Свържете се с нас

Хороскоп

Хороскоп за 9 май

Публикувано

на

ОВЕН

Чет­вър­тък ще се ока­же мал­ко неп­рия­тен ден за Ов­ни­те. При мно­зи­на от вас има ас­пек­ти за пъ­ту­ва­не, но има и някак­ви преч­ки. В не­га­тив­но нас­трое­ние сте и е по-доб­ре да от­ло­жи­те за­ми­на­ва­не­то си. За­беля­зва се някак­ва хао­тич­ност и раз­пил­яност в дей­ствия­та ви, а лип­са­та на пред­паз­ли­вост ще ви дов­ле­че ус­лож­не­ния.

ТЕЛЕЦ

Тел­ци­те не са в доб­ро нас­трое­ние и то­ва се дъл­жи на пси­хи­чес­ко­то ви със­тоя­ние днес. За­сег­на­ти са лич­ни­те ви чувс­тва и ве­роя­тно ста­ва въп­рос за лю­бов­но ра­зо­ча­ро­ва­ние. Денят съв­сем не е лош и ако съу­мее­те да се аб­стра­хи­ра­те и мо­би­ли­зи­ра­те, мо­же да се рад­ва­те на пол­зот­во­рен чет­вър­тък. В служ­ба­та бъ­де­те бди­тел­ни и пред­паз­ли­ви.

БЛИЗНАЦИ

Мо­же да се ка­же, че има­те до­бър ден пред се­бе си, ако из­клю­чим до­маш­но-се­мей­ни­те неп­рия­тнос­ти при някои. Мно­зи­на от Близ­на­ци са дос­та ан­га­жи­ра­ни днес и в то­ва от­но­ше­ние чет­вър­тък е на­то­ва­рен. Бъ­де­те по-кон­цен­три­ра­ни в дей­ствия­та си за из­пъл­не­ние на за­дъл­же­ния­та, тъй ка­то има неп­ред­ви­де­ни об­стоя­телс­тва, кои­то мо­гат да ви объ­ркат.

РАК

В па­рич­на кри­за са Ра­ци­те днес и то­ва дос­та вли­яе на нас­трое­ние­то им. Има и слу­жеб­ни проб­ле­ми в чет­вър­тък, за раз­ре­ша­ва­не­то на кои­то най-вер­ният спо­соб е да наб­лю­да­ва­те по­ве­де­ние­то си. Раз­чи­тай­те на ви­со­ко­пос­та­ве­но ли­це. Лип­сва ви пос­ле­до­ва­тел­ност в из­пъл­не­ние­то на ан­га­жи­мен­ти­те днес, доб­ре е да се взе­ме­те в ръ­це. Не раз­чи­тай­те на свои­те ко­ле­ги.

ЛЪВ

Лъ­во­ве­те не се чувс­тват доб­ре по­ра­ди фи­нан­со­ви проб­ле­ми, но ед­но из­вес­тие би мог­ло да за­рад­ва мно­зи­на от вас. От­ло­же­те за друг ден раз­ре­ша­ва­не­то на па­рич­ни проб­ле­ми, за­що­то звез­дни­те ас­пек­ти в чет­вър­тък не са бла­гоп­рия­тни в то­ва от­но­ше­ние и уси­лия­та ви ще ос­та­нат без­плод­ни.

ДЕВА

Мно­го нап­рег­нат от емо­цио­нал­на глед­на точ­ка е чет­вър­тък. По-гол­яма част от Де­ва ед­ва ли ще се чувс­тват доб­ре и то­ва е по­ра­ди вне­зап­но вмък­нал се ан­га­жи­мент или разд­яла с бли­зък чо­век. За мно­зи­на фи­нан­си­те са за­ви­си­ми точ­но от то­зи ан­га­жи­мент, а биз­нес­ме­ни­те трябва пос­ле­до­ва­тел­но да раз­ре­ша­ват за­да­чи­те си.

ВЕЗНИ

Вне­зап­но чет­вър­тък ще ви под­не­се прия­тна из­не­на­да. Мо­же би не сте оча­ква­ли, но днес се от­кри­ват пер­спек­ти­ви пред вас, кои­то трябва нав­ре­ме да пол­зва­те. Мо­би­ли­зи­рай­те се, дей­ствай­те пра­во­ли­ней­но, це­ле­на­со­че­но, за да не про­ва­ли­те бла­гоп­рия­тния ден. Не са из­клю­че­ни и доб­ри­те но­ви­ни за мно­зи­на от Вез­ни.

СКОРПИОН

Чет­вър­тък е кри­ти­чен ден за мно­зи­на от Скор­пио­ни­те. Има нео­чак­ва­ни об­стоя­телс­тва от до­ма­шен ха­рак­тер, кои­то мо­гат да до­ве­дат до объ­рква­не на пла­но­ве­те. Най-ве­че влияят на слу­жеб­ни­те ви за­дъл­же­ния, тъй ка­то дей­ства­те дос­та де­зор­га­ни­зи­ра­но и мо­же да не се спра­ви­те с ра­бо­та­та си. Слу­жеб­но пъ­ту­ва­не днес мо­же да про­пад­не.

СТРЕЛЕЦ

Ху­бав ден, ка­то за по­ве­че­то от Стре­лец се ха­рак­те­ри­зи­ра с пъ­ту­ва­не. Да­ли е лич­но, или де­ло­во, то и в два­та слу­чая е ус­пеш­но. По от­но­ше­ние на фи­нан­со­ва­та дей­ност трябва да бъ­де­те из­клю­чи­тел­но гъв­ка­ви, а с хар­чо­ве­те – пес­те­ли­ви и ком­би­на­тив­ни, ще ви необходима голяма сума за обща работа със партньори. Не вли­зай­те и в рис­ко­ва­ни дей­ствия. В биз­не­са се оча­ква дос­та ра­бо­та.

КОЗИРОГ

Пси­хи­чес­ки на­то­ва­рен ден, но об­що пог­лед­на­то, чет­вър­тък е прия­тен за Ко­зи­ро­зи­те. Вид­на е бла­гоп­рия­тна пром­яна око­ло бю­дже­та ви, а след то­ва на­ли­чие­то на при­до­бив­ки по слу­же­бен път. Ще получите материално стимулиране и очаквано признание.  Про­фе­сио­нал­но ще се чувс­тва­те доб­ре, а някои мо­же да по­лу­чат и по­да­рък на ра­бот­но­то място днес. Има и под­го­тов­ка за за­ми­на­ва­не на по­чив­ка.

ВОДОЛЕЙ

Тран­сфор­ма­ция­та око­ло вас ве­че е в дей­ствие и мно­зи­на от Во­до­лей се чувс­тват по нов на­чин. Чет­вър­тък е оби­кно­вен ден, ка­то по-ско­ро приб­ли­жа­ват по­ло­жи­тел­ни­те ас­пек­ти. Ра­бо­та­та по про­фе­сио­нал­на ли­ния е дос­та и да­же мо­же да се ока­же, че чет­вър­тък е кри­зи­сен в то­ва от­но­ше­ние. Няма да ви спори особено с финансови дела, ще имате пречки от администрации. Мно­зи­на се чувс­тват в ущърб.

РИБИ

В чет­вър­тък Ри­би­те са сан­ти­мен­тал­ни и нос­тал­гич­но нас­трое­ни. За някои пред­стои разд­яла с бли­зък чо­век, кое­то ги ка­ра да се чувс­тват са­мот­ни. Отсъствието няма да е за дълго, така че не унивайте. За вас се на­ла­га да бъ­де­те по-ор­га­ни­зи­ра­ни и да не се раз­пил­ява­те в дей­ствия­та си днес. Те­зи, кои­то са на ра­бо­та, няма да са до­вол­ни от слу­жеб­на­та си­туа­ция. Някои от ко­ле­ги­те Ви ще ви ус­троят ка­пан.

коментара

Реклама
loading...

Хороскоп

Хороскоп за 18 юли

Публикувано

на

ОВЕН

За Ов­ни­те чет­вър­тък е твър­де ус­пе­шен ден. Мно­зи­на от вас имат ог­ро­мен шанс за на­ми­ра­не на ра­бо­та. Без ни­как­ви при­тес­не­ния мо­же­те да нап­ра­ви­те се­риоз­на зая­вка за про­фе­сио­нал­но­то си уре­жда­не, ако сте без­ра­бот­ни. Фи­нан­со­ви­те пе­чал­би за съжа­ле­ние не са мно­го си­гур­ни днес за Ов­ни­те. Въз­мож­ни са преч­ки от не­доб­ро­же­лате­ли.

ТЕЛЕЦ

Ва­шият ра­бо­тен ден ще бъ­де до­бър, сти­га да сте в доб­ро здра­ве. За деня е необ­ходи­мо да се съоб­раз­ява­те са­мо със здра­вос­лов­но­то си със­тоя­ние. По­ве­че­то от вас ще бъ­дат дей­стве­ни за кон­так­ти и те наис­ти­на ще оп­рав­даят на­деж­ди­те им. В служ­ба­та си е ху­ба­во да се съоб­раз­ява­те с прия­тел­ски съ­ве­ти, за­що­то мно­зи­на про­пус­кат някои под­роб­нос­ти.

БЛИЗНАЦИ

  Близ­на­ци­те са дос­та ра­бо­тос­по­соб­ни днес и мо­гат да се над­яват на ус­пех в де­ла­та си. На пре­ден план из­ли­зат па­рич­ни­те пе­чал­би, те се свър­зват с про­фе­сио­нал­на­та ви ра­бо­та или с кон­так­ти­те, кои­то сте оп­ре­де­ли­ли за пое­ма­не на до­пъл­ни­тел­ни ан­га­жимен­ти. Шан­сът на всич­ки е из­ра­зи­те­лен точ­но в сфе­ра­та на про­фе­сио­нал­ния жи­вот.

РАК

Твър­де бла­гоп­рия­тен е чет­вър­тък за Ра­ци­те. Днес ва­шият къс­мет се на­мес­ва с пълна си­ла в дей­нос­тта ви, чия­то реа­ли­за­ция е ха­рак­тер­на за служ­ба­та, за кон­так­ти­те и фи­нан­со­ви­те от­но­ше­ния. Не би­ва да гу­би­те вре­ме в из­лиш­ни спо­ро­ве, влия­ние­то им е от­ри­ца­тел­но и спи­ра­що за вас. Оча­квай­те но­ви­ни на ра­бот­но­то място.

ЛЪВ

Вни­ма­ние­то на Лъ­во­ве­те е на­со­че­но из­клю­чи­тел­но в про­фе­сио­нал­ни­те и биз­нес де­ла­та. Ус­пе­хът ви съ­пътс­тва и най-доб­ре е да раз­чи­та­те еди­нстве­но на собс­тве­ни­те си пла­но­ве и на­чи­ни на дей­ствие. Въз­мож­но е да се сблъс­ка­те с някои бър­ко­тии, но са­мо вие сте в със­тоя­ние да ги оп­ра­ви­те. Не се влияй­те от чуж­до мне­ние.

ДЕВА

В чет­вър­тък за Де­ва са ва­лид­ни и ус­пе­хи­те, и за­гу­би­те. Та­зи ком­пли­ци­ра­на си­туа-ция изи­сква ва­ше­то по­ви­ше­но вни­ма­ние и дей­ствия по кон­крет­ни де­ла за деня. Успе­хи­те са във фи­нан­со­во от­но­ше­ние и при реа­ли­за­ция на някои важ­ни про­фе­сио­нални въп­ро­си. Ху­ба­во е да се вслуш­ва­те в съ­ве­ти­те на род­ни­ни и най-близ­ки­те си прия­те­ли.

ВЕЗНИ

  За вас чет­вър­тък е мно­го до­бър. Спо­луч­ли­во раз­ви­тие имат сре­щи­те ви, как­то и всич­ки дей­нос­ти, свър­за­ни с ад­ми­нис­тра­тив­ни ин­стан­ции. То­ва не се от­нася за бизнес­ме­ни­те, кои­то днес ще имат неп­рия­тнос­ти с някои служ­би или с парт­ньо­ри­те. Работ­ният ден за по­ве­че­то Вез­ни ще пре­ми­не на из­клю­чи­тел­но ни­во. Оча­квай­те из­не­на­ди и у до­ма!

СКОРПИОН

Денят за Скор­пио­ни­те се оче­рта­ва из­клю­чи­тел­но фи­нан­сов. Ва­ши­те па­ри днес могат да дой­дат по мно­го на­чи­ни – чрез ра­бо­та, чрез кон­так­ти и до­ри пе­чал­би по нео-чак­ва­ни пъ­ти­ща. То­зи шанс оба­че не ви да­ва пра­во­то за ха­зар­тно уча­стие. Дру­ги от вас ще по­лу­чат важ­ни съоб­ще­ния, кои­то носят доб­ри пред­ло­же­ния.

СТРЕЛЕЦ

Стрел­ци­те имат мно­го до­бър чет­вър­тък, но то­ва не зас­яга ра­бот­ния ден. В служ­бата си трябва да бъ­де­те мно­го вни­ма­тел­ни и пре­циз­ни в из­пъл­не­ние­то на за­да­чи­те си. Най-мал­ка­та греш­ка мо­же да се ока­же до­бър по­вод за скан­да­ли от стра­на на на­чални­ци­те. Не е из­клю­че­но да пос­лед­ва и някак­ва ма­те­риал­на за­гу­ба, която ще се отрази доста сериозно на семейния бюджет.

КОЗИРОГ

Де­ло­вият чет­вър­тък е ус­пе­шен за по­ве­че­то от Ко­зи­рог. Те са ене­рги­ти­зи­ра­ни и дела­та им ще се рад­ват на доб­ри ре­зул­та­ти. Ху­ба­во е биз­нес­ме­ни­те да бъ­дат побдител­ни, за­що­то мо­же да пос­лед­ва заб­луж­де­ние от стра­на на ва­ши­те парт­ньо­ри. На­сочи­ли­те се към фи­нан­со­ви опе­ра­ции ще имат доб­ри при­до­бив­ки. От­дай­те се на се­мей­ство­то си и отидете на почивка сред природата!

ВОДОЛЕЙ

  Чет­вър­тък но­си про­фе­сио­нал­ни ра­дос­ти на Во­до­леи­те, как­то и реа­ли­за­ция в сфера­та на фи­нан­си­те. Но мно­зи­на от вас ед­ва ли ще объ­рнат вни­ма­ние на те­зи въз­можнос­ти, кои­то пред­ла­га чет­вър­тък, за­що­то днес са из­цяло нас­трое­ни за ин­тим­ност. Дей­стви­тел­но тя няма да ви лип­сва, но слу­чай­ни­те кон­так­ти са опа­сни. Те са несигурни и нетрайни, пазете се от измами и кражби.

РИБИ

За Ри­би­те чет­вър­тък ще бъ­де на­си­тен със слу­жеб­ни ан­га­жи­мен­ти. Днес при­те­жава­те необ­хо­ди­ма­та ене­ргия да се спра­ви­те с всич­ко и ще бъ­де­те до­вол­ни от свър­шено­то. Ед­но но­во слу­жеб­но за­поз­нанс­тво ще изи­грае важ­на роля за бъ­де­ща­та ви дейност. За ед­ни от вас то ще бъ­де при­чи­на за но­ви фи­нан­со­ви пос­тъп­ле­ния, най-вероятно ще ви увеличат трудовото възнаграждение.

коментара

Продължете с четенето

Хороскоп

Хороскоп за 17 юли

Публикувано

на

ОВЕН

Сряда но­си из­год­ни въз­мож­нос­ти за ва­ши­те лич­ни де­ла. Необ­хо­ди­мо е да дей­ствате със­ре­до­то­че­но и да из­бягва­те кон­флик­тни­те си­туа­ции. Денят ще бъ­де тру­ден и в мно­го слу­чаи не е из­клю­че­но да за­гу­би­те по­зи­ция или да въз­ник­нат спо­ро­ве с начал­ни­ци­те. За ус­пех във фи­нан­со­ви­те де­ла мо­же­те да по­лу­чи­те под­кре­па.

ТЕЛЕЦ

Тел­ци­те са неот­стъп­чи­ви в сряда, а дей­ствия­та им се ха­рак­те­ри­зи­рат с ос­тро­та. През ра­бот­ния ден де­ла­та ви ще се дви­жат нор­мал­но, но не са из­клю­че­ни дреб­ни кон­флик­ти, кои­то ще ви по­дей­стват неп­рия­тно. По-голям ус­пех пре­дос­тавят кон­такти­те в из­вън­слу­жеб­но вре­ме, кои­то за вас ще се реа­ли­зи­рат в об­щес­тве­ни­те сре­ди.

БЛИЗНАЦИ

В сряда по­зи­тив­ни­те въз­мож­нос­ти за Близ­на­ци­те се оп­ре­делят за ра­бот­ния ден. Ве-роя­тнос­тта за мно­зи­на от вас да раз­го­варят със свои­те ше­фо­ве и да чуе­те най-сет­не не­що за бла­го­раз­по­ло­же­ние­то им е твър­де гол­яма. Ще про­ве­де­те раз­го­вор, кой­то от­дав­на ве­че е назрял. Ста­ва въп­рос за по­ви­ша­ва­не на зап­ла­ща­не­то ви.

РАК

За Ра­ци­те сряда е ден за при­до­бив­ки и па­рич­ни пе­чал­би. При ед­ни от вас то­зи факт след­ва във връз­ка с тра­ди­цион­ни­те ви за­ни­ма­ния, а при дру­ги се от­нася са­мо за деня от до­пъл­ни­тел­на ра­бо­та. То­ва е най-сил­ният мо­мент за реа­ли­за­ция при вас, тъй ка­то ос­та­на­ли­те ви ан­га­жи­мен­ти и за­дъл­же­ния пре­ми­на­ват не по най-доб­рия на­чин.

ЛЪВ

При­до­бив­ки­те, спо­луч­ли­ви­те кон­так­ти и реа­ли­за­ция­та в раз­лич­ни сфе­ри са ха­рак-тер­ни за Лъ­во­ве­те в сряда. Денят пре­ми­на­ва доб­ре за всич­ки, но ка­то по-не­га­тив­но раз­ви­тие мо­гат да по­лу­чат някои слу­жеб­ни въп­ро­си, но в то­ва от­но­ше­ние няма­те при­чи­на за при­тес­не­ние, тъй ка­то не­ща­та из­цяло се раз­ви­ват във ва­ша пол­за.

ДЕВА

Де­ви­те не са нас­трое­ни оп­ти­мис­тич­но в сряда. До гол­яма сте­пен усе­ща­ния­та ви се дъл­жат на лич­но­то са­мо­чувс­твие и на­ма­ле­на­та вяра в собс­тве­ни­те спо­соб­нос­ти. Но то­ва не от­го­варя на ис­ти­на­та. Звез­ди­те ви да­ват голям шанс за пе­чал­би, а от вас се изи­сква са­мо дей­стве­ност по кон­крет­ни нап­рав­ле­ния. Бъ­де­те нас­тъ­па­тел­ни и твърди.

ВЕЗНИ

Неп­рия­тно­то чувс­тво, кое­то Вез­ни­те из­пит­ват днес, се дъл­жи на по­тис­на­тост, но ос­во­бож­да­ва­не­то от нея няма да ви кос­тва го­ле­ми уси­лия. За то­ва най-мно­го ще помог­не ра­бот­ният ден, кой­то е ефе­кти­вен и ин­те­ре­сен за вас. Ин­те­рес от глед­на точ­ка на кон­так­ти­те с ко­ле­ги, някой от кои­то ще ви нап­ра­ви из­год­но де­ло­во пред­ло­же­ние.

СКОРПИН

Скор­пио­ни­те съ­що мо­гат да раз­чи­тат на ус­пе­хи в сряда. Най-ха­рак­тер­но­то е, че спо­лу­ка­та е с вас и в та­ки­ва слу­чаи оби­кно­ве­но трябва да след­ва­те и из­пълн­ява­те собс­тве­ния на­чин на раз­съж­де­ние. То­ва оз­на­ча­ва да се вли­яе­те от чуж­ди съ­ве­ти, още по­ве­че ако ви ги да­ват някои ко­ле­ги. То­ва са хо­ра, кои­то се стремят да ви объркат.

СТРЕЛЕЦ

Сряда не мо­же да се оп­ре­де­ли ка­то доб­ра или ло­ша за Стрел­ци­те. В някои ча­со­ве на деня пре­вес ще има по­зи­тив­но­то раз­ви­тие, а в дру­ги ще бъ­де тъкмо об­рат­но­то. Не влизайте в спор с началник, няма да докажете правотта си. Денят е по­ло­жи­те­лен. някои от вас до­ри мо­гат да се над­яват на парич­ни при­до­бив­ки, но е въз­мож­но уси­лия­та на мно­зи­на в то­ва нап­рав­ле­ние да ос­танат нап­раз­ни.

КОЗИРОГ

Лип­са­та на кон­цен­тра­ция ще ви пре­чи да се спра­ви­те са­ми с де­ла­та си в сряда. Но не е фа­тал­но, за­що­то има­те въз­мож­ност да се пол­зва­те от по­мощ­та на прия­те­ли или ко­ле­ги. Денят е най-по­ло­жи­те­лен за Ко­зи­ро­зи­те от глед­на точ­ка на кон­так­ти­те. Ед­ни от вас имат въз­мож­ност за под­пис­ва­не на но­ви до­го­во­ри.  В биз­не­са – про­ти­во­ре­чия и недоразумения. Пазете се от загуби.

ВОДОЛЕЙ

Сряда е пси­хи­чес­ки на­то­ва­ре­на за Во­до­леи­те, но за по­ви­ше­но­то нап­ре­же­ние и чувс­тво­то за неуют­ност дос­та мно­го по­ма­га­те и са­ми­те вие. Необ­хо­ди­мо е да ов­ладее­те нер­внос­тта и то­га­ва няма да има неп­рия­тнос­ти или кон­флик­ти през деня. Съдебен спор ще бъде разрешен във ваша полза. Други от вас е доб­ре да объ­рнат по­ве­че вни­ма­ние на здра­ве­то си.

РИБИ

В сряда Ри­би­те мо­гат да от­дъх­нат с об­лек­че­ние, за­що­то важ­ни­те де­ла, с кои­то са се зае­ли, ве­че за­вър­шват. То­ва по всяка ве­роя­тност се от­нася пре­ди всич­ко за биз­несме­ни­те. Денят съз­да­ва прек­рас­ни ус­ло­вия за про­веж­да­не на пре­го­во­ри, кои­то ще завър­шат об­на­деж­да­ва­що за вас. Ра­бот­ният ден е до­бър, ще реа­ли­зи­ра­те при­хо­ди. Някои ще направят покупка за дома си.

коментара

Продължете с четенето
Loading...

Магазин за бои и мазилки JUB

Facebook

КАЛЕНДАР

юли 2019
П В С Ч П С Н
« юни    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

ПОПУЛЯРНИ