Свържете се с нас

Разследване

ЛАВИНА В ТОП ПРЕСА! С подписа на тези са строени „Къщите за гости“ по схема в Пиринско! Ужилените собственици реват – върнете ни рушветите!

Публикувано

на

ОТПРИЩИЛИЯТ СЕ СКАНДАЛ, СВЪРЗАН СЪС СТРОЕНЕТО НА „КЪЩИ ЗА ГОСТИ“, СЯЩАШ УМИШЛЕНО СЕ ДЪРЖИ В ПОСОКА ПОРОЖАНОВ И ОСНОВНИТЕ ВИНОВНИЦИ – ТЕЗИ КОИТО СА УСВОИЛИ ПАРИТЕ!

ТОП ПРЕСА ПИТА – ЗАЩО СЕ МЪЛЧИ ЗА РЕГИОНАЛНИТЕ ТАРИКАТИ, ТЕЗИ КОИТО СА ГИ ОТПУСНАЛИ НО СА И ВЗЕЛИ РЕСТО?

Разследващият екип на информационната агенция на Топ Преса, има сериозни индикации, че повечето от собствениците на къщите за гости, попаднали под обстрела на прокуратурата и земеделското министерство, на които са направени солени актове за несъответствия и злоупотреби, са поискали сметка от „техните хора“ в ДФ „Земеделие“ за случващото се и са си поискали рушветите обратно. Разчитаме на думата на заместник главния прокурор Гешев, който обяви днес че  държавни служители ще бъдат обвинени, ако се установи, че са осъществили престъпления по програмата за къщи за гости. Това той го каза на брифинг специално организиран за да се оповести информацията. „Няма пречка да бъде ангажирана наказателна отговорност и на държавни служители, ако се установи, че са осъществили престъпления по програмата за къщи за гости – независимо от техния ранг, дали са бивши или настоящи“, заяви Гешев. на база тези думи Топ Преса, държи да припомни един свой материал публикуван в информационната ни агенция на 9 юни 2017 година. Той е със заглавие:

Собствениците на хотела „Хани“ в Дъбрен споделят че саси спокойни, имат хора във ДФ“Земеделие“ – Благоевград!

Корупция в ДФ „Земеделие“– Благоевград?! Ето кой лапа парите за земеделие в Пиринско?! (ЦЯЛАТА ИСТИНА САМО В ТОП ПРЕСА)

а целият текст беше с подзаглавието:

БЕНЕФИЦИЕНТИ ОТ БЛАГОЕВГРАДСКО: СПРЕТЕ НАЧАЛНИК ОТДЕЛА СНЕЖАНА ШАРЕНКОВА И МЪЖА, С КОЙТО ЖИВЕЕ НА СЕМЕЙНИНАЧАЛА – ИВАН ТУПАВИЧАРОВ, ПО ПРЯКОР „ИВАН ДЕСЕТДНЕВКАТА”!

ДО

ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР НА РБ

Г-Н СОТИР ЦАЦАРОВ

ДО

Г-Н РУМЕН ПОРОЖАНОВ

МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕ­ТО И ГОРИТЕ

ДО

Г-Н ЖИВКО ЖИВКОВ

ИЗП. ДИРЕКТОР НА ДФ „ЗЕ­МЕДЕЛИЕ”

СИГНАЛ

ОТ ГРУПА БЕНЕФИЦИЕНТИ ОТ ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

През подписите на тези хора са минали милиони за „Къщи за гости“ в Пиринско!

Искам да ви запозная с продължаващите коруп­ционни практики в ДФ „Зе­меделие” – Благоевград от страна на Началник отдел Снежана Шаренкова и мъ­жът, с който живее на се­мейни начала – Иван Тупави­чаров. По конкретно става въпрос за умишлено заба­вяне на проекти по мярка 6.3, за което са потърпевши всички земеделски произ­водители, които в момента са в дилема дали да засаж­дат културите за настояща­та стопанска година или да прекратят из­пълнението на проекти­те си. В про­дължение на месеци об­работката на проектите се бавят умиш­лено с цел предлагане от страна на бенефициен­тите на раз­лични суми. Нещо повече имаме ин­формация, че за да се изчистят раз­лични казуси и проблеми по проектите се изисква определена сума от бе­нефициенти­те чрез връч­ване на така наречената „десетдневка”, практика която е прилагана с години от Иван Тупавича­ров (нейния съпруг), по пря­кор „Иван десетдневката”.

При обработката на раз­личните проекти има случаи на допуснати технически грешки, и които в послед­ствие поради тази причина са отхвърлени, но други про­екти със същите технически грешки биват одобрявани, защото най-вероятно са си заплатили таксата.

Въпросната Снежана Ша­ренкова без да е спечелила конкурса, продължава да изпълнява длъжността „На­чалник отдел”, което поставя под съмнение легитимността на подписани­те от нея доку­менти, при по­ложение, че не е издържала теста на обя­вения преди време от ДФ „Земеделие” конкурс. Всич­ки бенефици­енти, които са си заплатили „таксата” за получаване на десетдневка, накарало Ша­ренкова ня­колко пъти да преразпределя проектите между различните експерти, с цел същите да бъдат раз­гледани от „правилните” екс­перти, с което допълнително забавя обработката на всич­ки останали проекти, които не сме си заплатили такса­та. Освен това за по-бързо обработване на проектите се изисква допълнителна такса от „семейството”.

Подобен случай за злоу­потреба със служебно поло­жение е констатирано при извършената проверка от Инспектората към ДФ „Зе­меделие” през месец Април 2017 г. По-конкретно става въпрос за случай, при който Шаренкова изпраща „съпру­га си” на нерегламентирани проверки на място по мяр­ка 6.3 без задължителните документи. За този случай, имаме информация, че вече е наложено наказание на Шаренкова и Тупавичаров от дирекция „Инспекторат”. Това обстоятелство може да се провери чрез запитване до ДФ „Земеделие”.

Наложените наказания не спират умишленото за­бавяне на обработката на проектите. Самозабравила­та се Шаренкова парадира, че се ползва с протекциите на Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие” – Живко Живков, като заявява пред приближени, че очаква все­ки момент да й бъде предло­жен договор за постоянно зае­мане на длъж­ността „начал­ник отдел”.

Служителите от отдела на Шаренкова се възмущават от факта, че Иван Тупавичаров не е в отдела на съпругата си, но същия участва актив­но в процеса по организа­ция на рабо­тата в този отдел, което е явен конфликт на интереси, съгласно Зако­на за установяване и предо­твратяване на конфликт на интереси.

Освен корупционните практики на Шаренкова, по­ведението й несъответства на заемания от нея пост в европейска институция, каквато е ДФЗ. Държи се изключително агресивно и арогантно с нас обикновени­те бенефициенти (вероятно тези, които не си плащаме).

Предвид факта, че про­ектите, които сме подали в ДФЗ, отговарящи на всички

изисквания, все още не са одобрени се страхуваме да излезнем с имената си, тъй като вероятността за да ни бъдат отхвърлени ще стане много голяма.

В тази връзка е крайно наложително да бъдат пред­приети съответните дейст­вия за спиране на пороч­ните практики в отдела на Шаренкова и настояваме за по-бързо одобрение или от­хвърляне на подадените от нас проекти по мярка 6.3.

Настоящото писмо ще бъде изпратено до всички регионални медии и на­ционални медии с цел из­вършването на обективна проверка от компетентните институции.

СКЪСАНАТА НА КОНКУРСА СН. ШАРЕНКОВА, НАЗНАЧЕНА ЗА НАЧАЛНИК В ДФЗ – БЛАГОЕВ­ГРАД!

Става дума за Снежана Шаренкова, провалилата се на конкурс служителка на Разплащателна агенция в Благоевград , която все пак бе назначена на поста началник на отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпома­гане“ (ПСМП) въпре­ки представянето й, определено от ДФЗ като „неуспешно“. Топ Преса припомня, че на конкурса за на­чалническия пост в агенцията миналата година се явиха Ша­ренкова, Николета Василева от Нацио­налната служба за съвети в земеделие­то, Ми­хаела Анге­лова и лидер­ката на ГЕРБ в Бла­гоевград Елена Ташкова. Ангелова и Ташкова полу­чиха 0 точки, а Шаренкова и Василева успяха да съберат крайно недостатъчните 123 точки, поради което конкур­сът бе анулиран и никой не успя да се добере до обеща­ната заплата от 2250 лв. за поста. Възнаграждението е съобразено с важността на отдела, през който минават проектите на земеделските стопани, а и в него работят 20 от общо 60-те служители на областната дирекция в Благоевград.

Ние от Топ Преса винаги сме били за свободата на словото. Винаги сме смята­ли, че нашите читатели са най-важни и за това сме позволили всеки да изра­зява мнението си. Всеки един сигнал се проверява от наши журналисти. След като получихме този сигнал, човек от редакцията ни по­търси в сайта на ДФ „Земе­делие” – www.dfz.bg телефон на Светлана Сотирова – ди­ректор на областна дирек­ция земеделие Благоевград. Потърсихме я за коментар, но нейните думи бяха да се обръщаме към пресцентъ­ра, защото те са централизи­рана структура и всичко се съобразява и координира през дирекция пресцентър на фонд „Земеделие“. И че такава статия вече е публи­кувана и не мисли, че ние ще сме първите, които ще пишем за Шаренкова и Ту­павичаров.

Еее, ако трябва да комен­тираме, ще кажем само: С такъв директор… такива слу­жители !!!

ТОП ПРЕСА ИЗПРАЩА ИНФОРМАЦИЯТА Н ПРОКУРАТУРАТА И ЧАКА ДЕЙСТВИЯ! АДЕКВАТНИ И СЪОБРАЗЕНИ СЪС ЗАЯВКАТА НА ПРЕКИТЕ ИМ РЪКОВОДИТЕЛИ В ИСТИТУЦИЯТА!

коментара

Разследване

Хакерът Кристиян само дебнел да стане известен и малко преди да гръмне новината е споделил

Публикувано

на

Хакерът само дебнел да стане известен и малко преди да гръмне новината е споделил популярна песен на C-Block – „Time is ticking away“

20-годишният хакер Кристиян Б. от гр. Пловдив е задържан за атаката срещи НАП. Официално от прокуратурата обявиха, че той работи във фирма за киберсигурност в София.

Описанието отговаря на Кристиян Бойков, който в профила си във фейсбук е отбелязал, че отскоро работи в софийския клон на американската Tad Group, специализирана в предоставянето на глобални решения за киберсигурност и защита на информацията. От компанията съобщиха, че ситуацията е изключително критична и неприятна за тях и в момента подготвят съобщение до медиите, цитирани от „Труд“.

В същото време в социална мрежа Кристиян е споделял и коментирал новини за хакерски атаки. Малко преди да гръмне новината в медиите, че са източени данните на 5 млн. души в НАП той е споделил и популярна песен на C-Block – „Time is ticking away“, която в превод означава „Времето тиктака“, като вероятно е очаквал реакцията на обществото след новината.

Освен това в профила му е споделил видео, на което нагледно се показва как се хаква сайтът на община Стара Загора. „Издърпах данните на 235 543 души, жители на община Стара Загора“, се хвали 31-годишният младеж.

blitz.bg

коментара

Продължете с четенето

Разследване

Знае се кой е задържаният хакер, ударил НАП

Публикувано

на

Млад човек, който в различни етапи на живота си е бил бял или черен хакер, обяви Явор Колев от ГДБОП

В момента мога да кажа, че имаме образувано досъдебно производство. Извършват се процесуално следствени действия. Той е задържан в компанията, в която работи. Извършени са обиски и в дома му в София, от където са иззети можество средства. Направени са много експертизи, които сочат, че човекът е съпричастен към тази престъпна дейност. Това заяви Явор Колев от ГДБОП в ефира на bTV.

Млад човек, който работи в компания за киберсигурност да тества сигурност на компютърни мрежи и системи. Това, което е вършил, е близко до това, което е извършил като престъпление. Такъв е профилът на компанията да се предотврати рискът от хакерски атаки“, посочи още Колев.

„Той е различни етапи на живота си е бил в едната и в другата страна – бял и черен хакер. На 20 години е. Всеки, когато прави нещо, е оставил следи. Въпросът е да ги откриеш“, смята Колев. По думите „Не бих казал, че беше изненадан, когато е задържан. Той е осъзнавал какво е извършвал“, посочи още шефът на отдел „Киберсигурност“ в ГДБОП. Относно изпратените до медиите писма, Колев смята, че те са характерни за такива дейности, които са извършвани и ще има и още писма.

„Този пробив е направен в България“, завърши Колев.

Blitz.bg

коментара

Продължете с четенето
Loading...

Магазин за бои и мазилки JUB

Facebook

КАЛЕНДАР

юли 2019
П В С Ч П С Н
« юни    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

ПОПУЛЯРНИ