шия лю­бим чо­век днес ще му бъ­дат необ­хо­ди­ми някои зна­ния, кои­то пре­ди вре­ме е по­чер­пил от раз­го­вор с вас. За­то­ва се пос­та­рай­те да об­съ­ди­те с не­го кол­ко­то се мо­же по­ве­че въп­ро­си, кои­то мо­гат да го ин­те­ре­су­ват. Бър­зо ще ус­пее­те да се спра­ви­те с вът­реш­ни­те си про­ти­во­ре­чия и да дос­тиг­не­те ду­шев­но рав­но­ве­сие. Заложете на контактите си днес, ще са ви от полза.

РИБИ

Нелош ден за ра­бо­та. Мо­же да се въз­пол­зва­те от ста­ри връз­ки, за да за­вър­ши­те ра­бо­та­та над важ­ни проек­ти, или да се прид­ви­жи­те нап­ред по пътя към цел­та. Не се при­тесн­явай­те да на­помн­яте за се­бе си на от­дав­наш­ни парт­ньо­ри и пок­ро­ви­те­ли, те ще ви се при­те­кат на по­мощ. Ве­чер­та ще пре­ка­ра­те с приятели и в от­лич­но нас­трое­ние ще премине срещата ви.

коментара

Реклама
loading...

Хороскоп

ХОРОСКОП ЗА 25 АВГУСТ

Публикувано

на

ОВЕН

Неделя е мно­го бла­гоп­ри­я­тен ден за Ов­ни­те и до­ри за ня­кои от вас съз­да­ва не­по­до­зи­ра­ни въз­мож­нос­ти, ко­и­то над­х­вър­лят очак­ва­ни­я­та. Мно­зи­на ще нап­ра­вят по­лез­но от­к­ри­тие или ще стиг­нат до важ­ни из­во­ди, ко­е­то ще се яви ка­то на­ча­ло за про­мя­на на пла­но­ве­те. В служ­ба­та – ста­би­ли­за­ция.

ТЕЛЕЦ

Труд­но ще пос­тиг­не­те же­ла­ния ус­пех, ако не дър­жи­те ези­ка зад зъ­би­те си. Ваш ко­ле­га ще по­се­ти до­ма ви, то­зи чо­век е зло­же­ла­тел и ако има по­ве­че ин­фор­ма­ция за пла­но­ве­те ви, ня­ма да му бъ­де труд­но да ви нав­ре­ди. В служ­ба­та ще ви бъ­де труд­но днес. Не го­во­ре­те за на­ме­ре­ни­я­та си.

БЛИЗНАЦИ

За вас неделя е мно­го ин­те­ре­сен ден и не тол­ко­ва с ре­а­л­ни­те съ­би­тия, ко­и­то ще се слу­чат днес, кол­ко­то с оне­зи не­ви­ди­ми про­це­си и съ­би­тия, ко­и­то ние на­ри­ча­ме съд­ба и пре­доп­ре­де­ле­ние. Днес вие ще се чув­с­т­ва­те дос­та са­мот­ни, къ­де­то и да се на­ми­ра­те. Пла­но­ве­те са нез­на­чи­тел­ни и ще про­пад­нат.

РАК

Неделя е прив­ле­ка­те­лен ден за­ра­ди вът­реш­но­то усе­ща­не у вас за пъл­но­та и ра­дост, ко­и­то се доб­ли­жа­ват до ка­те­го­ри­я­та щас­тие. Съд­ба­та ви пре­дос­та­вя про­фе­си­о­нал­ни въз­мож­нос­ти, ко­и­то ще ста­нат ре­а­л­ност бла­го­да­ре­ние на не­о­чак­ва­на про­мя­на, ко­я­то ще се осъ­щес­т­ви от вли­я­тел­но ли­це.

ЛЪВ

Де­нят е ре­ши­те­лен за Лъ­во­ве­те и ду­ма­та ус­пех е един­с­т­ве­на­та, ко­я­то мо­же да да­де пъл­на и точ­на ха­рак­те­рис­ти­ка на то­зи ден. На про­фе­си­о­нал­но ни­во сте не­пок­ла­ти­ми по­ра­ди ве­щи­на­та, с ко­я­то дейс­т­ва­те. До­мът ви е в из­к­лю­чи­тел­на свет­ли­на. Има­те зло­же­ла­те­ли, но те са без­сил­ни се­га.

ДЕВА

Днес ще има­те мно­го доб­ри кон­так­ти и ог­ром­на въз­мож­ност за ре­а­ли­зи­ра­не на на­ме­ре­ни­я­та в биз­не­са, про­фе­си­я­та, до­ма, до­го­во­ри­те и сдел­ки­те. В служ­ба­та де­нят ви ще про­те­че без ни­как­ва труд­ност, но е не­о­б­хо­ди­мо да се съ­о­б­ра­зи­те с ня­кои изис­к­ва­ния, ко­и­то ще ви бъ­дат на­ло­же­ни.

ВЕЗНИ

Неделя за­поч­ва с гол­ямо на­то­вар­ва­не за по­ве­че­то Вез­ни. Чувс­тва­те се са­мот­ни и изо­ста­ве­ни, та­зи са­мо­та оте­ква с гол­яма си­ла у вас и ще изостря съз­на­ние­то ви. Ан­га­жи­ра­ни­те с биз­нес ще по­жъ­нат ус­пе­хи във фи­нан­си­те, до­го­во­ри­ра­не­то с бизнес   ­парт­ньо­ри­те  и клиен­ти­те.

СКОРПИОН

Та­зи неделя е твър­де до­бра за Скор­пи­о­ни­те, ка­то съз­да­ва по­зи­тив­но ус­ло­вия за ре­а­ли­за­ция в раз­лич­ни нап­рав­ле­ния от де­ло­ва­та сфе­ра или на лич­но ни­во. Шан­сът ви е осо­бе­но из­ра­зи­те­лен за па­рич­ни при­до­бив­ки и вся­ка­къв вид дей­ност, свър­за­на с фи­нан­си. Ще взе­ме­те важ­ни ре­ше­ния.

СТРЕЛЕЦ

Днес къс­ме­тът ви съ­път­с­т­ва във всич­ко, с ко­е­то ще се за­е­ме­те. Мо­же да има го­лям ус­пех при ак­тив­ни дейс­т­вия и дос­та­тъч­на мо­би­ли­за­ция. Стрел­ци, за вас е ха­рак­тер­на пе­чал­ба­та и по­ви­ше­ни­те фи­нан­со­ви въз­мож­нос­ти. Ус­пеш­но ще разре­ши­те спор, от­на­ся­щ се до имо­ти и наследство.

КОЗИРОГ

В то­зи ден Ко­зи­ро­зи­те са твър­ди и не­пок­ла­ти­ми по сво­я­та по­зи­ция. Неделя се свър­з­ва с об­но­вя­ва­не, ко­е­то ще пос­тиг­не­те бла­го­да­ре­ние на лич­ни­те си уси­лия, съз­да­вай­ки въз­мож­нос­ти за про­мя­на на ня­кои ус­ло­вия, ко­и­то са спъ­ва­ли час­тич­но прог­ре­сив­но­то ви дви­же­ние нап­ред.

ВОДОЛЕЙ

В де­ло­во от­но­ше­ние неделя е мно­го до­бър ден. Мно­зи­на ще ре­шат днес ва­жен проб­лем, свър­зан с жи­ли­ще. Ус­пеш­но раз­ви­тие мо­же­те да очак­ва­те в слу­жеб­ни­те си де­ла и но­ва въз­мож­ност за лич­на­та ви ре­а­ли­за­ция чрез под­к­ре­па­та на вли­я­тел­ни хо­ра. Не е из­к­лю­че­но по­ви­ше­ние в длъж­ност­та.

РИБИ

Не­съ­щес­тве­ни са проек­ти­те ви за неделя и мно­го ско­ро през деня те ще от­пад­нат. Днес най-го­ле­мият ви шанс се свър­зва с ра­бо­та­та и ва­ши­те де­ло­ви дей­ствия. Ху­бав ден за сключ­ва­не на сдел­ки, тър­гов­ци­те да вни­ма­ват с биз­нес­ парт­ньо­ри­те си, въз­мож­ни са из­ма­ми от тяхна стра­на.

коментара

Продължете с четенето

Хороскоп

Хороскоп за 24 август

Публикувано

на

ОВЕН

Въз­мож­ни са труд­нос­ти в съ­бо­та за Ов­ни­те. Ще се ра­зо­ча­ро­ва­те от хо­ра­та, чие­то мне­ние е важ­но за Вас. То­ва би би­ло край­но неп­рия­тно, тъй ка­то, как­то и пре­ди, се нуж­дае­те от тяхна­та под­кре­па и одо­бре­ние. Ста­рай­те се да се дър­жи­те спо­кой­но и дру­же­люб­но, до­ри то­ва да Ви на­помня за по-ра­но до­пус­на­ти греш­ки и про­пус­ки.

ТЕЛЕЦ

Прия­те­ли­те и род­ни­ни­те ви знаят, че Вие сте чо­ве­кът, на ко­го­то ви­на­ги мо­гат да раз­чи­тат. Ура­вно­ве­се­ни сте и поч­ти ви­на­ги сте в със­тоя­ние да да­де­те до­бър съ­вет, от кой­то ще има нуж­да чо­век, ко­го­то оби­ча­те. Той има дос­та се­рио­зен проб­лем и раз­чи­та на вас. По­мог­не­те да взе­ме пра­вил­но­то ре­ше­ние. Днес е под­ходящ ден за са­мооб­ра­зо­ва­ние.

БЛИЗНАЦИ

Емо­ции­те ви пре­жив­яват упа­дък, а си­туа­ция­та ста­ва все по-слож­на и дра­ма­тич­на, за­дъл­бо­ча­ва­ща се. Ако някой пре­ка­ле­но мно­го ви при­тис­ка, за да се из­мък­не от да­де­на си­туа­ция на ваш гръб, то­ва са­мо ще по­ро­ди аг­ре­сия. Взе­ме­те не­ща­та в свои ръ­це и пред­раз­по­ло­же­те за раз­го­вор опо­нен­та си. Об­съ­де­те то­ва, кое­то ви въл­ну­ва, и на­ме­ре­те ре­ше­ние.

РАК

Днес пред­стои да се спра­ви­те със слож­на за­да­ча, коя­то ще бъ­де пос­та­ве­на от ва­шия лю­бим чо­век. Пос­та­рай­те се да се спра­ви­те с всич­ко, ка­то по­ло­жи­те мак­си­мал­но ста­ра­ние и уси­лия. В про­ти­вен слу­чай и при най-мал­кия неус­пех ще бъ­де­те об­ви­не­ни, че не сте ис­ка­ли то­ва да ста­не, и ин­ди­рек­тно ще се правят из­во­ди за от­но­ше­ние­то ви.

ЛЪВ

Ако днес дей­ства­те пред­паз­ли­во, ще мо­же­те в края на деня да се поз­дра­ви­те за ус­пе­хи­те си. Към всич­ки неп­рия­тнос­ти, кои­то ще съ­пътс­тват ра­бо­та­та ви, под­хо­де­те спо­кой­но и ра­зум­но. Неп­рия­тнос­ти в съ­бо­та ще имат оне­зи от вас, кои­то пре­неб­рег­ват доб­рия тон и си поз­волят да кле­ветят и зле­пос­тавят ко­ле­ги. Из­бяг­вай­те кон­флик­ти­те.

ДЕВА

Днес Де­ви­те ще водят раз­го­во­ри по гло­бал­ни въп­ро­си с хо­ра, кои­то са от близ­ко­то им об­кръ­же­ние. Не вли­зай­те в из­лиш­ни по­ле­ми­ки, при кои­то ка­ра­ни­ци­те са неиз­беж­ни. Ако де­монстри­ра­те упо­ри­тос­т и пос­тоян­ство и за­щи­ти­те своя­та глед­на точ­ка по да­ден въп­рос, ще спе­че­ли­те ува­же­нието на околните и ще изпитате удовлетворение.

ВЕЗНИ

Денят е мно­го бла­гоп­рия­тен за ку­пу­ва­не ан­тик­вар­ни пред­ме­ти и скъ­по­цен­нос­ти. Някои ще имат въз­мож­ност да ин­вес­ти­рат в биз­нес, но пре­ди то­ва проу­че­те в де­тай­ли проек­та, кой­то ис­ка­те да фи­нан­си­ра­те, а не да го пра­ви­те на сляпо. В об­кръ­же­ние­то ви ще се поя­ви чо­век, пре­диз­вик­ващ у вас про­ти­во­ре­чи­ви чувс­тва и ще ви прив­лече.

СКОРПИОН

Днес няма ни­как­ва нуж­да да се на­мес­ва­те в жи­во­та на хо­ра­та, кои­то ви зао­би­калят, ма­кар че мно­го ще ви се ис­ка да го нап­ра­ви­те. У вас ки­пи сил­но же­ла­ние да взе­ме­те уча­стие във всич­ко, кое­то ста­ва, а то­ва от­кри­ва пред вас мно­жес­тво но­ви уди­ви­тел­ни въз­мож­нос­ти. Ваш бли­зък е из­пад­нал в нуж­да и ще ви по­тър­си па­ри назаем.

СТРЕЛЕЦ

Съ­бот­ният ден ви гот­ви из­не­на­да, свър­за­на с пъ­ту­ва­не. Из­пъл­не­ни сте с ене­ргия и ни­що няма да спре ус­пеш­на­та ви реа­ли­за­ция. Рис­ку­ва­те да се дър­жи­те не­ра­зум­но, ако се под­да­де­те на емо­ции­те си. Пос­ле мо­же да съ­жал­ява­те за то­ва, че сте би­ли тол­ко­ва от­кро­ве­ни с хо­ра, кои­то са ви про­во­ки­ра­ли с дей­ствия­та си. Денят ви ще завърши с релакс в приятна обстановка.

КОЗИРОГ

Ос­во­бо­де­те се от всич­ко, кое­то не ви е под­влас­тно и не мо­же­те да кон­тро­ли­ра­те. Труд­но е да се нап­ра­ви, но вед­на­га щом за­поч­не­те да по­ла­га­те уси­лия, не­за­бав­но ще усе­ти­те вку­са на сво­бо­да­та. Пон­яко­га чувс­тво­то за ви­на ще въз­препя­тства заб­рав­яне­то на ста­ри­те неу­да­чи, ло­шо­то от­но­ше­ние и дру­ги неп­рия­тни случки. Не позволявайте лошото настроение да помрачи хубавия ви ден.

ВОДОЛЕЙ

Нео­чак­ва­но и за са­ми­те вас ще се ока­же­те в цен­тъ­ра на вни­ма­ние, а то­ва навя­рно ще ви за­рад­ва. Прия­тни­те приз­на­ния ще ви под­не­се лю­би­мият чо­век и то­ва ще ви ок­риля през це­лия ден. Оба­че бъ­де­те вни­ма­тел­ни и из­бягвай­те про­во­ка­цион­но­то по­ве­де­ние. Някои ще по­лу­чат по­да­ръ­ци днес за личния си празник от своите близки и приятни сюр­при­зи от приятели.

РИБИ

Трябва да гле­да­те в бъ­де­ще­то с по­ве­че оп­ти­ми­зъм. На някои ще бъ­де труд­но да си на­мерят съюз­ни­ци, ако не из­глеж­дат на­пъл­но уве­ре­ни в се­бе си и съмн­яващи се в по­бе­да­та. Съз­да­ли­те се от­но­ше­ния (и де­ло­ви, и лич­ни) ще из­глеж­дат из­гу­би­ли ак­туал­ност, не бър­зай­те с ре­ше­ния­та. Всич­ко, кое­то днес ще бъ­де раз­ру­ше­но, ед­ва ли ще въз­ста­но­ви­те.

коментара

Продължете с четенето
Loading...

Магазин за бои и мазилки JUB

Facebook

КАЛЕНДАР

август 2019
П В С Ч П С Н
« юли    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

ПОПУЛЯРНИ