Свържете се с нас

Хороскоп

Хороскоп за 4 май

Публикувано

на

ОВЕН
Днес Овните ще са поставени пред някакъв избор, не реагирайте импулсивно на новината, която ще научите. Ако позволите да ви провокират, целият ден ще пропадне: преживяванията и неприятните размишления няма да ви позволят да се съсредоточите върху нищо полезно. Повече сдържаност и старание в работата няма да са излишни.

ТЕЛЕЦ
Доста трудно ще запазите спокойствие в събота, денят е свързан с рязко увеличение на дразнещите фактори. И работата е не само в неблагоприятните обстоятелства, но и в хората, на които им доставя удоволствие да ви виждат напрегнати. Старайте се да не влизате в спорове с тях, това е единственият начин да избегнете нервното претоварване и стреса.

БЛИЗНАЦИ
През деня ви очакват професионални трудности. Ще ви стане ясно, че на работното ви място не ви дооценяват. Не се разстройвайте! Сега е моментът да смените професията си, помислете в коя организация или институция бихте могли да намерите реализация. Денят ще бъде щедър на интересни срещи и вероятно ще имате възможност за запознанство с много симпатични хора.

РАК
Днес може да откриете, че вашите представи за любов съвсем не съвпадат с тези на вашия любим човек. Постарайте се, колкото е възможно, да изясните ситуацията, иначе конфликтите в бъдеще са неизбежни. От професионална гледна точка стоите стабилно на позиции и получавате подкрепа от прекия си началник за всяко ваше решение.

ЛЪВ
В събота няма нужда да правите анализ на изминалите професионални дни, нека здравият разум победи. Емоциите ви подтикват към начало на недоволство, но днес съвсем не е ден за изясняване на висящи въпроси. Изберете мирен път, иначе ще претърпите финансови загуби и снемане на доверието.

ДЕВА
Денят ще е дискомфортен и напрегнат. Ще ви бъде трудно да се разберете с околните и неочаквано ще си дадете сметка, че близките не споделят вашите възгледи и съвсем нямат намерение да търсят компромисно решение. Проявете търпение, ще постигнете взаимно съгласие, запазете мира и избягвайте конфликтите.

ВЕЗНИ
Атмосферата на съботния ден подтиква към нестандартни решения, но за реализацията им ще тряба да се придържате към определена дисциплина или да пожертвате някои други възможности. Започнатото вчера ще има смисъл само ако се завърши до края на деня. Любовните отношения с партньора ви обещават изненади, но не всички от тях ще са приятни.

СКОРПИОН
Бъдете предпазливи. Този ден ще бъде свързан с огромно количество съблазни и провокации. Не разчитайте, че ще успеете да запазите нещо в тайна, изкушенията ще са големи, проявете стоицизъм. В личната сфера ще намерите оригинални и изключитено ефективни решения, които ще предизивикат възхищение от способностите ви.

СТРЕЛЕЦ
Убедете се в това, че знаете точно къде свършва приятелството и започва любовта. Влюбените от вас лесно ще прекрачат тази граница. Трябва да знаете какво правите и какво ви е нужно, иначе всичко може да завърши по най-неприятния за вас начин. Не се отказвайте от позитивни идеи, които изглеждат трудни за реализация. С повече упоритост и постоянство ще успеете да завършите успешно задачите си. Бъдете търпеливи! Това е благоприятно време за начало на пътешествие или заемане с нестандартно хоби.

КОЗИРОГ
Денят ще премине добре, за големи постижения ще са нужни малки усилия. Ще възникнат проблеми в личните отношения, защото близките ви хора са убедени, че постъпките ви са продиктувани от егоизъм. Укрепете семейните връзки, взаимоотношенията ви в последно време са обтегнати. Ще се справите с ежедневните проблеми не без помощта на жена. Приемете съвета й да намалите темпото.

ВОДОЛЕЙ
Водолеи, предупреждението към вас е свързано с професионалните ви ангажименти, не приемайте чужди съвети, ще са удивително безполезни или ще ви тласнат в грешна посока. Разчитайте само на себе си и вероятността да успеете да финализирате бизнес сделка е много голяма. Някои от вас ще имат среща със стар приятел, който ще ви направи приятна изненада. Имате тенденция за подобрение на финансите.

РИБИ
Мнозина ще са изправени пред избор в работата. Ще се появи възможност да сключите няколко изгодни, но за съжаление взаимноизключващи се сделки. Изберете тази, която ви се струва по-надеждна, не трябва да рискувате без особена нужда. Неочаквано ще се появи възможност да уредите отдавнашен семеен конфликт за имот, който се пада по наследство на половинката. В бизнеса на някои дами ще се наложи да потърсят подкрепата на влиятелен мъж.

коментара

Реклама
loading...

Хороскоп

Хороскоп за 24 август

Публикувано

на

ОВЕН

Въз­мож­ни са труд­нос­ти в съ­бо­та за Ов­ни­те. Ще се ра­зо­ча­ро­ва­те от хо­ра­та, чие­то мне­ние е важ­но за Вас. То­ва би би­ло край­но неп­рия­тно, тъй ка­то, как­то и пре­ди, се нуж­дае­те от тяхна­та под­кре­па и одо­бре­ние. Ста­рай­те се да се дър­жи­те спо­кой­но и дру­же­люб­но, до­ри то­ва да Ви на­помня за по-ра­но до­пус­на­ти греш­ки и про­пус­ки.

ТЕЛЕЦ

Прия­те­ли­те и род­ни­ни­те ви знаят, че Вие сте чо­ве­кът, на ко­го­то ви­на­ги мо­гат да раз­чи­тат. Ура­вно­ве­се­ни сте и поч­ти ви­на­ги сте в със­тоя­ние да да­де­те до­бър съ­вет, от кой­то ще има нуж­да чо­век, ко­го­то оби­ча­те. Той има дос­та се­рио­зен проб­лем и раз­чи­та на вас. По­мог­не­те да взе­ме пра­вил­но­то ре­ше­ние. Днес е под­ходящ ден за са­мооб­ра­зо­ва­ние.

БЛИЗНАЦИ

Емо­ции­те ви пре­жив­яват упа­дък, а си­туа­ция­та ста­ва все по-слож­на и дра­ма­тич­на, за­дъл­бо­ча­ва­ща се. Ако някой пре­ка­ле­но мно­го ви при­тис­ка, за да се из­мък­не от да­де­на си­туа­ция на ваш гръб, то­ва са­мо ще по­ро­ди аг­ре­сия. Взе­ме­те не­ща­та в свои ръ­це и пред­раз­по­ло­же­те за раз­го­вор опо­нен­та си. Об­съ­де­те то­ва, кое­то ви въл­ну­ва, и на­ме­ре­те ре­ше­ние.

РАК

Днес пред­стои да се спра­ви­те със слож­на за­да­ча, коя­то ще бъ­де пос­та­ве­на от ва­шия лю­бим чо­век. Пос­та­рай­те се да се спра­ви­те с всич­ко, ка­то по­ло­жи­те мак­си­мал­но ста­ра­ние и уси­лия. В про­ти­вен слу­чай и при най-мал­кия неус­пех ще бъ­де­те об­ви­не­ни, че не сте ис­ка­ли то­ва да ста­не, и ин­ди­рек­тно ще се правят из­во­ди за от­но­ше­ние­то ви.

ЛЪВ

Ако днес дей­ства­те пред­паз­ли­во, ще мо­же­те в края на деня да се поз­дра­ви­те за ус­пе­хи­те си. Към всич­ки неп­рия­тнос­ти, кои­то ще съ­пътс­тват ра­бо­та­та ви, под­хо­де­те спо­кой­но и ра­зум­но. Неп­рия­тнос­ти в съ­бо­та ще имат оне­зи от вас, кои­то пре­неб­рег­ват доб­рия тон и си поз­волят да кле­ветят и зле­пос­тавят ко­ле­ги. Из­бяг­вай­те кон­флик­ти­те.

ДЕВА

Днес Де­ви­те ще водят раз­го­во­ри по гло­бал­ни въп­ро­си с хо­ра, кои­то са от близ­ко­то им об­кръ­же­ние. Не вли­зай­те в из­лиш­ни по­ле­ми­ки, при кои­то ка­ра­ни­ци­те са неиз­беж­ни. Ако де­монстри­ра­те упо­ри­тос­т и пос­тоян­ство и за­щи­ти­те своя­та глед­на точ­ка по да­ден въп­рос, ще спе­че­ли­те ува­же­нието на околните и ще изпитате удовлетворение.

ВЕЗНИ

Денят е мно­го бла­гоп­рия­тен за ку­пу­ва­не ан­тик­вар­ни пред­ме­ти и скъ­по­цен­нос­ти. Някои ще имат въз­мож­ност да ин­вес­ти­рат в биз­нес, но пре­ди то­ва проу­че­те в де­тай­ли проек­та, кой­то ис­ка­те да фи­нан­си­ра­те, а не да го пра­ви­те на сляпо. В об­кръ­же­ние­то ви ще се поя­ви чо­век, пре­диз­вик­ващ у вас про­ти­во­ре­чи­ви чувс­тва и ще ви прив­лече.

СКОРПИОН

Днес няма ни­как­ва нуж­да да се на­мес­ва­те в жи­во­та на хо­ра­та, кои­то ви зао­би­калят, ма­кар че мно­го ще ви се ис­ка да го нап­ра­ви­те. У вас ки­пи сил­но же­ла­ние да взе­ме­те уча­стие във всич­ко, кое­то ста­ва, а то­ва от­кри­ва пред вас мно­жес­тво но­ви уди­ви­тел­ни въз­мож­нос­ти. Ваш бли­зък е из­пад­нал в нуж­да и ще ви по­тър­си па­ри назаем.

СТРЕЛЕЦ

Съ­бот­ният ден ви гот­ви из­не­на­да, свър­за­на с пъ­ту­ва­не. Из­пъл­не­ни сте с ене­ргия и ни­що няма да спре ус­пеш­на­та ви реа­ли­за­ция. Рис­ку­ва­те да се дър­жи­те не­ра­зум­но, ако се под­да­де­те на емо­ции­те си. Пос­ле мо­же да съ­жал­ява­те за то­ва, че сте би­ли тол­ко­ва от­кро­ве­ни с хо­ра, кои­то са ви про­во­ки­ра­ли с дей­ствия­та си. Денят ви ще завърши с релакс в приятна обстановка.

КОЗИРОГ

Ос­во­бо­де­те се от всич­ко, кое­то не ви е под­влас­тно и не мо­же­те да кон­тро­ли­ра­те. Труд­но е да се нап­ра­ви, но вед­на­га щом за­поч­не­те да по­ла­га­те уси­лия, не­за­бав­но ще усе­ти­те вку­са на сво­бо­да­та. Пон­яко­га чувс­тво­то за ви­на ще въз­препя­тства заб­рав­яне­то на ста­ри­те неу­да­чи, ло­шо­то от­но­ше­ние и дру­ги неп­рия­тни случки. Не позволявайте лошото настроение да помрачи хубавия ви ден.

ВОДОЛЕЙ

Нео­чак­ва­но и за са­ми­те вас ще се ока­же­те в цен­тъ­ра на вни­ма­ние, а то­ва навя­рно ще ви за­рад­ва. Прия­тни­те приз­на­ния ще ви под­не­се лю­би­мият чо­век и то­ва ще ви ок­риля през це­лия ден. Оба­че бъ­де­те вни­ма­тел­ни и из­бягвай­те про­во­ка­цион­но­то по­ве­де­ние. Някои ще по­лу­чат по­да­ръ­ци днес за личния си празник от своите близки и приятни сюр­при­зи от приятели.

РИБИ

Трябва да гле­да­те в бъ­де­ще­то с по­ве­че оп­ти­ми­зъм. На някои ще бъ­де труд­но да си на­мерят съюз­ни­ци, ако не из­глеж­дат на­пъл­но уве­ре­ни в се­бе си и съмн­яващи се в по­бе­да­та. Съз­да­ли­те се от­но­ше­ния (и де­ло­ви, и лич­ни) ще из­глеж­дат из­гу­би­ли ак­туал­ност, не бър­зай­те с ре­ше­ния­та. Всич­ко, кое­то днес ще бъ­де раз­ру­ше­но, ед­ва ли ще въз­ста­но­ви­те.

коментара

Продължете с четенето

Хороскоп

Хороскоп за 22 август

Публикувано

на

ОВЕН

Овни, днес действията ви са прекалено открити и често неудобни за много от околните. Това е позиция, която предизвиква трудности и създава напрежение на много нива. До известна степен имате право, но онова, което желаете, може да бъде получено и по друг начин, не чрез атака, а с търпеливо изчакване.

ТЕЛЕЦ

При Телците четвъртък е ден на трудно начало, което се свързва с намеренията ви за промени. Ще ги осъществите, но бавно. Положението ви не е много по-различно от това на Овните, но вие имате друг стил на действие. Най-важно е да не връщате мисълта си назад. Това ви прави нестабилни и често нерешителни.

БЛИЗНАЦИ

Четвъртък е ден на надеждите за родените под Близнаци. Предстои ви обновление на вътрешно и външно ниво, но то ще настъпи постепенно и бавно след преодоляване на редица препятствия, което няма да стане много лесно. От приятели и съдружници можете да очаквате измами и мошеничество.

РАК

Вие наистина сте устремени към нова реализация и промени. По всичко личи, че намеренията ви сега ще успеят, но безпокойството отново ще ви притеснява въпреки твърдото ви решение за осъществяване на делата. Четвъртък бележи край на мъченията, но настойчиво поставя въпроса за психическа устойчивост и точни преценки.

ЛЪВ

Ще имате достъп до мястото, което възнамерявате да посетите, и възможност да реализирате намеренията си. Предварително се откажете от блъфиране и демонстрирайте твърдост. Много от вас са обезпокоени по финансов проблем и са готови на всичко само да успеят да решат въпроса в своя полза.

ДЕВА

Този ден носи отдавна желаното разрешение на вашите финансови проблеми, свързани с работата ви. Има обаче някои условия, които е задължително да спазите, за да постигнете гореказаното. Избягвайте и най-малкия риск. Не демонстрирайте дръзновение – това създава впечатление за нестабилност.

ВЕЗНИ

Вашите проблеми също намират положително разрешение в четвъртък, каквито и да са те. Не липсват препятствия, но ще ги преодолеете. За различните сфери в живота този срок е различен, както и степента на постижение. По делови въпроси в професията положителните резултати ще бъдат налице още днес.

СКОРПИОН

Четвъртък се очертава като успешен ден. Имате възможности за осъществяване на полезни контакти, които в много случаи могат да завършат с придобивки за вас. Успехи ще имате и в професията си днес, но много от вас подхождат емоционално за разрешаване на различни въпроси, което ще ви създаде проблеми.

СТРЕЛЕЦ

Добър е вашият финансов шанс в четвъртък и сега можете да намерите оптимално разрешение на повече от въпросите, които очакват отговор. На първо място ще получите необходимата ви подкрепа от приятели. Денят се свързва с пътуване. Трудности можете да очаквате при реализиране на дейности, свързани с административни решения. Бъдете активни, но не обещавайте над възможното. Вслушайте се в съвети на колеги.

КОЗИРОГ

За родените под Козирог четвъртък е неочаквано успешен ден. Все пак голяма част от успеха ще се дължи на вашите контактни условия. Съществува известна опасност от дезориентация, предизвикана поради неправилни оценки, и това може да помрачи вашия успех. Преценявайте трезво действителните условия. Не поставяйте целите си над всичко, не бъдете прекалено самонадеяни.

ВОДОЛЕЙ

Днес Водолеите са възпрепятствани за решителни действия. Проблемът се свежда предимно до личностната ви нагласа днес, върху която немалко давление оказва домашната обстановка. Въпреки всичко повечето от вас ще бъдат както винаги достатъчен професионален капацитет, за да извършат полезни действия в службата си. Стремете се да получите изчерпателна информация.

РИБИ

Емоционалността надделява днес у вас и ще ви създаде делови трудности. Освен това изоставяни проблеми постоянно ще излизат на преден план и ще допринасят за раздвояването ви. При някои от вас е належащо пътуване и може би ще решите тъкмо днес да го направите. Добри възможности създават контактите с приятелите днес. Положително развитие намират финансовите дела и не сте лишени от дадености за реализация.

E79 News

коментара

Продължете с четенето
Loading...

Магазин за бои и мазилки JUB

Facebook

КАЛЕНДАР

август 2019
П В С Ч П С Н
« юли    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

ПОПУЛЯРНИ