Свържете се с нас

Разследване

ЛАВИНА В ТОП ПРЕСА! С подписа на тези са строени „Къщите за гости“ по схема в Пиринско! Ужилените собственици реват – върнете ни рушветите!

Публикувано

на

ОТПРИЩИЛИЯТ СЕ СКАНДАЛ, СВЪРЗАН СЪС СТРОЕНЕТО НА „КЪЩИ ЗА ГОСТИ“, СЯЩАШ УМИШЛЕНО СЕ ДЪРЖИ В ПОСОКА ПОРОЖАНОВ И ОСНОВНИТЕ ВИНОВНИЦИ – ТЕЗИ КОИТО СА УСВОИЛИ ПАРИТЕ!

ТОП ПРЕСА ПИТА – ЗАЩО СЕ МЪЛЧИ ЗА РЕГИОНАЛНИТЕ ТАРИКАТИ, ТЕЗИ КОИТО СА ГИ ОТПУСНАЛИ НО СА И ВЗЕЛИ РЕСТО?

Разследващият екип на информационната агенция на Топ Преса, има сериозни индикации, че повечето от собствениците на къщите за гости, попаднали под обстрела на прокуратурата и земеделското министерство, на които са направени солени актове за несъответствия и злоупотреби, са поискали сметка от „техните хора“ в ДФ „Земеделие“ за случващото се и са си поискали рушветите обратно. Разчитаме на думата на заместник главния прокурор Гешев, който обяви днес че  държавни служители ще бъдат обвинени, ако се установи, че са осъществили престъпления по програмата за къщи за гости. Това той го каза на брифинг специално организиран за да се оповести информацията. „Няма пречка да бъде ангажирана наказателна отговорност и на държавни служители, ако се установи, че са осъществили престъпления по програмата за къщи за гости – независимо от техния ранг, дали са бивши или настоящи“, заяви Гешев. на база тези думи Топ Преса, държи да припомни един свой материал публикуван в информационната ни агенция на 9 юни 2017 година. Той е със заглавие:

Собствениците на хотела „Хани“ в Дъбрен споделят че саси спокойни, имат хора във ДФ“Земеделие“ – Благоевград!

Корупция в ДФ „Земеделие“– Благоевград?! Ето кой лапа парите за земеделие в Пиринско?! (ЦЯЛАТА ИСТИНА САМО В ТОП ПРЕСА)

а целият текст беше с подзаглавието:

БЕНЕФИЦИЕНТИ ОТ БЛАГОЕВГРАДСКО: СПРЕТЕ НАЧАЛНИК ОТДЕЛА СНЕЖАНА ШАРЕНКОВА И МЪЖА, С КОЙТО ЖИВЕЕ НА СЕМЕЙНИНАЧАЛА – ИВАН ТУПАВИЧАРОВ, ПО ПРЯКОР „ИВАН ДЕСЕТДНЕВКАТА”!

ДО

ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР НА РБ

Г-Н СОТИР ЦАЦАРОВ

ДО

Г-Н РУМЕН ПОРОЖАНОВ

МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕ­ТО И ГОРИТЕ

ДО

Г-Н ЖИВКО ЖИВКОВ

ИЗП. ДИРЕКТОР НА ДФ „ЗЕ­МЕДЕЛИЕ”

СИГНАЛ

ОТ ГРУПА БЕНЕФИЦИЕНТИ ОТ ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

През подписите на тези хора са минали милиони за „Къщи за гости“ в Пиринско!

Искам да ви запозная с продължаващите коруп­ционни практики в ДФ „Зе­меделие” – Благоевград от страна на Началник отдел Снежана Шаренкова и мъ­жът, с който живее на се­мейни начала – Иван Тупави­чаров. По конкретно става въпрос за умишлено заба­вяне на проекти по мярка 6.3, за което са потърпевши всички земеделски произ­водители, които в момента са в дилема дали да засаж­дат културите за настояща­та стопанска година или да прекратят из­пълнението на проекти­те си. В про­дължение на месеци об­работката на проектите се бавят умиш­лено с цел предлагане от страна на бенефициен­тите на раз­лични суми. Нещо повече имаме ин­формация, че за да се изчистят раз­лични казуси и проблеми по проектите се изисква определена сума от бе­нефициенти­те чрез връч­ване на така наречената „десетдневка”, практика която е прилагана с години от Иван Тупавича­ров (нейния съпруг), по пря­кор „Иван десетдневката”.

При обработката на раз­личните проекти има случаи на допуснати технически грешки, и които в послед­ствие поради тази причина са отхвърлени, но други про­екти със същите технически грешки биват одобрявани, защото най-вероятно са си заплатили таксата.

Въпросната Снежана Ша­ренкова без да е спечелила конкурса, продължава да изпълнява длъжността „На­чалник отдел”, което поставя под съмнение легитимността на подписани­те от нея доку­менти, при по­ложение, че не е издържала теста на обя­вения преди време от ДФ „Земеделие” конкурс. Всич­ки бенефици­енти, които са си заплатили „таксата” за получаване на десетдневка, накарало Ша­ренкова ня­колко пъти да преразпределя проектите между различните експерти, с цел същите да бъдат раз­гледани от „правилните” екс­перти, с което допълнително забавя обработката на всич­ки останали проекти, които не сме си заплатили такса­та. Освен това за по-бързо обработване на проектите се изисква допълнителна такса от „семейството”.

Подобен случай за злоу­потреба със служебно поло­жение е констатирано при извършената проверка от Инспектората към ДФ „Зе­меделие” през месец Април 2017 г. По-конкретно става въпрос за случай, при който Шаренкова изпраща „съпру­га си” на нерегламентирани проверки на място по мяр­ка 6.3 без задължителните документи. За този случай, имаме информация, че вече е наложено наказание на Шаренкова и Тупавичаров от дирекция „Инспекторат”. Това обстоятелство може да се провери чрез запитване до ДФ „Земеделие”.

Наложените наказания не спират умишленото за­бавяне на обработката на проектите. Самозабравила­та се Шаренкова парадира, че се ползва с протекциите на Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие” – Живко Живков, като заявява пред приближени, че очаква все­ки момент да й бъде предло­жен договор за постоянно зае­мане на длъж­ността „начал­ник отдел”.

Служителите от отдела на Шаренкова се възмущават от факта, че Иван Тупавичаров не е в отдела на съпругата си, но същия участва актив­но в процеса по организа­ция на рабо­тата в този отдел, което е явен конфликт на интереси, съгласно Зако­на за установяване и предо­твратяване на конфликт на интереси.

Освен корупционните практики на Шаренкова, по­ведението й несъответства на заемания от нея пост в европейска институция, каквато е ДФЗ. Държи се изключително агресивно и арогантно с нас обикновени­те бенефициенти (вероятно тези, които не си плащаме).

Предвид факта, че про­ектите, които сме подали в ДФЗ, отговарящи на всички

изисквания, все още не са одобрени се страхуваме да излезнем с имената си, тъй като вероятността за да ни бъдат отхвърлени ще стане много голяма.

В тази връзка е крайно наложително да бъдат пред­приети съответните дейст­вия за спиране на пороч­ните практики в отдела на Шаренкова и настояваме за по-бързо одобрение или от­хвърляне на подадените от нас проекти по мярка 6.3.

Настоящото писмо ще бъде изпратено до всички регионални медии и на­ционални медии с цел из­вършването на обективна проверка от компетентните институции.

СКЪСАНАТА НА КОНКУРСА СН. ШАРЕНКОВА, НАЗНАЧЕНА ЗА НАЧАЛНИК В ДФЗ – БЛАГОЕВ­ГРАД!

Става дума за Снежана Шаренкова, провалилата се на конкурс служителка на Разплащателна агенция в Благоевград , която все пак бе назначена на поста началник на отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпома­гане“ (ПСМП) въпре­ки представянето й, определено от ДФЗ като „неуспешно“. Топ Преса припомня, че на конкурса за на­чалническия пост в агенцията миналата година се явиха Ша­ренкова, Николета Василева от Нацио­налната служба за съвети в земеделие­то, Ми­хаела Анге­лова и лидер­ката на ГЕРБ в Бла­гоевград Елена Ташкова. Ангелова и Ташкова полу­чиха 0 точки, а Шаренкова и Василева успяха да съберат крайно недостатъчните 123 точки, поради което конкур­сът бе анулиран и никой не успя да се добере до обеща­ната заплата от 2250 лв. за поста. Възнаграждението е съобразено с важността на отдела, през който минават проектите на земеделските стопани, а и в него работят 20 от общо 60-те служители на областната дирекция в Благоевград.

Ние от Топ Преса винаги сме били за свободата на словото. Винаги сме смята­ли, че нашите читатели са най-важни и за това сме позволили всеки да изра­зява мнението си. Всеки един сигнал се проверява от наши журналисти. След като получихме този сигнал, човек от редакцията ни по­търси в сайта на ДФ „Земе­делие” – www.dfz.bg телефон на Светлана Сотирова – ди­ректор на областна дирек­ция земеделие Благоевград. Потърсихме я за коментар, но нейните думи бяха да се обръщаме към пресцентъ­ра, защото те са централизи­рана структура и всичко се съобразява и координира през дирекция пресцентър на фонд „Земеделие“. И че такава статия вече е публи­кувана и не мисли, че ние ще сме първите, които ще пишем за Шаренкова и Ту­павичаров.

Еее, ако трябва да комен­тираме, ще кажем само: С такъв директор… такива слу­жители !!!

ТОП ПРЕСА ИЗПРАЩА ИНФОРМАЦИЯТА Н ПРОКУРАТУРАТА И ЧАКА ДЕЙСТВИЯ! АДЕКВАТНИ И СЪОБРАЗЕНИ СЪС ЗАЯВКАТА НА ПРЕКИТЕ ИМ РЪКОВОДИТЕЛИ В ИСТИТУЦИЯТА!

коментара

Новини

Георги Васев от гр. Рила: Искам си детето!

Публикувано

на

Георги Васев от гр. Рила: Искам си детето!

КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ НА СЛУЧАЯ:

МИРИДОПА НИКОЛАЕВА ЛАПЕВА и ГЕОРГИ ПЕТРОВ ВАСЕВ са бивши съпрузи, чиито граждански брак е прекратен с развод, постановено по гр.д. №567/2014г. по описа на РС-Дупница.

От брака си имат родено дете – ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ВАСЕВ, роден на 19.11.2013 г.

С постановеното решение по гр.д.№567/2014г. на РС-Дупница, съдът предоставя на майката упражняването на родителските права по отношение на малолетното дете; определя местоживеенето му да бъде при нея на адрес: с. Стоб, общ. Кюстендил; определя лични отношения между детето и бащата, като след навършване на двегодишна възраст на детето, бащата има право да го вижда и взема при себе си всяка първа седмица от месеца, считано от 09.00 часа на съботния ден до 19.00 часа на неделния с преспиване, 30 дни през лятото, по време, което не съвпада с платения годишен отпуск на майката, за Коледните и Новогодишни празници през всяка четна година и за Великденските празници през всяка нечетна година.

С влязло в сила на 09.07.2015г. решение по гр.д.№621/2014г. по описа на ДРС, частично отменено с решение от 13.01.2015г. по гр.д.№585/2014г. по описа на Окръжен съд – Кюстендил е заместено съгласието на бащата за пътуване на малолетното дете до Кралство Испания за периода от 1 юли до 31 август на съответната година, за срок от 3 години, както и е било заместено съгласието на бащата за издаване на паспорт на детето. С посоченото решение не е изменено местоживеенето на детето – т.е. то има право да пътува с майка си до и от Кралство Испания, но няма право трайно да се установи там, тъй като искане за промяна на местоживеене не е бил предявяван по цитираното гр.д. 621/2014 г. на ДРС

Впоследствие майката завежда друго дело, което и към настоящия момент е висящо – гр.д.№ 160/2016 п, като са предявени искове – за даване на заместващо съгласието на бащата детето да пътува извън България (чл. 127а от СК) и иск за промяна местоживеенето на детето от с. Стоб в България, като същото бъде определено в Испания.

С решение №301/15.06.2016 г. на Районен съд Дупница, постановено по гр.д.№ 160/2016 г., исковете на майката са отхвърлени.

Решението на ДРС е потвърдено с решение №55 от 16 март 2017г, постановено по гр.д.№455 /2016г. по описа на Окръжен съд-Кюстендил.

Това решение обаче е отменено от ВКС с решение №34/21.03.2018г. по гр.д.№3368/2017г., като делото е върнато за ново разглеждане на ОС-Кюстендил.

С Решение №23 от 29.01.2019 г., постановено по в.гр.д. 133/2018 г. на ОС Кюстендил, исковете на майката са уважени изцяло, като е допуснато предварително изпълнение на решението по отношение на заместващото съгласие.

Междувременно майката заминава за Кралство Испания и се установява там, като не връща детето в България. Това се случва при висящ процес –

 именно с искане съдът да й разреши това. Изтича и срокът на заместващото съгласието на бащата, дадено по силата на решение по гр.д.№621/2014г. по описана ДРС.

По тази причина в Кралство Испания е образувано дело за международно отвличане на детето (по Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца, обнародвана в Държавен вестник, брой: 82 от 26.04.2004 г., по която България е страна).

С решения на съответните компетентни съдилища в Испания е признато международното отвличане на детето от майка му и е постановено незабавното връщане на детето в България и предаването му от страна на майката на бащата.

Предоставен е срок за връщане на детето, като майката подава редица молби, за да удъли този срок, като в крайна сметка връща детето формално до България, предава го на бащата и след като бащата връща детето, майката отново го извежда в Испания. Следва продължение на съдебната процедура там, вследствие на което срещу майката е образувано наказателно производство за неспазване на постановените съдебни актове.

Проблемът в случая е, че ОС-Кюстендил уважава исковете, като се позовава на обстоятелството, че майката и детето са се установили в Испания и в интерес на детето следва да се допусне исканата промяна на местоживеенето, тъй като такава така или иначе вече е осъществена.

Следва да се посочи, че действително законът предвижда възможността при промяна на обстоятелства, при които е било определено местоживеенето на детето, съдът да го промени, но следва същата промяна да бъде законосъобразна. Съществува правен принцип, според който „никой не може да черпи права от собственото си недобросъвестно поведение“.

В конкретния случай промяната в обстоятелствата не е обективен факт, който съдът ‘ да е задължен да отчете, а представлява недобросъвестно, противоправно поведение на майката, свързано с едностраннна промяна на местоживеенето на детето, без да бъде спазен надлежният законов ред. Че това е така, се установява от актовете на испанските съдилища, установили наличието на извършено от майката международно отвличане на детето (по смисъла на Хагската конвенция – това не се покрива с понятието на наказателното право).

Промяна в обстоятелствата в случая, дори според въззивния съд, не е налице към момента на депозиране на исковата молба.

Според мотивите към решението на ОС-Кюстендил, виждайки, че искът й е неоснователен, майката „ВЗЕМА ПРАВОТО В СВОИ РЪЦЕ“ и променя самите фактически обстоятелства, за да стане искът й основателен. С този извод на въззивния съд няма как да не се съгласим. Считаме за напълно противоправен, обаче, изводът, че това поведение на майката следва да бъде отчетено като основание за допускане на исканата промяна – към момента на внасяне на исковата молба подобно обстоятелство, обуславящо наличието на промяна по чл. 59, ал. 9 от СК не е налице (в онзи момент това е единствено намерение на майката).

 Ако доведем до абсурд това твърдение на първоинстанционния съд (reductio ad absurdum), ако бащата бе взел и задържал, в нарушение на определения режим на лични отношения, детето при себе си, „от стремеж да трансформира намерението си в реализиран факт, който евентуално да обуслови основателност на иска“ (това и израз, използван в решение на ОС-Кюстендил), то тогава нямаше да настъпи промяна, а съдът щеше да измени решението относно упражняването на родителските права и да ги предостави за упражняване на бащата, тъй като такова щеше да бъде фактическото положение.

Даваме горния абсурден пример, за да онагледим неправилността на изводите на въззивния съд, който приема, че промяната на обстоятелствата по чл. 59, ал. 9 от СК е налице, независимо от правомерността в поведението на майката. При това поведение, което последва завеждането на исковата молба (според въззивния съд, майката като вижда, че губи делото, предизвиква промяната).

Воден от това разбиране, въззивният съд счита, че поведението на майката няма правното значение, придавано му от въззиваемата страна (бащата) и приема, че противоправното поведение на майката представлява промяната по чл. 59, ал. 9 от СК.

Гледам видео във  facebook… едно малко сладко детенце гушка баща си и плачейки казва:  Тате много ще ми липсваш… Стана ми много много гадно, това е поредният случай на някоя си…. Предпочитам да замълча, че не е приятно това което ще кажа…

Свързах се с Георги Васев веднага след след като изгледах видео клип. Помолих го да разкаже защо това малко детенце е подложено на този стрес…  Днес ви срещам с  Георги Васев, млад бизнесмен от гр. Рила…

Г-н Васев,  обяснете на нашите читатели какъв точно е случаят…

– С бившата ми съпруга сме разведени от 2014 г. Имаме син от брака ни…

Цялото интервю четете в печатното издание на Топ Преса

Методи Байрактарски зам.председател на редакционния съвет на Топ Преса

коментара

Продължете с четенето

Крими

ПЪРВО В ТОП ПРЕСА! Трагедия потресе Сатовча! Валентин Качанов е намерен мъртъв в Англия!

Публикувано

на

Трагедия потресе Сатовча. 27-годишният Валентин Качанов бе намерен мъртъв в канал край град в Англия, след тримесечно издирване. Валентин заминал на гурбет преди 4 години, но в края на февруари спрял да се обажда на близките си.

Започнало търсенето му и преди няколко дни край градче, източно от Лондон, в канал е открит труп на мъж. Оказало се, че трупът е на издирвания Валентин. Черната новина потресе съселяните му. Съкрушеното от мъка семейство няма пари да го докара, за да го погребе в родното село, затова негови близки започнаха кампания за събиране на средства.,

Според лондонски вестници има арестуван за смъртта на Валентин.

коментара

Продължете с четенето
Loading...
loading...

Магазин за бои и мазилки JUB

Facebook

КАЛЕНДАР

май 2019
П В С Ч П С Н
« апр.    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

ПОПУЛЯРНИ