Свържете се с нас

Таблоид

Изграждат тренировъчен полигон и обучителен център за реакция при кризисни ситуации в Благоевград

Публикувано

на

 

Днес, в Благоевград, с откриваща пресконференция беше даден официалния старт на стратегическия трансграничен  проект „Интегрирани действия за съвместна координация и преодоляване на рисковете от наводнения в трансграничния район  – FLOODGUARD“.

Проектът е финансиран от Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А Гърия – България 2014 – 2020 и ще се реализира от Главна дирекция „Пожарна безопасност и гражданска защита“ в Министерството на вътрешните работи на Република България, в партньорство с Областна администрация Благоевград, Басейнова дирекция Западнобеломорски район, Национален институт по метеорология и хидрология и Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” от българска страна и Специален секретариат за вода, Министерство на околната среда и енергетиката на Гърция и Децентрализирана администрация на Македония-Тракия от гръцка страна. Общата му стойност е 4 482 557,86 евро и ще се изпълнява 36 месеца.

На пресконференцията присъстваха областният управител на Благоевград, Бисер Михайлов, главен комисар Николай Николов, представители на Управляващия орган и Съвместния секретариат на Програмата ИНТЕРРЕГ V-А Гърция – България, експерти от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, представители на всички 7 партньора, както и служители в териториалните структури на изпълнителната власт.

По време на събитието бяха представени основните дейности, заложените цели и очаквани резултати от изпълнението на проекта, който обхваща общите речни басейни на трансграничните реки – Стримон-Струма, Нестос-Места, Ардас-Арда и Еврос-Марица.

Проектът предвижда изграждането на тренировъчен полигон и обучителен център на специалистите от Регионалните дирекции Пожарна безопасност и защита на населението за действия при наводнения и кризисни ситуации; – въвеждане на специализиран софтуер, който ще симулира реална среда на действия по превенция, готовност, реакция и възстановяване при бедствени ситуации; създаването на ефективни структури за обмен на информация и координирани действия в областта на оценката и управлението на рисковете, свързани с наводненията за подобряване трансграничното сътрудничеството и съвместната координация на плановете за управление на риска от наводнения за общите речни басейни.

С изграждането на съвместен обучителен център за първореагиращите в бедствени ситуации – професионалните служители на ГДПБЗН – МВР и Децентрализирана администрация на Македония-Тракия от гръцка страна и с осигуреното високотехнологично оборудване ще се създаде възможност за обучение в обстановка, близка до реалната. Ще се симулират различни изкуствени препятствия, потопени обекти, залети от вода територии и други подобни. Предвижда се включването на съвместни обучения в областта на водното спасяване.

За осигуряване на устойчивост при бедствия и навременна реакция при наводнения ще бъде осигурена специализирана техника – Командно-щабен автомобил с висока проходимост, Ратраци, въжени спасителни системи и надуваеми диги, като част от специализираното оборудване.

Превидено е също разработване на двустранни планове и стандартни оперативни процедури за комуникация, логистични и оперативни дейности в бедствени ситуации. Проектните дейности включват разработване на инструменти за събиране на данни, анализи и оценки необходими за анализ, оценка и мониторинг на климатичните данни и създаване на цифрови модели, както и разработване на информационни структури за намаляване на риска от наводнения.

„Проектът фактически надгражда резултатите и от други, реализирани с европейско финансиране, проекти за защита на населението, подобряване на сигурността и превенция на риска от наводнения“, заяви областният управител на Благоевград Бисер Михайлов и изрази своята увереност за старта на изпълнение на проектните дейности: „Нашата администрация, както и колегите от партньорските организации сме със самочувствието, че имаме достатъчно опит вече в изпълнението на проекти с европейско финансиране, имаме установени и добри екипни отношения по между си. Вярвам, че изпълнението и на този проект ще бъде успешно.“

„За мен най-важното в подобни проекти, свързани с реакция при бедствия е доброто взаимодействие“, допълни главен комисар Николай Николов, директор на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, водещ партньор по проекта.

Проект „Интегрирани действия за съвместна координация и преодоляване на рисковете от наводнения в трансграничния район“ се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Програма Interreg V-A Гърция-България, по договор № B4.5b.01/01.04.2019 г.

коментара

Новини

Изгониха Иван Милин от „Фермата“

Публикувано

на

Иван Милин удари жена в риалити предаването „Фермата“. Димитров даде задача на Елизабет да изчисти шефската къща след едноседмичния престой вътре на Милин. След като Бети лъсна дома им, тя отиде да си почива на басейна с Кристияна.

Иван се появи и тя му направи забележка, че цапа басейна с кални обувки, като в отговор получи редица обиди и шамар. Ударът не бе сериозен, но е в нарушение с договорите на участниците.

В крайна сметка Иван се извини на Елизабет, но трябваше да си стегне багажа и да излезе временно от фермата, докато от продукцията решат дали ще продължи участието си.

Преди минути Иван и Андрей помолиха Милин да напусне…

Очаквайте подробности!

коментара

Продължете с четенето

Таблоид

Къде и как може да останем на палатка в националните паркове

Публикувано

на

До три нощувки на палат­ка на едно и също място в националния парк „Рила“ и в парк „Витоша“ са разрешени. В националния парк „Центра­лен Балкан“ можем да оста­нем 12 дни в бивака „Бялата река“. В националния парк „Пирин“ няма такива огра­ничения, показва допитване на БТА до ръководствата на парковете.

По време на почивката на палатка се очаква да спазва­ме общовалидните режими и норми за териториите на парковете и в частност да не палим огън извън опре­делените за това места, кои­то най-често са край хижи и заслони, да не увреждаме растителността и да не за­мърсяваме околната среда. Забранено е при разпъването на палатките да се нарушава целостта на повърхностния почвен слой; да се изграж­дат помощни съоръжения, конструкции и огнища. Не можем да ловим, убиваме, преследваме или безпоко­им диви животни, с каквито и да е уреди, средства и ме­тоди; да вземаме намере­ни мъртви екземпляри; да унищожаваме или вземаме яйца, включително в случа­ите, когато те са изоставени; да разрушаваме, увреждаме или преместваме гнезда; да увреждаме или унищожава­ме места за размножаване и почивка; да събираме, взе­маме, пренасяме, превозва­ме живи, ранени или убити животни и разпознаваеми части от тях, както и техните малки, яйца и други жизнени форми на животински видо­ве. Не можем да разкопава­ме, вземаме чимове, камъни, почва. Глобите според За­кона за защитените терито­рии варират от 5 до 5000 лв. според конкретния случай. Служители на националните паркове се грижат за охрана­та им.

Неорганизираната почивка на палатка на определените за целта места не изисква нарочен документ от ръко­водствата на парковете и заплащане на такси. При организирани групи бива­куването на територията на националните паркове под­лежи на съгласуване.

За личната ни хигиена и за питейни нужди трябва да разчитаме на вода от близ­ките хижи и от съществува­щи чешми, а не да пълним например соларни душове с вода от реки или езера. Можем да сме спокойни, че няма да ни посети диво жи­вотно, докато спим, защото местата, в които е позволено опъването на палатки, са в непосредствена близост до хижите и не попадат в пери­метъра на движение на жи­вотните.

От началото на летния ту­ристически сезон в парк „Пирин“ няма установени ад­министративни нарушения, съобщиха от парка. За парк „Рила“ на базата на постъпи­ли констативни протоколи за установяване на админи­стративни нарушения за не­регламентирано навлизане на коли предстои издаване­то на 4 акта за установяване на административно наруше­ние, след което с наказател­ни постановления, ще се оп­редели размерът на глобата или санкцията, обясниха от парка.

От 1 май тази година до 20 август директорът на НП „Централен Балкан“ е издал 12 наказателни постановления, с които са наложени гло­би в размер на 2800 лв. на 11 души и имуществена санк­ция в размер на 500 лева на едно юридическо лице. Четири от нарушенията са за паркиране на коли извън определените и обозначени паркинги със свободен дос­тъп на територията на на­ционалния парк без писмено съгласуване от Дирекция НП „Централен Балкан“; три – за извършване на забранена дейност в резерват; толко­ва са за сеч на дървесина в националния парк; две – за паша на селскостопански животни без издадено от Ди­рекцията на парка писмено разрешително.

От НП „Пирин“ коменти­раха, че там няма къмпинги в съвременния смисъл на понятието. Повечето от мес­тата представляват само удобни за па­латки поляни с из­точник на пи­тейна вода наб­лизо и огни­ща за пале­не на огън. Такива са местата край хижа „Бъндерица“ и под хижа „Де­мяница“. Последният не се използва като такъв повече от 10 години, посочиха от националния парк. Със за­повед на директора на Ди­рекция НП „Пирин“ от 2017 г. при спазване на определени условия, посочени в нея, се разрешава опъване до 10 палатки на определени с обозначителни табели места на следните хижи – „Безбог“, „Демяница“, „Бъндерица“, „Вихрен“, „Яворов“, „Синани­ца“, „Беговица“, „Пирин“, „За­газа“ и заслон „Тевно езеро“ и заслон „Спано поле“. Извън тези е забранено бивакуване и палене на огън.

Определените места за би­вакуване на територията на Национален парк „Рила“ са в районите на всички хижи и заслони, на отделни регла­ментирани места с кътове за отдих, както и на регламен­тираните места за лагеру­ване с палаткови лагери на Общество „Бяло братство“ и Българска федерация по йога.

Местата за разполагане на палатки в националния парк „Централен Балкан“ са в района на хижите и засло­ните (на места, определени от стопанисващите хижата) и съгласувани с Дирекция­та на парка. Те са в парков участък Тетевен – местност Нефтохимa, парков участък Троян – местност Киселица­та, парков участък Стоките – местност Пожар дере, парков участък Калофер – Бяла река. В рамките на прилежаща те­ритория около някоя хижа се позволява организирането на място за бивакуване на до 30 души след писмено съгла­суване с парковата дирек­ция. В националния парк ос­вен край хижите, може да се пали огън и в определени от ръководството паркови учас­тъци, местности, до чешми.

В случай, че избраното мяс­то за бивакуване в Централ­ния Балкан е в рамките на прилежаща територия около някоя хижа, се допуска органи­зирането на място за бива­куване на до 30 души след писмено съгласу­ване с Паркова­та дирек­ция. За бивакуване в бивак „Бяла река“ не се изисква съгласуване, заплаща се так­са. Там се допуска нощуване на до 80 души.

Според публикувания на интернет страницата на парк „Витоша“ План за управление на парка къмпингуване се допуска в зоната с направля­ван режим на защита по по­речието на р. Струма между селата Боснек и Чуйпетлово, по р. Куртова – от пътя за с. Плана до горна граница на гората и по туристическата пътека от местността Шумна­тица до р. Добри дол, като не се допуска за период по-дъ­лъг от 3 дни на едно и също място.

Вестник “ Топ Преса “

коментара

Продължете с четенето
loading...

Facebook

КАЛЕНДАР

септември 2019
П В С Ч П С Н
« авг.    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  

ПОПУЛЯРНИ