Свържете се с нас

Новини

ДНЕВЕН РЕД НА ОбС – БЛАГОЕВГРАД ЗА 31 МАЙ 2019 г.

Публикувано

на

На основание чл. 25, ал. 1 от ЗМСМА свиквам редовно заседание на Общински съвет  Благоевград на 31 май 2019 г. /петък/ от 09.30 ч. в зала „22-ри септември” на общината при следния проект за

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 1. Заявление с вх. № В-00-190/23.05.2019 г., от Румен Кузманов Калайджиев- общински съветник в Общински съвет Благоевград, относно изказване извън древния ред по обществено значим въпрос.

 

 1. Питане с вх. № 94-00-447/15.04.2016 г., от Валери Смиленов- общински съветник при Общински съвет Благоевград.

 1. Предложение 60-00-109/21.05.2019 г., относно проект за изменение на Правилника за работа на фонд „Култура“ на Община Благоевград.

Докл. – Ивайло Златанов – Председател на КОКВ

 

 1. Предложение 60-00-101/13.05.2019 г., относно приемане на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби на Община Благоевград за 2019 година.

            Докл. – Ивайло Златанов – Председател на КОКВ

 

 1. Предложение № 60-00-107/20.05.2019 г., относно подготовка на проектно предложение на Община Благоевград по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 г.“, Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. на МРРБ, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Инвестиционен приоритет: „Интегриран градски транспорт“.

            Докл. – Йордан Миленков – Председател на КБФЕ

 

 1. Предложение № 60-00-110/21.05.2019 г., относно партньорство на община Благоевград с ЮЛНЦ „Югозападен обществено-информационен център“ и Сдружение „Търговско-промишлена палата“- гр. Благоевград по проект „Осигуряване на услуги за социално включване и заетост- Мост за включване” по Процедура чрез подбор на проектни предложения BG05M9OP001-2.032 „Социално включване в общността” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020 г.”

Докл. – Йордан Миленков – Председател на КБФЕ

 

 1. Предложение № 60-00-108/20.05.2019 г., относно отпускане на еднократна финансова помощ на жители на Община Благоевград, съгласно приетите от Общински съвет Благоевград критерии и целеви групи.

            Докл. – Гергана Муртова – Председател на КСЖП

                        – Георги Корчев – Председател на КЗ

 

 1. Предложение № 60-00-112/22.05.2019 г., относно покана с вх. № 69-00-481/15.05.2019 г. за свикване на редовно годишно Общо събрание на „Бодрост“ АД, което ще се проведе на 22.06.2019 г. от 10.00 ч.

   Докл. – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

 

 1. Предложение № 60-00-102/14.05.2019 г., относно промяна в структурата на „Специализирана болница за активно лечение по онкология „Св. Мина” ЕООД, Благоевград.

   Докл. – Георги Корчев – Председател на КЗ

               – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

 

 1. Предложение № 60-00-103/14.05.2019 г., относно изтичане срока на възлагане управлението „Биострой” ЕООД- Благоевград.

   Докл.  – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

 

 1. Предложение № 60-00-100/09.05.2019 г., относно откриване на процедура и провеждане на публичен търг за отдаване под наем на имот, частна общинска собственост, за поставяне на преместваем обект.

            Докл. – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

 1. Предложение № 60-00-99/08.05.2019 г., относно заявление с наш вх. № 53-00-514/15.04.2019 г. от г-н Симеон Станоев- председател на НЧ „Арсени Костенцев 1980“, с. Изгрев, общ. Благоевград, за предоставяне безвъзмездно за управление общински нежилищен имот- помещения на втори етаж в сградата на кметството в с. Изгрев, с площ 145,24 кв.м, публична общинска собственост.

  Докл.  – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

 1. Предложение № 60-00-97/07.05.2019 г., относно заявление с вх. № ОС-0215-5/ 29.03.2019г. от Георги Кирилов Тодоров, за прекратяване на съсобственост в УПИ XVI-103 /шестнадесет- сто и три/, кв.32 /тридесет и две/ по плана на с. Селище, общ. Благоевград, съгласно ЗРП одобрен със Заповед № 1124/11.12.1997 г., ПУП-ПР одобрен със Заповед № 670/07.06.2017 г., Допълване КП одобрен със Заповед № 1768/ 02.12.2016г. /за пл.№ 103/ на Кмета на Община Благоевград.

  Докл.  – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

                        Рашко Динков – Председател на КУТКБОЕТ

 1. Предложение № 60-00-98/07.05.2019 г., относно заявление с вх. № ОС-0215-4/ 29.03.2019г. от Павел Тодоров Десподов, за прекратяване на съсобственост в УПИ VIII-215, 216 /осем- двеста и петнадесет, двеста и шестнадесет/, кв.20 /двадесет/ по плана на с. Рилци, общ. Благоевград, съгласно ЗРП одобрен със Заповед № 575/02.07.1982 г., ЧИУлР одобрен със Заповед № 450/10.05.2003 г., Допълване КП одобрен със Заповед № 1069/11.07.2018 г. на Кмета на Община Благоевград.

  Докл.  – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

                        Рашко Динков – Председател на КУТКБОЕТ

           

 1. Предложение № 60-00-95/07.05.2019 г., относно заявление с вх. № ОС-0215-3/25.03.2019г. от Александър Михайлов Иванов за прекратяване на съсобственост в УПИ III, кв. 8 по плана на с. Еленово, общ. Благоевград, съгласно ЗРП одобрен със Заповед № 888/ 10.11.1997г., Заповед № 110/ 05.05.1987г., КП одобрен със Заповед № РД-02-14-1462/27.07.2000г. на Кмета на община Благоевград, представляващ поземлен имот с ид. № 27231.501.269 по Кадастрална карта на с. Еленово, община Благоевград, одобрен със Заповен № РД-18-35/29.06.2015 г. на Изпълнителен директор на АГКК.

  Докл.  – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

                        Рашко Динков – Председател на КУТКБОЕТ

 1. Предложение № 60-00-96/07.05.2019 г., относно Заявление с вх. № 94-00-205/ 25.02.2019г. от Георги Благоев Пандурски за прекратяване на съсобственост в УПИ I, кв. 1 и УПИ II, кв.1 по плана на с. Логодаж, общ. Благоевград, ЗРП одобрен със Заповед № 110/ 05.05.1987г., КП одобрен със Заповед № РД-02-14-1462/27.07.2000г. на Кмета на Община Благоевград.

Докл.    – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

                        Рашко Динков – Председател на КУТКБОЕТ

 

 1. Предложение № 60-00-104/15.05.2019 г., относно заявление с вх. № 94-00-106/28.01.2019 г. от Николета Владиславова Ангелова за закупуване на поземлен имот с пл. № 254 (две пет четири), кв. 20 по плана на с. Зелен дол, община Благоевград.

Докл.    – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

                        Рашко Динков – Председател на КУТКБОЕТ

 

 1. Предложение № 60-00-111/22.05.2019 г., относно даване съгласие по реда на чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА за разрешаване изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на плана за регулация и застрояване (ПРЗ) на УПИ I 6149 в 11 по плана на “Промишлена зона”, Благоевград за промяна на улична регулационна линия с О.Т. 9 – О.Т. 11 – О.Т. 14 по имотна граница на имот с идентификатор 04279.619.16 по кадастралната карта на Благоевград, улична регулационна линия с О.Т. 19 – О.Т. 16 по имотна граница на имот с идентификатор 04279.619.16 по кадастралната карта на Благоевград и отреждане на УПИ I в 11 по плана на “Промишлена зона”, Благоевград за имот с идентификатор 04279.619.16 по кадастралната карта на Благоевград с предназначение “за търговски комплекс”, като част от комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл. 150 от ЗУТ.

Докл. – Рашко Динков – Председател на КУТКБОЕТ

                        – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

 

 1. Предложение № 60-00-93/15.04.2019 г., относно разрешаване, по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, изработване на Подробен устройствен план (ПУП)- парцеларен план (ПП) за трасе на канализация до имот с № 006012, местност „Чуката”, землище на с. Изгрев, общ. Благоевград, засягащо и ограничаващо ползването на имоти с № 000100 (полски път- общинска собственост), № 008023 (полски път- общинска собственост) в землището на с. Изгрев, общ. Благоевград и даване съгласие за преминаване през имоти- общинска собственост, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА.

            Докл. – Рашко Динков – Председател на КУТКБОЕТ

                        – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

                       

 1. Предложение № 60-00-106/20.05.2019 г., относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план – план за застрояване за имот с идентификатор 04279.130.154 в местността “Пенков чифлик- Ш.39” по кадастралната карта на Благоевград за промяна предназначението от “нива” за “автомивка, пункт за годишни технически прегледи, склад за авточасти, ресторант, магазини и кафе”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона- “Смф1”; Височина на застрояване- до 10.00м; Кинт- 1.5; Плътност на застрояване- максимум 50%; Плътност на озеленяване- минимум 30%.

            Докл. – Рашко Динков – Председател на КУТКБОЕТ

                        – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

 

 1. Предложение № 60-00-105/17.05.2019 г., относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план- план за застрояване за имот с № 82.2492 по плана на новообразуваните имоти на местност “Чешмата”, землище на с. Рилци, общ. Благоевград с цел промяна предназначението от “нива” за “вилно строителство”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона- “Ов”; Височина на застрояване- до 7.00 м; Максимална стойност на Кинт.- 0,8; Плътност на застрояване – максимум 40%; Минимална озеленена площ- 50%.

            Докл. – Рашко Динков – Председател на КУТКБОЕТ

                        – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

 

 

РАДОСЛАВ ТАСКОВ

Председател на ОбС – Благоевград            

27.05.2019 година

Благоевград

 

 

коментара

Крими

СНИМКА / Окръжен съд – Благоевград остави в ареста мъжа от село Лъжница, заплашвал съселяните си с убийство в социалните мрежи

Публикувано

на

Днес, тричленен състав на Окръжен съд – Благоевград потвърди определението на Районен съд – Гоце Делчев и остави в ареста Шабан Х. Мемиш  от село Лъжница, обвинен в закана с убийство, престъпление по чл.144,ал.3.

Съобразявайки се и със заключението от направените съдебно-технически експертизи на видеоклиповете, окръжните съдии счетоха, че е на лице обосновано предположение за съпричастността на обвиняемият Шабан  Х. Мемиш  към деянието, за което е обвинен, а именно заплахи за саморазправа и убийство към хора от родното му село Лъжница и в частност от детската градина, които той е записал и споделил в профила си в социална мрежа.

Определението на съда е окончателно.

коментара

Продължете с четенето

Новини

Обвиняем за умишлено убийство на мъж в гр. Белица е предаден на съд

Публикувано

на

Окръжна прокуратура – Благоевград е внесла за разглеждане в съда обвинителен акт срещу Д.Г. (на 64 години) за извършено от него престъпление по чл. 115 от Наказателния кодекс.

Обвиняемият Г. живее на ул. „Алекса Сачков“ в гр. Белица заедно със съпругата си Т.Г. Отношенията между двамата били влошени от много години, поради честата употреба на алкохол от страна на мъжа. Между съпрузите често имало разпри, възниквали скандали, при които Д.Г. упражнявал и домашно насилие спрямо жена си. По този повод от Районен съд – Разлог били издавани заповеди за незабавна защита през м. март 2015 г. и през м. февруари 2019 г.

На 24.03.2019 г. вечерта обвиняемият отново тормозел Т.Г., обиждал я и хвърлял различни предмети по нея, след което й нанесъл побой.

На сутринта пострадалата отишла в дома на дъщеря си на съседна улица, която живеела на съпружески начала с М.И., като им споделила за случилото се. Същия ден те я закарали до гр. Разлог, където жената се срещнала с адвокат във връзка със завеждане на ново дело срещу Д.Г. Освен това Т.Г. подала жалба в Районна прокуратура – Разлог, по която била образувана преписка.

Тримата се прибрали с автомобила в гр. Белица. Пред магазин, в близост до дома им, пострадалата видяла обвиняемия Г. да пие бира. Между него и М.И. имало пререкания. Около 18 ч. Т.Г. се отправила към полицейския участък и подала сигнал срещу съпруга си. По-късно отишла да вечеря в дома на дъщеря си и зет си. Не след дълго там дошъл и обвиняемия Г., като настоял жена му да се прибере. Тя се съгласила, но след като стигнали къщата им, съпругът започнал с тесла да нанася удари по главата й. Жената започнала да вика за помощ. В същото време М.И. я чул и заедно със съпругата си отишъл в дома на тъщата си. Докато М.И. се опитвал да спре обвиняемия, същият му нанесъл две прободно-порезни наранявания с нож – в лявото бедро и в областта на шията.

Притискайки с ръка кървящата рана, пострадалият си тръгнал от местопроизшествието, но на път за дома си паднал. Съпругата му се опитала да му помогне. Свидетели на инцидента подали сигнал на телефон 112.

Пострадалият бил транспортиран до болница в гр. Разлог, където била констатирана смъртта му. От заключението на назначената в хода на досъдебното производство съдебно-медицинска експертиза е видно, че смъртта на М.И. се дължи на остра кръвозагуба, причинена от прободно-порезно нараняване на шията. Именно то довело до прекъсване и кръвоизлив от жизнено важни, големи кръвоносни съдове.

Изпратените на място полицейски служители намерили обвиняемия да се укрива на втория етаж на плевнята и го задържали.

Предстои съдът да насрочи разпоредително заседание по делото.

коментара

Продължете с четенето
loading...

Facebook

КАЛЕНДАР

ноември 2019
П В С Ч П С Н
« окт.    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

ПОПУЛЯРНИ