Свържете се с нас

Хороскоп

Хороскоп за 8 май

Публикувано

на

ОВЕН

Сряда се ха­рак­те­ри­зи­ра с пъ­ту­ва­не. То е прия­тно и в по­ве­че­то слу­чаи ста­ва въп­рос за за­ми­на­ва­не с цел по­чив­ка. Фи­нан­со­во­то със­тоя­ние на Ов­ни­те е доб­ро и има­те преи­му­щес­тве­ни по­зи­ции. При биз­нес­ме­ни­те се за­беля­зва без­по­кой­ство във връз­ка с кон­ку­рен­ция. Ба­лан­си­рай­те от­но­ше­ния­та си с парт­ньо­ри­те.

ТЕЛЕЦ

Ха­рак­те­рис­ти­ка­та за сряда е в по-за­си­лен вид за да­ми­те от Те­лец. Из­ява­та ви е по-ярка, от­кол­ко­то при мъ­же­те, и ос­вен то­ва об­стоя­телс­тва­та за нео­чак­ва­но по­лу­ча­ва­не на па­ри и нас­трое­ние­то за ин­тим­на връз­ка са по-ве­роя­тни при вас. Фи­нан­со­вият ас­пект за сряда со­чи пром­яна за всич­ки Тел­ци, ус­пе­хи­те ще ви съ­пътс­тват.

БЛИЗНАЦИ

Сряда е нер­вна и нап­рег­на­та за Близ­на­ци. От­но­во сте дей­стве­ни и ене­ргич­ни, но има­те и склон­ност към аг­ре­сия и кон­флик­тност. Вни­ма­вай­те, нав­лез­ли сте в нов ци­къл и от вас за­ви­си да­ли тран­сфор­ма­ция­та ще бъ­де бла­гоп­рия­тна. От­нос­но слу­жеб­ни­те ан­га­жи­мен­ти мно­зи­на от вас ще се чувс­тват без­по­мощ­ни да се справят.

РАК

Ра­ци­те имат проб­ле­ми от фи­нан­со­во ес­тес­тво и в де­ла­та си. Днес оба­че сте склон­ни да преу­ве­ли­ча­ва­те зат­руд­не­ния­та си, още по­ве­че че има ед­но мно­го доб­ро из­вес­тие, кое­то ще ви на­ка­ра да повя­рва­те в бла­гоп­рия­тни­те пред­пос­тав­ки за сряда. Про­фе­сио­нал­ният ден се оче­рта­ва ус­пе­шен, но из­бягвай­те да се гне­ви­те.

ЛЪВ

Сряда е прия­тен и ус­пе­шен ден за Лъ­во­ве­те. Ва­ли­ден за деня при по­ве­че­то от вас е па­рич­ният сюр­приз. Биз­не­сът е в мно­го доб­ра свет­ли­на и мно­зи­на ще се рад­ват на при­до­бив­ки, раз­рас­тва­не на дей­нос­тта и по­лез­ни взаи­моот­но­ше­ния със съд­ру­жи­ни­ци и парт­ньо­ри. В служ­ба­та ще има­те под­кре­па на же­на с въз­мож­нос­ти.

ДЕВА

Лю­бов­та, хар­мо­ния­та и прия­тел­ски­те взаи­моот­но­ше­ния са на пре­ден план в сряда. Мно­го ве­роя­тно е някои от Де­ва да се влюбят днес. На ба­за прия­телс­тво из­не­над­ва­що за вас мо­же да се раз­ре­ши час­тич­но па­ри­чен проб­лем в сряда. Из­бягвай­те кон­флик­ти­те на те­ма фи­нан­си, осо­бе­но с мъ­же. Биз­нес­ме­ни­те имат мно­го ус­пе­шен ден.

ВЕЗНИ

За­бе­ле­жи­тел­на е ва­ша­та бор­бе­ност и пос­ле­до­ва­тел­ност в дей­ствия­та по от­но­ше­ние на за­да­чи и ан­га­жи­мен­ти в сряда. Вни­ма­вай­те, пред­раз­по­ло­же­ни сте към скан­да­ли, не се кон­фрон­ти­рай­те, то­ва нас­трое­ние зас­яга по­ве­че мъ­же­те от Вез­ни. За мно­зи­на денят е кри­зи­сен във връз­ка с па­ри­те и фи­нан­со­ва­та дей­ност въоб­ще.

СКОРПИОН

Сряда е до­бър ден за Скор­пио­ни­те. То­ва е пси­хи­чес­ка за­тор­мо­зе­ност, но и вие преу­ве­ли­ча­ва­те със­тоя­ние­то си. Неп­рия­тни­те ви лич­ни усе­ща­ния на прак­ти­ка са без­поч­ве­ни, тъй ка­то в мо­мен­та не сте в със­тоя­ние за обе­ктив­на пре­цен­ка на въз­мож­нос­ти­те си. Не се за­дъл­бо­ча­вай­те в нас­трое­ние­то си, ще про­ва­ли­те деня си.

СТРЕЛЕЦ

Стрел­ци­те имат ед­на ус­пеш­на сряда, ако не се гневят и не се от­да­ват на ядо­ве­те си. При об­щу­ва­не­то си бъ­де­те по-то­ле­ран­тни и ком­про­мис­ни, но не отстъпвайте от позициите си, знаейки, че сте прави. При­те­жа­ва­те чу­дес­но чувс­тво за ху­мор, са­мо трябва да го за­дей­ства­те. На ра­бот­но­то място ще се чувс­тва­те доб­ре и не е из­клю­че­но нео­чак­ва­ни па­ри да за­рад­ват мно­зи­на от вас.

КОЗИРОГ

Ху­бав ден за Ко­зи­ро­зи­те, ка­то по-спе­циал­но ка­сае доб­ри­те взаи­моот­но­ше­ния и въз­връ­ща­не на же­ла­на­та от вас хар­мо­ния. Ха­рак­те­рис­ти­ка­та за деня е с по-сил­но зна­че­ние за да­ми­те от зна­ка. Ще присъствате на женско парти с приятели. Ва­лид­ни за сряда са про­ме­ни­те, кои­то нас­тъп­ват във ва­ша­та служ­ба. Фи­нан­со­во ще се чувс­тва­те ста­бил­ни днес.

ВОДОЛЕЙ

Сряда е дос­та на­то­ва­ре­на за Во­до­леи­те и пряко зас­яга ва­ша­та ак­тив­ност. Мо­би­ли­зи­рай­те се за ус­пеш­ни дей­ствия. Дос­та се про­меня си­туа­ция­та око­ло вас и та­зи тран­сфор­ма­ция на­ла­га още по­ве­че дей­стве­ност. То­ва оба­че няма да ви е неп­рия­тно, тъй ка­то ще има­те въз­мож­ност за из­ява и пер­спек­ти­ви­те са твър­де бла­гоп­рия­тни. Не губете търпение по въпрос, който е „гордиев” възел за вас.

РИБИ

Сряда е пе­че­ливш ден за Ри­би­те, но има и мно­го труд­нос­ти. Ще за­дъл­бо­чи­те проб­ле­ми­те си, ако се са­мо­зат­во­ри­те и не из­пол­зва­те връз­ки­те и под­кре­па­та, на коя­то мо­же­те да раз­чи­та­те. За мно­зи­на от Ри­би денят се свър­зва с пъ­ту­ва­не, кое­то зас­яга фи­нан­со­ва­та те­ма. Ще търсите даден заем на човек, който ви заблуждава с информация. За­беля­зва се доб­ра пром­яна в до­ма ви, свързана с децата.

коментара

Реклама
loading...

Хороскоп

Хороскоп за 25 май

Публикувано

на

ОВЕН

Днес ва­ше­то вни­ма­ние­ ще е зае­то ос­нов­но с раз­ре­ша­ва­не на се­меен спор. Мал­ки­те про­пус­ки, греш­ки и не­до­вър­ше­ни ра­бо­ти в събота ще ос­та­нат не­за­бел­яза­ни за мно­зи­на, но вие ще сте при­тес­не­ни, до­ка­то не ги от­стра­ни­те. Зах­ва­щай­те се са­мо с не­ща, с кои­то ще се спра­ви­те бе­зуп­реч­но. Във фи­зи­чес­ко и  емо­цио­нал­но от­но­ше­ние сте на ста­бил­ни по­зи­ции.

ТЕЛЕЦ

В съ­бо­та си из­ясне­те кои ас­пек­ти в жи­во­та ви изи­скват по­ве­че вни­ма­ние. Из­вън во­до­вър­те­жа на съ­би­тия­та сте и то­ва мо­же да ви до­не­се го­ле­ми неп­рия­тнос­ти. Зае­ме­те се със за­ни­ма­ния с ак­тив­но­то уча­стие на лю­би­ми­те си хо­ра. В служ­ба­та пред­ло­же­те по­мощ­та си на ко­ле­га, кой­то е из­пад­нал в зат­руд­не­ние, той ще ви се от­бла­го­да­ри по­-късно.

БЛИЗНАЦИ

Пос­та­рай­те се днес да не прояв­ява­те ак­тив­ност и въоб­ще ни­що да не пред­прие­ма­те за пром­яна и по­добр­ява­не на ва­ши­те от­но­ше­ния. Не бих­те и мог­ли да из­мис­ли­те по-не­под­ходящ ден за по­доб­на дей­ност. Ако ва­ша­та по­ло­вин­ка е об­хва­на­та от ид­еи за по­доб­на дей­ност, не­ка тя да дей­ства и да пра­ви про­ме­ни­те. Не от­ми­на­вай­те не­ред­нос­ти­те, а се пос­та­рай­те да ги от­стра­ни­те.

РАК

Денят ще бъ­де ин­те­ре­сен и по­ле­зан за вас, тъй ка­то е свър­зан с при­до­би­ва­не на нов опит и от­кри­ва­не на при­мам­ли­ви пер­спек­ти­ви. Трябва да сте го­то­ви да нап­ра­ви­те пър­ва­та крач­ка. Тя мо­же да е рис­ко­ва­на и труд­на, но ще ви да­де въз­мож­ност да из­пре­ва­ри­те кон­ку­рен­ти­те и да се доб­ли­жи­те до цел­та. Па­зе­те се от не­доб­ро­же­ла­те­ли с мас­ка­та на прия­тел­ско раз­по­ло­же­ние.

ЛЪВ

Фи­нан­со­ви­те проб­ле­ми мо­гат да се появ­яват и да из­чез­ват, но днес па­рич­ни­те въп­ро­си ще се ока­жат под кон­тро­ла на хо­ра, кои­то имат влия­ние над вас. На­пом­не­те им, че сте в със­тоя­ние са­мос­тоя­тел­но да се справ­яте със свои­те за­да­чи, под­кре­пе­те ду­ми­те си с дей­ствия. В пос­лед­но вре­ме сте  нап­рег­на­ти в оча­ква­не на неп­ред­ви­де­на си­туа­ция в служ­ба­та, но ни­що ло­шо не ви зас­тра­ша­ва.

ДЕВА

Де­ви, днес ще сте зат­во­ре­ни, пред­по­чи­та­те да за­па­зи­те свои­те мис­ли за се­бе си. От дъл­го вре­ме ги крие­те от всич­ки, но та­ка са­мо си вре­ди­те. Не се стра­ху­вай­те да спо­де­ли­те с до­ве­ре­но ли­це как­во ви при­тесн­ява. Някои от вас ще имат пре­ки кон­так­ти с хо­ра, от кои­то за­ви­си биз­не­сът им. Ако ис­ка­те да има­те ус­пех в про­фе­сия­та, проя­ве­те по­ве­че такт към парт­ньо­ри­те.

ВЕЗНИ

На­ми­ра­те се в тру­ден мо­мент, но ще по­лу­чи­те под­кре­па от хо­ра, кои­то по-ра­но са­мо са ви кри­ти­ку­ва­ли. При реа­ли­за­ция­та на ва­ши­те пла­но­ве, ще по­лу­чи­те “едно рамо” и от род­ни­ни, кои­то дос­ко­ро са се из­каз­ва­ли нео­доб­ри­тел­но. Денят е мно­го под­ходящ за пре­мах­ва­не на всякак­ви се­мей­ни раз­ног­ла­сия и уре­жда­не на от­но­ше­ния­та с по-въз­рас­тни­ приятели.

СКОРПИОН

Уве­ре­ни и не­пок­ла­ти­ми са Скор­пио­ни­те в съ­бо­та, пре­жив­яват про­фе­сио­на­лен въз­ход. Ако от вре­ме на вре­ме се съмн­ява­те в се­бе си, се по­съ­вет­вай­те с ком­пе­тен­тни хо­ра, кои­то ще ви да­дат пра­ви­лен съ­вет. Пре­це­не­те си­туа­ция­та и проя­ве­те тър­пе­ние пре­ди да взе­ме­те око­нча­тел­но ре­ше­ние по да­ден въп­рос. Вярвай­те в ин­туи­ция­та и точ­на­та си пре­цен­ка.

СТРЕЛЕЦ

Днес нас­трое­ние­то ви няма да бъ­де мно­го ста­бил­но. У вас ще се поя­ви же­ла­ние да нау­чи­те не­що но­во и да се по­ка­же­те от нео­чак­ва­на стра­на. Доб­ре ще пре­ми­нат сре­щи­те ви с прия­те­ли, важ­но­то е да се от­пус­не­те и да заб­ра­ви­те за проб­ле­ми­те си. Трудности ще имат онези от вас, които имат нова работа. Ро­ман­тич­но­то ув­ле­че­ние, за­поч­ва­що през то­зи ден, ще до­ве­де до за­раж­да­не на се­риоз­ни чувс­тва.

КОЗИРОГ

Ко­зи­ро­зи­те са го­то­ви да опи­тат щас­тие­то си на но­во поп­ри­ще, а днеш­ният ден е мно­го под­ходящ за пра­ве­не на пър­ви крач­ки в из­бра­но­то нап­рав­ле­ние. Ще ви се на­ло­жи да дей­ства­те твър­до, кое­то няма да се ха­ре­са на всич­ки. Денят мо­же да бъ­де свър­зан с прек­рат­ява­не на от­дав­наш­ни от­но­ше­ния. Ве­чер­та е въз­мож­но да по­чувс­тва­те преу­мо­ра и не­раз­по­ло­же­ние поради пренапрежение и по-голяма доза стрес. Релаксирайте.

ВОДОЛЕЙ

Ни­ко­га не сте ис­ка­ли да дей­ства­те по чуж­ди ука­за­ния и да прие­ма­те за­по­ве­ди. Спо­ри­те до­ри и за не­ща, кои­то не раз­би­ра­те чак тол­ко­ва мно­го. Ва­ше­то ве­ли­ко­ду­шие днес ще бъ­де ярко из­ра­зе­но – ако има­те въз­мож­ност да за­рад­ва­те няко­го без по­вод, ще нап­ра­ви­те и не­въз­мож­но­то, за да ста­не то­ва. Ще об­гра­ди­те с по­ве­че лас­ки и гри­жи лю­би­мия си чо­век, той ви е пре­дан док­рай и той ще донесе търсения уют и спокойствие.

РИБИ

Днес Ри­би­те, раз­чи­та­щи на лес­на по­бе­да в про­фе­сио­нал­на­та сфе­ра, ще бъ­дат ра­зо­ча­ро­ва­ни. Опи­твай­ки се да про­ме­ни­те си­туа­ция­та към по-доб­ро, вие ще до­пус­не­те греш­ки, от кои­то не­за­бав­но ще се въз­пол­зват не­доб­ро­же­ла­те­ли. Най-доб­ро­то, кое­то мо­же­те да нап­ра­ви­те, е да не предприемете ни­що важ­но и да се кон­цен­три­ра­те вър­ху ре­ша­ва­не­то на дреб­ни за­да­чи. Ще се наложи да разрешавате семейно-роднински скандал.

коментара

Продължете с четенето

Хороскоп

Хороскоп за 24 май

Публикувано

на

ОВЕН

Дос­та на­то­ва­ре­на ра­бот­на сед­ми­ца има­ха Ов­ни­те и в пе­тък при по­ве­че­то от вас се наб­лю­да­ва из­то­ще­ние и до­ри мал­ко по­ра­жен­чес­ко нас­трое­ние. Сблъс­ка­ли сте се с оби­ди, ра­зо­ча­ро­ва­ния и за­гу­би. То­ва обу­слав­я и със­тоя­ние­то ви днес. Ка­то про­фе­сио­на­лен пе­тък е нап­рег­нат и неп­рия­тен. Днес не пое­май­те рис­ко­ве.

ТЕЛЕЦ

Нер­вен ден, ка­то за мно­зи­на от Те­лец мо­же да се пре­дос­та­ви слу­чай да про­менят жи­во­та си или няка­къв не­гов ас­пект. Мно­го важ­но е да не се под­да­ва­те на емо­ции, да съх­ра­ни­те спо­кой­ствие­то на ума и нав­ре­ме да взе­ме­те вярно­то ре­ше­ние. Своев­ре­мен­ни­те дей­ствия са еди­нстве­ни­те пред­пос­тав­ки за на­деж­дна за­щи­та.

БЛИЗНАЦИ

За Близ­на­ци­те пе­тък е ра­дос­тен. По­ра­ди въз­ник­ва­не на вне­зап­на си­туа­ция не са из­клю­че­ни неп­ред­ви­де­ни хар­чо­ве, но е въз­мож­но да по­лу­чи­те па­ри в служ­ба­та или от ко­ле­га. Пе­тък е тру­ден и неп­рия­тен за биз­нес­ме­ни­те в съд­ру­жен биз­нес. За някои от вас то­зи ден би мо­гъл да пре­ми­не твър­де нер­вно по­ра­ди някак­ва пром­яна око­ло вас.

РАК

Вне­зап­на си­туа­ция от до­ма­шен ха­рак­тер зас­яга фи­нан­си­те на мно­зи­на от Рак. Въп­ре­ки че пе­тък е мно­го емо­цио­на­лен за вас, ще съу­мее­те да не да­ва­те из­раз на усе­ща­ния­та си и денят в по­ве­че­то слу­чаи е бла­гоп­рия­тен. По­лу­ча­ва­не­то на нео­чак­ва­ни па­ри е ва­лид­но днес. Под­гот­ве­те се оба­че за неп­рия­тнос­ти в служ­ба­та.

ЛЪВ

Ху­бав пе­тък и но­си ус­пех за съз­да­ва­не на об­щес­тве­ни връз­ки, съю­зи и до­го­вор­ни от­но­ше­ния. Прия­телс­тво­то съ­що не е за пре­неб­рег­ва­не и някои от Лъв ще ак­цен­ти­рат име­нно в та­зи на­со­ка. Неп­рия­тно оба­че ще се чувс­тва­те на ра­бот­но­то място. Денят е те­жък и проб­ле­ма­ти­чен, ка­то не са из­клю­че­ни оби­ди и ого­рче­ния спрямо вас.

ДЕВА

Нап­рег­нат и пси­хи­чес­ки на­то­ва­рен ден е пе­тък за Де­ви­те. Все пак се справ­яте доб­ре и мо­же да се ока­же пол­зот­во­рен. За вас е мно­го важ­но да ов­лад­ява­те нас­трое­ние­то си днес и по ни­ка­къв на­чин да не си поз­вол­ява­те пре­вес на емо­ции­те и из­лиш­ни хар­чо­ве. Някои от вас ще се съ­би­рат с прия­те­ли или близ­ки в до­ма си.

ВЕЗНИ

Пе­тък е до­бър ден за Вез­ни­те. Бла­го­родс­тво­то и доб­ро­же­ла­тел­но­то ви от­но­ше­ние към око­лни­те са ос­нов­ни­те ви прин­ци­пи за пе­тък. Ще се рад­ва­те от нео­чак­ва­но­то раз­ви­тие на фи­нан­со­ви­те де­ла и из­не­над­ва­що­то по­лу­ча­ва­не на па­ри е ва­лид­но за мно­зи­на. За про­фе­сио­нал­на­та ви из­ява мо­же са­мо да се ка­же, че е блест­яща.

СКОРПИОН

Биз­нес­ме­ни­те от Скор­пион имат един из­клю­чи­тел­но емо­цио­на­лен ден, гра­ни­чещ с еу­фо­рия. Ед­но по­доб­но по­ве­де­ние от ва­ша стра­на е мно­го пог­реш­но, вни­ма­вай­те и бъ­де­те пред­паз­ли­ви. По фи­нан­со­ви въп­ро­си дей­ствай­те в съд­ру­жие или в съюз. При всич­ки се от­кри­ват но­ви въз­мож­нос­ти за реа­ли­за­ция.

СТРЕЛЕЦ

В пе­тък Стрел­ци­те мо­гат да пре­търпят ра­зо­ча­ро­ва­ния, но по-важ­но­то за днес е да дей­ства­те в съюз. От­нос­но па­ри­те ед­ва ли сте във въз­торг от раз­ви­тие­то на об­стоя­телс­тва­та. Няма да започнете дългоочакваната работа. На някои ще ви се пре­дос­та­ви доб­ра въз­мож­ност за реа­ли­за­ция в професията, ана­ли­зи­рай­те об­стой­но си­туа­ция­та, за­що­то сте пред­раз­по­ло­же­ни към греш­ки.

КОЗИРОГ

Зле се чувс­тват Ко­зи­ро­зи­те в пе­тък по­ра­ди преу­мо­ра или пре­нап­ре­же­ние. Денят оба­че ще ви под­не­се емо­ции или из­не­на­ди и в по­ве­че­то слу­чаи те са по­ло­жи­тел­ни. Из­клю­че­ние пра­ви до­маш­на­та об­ста­нов­ка, къ­де­то мно­зи­на от вас ще бъ­дат ого­рче­ни по няка­къв по­вод. Слу­жеб­ният ден ще се яви пе­че­ливш за вас. Предупреждението е за конфликт с колега, който ще ви извади от равновесие.

ВОДОЛЕЙ

Прия­тен ден, кой­то мо­же да ви под­ве­де в заб­луж­де­ние. Во­до­леи­те не са зас­тра­хо­ва­ни от греш­ки, тъй че не дей­ствай­те и не мис­ле­те емо­цио­нал­но. Не се разпилявайте със задачи, които не са за деня ви. Ху­ба­ви пред­пос­тав­ки за лю­бов, но из­вес­тна до­за мни­тел­ност би поп­ре­чи­ла за раз­ви­тие­то. Биз­нес­ме­ни­те имат чу­де­сен ден, а слу­жеб­но ан­га­жи­ра­ни­те ще по­лу­чат па­ри.

РИБИ

Пе­тък е бла­гоп­рия­тен за Ри­би­те, сти­га да ус­пее­те да се въз­пол­зва­те от ху­ба­ви­те пред­пос­тав­ки. Гре­ши­те от­нос­но въп­ро­си от до­ма­шен ха­рак­тер и да­же някои от вас са пред­раз­по­ло­же­ни към ма­нии. На по­ве­че­то Ри­би са на­рас­на­ли въз­мож­нос­ти­те и влия­ние­то сред око­лни­те. Не се превръщайте в егоисти за хората, които ви обичат. Не са из­клю­че­ни се­мей­ни емо­ции, но е доб­ре да се ов­лад­ява­те.

коментара

Продължете с четенето
Loading...
loading...

Магазин за бои и мазилки JUB

Facebook

КАЛЕНДАР

май 2019
П В С Ч П С Н
« апр.    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

ПОПУЛЯРНИ