Свържете се с нас

Хороскоп

Хороскоп за 9 май

Публикувано

на

ОВЕН

Чет­вър­тък ще се ока­же мал­ко неп­рия­тен ден за Ов­ни­те. При мно­зи­на от вас има ас­пек­ти за пъ­ту­ва­не, но има и някак­ви преч­ки. В не­га­тив­но нас­трое­ние сте и е по-доб­ре да от­ло­жи­те за­ми­на­ва­не­то си. За­беля­зва се някак­ва хао­тич­ност и раз­пил­яност в дей­ствия­та ви, а лип­са­та на пред­паз­ли­вост ще ви дов­ле­че ус­лож­не­ния.

ТЕЛЕЦ

Тел­ци­те не са в доб­ро нас­трое­ние и то­ва се дъл­жи на пси­хи­чес­ко­то ви със­тоя­ние днес. За­сег­на­ти са лич­ни­те ви чувс­тва и ве­роя­тно ста­ва въп­рос за лю­бов­но ра­зо­ча­ро­ва­ние. Денят съв­сем не е лош и ако съу­мее­те да се аб­стра­хи­ра­те и мо­би­ли­зи­ра­те, мо­же да се рад­ва­те на пол­зот­во­рен чет­вър­тък. В служ­ба­та бъ­де­те бди­тел­ни и пред­паз­ли­ви.

БЛИЗНАЦИ

Мо­же да се ка­же, че има­те до­бър ден пред се­бе си, ако из­клю­чим до­маш­но-се­мей­ни­те неп­рия­тнос­ти при някои. Мно­зи­на от Близ­на­ци са дос­та ан­га­жи­ра­ни днес и в то­ва от­но­ше­ние чет­вър­тък е на­то­ва­рен. Бъ­де­те по-кон­цен­три­ра­ни в дей­ствия­та си за из­пъл­не­ние на за­дъл­же­ния­та, тъй ка­то има неп­ред­ви­де­ни об­стоя­телс­тва, кои­то мо­гат да ви объ­ркат.

РАК

В па­рич­на кри­за са Ра­ци­те днес и то­ва дос­та вли­яе на нас­трое­ние­то им. Има и слу­жеб­ни проб­ле­ми в чет­вър­тък, за раз­ре­ша­ва­не­то на кои­то най-вер­ният спо­соб е да наб­лю­да­ва­те по­ве­де­ние­то си. Раз­чи­тай­те на ви­со­ко­пос­та­ве­но ли­це. Лип­сва ви пос­ле­до­ва­тел­ност в из­пъл­не­ние­то на ан­га­жи­мен­ти­те днес, доб­ре е да се взе­ме­те в ръ­це. Не раз­чи­тай­те на свои­те ко­ле­ги.

ЛЪВ

Лъ­во­ве­те не се чувс­тват доб­ре по­ра­ди фи­нан­со­ви проб­ле­ми, но ед­но из­вес­тие би мог­ло да за­рад­ва мно­зи­на от вас. От­ло­же­те за друг ден раз­ре­ша­ва­не­то на па­рич­ни проб­ле­ми, за­що­то звез­дни­те ас­пек­ти в чет­вър­тък не са бла­гоп­рия­тни в то­ва от­но­ше­ние и уси­лия­та ви ще ос­та­нат без­плод­ни.

ДЕВА

Мно­го нап­рег­нат от емо­цио­нал­на глед­на точ­ка е чет­вър­тък. По-гол­яма част от Де­ва ед­ва ли ще се чувс­тват доб­ре и то­ва е по­ра­ди вне­зап­но вмък­нал се ан­га­жи­мент или разд­яла с бли­зък чо­век. За мно­зи­на фи­нан­си­те са за­ви­си­ми точ­но от то­зи ан­га­жи­мент, а биз­нес­ме­ни­те трябва пос­ле­до­ва­тел­но да раз­ре­ша­ват за­да­чи­те си.

ВЕЗНИ

Вне­зап­но чет­вър­тък ще ви под­не­се прия­тна из­не­на­да. Мо­же би не сте оча­ква­ли, но днес се от­кри­ват пер­спек­ти­ви пред вас, кои­то трябва нав­ре­ме да пол­зва­те. Мо­би­ли­зи­рай­те се, дей­ствай­те пра­во­ли­ней­но, це­ле­на­со­че­но, за да не про­ва­ли­те бла­гоп­рия­тния ден. Не са из­клю­че­ни и доб­ри­те но­ви­ни за мно­зи­на от Вез­ни.

СКОРПИОН

Чет­вър­тък е кри­ти­чен ден за мно­зи­на от Скор­пио­ни­те. Има нео­чак­ва­ни об­стоя­телс­тва от до­ма­шен ха­рак­тер, кои­то мо­гат да до­ве­дат до объ­рква­не на пла­но­ве­те. Най-ве­че влияят на слу­жеб­ни­те ви за­дъл­же­ния, тъй ка­то дей­ства­те дос­та де­зор­га­ни­зи­ра­но и мо­же да не се спра­ви­те с ра­бо­та­та си. Слу­жеб­но пъ­ту­ва­не днес мо­же да про­пад­не.

СТРЕЛЕЦ

Ху­бав ден, ка­то за по­ве­че­то от Стре­лец се ха­рак­те­ри­зи­ра с пъ­ту­ва­не. Да­ли е лич­но, или де­ло­во, то и в два­та слу­чая е ус­пеш­но. По от­но­ше­ние на фи­нан­со­ва­та дей­ност трябва да бъ­де­те из­клю­чи­тел­но гъв­ка­ви, а с хар­чо­ве­те – пес­те­ли­ви и ком­би­на­тив­ни, ще ви необходима голяма сума за обща работа със партньори. Не вли­зай­те и в рис­ко­ва­ни дей­ствия. В биз­не­са се оча­ква дос­та ра­бо­та.

КОЗИРОГ

Пси­хи­чес­ки на­то­ва­рен ден, но об­що пог­лед­на­то, чет­вър­тък е прия­тен за Ко­зи­ро­зи­те. Вид­на е бла­гоп­рия­тна пром­яна око­ло бю­дже­та ви, а след то­ва на­ли­чие­то на при­до­бив­ки по слу­же­бен път. Ще получите материално стимулиране и очаквано признание.  Про­фе­сио­нал­но ще се чувс­тва­те доб­ре, а някои мо­же да по­лу­чат и по­да­рък на ра­бот­но­то място днес. Има и под­го­тов­ка за за­ми­на­ва­не на по­чив­ка.

ВОДОЛЕЙ

Тран­сфор­ма­ция­та око­ло вас ве­че е в дей­ствие и мно­зи­на от Во­до­лей се чувс­тват по нов на­чин. Чет­вър­тък е оби­кно­вен ден, ка­то по-ско­ро приб­ли­жа­ват по­ло­жи­тел­ни­те ас­пек­ти. Ра­бо­та­та по про­фе­сио­нал­на ли­ния е дос­та и да­же мо­же да се ока­же, че чет­вър­тък е кри­зи­сен в то­ва от­но­ше­ние. Няма да ви спори особено с финансови дела, ще имате пречки от администрации. Мно­зи­на се чувс­тват в ущърб.

РИБИ

В чет­вър­тък Ри­би­те са сан­ти­мен­тал­ни и нос­тал­гич­но нас­трое­ни. За някои пред­стои разд­яла с бли­зък чо­век, кое­то ги ка­ра да се чувс­тват са­мот­ни. Отсъствието няма да е за дълго, така че не унивайте. За вас се на­ла­га да бъ­де­те по-ор­га­ни­зи­ра­ни и да не се раз­пил­ява­те в дей­ствия­та си днес. Те­зи, кои­то са на ра­бо­та, няма да са до­вол­ни от слу­жеб­на­та си­туа­ция. Някои от ко­ле­ги­те Ви ще ви ус­троят ка­пан.

коментара

Реклама
loading...

Хороскоп

Хороскоп за 19 май

Публикувано

на

ОВЕН

Днес ще Ви е по-важно количеството в общуването, отколкото качеството. Какво пък в един момент количествените натрупвания водят до качествени изменения. И все пак не прекалявайте, говоренето отнема твърде много енергия, която може да вложите в толкова полезни неща.

ТЕЛЕЦ

Радост, щастие и блясък или просто една спокойна майска неделя. Вие не обичате толкова шума около себе си, колкото спокойното и уютно усещане. Тази неделя ще Ви го донесе, насладете му се, дайте си радост.

БЛИЗНАЦИ

Щом имате куража да започнете нещо, значи имате и куража да успеете. Просто тръгнете, вдъхновете другите, овладейте силата. Не търсете други предизвикателства преди да сте се справили с днешното.

РАК

Ще търсите уединение и неща, които да Ви вдъхновяват. Грубото отношение ще Ви наранява силно и ще разбалансира емоциите Ви. Опитайте да не се въвличате в групови мероприятия и отделете време за водни процедури. Дори един душ ще Ви помогне да изчистите наслоените отрицателни емоции.

ЛЪВ

Нестандартните ситуации и странните хора ще провокират интересни идеи у Вас. Способни сте да задействате големи групи от хора само със силата на собствената си увереност в крайния резултат.

ДЕВА

Любопитството и удоволствието ще са главните мотиватори на действията Ви, което само по себе си е доста практично. Най-важното е да се отърсите от страховете си, да опитомите тревожността и да дадете път на смелото си сърце.

ВЕЗНИ

Може да разчитате на добрия късмет. Независимо, че няма да сте в работно настроение, ще успеете да свършите доста неща. Голяма работа сте, когато имате мотив за действие и най-вече, когато правите нещата с удоволствие.

СКОРПИОН

Малко под напрежение ще се чувствате, но за това причината е лично във вас. Не бъдете твърде мнителни към всичко и всички. Радвайте се на живота.

СТРЕЛЕЦ

Днес имате нужда от помощ. Бъдете толерантни към колегите си и не се впускайте в безсмислени спорове. Не се опитвайте да шокирате околните и не ги поучавайте, просто бъдете част от екипа.

КОЗИРОГ

Ден, в който ще имате за вършене повече, отколкото можете да понесете. С добра организация на времето и ресурсите можете да постигнете чудеса. Резултатите ще покажат отново, че сте отличници.

ВОДОЛЕЙ

Не може да се
Вниманието Ви ще е към света, който Ви заобикаля, той ще е Вашият стимул и провокатор към действие. Покажете своята уникалност, покажете любовта си, споделете своите способности с другите, това е смисълът.

РИБИ

Някъде вътре във Вас е скрит огромен ресурс от знания и емоциите са тези, които успяват да извадят на повърхността едва някои части от него. Днес наистина ще сте като мина за скъпоценности за всеки, който Ви развълнува.

коментара

Продължете с четенето

Хороскоп

ХОРОСКОП за 18 май

Публикувано

на

ОВЕН

Повишени са възможностите ви за активност в обществото и сферата на бизнеса. Някои от вас са притеснени по финансови причини, но не за дълго. В работата ви има проблеми, които днес ще ви притесняват, но те не са непреодолими и дори ще имате помощта от външни хора.

ТЕЛЕЦ

Събота идва с много проблеми за вас и ще бъдете доста нервни и неорганизирани през първата половина на деня. След обяд ще настъпи успокоение, делата ви ще вървят добре. В бизнеса някои Телци ще си позволят да извършат незаконни сделки. Ще ви дискредитират, очаквайте неприятности.

БЛИЗНАЦИ

Близнаците са спокойни и уравновесени в събота, който ще премине доста добре. Днес се извършват лични промени у вас, които се характеризират с разширяване на мирогледа и повишаване на личната толерантност. Добри контакти в бизнеса, придобивки, реализация.

РАК

Интересен ден е събота за Раците. Мнозина са раздвоени между надеждата и песимизма. Някои от вас изпитват големи затруднения на пари за елементарно съществуване. Активизира се творческата личност у вас и трябва да следвате интуицията си, която е най-верният ориентир за деня.

ЛЪВ

По своите предпоставки събота не може да се нарече успешен или неуспешен за Лъвовете. Изключение прави само любовният ви живот, където напрежението е по-голямо и не са изключени някои неприятности.

ДЕВА

Днес ще постигнете нормални резултати в дейността си – напредък в службата, реализация на интересите в бизнеса. Но положението е много деликатно, денят ще ви сблъска с препятствия, и ако проявите неустойчивост, успехите остават далеч. Действайте спокойно и бъдете настойчиви.

ВЕЗНИ

Най-големите неприятности за вас са във връзка с любовта. При някои тя е фатална и води до много разочарования. Внимавайте, бездната на страстите може да ви погълне и да последват низ от неприятности. Не споделяйте нищо за личния си живот, имате врагове, които ще ви причинят скандал.

СКОРПИОН

Днес Скорпионите демонстрират непреклонна воля за осъществяване на намеренията си, но на пътя ви има препятствия, които трябва да преодолеете. Не проявявайте слабост, това означава забавяне на някои дела или да пропуснете реализацията им. Вслушайте се в приятелски съвет.

СТРЕЛЕЦ

Събота е ден за придобивки при Стрелците и няма да се наложи да се борите с трудности, за да достигнете успеха. Имате силни покровители и те ще способстват за вашите блестящи достижения. Денят е особено благоприятен за вашите делови и лични контакти с приятели. Ще получите добри съвети или инструкции за развитие на бизнес планове.

КОЗИРОГ

През тази събота развитието на вашите дела започва успешно в началото на деня, но по-късно се появяват големи препятствия, които обричат действията на успех. Импулсивни и саркастични, Козирозите са склонни към ексцентричност, което ще доведе до неблагоприятни промени.

ВОДОЛЕЙ

Събота е ведър и успешен ден за Водолеите. Положителното влияние е тясно свързано с вас и действието му е категорично. Намирате се в печеливша позиция и придобивките са най-малкото, което можете да постигнете днес. Огромен успех имате в любовта, ще получите признание.

РИБИ

Днес ще се сблъскате с много неприятности и делата ви ще влязат в задънена улица. За преодоляване на неприятностите ще ви помогнат двама души, чрез намесата на които успешно ще се справите с всички трудности. Опитайте се да изострите вниманието си и бъдете бдителни към всичко.С повече отговорност се отнасяйте към домашните разногласия, колкото и да са големи, нещата са поправими.

коментара

Продължете с четенето
Loading...
loading...

Магазин за бои и мазилки JUB

Facebook

КАЛЕНДАР

май 2019
П В С Ч П С Н
« апр.    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

ПОПУЛЯРНИ