Свържете се с нас

Uncategorized

Чудотворец от Бачево намери лек за неизлечима болест?

Публикувано

на

КОЙ Е ТОЙ

Никола Стоянчев е нари­чан „Чудотворецът от трите планини“. Той е родом от село Бачево, което се на­мира между трите планини Рила, Пирин и Родопите. Дядо му по майчина линия е бил свещеник и лечител в село Добърско. Лекувал е само с една молитва зауш­ка. Прелюбопитен факт е, че неговият предтеча е слу­жил не къде да е, а в една от най-мистичните църкви в света „Свети Теодор Ти­рон и Теодор Стратилат“. Според местната легенда част от ослепените Самуи­лови войници проглеждат, като мият очите си от из­вор край този храм. Никола Стоянчев е наследник на популярния лечител.

– Г-н Стоянчев, проповяд­вате, че всяка частичка от това, което ни заобикаля, пази информация за Господ. Чрез него ли лекувате?

– Да, точно така. Това всъщност означава, че ако всичко друго изчезне, само тази частичка може да въз­върне света в неговата ця­лост. Това е частичката на Твореца. Именно Висшият разум диктува и целия про­цес по възкресението на човешкото тяло, по негово­то излекуване, така да се каже. Разбрах това още през далечната 1991 г., когато за­почна да се проявява изце­ляващата ми дарба. Тогава работех като геолог. Веднъж чрез мисъл форма, която ми се даде, разбрах как да помогна на един човек. И разговарях с Бог. Получи се. От тогава мисля, че съм пос­ветен в най-великата тайна на Господ. Защото, знаете ли, явявайки се божествени, ние сме сродени с всички светове – с мине­ралния, расти­телния, живо­тинския, духов­ния. Всичко това сме си ние. И не е глупаво да раз­говаря­ме с жи­вотните, цветята, със зе­мята, със съ­битията, които има да стават. Ако има урагани, земетресения, ние можем да говорим с тях, да станат по начин, по който да не ни навреди. Но хората не знаят за това. Не знам защо. За­щото Господ е дал забрава. Не си знаем дори среднове­ковната история. Някой ден Бог ще даде прозрение за това как са ставали нещата и тези петна ще бъдат изгла­дени.

– Какво усещат тези толко­ва много хора, дошли в при­емната ви да ги лекувате?

– Повечето от тях ми спо­делят усещанията си – едно­временно странна топлина и студенина по тялото, сякаш някой влиза в клетките им и работи в болните зони. А след това идват чувството за лекота, мирис на пролет, свобода и човекът се опра­вя. Абсолютно съм убеден, че с този метод може да се помогне при абсолютно вся­ка диагноза – от проблеми на опорно-двигателния апа­рат до тумори или хронични алергии, както и множестве­на склероза. Имам излеку­вани и от нея.

– Вярно ли е, че от болния човек се усеща лоша мириз­ма, а когато му „въздейства­те“, тя се променя?

– Да. Това е все едно тяло­то се освобождава от лоша­та енергия. След това се поя­вява мирис на тамян и рози. Това е неръкотворна същ­ност. Ще ви дам един при­мер. Имах много интересен случай в Скопие, където бях събрал хора на групов се­анс. Изведнъж влезе просяк и иска 200 денара. Мирише­ше ужасно. След около 10- ина минути всички в стаята започнаха да викат: „Ружи, ружи“. От просяка вече струеше аромат на рози. Всъщност появата на тази миризма отникъде е проява на творческата същност на света. Така както е сътво­рена тази миризма, така е сътворен и всеки атом. Така може да се възпроизведе всичко. Както казах, аз съм геолог и ние, геолозите, спо­рим много по темата нефтът какъв произход има – мине­рален, органичен или друг. Всъщност той може да се об­разува до безкрайност – как­то миризмите, както и всич­ко останало. Животът няма край, животът е „Аз съм и мога да се произвеждам“, казва Господ. Това е.

– Как възникват болести­те, наясно ли сте?

– В някаква степен сами си избираме болестите. Т.е. ние имаме проблем с това, което сме направили от себе си. Така че в нас е затворено всичко. И където и да оти­дем, вървим с нашата банка безкрайни знания и възмож­ности, но ползваме много малко от нея на този етап. Е, все пак има тенденция това да се промени.

– Не ви ли влияят болните на собствената карма?

– Такава е била волята Бо­жия. Преди 22 години ми се случи да стане това, което в момента съм. Тогава в рам­ките на месец скъсах с всич­ко. Тръгвайки на среща за едно нещо, се срещнах с Гос­под. Беше разтърсваща тази среща. Да предположим, че съм търсил нещо, което Гос­под е казал, че се намира на определено място. Когато копаех, за да го открия, раз­брах, че не мога да спра. И се окопавах все по-надолу. В един момент се огледах и видях, че копая своя гроб. Кръв течеше отвсякъде от ръцете ми. Тогава Господ ме извади отгоре и ми даде да разбера, че копая в сърцето си. И че там съм заключил всичко. Така бях въведен в изцелението.

Когато започнах да леку­вам и хората тръгнаха при мен, първото нещо бе, че за­почнах да получавам много ясно връзка с всеки един от болните – от какво е болен, разположение на духа, щас­тие, ако щете, и започнах да помагам. Болният започва да чувства топлина, вибра­ция или охлаждане, някои заспиват, някои започват да играят гимнастика, нещо неподвижно се раздвижва в тях. И когато започва лече­нието, започват да загряват органите, да се самоочист­ват, а ние го чувстваме това. Но много хора спират дотук. Казват си: „Добре съм“. Не се променят като характер, остават си същите. И нещата не се променят особено. Но и много от хората продължа­ват. Те развиват лечението не само в областта на здра­вето – физическо и духовно, но и в работата си, в общу­ването с другите хора. Енер­гията му е сменена на чове­ка, а това е най-важното за изцелението. И това, което излъчваш, е същото, което получаваш. Затова трябва да се стремим към позитив­ност. И да разберем, че в нас има достатъчно сили да пре­борим всеки страх и болест.

– Лечението може ли да се провежда чрез посредник, да кажем майка чрез дете?

– Да, ако детето не може да е при мен, идва майката. Аз й казвам, че вечерта ще почувства нещо, което ще й подсказва, че детенцето се лекува. Най-често това са чу­деса от рода на миризмите. Започва да мирише нещо, и то осезаемо. И след това се изчиства. И тя знае, че дете­то й се оправя.

– Има ли случаи, когато не сте могли да помогнете?

– Аз никога не каз­вам: „Не мога да ти по­могна, отивай си“. Бог е лю­бов и не съм аз този, кой­то ще каже: „Не“. Не съм из­дигнат толкова високо, че да помог­на на всеки човек. Трябва да се знае, че здраве­то и щастието на човека за­виси от отношението му към първопричината. Към Гос­под. Колкото по-правилно е това взаимоот­ношение, тол­кова по-добре се чувства чо­векът. Но тъй като ние сме следствие от тази първопри­чина, е добре да правим една наглед не много труд­на процедура. Всяка вечер от 21,00 до 21,30 ч. да се отпус­нем някъде на спокойствие и да си кажем: „Господи, оста­вям се в твоите ръце за изце­ление“. Защото енергията е скаларна величина. И тя не може да се насочва и упра­влява. Може да се променя, когато в човешкото тяло и дух работят сили. Силата е век­тор, тя може да се насочи, а енергията е състояние, което съответства на това, което сте вие. Ако сте болни, за да оз­дравеете, във вас трябва да се извърши енергиен преход. Но как ще стане той? Състояние­то трябва да се промени, за да се промени енергията. А тя ще се промени не с някаква дру­га енергия, а когато в тялото и духа работят сили. Те трябва да възникнат вътре в самото състояние, в енергията на бо­лестта и то ще започне да се променя. Така се оздравява.

Телефон за връзка с лечителя – 0899 188 827

коментара

Uncategorized

24 часа без алкохол в община Хаджидимово в изборният ден 26-ти Май

Публикувано

на

Кмета на община Хаджидимово , Людмил Терзиев с нарочна заповед  забрани  продажбата на алкохолни напитки в заведенията за обществено хранене  и употребата на алкохол на обществени места от 00,00 часа на 26.05. до 24,00часа на същият ден  който е обявен провеждане на  изборите за членове на Европейския парламент от Република България.

Освен  това заповедта на кмета Людмил Терзиев гласи , че в изборния ден са забранени всякакви масови прояви ,създаващи  предпоставка за нарушаване на общественият ред . Денят на забраните е 26.05 2019 год.  и са на основание чл.44, ал.2 отЗМСМ.

коментара

Продължете с четенето

Uncategorized

Корнелия Нинова: Предложението на турския посланик да се изучава задължително турски език е неприемливо и опит за чужда намеса във вътрешните ни работи

Публикувано

на

„Днес в Кърджали турският посланик е предложил в България да се изучава задължително турски език. Това е абсолютно неприемливо и е поредният опит за чужда намеса във вътрешните работи на България“. Това написа преди минути лидерът на БПС Корнелия Нинова. Думите й бяха по повод предложението на турския посланик Хасан Улусой, който призова българското правителство да въведе задължително изучаване на турски език, включително и за българите, тъй като това щяло да гарантира още по-големи инвестиции у нас от комшиите.

Ето какво още каза Нинова по темата:

„Днес честваме делото на Кирил и Методий, азбуката, езика си и приноса ни към другите славянски народи. Дълбок поклон пред Светите братя. Над тези букви се потяхме в Класическата гимназия. Не беше лесно за 14-годишни деца да глаголим на старобългарски, старогръцки и латински. Но беше прекрасно време на сериозно учене и истински приятелства. И наученото, и приятелите пазя до днес. Пазя и дълбоко уважение към моите учители. Те ни научиха да бъдем любопитни, четящи и свободни хора. Поздравявам всички класици с патронния празник на Националната гимназия за древни езици и култури „Св. Константин Кирил Философ“. Призовавам всички българи да пазим езика, културата и българщината“.

Blitz.bg

коментара

Продължете с четенето
Loading...
loading...

Магазин за бои и мазилки JUB

Facebook

КАЛЕНДАР

май 2019
П В С Ч П С Н
« апр.    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

ПОПУЛЯРНИ