Свържете се с нас

Интервюта

Калоян Пейчев с драстичен рекорд за Мусала и Вихрен, тренира за нов рекорд

Публикувано

на

На 19 юли избягах от летните горещници в планинската хладина на хижа Попови лива­ди. След полунощ, 1:30 в хижата пристигна 35-годишният Калоян Пейчев – Кофето, кой­то току-що бе поставил впечатляващ рекорд в дисциплината „планинско бягане“. Същата вечер, спортистът бе пробягал маршрута от около 80 км в рамките на 24 часа между върховете Мусала и Ви­хрен. Пейчев стартира от връх Мусала на 20 август в 8:00 часа и финишира на връх Вихрен точно след пробег от 15 часа, 29 ми­нути и 42 секунди (около 23:00 часа). С това, Кофето „отвя“ предишния рекорд на този маршрут с драстич­ната разлика от цели 5 часа и 40 минути! Не пропуснах шанса да взема интервю от забележителния рекор­дьор, което „Кофето“ лю­безно даде за Топ Преса.

– Г-н Пейчев, с какво се характеризира маршрута Мусала – Вихрен. Какви са трудностите и предизвика­телствата. Много ли е труд­но преминаването на този маршрут с планинско бяга­не?

– Да. Като цяло, идеята за тако­ва свързване на двата най-високи върха в Бълга­рия си е може би щура идея, която най-вероятно е хрумвала на мно­го хора. От доста години има такова предиз­викателство, Мусала-Вихрен да се пробяга за възможно най-кратко време в рамки­те на 24 часа и много хора са го пробвали. Като цяло трудностите са независимо от това дали човек ще го направи в посоката Мусала – Вихрен или обратно. Пър­во трябва да стигне до един от двата върха от където да стартира. Маршрута е тру­ден. Разстоянието между двата върха е около 80 км. и има изкачвания в рамки­те на 5 000 метра дениве­лация. Имайки предвид, че терена е изцяло планински, преминава се през небезиз­вестното „Конче“ на връх Вихрен, което е всъщност един тесен скален ръб, кое­то си е предизвикателство само по себе си за да бъде преминато. И другото нещо важно в този маршрут е, че всъщност се преминава само през три точки на кои­то човек може да разчита на организирано вземане на храна и вода.

– Защо за днешния тре­нировъчен пробег избрахте да бягате по маршрута хижа Попови ливади – хижа Сла­вянка?

– Идеята днес не е свър­зана с вчерашния рекорд. Използвам случая да напра­вя едно тренировъчно пре­минаване по маршрута меж­ду двете хижи което е част от международния маршрут Е4 и след един месец всъщ­ност аз ще правя опит за поставяне на рекорд и по този маршрут. Той започва от София, през квартал Дра­галевци, последователно преминава през планините Витоша, Рила, Верила, Пирин и Славянка.

– С какво е интересен за Вас този маршрут – екс­тремност, визия…

– Като екстремност, не бих казал, че е екстремен защо­то през цялото време се бяга по един хубав планински че­рен път но като преминаване на целия Южен Пирин е мно­го интересно защото човек е в планината, открива нови красоти за него в тази част на Пирин която според мене е най-малко известната част на планината с най-високия тук връх Свещник.

– Имайки предвид рекор­да който постигнахте сега, проявявате ли интерес или получавали ли сте покани за участие в международно състезание в тази, все още не много популярна у нас спортна дисциплина – пла­нинско бягане?

– Покани не, интерес – може би от следващата година бих могъл да проб­вам нещо извън България. До сега не съм излизал да бягам извън пределите на страната.

– Бихте ли препоръчали този спорт на младите хора имайки предвид, че те пове­чето времето си прекарват пред компютрите и почти не отделят време за спорт и как оценявате въздействи­ето на планинското бягане върху цялостното възпи­тание и развитието на ли­чността на младите хора?

– Да, определено бих пре­поръчал на всеки практику­ващ планинското бягане за когото би представлявало интерес защото освен пол­зите във физическия аспект на поддържането на добро здраве, на добро тяло, пси­хически тези бягания се отразяват много добре на мозъка. Дориори и след едно кратко бягане аз се чувствам като презареден. Всичко, дори и негативните мисли сякаш някак си се из­паряват, човек се освобож­дава от негативната енергия и след това гледа с друг по­глед върху нещата.

– Ние от Топ Преса Ви желаем още много успе­хи в планинското бягане и постигане на още по-го­леми рекорди които да Ви удовлетворяват и с които да се гордеете.

– Благодаря Ви много за хубавите пожелания. На края искам да изкажа и въз­хищението си от дейността на клуба за екстремни спор­тове „Прилеп“, секция към ТД „Момини двори“ в град Гоце Делчев. Тук, на Попови ливади се запознах е част от ръководството на клуба и разбрах, че привличат за членове много млади хора и редовно участват в на­ционални и международни прояви. Използвам случая да изкажа и благодарността си за гостоприемството на персонала на хижа Попови ливади които по всяко вре­ме са в услуга на туристите. Благодаря им също така и за невероятните вкусотии кои­то предлагат от планинската кухня на които могат да за­видят дори и някои престиж­ни ресторанти.

– ЗАД УСПЕХА ЗА ПОСТИГА­НЕТО НА РЕКОРДИ НЕЗАВИ­СИМО ОТ ВИДА НА СПОРТА ВИНАГИ ГОЛЯМАТА ЗАСЛУГА Е НА ТРЕНЬОРА. УСПЕХЪТ НА ЕКСТРЕМНИЯТ СПОРТИСТ КА­ЛОЯН ПЕЙЧЕВ КОЙТО НАПРАВИ НАЙ-БЪРЗОТО ИЗВЕСТНО ПРО­БЯГВАНЕ МЕЖДУ ВЪРХОВЕТЕ МУСАЛА И ВИХРЕН Е ПОСТИЖЕ­НИЕ И ЗА НЕГОВИЯТ ТРЕНЬОР НАТАЛИЯ ВЕЛИЧКОВА.

– Госпожо Величкова, Вие сте треньор на Калоян Пей­чев който вчера постигна забележителен рекорд в най-бързо планинско бягане по маршрута Мусала – Ви­хрен. Това показва вашето високо ниво на треньор по планинско бягане с особена заслуга за смайващият ре­корд на Калоян. Днес сте тук, на Попови ливади за да направите един тренировъ­чен пробег между хижите Попови Ливади и Славян­ка. Каква е идеята за този маршрут?

– Идеята за тази трени­ровка , която ще направим с Калоян идва от там, че в следващите месеци ще на­правим опит да подобрим да скоростното преминаване на маршрут Е4 . Ще старти­раме от Витоша, през Вери­ла, Рила, Пирин и завършва на Гоцев Връх на Славянка. Това е една от последните части на маршрута и за това избираме днешния ден за тази тренировка за да сме на ясно точно как изглежда трасето, колко време ще от­неме пробягването на тези двадесеттина километри между хижите Попови лива­ди и Славянка. За това сме тук.

– Имате вече впечатления за това трасе, как го оценя­вате?

– Ами аз няколко пъти с други състезатели съм пра­вила това бягане и за мене тази част на Южен Пирин особено около хижа Славян­ка и след това и планината Славянка са изключително интересни планини и дават много възможности за точ­но този тип бягания които са много актуални в послед­ните пет години в България. Хората обичат да предиз­викват себе си и да излизат сред природата като дали ще бъде самостоятелно или дали ще бъде под формата на някакво организирано състезание или предизвика­телства, тези активности са изключителна възможност да видиш до къде ти стигат възможностите. Да се мъ­чиш да преодоляваш себе си и да излизаш от зоната на своя комфорт. Да можеш да се рестартираш след като си „ударил стената“(това са жаргони в тези бягания) и най-хубавото е, че се из­ненадваш всеки път какви възможности има човешко­то тяло.

– Тук, на Попови лива­ди, се срещнахте с част от ръководството на клуба за екстремни спортове „При­леп“ гр. Гоц Делчев, при ТД „Момини двори“, с предсе­дателя Славй Кокошаров и членът на Управителния съвет Георги Делиилиев. Спонтанно възникна идея за организиране на масово планинско бягане по местен маршрут в района на хижа Славянка, село Попови ли­вади и гр. Гоце Делчев. Спо­делете за нашите читатели подробности за тази идея.

– Да, наистина спонтанно възникна такава идея още снощи когато, пристигнахме и тази сутрин продължихме темата, да се направи след­ващите една-две години един изключително интере­сен маршрут в рамките на около стотина километра който да обиколи най-емблематичните места които има­те тук и в същото време да предложи уникални предиз­викателства към състезате­лите за да могат хората кои­то се впускат в това бягане, да са доволни от себе си, да са доволни от това, че са ус­пели да преодолеят всички­те трудности на трасето и съ­щото време са достигнали до едни такива девствени кътчета до които нормалния човек няма как да стигне. Едни такива бягания освен, че ти дават личното предиз­викателство, те ти дават и възможността да направиш нещо което да те накара да се чувстваш като открива­тел. За това,тези активности са толкова популярни и хора от всякакви възрасти и про­фесии променят начина си на живот и идеята вече за почивките се измества в малко по-друг аспект. Не е просто да отидеш на едно място и да седиш цял ден на масата и да се чудиш какво да правиш. Такава една ак­тивна почивка е много по-за­реждаща и по-ефективна от колкото стандартния начин за прекарване на свободно­то време.

– Направи ми впечатле­ние, че Вие много добре по­знавате нашия район. Каква е вашата оценка за пригод­ността на района за практи­куване на планинско бягане и такъв вид активна почив­ка за която споменахте?

– Аз реално за трети път съм в този район. Три пъти съм избирала това място за тренировки. Предните пъти случайно го избрах гледай­ки картата и изхождайки от факта, че хората практику­вайки този начин на опозна­ване на природата на тях им „омръзва“ да бягат на едно и също място. Те искат да откриват все нови и нови неща. Понеже си са предиз­викателство Славянка и Го­цев Връх за това се връщам тук. Харесва ми.

– Споделете някои под­робности за идеята за съв­местно организиране с го­цделчевския клуб „Прилеп“ на планинско бягане по мес­тен маршрут.

– Маршрутът ни е в много суров вид. Аз просто не по­знавам толкова добре райо­на но това което съм вижда­ла, това което според мен ще бъде много интересно е да минава през комплекси­те Омая и Белите скали, Па­рил, Славянка, Момина кула край с. Господинци и връх Ореляк. Според мен, колкото и да е индиви­дуално преживяването при едно такова бягане все пак за да стане то достатъчно атрактивно във вашия регион, фи­налът трябва да е в гр. Гоце Делчев така, че със сигурност финалът ще бъде там. Ще мине през хижа Славянка и хижа Попови Ливади където със сигурност трябва да има подкрепителни пун­ктове. Моят съвет към вас като организатори ще бъде на тези пункто­ве да има нещо типично от вашата неврокопска кухня. Аз понеже съм от шопско, а ние там в шоп­ско не можем да готвим, но знам, че хората нався­къде в България имат типични манджи или там някакви деликатеси а и специално съм чувала за невероятните гозби от неврокопско и ако на под­крепителните пунктове има нещо което е приготвено по специални ваши рецепти хо­рата които ще участват ще бъдат много впечатлени.

Вестник “ Топ Преса “

 

коментара

Интервюта

КМЕТЪТ НА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ВЛАДИМИР МОСКОВ: Винаги съм бил човек, който не дава празни обещания!

Публикувано

на

КОЙ Е ТОЙ?

Владимир Москов е роден в гр. Гоце Делчев на 23.01.1960 г. Той е магистър по педагоги­ка, с редица обучения и специализации по въпро­си на Европейския съюз, местното самоуправление и местното икономическо развитие. Кмет е на общи­на Гоце Делчев в последни­те 24 години – от 1995 г. до сега, а в момента е канди­дат за 7-ма мандат.

– Председател на евро­регион „Места – Нестос“, първият еврорегион в Юго­източна Европа.

– Вицепрезидент и Пре­зидент на НАЛАС – мрежа от сдружения на местните власти на страните от Юго­източна Европа.

– Член на Управител­ния съвет на Нацио­налното сдружение на общини­те в Бълга­рия.

– Пред­ставител в контактната група за взаимодействие с Министерство на транс­порта, информационните технологии и съобщения­та; в контактната група за взаимодействие с МВР; в съвместния комитет за на­блюдение по Програмата за трансгранично сътруд­ничество „ България – Ма­кедония“.

– Член на българската делегация в Комитета на регионите на Европейския съюз.

За двадесет и четири години като кмет работи успеш­но с че­тирима прези­денти и с десет прави­телства.

Носи­тел е на редица награ­ди сред които: Кмет на 2013 година; Награда от фон­дация „Карл и Анелизе Гьор­делер” – град Лайпциг за за­слуги в облас­тта на модер­ното об­щинско самоу­правление и укрепва­не на демократичните структури на местните власти в Югоизточна Европа; Награда за от­лична работа като пре­зидент на НАЛАС и за принос в развитието на местното самоуправле­ние и други.

– Коя е тайната, за­ради която хората про­дължават да Ви изби­рат?

– Винаги съм се во­дил от това, че един чо­век, който е избран на ръководна позиция от хората, трябва да оста­не открит с тях, вратата му винаги да бъде от­ворена за техните про­блеми и въпроси, да води непрекъснат ди­алог и да се стреми да прави необходимото, за да реши проблемите им. Старал съм се да бъда точно такъв в мо­ята работа. Когато съм могъл – помогнал съм, разбира се, има и случаи, в които това не е било по сили­те ми. Вярвам, че диалогът и толерантното отношение са много важни, отговорността към хората, които са ти гла­сували доверие – също.

– За какво най-често гражданите търсят кмета?

– За всичко. Много хора смятат, че кметът може да реши всеки проблем, незави­симо дали е личен, здраво­словен, служебен, финансов. И това донякъде е разбира­емо, защото те възприемат кмета като най-близкия до тях представител на власт­та. На практика това е така, но правомощията на кмета не са безгранични и поня­кога въпросите, които се поставят няма как да бъдат решени. Най-често хората идват, за да търсят рабо­та или финансова помощ. За съжаление не на всеки може да се помогне, но през годините аз и хората, с които работя сме правили всич­ко възможно, за да помогнем или пък да съдейст­ваме за разрешаването на поставените въпроси.

– Коя е най-трудната част в управлението на нашия град и общината?

– Най-трудната част е да се намери баланса между това какво трябва да се направи и какви са реал­ните ни възможности да го направим. За съжале­ние една община като на­шата има твърде скромен бюджет, с който не бихме могли да направим много неща по отношение на подо­бряване на инфраструктура­та, извършването на ремон­ти или каквото и да е друго. Имаме много силен и сери­озен екип за раз­работва­не на про­ек­ти, кой­то се справя блестящо и така успяваме да привличаме допълнително много евро­пейски средства, с които правим повечето от нещата в последните години в града и селата. За последните 4 го­дини привлякохме допълни­телно близо 60 милиона лв. Спечелихме, реализирахме и изпълняваме в момента над 45 проекта в различни сфери, които още повече ще променят облика на нашата община. Винаги съм искал на момента да се отговори с решение на поставените проблеми от хората, но за съжаление не винаги дости­гат средства за това. То­гава се налага да определим прио­ри­тети и това кое е най-важно и не търпи забавяне.

– С какво не можахте да свикнете в дългите години в кметския кабинет?

– С безотговорността, празните приказки и когато се губи времето на хората. Винаги съм бил човек, който не дава празни обещания. За толкова години много добре знам, че хората про­явяват разбиране, когато честно и открито им се обяс­ни, че даден въпрос не може да бъде решен в момента, но няма да бъде забравен и ще се направи нужното да се реши. Обикновено по време на предизборни кампании се чуват какви ли не обеща­ния, които в повечето случаи са абсурдни и не могат да бъдат реализирани, но пък са популистки и близки до желанията на много хора. Трябва да бъдем реалисти. Няма човек, който да не иска най-доброто за себе си, за семейството си, за дома си, за града, в който живее и за своята Родина. Затова всич ки трябва да се стремим да бъдем полезни един на друг като общество. Това, което никога не съм допускал и не харесвам, е бягството от отговорност, хитруването, празните приказки и губене­то на време на хората.

– С какво бихте започнали следващия си мандат, г-н Москов?

– В програмата на моя екип има повече от 50 конкретни задачи, които са свързани с развитието на града и общи­ната – ясни и реалистични за всяко отделно населено място. Но това, с което ще започнем, ако гражданите отново се доверят на мен и екипа ми е продължава­не на благоустрояването на града и селата, стабилизи­ране кадрово и финансово на болницата и подобряване обслуж­ването на насе­лението. В програ­мата ни също е заложено обновя­ване на Дома на културата и изграж­дането на 30 нови общински жилища. За град Гоце Дел­чев пред­виждаме също: из­граждане на Южен околов­ръстен път, свърз­ващ ул. „Драма“ с между­народ­ния път за Гър­ция през мест­ността „Текето“; изграж­дане на нов па­зар за селско­стопан­ска про­дукция на тере­на на съ­ществу­ващия; рекон­струк­ция и разши­рение на няколко улици в града; цялостно външно и вътрешно обновяване на Трето ОУ „Братя Миладино­ви“ и Детска ясла „Пролет“; възстановяване на учени­ческия лагер на Попови ли­вади. Предвиждаме много работа по отношение на ин­фраструктурата – подмяна на водопроводна мрежа, рехабилитация на улици, тротоари и пешеходни алеи, благоустрояване на квар­тали и площадни простран­ства.

Във всички села сме за­ложили конкретни ангажи­менти свързани основно с подобряване на инфраструк­турата – подмяна и пола­гане на ВиК мрежа, ремон­тиране и асфалтиране на улици, благоустрояване на площади и детски и спортни площадки, повече кътове за отдих и спорт.

Вестник “ Топ Преса “

коментара

Продължете с четенето

ГЕРБ

На мушката на Байрактарски: Кирил Илиев!

Публикувано

на

Бруталният журналист среща интелигентният политик!

Блиц интервю с човекът, който не се крие и винаги вдига телефона си…

Байрактарски: Здравейте г-н Илиев, преди интервюто с вас, ви предупреждавам, че то ще бъде много директно, ще искам да отговорите на всичките ми въпроси без да увъртете, като политик и да знаете, че то ще бъде публикувано така, както го давате и както го запиша. Редакцията ще съхранява записът до края на следващия мандат.

Илиев: Добре, готов съм. Нали знаете, че аз никога не обещавам, а направо действам, така че предизборни обещания няма да давам. Просто ако ме изберат отново хората ще правя това, което трябва – да работя.

Байрактарски: Ще започна с блиц визитка. Аз задавам въпросите вие отговаряте, но бързо и стегнато без да се замисляте или колебаете? Става ли?

Илиев: Да, давайте!

Байрактарски: години?

Илиев: Набори сме.

Байрактарски: да така е, но аз не крия мойте.

Илиев: 41.

Байрактарски: Семеен статут?

Илиев: Женен.

Байрактарски: Граждански брак?

Илиев: И църковен. От 2006 съм женен за една и съща жена с която съм от 2000 година. Чудесната ми съпруга Даниела.

Байрактарски: Деца?

Илиев: Както и при теб, две – момчета. Давид на 5 и Цветан на 12.

Байрактарски: Автомобили?

Илиев: Два – японски. Хонда на 13 години и Мицубиши на 12.

Цялото интервю четете в печатното издание на Топ Преса

0 коментара

коментара

Продължете с четенето
loading...

Facebook

КАЛЕНДАР

октомври 2019
П В С Ч П С Н
« сеп.    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

ПОПУЛЯРНИ