Свържете се с нас

Хороскоп

ХОРОСКОП ЗА 27 МАЙ

Публикувано

на

ОВЕН
Щастливи и доста еуфорични започвате новата седмица. Има хубави промени около Овните и това е достатъчно основание за радостното ви настроение. Някои от вас ще присъстват на прием, коктейл или друга подобна приятелска сбирка. По професионални проблеми е добре да се вслушвате в съветите на ваши колеги.

ТЕЛЕЦ
В понеделник на Телците предстои много работа, но и нараства влиянието им спрямо околните. Мъжете Телци са се погрижили за солидния си имидж. Добри финансови постижения се определят за днес, но е много важно делата, които ви касаят, да вършите щателно и докрай. В професионален аспект не издавайте информация.

БЛИЗНАЦИ
Промяна в ситуацията около вас ще ви подтикне към търсене на допълнителна информация за изясняване на обстановката. Може би в тази връзка би ви помогнал съветът на мъж от дома ви. Освен това е хубаво да наблегнете на контактите в понеделник – носят радост, придобивки и нови открития. Професионалният ден е много приятен.

РАК
Хубав ден за придобивки при Раците, особено за жените. В понеделник за повечето дами от знака се предоставя възможността да уредят финансови въпроси, които ги интересуват отдавна. Възможно е да получите информация в дома си по този повод. Работният ден ще е приятен, мнозина ще присъстват на празнично честване.

ЛЪВ
За мнозина Лъвове понеделник се свързва с присъствие на тържество, коктейл или друг вид приятна церемония. Някои от вас имат професионални проблеми на база пари и днес е подходящо да се заемете с разрешаването им. Ще се наложи консултация с юридическо лице, компетентно в тази област.

ДЕВА
Характерното за Девите днес е, че ще се ползват от услугите на мъж по интересуващи ги въпроси. Хубавите известия и ползотворните контакти също не са за пренебрегване. Има професионални трансформации около вас и в понеделник ще се радвате на изгода. Необходимо е да се задействате по интересуващи ви въпроси.

ВЕЗНИ
Интересна и полезна информация ще получите днес. Все пак внимавайте с поведението. Не давайте израз на любопитство. Понеделник е много сполучлив, но и вие ще допринесете за това с действията си. Действително доста работа ви предстои, но и справянето ви е безупречно. Разчитайте на съдружници и партньори.

СКОРПИОН
Започвате новата седмица с придобивки и печалби. Не е задължително обаче да са с финансов характер, важни са изгодните обстоятелства за вас днес. Денят е много благоприятен за Скорпионите и ползотворен за професионалната ви реализация. В службата не давайте гласност на плановете си.

СТРЕЛЕЦ
Хубав ден е понеделник за Стрелците, мнозина са поканени да присъстват на някакво тържество. Частични проблеми възникват на работното ви място и най-вероятно касаят пари. В такъв случай е подходяща намесата на компетентно лице или се възползвайте от съветите на мъж. Бъдете предпазливи с приятели или хора от близкото ви обкръжение. Тяхната загриженост, която демонстрират пред вас, е лицемерна.

КОЗИРОГ
Понеделник е твърде трудов ден и повечето работа пада върху мъжете от Козирог. Определено успешно започвате седмицата и ще се радвате на удовлетворяващи ви резултати. Въпросът с финансите е зависим от мъж, който ще ви бъде полезен в това отношение. Най-вероятно ще получите пари, дадени назаем, или печалба от игра, в която участвате. В службата има трансформации, налагащи предпазливост.

ВОДОЛЕЙ
Не е учудващо, че представителите на Водолей отново са в услуга на околните. Това е особено валидно за дамите. Действително подобрената ситуация около вас ви стимулира за подобни реакции, но и не можете да изневерите на алтруизма си. Денят се явява като печеливш. Ще ви се наложи да потърсите съвет от адвокат по въпроси с наследствен имот, за който има доста апетити.

РИБИ
Силно благоприятен е понеделник, чудесни са резултатите по финансови въпроси, но се пазете от емоционално мислене, защото ще сгрешите. Бизнесмените да се вслушват в съвет от партньор. Спрямо съдружници обаче бъдете по-предпазливи, защото сериозно ви наблюдават и това може да не е случайно. Прокрадва се някакво съмнение около вашата лоялност, но ще се убедят в противното.

коментара

Реклама
loading...

Интервюта

Очаквайте!!! Този петък в Топ Преса!

Публикувано

на

Този петък, говори  заместник-кметът по култура и хуманитарни дейности на Община Благоевград Христина Шопова!

ВНИМАНИЕ РОДИТЕЛИ !!!

Знаете ли какво консумират децата ви?

Джумайки с МЪРША само за 1,10 лв. ?!?!

ОЧАКВАЙТЕ !!!

21 юни 2019 г.

САМО В ТОП ПРЕСА…

коментара

Продължете с четенето

Хороскоп

Хороскоп за 17 юни

Публикувано

на

ОВЕН

По­не­дел­ник се ха­рак­те­ри­зи­ра с някои труд­нос­ти за Ов­ни­те, кои­то лес­но мо­же­те да прео­до­лее­те, ако из­бег­не­те спо­ро­ве­те и по­ле­ми­ки­те с хо­ра от служ­ба­та ви. То­ва са ва­ши неп­рия­те­ли, кои­то ще се опи­тат да ви уя­звят. По­ло­жи­тел­ни­те съ­би­тия ка­саят нео­чак­ва­но съоб­ще­ние, кое­то по­ве­че­то от вас ще по­лу­чат в до­ма.

ТЕЛЕЦ

По­ве­че­то от Тел­ци­те имат шан­са да се реа­ли­зи­рат по нов на­чин в биз­не­са. Ста­ва въп­рос за сдру­же­ние, кое­то оби­кно­ве­но ка­сае тър­гов­ска дей­ност или съв­мес­тна ра­бо­та. Про­фе­сио­нал­ният ден изи­сква по­ве­че със­ре­до­то­ча­ва­не на ра­бот­но­то място. Някои от вас ще нау­чат неп­рия­тни но­ви­ни, не им об­ръ­щай­те вни­ма­ние.

БЛИЗНАЦИ

По­не­дел­ник не е до­бър ден за Близ­на­ци­те. Ще ра­зис­ква­те в служ­ба­та оп­ре­де­ле­ни въп­ро­си, кое­то мо­же да се яви при­чи­на за сил­на нер­вна въз­бу­да от ва­ша стра­на. Доб­ро раз­ви­тие ще имат кон­так­ти­те ви, кои­то мно­го чес­то зас­ягат въз­мож­нос­тта за взаим­ни дей­ствия в биз­не­са. Мно­зи­на от вас ще по­лу­чат нео­чак­ва­но из­вес­тие.

РАК

Ра­ци­те ще се за­рад­ват на ху­ба­во из­вес­тие за ра­бо­та­та им или по де­ло­ви въп­рос, кой­то оз­на­ча­ва до­пъл­ни­тел­на дей­ност за тях. Днес ще се сблъс­ка­те и с неп­рия­тнос­ти, кои­то се от­насят до дър­жав­ни ад­ми­нис­тра­ции. Има­те не­раз­ре­ше­ни проб­ле­ми, мо­же би па­рич­ни дъл­го­ве. Пред­стои ви про­фе­сио­нал­на пром­яна – пред­ло­же­ние за но­ва ра­бо­та.

ЛЪВ

Лич­ни­те ви въз­мож­нос­ти са на ви­со­та и днес всич­ки от Лъв са в със­тоя­ние да се справят със съот­вет­ни­те за­да­чи. Но са­мо­чувс­твие­то ви крие дру­га опа­снос­т за еве­нтуал­но от­ла­га­не на пое­ти де­ла и ан­га­жи­мен­ти. За дру­ги по­не­дел­ник съз­да­ва труд­нос­ти в сфе­ра­та на фи­нан­си­те. Ще бъ­де­те край­но ог­ра­ни­че­ни за де­ло­ва реа­ли­за­ция.

ДЕВА

Де­ви­те днес ще имат ус­пе­хи в де­ло­вия си жи­вот, но те са край­но за­ви­си­ми от кон­так­ти­те ви. На­со­че­те се из­цяло към дей­ствия в об­лас­тта на за­ни­ма­ния­та ви и из­бягвай­те кон­так­ти­те за раз­го­во­ри по де­ло­ви въп­ро­си. Ще пос­лед­ва неп­рия­тна раз­връз­ка за вас. Биз­нес­ме­ни­те ще се за­рад­ват от по­зи­тив­но­то от­но­ше­ние на влия­тел­ни хо­ра.

ВЕЗНИ

Вез­ни­те са бла­го­раз­по­ло­же­ни към око­лни­те в по­не­дел­ник и в по­ве­че­то слу­чаи ще им съ­дей­стват в из­пъл­не­ние­то на някак­ви за­да­чи. Ако оба­че раз­чи­та­те, че то­ва ще нап­ра­ви въп­рос­ни­те хо­ра по-бла­гос­клон­ни към вас, гре­ши­те. На ра­бот­но­то място денят мо­же да про­те­че труд­но за някои от вас, по­ра­ди въз­ник­на­ли­те спо­ро­ве.

СКОРПИОН

За да про­те­че денят ви нор­мал­но, е необ­хо­ди­мо да из­бягва­те сло­вес­ни­те сблъ­съ­ци. Ос­вен че те мо­гат да ви нав­редят в де­ло­во от­но­ше­ние, не е из­клю­че­но да съ­будят не­га­тив­ни­те ка­чес­тва у вас и някои от Скор­пио­ни­те да се пос­ветят на от­мъ­ще­ние­то. То­ва е не­нуж­но ха­бе­не на нер­ви и от­кло­не­ние от пре­ки­те ви за­дъл­же­ния.

СТРЕЛЕЦ

Стрел­ци­те не пре­цен­яват доб­ре об­ста­нов­ка­та, в коя­то се на­ми­рат, и чес­то се заб­луж­да­ват от­нос­но въз­мож­нос­ти­те си. Про­фе­сио­нал­ният ден ще бъ­де тру­ден и из­пъл­нен с ог­ра­ни­че­ния. Ус­пе­хи­те, кои­то ще пос­лед­ват при дру­ги, са га­ран­ти­ра­ни, бла­го­да­ре­ние на ак­тив­нос­тта ви. Биз­нес­ме­ни­те ще по­лу­чат по­ка­на за обе­ди­не­ние на уси­лия­та с парт­ньо­ри. Това ще затвърди финансовата ви стабилност и ще внесе спокойствие у вас.

КОЗИРОГ

Аг­ре­сия­та над­дел­ява у мно­го от пред­ста­ви­те­ли­те на Ко­зи­рог, кое­то днес ще им до­не­се по­ве­че неп­рия­тнос­ти, от­кол­ко­то пол­за. Мо­же би е доб­ре да пос­лу­ша­те съ­ве­та, кой­то ще от­пра­ви към вас бли­зък прия­тел. Ина­че доб­ри­те въз­мож­нос­ти не лип­сват и те мо­гат да бъ­дат прак­ти­чес­ки опо­лзот­во­ре­ни, ако дей­ства­те уме­ре­но, но настъпателно. Проявете съобразителност в бизнес разговор, не искайте повече отколкото можете да дадете.

ВОДОЛЕЙ

Во­до­леи­те ще ус­пеят да се справят със за­да­чи­те си за деня, ако пестят вре­ме­то си и стрик­тно дей­стват по оп­ре­де­ле­на­та ра­бо­та. По­не­дел­ник е за­бе­ле­жи­те­лен с доб­ри­те из­вес­тия и пред­ло­же­ния, кои­то ще бъ­дат от­пра­ве­ни към вас. В по­ве­че­то слу­чаи те са де­ло­ви и ще ста­би­ли­зи­рат  по­зи­ции­те ви, а в мно­го от­но­ше­ния и про­фе­сио­нал­ния рес­пект. Жена ще се опита да ви оклевети, но запазете спокойствие, всичко ще се изясни.

РИБИ

При Ри­би­те по­не­дел­ник от­беля­зва но­ви от­но­ше­ния на ра­бот­но­то място, как­то и зо­ра­та на но­ви въз­мож­нос­ти. Не са мал­ко слу­чаи­те, при кои­то ста­ва въп­рос за слу­жеб­но по­ви­ша­ва­не или за гла­су­ва­не на по-гол­ямо до­ве­рие. То­зи акт ка­сае и фи­нан­со­ва ста­би­ли­за­ция и за­сил­ва­не на лич­ни­те ви въз­мож­нос­ти. Очаквате някакво известие, свързано с вашия личен живот или отнасящо се за финансовата ви стабилизация.

коментара

Продължете с четенето
Loading...
loading...

Магазин за бои и мазилки JUB

Facebook

КАЛЕНДАР

юни 2019
П В С Ч П С Н
« май    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

ПОПУЛЯРНИ