Свържете се с нас

Таблоид

Благоевградската адвокатка Албина Анева взе статуетка на Темида за „Дело на годината“

Публикувано

на

Първи по рода си казус в съдебната практика на страната, свързан с тотоми­лионер, донесе най-престиж­ната награда “Дело на годи­ната” и статуетка на Темида на благоевградската адво­катка Албина Анева. За жи­телите в Пиринско това не е изненада, защото знаят, че имат ли сложен проблем, тя е насреща. Анева винаги се е заемала с най-заплетените и трудни дела, но наказател­ни. Именно в тази област тя се чувства в свои води, но наградата печели с граждан­ско дело.

А победата е още по-слад­ка, защото казусът на Ал­бина Анева побеждава в конкуренция с номинирани топ дела в категорията – делото “Октопод” с адвокат Ина Лулчева, делото “Едрев” за златните залежи на Бъл­гария, делото на Николай Цонев, и срещу делото за во­енните имоти на НДК.

“Когато чух номинации­те, почти се бях отчаяла. Страшно се изненадах, като съобщиха, че нашето дело печели. Аз съм единствена­та провинциална адвокатка, която бе отличена, другите бяха от столични кантори. За нас това е голяма чест и признание за труда”, казва сега Албина Анева.

Делото наистина е уни­кално,защото няма никаква съдебна практика по подо­бен казус. Атакува се печал­бата от Българския спортен тотализатор. По принцип, печалбите се изплащат сре­щу представен фиш, който е ценна книга, така че този, който представи фиша, той получава и печалбата. Но делото е свързано с това, че друг човек претен­дира за половина­та от спечелената сума, заради това, че е дал половина­та стойност от па­рите, за да се купи фиша, но не той го е пуснал, нито той го е зая­вил за из­плащане, нито е бил негов. В спортния тотализа­тор има 45-дне­вен срок за заявяване на претенции, но ище­цът не е ползвал това право, с което може да оспори пе­чалбата.

А претендира, че двамата с то­томилионера са създали гражданско дружество, за да участват в тотото, и да печелят. Документи няма никакви, представил само свидетели. На пръв поглед казусът изглежда лесен, но се оказа сложен като прав­на конфи­гурация, претен­цията се базира на една особена фигура в облига­ционно­то право, каквато е граждан­ското дру­жество. Но за да съществува, тряб­ват много доказа­телства, а не само гласни, коментира адвокат Анева.

Кантората на Анева пра­ви почти пълна справка на съдебната практика в Бъл­гария по казуса и установя­ват, че подобно дело няма. Справката е правена за над 30 години назад. “Ние до­казахме, че нашият клиент тотомилионер, сам си е пла­тил фиша, сам го е пуснал в пункта и сам е отишъл след това да заяви печалбата. Де­лото беше трудно и за две­те страни и висш пилотаж за съда”, казва още Анева. Ищецът е бил представля­ван от двама адвокати – ад­вокат Ивайло Алексиев от Кюстендил и Иван Чолаков, който е председател на ад­вокатската колегия в Благо­евград. Делото е спечелено на първа инстанция и сега е в Софийски апелативен съд.

КАЗУСЪТ, ДОНЕСЪЛ НАГРАДАТА

Милионерът е Румен Пе­овски от село Покровник. Делото бе гледано в Окръ­жен съд – Благоевград, след като Антон Ангелов от също­то село претендира за поло­вината от 1,6 млн. лв., които спечели Пеовски с пуснат фиш за 1,20 лв. на 27 април 2017 г. Ангелов твърди, че двамата са приятели от де­тинство и от много години играели заедно с 5 едни и същи числа – 5, 12, 16, 24 и 32, а шестото било избирано произволно от онзи, който пускал фиша за конкретния тираж. Двамата плащали по 60 стотинки за фиша от 1,20 лв., поради което Антон Ан­гелов претендира, че Румен Пеовски му дължи 834 436 лв., т.е. половината от печал­бата от 1 668 872 лв. В хода на делото са раз­питани свидетели, които твърдят, че тотомилионерът Румен Пеовски говорил на­всякъде, че печалбата била на двамата. След като взел парите, първо дарили пари на детската градина в село­то, след което и двамата хо­дили в София на дентален лекар да си оправят зъ­бите. Румен купил лек автомобил “Мерцедес” на лизинг от автокъща в Дупница, който дал за ползва­не на Антон, но след това си го взел с намесата на полицията. Тотомилионе­рът закупил и много други вещи за бита на приятеля си – като те­левизор, хла­дилник, кафе­машина.

Така Ангелов твърди, че те са били с милионера в граж­данско дружество. Румен Пеовски отрича подобно съдружие в играта на тото с Антон Ангелов и твърди, че сам си пускал фишовете, а преди 15 години печелил и петица. Делото загрубява и се стига до разкриването на доста лични неща от жи­вота на двамата приятели. Пеовски обаче заявява пред съда, че е давал пари наза­ем на Ангелов, които обаче не му връщал, а го “поил” на купони с негови приятели от кримиконтингента. Незабе­лязано му слагали хапчета в чашата с алкохол и тъй като след за­поите не можел да се контро­лира, по­сегнал на близките си, заради което вли­зал два пъти на лечение в психодис­пансера. Според тотомили­онера той бил умиш­лено тро­вен с нар­котици.

В под­крепа на тази теза адвокат Анева посочва, че Антон Ан­гелов е издирван за трафик на наркотици от испанските власти в Ла Коруня.

И така след изясняването на сложните “приятелски” отношения де­лото приключ­ва в полза на тотомилионе­ра в Окръжен съд – Благоев­град, тъй като гражданският иск е отхвър­лен като неос­нователен. Ре­шението обаче не е оконча­телно и подле­жи на обжал­ване пред САС.

За адвокат Анева бит­ката продъл­жава. Тя има солиден опит зад гърба си и сега, когато прави равно­сметка казва: “Никога не съм искала да ставам адво­кат, учих право, за да ста­на прокурор до сакралната 1992 година. Тогава Главен прокурор стана Иван Татар­чев и започна така нарече­ния демократичен обрат в дейността на прокуратура. Не чаках някой да ме увол­ни и сама напуснах. Както и голяма част прокурори и съдии, които чувстваха, че няма как да работят с ново­то ръководство на Главната прокуратура. Татарчев ни направи събрание и ни каза, че няма да работи с бивши комсомолски и партийни се­кретари, с деца на активни борци и комунистически ли­дери. Тогава бях комсомол­ски секретар на нашата про­куратура и по съвест реших, че ще си подам оставката. Отидох при него, а той ми каза, че изобщо не визирал мен, нито е имал предвид най-младия прокурор, ка­къвто бях тогава, само на 27 години. Той каза да си взема молбата и да се връщам на работа, но веднъж решила, си казах,че никой не може да ми търси сметка за мина­лото на родителите ми или на мен и напуснах”, спомня си днес Анева.

Тя завършва право през 1984 година и до 1992 годи­на работи като младши съ­дия в Окръжен съд и замест­ник-районен прокурор.

Но животът и я хвърля в адвокатската професия. За нея в региона казват – ко­гато е трудно, идва Албина Анева. И е така, тя е адвокат по едно от най-известни­те мегадела в България за уволнените до един от служ­ба “Пътни такси” – Кулата и обвинени, че са правели двойно счетоводство.

Прокуратурата направи фурор като изготви обвини­телен акт от 22 хиляди стра­ници, който се возеше в ми­кробус.

Тя е и доверен адвокат на Маргарита Бербатова и Асен Бербатов, майката и брата на известната ни футболна звезда Димитър Бербатов.

Анева е адвокат и по на­шумелите наскоро арести в няколко града фармацевти от онкологиите.

В Благоевград също има един арестуван аптекар.

Вестник “ Топ Преса “

коментара

Таблоид

Превозвачите на „Струма 11“ заплашиха да блокират достъпа до Автогара Благоевград на гоцеделчевските автобуси

Публикувано

на

Протестно шествие на автобуси на превозваческата фирма „Струма 11“ огласи в четвъртък сутринта Благоевград. С включени клаксони и аварийни светлини колоната от над 10 рейса, облепени с протестни плакати, насочени срещу кмета на Гоце Делчев Владимир Москов, премина около 8 часа по главните артерии на областния град, като тръгна от автогарата и финализира на същото място.

Съдружници в „Струма 11“ са 8 превозвачи от Благоевград – Красимир Педов, Асен Тачев, Стефан Стефанов, Ангел Бигленски, Николай Илиев, Николай Петков и Марио Богданов, като последните двама са и управители на дружеството. Те обявиха, че протестират срещу това, че гоцеделчевските им колеги всеки ден им крадат пътници, тръгвайки от автогара Благоевград минути преди техните коли. Това се случвало, тъй като вече цяла година община Гоце Делчев не провежда нова обществена поръчка за възлагане на извънградските превози.

През февруари съдружниците спечелиха обществена поръчка на община Благоевград през следващите 10 г. да изпълняват повечето извънградски превози на пътници.

„Нямам нищо против колегите от Гоцеделчевска община, знам как се изкарват 2 ст. и колко е трудно в нашия бизнес в момента, но в крайна сметка те също трябва да знаят, че този, който им дава хляба, трябва да спазва закона“, каза М. Богданов, обявявайки началото на протеста. Той обясни, че миналата година през юли е изтекъл договорът на превозвачите от Гоце Делчев, има решение на Общинския съвет, с което на кмета Москов се възлага ангажиментът да проведе процедура по избор на превозвач за на автобусните линии.

„До момента няма такова възлагане, с което кметът Москов нарушава Закона за транспорта и поне три наредби. Не знам по какъв начин може да му се въздейства, освен по начина, по който го правим – като начало с предупредителен  протест, а ако се наложи, от понеделник ще предприемем ефективен, т.е. по всякакъв начин няма да допуснем гоцеделчевските превозвачи да влязат в Автогара Благоевград“, заплаши от името на колегите си Богданов и обясни:

„Маршрутните разписания, с които се възлага изпълнението на тези превози, са на община Гоце Делчев,      те не са на превозвачите, т.е. не е нещо частно. Има ред за това възлагане, който кметът Москов неглижира. Не знам по какъв друг начин може да се спре това нещо. Всички останали превозвачи сме принудени да спазваме закона, да играем на процедури, а накрая сме поставени в неравностойно положение. Едва ли не излиза, че всеки може да си купи един автобус и да си вози пътници както и където пожелае“, заяви Марио Богданов и добави, че проблемът е в кражбата на пътници, което произтичало от това, че гоцеделчевските превозвачи нямат нито договори, нито редовно сключени маршрутни разписания, и по думите на превозвачите от „Струма 11” от 1 година работят абсолютно незаконно.

„Нека не ни разбират погрешно, не искаме тяхната работа, искаме всички да работим законно. Ако се спазва законът, нещата ще се подредят и всичко, което в годините е натрупано като негатив в този бранш, ще се изчисти”.

В момента за 12 часа 63 автобуса преминават през Благоевград към София. Благоевградските превозвачи искат да има отстояния в тръгването, за да не се натрупва напрежение в резултат на некоректни действия.

„Така представени разписанията на превозвачите от Гоце Делчев, без да имат договор или анекс към него, сами по себе си не са достатъчен аргумент за редовност на изпълнение на линиите“, коментира ситуацията Петър Демерджиев, управител на „Пътнически превози“, фирмата собственик на автогарата, и допълни:

„Предупредил съм може би преди 2 месеца отговорника по транспорта на община Гоце Делчев, разговарял съм и със зам. кмета на Г. Делчев, че ще назрее конфликт с другите превозвачи, и за това, че Автогара Благоевград ще се превърне в арена на протести заради неизпълнението или неподготвянето на нормална работа на превозвачите от Г. Делчев. Правилата са ясни на всички в бранша, областният управител, ако реши, следва да продължи срока за провеждане на конкурс за превоз на пътници, след като съответната община направи такова искане до него. Но искане няма. Когато е налице обаче такова писмо, се сключва анекс с предишния договор за превоз до провеждане на нов конкурс. Обръщал съм се и към Изпълнителна агенция ДАИ какво да правим. Отговорът бе: „Пускай ги до второ нареждане, с областния управител ще решим въпроса и ще ви уведомим“. Досега обаче нямам отговор на депозираното от мен писмо – нито устно, нито писмено. Изходът от тази ситуация, без да се правя на ментор, е спешно ръководството на община Гоце Делчев да уреди статута на превозвачите си с областния управител. Иначе нещата няма да бъдат решени“, заяви Петър Демерджиев.

„В сферата на транспорта нещата са такива, че всеки си е взел нишата и работи в нея. Всяко излизане от тази ниша помага на един и вреди на друг. Всяко създаване на условия за нарушаване на пазара води до напрежение, това е истината“, обобщи собственикът на автогарата.

„Ще изчакам становището на ИА ДАИ и тогава ще взема решение, но ако и те не реагират, просто ще възложа на началника на автогарата на територията й да бъдат допускани само превозвачи с редовни документи“, предупреди Демерджиев.

В община Гоце Делчев вчера разбраха от репортер на вестник „Струма“ за проведения протест в Благоевград и атаките срещу кмета Москов. Те отхвърлиха обвиненията и информираха, че ще отговорят подробно на всяко чрез вестник „Струма“ в първия работен ден след празниците.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА

struma.bg

коментара

Продължете с четенето

Новини

Георги Васев от гр. Рила: Искам си детето!

Публикувано

на

Георги Васев от гр. Рила: Искам си детето!

КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ НА СЛУЧАЯ:

МИРИДОПА НИКОЛАЕВА ЛАПЕВА и ГЕОРГИ ПЕТРОВ ВАСЕВ са бивши съпрузи, чиито граждански брак е прекратен с развод, постановено по гр.д. №567/2014г. по описа на РС-Дупница.

От брака си имат родено дете – ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ВАСЕВ, роден на 19.11.2013 г.

С постановеното решение по гр.д.№567/2014г. на РС-Дупница, съдът предоставя на майката упражняването на родителските права по отношение на малолетното дете; определя местоживеенето му да бъде при нея на адрес: с. Стоб, общ. Кюстендил; определя лични отношения между детето и бащата, като след навършване на двегодишна възраст на детето, бащата има право да го вижда и взема при себе си всяка първа седмица от месеца, считано от 09.00 часа на съботния ден до 19.00 часа на неделния с преспиване, 30 дни през лятото, по време, което не съвпада с платения годишен отпуск на майката, за Коледните и Новогодишни празници през всяка четна година и за Великденските празници през всяка нечетна година.

С влязло в сила на 09.07.2015г. решение по гр.д.№621/2014г. по описа на ДРС, частично отменено с решение от 13.01.2015г. по гр.д.№585/2014г. по описа на Окръжен съд – Кюстендил е заместено съгласието на бащата за пътуване на малолетното дете до Кралство Испания за периода от 1 юли до 31 август на съответната година, за срок от 3 години, както и е било заместено съгласието на бащата за издаване на паспорт на детето. С посоченото решение не е изменено местоживеенето на детето – т.е. то има право да пътува с майка си до и от Кралство Испания, но няма право трайно да се установи там, тъй като искане за промяна на местоживеене не е бил предявяван по цитираното гр.д. 621/2014 г. на ДРС

Впоследствие майката завежда друго дело, което и към настоящия момент е висящо – гр.д.№ 160/2016 п, като са предявени искове – за даване на заместващо съгласието на бащата детето да пътува извън България (чл. 127а от СК) и иск за промяна местоживеенето на детето от с. Стоб в България, като същото бъде определено в Испания.

С решение №301/15.06.2016 г. на Районен съд Дупница, постановено по гр.д.№ 160/2016 г., исковете на майката са отхвърлени.

Решението на ДРС е потвърдено с решение №55 от 16 март 2017г, постановено по гр.д.№455 /2016г. по описа на Окръжен съд-Кюстендил.

Това решение обаче е отменено от ВКС с решение №34/21.03.2018г. по гр.д.№3368/2017г., като делото е върнато за ново разглеждане на ОС-Кюстендил.

С Решение №23 от 29.01.2019 г., постановено по в.гр.д. 133/2018 г. на ОС Кюстендил, исковете на майката са уважени изцяло, като е допуснато предварително изпълнение на решението по отношение на заместващото съгласие.

Междувременно майката заминава за Кралство Испания и се установява там, като не връща детето в България. Това се случва при висящ процес –

 именно с искане съдът да й разреши това. Изтича и срокът на заместващото съгласието на бащата, дадено по силата на решение по гр.д.№621/2014г. по описана ДРС.

По тази причина в Кралство Испания е образувано дело за международно отвличане на детето (по Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца, обнародвана в Държавен вестник, брой: 82 от 26.04.2004 г., по която България е страна).

С решения на съответните компетентни съдилища в Испания е признато международното отвличане на детето от майка му и е постановено незабавното връщане на детето в България и предаването му от страна на майката на бащата.

Предоставен е срок за връщане на детето, като майката подава редица молби, за да удъли този срок, като в крайна сметка връща детето формално до България, предава го на бащата и след като бащата връща детето, майката отново го извежда в Испания. Следва продължение на съдебната процедура там, вследствие на което срещу майката е образувано наказателно производство за неспазване на постановените съдебни актове.

Проблемът в случая е, че ОС-Кюстендил уважава исковете, като се позовава на обстоятелството, че майката и детето са се установили в Испания и в интерес на детето следва да се допусне исканата промяна на местоживеенето, тъй като такава така или иначе вече е осъществена.

Следва да се посочи, че действително законът предвижда възможността при промяна на обстоятелства, при които е било определено местоживеенето на детето, съдът да го промени, но следва същата промяна да бъде законосъобразна. Съществува правен принцип, според който „никой не може да черпи права от собственото си недобросъвестно поведение“.

В конкретния случай промяната в обстоятелствата не е обективен факт, който съдът ‘ да е задължен да отчете, а представлява недобросъвестно, противоправно поведение на майката, свързано с едностраннна промяна на местоживеенето на детето, без да бъде спазен надлежният законов ред. Че това е така, се установява от актовете на испанските съдилища, установили наличието на извършено от майката международно отвличане на детето (по смисъла на Хагската конвенция – това не се покрива с понятието на наказателното право).

Промяна в обстоятелствата в случая, дори според въззивния съд, не е налице към момента на депозиране на исковата молба.

Според мотивите към решението на ОС-Кюстендил, виждайки, че искът й е неоснователен, майката „ВЗЕМА ПРАВОТО В СВОИ РЪЦЕ“ и променя самите фактически обстоятелства, за да стане искът й основателен. С този извод на въззивния съд няма как да не се съгласим. Считаме за напълно противоправен, обаче, изводът, че това поведение на майката следва да бъде отчетено като основание за допускане на исканата промяна – към момента на внасяне на исковата молба подобно обстоятелство, обуславящо наличието на промяна по чл. 59, ал. 9 от СК не е налице (в онзи момент това е единствено намерение на майката).

 Ако доведем до абсурд това твърдение на първоинстанционния съд (reductio ad absurdum), ако бащата бе взел и задържал, в нарушение на определения режим на лични отношения, детето при себе си, „от стремеж да трансформира намерението си в реализиран факт, който евентуално да обуслови основателност на иска“ (това и израз, използван в решение на ОС-Кюстендил), то тогава нямаше да настъпи промяна, а съдът щеше да измени решението относно упражняването на родителските права и да ги предостави за упражняване на бащата, тъй като такова щеше да бъде фактическото положение.

Даваме горния абсурден пример, за да онагледим неправилността на изводите на въззивния съд, който приема, че промяната на обстоятелствата по чл. 59, ал. 9 от СК е налице, независимо от правомерността в поведението на майката. При това поведение, което последва завеждането на исковата молба (според въззивния съд, майката като вижда, че губи делото, предизвиква промяната).

Воден от това разбиране, въззивният съд счита, че поведението на майката няма правното значение, придавано му от въззиваемата страна (бащата) и приема, че противоправното поведение на майката представлява промяната по чл. 59, ал. 9 от СК.

Гледам видео във  facebook… едно малко сладко детенце гушка баща си и плачейки казва:  Тате много ще ми липсваш… Стана ми много много гадно, това е поредният случай на някоя си…. Предпочитам да замълча, че не е приятно това което ще кажа…

Свързах се с Георги Васев веднага след след като изгледах видео клип. Помолих го да разкаже защо това малко детенце е подложено на този стрес…  Днес ви срещам с  Георги Васев, млад бизнесмен от гр. Рила…

Г-н Васев,  обяснете на нашите читатели какъв точно е случаят…

– С бившата ми съпруга сме разведени от 2014 г. Имаме син от брака ни…

Цялото интервю четете в печатното издание на Топ Преса

Методи Байрактарски зам.председател на редакционния съвет на Топ Преса

коментара

Продължете с четенето
Loading...
loading...

Магазин за бои и мазилки JUB

Facebook

КАЛЕНДАР

май 2019
П В С Ч П С Н
« апр.    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

ПОПУЛЯРНИ