Свържете се с нас

Бизнес

МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово, кани желаещите да представят проектни предложения по мярка 8

Публикувано

на

ВОМР с подкрепата на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020

Сдружение с нестопанска цел “Местна инициативна група – Гоце Делчев – Гърмен -Хаджидимово” (МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово), кани желаещите да представят проектни предложения по мярка 8 „Повишаване  достъпа до заетост на безработни лица, вкл. лица с увреждания  и адаптиране на работещите спрямо нуждите на бизнеса, Компонент 3 Обучения на уязвими групи и мерки за интеграцията на пазара на труда“ от стратегията за ВОМР на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимовопосредством процедура на подбор на проекти за предоставане на безвъзмездна финансова помощ: №BG05M9OP001-2.065 МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово – МЯРКА 8, КОМПОНЕНТ 3Обучения на уязвими групи и мерки за интеграцията на пазара на труда.

Целите на процедурата за безвъзмездна финансова помощ са:

Основна цел на процедурата е Повишаване качеството на живот на хората с увреждания и техните семейства чрез провеждане на обучения и подобряване достъпа им до заетост“,

Специфична цел 1: Насърчаване на равните възможности за заетост и интеграция на пазара на труда на лицата, полагащи грижи за зависими членове или на хората с увреждания чрез предоставяне на обучения и осигуряване на заетост (ПО1 на ОПРЧР).
Специфична цел 2: Улесняване достъпа до заетост на лица с увреждания и членове на семейства с деца, включително и чрез предоставяне на социални и здравни услуги (ПО 2 на ОПРЧР).

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд чрез приноса на ОПРЧР за Водено от общностите местно развитие.

Приоритетна ос 2,  Инвестиционен приоритет 2 „Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост”, Специфична цел 1: „Увеличаване на броя на членове на семейства с деца /включително с увреждания/, които са започнали да търсят работа или са в заетост, след предоставени интегрирани мерки за социално включванеи Специфична цел 2: Увеличаване на броя на хората с увреждания, които са започнали да търсят работа или са заети, чрез предоставяне на социални и здравни услуги, вкл. чрез интегрирани мерки за хора с увреждания и техните семейства“ на  ОП РЧР.

Проектите ще се изпълняват на територията на МИГ ГоцеДелчевГърмен Хаджидимово, която обхваща административнотериториалните граници на общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

1. Реализация на интегрирани подходи за мотивиране и насърчаване участието на пазара на труда на лица, полагащи грижи за зависими членове на семейства /деца, вкл. и с увреждания, възрастни хора, зависими от грижи, пълнолетни лица с увреждания/.
2. Подкрепа за намиране на работа и подобряване достъпа до заетост на хората с увреждания в трудоспособна възраст, вкл. чрез интегрирани комплексни мерки и предоставяне на подкрепящи иновативни услуги в общността.
3. Подобряване достъпа до здравеопазване и промоция на здравето, в т.ч. чрез целеви действия, насочени към уязвимите групи.
4. Инициативи за информиране и представяне на възможностите на хората  с  увреждания и позитивната  им  роля  в  обществото  с  цел разчупване на стереотипите и промяна на нагласата на обществото и работодателите спрямо тях чрез информирането им в достатъчна степен за възможностите на хората с увреждания. (Допустима е само в комбинация с други дейности.)

Индикативният бюджет по настоящата процедура е в размер на 97 791,50 лв.

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощпо настоящата процедура: неприложимо

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощпо настоящата процедура: 97 791,50 лв.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси:https://eumis2020.government.bg; http://mig-gotsedelchev.com

Краен срок за представяне на предложенията: 01.07.2019 г. – 17,00 часа

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg

коментара

Бизнес

Първа копка на обект от първостепенно значение за Петрич беше направена днес

Публикувано

на

Започва изграждането на Компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на отпадъци

Стойността на проекта е 10 313 535, 20 лева с ДДС. Финансирането е по Оперативна програма „Околна среда”. „Проектът за изграждане на новите съоръжения решава в дългосрочен план проблемите, свързани с депонирането на отпадъците в община Петрич“, отбеляза кметът Димитър Бръчков. Изпълнението на проекта ще бъде като полза в три основни направления. На първо място няма да има в пъти увеличение на таксата за битови отпадъци, тъй като по Закона за отпадъците всяка община, която няма компостираща инсталация и такава за предварително третиране, ще трябва да заплаща по 95 лв /тон такса за 2020 г. Сега тази такса е 57 лв за тон. За 2019 г община Петрич ще трябва да внесе такса към РИОСВ в размер на около 1 млн лв., а от 2020 г. тя се увеличава на 1,6 млн. лв., при липса на подобни съоръжения. На второ място, приложението на тези инсталации ще намали обема на депонираните отпадъци. „Към момента Регионалното депо за битови отпадъци на Петрич работи с три клетки с почти изчерпан капацитет. Ние имаме защитено финансиране за изграждането на новата клетка 4 към депото и при наличието на тези инсталации животът на клетката ще бъде поне 20 години“, уточни кметът Димитър Бръчков. По думите му това практически означава, че община Петрич няма да бъде изправена  през кризисна ситуация с депонирането на отпадъците. На следващо място изграждането на компостираща инсталация и инсталацията за предварително третиране на битови отпадъци ще окаже благоприятно влияние върху околната среда чрез намаляване на свързаните с депонирането на отпадъци вредни емисии. Ще се предоставя и нов тип услуга – разделно събиране на зелени отпадъци, както и качествен компост за жителите и бизнеса в общината. Инсталациите за компостиране и предварителна обработка на битовите отпадъци към петричкото депо ще обслужват 50 000 жители.

  

коментара

Продължете с четенето

Бизнес

Трима медиатори одобриха в община Сатовча след проведеното интервю с кандидатите

Публикувано

на

Румен Каптиев, Борислав Каптие и Джулия Имамова, тримата са одобрени след проведените интервюта за трудови медиатори в община Сатовча.

Тримата трудови медиатори са назначени на работа като такива във връзка с реализирането на проект: “Социално-икономическа интеграция чрез интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование и работа на уязвими групи в община Сатовча“. Проекта е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и обявения конкурс за заемане на длъжността „Трудов медиатор“.

 

коментара

Продължете с четенето
Loading...
loading...

Магазин за бои и мазилки JUB

Facebook

КАЛЕНДАР

юни 2019
П В С Ч П С Н
« май    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

ПОПУЛЯРНИ