Свържете се с нас

Хороскоп

Хороскоп за 12 май

Публикувано

на

ОВЕН

Де­нят е мно­го бла­гоп­ри­я­тен за сре­щи и кон­так­ти. Ще ви за­рад­ват но­вос­ти. Не е из­к­лю­че­но прис­ти­га­не­то на ва­жен за вас чо­век, въз­мож­но и от чуж­би­на. Бъ­де­те де­я­тел­ни и ини­ци­а­тив­ни, но се па­зе­те да не ос­та­ви­те впе­чат­ле­ние на аг­ре­сия в окол­ни­те. Не вли­зай­те в кон­ф­лик­ти вкъ­щи.

ТЕЛЕЦ

За Тел­ци­те неделя оп­ре­де­ля но­вос­ти, ко­и­то са най-сил­но фик­си­ра­ни за фи­нан­со­ви­те ви де­ла. Има­те шанс да се въз­пол­з­ва­те от не­чия ви­зи­та, мо­же би от чо­век с въз­мож­нос­ти. Ня­кои ще пред­п­ри­е­мат ге­не­рал­ни ре­фор­ми по от­но­ше­ние на биз­нес­съд­ру­жие. Сме-ло се впускайте в новите начинания.

БЛИЗНАЦИ

На пре­ден план из­пък­ват важ­ни про­ме­ни в жи­во­та ви. За­ся­гат ви как­то лич­но, та­ка и де­ло­во. Ако има­те ро­ман­тич­на връз­ка, то тя е не­о­б­хо­ди­ма и нав­ре­мен­на. Не се ста­рай­те по-дъл­го да за­па­зи­те ро­ман­ти­ка­та и флир­та. Не се ув­ли­чай­те, склон­ни сте да до­пус­ка­те греш­ки под вли­я­ние на емо­ции.

РАК

Неделя е дос­та емо­ци­о­на­лен ден, ов­ла­дя­вай­те тем­пе­ра­мен­та си и из­бяг­вай­те кон­ф­лик­ти. Не пре­неб­рег­вай­те кон­так­ти­те, ще по­лу­чи­те по­ле­зен и нав­ре­ме­нен съ­вет. Про­тег­не­те на дру­ги ръ­ка за по­мощ, до­ри ако ва­ши­те лич­ни де­ла не вър­вят глад­ко. Фи­нан­со­во­то ви със­то­я­ние не е ло­шо.

ЛЪВ

Па­зе­те се от спо­ро­ве, но ако бъ­де­те във­ле­че­ни в тях, пос­та­рай­те се дип­ло­ма­тич­но да ги ту­ши­ра­те. Про­фе­си­о­нал­на­та ви де­я­тел­ност ще бъ­де въз­наг­ра­де­на, въз­мож­но е да бъ­де­те из­не­на­да­ни с по­лу­ча­ва­не на па­ри днес. Не са из­к­лю­че­ни неп­ри­я­т­нос­ти от до­маш­но ес­тес­т­во, свързани с брачния партньор.

ДЕВА

Нер­ви­те ви са сил­но раз­к­ла­те­ни, не взи­май­те при­бър­за­ни ре­ше­ния. Ве­ро­я­тен из­точ­ник на неп­ри­я­т­нос­ти­те са кон­так­ти­те. Ако ис­ка­те да пос­тиг­не­те же­ла­на­та про­фе­си­о­нал­на ре­а­ли­за­ция, не пре­неб­рег­вай­те съ­ве­ти­те на на­чал­с­т­во­то. Неделя но­си спо­лу­ка за де­ла, свър­за­ни с нас­лед­с­т­во.

ВЕЗНИ

Неделя е мал­ко неп­ри­я­тен ден от глед­на точ­ка на емо­ци­о­нал­но­то ви със­то­я­ние. Ако ис­ка­те да си спес­ти­те фи­нан­со­ви греш­ки, дейс­т­вай­те в екип с друг чо­век. Са­мо в сът­руд­ни­чес­т­во в ра­бо­та­та е въз­мож­но да пос­тиг­не­те ус­пе­хи в де­ла­та си. Из­год­ни кон­так­ти, про­фе­си­о­на­лен ус­пех.

СКОРПИОН

За Скор­пи­о­ни­те неделя не е от при­я­т­ни­те дни. Спо­кой­но и хлад­нок­ръв­но въз­п­ри­е­май­те об­с­то­я­тел­с­т­ва­та, ина­че ще по­пад­не­те в не­и­з­год­но по­ло­же­ние. Сил­но зас­т­ра­ше­ни сте от до­пус­ка­не на греш­ки. Бъ­де­те пред­паз­ли­ви, най-ве­че в лю­бов­ни­те де­ла. Деловият ден ще ви донесе спо-койствие.

СТРЕЛЕЦ

Очер­та­ват се проб­ле­ми, ко­и­то по вся­ка ве­ро­я­т­ност ще дой­дат от не­и­з­пъл­не­но обе­ща­ние към вас. Пре­до­ве­ря­ва­те се и очак­ва­те твър­де мно­го от дру­ги­те. Мно­зи­на от вас ис­кат да за­пъл­нят емо­ци­о­нал­ни праз­ни­ни с лю­бов­ни пре­жи­вя­ва­ния. Не го пра­ве­те по слу­жеб­на ли­ния. Ху­ба­ви про­ме­ни в до­ма.

КОЗИРОГ

Ху­бав ден. По­ве­че­то от вас ще се изя­вят с ак­тив­ност, ко­я­то се прид­ру­жа­ва с при­до­бив­ки. За ня­кои пе­чал­би­те мо­же да бъ­дат не­о­чак­ва­ни. Осо­бен ус­пех се очер­та­ва за тър­гов­ци и биз­не­сан­га­жи­ра­ни. В кон­так­ти­те мо­же да се сблъс­ка­те с неп­ри­я­т­нос­ти, тър­се­те при­чи­на­та у се­бе си. Не влизайте в конфликти.

ВОДОЛЕЙ

Бих­те мог­ли да си спес­ти­те ня­кои слу­жеб­ни гла­во­бо­лия, ако ра­бо­ти­те в екип със съ­миш­ле­ни­ци. Вни­ма­вай­те оба­че, към вас са се на­со­чи­ли хо­ра, ко­и­то не са дос­той­ни да ви бъ­дат при­я­те­ли. Кон­так­ти­те ви са най-ве­че лю­бов­ни. Вни­ма­вай­те с па­ри­те, ог­ра­ни­че­ни са фи­нан­со­ви­те ви въз­мож­нос­ти.

РИБИ

Де­нят е нап­рег­нат, раз­мес­т­ват се “плас­то­ве­те” във ва­шия жи­вот. Кол­ко­то и да се чув­с­т­ва­те не­у­ве­ре­ни се­га, об­с­то­я­тел­с­т­ва­та се из­ме­нят към доб­ро. По­зи­тив­ни­те ре­зул­та­ти до­ри мо­же да над­ми­нат очак­ва­ни­я­та ви. Неделя е пе­че­ливша, но не е ло­шо да бъ­де­те пред­паз­ли­ви в об­щу­ва­не­то.

коментара

Реклама
loading...

Хороскоп

Хороскоп за 17 юли

Публикувано

на

ОВЕН

Сряда но­си из­год­ни въз­мож­нос­ти за ва­ши­те лич­ни де­ла. Необ­хо­ди­мо е да дей­ствате със­ре­до­то­че­но и да из­бягва­те кон­флик­тни­те си­туа­ции. Денят ще бъ­де тру­ден и в мно­го слу­чаи не е из­клю­че­но да за­гу­би­те по­зи­ция или да въз­ник­нат спо­ро­ве с начал­ни­ци­те. За ус­пех във фи­нан­со­ви­те де­ла мо­же­те да по­лу­чи­те под­кре­па.

ТЕЛЕЦ

Тел­ци­те са неот­стъп­чи­ви в сряда, а дей­ствия­та им се ха­рак­те­ри­зи­рат с ос­тро­та. През ра­бот­ния ден де­ла­та ви ще се дви­жат нор­мал­но, но не са из­клю­че­ни дреб­ни кон­флик­ти, кои­то ще ви по­дей­стват неп­рия­тно. По-голям ус­пех пре­дос­тавят кон­такти­те в из­вън­слу­жеб­но вре­ме, кои­то за вас ще се реа­ли­зи­рат в об­щес­тве­ни­те сре­ди.

БЛИЗНАЦИ

В сряда по­зи­тив­ни­те въз­мож­нос­ти за Близ­на­ци­те се оп­ре­делят за ра­бот­ния ден. Ве-роя­тнос­тта за мно­зи­на от вас да раз­го­варят със свои­те ше­фо­ве и да чуе­те най-сет­не не­що за бла­го­раз­по­ло­же­ние­то им е твър­де гол­яма. Ще про­ве­де­те раз­го­вор, кой­то от­дав­на ве­че е назрял. Ста­ва въп­рос за по­ви­ша­ва­не на зап­ла­ща­не­то ви.

РАК

За Ра­ци­те сряда е ден за при­до­бив­ки и па­рич­ни пе­чал­би. При ед­ни от вас то­зи факт след­ва във връз­ка с тра­ди­цион­ни­те ви за­ни­ма­ния, а при дру­ги се от­нася са­мо за деня от до­пъл­ни­тел­на ра­бо­та. То­ва е най-сил­ният мо­мент за реа­ли­за­ция при вас, тъй ка­то ос­та­на­ли­те ви ан­га­жи­мен­ти и за­дъл­же­ния пре­ми­на­ват не по най-доб­рия на­чин.

ЛЪВ

При­до­бив­ки­те, спо­луч­ли­ви­те кон­так­ти и реа­ли­за­ция­та в раз­лич­ни сфе­ри са ха­рак-тер­ни за Лъ­во­ве­те в сряда. Денят пре­ми­на­ва доб­ре за всич­ки, но ка­то по-не­га­тив­но раз­ви­тие мо­гат да по­лу­чат някои слу­жеб­ни въп­ро­си, но в то­ва от­но­ше­ние няма­те при­чи­на за при­тес­не­ние, тъй ка­то не­ща­та из­цяло се раз­ви­ват във ва­ша пол­за.

ДЕВА

Де­ви­те не са нас­трое­ни оп­ти­мис­тич­но в сряда. До гол­яма сте­пен усе­ща­ния­та ви се дъл­жат на лич­но­то са­мо­чувс­твие и на­ма­ле­на­та вяра в собс­тве­ни­те спо­соб­нос­ти. Но то­ва не от­го­варя на ис­ти­на­та. Звез­ди­те ви да­ват голям шанс за пе­чал­би, а от вас се изи­сква са­мо дей­стве­ност по кон­крет­ни нап­рав­ле­ния. Бъ­де­те нас­тъ­па­тел­ни и твърди.

ВЕЗНИ

Неп­рия­тно­то чувс­тво, кое­то Вез­ни­те из­пит­ват днес, се дъл­жи на по­тис­на­тост, но ос­во­бож­да­ва­не­то от нея няма да ви кос­тва го­ле­ми уси­лия. За то­ва най-мно­го ще помог­не ра­бот­ният ден, кой­то е ефе­кти­вен и ин­те­ре­сен за вас. Ин­те­рес от глед­на точ­ка на кон­так­ти­те с ко­ле­ги, някой от кои­то ще ви нап­ра­ви из­год­но де­ло­во пред­ло­же­ние.

СКОРПИН

Скор­пио­ни­те съ­що мо­гат да раз­чи­тат на ус­пе­хи в сряда. Най-ха­рак­тер­но­то е, че спо­лу­ка­та е с вас и в та­ки­ва слу­чаи оби­кно­ве­но трябва да след­ва­те и из­пълн­ява­те собс­тве­ния на­чин на раз­съж­де­ние. То­ва оз­на­ча­ва да се вли­яе­те от чуж­ди съ­ве­ти, още по­ве­че ако ви ги да­ват някои ко­ле­ги. То­ва са хо­ра, кои­то се стремят да ви объркат.

СТРЕЛЕЦ

Сряда не мо­же да се оп­ре­де­ли ка­то доб­ра или ло­ша за Стрел­ци­те. В някои ча­со­ве на деня пре­вес ще има по­зи­тив­но­то раз­ви­тие, а в дру­ги ще бъ­де тъкмо об­рат­но­то. Не влизайте в спор с началник, няма да докажете правотта си. Денят е по­ло­жи­те­лен. някои от вас до­ри мо­гат да се над­яват на парич­ни при­до­бив­ки, но е въз­мож­но уси­лия­та на мно­зи­на в то­ва нап­рав­ле­ние да ос­танат нап­раз­ни.

КОЗИРОГ

Лип­са­та на кон­цен­тра­ция ще ви пре­чи да се спра­ви­те са­ми с де­ла­та си в сряда. Но не е фа­тал­но, за­що­то има­те въз­мож­ност да се пол­зва­те от по­мощ­та на прия­те­ли или ко­ле­ги. Денят е най-по­ло­жи­те­лен за Ко­зи­ро­зи­те от глед­на точ­ка на кон­так­ти­те. Ед­ни от вас имат въз­мож­ност за под­пис­ва­не на но­ви до­го­во­ри.  В биз­не­са – про­ти­во­ре­чия и недоразумения. Пазете се от загуби.

ВОДОЛЕЙ

Сряда е пси­хи­чес­ки на­то­ва­ре­на за Во­до­леи­те, но за по­ви­ше­но­то нап­ре­же­ние и чувс­тво­то за неуют­ност дос­та мно­го по­ма­га­те и са­ми­те вие. Необ­хо­ди­мо е да ов­ладее­те нер­внос­тта и то­га­ва няма да има неп­рия­тнос­ти или кон­флик­ти през деня. Съдебен спор ще бъде разрешен във ваша полза. Други от вас е доб­ре да объ­рнат по­ве­че вни­ма­ние на здра­ве­то си.

РИБИ

В сряда Ри­би­те мо­гат да от­дъх­нат с об­лек­че­ние, за­що­то важ­ни­те де­ла, с кои­то са се зае­ли, ве­че за­вър­шват. То­ва по всяка ве­роя­тност се от­нася пре­ди всич­ко за биз­несме­ни­те. Денят съз­да­ва прек­рас­ни ус­ло­вия за про­веж­да­не на пре­го­во­ри, кои­то ще завър­шат об­на­деж­да­ва­що за вас. Ра­бот­ният ден е до­бър, ще реа­ли­зи­ра­те при­хо­ди. Някои ще направят покупка за дома си.

коментара

Продължете с четенето

Хороскоп

Хороскоп за 16 юли

Публикувано

на

ОВЕН

Във втор­ник се на­ла­га Ов­ни­те да бъ­дат дос­та вни­ма­тел­ни. Мно­зи­на ще имат неп-рия­тнос­ти в служ­ба­та си, от кои­то ще бъ­де за­сег­на­то до­ри чес­то­лю­бие­то им. Та­ка ще стиг­не­те до пла­но­ве за пром­яна на ра­бо­та­та и някои ще за­поч­нат тър­се­не­то на но­ва ра­бо­та. Не из­бър­звай­те с по­доб­ни на­ме­ре­ния.

ТЕЛЕЦ

По­ло­же­ние­то на Тел­ци­те във втор­ник не е бла­гоп­рия­тно. Ва­ши­те проб­ле­ми са лични, про­фе­сио­нал­ни и във връз­ка с биз­нес. Най-важ­но­то е да не из­бър­зва­те с дей-ствия, а тър­пе­ли­во да из­ча­ка­те раз­ви­тие­то на съ­би­тия­та, за да от­реа­ги­ра­те по пра­вилен на­чин. Мно­зи­на от Тел­ци­те са склон­ни да пос­тиг­нат из­вес­тни при­до­бив­ки с изма­ма.

БЛИЗНАЦИ

В жи­во­та на Близ­на­ци­те бур­но нав­ли­зат про­ме­ни. За­поч­ва нов ци­къл, кой­то има по­ло­жи­тел­на про­фе­сио­нал­на ха­рак­те­рис­ти­ка за вас. На мно­зи­на им пред­стои пром-яна на ра­бо­та­та. Тя ще ста­не съв­сем нео­чак­ва­но. Днес е доб­ре да се със­ре­до­то­чи­те вър­ху про­фе­сио­нал­ни­те си проб­ле­ми.

РАК

Втор­ник е емо­цио­на­лен ден и ще из­жи­вее­те как­то прия­тни, та­ка и неп­рия­тни мо-мен­ти. Проб­ле­ми­те се от­насят до служ­ба­та ви, къ­де­то ще бъ­де­те зат­ру­па­ни с ан­гажи­мен­ти. На всич­ко от­го­ре денят не е спо­рен и за­да­чи­те ще ос­та­нат не­ре­ше­ни. Но из­вън служ­ба­та ви оча­кват за­бав­ле­ния и ве­се­ло пре­кар­ва­не на ос­та­тъ­ка от деня.

ЛЪВ

С при­пов­диг­на­то нас­трое­ние сте днес, но то­ва не из­ключ­ва поя­ва­та на проб­ле­ми. В по­ве­че­то слу­чаи те са лич­ни. Ако по­ло­жи­те необ­хо­ди­ми­те уси­лия, денят ще бъ­де по­зи­ти­вен. Тук ста­ва въп­рос за ва­ши­те ан­га­жи­мен­ти, за­що­то мно­зи­на ще бъ­дат услуж­ли­ви към ко­ле­ги­те си за смет­ка на своя­та ра­бо­та.

ДЕВА

Де­ви­те са по­тис­на­ти и нер­вни във връз­ка с все още не­раз­ре­ше­ни­те проб­ле­ми. За съ­жа­ле­ние звез­дни­те прог­но­зи не са във ва­ша пол­за. Има проб­ле­ми, кои­то мо­гат да се осъ­щест­вят по-бър­зо чрез на­ме­са­та на ви­со­кос­тоящ чо­век. Ако има­те въз­можност да се въз­пол­зва­те, нап­ра­ве­те го, ре­зул­та­ти­те ще бъ­дат по­ло­жи­тел­ни.

ВЕЗНИ

За Вез­ни­те втор­ник е бла­гоп­рия­тен. Проб­ле­ми­те, с кои­то е въз­мож­но да се сблъс-ка­те днес, ще раз­ре­ши­те ус­пеш­но чрез по­мощ­та на прия­тел. Ве­роя­тно то­ва е чо­век, с ко­го­то ра­бо­ти­те на ед­но и съ­що място, за­що­то ще има от­но­ше­ние към профе­сия­та ви. Труд­нос­ти се оче­рта­ват и при биз­нес­ме­ни­те.

СКОРПИОН

При мно­зи­на от Скор­пио­ни­те се наб­лю­да­ват ос­три фи­нан­со­ви проб­ле­ми. Но има­те реал­ни из­гле­ди за справ­яне, за кое­то ще ви по­мог­не и бли­зък чо­век. Ста­ва въп­рос за се­риоз­на ра­бо­та, коя­то за мно­зи­на е до­пъл­ни­тел­на към тра­ди­цион­ни­те про­фе­сионал­ни ан­га­жи­мен­ти. Мно­го от Скор­пио­ни­те мо­гат да раз­чи­тат на прия­тел­ска подкре­па.

СТРЕЛЕЦ

Днес Стрел­ци­те са при­тис­на­ти от неп­рия­тнос­ти. Не е из­клю­че­но тяхно­то на­ча­ло да е от пре­диш­ни­те дни, но днес те са дос­та се­риоз­ни за мно­зи­на. Доб­ре е да се зае­ме­те с раз­ре­ша­ва­не­то им. Приемете, че някои неща не зависят от вас и потърсете компетентна помощ. Мо­же­те да се над­ява­те на чо­век, с ко­го­то ще се за­поз­нае­те, същият ра­бо­ти във ва­шия бранш.

КОЗИРОГ

Във втор­ник Ко­зи­ро­зи­те ще нап­равят опит за раз­ре­ша­ва­не на някои ста­ри проб­леми. Поч­ти не­въз­мож­но е се­га да се го­во­ри за ус­пех. Той мо­же да нас­тъ­пи по-къс­но. Ука­за­тел за то­ва вре­ме ще са про­ме­ни­те, кои­то ще нас­тъпят в служ­ба­та ви. Ще ви да­дат по­ле­зен съ­вет, от­насящ се до ан­га­жи­мен­ти­те и прак­ти­чес­ка­та дей­ност. Полезен ход ще направите, ако се сдобрите с половинката си.

ВОДОЛЕЙ

По някои важ­ни про­фе­сио­нал­ни въп­ро­си Во­до­леи­те трябва да пред­прие­мат дей­ствия, кои­то е не­въз­мож­но да из­вър­ши­те без под­кре­па. Ще я по­тър­си­те от влия­те­лен чо­век. За съ­жа­ле­ние ще ви бъ­де от­ка­за­но. Но не се ого­рча­вай­те, а потърсете друго решение. Ще се справите, но не без ядове. То­зи от­каз има свое­то зна­че­ние за вас ка­то на­ча­ло на нов пе­риод за пром­яна.

РИБИ

Ри­би­те днес са при­тес­не­ни от­нос­но про­фе­сио­нал­ни­те си де­ла и из­пъл­не­ние­то им. На­ли­це са мно­го преч­ки, кои­то ви ли­ша­ват от въз­мож­нос­тта за пред­ва­ри­тел­на прецен­ка. Но те не са неп­рео­до­ли­ми. Най-доб­ре ще ус­пее­те, ако обе­ди­ни­те уси­лия­та си с ко­ле­га и ги от­стра­ни­те заед­но. За дру­ги се на­ла­га да пъ­ту­ват слу­жеб­но, предстои ви да вземете важно решение.

коментара

Продължете с четенето
Loading...

Магазин за бои и мазилки JUB

Facebook

КАЛЕНДАР

юли 2019
П В С Ч П С Н
« юни    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

ПОПУЛЯРНИ