Свържете се с нас

Таблоид

Цялата истина: Злата Ризова прикрива опит за убийство, извършен от сина й?

Публикувано

на

Един от големите талан­ти на родното ММА Венцислав Сотиров, син на общинската съ­ветничка Злата Ризова, направи опит за убий­ство! Младият боец посрами и титлите и се­мейството си, нахвърляйки се и пребивайки жестоко младия мъж Андонис Валсамис от Гърция посред нощ в центъра на град Благоев­град. Направи се и невъзмож­ното случаят да се потули, на жертвата да се предложат пари, само и само да не по­страда името на съветнич­ката Ризова, която се е на­сочила към кметския стол на Благоевград с кална и агресивна кампания сре­щу кмета Атанас Камбитов. Топ Преса беше подложена на нечовешки натиск, само и само да потули заедно с другите медии случая. С риск и срещу нас да има по­мия, ние обаче решихме да не спестим исти­ната, още повече че кампанията продължава да се води срещу свидетелите по делото. Настина е странно как, политическото острие на скан­далния съветник Андон Тодоров – Ризова, реве за законност и еже­дневно праща в прокуратурата своите политиче­ски опоненти, но когато опре до нейното дете, тя предлага пари и иска да потули из­вършено престъ­пление. Казахме ли престъпле­ние? А опит за убийство? Но запознайте се с потресава­щата истина само и един­ствено в Топ Преса – югоза­падният таблоид. Тя говори сами по себе си!

КОЙ Е ММА БОЕЦЪТ ВЕН­ЦИСЛАВ СОТИ­РОВ – МАЛКАТА МИШКА:

През октом­ври 2017 год. бившият бок­сьор Венцислав Сотиров извес­тен с прякора Малката Миш­ка и настоящ състезател на клуб ИПОН Благоевград спечели бал­канската титла по ММА. Синът на Венци Соти­ров – Мишката и общинската съветничка от Благоевград, Злата Ризова – Венцислав граб­на златен медал на състеза­нието, провело се в ТираАлбания. Как от шампион малката Мишка се превър­на в побойник, разказва Ма­рио…

Скучаят се раз­вива преди ня­колко дни, когато гръцкият млад мъж Андонис Бал­самис. Чуваме се по телефона с с него, който е звер­ски пребит от Вен­цислав Сотиров – Малката Миш­ка, син на общин­ската съветничка Злата Ризова…

– Андонис, раз­кажи какво точно се случи…

– Тръгваме си от клуб “LEVEL” към 03:00 сутрин­та към THE FACE. Пред банката при купола седяха едни момчета, които започнаха да се закачат с мен, защото бях с едни девойки. Единият от които беше Венцислав Сотиров, синът на Злата Ризова и Мишката – Вен­цислав Сотиров, а другият Васил Стоянов Георгиев и други момчета. Чуха ни че говорим на гръцки и явно ги е подразнило. Започнаха да обиждат момичетата и да ги наричат курви. Синът на Злата беше застанал на бой­на позиция и ни обиждаше. Даже дойде лице в лице и ми каза: „Ще ви еба и ще ви бия“. Казах му, че е пил и да ме оставят на мира. Тръгнах­ме нагоре към дискотеката. Застанахме на входа да из­чакаме едното от момичета­та да си проведе разговора по телефона. През това вре­ме, то и на записа се вижда как отдолу се задава сина на Мишката – Сотиров, с още едно друго момче и ди­ректно се насочва към мен. Удря ми плесник. Едното от момичетата за­стана пред мен да ме защити. Дойде и този Васил. В същото време си­нът на Злата ме издебва и започ­ва да ме млати в гръб. В момента на удара тръгнах да се браня и от­там ми наскачаха всички. На запи­са ще видите, че най-активни в на­насянето на уда­ри по мен са този Васил и сина на Злата Ризова.

– Имаш ли запи­са от побоя?

– Има го в поли­цията при поли­цейския инспек­тор от Първо РУП – Благоевград, Ро­мео Харалампиев.

– Тоест, това не може да бъде по­тулено, има запис, на които всичко се вижда?

– Да… Пет човека ме смля­ха от бой. Даже се вижда как сина на Злата с един скок ме рита в лицето. Имам отпечатък от маратонка на глава­та. Носът също ми е счупен. Изкарах си медицинско. Добре че братя барабанисти Пищолски ми­наха оттам, та се намесиха и ни разтърва. Конфликтът беше основно със сина на Злата Ризова. Направо ме смляха от бой. Аз не се бих, те ме биха. Ка­мерите на бан­ката са запи­сали всичко. На тях се виж­да как тези момчета се изсипват вър­ху мен. Всич­ко става за секунди. Бях с един мой приятел грък – Йоанис. Той не говори български. По най-бързият начин човека отива да вик­не охраната на THE FACE да излязат, за да ни разтърват. Охраната докато излезе всичко беше свършило. За една минута ме смляха и изчезнаха. Аз отидох и си извадих меди­цинско. Приятелката ми е адвокатка и пое щафетата. Ще пусна жалба. В момен­та съм в Солун защото ще правят операция на баща ми и затова не съм в Благоев­град. Снимки съм си напра­вил доста, за да се види до какво състояние са ме до­карали. Достатъчно доказа­телство е и записа от каме­рите на банката. Да се види как синът на общинския съветник Злата Ризова раз­дава правосъдие в нощните часове в Благоевград. Тя се мисли в последно време за много голяма работа и май и синът й се е възвеличал дос­та. Подал съм жалба. Имам и свидетели. Искам всичко това да стане обществено достояние. Няма да оста­вя нещата така. Искам да благодаря и на братята Пи­щолски, че се намесиха и ни разтърва. На камерите се вижда точно как стана всич­ко. Инспектор Харалампиев разполага с видеото. То е за­снето от банка ОББ.

– Разбрахме, че Злата е предложила пари, за да не пускаш никакви жалби…

– Да, но животът ми не струва 5-10 хиляди… Целта на моята приятелка адвокат е такава. В момента тяхната цел (на сина на Злата Ризо­ваБ е да ме прецакат. Ако мине сега производство по указа за дребното хулиган­ство, след това аз немога да направя нищо. Това им е целта. Да им се наложи една елементарна глоба и цирка да свърши. Сега с европей­ската конвенция за защита на правата на човека има един протокол, в който се въвежда принципа, че кога­то едно лице е било съдено независимо при какво про­изводство, не може да бъде съдено за същото нещо вто­ри път. Което означава, че те ако бъдат осъдени сега по указа за дребното хули­ганство и им бъде наложе­на една елементарна глоба, след това ние не можем да възбудим нито досъдебно производство, нито някакво друго наказателно преслед­ване срещу тези лица. Тоест ще бъдем жестоко прецака­ни. Затова сме пуснали жал­ба до прокуратурата да се самосезират. Пуснали сме становище до съдия Нико­лова. Надяваме се матери­алите да бъдат изпратени до прокуратурата и да се образува досъдебно произ­водство. Това си е престъ­пление от общ характер. Не следва да се води по УБДХ. Все едно да ги оставим без­наказани. Делото е насроче­но и ще водим процес. Дело за хулиганство. Опитахме да го отложим. Пуснали сме становище.. Всичко, което трябва сме направи­ли. Всичко зависи от съдия Николова. Ще видим какво ще стане, но няма да оставя нещата така и ще осъдя този човек, който едва не ме уби, да влезе в затвора.

ЗА МОРАЛА НА ЕДИН ПОЛИТИК!

От Силвия СТОЯНОВА

Съветничката Злата Ри­зова ползва правораздава­телната система с доноси и жалби срещу един политик. Сайтовете на скандално известния съветник Андон Тодоров ежедневно бъл­ват статии в нейна полза и я величаят за това, че на конвейер праща доноси в прокуратурата срещу поли­тически опоненти и кмета Камбитов. Сега обаче пра­вораздавателната система трябва да бъде смазана и да не работи ефективно, щом става въпрос за сина й. Ме­диите в Благоевград, стран­но защо, мълчат, влизайки в положение на една „майка“, щото Злата била добър чо­век. Това позволява на сина й да млати кой си иска, щото е ММА-боец, щото мама има връзки и тате е някой… Спе­те спокойно, деца, синът на Злата ще ви млати, после Злата ще се обади и всичко ще се потули. „Свободните медии“ и честни журналисти ще си правят автоцензура и престъплението ще се по­крие. Андон Тодоров, поли­тическият ортак на Ризов, известен с прякора „Върне­те си ми парите за кръста“, също активира лостове да спаси Ризова от резила и сина й от силата на закона. Е, няма как да стане. Топ Преса вярва в правосъди­ето и ще работи то да бъде наложена с най-голямата му строгост, защото мамините синчета не могат да бъдат реабилитирани, щото мама е е от опозицията… Срам!

ОЧАКВАЙТЕ В СЛЕДВАЩИЯ БРОЙ – ЩЕ ИЗГОНЯТ ЛИ МАЛ­КАТА МИШКА ОТ ММА-ОРГА­НИЗАЦИЯТА!

ОЩЕ ЗА ЗЛАТА РИЗОВА И БЪДЕЩЕТО Й В… ПРОКУРА­ТУРАТА!

Вестник “ Топ Преса „

коментара

Таблоид

Събират в мобилен пункт опасните отпадъци в Гоце Делчев

Публикувано

на

 

Община Гоце Делчев и „БалБок Инженеринг“ АД организират за пореден път мобилен събирателен пункт за безплатно приемане на опасни отпадъци от домакинствата.

Към тези отпадъци спадат: Живачни термометри и ампули, живак, лакове и бояджийски материали, домакински препарати и химикали, мастила и замърсени опаковки. Опасни отпадъци, които ще се приемат в пункта са също негодни препарати за растителна защита, както и лекарства с изтекъл срок на годност.

 

Пунктът ще бъде разположен в гр. Гоце Делчев на площад „Македония“, във времето от 10:00 до 16:00 часа, на 22 октомври 2019 г.

 

 

коментара

Продължете с четенето

Таблоид

Уж изчистиха историята с къщите за гости, но не съвсем

Публикувано

на

Защо след сума ти оставки на висши държавни чиновници само зам.-министър Насо Мафията си стои на поста?

Седмица след като скандалът с къщите за гости, финансирани с евросредства през ДФ „Земеделие“, премиерът Борисов беше готов да се раздели с всички „виновни“, а земеделското ведомство обяви, че е извършена „тотална чистка в ръководството на фонд „Земеделие“. Да, ама не, казваше навремето един популярен журналист. Има си един заместник-министър, минал кариерно доста време и все на апетитни постове във въпросния фонд, раздаващ въпросните пари, който и до днес си стои необезпокояван- Атанас Добрев или Насо Мафията, както го наричат софийските му връстници.

Насо Мафията остана недосегаем и при акцията на прокуратурата в ДФЗ в началото на лятото, когато бяха задържани шестима служители на фонда, а в последствие прокуратурата повдигна обвинения на петима от тях.

Припомняме, че Министерството на земеделието, заедно с ДФЗ, направи проверка на всички къщи за гости, финансирани с европари, които са в 5-годишния мониторингов период, и пусна един „кух“ списък (виж ТУК – http://www.dfz.bg/assets/10468/gosti.pdf), в който се покриха имената на собствениците на имотите, както и сумите, с които са се облагодетелствали от парите по оперативни програми.

Факт е, обаче, в схемата „къщи за тъщи“ са оплетени хора от всякакви политически кръгове и силови служби. Такъв хибриден екземпляр е и зам.-министър Атанас Добрев – син на висшата червена номенклатура Чавдар Добрев, но навлязъл в земеделския мениджмънт с лобиране през Тройната коалиция, ДАНС, ДПС и НФСБ на Валери Симеонов. Само десните протестъри ги няма в схемата, но тях никъде ги няма поради несъстоятелност.

Министерството на земеделието и Държавен фонд „Земеделие“ сами са отворили зейналите дупки в контрола на къщите за гости, като са приложили само санитарния минимум за контрол, изискван от Европейската комисия. „Европейският регламент, по който се прилага Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) казва, че задължително поне 5 години построеното с европейски средства трябва да се използва за това, за което са дадени парите. В регламента обаче пише, че държавата може да включи каквито и да било мерки за контрол, които не противоречат на европейското право, но трябва да гарантира, че може да ги изпълнява и са законни.

Така че контролът и мониторингът е в ръцете на държавата – т.е в ръцете на бившия земеделски министър Румен Порожанов и заместника му Атанас Добрев, които са подписали проектите за къщи за гости в предишното им качество на шефове на фонд „Земеделие“.
Порожанов заедно с още няколко души от министерството „жертва падна“, но заместникът му Атанас Добрев стои непоклатим.

Припомняме, че в началото на скандала земеделският министър Румен Порожанов обяви, че еврорегламентът го задължава да проверява 1% от проектите, за които текат въпросните 5 години, той обаче проверил 16% заради подадени сигнали за нередности. От изнесената статистика обаче става ясно, че са засечени нарушения в над 50% от проверените 120 от общо 746 къщи за гости. На 62 от проверените са наложени финансови корекции за 10 млн. лв., като за 32 проекта се изисква пълно възстановяване на субсидиите. Към днешна дата публичните данни показват, че са върнати 600 000 лева от собственици на къщи за гости, финансирани по европроекти.

Консултанти по европрограми са на мнение, че условията, по които са се одобрявали проектите по времето на Атанас Добрев и Румен Порожанов, са повече от скандални. Първо, ако правиш къщата за гости върху наета земя, ти се изисква договор за наем за 30 години, но според условията от ДФЗ се изисква да запазиш бизнеса не повече от 5 години?! Т.е. липсва всякаква симетрия в сроковете и това е направено умишлено от ръководството на ДФЗ, т.е. от Порожанов и Добрев. Второ, липсва всякакъв контрол – пак задължение на двамата, извършван е такъв само въз основа на сигнали.

Порожанов е управлявал на два пъти фонд „Земеделие“ – общо 4 години и 6 месеца. Първият му мандат е от 1 април 2011 г. до 28 август 2013 г., а вторият, при втория кабинет „Борисов“, от 30 ноември 2014 г. до 14 февруари 2017 г.

При неговото управление са менажирани три приема на проекти за къщи за гости. Първият е стартирал на 28 май 2010 г. от предшественика му Калина Илиева, но проектите са одобрени от Порожанов. Вторият прием е от 19 октомври 2011 г., като Порожанов го е пуснал и го е разплатил. Третият прием е от 26 април 2013 г. и Порожанов отново го е стартирал, а проектите са одобрени от Атанас Добрев и разплатени отново от Румен Порожанов.

За отбелязване е, че докато течаха проверките, Атанас Добрев не излезе нито в отпуск, нито подаде оставка като шефа си. Хора от Министерството са на мнение, че по този начин той може да е повлиял на разследването.

Затова логично се питаме, защо след като Порожанов си подаде оставката, не го последва и другият, подписвал заедно с него – Атанас Добрев? И защо се прави прокурорска проверка.

коментара

Продължете с четенето
loading...

Facebook

КАЛЕНДАР

октомври 2019
П В С Ч П С Н
« сеп.    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

ПОПУЛЯРНИ