Свържете се с нас

Хороскоп

Хороскоп за 4 август

Публикувано

на

ОВЕН

Неделя е ху­бав ден за Ов­ни­те. По­ве­че­то от вас ще изя­вят сво­я­та ком­би­на­тив­ност от­нос­но фи­нан­си. Ха­рак­тер­ни са прес­мет­лийс­ки­те и съ­раз­мер­ни дейс­т­вия, ко­и­то но­сят при­до­бив­ки. В про­фе­си­о­нал­но от­но­ше­ние де­нят е бла­гоп­ри­я­тен. Ва­ша­та ин­ту­и­ция ще ви под­с­ка­же за по­ве­де­ни­е­то в служ­ба­та.

ТЕЛЕЦ

Де­ла­та ви за­ви­сят от кон­так­ти­те днес. Мно­го прив­ле­ка­тел­на е но­ва­та слу­жеб­на ал­тер­на­ти­ва, ко­я­то има сво­е­то раз­ви­тие от днес и бе­ле­жи но­ви от­но­ше­ния, раз­рас­т­ва­не на лич­но­то ви вли­я­ние, про­фе­си­о­на­лен ав­то­ри­тет и раз­ши­ре­ние на про­фе­си­о­нал­на­та дей­ност чрез лич­ни въз­мож­нос­ти.

БЛИЗНАЦИ

Неделя се раз­ви­ва нор­мал­но и по всич­ко ли­чи, че ня­ма да има­те неп­ри­я­т­нос­ти в служ­ба­та или из­вън нея. Там, къ­де­то ра­бо­ти­те, ще нап­ра­ви­те по оп­ре­де­лен по­вод тър­жес­т­ве­на сбир­ка. Ня­кои от вас ще срещ­нат свой при­я­тел и та­зи сре­ща ще бъ­де па­мет­на, за­що­то ще се свър­же­те с вли­я­тел­ни хо­ра.

РАК

Ра­ци­те за­поч­ват де­ня по­тис­на­ти и мрач­ни. То­ва е ва­ши­ят пръв до­сег с неделята, но ско­ро ще се раз­сее и всич­ко ще тръг­не в оби­чай­ния ред. Пол­за мо­же­те да очак­ва­те и от об­щес­т­ве­ни­те кон­так­ти в неделя. Очак­ват ви фи­нан­со­ви ус­пе­хи. Слу­жеб­ни­ят ви ден се очер­та­ва с по­ло­жи­тел­но раз­ви­тие.

ЛЪВ

Неделя е из­ця­ло по­ло­жи­те­лен ден за Лъ­во­ве­те и без­п­ре­пят­с­т­ве­но ще пос­тиг­не­те стре­ме­жа си. Из­к­лю­че­ние от то­ва пра­ви са­мо лю­бов­ни­ят ви жи­вот, къ­де­то ус­пе­хи­те са мно­го съм­ни­тел­ни. Мо­же да проб­ва­те, но тряб­ва да въз­дър­жа­те на­по­рис­та­та си при­ро­да. Нап­рег­на­та е об­с­та­нов­ка­та в до­ма ви.

ДЕВА

Ако сте ба­лан­си­ра­ни днес в дейс­т­вия и кон­так­ти, неделя ще бъ­де ус­пе­шен ден за вас. В про­фе­си­о­нал­на­та сфе­ра то­ва твър­до ще бъ­де та­ка. Раз­чи­тай­те на доб­рия шанс и от­го­вор­ния под­ход към де­ла­та, кой­то при вас е пос­то­ян­на ве­ли­чи­на. При биз­нес­ме­ни­те е въз­мож­но да въз­ник­нат но­ви от­но­ше­ния.

ВЕЗНИ

Нер­в­ни и при­бър­за­ни сте, но ед­ва ли то­ва ще ви по­мог­не да осъ­щес­т­ви­те де­ня спо­ред на­ме­ре­ни­я­та си. Въз­мож­нос­ти има­те, и шанс не ви лип­с­ва. Са­мо тряб­ва да се убе­ди­те, че и пос­ле­до­ва­тел­ни­те дейс­т­вия во­дят до доб­ри ре­зул­та­ти. Ще се на­ло­жи да се ан­га­жи­ра­те с до­пъл­ни­тел­на ра­бо­та.

СКОРПИОН

Мно­го от вас ще имат фи­нан­со­ви спо­ро­ве днес и най-ве­ро­я­т­ни­ят из­ход е ус­пе­хът ви. Във все­ки слу­чай ос­та­ве­те дру­га­та стра­на да во­ди спо­ра и да из­ла­га ар­гу­мен­ти­те си, а вие за­щи­та­вай­те по­зи­ци­я­та си след то­ва. Неделя е мно­го до­бър за сре­щи или раз­го­во­ри с ко­ле­ги от бран­ша.

СТРЕЛЕЦ

Неделя е мно­го до­бър ден за Стрел­ци­те и вие ще бъ­де­те на­пъл­но удов­лет­во­ре­ни от раз­ви­ти­е­то на де­ла­та, кон­так­ти­те, фи­нан­со­вия жи­вот и дейс­т­ви­я­та си. Къс­ме­тът ви днес е мно­го го­лям и ще пос­тиг­не­те за­до­во­ля­ва­щи ре­зул­та­ти. В служ­ба­та си ще мо­же­те да поп­ра­ви­те по­ло­же­ни­е­то на не­рав­нос­той­ност.

КОЗИРОГ

Дейс­т­ви­я­та на Ко­зи­ро­зи­те в неделя са ре­ши­тел­ни и це­ле­на­со­че­ни. Но не са­мо то­ва ще бъ­де при­чи­на за ус­пе­хи­те ви. Се­га шан­сът при­със­т­ва яр­ко у вас, при­те­жа­ва­щи­те па­ри би­ха мог­ли днес из­год­но да ин­вес­ти­рат в сделки с нед­ви­жи­ми имо­ти. Днес ще ви вър­ви във фи­нан­со­ва­та сфе­ра.

ВОДОЛЕЙ

Има­те от­го­вор­ни де­ла днес за осъ­щес­т­вя­ва­не и ко­е­то е по-важ­но – неделя е не­ве­ро­я­т­но ус­пе­шен ден. Се­га на­пъл­но мо­же­те да се ос­ла­ня­те на къс­ме­та си. В мно­го от­но­ше­ния то­зи ден е под­хо­дящ за вас и ни­що не мо­же да ви от­не­ме доб­рия шанс. По­и­с­кай­те уве­ли­че­ние на зап­ла­та­та, ня­ма да ви бъ­де от­ка­за­но.

РИБИ

Въз­мож­нос­ти­те ви са мно­го доб­ри и лес­но мо­же­те да да­де­те ус­пеш­но нап­рав­ле­ние на де­ла­та си. Без­п­роб­лем­но ще склю­чи­те до­го­вор, ако та­къв ви ин­те­ре­су­ва. Тяс­но свър­за­ни с ус­пе­ха ви са и кон­так­ти­те днес, ко­и­то при ня­кои са свър­за­ни с но­ви пред­ло­же­ния. Из­бяг­вай­те ста­ра­тел­но при­бър­за­ност­та.

коментара

Реклама
loading...

Хороскоп

ХОРОСКОП ЗА 21 АВГУСТ

Публикувано

на

ОВЕН

Няма нищо по-лесно постижимо днес от успеха за родените под Овен. Въпреки това, ако наистина се стремите към реализация, трябва да се съобразите с условията и особеностите на средата, в която ще действате и която е позната за вас, но променлива.

ТЕЛЕЦ

Днес бъдете далеч от сплетни и спорове. Избягвайте конфликтите и вършете личната си работа. Мошениците и вас няма да отминат, ако им дадете възможност да проявят долната си природа. Имате добър късмет и той няма да ви изостави, но и вие се постарайте. Не се залавяйте с финансови проблеми.

БЛИЗНАЦИ

Днес Слънцето напуска вашия знак и навлиза в следващия, а това означава, че ще се активизирате като социални индивиди в работата, финансите и контактите. Засилва се и мисловната ви мощ, която не трябва да използвате неконвенционално. Забравете хитроумните действия, подлостта, измамата, задкулисните домогвания.

РАК

Ако се захванете днес с финанси, те ще ви създадат много грижи, а усилията ви ще бъдат напразни. В професията и останалата делова дейност ще имате успех, ако слушате собствените си мисли. Върху вас е спуснат огромен късмет, осъществяването на който е извън съмнение.

ЛЪВ

Твърде успешен ден е сряда, а личната ви активност е гаранция за успехите. За съжаление някои от вас са слабо волеви днес и ще се провалят, ако не вземат делата си в ръце. Слабостите, които можете да допуснете са: неправилно организиран ден, измама от колега, коварна постъпка от страна на партньор или съдружник.

ДЕВА

Неизвестността ви довежда до отчаяние и парализира желанието за действия при много от вас, докато при други представители на знака действа тъкмо обратно и ги принуждава да прибързват, да обръщат гръб на личната си методика в работата, довежда до грешки и хаотично движение.

ВЕЗНИ

В сряда вашият успех може да достигне небивала висота и едва ли ще се наложи на някои от Везни да си служат с нечестни начини за осъществяване на намеренията. Ако тръгнете по този път, действието ще бъде повторено срещу вас от противоположната страна. Става въпрос за дълго отлагани финансови операции.

СКОРПИОН

Негативното влияние не отминава и вас, днес то е особено вредно за Скорпионите. От необмислените ви и прибързани действия ще се възползват противниците ви и ще ви нанесат финансови вреди. Сряда създава превъзходни възможности за печалби от всякакъв вид. Те са най-изразителни в службата.

СТРЕЛЕЦ

Не си позволявайте дори и дребна лъжа днес в деловия живот, защото тя ще бъде разкрита. Внимавайте! Сряда може да ви донесе големи неприятности. Професионалният ден е добър, на пътя ви не съществуват непреодолими трудности и ще постигнете успех. Вие също не сте застраховани от неправомерни действия и измама.

КОЗИРОГ

Днес ще успеете да промените тягостната обстановка в службата си и да постигнете лично спокойствие. Имате две финансови възможности – искате увеличение на заплащането си или провеждате финансова операция с приятел. И в двата случая е налице измама. Трябва упорито да държите на искането си и ще го получите.

ВОДОЛЕЙ

Водолеите днес са в двойствено поведение, склонни да излъжат и заблудят околните. Към професионалните ви дадености и перфектност се стреми едно лице. Каквото и да ви обещае, не се съгласявайте, защото ще ви измами. Най-лесно ще се измъкнете чрез дипломатичност. Днес не бива да се доверявате и на приятелите си.

РИБИ

Сряда е прекрасен ден за вас и освен че делата ви ще вървят превъзходно, мнозина ще си “отворят” очите и ще видят истинските лица на заобикалящите ги. За вас започва плодотворен период в деловия живот, в контактите и личните отношения. Всичко зависи от нагласата ви. Много важна може да се окаже една среща в приятели.

коментара

Продължете с четенето

Хороскоп

Хороскоп за 20 август

Публикувано

на

ОВЕН

Във вторник ще доказвате настойчиво правото си в службата и вероятно няма да мине гладко денят. Не влизайте в нескончаеми спорове, не се конфронтирайте, възможно е съвсем незаслужено да понесете наказание и обидни епитети.

ТЕЛЕЦ

Мнозина са обезпокоени по причина разделяне с някакво притежание – вероятно недвижим имот. Другата страна на въпроса опира до бракоразводно дело, след което също ще се лишите от доскорошно притежание. Вторник по принцип е ден за спорове при вас и те ще се пренесат от личния в служебния ви живот или обратно.

БЛИЗНАЦИ

Справедливостта не се диктува и налага на другите. Тя е неприкосновена и видна за всички. Днес мнозина от Близнаци ще се опитат да направят именно това, без да се притесняват, че тяхната справедливост може да не е съвсем справедливост. Така само ще си създадете домашни и служебни неприятности.

РАК

Във вторник вашите успехи се ограничават само в сферата на служебните задължения. Някои от вас обаче имат по-добро мнение за шанса си и ще се ангажират с финансови дела, от които единствено ще загубят. Точно днес нямате необходимост от подобен род експерименти. Ще бъдат нарушени контактите ви.

ЛЪВ

Деловите ви ангажименти във вторник са нож с две остриета. В единия случай действията ви, колкото и усърдни да са те, трябва да бъдат подкрепени с голяма бдителност, тъй като е възможно да бъдете изиграни с пари или документи. В другия те имат отношение към служебната ви обвързаност, където обстановката е неизяснена.

ДЕВА

Вторник е изпълнен с препятствия за мнозина от вас, но при повече упоритост ще се справите. Много ярко се открояват властимащите между вас и оставят след себе си впечатление на деспоти. Не се хвърляйте за придобивки днес. Можете да спечелите, но от тази печалба скоро ще платите много повече от спечеленото.

ВЕЗНИ

Известна невъзможност за емоционалното задоволяване ще бъде причина за неудовлетвореност при Везните във вторник. Но това няма да продължи дълго, защото вие чудесно знаете от какво се нуждаете и как да си го набавите, така че разминаване едва ли ще има. Денят е ползотворен за делова дейност и пътуване.

СКОРПИОН

Добър шанс имате днес за финансови реализации и внезапно нарастващ късмет. Във връзка с намеренията ви за деня трябва да действате без забавяне, защото имате възможности за пълно разрешаване на захванатия проблем. Професионалният ден с нищо не привлича вниманието и ще премине по обикновен начин.

СТРЕЛЕЦ

Много съобразителни са днес Стрелците и са с подчертана вяра в собствените си сили. Имате пълно основание, а и добри възможности за реализация и материални облаги. Единствено финансовата сфера е извън възможностите ви днес, но това не възпира провеждането на полезни, а и печеливши контакти. Малко неразположени започвате деня, което е временно и скоро след започване на активния ден ще ви остави.

КОЗИРОГ

За повечето от Козирог вторник предлага добри възможности за парични печалби. Днес почти нищо не спъва работите ви и можете да се надявате на безпрепятствен ден. Единствената негативна страна са съдружниците ви.

ВОДОЛЕЙ

Много от Водолей днес ще бъдат възнаградени за своята доброжелателност и отзивчивост. Ще получите делово предложение, обмислете го добре. Вторник е положителен ден и успешно ще се справите с всичко, макар че мнозина се съмняват във възможностите си сега. А през деня те са много, включително и такива за придобивки.

РИБИ

Един успешен ден, изпълнен с контакти и положителни действия. Много от вас ще осъществят намеренията си относно наемане на работа или успешно ще завършат започната дейност. Не отстъпвайте от принципите си. Всъщност сега вие можете да се ангажирате с повече от една дейност и ще успеете във всичко.

коментара

Продължете с четенето
Loading...

Магазин за бои и мазилки JUB

Facebook

КАЛЕНДАР

август 2019
П В С Ч П С Н
« юли    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

ПОПУЛЯРНИ