Свържете се с нас

Политика

Корнелия Нинова пое отговорност за изборната загуба и подаде оставка

Публикувано

на

корнелия нинова

Председателят на БСП Корнелия Нинова подаде оставка. Нинова съобщила решението си на съпартийците в началото на извънредния пленум на левицата, на който трябваше да бъдат обсъдени резултатите от изборите за европейски парламент. Представители на вътрешнопартийната опозиция на Нинова призоваха преди началото на заседанието тя да поеме отговорност за загубата на изборите и да се оттегли от поста.

В профила си в социалната мрежа фейсбук Нинова обяви мотивите за решението си. „Да, ние загубихме тези избори, но трябва да си кажем и доброто, което постигнахме. Факт е, че сме единствената партия, която повишава в абсолютен брой гласовете, които я подкрепят на Европейските избори – близо 30 хиляди. Факт е и че всички други партии, от най-голямата до най-малката – губят подкрепа в гласове спрямо предходните Европейски избори“. В обръщението си Нинова призова за нов избор на председател на столетницата.

„При демократичните партии, в правовите държави, в модерното общество, отговорността винаги се носи от председателя. Затова аз поемам цялата отговорност за тази загуба. Подавам си оставката като председател на БСП. Предлагам свикване на Конгрес в съкратени срокове – от 15 дни, който да констатира по силата на Устава тази оставка. Дотогава да стартира кампания за номинации, приемане на правила и процедури за избор на председател по новия Устав, чрез пряк избор“.

В заключение Нинова призовава това да се случи бързо, за да може партията да се съсредоточи върху кампанията за местните избори през октомври.

коментара

Новини

Дневен ред на Общински съвет Благоевград – 28 юни 2019 г. /петък/

Публикувано

на

На основание чл. 25, ал. 1 от ЗМСМА свиквам редовно заседание на Общински съвет Благоевград на 28 юни 2019 г. /петък/ от 09.30 ч. в зала „22-ри септември” на общината при следния проект за

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

 

 1. Предложение 60-00-118/10.06.2019 г., относно приемане на годишния отчет за изпълнение на бюджета, инвестиционната програма на община Благоевград, сметките за средства от Европейския съюз, състоянието на общинския дълг и друга отчетна информация за 2018 година.

Докл. – Йордан Миленков – Председател на КБФЕ

 1. Предложение 60-00-117/07.06.2019 г., относно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Благоевград.

Докл. – Йордан Миленков – Председател на КБФЕ

 1. Предложение № 60-00-119/11.06.2019 г., относно предоставяне на права на Кмета на Община Благоевград да издаде запис на заповед за авансово плащане по изпълняван административен договор от Община Благоевград по проект: „Патронажна грижа в Община Благоевград“.

Докл. – Йордан Миленков – Председател на КБФЕ

 1. Предложение № 60-00-141/21.06.2019 г., относно промяна на срока за възстановяване на отпуснат временен безлихвен заем за изпълнение на проект „Земеделието в градска среда: модели на управление за по-добър институционален капацитет и социално включване“, изпълняван от Сдружение на Югозападните общини.

Докл. – Йордан Миленков – Председател на КБФЕ

 1. Предложение № 60-00-120/11.06.2019 г., относно откриване на бюджетно звено към Община Благоевград, финансирано със собствени приходи.

Докл. – Йордан Миленков – Председател на КБФЕ

 1. Предложение № 60-00-116/06.06.2019 г., относно сформиране на първа възрастова група в общинските детски градини на Община Благоевград за учебната 2019/2020 година, с по-голям брой деца от определения максимален брой в Приложение № 7 към чл. 53 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование.

Докл. – Ивайло Златанов – Председател на КОКВ

 1. Предложение № 60-00-129/17.06.2019 г., относно финансиране на процедури „Инвитро” със средства от бюджета на Община Благоевград.

Докл. – Георги Корчев – Председател на КЗ

– Гергана Муртова – Председател на КСЖП

 1. Предложение № 60-00-140/21.06.2019 г., относно отпускане на еднократна финансова помощ на жители на Община Благоевград, съгласно приетите от Общински съвет Благоевград критерии и целеви групи.

Докл. – Гергана Муртова – Председател на КСЖП

– Георги Корчев – Председател на КЗ

 1. Предложение № 60-00-115/31.05.2019 г., относно заявление с вх. № ОС-0215-7/ 25.04.2019г. от Лилия Стойчева Сукалинска, Борислав Миланов Сукалински и Николай Миланов Сукалински за прекратяване на съсобственост чрез делба в поземлен имот със стар идентификатор 04279.628.257 по кадастрална карта и кадастралните регистри на Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-32/10.05.2006г. на Изпълнителния директор на АГКК.

Докл. – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

– Рашко Динков – Председател на КУТКБОЕТ

 1. Предложение № 60-00-123/13.06.2019 г., относно заявление с вх. № ОС-0215-9/ 15.05.2019 г. от Васил Благоев Стоянов, Жана Благоева Рангелова и Данаил Благоев Стоянов всички чрез пълномощника си Христо Василев Стоянов за прекратяване на съсобственост в поземлен имот с идентификатор 04279.610.29 (нула четири две седем девет точка шест едно нула точка две девет) по КК на Благоевград, целият с площ от 1324 кв.м (хиляда триста двадесет и четири).

Докл. – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

– Рашко Динков – Председател на КУТКБОЕТ

 1. Предложение № 60-00-131/19.06.2019 г., относно заявление с вх. № ОС-0215-6/25.04.2019 г. от Димитър Илиев Хросинков и Александър Стефанов Равначки за прекратяване на съсобственост в УПИ V- общ. (пет-общ.), кв. 11 (едно едно) по плана на с. Покровник, община Благоевград, ЗРП, одобрен със Заповед № 607/08.05.1991 г., Допълване на КП одобрен със Заповед № 477/21.10.1999 г., целият с площ от 665 кв.м (шестстотин шестдесет и пет).

Докл. – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

– Рашко Динков – Председател на КУТКБОЕТ

 1. Предложение № 60-00-121/13.06.2019 г., относно заявление с наш вх. № 69-00-565/07.06.2019 г. от инж. Васил Атанасов- управител на „Паркинги и гаражи“ ЕООД за предоставяне за безвъзмездно управление на общински имот- стаи № 426 и № 427 на ІV-ти етаж в сградата на Община Благоевград на пл. „Георги Измирлиев“ № 1, публична общинска собственост.

Докл. – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

– Рашко Динков – Председател на КУТКБОЕТ

 1. Предложение № 60-00-136/19.06.2019 г., относно изменение на Решение № 323 по Протокол № 14 от 29.07.2016 г. на Общински съвет Благоевград.

Докл. – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

– Рашко Динков – Председател на КУТКБОЕТ

 1. Предложение № 60-00-130/18.06.2019 г., относно издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект общинска собственост по чл. 46, ал. 1 от Закона за водите.

Докл. – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

– Рашко Динков – Председател на КУТКБОЕТ

 1. Предложение № 60-00-124/13.06.2019 г., относно искане с вх. № П-00-613/26.03.2019 г. от Мирослав Миронов- управител на „Глобал Кънстръкшън“ ООД за предоставяне под наем на поземлен имот- частна общинска собственост № 000971 по КВС на с. Церово, община Благоевград, представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване- овощна градина, целият с площ 8677 кв.м.

Докл. – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

– Рашко Динков – Председател на КУТКБОЕТ

 1. Предложение № 60-00-127/14.06.2019 г., относно предоставяне на земеделска земя от общинския поземлен фонд за възстановяване на собственост по реда на §27, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ.

Докл. – Давид Петров – Председател на КРСРЗГС

– Рашко Динков – Председател на КУТКБОЕТ

– Красимир Роячки – Председател на КИИНП

 1. Предложение № 60-00-125/14.06.2019 г., относно предоставяне на земеделска земя от общинския поземлен фонд за възстановяване на собственост по реда на §27, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ.

Докл. – Давид Петров – Председател на КРСРЗГС

– Рашко Динков – Председател на КУТКБОЕТ

– Красимир Роячки – Председател на КИИНП

 1. Предложение № 60-00-126/14.06.2019 г., относно предоставяне на земеделска земя от общинския поземлен фонд за възстановяване на собственост по реда на §27, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ.

Докл. – Давид Петров – Председател на КРСРЗГС

– Рашко Динков – Председател на КУТКБОЕТ

– Красимир Роячки – Председател на КИИНП

 1. Предложение № 60-00-128/14.06.2019 г., относно предоставяне на земеделска земя от общинския поземлен фонд за възстановяване на собственост по реда на §27, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ.

Докл. – Давид Петров – Председател на КРСРЗГС

– Рашко Динков – Председател на КУТКБОЕТ

– Красимир Роячки – Председател на КИИНП

 1. Предложение № 60-00-135/19.06.2019 г., относно даване на съгласие за разрешаване изработване на Подробен устройствен план (ПУП)-изменение плана за регулация и застрояване (ПРЗ) на УПИ V, УПИ VI и УПИ VII в кв. 216а по плана на II-ри микрорайон, Благоевград за образуване на нов УПИ XXVII по имотни граници на имот с идентификатор 04279.617.222 по кадастралната карта на Благоевград с предназначение „за жилищно строителство“.

Докл. – Рашко Динков – Председател на КУТКБОЕТ

– Красимир Роячки – Председател на КИИНП

22.Предложение № 60-00-132/19.06.2019 г., относно даване на съгласие за одобряване на Подробен устройствен план- изменение плана за регулация и застрояване на кв. 31 по ЗРП на III- ти микрорайон, Благоевград за образуване на нов УПИ III- 610.310 по имотни граници на имот с идентификатор 04279.610.310 по кадастралната карта на Благоевград с предназначение „за трафопост“ и изменение на уличните регулационни линии на ул.“Драма“ от О.Т. 126 до О.Т.131.

Докл. – Рашко Динков – Председател на КУТКБОЕТ

– Красимир Роячки – Председател на КИИНП

 1. Предложение № 60-00-133/19.06.2019 г., относно даване съгласие по реда на чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА за разрешаване изработване на Подробен устройствен план (ПУП)- изменение на плана за застрояване и регулация на УПИ VII- 376, кв.3 за образуване на три нови УПИ XIV- 376, УПИ XV- 376 и УПИ XVI-376, кв. 3 и изменение на плана за улична регулация с цел образуване на улица с тупик от О.Т. 131А до О.Т. 131Б по плана на с. Изгрев, община Благоевград, като част от комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл. 150 от ЗУТ.

Докл. – Рашко Динков – Председател на КУТКБОЕТ

– Красимир Роячки – Председател на КИИНП

 1. Предложение № 60-00-138/19.06.2019 г., относно даване разрешаване, по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, изработване на Подробен устройствен план- парцеларен план за нов водопровод за захранване на имоти с идентификатори 04279.22.25, 04279.23.3 и 04279.23.9 в местността “Стара гара” по кадастралната карта на Благоевград с трасе и сервитути ограничаващи ползването на имоти с идентификатори 04279.23.24 /полски път- общинска собственост/; 04279.26.330 /полски път-общинска собственост/; 04279.323.5 /полски път- общинска собственост/ и 04279.323.6 /полски път- общинска собственост/ по кадастралната карта на Благоевград и даване съгласие за преминаване през общински имоти, на основание чл. 21, ал. 1 т. 8 от ЗМСМА.

Докл. – Рашко Динков – Председател на КУТКБОЕТ

– Красимир Роячки – Председател на КИИНП

 1. Предложение № 60-00-134/19.06.2019 г., относно одобряване, по реда на чл. 127, ал. 6 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, изменение на Общ устройствен план на Община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет Благоевград, за имот с идентификатор 62699.30.1 по кадастралната карта на с. Рилци, Община Благоевград, (стар имот с № 030001) в местността „Над канала”, землище на с. Рилци, общ. Благоевград, с цел предвиждане на смесена многофункционална устройствена зона със занижени показатели “Смф1”, със следните устройствени показатели: Височина на застрояване- до 10,00 м; Кинт- 1.5; Плътност на застрояване- максимум 50%; Плътност на озеленяване- минимум 30%.

Докл. – Рашко Динков – Председател на КУТКБОЕТ

 1. Предложение № 60-00-137/19.06.2019 г., относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план – план за застрояване за промяна предназначението на имот с идентификатор 04279.117.4 в местността “Пенков чифлик” по кадастралната карта на Благоевград за промяна предназначението от “нива” за “жилищно строителство”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона- “Жм1”; Височина на застрояване- до 8.00м; Кинт- 0.9; Плътност на застрояване- максимум 40%; Минимална озеленена площ- 40%.

Докл. – Рашко Динков – Председател на КУТКБОЕТ

 1. Предложение № 60-00-139/19.06.2019 г., относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на разрешаване изработване на Подробен устройствен план (ПУП)- план за застрояване (ПЗ) за имот с №009002 в местност „Лаго”, землище на с. Покровник, Община Благоевград за промяна предназначението му от „нива“ за „Административна сграда, складово-производствена база, автосервиз, автомивка, КПП, тир паркинг, магазин, офис и кафе“. Към заявлението е приложено задание по реда на чл. 125, ал. 1 от ЗУТ, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели:

Устройствена зона- “Смф1”;

Височина на застрояване- до 10.00м;

Максимална стойност на Кинт.- 1.5;

Плътност на застрояване- максимум 50%;

Плътност на озеленяване- минимум 30%.

Докл. – Рашко Динков – Председател на КУТКБОЕТ

 

РАДОСЛАВ ТАСКОВ

Председател на ОбС – Благоевград

 

 

 

коментара

Продължете с четенето

Политика

Трима делегати + общинския лидер Никола Джингаров номинираха на общо събрание ръководството и членове на ГЕРБ в Гоце Делчев за участие в Националното събрание на 7. юли

Публикувано

на

Заместник председателите на ПП ГЕРБ  Борислав Пръков и  адв. Костадинка Богданова както и Василка Ячкова  са тримата номинирани делегати  от общинската сруктура на ПП ГЕРБ –Гоце Делчев които ще  участват в Националното  събрание на партията което ще се проведе на 7-ми юли в София.

По право като  председател на общинското ръководство,  делегат ще бъде  и председателят  Никола Джингаров, с което  делегатите които ще вземат участие във важния за ПП ГЕРБ форум от Гоце Делчев са четирима .

Според графика , снощи в  офиса на ГЕРБ в Гоце Делчев се проведе разширено заседание за избор на делегати за Националното събрание  на управляващата партия .

На проведеното общо събрание бе направен  отчет и анализ на резултатите от проведените избори за членове на Европейския парламент  на 26.05. 2019 г.

Дискутирани  бяха и вътрешно партийни въпроси както и участието на ПП ГЕРБ –Гоце Делчев в предстоящите на есен местни избори .

На 26.06.  предстои провеждането на общи събрания за избор на делегати и в общинските структури на общините Хаджидимово и Гърмен .   Събранието  в Сатовча бе проведено на 20-ти  юни   и бяха излъчени също  делегати .

Дневният ред по който ще премине Националното събрание на ПП ГЕРБ е следния :

 1. Промени в Устава на ПП ГЕРБ.
 2. Освобождаване  на заместник председател  на ПП ГЕРБ  и заместник  председател на Изпълнителната комисия по право
 3. Освобождаване на ва членове на Изпълнителната комисия
 4. Избор на членове на Изпълнителната комисия
 5. Разни .

коментара

Продължете с четенето
Loading...
loading...

Магазин за бои и мазилки JUB

Facebook

КАЛЕНДАР

юни 2019
П В С Ч П С Н
« май    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

ПОПУЛЯРНИ