Свържете се с нас

Хороскоп

Хороскоп за 8 май

Публикувано

на

ОВЕН

Сряда се ха­рак­те­ри­зи­ра с пъ­ту­ва­не. То е прия­тно и в по­ве­че­то слу­чаи ста­ва въп­рос за за­ми­на­ва­не с цел по­чив­ка. Фи­нан­со­во­то със­тоя­ние на Ов­ни­те е доб­ро и има­те преи­му­щес­тве­ни по­зи­ции. При биз­нес­ме­ни­те се за­беля­зва без­по­кой­ство във връз­ка с кон­ку­рен­ция. Ба­лан­си­рай­те от­но­ше­ния­та си с парт­ньо­ри­те.

ТЕЛЕЦ

Ха­рак­те­рис­ти­ка­та за сряда е в по-за­си­лен вид за да­ми­те от Те­лец. Из­ява­та ви е по-ярка, от­кол­ко­то при мъ­же­те, и ос­вен то­ва об­стоя­телс­тва­та за нео­чак­ва­но по­лу­ча­ва­не на па­ри и нас­трое­ние­то за ин­тим­на връз­ка са по-ве­роя­тни при вас. Фи­нан­со­вият ас­пект за сряда со­чи пром­яна за всич­ки Тел­ци, ус­пе­хи­те ще ви съ­пътс­тват.

БЛИЗНАЦИ

Сряда е нер­вна и нап­рег­на­та за Близ­на­ци. От­но­во сте дей­стве­ни и ене­ргич­ни, но има­те и склон­ност към аг­ре­сия и кон­флик­тност. Вни­ма­вай­те, нав­лез­ли сте в нов ци­къл и от вас за­ви­си да­ли тран­сфор­ма­ция­та ще бъ­де бла­гоп­рия­тна. От­нос­но слу­жеб­ни­те ан­га­жи­мен­ти мно­зи­на от вас ще се чувс­тват без­по­мощ­ни да се справят.

РАК

Ра­ци­те имат проб­ле­ми от фи­нан­со­во ес­тес­тво и в де­ла­та си. Днес оба­че сте склон­ни да преу­ве­ли­ча­ва­те зат­руд­не­ния­та си, още по­ве­че че има ед­но мно­го доб­ро из­вес­тие, кое­то ще ви на­ка­ра да повя­рва­те в бла­гоп­рия­тни­те пред­пос­тав­ки за сряда. Про­фе­сио­нал­ният ден се оче­рта­ва ус­пе­шен, но из­бягвай­те да се гне­ви­те.

ЛЪВ

Сряда е прия­тен и ус­пе­шен ден за Лъ­во­ве­те. Ва­ли­ден за деня при по­ве­че­то от вас е па­рич­ният сюр­приз. Биз­не­сът е в мно­го доб­ра свет­ли­на и мно­зи­на ще се рад­ват на при­до­бив­ки, раз­рас­тва­не на дей­нос­тта и по­лез­ни взаи­моот­но­ше­ния със съд­ру­жи­ни­ци и парт­ньо­ри. В служ­ба­та ще има­те под­кре­па на же­на с въз­мож­нос­ти.

ДЕВА

Лю­бов­та, хар­мо­ния­та и прия­тел­ски­те взаи­моот­но­ше­ния са на пре­ден план в сряда. Мно­го ве­роя­тно е някои от Де­ва да се влюбят днес. На ба­за прия­телс­тво из­не­над­ва­що за вас мо­же да се раз­ре­ши час­тич­но па­ри­чен проб­лем в сряда. Из­бягвай­те кон­флик­ти­те на те­ма фи­нан­си, осо­бе­но с мъ­же. Биз­нес­ме­ни­те имат мно­го ус­пе­шен ден.

ВЕЗНИ

За­бе­ле­жи­тел­на е ва­ша­та бор­бе­ност и пос­ле­до­ва­тел­ност в дей­ствия­та по от­но­ше­ние на за­да­чи и ан­га­жи­мен­ти в сряда. Вни­ма­вай­те, пред­раз­по­ло­же­ни сте към скан­да­ли, не се кон­фрон­ти­рай­те, то­ва нас­трое­ние зас­яга по­ве­че мъ­же­те от Вез­ни. За мно­зи­на денят е кри­зи­сен във връз­ка с па­ри­те и фи­нан­со­ва­та дей­ност въоб­ще.

СКОРПИОН

Сряда е до­бър ден за Скор­пио­ни­те. То­ва е пси­хи­чес­ка за­тор­мо­зе­ност, но и вие преу­ве­ли­ча­ва­те със­тоя­ние­то си. Неп­рия­тни­те ви лич­ни усе­ща­ния на прак­ти­ка са без­поч­ве­ни, тъй ка­то в мо­мен­та не сте в със­тоя­ние за обе­ктив­на пре­цен­ка на въз­мож­нос­ти­те си. Не се за­дъл­бо­ча­вай­те в нас­трое­ние­то си, ще про­ва­ли­те деня си.

СТРЕЛЕЦ

Стрел­ци­те имат ед­на ус­пеш­на сряда, ако не се гневят и не се от­да­ват на ядо­ве­те си. При об­щу­ва­не­то си бъ­де­те по-то­ле­ран­тни и ком­про­мис­ни, но не отстъпвайте от позициите си, знаейки, че сте прави. При­те­жа­ва­те чу­дес­но чувс­тво за ху­мор, са­мо трябва да го за­дей­ства­те. На ра­бот­но­то място ще се чувс­тва­те доб­ре и не е из­клю­че­но нео­чак­ва­ни па­ри да за­рад­ват мно­зи­на от вас.

КОЗИРОГ

Ху­бав ден за Ко­зи­ро­зи­те, ка­то по-спе­циал­но ка­сае доб­ри­те взаи­моот­но­ше­ния и въз­връ­ща­не на же­ла­на­та от вас хар­мо­ния. Ха­рак­те­рис­ти­ка­та за деня е с по-сил­но зна­че­ние за да­ми­те от зна­ка. Ще присъствате на женско парти с приятели. Ва­лид­ни за сряда са про­ме­ни­те, кои­то нас­тъп­ват във ва­ша­та служ­ба. Фи­нан­со­во ще се чувс­тва­те ста­бил­ни днес.

ВОДОЛЕЙ

Сряда е дос­та на­то­ва­ре­на за Во­до­леи­те и пряко зас­яга ва­ша­та ак­тив­ност. Мо­би­ли­зи­рай­те се за ус­пеш­ни дей­ствия. Дос­та се про­меня си­туа­ция­та око­ло вас и та­зи тран­сфор­ма­ция на­ла­га още по­ве­че дей­стве­ност. То­ва оба­че няма да ви е неп­рия­тно, тъй ка­то ще има­те въз­мож­ност за из­ява и пер­спек­ти­ви­те са твър­де бла­гоп­рия­тни. Не губете търпение по въпрос, който е „гордиев” възел за вас.

РИБИ

Сряда е пе­че­ливш ден за Ри­би­те, но има и мно­го труд­нос­ти. Ще за­дъл­бо­чи­те проб­ле­ми­те си, ако се са­мо­зат­во­ри­те и не из­пол­зва­те връз­ки­те и под­кре­па­та, на коя­то мо­же­те да раз­чи­та­те. За мно­зи­на от Ри­би денят се свър­зва с пъ­ту­ва­не, кое­то зас­яга фи­нан­со­ва­та те­ма. Ще търсите даден заем на човек, който ви заблуждава с информация. За­беля­зва се доб­ра пром­яна в до­ма ви, свързана с децата.

коментара

Реклама
loading...

Хороскоп

Хороскоп за 22 август

Публикувано

на

ОВЕН

Овни, днес действията ви са прекалено открити и често неудобни за много от околните. Това е позиция, която предизвиква трудности и създава напрежение на много нива. До известна степен имате право, но онова, което желаете, може да бъде получено и по друг начин, не чрез атака, а с търпеливо изчакване.

ТЕЛЕЦ

При Телците четвъртък е ден на трудно начало, което се свързва с намеренията ви за промени. Ще ги осъществите, но бавно. Положението ви не е много по-различно от това на Овните, но вие имате друг стил на действие. Най-важно е да не връщате мисълта си назад. Това ви прави нестабилни и често нерешителни.

БЛИЗНАЦИ

Четвъртък е ден на надеждите за родените под Близнаци. Предстои ви обновление на вътрешно и външно ниво, но то ще настъпи постепенно и бавно след преодоляване на редица препятствия, което няма да стане много лесно. От приятели и съдружници можете да очаквате измами и мошеничество.

РАК

Вие наистина сте устремени към нова реализация и промени. По всичко личи, че намеренията ви сега ще успеят, но безпокойството отново ще ви притеснява въпреки твърдото ви решение за осъществяване на делата. Четвъртък бележи край на мъченията, но настойчиво поставя въпроса за психическа устойчивост и точни преценки.

ЛЪВ

Ще имате достъп до мястото, което възнамерявате да посетите, и възможност да реализирате намеренията си. Предварително се откажете от блъфиране и демонстрирайте твърдост. Много от вас са обезпокоени по финансов проблем и са готови на всичко само да успеят да решат въпроса в своя полза.

ДЕВА

Този ден носи отдавна желаното разрешение на вашите финансови проблеми, свързани с работата ви. Има обаче някои условия, които е задължително да спазите, за да постигнете гореказаното. Избягвайте и най-малкия риск. Не демонстрирайте дръзновение – това създава впечатление за нестабилност.

ВЕЗНИ

Вашите проблеми също намират положително разрешение в четвъртък, каквито и да са те. Не липсват препятствия, но ще ги преодолеете. За различните сфери в живота този срок е различен, както и степента на постижение. По делови въпроси в професията положителните резултати ще бъдат налице още днес.

СКОРПИОН

Четвъртък се очертава като успешен ден. Имате възможности за осъществяване на полезни контакти, които в много случаи могат да завършат с придобивки за вас. Успехи ще имате и в професията си днес, но много от вас подхождат емоционално за разрешаване на различни въпроси, което ще ви създаде проблеми.

СТРЕЛЕЦ

Добър е вашият финансов шанс в четвъртък и сега можете да намерите оптимално разрешение на повече от въпросите, които очакват отговор. На първо място ще получите необходимата ви подкрепа от приятели. Денят се свързва с пътуване. Трудности можете да очаквате при реализиране на дейности, свързани с административни решения. Бъдете активни, но не обещавайте над възможното. Вслушайте се в съвети на колеги.

КОЗИРОГ

За родените под Козирог четвъртък е неочаквано успешен ден. Все пак голяма част от успеха ще се дължи на вашите контактни условия. Съществува известна опасност от дезориентация, предизвикана поради неправилни оценки, и това може да помрачи вашия успех. Преценявайте трезво действителните условия. Не поставяйте целите си над всичко, не бъдете прекалено самонадеяни.

ВОДОЛЕЙ

Днес Водолеите са възпрепятствани за решителни действия. Проблемът се свежда предимно до личностната ви нагласа днес, върху която немалко давление оказва домашната обстановка. Въпреки всичко повечето от вас ще бъдат както винаги достатъчен професионален капацитет, за да извършат полезни действия в службата си. Стремете се да получите изчерпателна информация.

РИБИ

Емоционалността надделява днес у вас и ще ви създаде делови трудности. Освен това изоставяни проблеми постоянно ще излизат на преден план и ще допринасят за раздвояването ви. При някои от вас е належащо пътуване и може би ще решите тъкмо днес да го направите. Добри възможности създават контактите с приятелите днес. Положително развитие намират финансовите дела и не сте лишени от дадености за реализация.

E79 News

коментара

Продължете с четенето

Хороскоп

ХОРОСКОП ЗА 21 АВГУСТ

Публикувано

на

ОВЕН

Няма нищо по-лесно постижимо днес от успеха за родените под Овен. Въпреки това, ако наистина се стремите към реализация, трябва да се съобразите с условията и особеностите на средата, в която ще действате и която е позната за вас, но променлива.

ТЕЛЕЦ

Днес бъдете далеч от сплетни и спорове. Избягвайте конфликтите и вършете личната си работа. Мошениците и вас няма да отминат, ако им дадете възможност да проявят долната си природа. Имате добър късмет и той няма да ви изостави, но и вие се постарайте. Не се залавяйте с финансови проблеми.

БЛИЗНАЦИ

Днес Слънцето напуска вашия знак и навлиза в следващия, а това означава, че ще се активизирате като социални индивиди в работата, финансите и контактите. Засилва се и мисловната ви мощ, която не трябва да използвате неконвенционално. Забравете хитроумните действия, подлостта, измамата, задкулисните домогвания.

РАК

Ако се захванете днес с финанси, те ще ви създадат много грижи, а усилията ви ще бъдат напразни. В професията и останалата делова дейност ще имате успех, ако слушате собствените си мисли. Върху вас е спуснат огромен късмет, осъществяването на който е извън съмнение.

ЛЪВ

Твърде успешен ден е сряда, а личната ви активност е гаранция за успехите. За съжаление някои от вас са слабо волеви днес и ще се провалят, ако не вземат делата си в ръце. Слабостите, които можете да допуснете са: неправилно организиран ден, измама от колега, коварна постъпка от страна на партньор или съдружник.

ДЕВА

Неизвестността ви довежда до отчаяние и парализира желанието за действия при много от вас, докато при други представители на знака действа тъкмо обратно и ги принуждава да прибързват, да обръщат гръб на личната си методика в работата, довежда до грешки и хаотично движение.

ВЕЗНИ

В сряда вашият успех може да достигне небивала висота и едва ли ще се наложи на някои от Везни да си служат с нечестни начини за осъществяване на намеренията. Ако тръгнете по този път, действието ще бъде повторено срещу вас от противоположната страна. Става въпрос за дълго отлагани финансови операции.

СКОРПИОН

Негативното влияние не отминава и вас, днес то е особено вредно за Скорпионите. От необмислените ви и прибързани действия ще се възползват противниците ви и ще ви нанесат финансови вреди. Сряда създава превъзходни възможности за печалби от всякакъв вид. Те са най-изразителни в службата.

СТРЕЛЕЦ

Не си позволявайте дори и дребна лъжа днес в деловия живот, защото тя ще бъде разкрита. Внимавайте! Сряда може да ви донесе големи неприятности. Професионалният ден е добър, на пътя ви не съществуват непреодолими трудности и ще постигнете успех. Вие също не сте застраховани от неправомерни действия и измама.

КОЗИРОГ

Днес ще успеете да промените тягостната обстановка в службата си и да постигнете лично спокойствие. Имате две финансови възможности – искате увеличение на заплащането си или провеждате финансова операция с приятел. И в двата случая е налице измама. Трябва упорито да държите на искането си и ще го получите.

ВОДОЛЕЙ

Водолеите днес са в двойствено поведение, склонни да излъжат и заблудят околните. Към професионалните ви дадености и перфектност се стреми едно лице. Каквото и да ви обещае, не се съгласявайте, защото ще ви измами. Най-лесно ще се измъкнете чрез дипломатичност. Днес не бива да се доверявате и на приятелите си.

РИБИ

Сряда е прекрасен ден за вас и освен че делата ви ще вървят превъзходно, мнозина ще си “отворят” очите и ще видят истинските лица на заобикалящите ги. За вас започва плодотворен период в деловия живот, в контактите и личните отношения. Всичко зависи от нагласата ви. Много важна може да се окаже една среща в приятели.

коментара

Продължете с четенето
Loading...

Магазин за бои и мазилки JUB

Facebook

КАЛЕНДАР

август 2019
П В С Ч П С Н
« юли    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

ПОПУЛЯРНИ