Свържете се с нас

Хороскоп

Хороскоп за 8 август

Публикувано

на

ОВЕН

Неп­рия­тнос­ти­те не са го­ле­ми за вас, но у мно­зи­на ще пре­диз­ви­кат сил­но раз­драз­не­ние, за­що­то, ма­кар и нез­на­чи­тел­ни, ще след­ват през це­лия ден, сякаш някой ви пре­чи във всич­ко. Мо­же да се го­во­ри за рав­но­ве­сие и вът­реш­на ста­бил­ност, коя­то за Ов­ни­те ще бъ­де из­ра­зе­на се­га, но не­га­тив­но­то влия­ние ще ос­та­ви впе­чат­ле­ние за не­пох­ват­ност.

ТЕЛЕЦ

За Тел­ци­те денят не пред­ла­га ни­що зна­чи­тел­но. Чет­вър­тък пре­ми­на­ва с ле­ко от­ри­ца­те­лен пре­вес в мно­го слу­чаи. Вни­ма­вай­те за здра­ве­то си, пред­раз­по­ло­же­ни сте към ле­ки за­бол­ява­ния с пре­хо­ден ха­рак­тер. По­ло­жи­тел­но раз­ви­тие ще имат сре­щи­те ви и мно­зи­на ще по­лу­чат доб­ра на­деж­да и под­кре­па за бъ­де­щи­те си на­ме­ре­ния.

БЛИЗНАЦИ

В чет­вър­тък ще по­лу­чи­те нео­чак­ва­но па­ри, кое­то оби­кно­ве­но ви то­ни­зи­ра. За поч­ти всич­ки Близ­на­ци денят има та­зи ха­рак­те­рис­ти­ка. По­ло­жи­тел­но е раз­ви­тие­то на де­ло­ви­те кон­так­ти и те имат от­но­ше­ние към ва­ша­та со­циал­на ста­би­ли­за­ция. То­ва оз­на­ча­ва пок­ро­ви­телс­тво от чо­век с го­ле­ми въз­мож­нос­ти, кой­то ще се пог­ри­жи за вас.

РАК

Щас­тлив ден е чет­вър­тък за вас. Не за­що­то ще има­те някак­ва из­клю­чи­тел­на при­до­бив­ка, а за­що­то няма да се осъ­щес­тви зло­то, кое­то ви зап­лаш­ва. За мно­зи­на то има от­но­ше­ние към ра­бо­та­та. Но то­ва не зна­чи, че трябва прос­то за про­ба са­ми да про­во­ки­ра­те ста­би­ли­те­та на про­фе­сио­нал­но­то си място.

ЛЪВ

Чет­вър­тък за мно­го от Лъ­во­ве­те мо­же да се пре­вър­не в на­ча­ло на но­во по­ло­жи­тел­но раз­ви­тие. Из­пра­ве­ни сте пред необ­хо­ди­мос­тта от ра­ди­кал­ни про­ме­ни, чрез кои­то ще пос­тиг­не­те но­вия си ста­тут. В про­дъл­же­ние на по­ве­че от ме­сец, за­поч­вай­ки от днес, вие трябва с голям труд да се реа­ли­зи­ра­те в но­ва свет­ли­на. Прео­до­лей­те стра­хо­ве­те си.

ДЕВА

Дос­та тру­ден ден за Де­ви­те и трябва да бъ­де­те мно­го вни­ма­тел­ни във всич­ки­те си дей­ствия и кон­так­ти. За­ре­де­ни сте във ви­со­ка сте­пен с ене­ргия и в та­ки­ва слу­чаи при­бър­за­ни­те стъп­ки са най-чес­то явле­ние. Те водят до греш­ки и бе­ди. Най-доб­рият ин­ди­ка­тор за ва­ши­те пра­вил­ни дей­ствия е ус­пеш­ният старт още в на­чал­ни­те за­ни­ма­ния при да­де­на ра­бо­та.

ВЕЗНИ

Чет­вър­тък мо­же да бъ­де прек­ра­сен за вас, но трябва да се съоб­ра­зи­те с две пред­ва­ри­тел­ни ус­ло­вия – да не при­бър­зва­те и да не се кон­фрон­ти­ра­те с ни­ко­го. Във вто­рия слу­чай е най-про­ти­во­по­каз­но да го пра­ви­те с на­чал­ни­ци­те си. Ако спа­зи­те две­те изи­сква­ния, оча­квай­те доб­ро раз­ви­тие на ва­ши­те де­ла, слу­же­бен ус­пех, кой­то во­ди до ста­бил­ни фи­нан­со­ви при­до­бив­ки.

СКОРПИОН

Не е труд­но да пос­тиг­не­те де­ло­ви ус­пех, но за по­ве­че­то от Скор­пио­ни­те денят е мъ­чи­те­лен и го­во­ри за вът­реш­но про­ти­во­ре­чие, пус­то­та и дис­ком­форт. Усе­ща­не­то ще на­ка­ра мно­го от вас да търсят из­ход от вът­реш­на­та кри­за, коя­то из­жив­яват. То­ва със­тоя­ние не би­ва да реф­лек­ти­ра във ва­ши­те кон­так­ти и взаи­моот­но­ше­ния с око­лни­те.

СТРЕЛЕЦ

По­дат­ли­ви сте на без­дей­ствие и апа­тия, кое­то най-ве­роя­тно се дъл­жи на по­ви­ше­но­то пси­хи­чес­ко нап­ре­же­ние. При някои от вас съ­щес­твен при­нос за то­ва имат тягос­тни­те до­маш­ни от­но­ше­ния, кои­то се­га ви се стру­ва, че ни­ко­га няма да се про­менят. Въп­ре­ки усе­ща­не­то ви по­ло­же­ние­то не е та­ка тра­гич­но и ско­ро ще има по­ло­жи­тел­но раз­ви­тие. Въоръжете се с търпение.

КОЗИРОГ

Под въз­дей­ствие­то на до­маш­ни неп­рия­тнос­ти се­га мно­го от вас търсят ус­по­кое­ние дъл­бо­ко в се­бе си, в лич­ни­те си ка­чес­тва и ду­шев­ни стре­ме­жи. То­ва със­тоя­ние обе­зку­ра­жа­ва някои и ви тлас­ка към пе­си­ми­зъм. Но се­га не е най-доб­ро­то вре­ме за без­дей­ствие и трябва да пре­въз­мог­не­те ло­шо­то си нас­трое­ние. Денят не пред­ла­га въз­мож­нос­ти за раз­ви­тие.

ВОДОЛЕЙ

Из­цяло сте об­хва­на­ти от ду­ше­вен из­блик на бла­го­родс­тво. Той оба­че мо­же да пом­рък­не по­ра­ди някои неб­ла­гоп­рия­тни раз­ви­тия на кон­так­ти­те или при сре­щи днес. Не се влияй­те от то­ва и не на­ру­ша­вай­те хар­мо­ния­та у се­бе си, за­що­то чет­вър­тък има и по­ло­жи­тел­ни стра­ни и те имат от­но­ше­ние към ра­бо­та­та ви. То­ва е прек­ра­сен про­фе­сио­на­лен ден.

РИБИ

Бла­гон­рав­ни и в доб­ро раз­по­ло­же­ние към дру­ги­те, вие ще бъ­де­те нео­це­ни­ми по­мощ­ни­ци на оне­зи от ва­ши­те близ­ки или прия­те­ли, кои­то ще из­пи­тат нуж­да от под­кре­па­та ви. Чет­вър­тък има мно­го по­ло­жи­тел­ни стра­ни за вас в лич­ния и про­фе­сио­нал­ния жи­вот. Ус­пе­хи­те са ва­лид­ни при нас­тоя­тел­ност от ва­ша стра­на. Спо­лу­ка при пъ­ту­ва­не, ще подпишете договори.

коментара

Реклама
loading...

Хороскоп

ХОРОСКОП ЗА 21 АВГУСТ

Публикувано

на

ОВЕН

Няма нищо по-лесно постижимо днес от успеха за родените под Овен. Въпреки това, ако наистина се стремите към реализация, трябва да се съобразите с условията и особеностите на средата, в която ще действате и която е позната за вас, но променлива.

ТЕЛЕЦ

Днес бъдете далеч от сплетни и спорове. Избягвайте конфликтите и вършете личната си работа. Мошениците и вас няма да отминат, ако им дадете възможност да проявят долната си природа. Имате добър късмет и той няма да ви изостави, но и вие се постарайте. Не се залавяйте с финансови проблеми.

БЛИЗНАЦИ

Днес Слънцето напуска вашия знак и навлиза в следващия, а това означава, че ще се активизирате като социални индивиди в работата, финансите и контактите. Засилва се и мисловната ви мощ, която не трябва да използвате неконвенционално. Забравете хитроумните действия, подлостта, измамата, задкулисните домогвания.

РАК

Ако се захванете днес с финанси, те ще ви създадат много грижи, а усилията ви ще бъдат напразни. В професията и останалата делова дейност ще имате успех, ако слушате собствените си мисли. Върху вас е спуснат огромен късмет, осъществяването на който е извън съмнение.

ЛЪВ

Твърде успешен ден е сряда, а личната ви активност е гаранция за успехите. За съжаление някои от вас са слабо волеви днес и ще се провалят, ако не вземат делата си в ръце. Слабостите, които можете да допуснете са: неправилно организиран ден, измама от колега, коварна постъпка от страна на партньор или съдружник.

ДЕВА

Неизвестността ви довежда до отчаяние и парализира желанието за действия при много от вас, докато при други представители на знака действа тъкмо обратно и ги принуждава да прибързват, да обръщат гръб на личната си методика в работата, довежда до грешки и хаотично движение.

ВЕЗНИ

В сряда вашият успех може да достигне небивала висота и едва ли ще се наложи на някои от Везни да си служат с нечестни начини за осъществяване на намеренията. Ако тръгнете по този път, действието ще бъде повторено срещу вас от противоположната страна. Става въпрос за дълго отлагани финансови операции.

СКОРПИОН

Негативното влияние не отминава и вас, днес то е особено вредно за Скорпионите. От необмислените ви и прибързани действия ще се възползват противниците ви и ще ви нанесат финансови вреди. Сряда създава превъзходни възможности за печалби от всякакъв вид. Те са най-изразителни в службата.

СТРЕЛЕЦ

Не си позволявайте дори и дребна лъжа днес в деловия живот, защото тя ще бъде разкрита. Внимавайте! Сряда може да ви донесе големи неприятности. Професионалният ден е добър, на пътя ви не съществуват непреодолими трудности и ще постигнете успех. Вие също не сте застраховани от неправомерни действия и измама.

КОЗИРОГ

Днес ще успеете да промените тягостната обстановка в службата си и да постигнете лично спокойствие. Имате две финансови възможности – искате увеличение на заплащането си или провеждате финансова операция с приятел. И в двата случая е налице измама. Трябва упорито да държите на искането си и ще го получите.

ВОДОЛЕЙ

Водолеите днес са в двойствено поведение, склонни да излъжат и заблудят околните. Към професионалните ви дадености и перфектност се стреми едно лице. Каквото и да ви обещае, не се съгласявайте, защото ще ви измами. Най-лесно ще се измъкнете чрез дипломатичност. Днес не бива да се доверявате и на приятелите си.

РИБИ

Сряда е прекрасен ден за вас и освен че делата ви ще вървят превъзходно, мнозина ще си “отворят” очите и ще видят истинските лица на заобикалящите ги. За вас започва плодотворен период в деловия живот, в контактите и личните отношения. Всичко зависи от нагласата ви. Много важна може да се окаже една среща в приятели.

коментара

Продължете с четенето

Хороскоп

Хороскоп за 20 август

Публикувано

на

ОВЕН

Във вторник ще доказвате настойчиво правото си в службата и вероятно няма да мине гладко денят. Не влизайте в нескончаеми спорове, не се конфронтирайте, възможно е съвсем незаслужено да понесете наказание и обидни епитети.

ТЕЛЕЦ

Мнозина са обезпокоени по причина разделяне с някакво притежание – вероятно недвижим имот. Другата страна на въпроса опира до бракоразводно дело, след което също ще се лишите от доскорошно притежание. Вторник по принцип е ден за спорове при вас и те ще се пренесат от личния в служебния ви живот или обратно.

БЛИЗНАЦИ

Справедливостта не се диктува и налага на другите. Тя е неприкосновена и видна за всички. Днес мнозина от Близнаци ще се опитат да направят именно това, без да се притесняват, че тяхната справедливост може да не е съвсем справедливост. Така само ще си създадете домашни и служебни неприятности.

РАК

Във вторник вашите успехи се ограничават само в сферата на служебните задължения. Някои от вас обаче имат по-добро мнение за шанса си и ще се ангажират с финансови дела, от които единствено ще загубят. Точно днес нямате необходимост от подобен род експерименти. Ще бъдат нарушени контактите ви.

ЛЪВ

Деловите ви ангажименти във вторник са нож с две остриета. В единия случай действията ви, колкото и усърдни да са те, трябва да бъдат подкрепени с голяма бдителност, тъй като е възможно да бъдете изиграни с пари или документи. В другия те имат отношение към служебната ви обвързаност, където обстановката е неизяснена.

ДЕВА

Вторник е изпълнен с препятствия за мнозина от вас, но при повече упоритост ще се справите. Много ярко се открояват властимащите между вас и оставят след себе си впечатление на деспоти. Не се хвърляйте за придобивки днес. Можете да спечелите, но от тази печалба скоро ще платите много повече от спечеленото.

ВЕЗНИ

Известна невъзможност за емоционалното задоволяване ще бъде причина за неудовлетвореност при Везните във вторник. Но това няма да продължи дълго, защото вие чудесно знаете от какво се нуждаете и как да си го набавите, така че разминаване едва ли ще има. Денят е ползотворен за делова дейност и пътуване.

СКОРПИОН

Добър шанс имате днес за финансови реализации и внезапно нарастващ късмет. Във връзка с намеренията ви за деня трябва да действате без забавяне, защото имате възможности за пълно разрешаване на захванатия проблем. Професионалният ден с нищо не привлича вниманието и ще премине по обикновен начин.

СТРЕЛЕЦ

Много съобразителни са днес Стрелците и са с подчертана вяра в собствените си сили. Имате пълно основание, а и добри възможности за реализация и материални облаги. Единствено финансовата сфера е извън възможностите ви днес, но това не възпира провеждането на полезни, а и печеливши контакти. Малко неразположени започвате деня, което е временно и скоро след започване на активния ден ще ви остави.

КОЗИРОГ

За повечето от Козирог вторник предлага добри възможности за парични печалби. Днес почти нищо не спъва работите ви и можете да се надявате на безпрепятствен ден. Единствената негативна страна са съдружниците ви.

ВОДОЛЕЙ

Много от Водолей днес ще бъдат възнаградени за своята доброжелателност и отзивчивост. Ще получите делово предложение, обмислете го добре. Вторник е положителен ден и успешно ще се справите с всичко, макар че мнозина се съмняват във възможностите си сега. А през деня те са много, включително и такива за придобивки.

РИБИ

Един успешен ден, изпълнен с контакти и положителни действия. Много от вас ще осъществят намеренията си относно наемане на работа или успешно ще завършат започната дейност. Не отстъпвайте от принципите си. Всъщност сега вие можете да се ангажирате с повече от една дейност и ще успеете във всичко.

коментара

Продължете с четенето
Loading...

Магазин за бои и мазилки JUB

Facebook

КАЛЕНДАР

август 2019
П В С Ч П С Н
« юли    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

ПОПУЛЯРНИ