Свържете се с нас

Uncategorized

Ангел Джамбазки: Зеленият паразит от ЕП да дойде в „Меден рудник” и тогава да говори за циганите, те трябва да имат отговорности

Публикувано

на

Циганите трябва да се научат, че освен права имат и задължения. Трябва да се научат, че водата струва, токът струва, общественият ред трябва да се спазва и когато правят безобразия, трябва да понесат своите отговорности за това, няма да ги търпим.

Това заяви при посещението си в Бургас кандидатът на евродепутат от ВМРО – БНД Ангел Джамбазки.

Идеята да се ограничат средствата за НПО, които касаят интеграция на циганите, не е екзотична, а напълно реалистична и даже малко закъсняла, но трябва да се направи. Защо? Защото тези средства, които се отделят за така наречената интеграция, между другото пълен провал, те не отиват за това циганите да се вписват в обществото ни. Те отиват да издържат няколко служебни циганина, които наричат себе си роми, това работят, и да се показват по телевизора и да съдят българската държава, и да ни пречат да извършим истинското вписване. Интеграцията е напълно провален ефект, куха дума, няма такова нещо. Много пъти с общинския съветник в Бургас Георги Дракалиев сме обсъждали циганската махала по пътя за „Меден рудник” и това, което се случва в нея. Затова подкрепихме Вашия кмет, който взе мъдрото решение да им спре водата, като не си плащат, заяви Джамбазки.

Припомняме, че заради спирането на водата върху общината имаше натиск от евродепутат от партията на „Зелените”.

Зная, че имаше натиск. Аз оказах подкрепа на кмета и направих изказване в Европарламента, защото този, извинете ме за грубия израз, клоун от партията на „Зелените”, не е взел един циганин в дома си, за да ни покаже как се вписва. Ако иска, аз не възразявам. Ще съберем средства и ще изпратим доброволно всички обитатели на махалата у тях или в Европарламента. Там има течаща вода, вътрешни тоалетни. Нека поживеят там, да се омесят културно и тогава да ни дават акъл, защото такива лигльовци като тези, които наричам хайверени правозащитници… Много е лесно в Брюксел, където всичко ти е осигурено, имаш два апартамента, имаш място и пари за сътрудници, от там да си правозащитник. Нека да им плати той водата една година и тогава да ни дава съвети. Когато тези хора нападнаха кмета, ние го защитихме. Не сме от една политическа сила, в момента сме конкуренти, но това няма значение. Когато кметът Ви взима правилни решения, винаги ще разчита на нашата подкрепа. Този кмет е успешен. Циганите трябва да се научат, че освен права имат и задължения, заяви  Джамбазки.

Той допълни, че ще продължи да следва линията си срещу всички кухи и паразитни неправителствени организации.

Те защитават фалшиви права, а общността, която се ползва от техните услуги, защитава паразити. И какво става? Българската държава губи време. Хората в махалата продължават да не се вписват и да нападат полицаите. Но тогава този зеленият паразит няма да се намеси. Затова ние казваме – там, в ЕП, политически бой по тях, ограничаване на средствата и недопускане на такива организации в България. Тези организации трябва да работят в гетата, защото от Брюксел е едно, а от „Меден рудник” друго, категоричен бе Джамбазки.

На въпрос дали скандалите с апартаментите на властта няма да отвратят хората да гласуват Джамбазки отговори, че този скандал има и положителна страна.

Да, скандалите са отвратителни и демотивират, но същевременно са полезни. Трябва да се научат всички, които са на изборна позиция, на каквато съм и аз, че не може да решаваш своите битови и лични въпроси, докато си на нея. Не може ти да си избран, да си представител на всички тези хора, и да си решаваш по такъв безобразно нагъл начин жилищните въпроси. Ако имаш апартаментохолизъм, трябва да го лекуваш, а не да го засилваш. И безобразно се вижда как европейски средства са били отклонявани за къщи. Това е безобразно и позорно и трябва да бъде разровено докрай. Всеки един, който си е позволил подобно нещо, трябва да понесе и административна, и наказателна, и политическа отговорност. А тя е ясна. Аз не вярвам, че някой от тези, които бяха осветени, вече може да разчита на подкрепа от хората и собствените си партии. Не може да влезеш в политика и да демонстрираш богатство. Влизаш с една декларация и излизаш, ако не със същата, с подобна. После като излезеш, можеш да се занимаваш с предприемачество и никой няма да те пита, но не и докато си служител на гражданите. Това отвращава и демотивира гражданите и затова всички тези разкрития трябва да продължат до ниво селски кмет и ще бъде пречистване. Ще породи нови движения. Не зная защо започна това, но резултатът ще бъде добър накрая, каза Джамбазки.

коментара

Uncategorized

Хороскоп за 23 август

Публикувано

на

ОВЕН

Не ви на­пус­ка без­по­кой­ство­то за фи­нан­со­ви­те ви въз­мож­нос­ти и мно­зи­на жи­веят с аб­со­лют­на­та убе­де­нос­т, че ги прес­лед­ва мал­шанс. Ще въз­ник­не пред­ло­же­ние да из­вър­ши­те да­де­на ра­бо­та сре­щу зап­ла­ща­не, не се ко­ле­бай­те да се ан­га­жи­ра­те. В служ­ба­та и за ра­бо­та­та ви нас­тъп­ва бла­гоп­рия­тен пе­риод за пе­чал­ба.

ТЕЛЕЦ

Пе­тък е из­ряден за вас в про­фе­сио­нал­но от­но­ше­ние и ще пре­ми­не неу­сет­но, въп­ре­ки че ще свър­ши­те дос­та ра­бо­та. Об­ста­нов­ка­та ще бъ­де спо­кой­на и ще ца­ри съг­ла­сие. Мно­зи­на днес ще по­лу­чат нео­чак­ва­но някак­ви па­ри. Със слу­жеб­ни­те за­дъл­же­ния ще се спра­ви­те ус­пеш­но. Днес ще въз­ник­нат проб­ле­ми с лич­на на­со­че­ност.

БЛИЗНАЦИ

Днес вие сте прип­ре­ни в дей­ствия­та си, но не по­ра­ди без­по­кой­ство, а за­що­то же­лае­те бър­зо и пре­циз­но да из­пъл­ни­те всич­ко, кое­то ви е за­дъл­же­ние за деня. Някои от вас нео­чак­ва­но ще по­лу­чат съоб­ще­ние за зап­ла­ща­не на ад­ми­нис­тра­тив­на так­са. В ин­тим­ни­те от­но­ше­ния с парт­ньо­ра си от­стра­не­те про­ти­во­ре­чия­та, на­ме­ре­те общ език.

РАК

Пе­тък е мно­го до­бър и ра­дос­тен ден за вас. Ще се за­рад­ва­те на оча­ква­на но­ви­на, свър­за­на с ра­бо­та, към чия­то по­ло­жи­тел­на стой­ност по­ве­че­то от вас са скеп­тич­но нас­трое­ни. Необ­хо­ди­мо е да взе­ме­те не­за­бав­но ре­ше­ние как да реа­ги­ра­те, но дей­ствай­те по нов на­чин – раз­ли­чен от до­се­гаш­ния. Не поз­вол­явай­те да ви под­цен­яват.

ЛЪВ

Ус­лож­не­на е об­ста­нов­ка­та в пе­тък око­ло вас, но то­ва не оз­на­ча­ва неп­ре­мен­но ло­шо раз­ви­тие на де­ла­та ви. На­ли­це са мно­жес­тво фак­то­ри, чие­то под­реж­да­не или раз­ре­ша­ва­не­то на проб­ле­ма­тич­ни­те изи­сква­ния изи­скват ва­ша­та нас­той­чи­вост и под­роб­но об­мисл­яне. По­ве­че­то от вас ще об­съж­дат до­маш­ни проб­ле­ми в се­мей­ния съ­вет.

ДЕВА

Пе­тък е бла­гоп­рия­тен и съз­да­ва ус­ло­вия за пе­че­лив­ша дей­ност. Мно­зи­на от вас ще пос­тиг­нат съг­ла­сие от­нос­но фи­нан­си. Най-важ­на­та ви дей­ност за деня ще бъ­де сре­ща, коя­то ще се пре­вър­не в раз­го­вор по неот­лож­ни де­ло­ви проб­ле­ми. Не прояв­явай­те не­тър­пе­ние на ра­бот­но­то си място, ата­ку­вай­те по­зи­ции­те, към кои­то се стре­ми­те.

ВЕЗНИ

Ба­лан­си­ра­но е по­ве­де­ние­то на Вез­ни­те днес и емо­цио­нал­но сте дос­та ура­вно­ве­се­ни. За мно­го от вас се­га е по-доб­ре на ра­бот­но­то място да бъ­де­те из­пъл­ни­тел­ни и съз­на­тел­ни. Не де­монс­три­рай­те сво­бо­до­мис­лие. Денят ще за­рад­ва мно­зи­на с но­ви­на, коя­то има от­но­ше­ние към ва­ша­та ра­бо­та. Оче­рта­ва се някак­ва пе­чал­ба за до­ма ви.

СКОРПИОН

Глав­на­та гри­жа на Скор­пио­ни­те днес е реа­ли­за­ция­та в твор­чес­ка­та на­со­ка. В някои слу­чаи то­ва е свър­за­но пряко с про­фе­сио­нал­ни­те ви ан­га­жи­мен­ти, а в дру­ги има от­но­ше­ние към про­ве­ден раз­го­вор с об­щес­тве­но ан­га­жи­ра­ни ли­ца. Ще пос­тиг­не­те на­ме­ре­ния­та си и ще ос­та­ви­те доб­ро впе­чат­ле­ние. Ще пос­та­ви­те на­ча­ло­то на пе­че­лив­ша дей­ност.

СТРЕЛЕЦ

Някои от вас ще бъ­дат страш­но из­не­на­да­ни по по­вод ед­но съоб­ще­ние, кое­то ви уве­дом­ява за нас­ледс­тво. Касае имот, който е бил спорен доста време. Ра­дос­тта на дру­ги ще бъ­де свър­за­на с па­ри, кои­то ще по­лу­чи­те на ра­бот­но­то си място за из­вър­ше­на ра­бо­та. Няма да ви лип­сват прия­тел­ски кон­так­ти, кои­то ще пре­ми­нат в съг­ла­сие и в някои слу­чаи ще заг­лаж­дат важ­ни въп­ро­си.

КОЗИРОГ

За Ко­зи­ро­зи­те пе­тък е ус­пе­шен ден, пре­дос­тавящ доб­ри въз­мож­нос­ти за про­фе­сио­нал­на из­ява, но­ви кон­так­ти или реа­ли­зи­ра­не на собс­тве­на идея. Об­ста­нов­ка­та на слу­жеб­но­то ви място е спо­кой­на и се­га е мо­мен­тът да ата­ку­ва­те же­ла­ни­те по­зи­ции. Не е из­клю­че­но да пос­тиг­не­те ус­пех, но не би­ва да дей­ства­те при­бър­за­но и необ­мис­ле­но, имайте правилна преценка.

ВОДОЛЕЙ

Днес всич­ко ще осъ­щес­тви­те спо­кой­но и с пред­ва­ри­тел­на уве­ре­нос­т в ус­пе­ха. Нео­чак­ва­но доб­ри но­ви­ни ще ви за­рад­ват в служ­ба­та. За някои слу­чаи те се от­насят до ра­бо­та­та ви, а в дру­ги до под­кре­па­та, коя­то ще ви пре­дос­та­ви влия­тел­но ли­це. Някои ще по­лу­чат пред­ло­же­ние за реа­ли­зи­ра­не на не­кон­вен­цио­нал­на пе­чал­ба, не залагайте там, където нещо ви смущава.

РИБИ

Ри­би­те са мно­го из­пъл­ни­тел­ни в пе­тък и се дви­жат по пред­на­чер­та­ния си план. Реа­ли­за­ция не лип­сва, но в мно­го слу­чаи тя е съп­ро­во­де­на от по­ви­ше­ни­те ви уси­лия. Доб­ри­те но­ви­ни ще ви спо­ходят днес и в поч­ти всич­ки слу­чаи те имат от­но­ше­ние към де­ло­ва­та дей­ност. Ще по­лу­чи­те пред­ло­же­ние от прия­те­ли, кое­то ще ви до­не­се спо­лу­ка.

коментара

Продължете с четенето

Uncategorized

СКАНДАЛНО ВИДЕО! Съседски скандал в Илинден! Собственик на имот пред Топ Преса: Сега къде да сеРем! Жега в хаджидимовско!

Публикувано

на

На истински междусъседски скандал тип „Съдебен спор“, попадна репортер на информационна агенция www.toppresa.com, след като беше повикан по сигнал. Жителят на село Илинден община Хаджидимово Петър Герчев, ни извика в подкрепа на жителят на село Ново ляски – Никола Гюдженов, който е зет и съсобственик на къща и имот в село Илинден. Причината е междусъседска война, с техния съселянин Петър Малаков, който по думите на Гюдженов е завзел незаконно и чрез машинации, част от имот през който минава собствената му канализация. Сега влезъл във владение на имота Малаков, предприел прекъсване на канализацията и по този начин оставя Гюдженов и наследствената му къща на него и съпругата му без канализация. Под афект пред камерата на Топ Преса, Гюдженов се провикна „Сега къде ще серем!“ и превърна скандалът в истинско шоу на безумието на българските иниституции точно тип предаването „Съдебен спор“. Според Герчев и Гюдженов, основен виновник за всичко това е фирмата на столичния лицензиран геодезист Валентин Георгиев, който бил „подкупен“ за да преработи скицата на имота, според жалбоподателите вина има и кметът на селото, който бил „човек на Малаков“. От своя страна обвинения в кражба на имот и незаконно прекъсване на канализацията Малаков, заяви пред камерата на Топ Преса, че всичко си му е законно и за всяко свое действие разполагал със съответния документ. Въпреки фактът че всичко си му е законно Малаков, след нашата намеса все пак предложи компромисен вариянт да се направи нова канализация в удобно за двете страни място, на което предложение Гюдженов за сега отказва. Повече във видео репортажътг ни:

коментара

Продължете с четенето
Loading...

Магазин за бои и мазилки JUB

Facebook

КАЛЕНДАР

август 2019
П В С Ч П С Н
« юли    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

ПОПУЛЯРНИ