Свържете се с нас

Таблоид

Днес избори за Европейски парламент се провеждат в 21 от 28-те държави-членки на ЕС

Публикувано

на

Днес избори за Европейски парламент се провеждат в 21 от 28-те държави-членки на ЕС, включително, България, Франция, Германия и Полша.

Първи своя глас дадоха британците и холандците на 23ти май, ирландците гласуваха на 24 май, а вчера пред избирателните урни застанаха в Латвия, Малта и Словакия. В Чехия гласоподавателите имаха два дни, за да стигнат до избирателните секции.

Над 400 милиона европейци имат право на глас във вота. Те трябва да изберат за нов петгодишен мандат 751 членове на Европейския парламент – една от основните институции на евроблока. Окончателните резултати от вота ще бъдат обявени днес вечерта след края на изборния ден.

коментара

Таблоид

Дъбов и Гуцанов организират протест срещу Нинова на Позитано 20

Публикувано

на

Автобуси с хора, организирани от Димитър Дъбов и Борислав Гуцанов, се готвят да отпътуват към централата на БСП в София, където в неделя се събира пленумът на партията.

Затова и се очаква единият от автобусите да бъде именно от Варна. От централата коментираха за БЛИЦ, че са чули за такава организация, но според тях не това е начинът да се решават вътрешни конфликти.

Мястото за спорове и различни мнения е в колективните органи на партията, в случая Националният съвет. “Всеки, който има различно мнение, може да го изложи там и колективният орган ще реши.

Явно целта не е сблъсък на аргументи, а цирк за пред медиите. За съжаление това ще бъде поредният удар по цялата партия”, заявиха още от централата.

коментара

Продължете с четенето

Таблоид

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ПЕТРИЧ И ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА КЪМ НЕГО

Публикувано

на

Във връзка с изискванията на нормативната уредба на 18.11.2019г. се открива процедура за провеждане на консултации по изготвения Предварителен проект на Общ устройствен план (ОУП) на община Петрич, включително и на Доклад за Екологична оценка (ЕО) към него.

Възложител на ОУП и на ЕО е Община Петрич с адрес: гр. Петрич, ул. „Цар Борис III“ №24, Телефон, 0745/69112, факс: 0745/62090, eл. поща: oa_petrich@mbox.contact.bg

Лице за връзка: Димитър Бръчков, кмет на община Петрич.

Общият устройствен план на община Петрич е разработен в изпълнение на Договор № 116/12.09.2017 г., с предмет: „Изработване на проект за общ устройствен план на община Петрич“, сключен между „Географика“ ООД и община Петрич.

Органът, отговорен за одобряването на ОУП е Общински експертен съвет по устройство на територията. Органът отговорен за прилагането на ОУП е Община Петрич.

ОУП се финансира по Споразумение № РД – 02 – 30 – 189/21.06.2016 г. за финансово подпомагане изработването на проект на Общ устройствен план на Община Петрич (ОУПО) с МРРБ и собствено участие на Община Петрич, разработва се двуфазно и е с прогнозен период на действие 20 години.

Главната цел на ОУП на община Петрич е да бъде създадена оптимална пространствена и функционална структура на развитие, както и да бъде изградено комплексно устройство на общината в единство на урбанизираните структури със съществуващите природна и антропогенна среда и специфични социално-икономически условия. Планът определя визията, целите и стратегията на пространственото развитие, както и преобладаващото предназначение и начин на устройство на отделните структурни части на територията, която обхваща, за следващите 15-20 години.

Целите на ОУП са както следва:

 • създаване на необходимите устройствени условия за реализиране на стратегическите документи по Закона за регионалното развитие /ЗРР/ – Националната стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2012- 2022 г.; Регионален план за развитие на Югозападен район 2014-2020г.; Областна стратегии за развитие на област Благоевград 2014-2020 г.; Общински план за развитие на община Петрич. Извеждане на устройствени проблеми, произтичащи от ОУПО, които да бъдат включени в ежегодните програми за прилагане на ОПР;
 • съобразяване на предвижданията на ОУП с документи за стратегическото планиране на пространственото развитие, а именно: Национална концепция за пространствено развитие за периода 2013-2025 г.;
 • създаване условия за социално-икономическото развитие, чрез стимулиране на публично-частното партньорство;
 • осигуряване на условия за опазване околната среда и обектите на културно наследство;
 • развитие на основните функционални системи – “Обитаване”, “Труд”, “Обслужване”, “Отдих”;
 • създаване на ОУП като инструмент за ползване на финансовите ресурсите на оперативните програми, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз.

Основните задачи на ОУП, които са изпълнени с оглед постигане на целите на плана са:

 • определена е общата структура на територията – предмет на плана и преобладаващото предназначение на съставните и структурните ѝ части, местоположението и границите на урбанизираните територии, земеделските територии; горските територии, защитените територии, защитените зони, зоните с местообитания, зоните по „Натура 2000″, санитарно-охранителните зони на водоизточници, археологически обекти и зони с концентрация на паметници на недвижимото културно наследство, нарушените територии за възстановяване, водните течения и площи, територии и отделни терени със специално, с друго или със смесено предназначение;
 • означени са земеделските и горските територии, които ще променят предназначението си в неземеделски територии, и тези от тях, които ще придобият статут на урбанизирани територии;
 • определен е общия режим на устройство на всяка от териториите по предходната точка, който включва най-общи цели, мерки и изисквания за тяхното опазване, използване, изграждане и развитие;
 • показани са извънурбанизираните територии – изключителна държавна, публична държавна и публична общинска собственост, и режимът на тяхното устройство;
 • представено е разположението на мрежите и съоръженията на транспортната и техническата инфраструктура и сервитутните им зони на територията на общината и връзките им с мрежите и съоръженията на териториите на съседни общини и с инфраструктурни мрежи, съоръжения и обекти от национално значение;
 • означени са териториите с вероятно разпространение на предвидими природни бедствия и необходимите превантивни мерки и начин за устройство и защита;
 • определени са териториите за активно прилагане на ландшафтно-устройствени мероприятия и естетическо оформяне, в т.ч. териториите за превантивна устройствена защита съгласно чл. 10, ал. 3 от ЗУТ;
 • определени са територии за специални обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната, и прилежащи към тях забранени и сервитутни зони.

 Също така с оглед постигане на целите на плана са определени:

 • нормативната основа на териториалния обхват за пространствено развитие на общината и нейното демографско развитие;
 • функционалното предназначение на терените по структурни единици с техните насочващи пространствени и социални параметри;
 • вътрешната структура и елементи на функционалните системи Обитаване, Труд и Отдих;
 • организацията, йерархична съподчиненост и локализиране на основните елементи от социалния сервиз;
 • структурата, трасетата и принципите за връзките между елементите на главната комуникационна мрежа;
 • развитието, оразмеряването и провеждането на елементите на инженерните мрежи;
 • елементите от зелената система на общината;
 • условия за поддържане на екологическото равновесие и опазване на околната среда от неблагоприятни антропогенни въздействия;
 • условия за баланс между реализацията на ресурсния потенциал на територията на общината и опазването на богатото ѝ природно наследство;
 • допустимо натоварване на естествените рекреационни ресурси.

В обхвата на ОУП попадат части от пет защитени зони от Натура 2000: BG0002098 „Рупите“ за опазване на дивите птици и 4 зони по Директивата за опазване на природните местообитания – ЗЗ BG0001023 „Рупите-Струмешница“, ЗЗ BG0000167 „Беласица“, ЗЗ BG0000224 „Огражден-Малешево“ и ЗЗ BG0001028 „Среден Пирин-Алиботуш“, поради което, като приложение към ЕО, е изготвен и доклад за оценка на въздействието на ОУП върху предмета и целите на опазване в защитените зони.

Проектът на ОУП подлежи на задължително обществено обсъждане по реда на чл.127 (1) от ЗУТ като то ще се проведе на 23.12.2019 г. от 10.30 часа в Заседателната зала на ОбС на партерния етаж от сградата на ОбА – Петрич, ул. „Цар Борис III“ №24.

Общият устройствен план и доклада за Екологичната оценка към него са на разположение на интересуващите се в сградата на Общинска администрация, гр. Петрич,  ул. „Цар Борис III“ №24, стая 402, всеки работен ден от 9.30 до 17.30 часа, както и на интернет адрес: http://petrich.bg.

Становища и мнения по ПП на ОУП и ЕО могат да се депозират в деловодството на Община Петрич, на факс  0745/62090  или на електронна поща: oa_petrich@mbox.contact.bg.

Лице за връзка по провеждане на консултациите: инж. Минка Салагьорова – зам. кмет „ТСУ, С, Б и ОР”, тел. 0879990765.

Краен срок за провеждане на консултациите и изразяване на становище по ОУП и ЕО е 17.30 часа на 19.12.2019 г.

коментара

Продължете с четенето
loading...

Facebook

КАЛЕНДАР

ноември 2019
П В С Ч П С Н
« окт.    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

ПОПУЛЯРНИ