Свържете се с нас

Хороскоп

Хороскоп за 9 юни

Публикувано

на

ОВЕН

Неделя има ус­пеш­но раз­ви­тие за Ов­ни­те. Де­нят е бла­гоп­ри­я­тен за кон­так­ти и срещи с приятели. В про­фе­си­о­нал­но от­но­ше­ние ще има­те осо­бе­но пло­дот­во­рен ден, не бъ­де­те на­и­в­ни, за­що­то ня­кой мо­же да се въз­пол­з­ва и да ви при­чи­ни големи фи­нан­со­ви за­гу­би.

ТЕЛЕЦ

Днес вие сте из­ра­зи­тел­ни и ус­т­ре­ме­ни и в със­то­я­ние да пос­тиг­не­те ви­сок ус­пех в лич­ни­те или в про­фе­си­о­нал­ни­те си де­ла. Не про­я­вя­вай­те аг­ре­сив­ност при важ­ни за вас кон­так­ти. Из­бяг­вай­те кон­ф­рон­та­ции с колеги.  Само ще вгорчите деня си.

БЛИЗНАЦИ

За Близ­на­ци неделя е осо­бе­но до­бър ден, ус­пе­шен във вся­ко от­но­ше­ние. На ра­бот­но­то си мяс­то ня­кои от вас ще про­я­вят не­до­вол­с­т­во и е въз­мож­но да се по­чув­с­т­ват зат­руд­не­ни. Доб­ри при­я­тел­с­ки кон­так­ти ще имат мно­зи­на от вас с въз­мож­нос­ти за осъ­щес­т­вя­ва­не на вза­и­м­ни пла­но­ве.

РАК

Неделя е бла­гоп­ри­я­т­но на­ча­ло за ва­шия про­фе­си­о­на­лен и де­ло­ви жи­вот през сед­ми­ца­та, но тряб­ва да се съ­о­б­ра­зи­те с ня­кои мно­го важ­ни не­ща. Бъ­де­те уме­ре­ни във всич­ко, ко­е­то се от­на­ся до де­ло­вия ви жи­вот, не се пре­до­ве­ря­вай­те ни­ко­му и не раз­к­ри­вай­те на­ме­ре­ни­я­та си.

ЛЪВ

Лип­са­та на ин­фор­ма­ция по ин­те­ре­су­ва­щи ви въп­ро­си е най-при­тес­ни­тел­но­то яв­ле­ние за вас. Ос­та­ве­те не­ща­та та­ки­ва, как­ви­то са. Съ­щес­т­ву­ват из­вес­т­ни въз­мож­нос­ти ня­кой да ви съз­да­де го­ле­ми про­фе­си­о­нал­ни труд­нос­ти. Не дейс­т­вай­те драс­тич­но в лю­бов­ни­те си от­но­ше­ния.

ДЕВА

Неделя е ден за ус­пе­хи, пъл­но­та и изо­би­лие. Днес Де­ви­те ня­ма да имат ни­как­ви проб­ле­ми от де­ло­во и про­фе­си­о­нал­но ес­тес­т­во. От­на­сяй­те се с по-мал­ко до­ве­рие към окол­ни­те, опит­ват се да ви шпи­о­ни­рат. Ус­пе­шен ден и за лю­бов­ни­те кон­так­ти. Позитивен ден за бизнес-отношения.

ВЕЗНИ

Днес ва­ши близ­ки ще се обър­нат към вас за по­мощ, не­дей­те да им я от­каз­ва­те. Де­нят се ха­рак­те­ри­зи­ра с ус­пе­хи в про­фе­си­я­та, в де­ло­ви­те кон­так­ти и в за­ни­ма­ния от об­щес­т­вен ха­рак­тер. Има ре­а­л­на въз­мож­ност да пос­та­ви­те но­во на­ча­ло в до­маш­ни­те от­но­ше­ния. Бъдете толерантни.

СКОРПИОН

Днес си­ла­та на Скор­пи­о­ни­те е из­ра­зи­тел­на, но об­с­то­я­тел­с­т­ва­та не ви поз­во­ля­ват да дейс­т­ва­те. Съ­щес­т­ву­ват някои зад­ръж­ки, ко­и­то са у са­ми­те вас. Днес ва­ши­те про­фе­си­о­нал­ни де­ла ще се раз­ви­ват най-доб­ре и тряб­ва да на­со­чи­те из­ця­ло енер­ги­я­та си на­там. Кон­так­ти­те ви за де­ня ня­ма да са на ни­во.

СТРЕЛЕЦ

Ус­пех ще пос­тиг­не­те в де­ла, свър­за­ни с имоти. Де­нят ви из­п­ра­вя пред за­ви­си­мост от оп­ре­де­лен кон­такт от де­ло­ви по­ря­дък. Ако го осъ­щес­т­ви­те, ва­ши­ят ус­пех не под­ле­жи на съм­не­ния. Във фи­нан­со­ви­те де­ла неделя има не­га­ти­вен из­раз.

КОЗИРОГ

Тру­ден ден е неделя и мо­же би ня­кои ще имат здра­вос­лов­ни проб­ле­ми, ко­и­то ня­ма да им да­дат въз­мож­ност да ре­а­ли­зи­рат де­ло­ви­те си на­ме­ре­ния. Чо­век, кой­то ми­на­ва за вас при­я­тел, ще се стре­ми да ви из­ма­ми. Про­я­ве­те мак­си­мал­но дип­ло­ма­тич­ност при ад­ми­нис­т­ра­тив­ни ин­с­тан­ции.

ВОДОЛЕЙ

В неделя е не­о­б­хо­ди­мо да про­я­ви­те по­ве­че от по­ло­жи­тел­ни­те си ка­чес­т­ва, ка­то ак­тив­ност, усет за хар­мо­ния и спо­соб­ност­та ви да убеж­да­ва­те, за да пос­тиг­не­те ус­пех в на­чи­на­ни­я­та си. Мно­зи­на имат до­маш­ни проб­ле­ми, ко­и­то днес ще на­ме­рят раз­ре­ше­ние.  Въз­пол­з­вай­те се от къс­ме­та си.

РИБИ

Денят съз­да­ва доб­ри въз­мож­нос­ти за ре­а­ли­за­ция или ак­тив­ност в де­ло­ви план. Въз­мож­ни са зад­ръж­ки в де­ла­та, по­ра­ди лип­са на дос­та­тъч­но ин­фор­ма­ция. С по-го­ля­мо вни­ма­ние тряб­ва да се от­на­ся­те към пред­ло­же­ния от стра­на на при­я­те­ли. В лич­ни­те от­но­ше­ния  тряб­ва да про­я­ви­те по­ве­че тър­пе­ние.

коментара

Реклама
loading...

Хороскоп

Хороскоп за 20 август

Публикувано

на

ОВЕН

Във вторник ще доказвате настойчиво правото си в службата и вероятно няма да мине гладко денят. Не влизайте в нескончаеми спорове, не се конфронтирайте, възможно е съвсем незаслужено да понесете наказание и обидни епитети.

ТЕЛЕЦ

Мнозина са обезпокоени по причина разделяне с някакво притежание – вероятно недвижим имот. Другата страна на въпроса опира до бракоразводно дело, след което също ще се лишите от доскорошно притежание. Вторник по принцип е ден за спорове при вас и те ще се пренесат от личния в служебния ви живот или обратно.

БЛИЗНАЦИ

Справедливостта не се диктува и налага на другите. Тя е неприкосновена и видна за всички. Днес мнозина от Близнаци ще се опитат да направят именно това, без да се притесняват, че тяхната справедливост може да не е съвсем справедливост. Така само ще си създадете домашни и служебни неприятности.

РАК

Във вторник вашите успехи се ограничават само в сферата на служебните задължения. Някои от вас обаче имат по-добро мнение за шанса си и ще се ангажират с финансови дела, от които единствено ще загубят. Точно днес нямате необходимост от подобен род експерименти. Ще бъдат нарушени контактите ви.

ЛЪВ

Деловите ви ангажименти във вторник са нож с две остриета. В единия случай действията ви, колкото и усърдни да са те, трябва да бъдат подкрепени с голяма бдителност, тъй като е възможно да бъдете изиграни с пари или документи. В другия те имат отношение към служебната ви обвързаност, където обстановката е неизяснена.

ДЕВА

Вторник е изпълнен с препятствия за мнозина от вас, но при повече упоритост ще се справите. Много ярко се открояват властимащите между вас и оставят след себе си впечатление на деспоти. Не се хвърляйте за придобивки днес. Можете да спечелите, но от тази печалба скоро ще платите много повече от спечеленото.

ВЕЗНИ

Известна невъзможност за емоционалното задоволяване ще бъде причина за неудовлетвореност при Везните във вторник. Но това няма да продължи дълго, защото вие чудесно знаете от какво се нуждаете и как да си го набавите, така че разминаване едва ли ще има. Денят е ползотворен за делова дейност и пътуване.

СКОРПИОН

Добър шанс имате днес за финансови реализации и внезапно нарастващ късмет. Във връзка с намеренията ви за деня трябва да действате без забавяне, защото имате възможности за пълно разрешаване на захванатия проблем. Професионалният ден с нищо не привлича вниманието и ще премине по обикновен начин.

СТРЕЛЕЦ

Много съобразителни са днес Стрелците и са с подчертана вяра в собствените си сили. Имате пълно основание, а и добри възможности за реализация и материални облаги. Единствено финансовата сфера е извън възможностите ви днес, но това не възпира провеждането на полезни, а и печеливши контакти. Малко неразположени започвате деня, което е временно и скоро след започване на активния ден ще ви остави.

КОЗИРОГ

За повечето от Козирог вторник предлага добри възможности за парични печалби. Днес почти нищо не спъва работите ви и можете да се надявате на безпрепятствен ден. Единствената негативна страна са съдружниците ви.

ВОДОЛЕЙ

Много от Водолей днес ще бъдат възнаградени за своята доброжелателност и отзивчивост. Ще получите делово предложение, обмислете го добре. Вторник е положителен ден и успешно ще се справите с всичко, макар че мнозина се съмняват във възможностите си сега. А през деня те са много, включително и такива за придобивки.

РИБИ

Един успешен ден, изпълнен с контакти и положителни действия. Много от вас ще осъществят намеренията си относно наемане на работа или успешно ще завършат започната дейност. Не отстъпвайте от принципите си. Всъщност сега вие можете да се ангажирате с повече от една дейност и ще успеете във всичко.

коментара

Продължете с четенето

Хороскоп

Хороскоп за 19 август

Публикувано

на

ОВЕН

Трудно и напрегнато започва тази седмица за вас, с много съперничество и неяснота в службата. Професионалният ден ще бъде успешен за вас, но и нервен. Една жена ще се опита да ви вреди чрез клеветничество. Временно е възможно да успее да ви причини огорчения.

ТЕЛЕЦ

Ако имате достатъчно смелост да се опълчите срещу онези, които се стремят да действат срещу вас, ще успеете да ги победите. Не бива да се водите от емоционалните си подбуди, а да следвате логиката на събитията. Денят ще ви донесе личен и професионален успех, а при някои от вас те ще бъдат продължителни.

БЛИЗНАЦИ

В понеделник сте доста нервни и свързвате лошите си предчувствия с работата, където очаквате непредсказуемите реакции на ваш колега, търсещ постоянно начин да ви засегне и смути. Подобно развитие наистина ще има, но най-малко то трябва да ви притеснява. Настъпва началото на положителен период.

РАК

Онези от вас, които вече са взели решение за бъдещите си професионални и лични действия, могат да бъдат напълно спокойни. Делата ви ще се развият успешно. Днес някои от вас ще имат големи неудобства на работното място. Притеснението ще дойде от страна на шефа ви, но не бива да влизате в спор с него.

ЛЪВ

Голяма радост носи понеделник и осъщестяване на желанията при много от вас. Това положително развитие може да е плод на нов договор за работа или успешен контакт, чрез които ще се реализирате. Постарайте се днес да бъдете напълно спокойни на работното си място. Ще възникнат обстоятелства, които ще ви доведат до гняв.

ДЕВА

Понеделник много зависи от това как се развиват делата ви и активни ли сте в действията си за реализиране на намисленото. Ако действително не се спирате пред трудности и сте упорити, успехите са на ваша страна. Ако обаче се държите безотговорно към собствената си съдба, денят ще премине в неяснота и раздразнение.

ВЕЗНИ

Много мощно действат върху вас днес някои планетни позиции, изразът на които може да се разглежда по два начина – в позитивен и негативен смисъл. Сами разбирате, че резултатът от това въздействие е двузначен. Едни от вас ще действат по позиция на силно развитото си чувство за дълг, при други е тъкмо обратно.

СКОРПИОНИТЕ

Скорпионите започват уморени седмицата и само прословутата им упоритост може да им помогне. Денят е доста тежък и пълен с неприятности, които го обричат на неуспех. Но вие не се предавайте. Въпреки всичко непреклонността пред трудностите ще ви доведе до успехи. В службата по-кротко и намалете критичната нотка в тона.

СТРЕЛЕЦ

Днес Стрелците се отличават с боеви дух, остър ум и непреклонно поведение. Най-полезният атрибут е остротата на мисълта ви, която трябва да бъде водещо начало, за да постигнете добри резултати в делата си. Сега трябва да се въздържате от дела по финансови въпроси. У дома ви очакват приятни изненади.

КОЗИРОГ

Труден ден, объркани ситуации, доста нерви. Така изглежда понеделник, но не ви лишава съвсем от късмет. Може би най-доброто, което ще се случи, е свързано с работата ви, където вашето право ще ви бъде справедливо присъдено. На някои от Козирог ще се наложи да решават свой проблем чрез жена, но се пазете от грешки.

ВОДОЛЕЙ

В службата денят започва с нерви и неприятности, но вие не изпускайте своя нервен заряд. Така вероятността те да приключат още сега е голяма. В противен случай ще агонизират цяла седмица. Денят, общо взето, се развива в два плана – работа и контакти. Шансът е променлив и при много от вас успехът и неуспехът се редуват.

РИБИ

Днес е добре да действате с перспектива за бъдещето, а онези, които сега поставят началото на нови занимания, ще имат голям успех. Съществува възможност за внезапен шанс при много от вас, който се отнася до делови въпроси и помощ от приятели в тази реализация. Денят не е добър за провеждане на срещи.

коментара

Продължете с четенето
Loading...

Магазин за бои и мазилки JUB

Facebook

КАЛЕНДАР

август 2019
П В С Ч П С Н
« юли    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

ПОПУЛЯРНИ