Свържете се с нас

Хороскоп

Хороскоп за 12 май

Публикувано

на

ОВЕН

Де­нят е мно­го бла­гоп­ри­я­тен за сре­щи и кон­так­ти. Ще ви за­рад­ват но­вос­ти. Не е из­к­лю­че­но прис­ти­га­не­то на ва­жен за вас чо­век, въз­мож­но и от чуж­би­на. Бъ­де­те де­я­тел­ни и ини­ци­а­тив­ни, но се па­зе­те да не ос­та­ви­те впе­чат­ле­ние на аг­ре­сия в окол­ни­те. Не вли­зай­те в кон­ф­лик­ти вкъ­щи.

ТЕЛЕЦ

За Тел­ци­те неделя оп­ре­де­ля но­вос­ти, ко­и­то са най-сил­но фик­си­ра­ни за фи­нан­со­ви­те ви де­ла. Има­те шанс да се въз­пол­з­ва­те от не­чия ви­зи­та, мо­же би от чо­век с въз­мож­нос­ти. Ня­кои ще пред­п­ри­е­мат ге­не­рал­ни ре­фор­ми по от­но­ше­ние на биз­нес­съд­ру­жие. Сме-ло се впускайте в новите начинания.

БЛИЗНАЦИ

На пре­ден план из­пък­ват важ­ни про­ме­ни в жи­во­та ви. За­ся­гат ви как­то лич­но, та­ка и де­ло­во. Ако има­те ро­ман­тич­на връз­ка, то тя е не­о­б­хо­ди­ма и нав­ре­мен­на. Не се ста­рай­те по-дъл­го да за­па­зи­те ро­ман­ти­ка­та и флир­та. Не се ув­ли­чай­те, склон­ни сте да до­пус­ка­те греш­ки под вли­я­ние на емо­ции.

РАК

Неделя е дос­та емо­ци­о­на­лен ден, ов­ла­дя­вай­те тем­пе­ра­мен­та си и из­бяг­вай­те кон­ф­лик­ти. Не пре­неб­рег­вай­те кон­так­ти­те, ще по­лу­чи­те по­ле­зен и нав­ре­ме­нен съ­вет. Про­тег­не­те на дру­ги ръ­ка за по­мощ, до­ри ако ва­ши­те лич­ни де­ла не вър­вят глад­ко. Фи­нан­со­во­то ви със­то­я­ние не е ло­шо.

ЛЪВ

Па­зе­те се от спо­ро­ве, но ако бъ­де­те във­ле­че­ни в тях, пос­та­рай­те се дип­ло­ма­тич­но да ги ту­ши­ра­те. Про­фе­си­о­нал­на­та ви де­я­тел­ност ще бъ­де въз­наг­ра­де­на, въз­мож­но е да бъ­де­те из­не­на­да­ни с по­лу­ча­ва­не на па­ри днес. Не са из­к­лю­че­ни неп­ри­я­т­нос­ти от до­маш­но ес­тес­т­во, свързани с брачния партньор.

ДЕВА

Нер­ви­те ви са сил­но раз­к­ла­те­ни, не взи­май­те при­бър­за­ни ре­ше­ния. Ве­ро­я­тен из­точ­ник на неп­ри­я­т­нос­ти­те са кон­так­ти­те. Ако ис­ка­те да пос­тиг­не­те же­ла­на­та про­фе­си­о­нал­на ре­а­ли­за­ция, не пре­неб­рег­вай­те съ­ве­ти­те на на­чал­с­т­во­то. Неделя но­си спо­лу­ка за де­ла, свър­за­ни с нас­лед­с­т­во.

ВЕЗНИ

Неделя е мал­ко неп­ри­я­тен ден от глед­на точ­ка на емо­ци­о­нал­но­то ви със­то­я­ние. Ако ис­ка­те да си спес­ти­те фи­нан­со­ви греш­ки, дейс­т­вай­те в екип с друг чо­век. Са­мо в сът­руд­ни­чес­т­во в ра­бо­та­та е въз­мож­но да пос­тиг­не­те ус­пе­хи в де­ла­та си. Из­год­ни кон­так­ти, про­фе­си­о­на­лен ус­пех.

СКОРПИОН

За Скор­пи­о­ни­те неделя не е от при­я­т­ни­те дни. Спо­кой­но и хлад­нок­ръв­но въз­п­ри­е­май­те об­с­то­я­тел­с­т­ва­та, ина­че ще по­пад­не­те в не­и­з­год­но по­ло­же­ние. Сил­но зас­т­ра­ше­ни сте от до­пус­ка­не на греш­ки. Бъ­де­те пред­паз­ли­ви, най-ве­че в лю­бов­ни­те де­ла. Деловият ден ще ви донесе спо-койствие.

СТРЕЛЕЦ

Очер­та­ват се проб­ле­ми, ко­и­то по вся­ка ве­ро­я­т­ност ще дой­дат от не­и­з­пъл­не­но обе­ща­ние към вас. Пре­до­ве­ря­ва­те се и очак­ва­те твър­де мно­го от дру­ги­те. Мно­зи­на от вас ис­кат да за­пъл­нят емо­ци­о­нал­ни праз­ни­ни с лю­бов­ни пре­жи­вя­ва­ния. Не го пра­ве­те по слу­жеб­на ли­ния. Ху­ба­ви про­ме­ни в до­ма.

КОЗИРОГ

Ху­бав ден. По­ве­че­то от вас ще се изя­вят с ак­тив­ност, ко­я­то се прид­ру­жа­ва с при­до­бив­ки. За ня­кои пе­чал­би­те мо­же да бъ­дат не­о­чак­ва­ни. Осо­бен ус­пех се очер­та­ва за тър­гов­ци и биз­не­сан­га­жи­ра­ни. В кон­так­ти­те мо­же да се сблъс­ка­те с неп­ри­я­т­нос­ти, тър­се­те при­чи­на­та у се­бе си. Не влизайте в конфликти.

ВОДОЛЕЙ

Бих­те мог­ли да си спес­ти­те ня­кои слу­жеб­ни гла­во­бо­лия, ако ра­бо­ти­те в екип със съ­миш­ле­ни­ци. Вни­ма­вай­те оба­че, към вас са се на­со­чи­ли хо­ра, ко­и­то не са дос­той­ни да ви бъ­дат при­я­те­ли. Кон­так­ти­те ви са най-ве­че лю­бов­ни. Вни­ма­вай­те с па­ри­те, ог­ра­ни­че­ни са фи­нан­со­ви­те ви въз­мож­нос­ти.

РИБИ

Де­нят е нап­рег­нат, раз­мес­т­ват се “плас­то­ве­те” във ва­шия жи­вот. Кол­ко­то и да се чув­с­т­ва­те не­у­ве­ре­ни се­га, об­с­то­я­тел­с­т­ва­та се из­ме­нят към доб­ро. По­зи­тив­ни­те ре­зул­та­ти до­ри мо­же да над­ми­нат очак­ва­ни­я­та ви. Неделя е пе­че­ливша, но не е ло­шо да бъ­де­те пред­паз­ли­ви в об­щу­ва­не­то.

коментара

Реклама
loading...

Хороскоп

Хороскоп за 20 май

Публикувано

на

ОВЕН
Съгласуваните действия с някого са много полезни за Овните в понеделник. Въобще предприемчивостта ви изисква съюз и това е особено валидно за дела във финансовата сфера. Имате затруднен служебен ден поради много неизяснени професионални проблеми. Денят е труден и за някои бизнесмени.

ТЕЛЕЦ
Хубаво е в понеделник Телците да са по-находчиви и предриемчиви. Трудностите може да преодолеете и вие с подкрепа от нечия страна. Съюзените действия за вас са препоръчителни и резултатни съответно. Понеделник би могъл да ви насочи към контакти, които в повечето случаи са полезни за вас и успехът ви е гарантиран.

БЛИЗНАЦИ
Представителите на Близнаци успешно ще започнат новата седмица, ако са настойчиви в намеренията си и смело се захванат с делата си. По този начин, без дори да подозирате, ще изходатайствате благоприятното си развитие. А то не изключва подобренията в материален смисъл. Ползотворен ден за работа в съдружие.

РАК
Някои от Раците имат особени заслуги за финансовото стабилизиране и в понеделник позициите ви в семейството са важни и значими. Това обаче едва ли действа ласкателно за самочувствието ви, тъй като имате лични проблеми и дори са налице някои обиди и огорчения. В служебен аспект имате перспективи за изява.

ЛЪВ
Лъвовете имат пред себе си добър ден, изпълнен с много оптимизъм. Някои от вас са си извоювали служебно място в чужбина и вероятно днес ще заминават. Други имат затруднения от паричен характер, но те ще отпаднат скоро. В службата работата ви в тандем с една жена ще даде неочаквано добри резултати.

ДЕВА
Повечето от Дева ще имат труден понеделник. Любовната връзка или партнирането с някого би могло да облекчи деня ви. Освен това, ако споделите служебните си проблеми с някого от приятелското общество, може приятно да се изненадате с адекватна и навременна подкрепа. Налице са днес възможности за справяне с финанси.

ВЕЗНИ
Въпросите, по които сте претърпели частичен неуспех, сте твърдо решени днес да разрешите. И ще ви се отдаде, стига да не са с финансов характер. Забележително е излъчването ви в понеделник и като че ли всички са готови да ви помогнат и облагодетелстват по някакъв начин. Може да се радвате на успешен служебен ден.

СКОРПИОН
В понеделник повечето от Скорпион изживяват любовна мъка, вероятно поради прекъсване на връзката. Това обстоятелство е толкова обсебващо ви, че не само влияе на настроението, но и може да предизвика здравословно неразположение у някои. Чувствате сe ограбени и сте склонни да проявите агресия към близки.

СТРЕЛЕЦ
С твърдата вяра и личните способности и възможностите за самостоятелно справяне мнозина Стрелци се отправят на път за чужбина в понеделник. Други от знака ще се борят да затвърдят лидерските си позиции. Вероятно не сте сами, защото се забелязва неотлъчната подкрепа на близък човек до вас. Имате стимули, а и развитието ви там се очертава благоприятно.

КОЗИРОГ
Забележителна предприемчивост проявяват дамите Козирози. Понеделник е успешен ден и въпреки някои неудовлетворителни аспекти от финансово естество, ще се радвате на постиженията си. Важен факт за развитието ви през деня е дейността в съюз с някого. Бизнесмените да бъдат предпазливи със съдружниците си, да следят действията им. Няма повод за притеснение, но имайте едно наум.

ВОДОЛЕЙ
Вие по някакъв повод сте с чувство за ущърб, но съвместната дейност ще помогне за разрешаването на проблеми. В това отношение веднага се забелязва значимостта на обединените усилия по финансови въпроси. Имате ефект и в положителното му съдържание и ще се убедите още днес. Внимавайте обаче на работното място. Възможно е да влезете в незначителен конфликт с колега, който е злопаметен.

РИБИ
Повечето от Риби са влюбени. Настроението ви обаче може да се влоши, ако станете повод за разтрогване на връзката. Недейте да разваляте това, което сте съградили. Имате тенденции за самоналагане в отношенията и твърде безкомпромисно поведение. Уважавайте изискванията, изслужвайте хората около себе си и на другата страна и не предизвиквайте конфликти. Понеделник ви носи успех.

коментара

Продължете с четенето

Хороскоп

Хороскоп за 19 май

Публикувано

на

ОВЕН

Днес ще Ви е по-важно количеството в общуването, отколкото качеството. Какво пък в един момент количествените натрупвания водят до качествени изменения. И все пак не прекалявайте, говоренето отнема твърде много енергия, която може да вложите в толкова полезни неща.

ТЕЛЕЦ

Радост, щастие и блясък или просто една спокойна майска неделя. Вие не обичате толкова шума около себе си, колкото спокойното и уютно усещане. Тази неделя ще Ви го донесе, насладете му се, дайте си радост.

БЛИЗНАЦИ

Щом имате куража да започнете нещо, значи имате и куража да успеете. Просто тръгнете, вдъхновете другите, овладейте силата. Не търсете други предизвикателства преди да сте се справили с днешното.

РАК

Ще търсите уединение и неща, които да Ви вдъхновяват. Грубото отношение ще Ви наранява силно и ще разбалансира емоциите Ви. Опитайте да не се въвличате в групови мероприятия и отделете време за водни процедури. Дори един душ ще Ви помогне да изчистите наслоените отрицателни емоции.

ЛЪВ

Нестандартните ситуации и странните хора ще провокират интересни идеи у Вас. Способни сте да задействате големи групи от хора само със силата на собствената си увереност в крайния резултат.

ДЕВА

Любопитството и удоволствието ще са главните мотиватори на действията Ви, което само по себе си е доста практично. Най-важното е да се отърсите от страховете си, да опитомите тревожността и да дадете път на смелото си сърце.

ВЕЗНИ

Може да разчитате на добрия късмет. Независимо, че няма да сте в работно настроение, ще успеете да свършите доста неща. Голяма работа сте, когато имате мотив за действие и най-вече, когато правите нещата с удоволствие.

СКОРПИОН

Малко под напрежение ще се чувствате, но за това причината е лично във вас. Не бъдете твърде мнителни към всичко и всички. Радвайте се на живота.

СТРЕЛЕЦ

Днес имате нужда от помощ. Бъдете толерантни към колегите си и не се впускайте в безсмислени спорове. Не се опитвайте да шокирате околните и не ги поучавайте, просто бъдете част от екипа.

КОЗИРОГ

Ден, в който ще имате за вършене повече, отколкото можете да понесете. С добра организация на времето и ресурсите можете да постигнете чудеса. Резултатите ще покажат отново, че сте отличници.

ВОДОЛЕЙ

Не може да се
Вниманието Ви ще е към света, който Ви заобикаля, той ще е Вашият стимул и провокатор към действие. Покажете своята уникалност, покажете любовта си, споделете своите способности с другите, това е смисълът.

РИБИ

Някъде вътре във Вас е скрит огромен ресурс от знания и емоциите са тези, които успяват да извадят на повърхността едва някои части от него. Днес наистина ще сте като мина за скъпоценности за всеки, който Ви развълнува.

коментара

Продължете с четенето
Loading...
loading...

Магазин за бои и мазилки JUB

Facebook

КАЛЕНДАР

май 2019
П В С Ч П С Н
« апр.    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

ПОПУЛЯРНИ