Свържете се с нас

Хороскоп

Хороскоп за 20 юни

Публикувано

на

ОВЕН
Вашата наивност и добродетелност ще бъдат причина за неуспеха в делата. Той може да има и частично значение, но ще ви огорчи, защото е възможно да станете жертва на измама от близък човек. Най-добър изход по делови въпроси ще можете да постигнете, ако послушате съветите на колеги.

ТЕЛЕЦ
Професията и бизнесът са сферите, в които вие се чувствате като риба във вода, така че няма нещо, което би могло да ви изненада в тази връзка. В четвъртък ще се справяте виртуозно със задачите си, но мнозина няма да бъдат справедливо оценени от началниците или партньорите си.

БЛИЗНАЦИ

В четвъртък звездното влияние е положително за родените под Близнаци и тушира голяма част от вашата нервна претовареност, която обикновено оказва вредно психическо и физическо въздействие. Днес можете да бъдете спокойни за всичко, което ви предстои като работа и ангажименти. Безупречен професионален ден.

РАК
За Раците ще бъде добре, ако сами се вслушате в съветите, които давате на другите. Днес умовете на мнозина ще бъдат ангажирани с хипотетични планове, които остават без практическа реализация. Разчитайте на рационалното си мислене и няма да сгрешите. Не се афектирайте от неприятности, които ще възникнат в службата.

ЛЪВ
Днес родените под Лъв са доста енергични и може да се очаква, че ще имат продуктивен ден. Всъщност положителният професионален ден зависи изцяло от вас. Ще срещнете големи трудности при организирането на делата си и дори невъзможност, породена от външни причини. Положете усилия да ги превъзмогнете.

ДЕВА

Днешният четвъртък носи за Девите едновременно печата на загубата и високото покровителство. Не бъдете съдници и не приемайте със зла умисъл неочакваната неприятна ситуация. За този стоицизъм ще бъдете възнаградени. Имате добри възможности за реализиране на обществени контакти. В дома ви цари спокойствие.

ВЕЗНИ
Четвъртък е ден на достижения за Везните. Проявете активност по всички направления. Днес ще имате прекрасни възможности да разрешите проблемите си. Възможно е всичко, което ви притеснява, да се реши в един ден като с магическа пръчка. Трудности ще възникнат във връзка с обществени организации или администрации.

СКОРПИОН
Отдавате огромно значение на придобивките, но сега това не е така важно, както правилното планиране на задълженията. Още днес започнете поетите ангажименти, защото ще разберете, че времето няма да ви стигне и ще закъсате. Денят е добър за изясняване на дълго отлагани финансови въпроси с приятели или съдружници.

СТРЕЛЕЦ

Силен ден е четвъртък за Стрелците. Вероятно физическото състояние на мнозина не е най-добро за момента, но имате добър творчески заряд, от чиято мощ трябва да се възползвате. В унисон с личните ви възможности е и съдбовната даденост за контакти. Те ще бъдат изцяло успешни и лесно ще постигнете намеренията си.

КОЗИРОГ
В четвъртък Козирог имат голям шанс за глобално разрешаване на болезнените проблеми от битов характер. В тази връзка е възможно да контактувате с някой, който ще се ангажира с проблемите ви и ще направи много, за да ви помогне. Други ще имат разговори с шефа си или съдружника в бизнеса и ще постигнете резултати.

ВОДОЛЕЙ
Твърде успешен е четвъртък за вас. Може би някои ще получат дори и подарък по някакъв повод или ще постигнете делови успех, който ще е равен на подарък с голяма стойност. Денят е много добър за уреждане на парични въпроси, за придобивки и действия, свързани с наследство. Всяко едно начало ще се увенчае с успех.

РИБИ
Делата ви се развиват добре, а четвъртък е поредното доказателство за успешна дейност. Проблемите, свързани с този ден, се отнасят към финансите и ако не желаете да пропилеете шансовете си в други насоки, оставете паричните дела за друг ден. Някои от Риби обръщат голямо внимание на съдебно дело, което ще бъде отложено.

коментара

Реклама
loading...

Хороскоп

Хороскоп за 16 юли

Публикувано

на

ОВЕН

Във втор­ник се на­ла­га Ов­ни­те да бъ­дат дос­та вни­ма­тел­ни. Мно­зи­на ще имат неп-рия­тнос­ти в служ­ба­та си, от кои­то ще бъ­де за­сег­на­то до­ри чес­то­лю­бие­то им. Та­ка ще стиг­не­те до пла­но­ве за пром­яна на ра­бо­та­та и някои ще за­поч­нат тър­се­не­то на но­ва ра­бо­та. Не из­бър­звай­те с по­доб­ни на­ме­ре­ния.

ТЕЛЕЦ

По­ло­же­ние­то на Тел­ци­те във втор­ник не е бла­гоп­рия­тно. Ва­ши­те проб­ле­ми са лични, про­фе­сио­нал­ни и във връз­ка с биз­нес. Най-важ­но­то е да не из­бър­зва­те с дей-ствия, а тър­пе­ли­во да из­ча­ка­те раз­ви­тие­то на съ­би­тия­та, за да от­реа­ги­ра­те по пра­вилен на­чин. Мно­зи­на от Тел­ци­те са склон­ни да пос­тиг­нат из­вес­тни при­до­бив­ки с изма­ма.

БЛИЗНАЦИ

В жи­во­та на Близ­на­ци­те бур­но нав­ли­зат про­ме­ни. За­поч­ва нов ци­къл, кой­то има по­ло­жи­тел­на про­фе­сио­нал­на ха­рак­те­рис­ти­ка за вас. На мно­зи­на им пред­стои пром-яна на ра­бо­та­та. Тя ще ста­не съв­сем нео­чак­ва­но. Днес е доб­ре да се със­ре­до­то­чи­те вър­ху про­фе­сио­нал­ни­те си проб­ле­ми.

РАК

Втор­ник е емо­цио­на­лен ден и ще из­жи­вее­те как­то прия­тни, та­ка и неп­рия­тни мо-мен­ти. Проб­ле­ми­те се от­насят до служ­ба­та ви, къ­де­то ще бъ­де­те зат­ру­па­ни с ан­гажи­мен­ти. На всич­ко от­го­ре денят не е спо­рен и за­да­чи­те ще ос­та­нат не­ре­ше­ни. Но из­вън служ­ба­та ви оча­кват за­бав­ле­ния и ве­се­ло пре­кар­ва­не на ос­та­тъ­ка от деня.

ЛЪВ

С при­пов­диг­на­то нас­трое­ние сте днес, но то­ва не из­ключ­ва поя­ва­та на проб­ле­ми. В по­ве­че­то слу­чаи те са лич­ни. Ако по­ло­жи­те необ­хо­ди­ми­те уси­лия, денят ще бъ­де по­зи­ти­вен. Тук ста­ва въп­рос за ва­ши­те ан­га­жи­мен­ти, за­що­то мно­зи­на ще бъ­дат услуж­ли­ви към ко­ле­ги­те си за смет­ка на своя­та ра­бо­та.

ДЕВА

Де­ви­те са по­тис­на­ти и нер­вни във връз­ка с все още не­раз­ре­ше­ни­те проб­ле­ми. За съ­жа­ле­ние звез­дни­те прог­но­зи не са във ва­ша пол­за. Има проб­ле­ми, кои­то мо­гат да се осъ­щест­вят по-бър­зо чрез на­ме­са­та на ви­со­кос­тоящ чо­век. Ако има­те въз­можност да се въз­пол­зва­те, нап­ра­ве­те го, ре­зул­та­ти­те ще бъ­дат по­ло­жи­тел­ни.

ВЕЗНИ

За Вез­ни­те втор­ник е бла­гоп­рия­тен. Проб­ле­ми­те, с кои­то е въз­мож­но да се сблъс-ка­те днес, ще раз­ре­ши­те ус­пеш­но чрез по­мощ­та на прия­тел. Ве­роя­тно то­ва е чо­век, с ко­го­то ра­бо­ти­те на ед­но и съ­що място, за­що­то ще има от­но­ше­ние към профе­сия­та ви. Труд­нос­ти се оче­рта­ват и при биз­нес­ме­ни­те.

СКОРПИОН

При мно­зи­на от Скор­пио­ни­те се наб­лю­да­ват ос­три фи­нан­со­ви проб­ле­ми. Но има­те реал­ни из­гле­ди за справ­яне, за кое­то ще ви по­мог­не и бли­зък чо­век. Ста­ва въп­рос за се­риоз­на ра­бо­та, коя­то за мно­зи­на е до­пъл­ни­тел­на към тра­ди­цион­ни­те про­фе­сионал­ни ан­га­жи­мен­ти. Мно­го от Скор­пио­ни­те мо­гат да раз­чи­тат на прия­тел­ска подкре­па.

СТРЕЛЕЦ

Днес Стрел­ци­те са при­тис­на­ти от неп­рия­тнос­ти. Не е из­клю­че­но тяхно­то на­ча­ло да е от пре­диш­ни­те дни, но днес те са дос­та се­риоз­ни за мно­зи­на. Доб­ре е да се зае­ме­те с раз­ре­ша­ва­не­то им. Приемете, че някои неща не зависят от вас и потърсете компетентна помощ. Мо­же­те да се над­ява­те на чо­век, с ко­го­то ще се за­поз­нае­те, същият ра­бо­ти във ва­шия бранш.

КОЗИРОГ

Във втор­ник Ко­зи­ро­зи­те ще нап­равят опит за раз­ре­ша­ва­не на някои ста­ри проб­леми. Поч­ти не­въз­мож­но е се­га да се го­во­ри за ус­пех. Той мо­же да нас­тъ­пи по-къс­но. Ука­за­тел за то­ва вре­ме ще са про­ме­ни­те, кои­то ще нас­тъпят в служ­ба­та ви. Ще ви да­дат по­ле­зен съ­вет, от­насящ се до ан­га­жи­мен­ти­те и прак­ти­чес­ка­та дей­ност. Полезен ход ще направите, ако се сдобрите с половинката си.

ВОДОЛЕЙ

По някои важ­ни про­фе­сио­нал­ни въп­ро­си Во­до­леи­те трябва да пред­прие­мат дей­ствия, кои­то е не­въз­мож­но да из­вър­ши­те без под­кре­па. Ще я по­тър­си­те от влия­те­лен чо­век. За съ­жа­ле­ние ще ви бъ­де от­ка­за­но. Но не се ого­рча­вай­те, а потърсете друго решение. Ще се справите, но не без ядове. То­зи от­каз има свое­то зна­че­ние за вас ка­то на­ча­ло на нов пе­риод за пром­яна.

РИБИ

Ри­би­те днес са при­тес­не­ни от­нос­но про­фе­сио­нал­ни­те си де­ла и из­пъл­не­ние­то им. На­ли­це са мно­го преч­ки, кои­то ви ли­ша­ват от въз­мож­нос­тта за пред­ва­ри­тел­на прецен­ка. Но те не са неп­рео­до­ли­ми. Най-доб­ре ще ус­пее­те, ако обе­ди­ни­те уси­лия­та си с ко­ле­га и ги от­стра­ни­те заед­но. За дру­ги се на­ла­га да пъ­ту­ват слу­жеб­но, предстои ви да вземете важно решение.

коментара

Продължете с четенето

Хороскоп

Хороскоп за 15 юли

Публикувано

на

ОВЕН

По­не­дел­ник е тру­ден про­фе­сио­на­лен ден за Ов­ни­те. В ра­бо­та­та ви въз­ник­ват мно­го преч­ки и ве­роя­тно реа­ли­за­ция­та на зап­ла­ну­ва­ни­те де­ла ще се от­ло­жи. Днес кон­такти­те са ха­рак­тер­ни за мно­зи­на от вас. От тях най-ва­жен е то­зи, кой­то има от­но­ше­ние към ва­ши­те де­ло­ви проб­ле­ми. Мно­зи­на днес са ене­ргич­ни по фи­нан­со­ви де­ла.

ТЕЛЕЦ

Тел­ци­те са нас­тър­ве­ни за дей­ствия в де­ло­ва­та сфе­ра. Ус­пе­хи­те не са чуж­ди за ваша­та ак­тив­ност, но днес съ­щес­тву­ват обе­ктив­ни преч­ки, кои­то не поз­вол­яват да се из­яви­те в же­лан стил. Чес­то то­ва са проб­ле­ми, кои­то ви зас­ягат лич­но и до уре­ждане­то им ед­ва ли ще ви е въз­мож­но да пос­тиг­не­те не­що раз­лич­но в из­ява­та си.

БЛИЗНАЦИ

В по­не­дел­ник Близ­на­ци­те са лю­без­ни и ус­луж­ли­ви към всич­ки, с кои­то ще бъ­дат в съп­ри­кос­но­ве­ние. Дър­жа­ние­то ви ще бъ­де на­пъл­но оце­не­но в служ­ба­та, но за съ­жале­ние не по то­зи на­чин ще реа­ги­рат близ­ки­те в до­ма. То­ва ще ви за­сег­не, но в ли­цето на парт­ньо­ра ще на­ме­ри­те пъл­но раз­би­ра­не и за­чи­та­не на дос­той­нства­та ви.

РАК

Ра­ци­те са с доб­ро са­мо­чувс­твие днес и ще дей­стват в тра­ди­цион­ния си стил по за-да­чи­те през деня. Ра­бот­ният ден ще пре­ми­не ус­пеш­но за вас и не е из­клю­че­но да про­дъл­жи­те об­щу­ва­не­то си с ко­ле­ги­те след ра­бо­та, но в дру­ги ус­ло­вия и при различ­ни об­стоя­телс­тва. По­зи­тив­на е ха­рак­те­рис­ти­ка­та на де­ла­та, свър­за­ни с фи­нан­си днес.

ЛЪВ

По­не­дел­ник е бла­гоп­рия­тен за Лъ­во­ве­те за де­ло­ва­та им из­ява. Към по­зи­тив­на­та ха-рак­те­рис­ти­ка за деня се при­бавят и ва­ши­те кон­так­ти, кои­то мо­гат да доп­ри­не­сат мно­го за бъ­де­що­то раз­ви­тие на де­ла­та ви. Без­ра­бот­ни­те мо­гат да се въз­пол­зват от ус­луж­ли­вос­тта на влия­те­лен чо­век, кой­то ще нап­ра­ви всич­ко, за да ви по­мог­не в нами­ра­не на ра­бо­та.

ДЕВА

За Де­ви­те още не са прес­та­на­ли труд­нос­ти­те и мно­зи­на с все­ки из­ми­нат ден се разо­ча­ро­ват все по-дъл­бо­ко. Ве­роя­тно е, че мно­го от де­ла­та ви са спъ­на­ти от раз­лич­ни препя­тствия, но в по­не­дел­ник не­ща­та ще пот­ръг­нат. Мо­же­те да се над­ява­те на колега. Няма да сгре­ши­те, ако бъ­де­те дей­стве­ни по от­но­ше­ние на фи­нан­си­те.

ВЕЗНИ

Вез­ни­те са жиз­не­ра­дос­тни в по­не­дел­ник и ще дей­стват бла­го­по­луч­но по де­ла­та си. Мно­зи­на раз­чи­тат на ча­ра си, за да ус­та­новят кон­так­ти­те с влия­тел­ни хо­ра. И не грешат. Бъ­де­те си­гур­ни, че има­те ус­пех и пос­ти­же­ния за ре­зул­та­тите, на кои­то раз­чи­та­те. Про­фе­сио­нал­ният ден пре­ми­на­ва в рам­ки­те на нор­мал­но­то и няма да ви съз­да­де труд­нос­ти.

СКОРПИОН

Скор­пио­ни­те ще имат ус­пе­шен ден. За ра­бо­те­щи­те той съз­да­ва ус­ло­вия за при­добив­ки, а оне­зи, кои­то не са ан­га­жи­ра­ни със слу­жеб­ни­те си за­дъл­же­ния, най-ве­роятно ще ор­га­ни­зи­рат но­ви кон­так­ти. Днес сре­щи­те за по­ве­че­то от вас са важ­ни, свърза­ни са с по­лу­ча­ва­не на под­кре­па от влия­тел­ни хо­ра, а дру­га­та е, че мо­же­те да постиг­не­те съг­ла­сие.

СТРЕЛЕЦ

В по­не­дел­ник Стрел­ци­те няма да бъ­дат осо­бе­но при­тес­не­ни от някои слу­жеб­ни неп­рия­тнос­ти, с кои­то ще се сблъс­кат. Вие раз­би­ра­те, че то­ва са вре­мен­ни нас­троения на някои от ко­ле­ги­те или ръ­ко­во­ди­те­ли­те ви, и въоб­ще няма да им объ­рне­те внима­ние. Поели сте работата, за което се борите. По­ве­че­то от вас са ам­би­ци­ра­ни за дей­ствия по де­ло­ви въп­ро­си.

КОЗИРОГ

Ако Ко­зи­ро­зи­те се на­со­чат днес към реа­ли­за­ция на на­ме­ре­ния­та си от­нос­но ор­гани­зи­ра­не на но­ва дей­ност или сключ­ва­не на някак­ва сдел­ка, ще пос­тиг­нат бе­зус­ловен ус­пех. В то­ва от­но­ше­ние по­не­дел­ник е бла­гоп­рия­тен, ка­то не ви ли­ша­ва и от съот­вет­на­та под­кре­па. Дей­ствия­та ви за па­рич­ни при­до­бив­ки съ­що ще до­ве­дат до по­ло­жи­тел­ни ре­зул­та­ти.

ВОДОЛЕЙ

Во­до­леи­те е ху­ба­во да из­бягват слу­жеб­ни­те спо­ро­ве, за­що­то не е си­гур­но, че ще ги спе­челят. Мо­же би мно­зи­на ще си го поз­волят, за­що­то не са при­тис­на­ти от пре­ка­лено мно­го ра­бо­та. По­не­дел­ник но­си но­ви пер­спек­ти­ви за някои чрез кон­так­ти с добри предложения. Днес те в по­ве­че­то слу­чаи зас­ягат фи­нан­со­ва­та сфе­ра, вни­ма­вай­те да не про­пус­не­те същес­тве­ни не­ща.

РИБИ

За Ри­би­те по­не­дел­ник ще е по­ло­жи­те­лен. Ра­бот­ни­те ви въз­мож­нос­ти са го­ле­ми и ще се спра­ви­те с де­ла­та си. Ус­пе­хи­те са ва­лид­ни и за биз­нес­ме­ни­те. Мно­зи­на от вас ще пъ­ту­ват по слу­жеб­на ли­ния, ще имат напредък в преговорите. Мо­же би не на­пъл­но ще проя­ви­те реа­ли­за­тор­ски­те си ка­чес­тва, но пред вас има дос­та­тъч­но вре­ме за то­ва, за­що­то се­га сте в по­дем.

коментара

Продължете с четенето
Loading...

Магазин за бои и мазилки JUB

Facebook

КАЛЕНДАР

юли 2019
П В С Ч П С Н
« юни    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

ПОПУЛЯРНИ