Свържете се с нас

Новини

ДНЕВЕН РЕД НА ОбС – БЛАГОЕВГРАД ЗА 31 МАЙ 2019 г.

Публикувано

на

На основание чл. 25, ал. 1 от ЗМСМА свиквам редовно заседание на Общински съвет  Благоевград на 31 май 2019 г. /петък/ от 09.30 ч. в зала „22-ри септември” на общината при следния проект за

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 1. Заявление с вх. № В-00-190/23.05.2019 г., от Румен Кузманов Калайджиев- общински съветник в Общински съвет Благоевград, относно изказване извън древния ред по обществено значим въпрос.

 

 1. Питане с вх. № 94-00-447/15.04.2016 г., от Валери Смиленов- общински съветник при Общински съвет Благоевград.

 1. Предложение 60-00-109/21.05.2019 г., относно проект за изменение на Правилника за работа на фонд „Култура“ на Община Благоевград.

Докл. – Ивайло Златанов – Председател на КОКВ

 

 1. Предложение 60-00-101/13.05.2019 г., относно приемане на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби на Община Благоевград за 2019 година.

            Докл. – Ивайло Златанов – Председател на КОКВ

 

 1. Предложение № 60-00-107/20.05.2019 г., относно подготовка на проектно предложение на Община Благоевград по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 г.“, Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. на МРРБ, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Инвестиционен приоритет: „Интегриран градски транспорт“.

            Докл. – Йордан Миленков – Председател на КБФЕ

 

 1. Предложение № 60-00-110/21.05.2019 г., относно партньорство на община Благоевград с ЮЛНЦ „Югозападен обществено-информационен център“ и Сдружение „Търговско-промишлена палата“- гр. Благоевград по проект „Осигуряване на услуги за социално включване и заетост- Мост за включване” по Процедура чрез подбор на проектни предложения BG05M9OP001-2.032 „Социално включване в общността” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020 г.”

Докл. – Йордан Миленков – Председател на КБФЕ

 

 1. Предложение № 60-00-108/20.05.2019 г., относно отпускане на еднократна финансова помощ на жители на Община Благоевград, съгласно приетите от Общински съвет Благоевград критерии и целеви групи.

            Докл. – Гергана Муртова – Председател на КСЖП

                        – Георги Корчев – Председател на КЗ

 

 1. Предложение № 60-00-112/22.05.2019 г., относно покана с вх. № 69-00-481/15.05.2019 г. за свикване на редовно годишно Общо събрание на „Бодрост“ АД, което ще се проведе на 22.06.2019 г. от 10.00 ч.

   Докл. – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

 

 1. Предложение № 60-00-102/14.05.2019 г., относно промяна в структурата на „Специализирана болница за активно лечение по онкология „Св. Мина” ЕООД, Благоевград.

   Докл. – Георги Корчев – Председател на КЗ

               – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

 

 1. Предложение № 60-00-103/14.05.2019 г., относно изтичане срока на възлагане управлението „Биострой” ЕООД- Благоевград.

   Докл.  – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

 

 1. Предложение № 60-00-100/09.05.2019 г., относно откриване на процедура и провеждане на публичен търг за отдаване под наем на имот, частна общинска собственост, за поставяне на преместваем обект.

            Докл. – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

 1. Предложение № 60-00-99/08.05.2019 г., относно заявление с наш вх. № 53-00-514/15.04.2019 г. от г-н Симеон Станоев- председател на НЧ „Арсени Костенцев 1980“, с. Изгрев, общ. Благоевград, за предоставяне безвъзмездно за управление общински нежилищен имот- помещения на втори етаж в сградата на кметството в с. Изгрев, с площ 145,24 кв.м, публична общинска собственост.

  Докл.  – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

 1. Предложение № 60-00-97/07.05.2019 г., относно заявление с вх. № ОС-0215-5/ 29.03.2019г. от Георги Кирилов Тодоров, за прекратяване на съсобственост в УПИ XVI-103 /шестнадесет- сто и три/, кв.32 /тридесет и две/ по плана на с. Селище, общ. Благоевград, съгласно ЗРП одобрен със Заповед № 1124/11.12.1997 г., ПУП-ПР одобрен със Заповед № 670/07.06.2017 г., Допълване КП одобрен със Заповед № 1768/ 02.12.2016г. /за пл.№ 103/ на Кмета на Община Благоевград.

  Докл.  – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

                        Рашко Динков – Председател на КУТКБОЕТ

 1. Предложение № 60-00-98/07.05.2019 г., относно заявление с вх. № ОС-0215-4/ 29.03.2019г. от Павел Тодоров Десподов, за прекратяване на съсобственост в УПИ VIII-215, 216 /осем- двеста и петнадесет, двеста и шестнадесет/, кв.20 /двадесет/ по плана на с. Рилци, общ. Благоевград, съгласно ЗРП одобрен със Заповед № 575/02.07.1982 г., ЧИУлР одобрен със Заповед № 450/10.05.2003 г., Допълване КП одобрен със Заповед № 1069/11.07.2018 г. на Кмета на Община Благоевград.

  Докл.  – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

                        Рашко Динков – Председател на КУТКБОЕТ

           

 1. Предложение № 60-00-95/07.05.2019 г., относно заявление с вх. № ОС-0215-3/25.03.2019г. от Александър Михайлов Иванов за прекратяване на съсобственост в УПИ III, кв. 8 по плана на с. Еленово, общ. Благоевград, съгласно ЗРП одобрен със Заповед № 888/ 10.11.1997г., Заповед № 110/ 05.05.1987г., КП одобрен със Заповед № РД-02-14-1462/27.07.2000г. на Кмета на община Благоевград, представляващ поземлен имот с ид. № 27231.501.269 по Кадастрална карта на с. Еленово, община Благоевград, одобрен със Заповен № РД-18-35/29.06.2015 г. на Изпълнителен директор на АГКК.

  Докл.  – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

                        Рашко Динков – Председател на КУТКБОЕТ

 1. Предложение № 60-00-96/07.05.2019 г., относно Заявление с вх. № 94-00-205/ 25.02.2019г. от Георги Благоев Пандурски за прекратяване на съсобственост в УПИ I, кв. 1 и УПИ II, кв.1 по плана на с. Логодаж, общ. Благоевград, ЗРП одобрен със Заповед № 110/ 05.05.1987г., КП одобрен със Заповед № РД-02-14-1462/27.07.2000г. на Кмета на Община Благоевград.

Докл.    – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

                        Рашко Динков – Председател на КУТКБОЕТ

 

 1. Предложение № 60-00-104/15.05.2019 г., относно заявление с вх. № 94-00-106/28.01.2019 г. от Николета Владиславова Ангелова за закупуване на поземлен имот с пл. № 254 (две пет четири), кв. 20 по плана на с. Зелен дол, община Благоевград.

Докл.    – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

                        Рашко Динков – Председател на КУТКБОЕТ

 

 1. Предложение № 60-00-111/22.05.2019 г., относно даване съгласие по реда на чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА за разрешаване изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на плана за регулация и застрояване (ПРЗ) на УПИ I 6149 в 11 по плана на “Промишлена зона”, Благоевград за промяна на улична регулационна линия с О.Т. 9 – О.Т. 11 – О.Т. 14 по имотна граница на имот с идентификатор 04279.619.16 по кадастралната карта на Благоевград, улична регулационна линия с О.Т. 19 – О.Т. 16 по имотна граница на имот с идентификатор 04279.619.16 по кадастралната карта на Благоевград и отреждане на УПИ I в 11 по плана на “Промишлена зона”, Благоевград за имот с идентификатор 04279.619.16 по кадастралната карта на Благоевград с предназначение “за търговски комплекс”, като част от комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл. 150 от ЗУТ.

Докл. – Рашко Динков – Председател на КУТКБОЕТ

                        – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

 

 1. Предложение № 60-00-93/15.04.2019 г., относно разрешаване, по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, изработване на Подробен устройствен план (ПУП)- парцеларен план (ПП) за трасе на канализация до имот с № 006012, местност „Чуката”, землище на с. Изгрев, общ. Благоевград, засягащо и ограничаващо ползването на имоти с № 000100 (полски път- общинска собственост), № 008023 (полски път- общинска собственост) в землището на с. Изгрев, общ. Благоевград и даване съгласие за преминаване през имоти- общинска собственост, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА.

            Докл. – Рашко Динков – Председател на КУТКБОЕТ

                        – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

                       

 1. Предложение № 60-00-106/20.05.2019 г., относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план – план за застрояване за имот с идентификатор 04279.130.154 в местността “Пенков чифлик- Ш.39” по кадастралната карта на Благоевград за промяна предназначението от “нива” за “автомивка, пункт за годишни технически прегледи, склад за авточасти, ресторант, магазини и кафе”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона- “Смф1”; Височина на застрояване- до 10.00м; Кинт- 1.5; Плътност на застрояване- максимум 50%; Плътност на озеленяване- минимум 30%.

            Докл. – Рашко Динков – Председател на КУТКБОЕТ

                        – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

 

 1. Предложение № 60-00-105/17.05.2019 г., относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план- план за застрояване за имот с № 82.2492 по плана на новообразуваните имоти на местност “Чешмата”, землище на с. Рилци, общ. Благоевград с цел промяна предназначението от “нива” за “вилно строителство”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона- “Ов”; Височина на застрояване- до 7.00 м; Максимална стойност на Кинт.- 0,8; Плътност на застрояване – максимум 40%; Минимална озеленена площ- 50%.

            Докл. – Рашко Динков – Председател на КУТКБОЕТ

                        – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

 

 

РАДОСЛАВ ТАСКОВ

Председател на ОбС – Благоевград            

27.05.2019 година

Благоевград

 

 

коментара

Крими

Постоянен арест за сина на Гурвата, обвинен за разпространение на наркотици

Публикувано

на

Окръжният съд в Благоевград остави в ареста Веселин Тодоров от Благоевград, обвинен за разпространение на наркотици.

Той беше задържан от полицейски служители на 18 септември 2019 г. в дома му в Благоевград, заедно с още 7 лица, сред които и непълнолетно момиче./24часа

коментара

Продължете с четенето

Новини

Наложиха условна присъда на мъж, карал дрогиран нерегистриран мотоциклет

Публикувано

на

Присъдата е постановена от съда в Дупница

Общо наказание „лишаване от свобода” за срок от 4 месеца, което на основание чл.66, ал.1 от НК да се отложи за срок от 3 години, както и глоба в размер на 400 лв., постанови с присъда Районен съд – Дупница, за 24-годишния Симеон А.

Съдът одобри постигнатото споразумение между прокуратурата и защитата на подсъдимия, за престъпление по чл. 325, ал. 2, във вр. с ал. 1 от НК, престъпление по чл. 343б, ал. 3 от НК и за престъпление по чл. 345, ал. 2, във вр. с ал. 1 от НК.

Подсъдимият се призна за виновен по всички повдигнати му обвинения. На 02.05.2019 г., пътувайки от град Дупница до с. Яхиново, е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, като при управление на мотоциклет е оказал съпротива на полицай, като не е изпълнил полицейско разпореждане, подадено със звуков и светлинен сигнал, както и с ръка, от инспектор към сектор Пътна полиция към ОД МВР – Кюстендил. За това престъпление, съдът постанови наказание – пробация за срок от 1 година.

Симеон А. се призна за виновен и в това, че е управлявал мотоциклета след употреба на наркотично вещество – канабис и метаамфетамин – престъпление по чл. 343б, ал. 3 от НК, за което и при условията на чл. чл. 55, ал.1, т.1 от НК е съгласен да изтърпи наказание „лишаване от свобода” за срок от 4 месеца, което на основание чл.66, ал.1 от НК да се отложи за срок от 3 години, както и глоба в размер на 400 лв.

Подсъдимият Симеон А. призна вина и, че управляваният от него мотоциклет е бил без регистрационна табела, за което РС-Дупница, постанови пробация за срок от 6 месеца.

На основание чл.23, ал.1 от НК на подсъдимия Симеон А. следва да се определи и наложи едно общо, най-тежко наказание измежду наложените по-горе, а именно – „лишаване от свобода” за срок от 4 месеца, което на основание чл.66, ал.1 от НК да се отложи за срок от 3 години, както и глоба в размер на 400 лв.

коментара

Продължете с четенето
loading...

Facebook

КАЛЕНДАР

септември 2019
П В С Ч П С Н
« авг.    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  

ПОПУЛЯРНИ