Свържете се с нас

Новини

ДНЕВЕН РЕД НА ОбС – БЛАГОЕВГРАД ЗА 31 МАЙ 2019 г.

Публикувано

на

На основание чл. 25, ал. 1 от ЗМСМА свиквам редовно заседание на Общински съвет  Благоевград на 31 май 2019 г. /петък/ от 09.30 ч. в зала „22-ри септември” на общината при следния проект за

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 1. Заявление с вх. № В-00-190/23.05.2019 г., от Румен Кузманов Калайджиев- общински съветник в Общински съвет Благоевград, относно изказване извън древния ред по обществено значим въпрос.

 

 1. Питане с вх. № 94-00-447/15.04.2016 г., от Валери Смиленов- общински съветник при Общински съвет Благоевград.

 1. Предложение 60-00-109/21.05.2019 г., относно проект за изменение на Правилника за работа на фонд „Култура“ на Община Благоевград.

Докл. – Ивайло Златанов – Председател на КОКВ

 

 1. Предложение 60-00-101/13.05.2019 г., относно приемане на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби на Община Благоевград за 2019 година.

            Докл. – Ивайло Златанов – Председател на КОКВ

 

 1. Предложение № 60-00-107/20.05.2019 г., относно подготовка на проектно предложение на Община Благоевград по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 г.“, Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. на МРРБ, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Инвестиционен приоритет: „Интегриран градски транспорт“.

            Докл. – Йордан Миленков – Председател на КБФЕ

 

 1. Предложение № 60-00-110/21.05.2019 г., относно партньорство на община Благоевград с ЮЛНЦ „Югозападен обществено-информационен център“ и Сдружение „Търговско-промишлена палата“- гр. Благоевград по проект „Осигуряване на услуги за социално включване и заетост- Мост за включване” по Процедура чрез подбор на проектни предложения BG05M9OP001-2.032 „Социално включване в общността” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020 г.”

Докл. – Йордан Миленков – Председател на КБФЕ

 

 1. Предложение № 60-00-108/20.05.2019 г., относно отпускане на еднократна финансова помощ на жители на Община Благоевград, съгласно приетите от Общински съвет Благоевград критерии и целеви групи.

            Докл. – Гергана Муртова – Председател на КСЖП

                        – Георги Корчев – Председател на КЗ

 

 1. Предложение № 60-00-112/22.05.2019 г., относно покана с вх. № 69-00-481/15.05.2019 г. за свикване на редовно годишно Общо събрание на „Бодрост“ АД, което ще се проведе на 22.06.2019 г. от 10.00 ч.

   Докл. – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

 

 1. Предложение № 60-00-102/14.05.2019 г., относно промяна в структурата на „Специализирана болница за активно лечение по онкология „Св. Мина” ЕООД, Благоевград.

   Докл. – Георги Корчев – Председател на КЗ

               – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

 

 1. Предложение № 60-00-103/14.05.2019 г., относно изтичане срока на възлагане управлението „Биострой” ЕООД- Благоевград.

   Докл.  – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

 

 1. Предложение № 60-00-100/09.05.2019 г., относно откриване на процедура и провеждане на публичен търг за отдаване под наем на имот, частна общинска собственост, за поставяне на преместваем обект.

            Докл. – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

 1. Предложение № 60-00-99/08.05.2019 г., относно заявление с наш вх. № 53-00-514/15.04.2019 г. от г-н Симеон Станоев- председател на НЧ „Арсени Костенцев 1980“, с. Изгрев, общ. Благоевград, за предоставяне безвъзмездно за управление общински нежилищен имот- помещения на втори етаж в сградата на кметството в с. Изгрев, с площ 145,24 кв.м, публична общинска собственост.

  Докл.  – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

 1. Предложение № 60-00-97/07.05.2019 г., относно заявление с вх. № ОС-0215-5/ 29.03.2019г. от Георги Кирилов Тодоров, за прекратяване на съсобственост в УПИ XVI-103 /шестнадесет- сто и три/, кв.32 /тридесет и две/ по плана на с. Селище, общ. Благоевград, съгласно ЗРП одобрен със Заповед № 1124/11.12.1997 г., ПУП-ПР одобрен със Заповед № 670/07.06.2017 г., Допълване КП одобрен със Заповед № 1768/ 02.12.2016г. /за пл.№ 103/ на Кмета на Община Благоевград.

  Докл.  – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

                        Рашко Динков – Председател на КУТКБОЕТ

 1. Предложение № 60-00-98/07.05.2019 г., относно заявление с вх. № ОС-0215-4/ 29.03.2019г. от Павел Тодоров Десподов, за прекратяване на съсобственост в УПИ VIII-215, 216 /осем- двеста и петнадесет, двеста и шестнадесет/, кв.20 /двадесет/ по плана на с. Рилци, общ. Благоевград, съгласно ЗРП одобрен със Заповед № 575/02.07.1982 г., ЧИУлР одобрен със Заповед № 450/10.05.2003 г., Допълване КП одобрен със Заповед № 1069/11.07.2018 г. на Кмета на Община Благоевград.

  Докл.  – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

                        Рашко Динков – Председател на КУТКБОЕТ

           

 1. Предложение № 60-00-95/07.05.2019 г., относно заявление с вх. № ОС-0215-3/25.03.2019г. от Александър Михайлов Иванов за прекратяване на съсобственост в УПИ III, кв. 8 по плана на с. Еленово, общ. Благоевград, съгласно ЗРП одобрен със Заповед № 888/ 10.11.1997г., Заповед № 110/ 05.05.1987г., КП одобрен със Заповед № РД-02-14-1462/27.07.2000г. на Кмета на община Благоевград, представляващ поземлен имот с ид. № 27231.501.269 по Кадастрална карта на с. Еленово, община Благоевград, одобрен със Заповен № РД-18-35/29.06.2015 г. на Изпълнителен директор на АГКК.

  Докл.  – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

                        Рашко Динков – Председател на КУТКБОЕТ

 1. Предложение № 60-00-96/07.05.2019 г., относно Заявление с вх. № 94-00-205/ 25.02.2019г. от Георги Благоев Пандурски за прекратяване на съсобственост в УПИ I, кв. 1 и УПИ II, кв.1 по плана на с. Логодаж, общ. Благоевград, ЗРП одобрен със Заповед № 110/ 05.05.1987г., КП одобрен със Заповед № РД-02-14-1462/27.07.2000г. на Кмета на Община Благоевград.

Докл.    – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

                        Рашко Динков – Председател на КУТКБОЕТ

 

 1. Предложение № 60-00-104/15.05.2019 г., относно заявление с вх. № 94-00-106/28.01.2019 г. от Николета Владиславова Ангелова за закупуване на поземлен имот с пл. № 254 (две пет четири), кв. 20 по плана на с. Зелен дол, община Благоевград.

Докл.    – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

                        Рашко Динков – Председател на КУТКБОЕТ

 

 1. Предложение № 60-00-111/22.05.2019 г., относно даване съгласие по реда на чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА за разрешаване изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на плана за регулация и застрояване (ПРЗ) на УПИ I 6149 в 11 по плана на “Промишлена зона”, Благоевград за промяна на улична регулационна линия с О.Т. 9 – О.Т. 11 – О.Т. 14 по имотна граница на имот с идентификатор 04279.619.16 по кадастралната карта на Благоевград, улична регулационна линия с О.Т. 19 – О.Т. 16 по имотна граница на имот с идентификатор 04279.619.16 по кадастралната карта на Благоевград и отреждане на УПИ I в 11 по плана на “Промишлена зона”, Благоевград за имот с идентификатор 04279.619.16 по кадастралната карта на Благоевград с предназначение “за търговски комплекс”, като част от комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл. 150 от ЗУТ.

Докл. – Рашко Динков – Председател на КУТКБОЕТ

                        – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

 

 1. Предложение № 60-00-93/15.04.2019 г., относно разрешаване, по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, изработване на Подробен устройствен план (ПУП)- парцеларен план (ПП) за трасе на канализация до имот с № 006012, местност „Чуката”, землище на с. Изгрев, общ. Благоевград, засягащо и ограничаващо ползването на имоти с № 000100 (полски път- общинска собственост), № 008023 (полски път- общинска собственост) в землището на с. Изгрев, общ. Благоевград и даване съгласие за преминаване през имоти- общинска собственост, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА.

            Докл. – Рашко Динков – Председател на КУТКБОЕТ

                        – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

                       

 1. Предложение № 60-00-106/20.05.2019 г., относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план – план за застрояване за имот с идентификатор 04279.130.154 в местността “Пенков чифлик- Ш.39” по кадастралната карта на Благоевград за промяна предназначението от “нива” за “автомивка, пункт за годишни технически прегледи, склад за авточасти, ресторант, магазини и кафе”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона- “Смф1”; Височина на застрояване- до 10.00м; Кинт- 1.5; Плътност на застрояване- максимум 50%; Плътност на озеленяване- минимум 30%.

            Докл. – Рашко Динков – Председател на КУТКБОЕТ

                        – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

 

 1. Предложение № 60-00-105/17.05.2019 г., относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план- план за застрояване за имот с № 82.2492 по плана на новообразуваните имоти на местност “Чешмата”, землище на с. Рилци, общ. Благоевград с цел промяна предназначението от “нива” за “вилно строителство”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона- “Ов”; Височина на застрояване- до 7.00 м; Максимална стойност на Кинт.- 0,8; Плътност на застрояване – максимум 40%; Минимална озеленена площ- 50%.

            Докл. – Рашко Динков – Председател на КУТКБОЕТ

                        – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

 

 

РАДОСЛАВ ТАСКОВ

Председател на ОбС – Благоевград            

27.05.2019 година

Благоевград

 

 

коментара

Новини

Костенурки и змии на пътя, какво да правим?

Публикувано

на

Агенция „Пътна инфраструктура“ обяви началото на обществена поръчка за провеждане на мониторинг върху популациите на два вида сухоземни костенурки и два вида змии в участъка на първокласен път Е-79 София – Кулата, преминаващ през Кресненското дефиле, съобщи пресцентърът на организацията. Става въпрос за шипобедрена костенурка, шипоопашата костенурка, ивичест смок и леопардов смок. Изследванията ще се извършват в продължение на 4 години. Индикативната стойност на обществената поръчка е 288 хил. лв. с ДДС. Средствата са осигурени от Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г., която се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и националния бюджет.

Ние ще обърнем внимание на стария път между кв. „Струмско“ и с. Железница (община Симитли). Читатели на Топ Преса сигнализират, че ежедневно виждат змии и костенурки да преминават през пътното платно. Едва ли има човек който ще спре автомобила си за да помогне на змия, но ето какво може да направите, ако видите костенурка на асфалта…

Целият материал четете в печатното издание на Топ Преса!

коментара

Продължете с четенето

Новини

Каравана Топлица търси за работа готвачи и сервитьори!!!

Публикувано

на

Каравана Топлица търси за работа готвачи и сервитьори!!!

Телефон за връзка: 0895448361

коментара

Продължете с четенето
Loading...
loading...

Магазин за бои и мазилки JUB

Facebook

КАЛЕНДАР

юни 2019
П В С Ч П С Н
« май    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

ПОПУЛЯРНИ