Свържете се с нас

Таблоид

„Турбината“ за планинско Гоце Делчев увеличава оборотите си

Публикувано

на

Три седмици преди своето дебютно включване в пла­нин­ския шам­пионат, ново­появилият се в календара на федерацията старт в Гоце Делчев (4/5 май), втори старт от пър­венството за годината, до­макините от Дунев Рейсинг все повече започват да усещат пресата на времето.

Но колкото по-малко време остава до събитието, толкова повече „турбината“ увелича­ва оборотите си. „Банално е, но е съвсем точно – всичко върви по план“, ка­тегоричен е Румен Дунев, амбицирани­ят до край­ност промотор на новото състезание.

Дунев гарантира, че наме­рението е да бъде предста­вено състезание, което да остане трайно в един регион, в който автомобилният спорт е много слабо познат.

„Точно заради тази причи­на и всяко нещо, което допъл­нително беше ни посочено и от комисията по планинско, и от двама от водещите пи­лоти (Йордан Тодоров-Джор­дана и двукратният шампион Юли Телийски – бел. ред.), колкото и да ни утежнява с бюджета, го правим с ясно­то създание, че всъщност инвестираме в следващите години на планинско Гоце Делчев“, казва Дунев.

Според него най-големият комплимент за екипа, който работи по подготовката на състезанието е факта, че в града вече усилено се говори за… „планинското рали“.

„Да, нормално е сега хора­та тук не правят разликите, но много бързо ще започнат да откриват разликите“, ко­ментира с разбиране думите на местните хора пилотът.

Реално по състезанието в Дунев Рейсинг работят по­стоянно от 6 януари насам, като шефа на клуба не крие намерението си, състезание­то да е такова, че да се помни във всяко едно отношение: от пилотите и тимовете, през публиката (Дунев: „Вече има хора, които са си направили резервации за хотелите в дните на състезанието!“), ме­диите и, разбира се, местното общинско ръководство, кое­то очевидно вижда ползата от подобно начинание.

„Няма начин да не отбе­лежа и това, че след като имахме и среща с локалния бизнес в Гоце Делчев, който пък видя, че имаме „добро“ от кмета Владимир Москов и председателят на общинския съвет Ангел Гераксиев, хора­та се оказаха допълнително мотивирани. Защото е мно­го трудно да си представиш успеха, ако не си виждал за какво става дума.“

Две значителни доработки е трябвало да направят още сега хората на Дунев. И двете са по препоръка на пилотите и комисията по планински изкачвания.

„И колкото трудоемки да са и да изискват значителен финансов ресурс, ще ги за­вършим, защото това също е част от инвестицията“, каз­ва Румен Дунев, визирайки 100-метровата бетонната „яка“ от изхода на сервизния парк до старта (така скъпите състезателни гуми на старта няма да са „със шпайкове“ от камъчета – бел. ред.) и монтажа на допълнителни­те 200 м. мантинела на един от критичните участъци от 4400-метровото трасе.

„Заедно с почистването на парка – а той наистина е голям и удо­бен – бетони­рахме и онези места, които бяха разрушени“, обяснява Дунев.

Всички, които вече са виде­ли тази 4400-метрова писта са единодушни, че комбина­цията между разположение­то на трасето и ландшафта е такова, каквото дава уникал­ната възможност на места публиката да държи под око повече от ¾ от дистанцията до финала.

„И заради хората, които ще дойдат на Гоце Делчев, в близките дни по тези сво­еобразни галерии, ще бъдат почистени всички храсти и трънки, за да бъде изживя­ването възможно най-добро.“

В разговора (за състеза­нието Дунев е определен като отговорник по сигур­ността – бел. ред.), пилотът на няколко пъти използва комбинацията „ние сме ново­бранци в организацията…“.

Това, разбира се, е вярно. Но само дотолкова, доколко­то Дунев Рейсинг ще се проб­ва за първи път в дейност, която не е била в разписание­то на софийския АСК.

А и какви новобранци мо­гат да са тези, които са ви­дели и 2 и 200 в планинския шампионат, а отгоре на всич­ко са събрали и допълнител­ната информация за всеки позитив в чужбина, който у нас може да се превърне и в иновация за домакините на Гоце Делчев?

ДУНЕВ РЕЙСИНГ ИНВЕСТИРА В БАЗАТА НА СЪБИТИЕТО, НО И В БЪДЕЩИТЕ СЪРАТНИЦИ

В Гоце Делчев информа­цията за този спорт е повече медийна, отколкото реална от надпревари, които някога да са били правени тук. По тази причина една от вече за­черкнатите като изпълнени точки е обучението на мар­шалите. Тази работа е била поръча­на на ве­терана Румен Манолов, който преди седми­ца прави в града обучителен курс за маршали. „Бяха 20 чо­века за начало и като основа, около която в бъдеще ще се събират още съдии“, обяви Манолов. В първия старт на новото състезание обаче Дунев рейсинг ще разчита на профита от Благоевград, Шумен, София, защото на но­вообучените не може да се повери по­добен дебют. „Те обаче ще са с екипите, за да трупат опит по трасето“, допълва Манолов.

Вестник “ Градът “

коментара

Новини

Георги Васев от гр. Рила: Искам си детето!

Публикувано

на

Георги Васев от гр. Рила: Искам си детето!

КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ НА СЛУЧАЯ:

МИРИДОПА НИКОЛАЕВА ЛАПЕВА и ГЕОРГИ ПЕТРОВ ВАСЕВ са бивши съпрузи, чиито граждански брак е прекратен с развод, постановено по гр.д. №567/2014г. по описа на РС-Дупница.

От брака си имат родено дете – ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ВАСЕВ, роден на 19.11.2013 г.

С постановеното решение по гр.д.№567/2014г. на РС-Дупница, съдът предоставя на майката упражняването на родителските права по отношение на малолетното дете; определя местоживеенето му да бъде при нея на адрес: с. Стоб, общ. Кюстендил; определя лични отношения между детето и бащата, като след навършване на двегодишна възраст на детето, бащата има право да го вижда и взема при себе си всяка първа седмица от месеца, считано от 09.00 часа на съботния ден до 19.00 часа на неделния с преспиване, 30 дни през лятото, по време, което не съвпада с платения годишен отпуск на майката, за Коледните и Новогодишни празници през всяка четна година и за Великденските празници през всяка нечетна година.

С влязло в сила на 09.07.2015г. решение по гр.д.№621/2014г. по описа на ДРС, частично отменено с решение от 13.01.2015г. по гр.д.№585/2014г. по описа на Окръжен съд – Кюстендил е заместено съгласието на бащата за пътуване на малолетното дете до Кралство Испания за периода от 1 юли до 31 август на съответната година, за срок от 3 години, както и е било заместено съгласието на бащата за издаване на паспорт на детето. С посоченото решение не е изменено местоживеенето на детето – т.е. то има право да пътува с майка си до и от Кралство Испания, но няма право трайно да се установи там, тъй като искане за промяна на местоживеене не е бил предявяван по цитираното гр.д. 621/2014 г. на ДРС

Впоследствие майката завежда друго дело, което и към настоящия момент е висящо – гр.д.№ 160/2016 п, като са предявени искове – за даване на заместващо съгласието на бащата детето да пътува извън България (чл. 127а от СК) и иск за промяна местоживеенето на детето от с. Стоб в България, като същото бъде определено в Испания.

С решение №301/15.06.2016 г. на Районен съд Дупница, постановено по гр.д.№ 160/2016 г., исковете на майката са отхвърлени.

Решението на ДРС е потвърдено с решение №55 от 16 март 2017г, постановено по гр.д.№455 /2016г. по описа на Окръжен съд-Кюстендил.

Това решение обаче е отменено от ВКС с решение №34/21.03.2018г. по гр.д.№3368/2017г., като делото е върнато за ново разглеждане на ОС-Кюстендил.

С Решение №23 от 29.01.2019 г., постановено по в.гр.д. 133/2018 г. на ОС Кюстендил, исковете на майката са уважени изцяло, като е допуснато предварително изпълнение на решението по отношение на заместващото съгласие.

Междувременно майката заминава за Кралство Испания и се установява там, като не връща детето в България. Това се случва при висящ процес –

 именно с искане съдът да й разреши това. Изтича и срокът на заместващото съгласието на бащата, дадено по силата на решение по гр.д.№621/2014г. по описана ДРС.

По тази причина в Кралство Испания е образувано дело за международно отвличане на детето (по Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца, обнародвана в Държавен вестник, брой: 82 от 26.04.2004 г., по която България е страна).

С решения на съответните компетентни съдилища в Испания е признато международното отвличане на детето от майка му и е постановено незабавното връщане на детето в България и предаването му от страна на майката на бащата.

Предоставен е срок за връщане на детето, като майката подава редица молби, за да удъли този срок, като в крайна сметка връща детето формално до България, предава го на бащата и след като бащата връща детето, майката отново го извежда в Испания. Следва продължение на съдебната процедура там, вследствие на което срещу майката е образувано наказателно производство за неспазване на постановените съдебни актове.

Проблемът в случая е, че ОС-Кюстендил уважава исковете, като се позовава на обстоятелството, че майката и детето са се установили в Испания и в интерес на детето следва да се допусне исканата промяна на местоживеенето, тъй като такава така или иначе вече е осъществена.

Следва да се посочи, че действително законът предвижда възможността при промяна на обстоятелства, при които е било определено местоживеенето на детето, съдът да го промени, но следва същата промяна да бъде законосъобразна. Съществува правен принцип, според който „никой не може да черпи права от собственото си недобросъвестно поведение“.

В конкретния случай промяната в обстоятелствата не е обективен факт, който съдът ‘ да е задължен да отчете, а представлява недобросъвестно, противоправно поведение на майката, свързано с едностраннна промяна на местоживеенето на детето, без да бъде спазен надлежният законов ред. Че това е така, се установява от актовете на испанските съдилища, установили наличието на извършено от майката международно отвличане на детето (по смисъла на Хагската конвенция – това не се покрива с понятието на наказателното право).

Промяна в обстоятелствата в случая, дори според въззивния съд, не е налице към момента на депозиране на исковата молба.

Според мотивите към решението на ОС-Кюстендил, виждайки, че искът й е неоснователен, майката „ВЗЕМА ПРАВОТО В СВОИ РЪЦЕ“ и променя самите фактически обстоятелства, за да стане искът й основателен. С този извод на въззивния съд няма как да не се съгласим. Считаме за напълно противоправен, обаче, изводът, че това поведение на майката следва да бъде отчетено като основание за допускане на исканата промяна – към момента на внасяне на исковата молба подобно обстоятелство, обуславящо наличието на промяна по чл. 59, ал. 9 от СК не е налице (в онзи момент това е единствено намерение на майката).

 Ако доведем до абсурд това твърдение на първоинстанционния съд (reductio ad absurdum), ако бащата бе взел и задържал, в нарушение на определения режим на лични отношения, детето при себе си, „от стремеж да трансформира намерението си в реализиран факт, който евентуално да обуслови основателност на иска“ (това и израз, използван в решение на ОС-Кюстендил), то тогава нямаше да настъпи промяна, а съдът щеше да измени решението относно упражняването на родителските права и да ги предостави за упражняване на бащата, тъй като такова щеше да бъде фактическото положение.

Даваме горния абсурден пример, за да онагледим неправилността на изводите на въззивния съд, който приема, че промяната на обстоятелствата по чл. 59, ал. 9 от СК е налице, независимо от правомерността в поведението на майката. При това поведение, което последва завеждането на исковата молба (според въззивния съд, майката като вижда, че губи делото, предизвиква промяната).

Воден от това разбиране, въззивният съд счита, че поведението на майката няма правното значение, придавано му от въззиваемата страна (бащата) и приема, че противоправното поведение на майката представлява промяната по чл. 59, ал. 9 от СК.

Гледам видео във  facebook… едно малко сладко детенце гушка баща си и плачейки казва:  Тате много ще ми липсваш… Стана ми много много гадно, това е поредният случай на някоя си…. Предпочитам да замълча, че не е приятно това което ще кажа…

Свързах се с Георги Васев веднага след след като изгледах видео клип. Помолих го да разкаже защо това малко детенце е подложено на този стрес…  Днес ви срещам с  Георги Васев, млад бизнесмен от гр. Рила…

Г-н Васев,  обяснете на нашите читатели какъв точно е случаят…

– С бившата ми съпруга сме разведени от 2014 г. Имаме син от брака ни…

Цялото интервю четете в печатното издание на Топ Преса

Методи Байрактарски зам.председател на редакционния съвет на Топ Преса

коментара

Продължете с четенето

Таблоид

Старият път за Мосомище – превръща се в новия Ориндж Каунти на Гоце Делчев!

Публикувано

на

ЛУКСОЗНИ БАРОВСКИ ИМЕНИЯ НИКНАТ КАТО ГЪБИ НА БИВШИТЕ СЕЛСКИ ЛОЗЯ – ИМОТИТЕ ТАМ СКАЧАТ ТРОЙНО!

Село Мосомище до чети­ри-пет години ще се превърне в тих и спокоен квартал на град Гоце Делчев. Прогнозите са не само на местните жи­тели, но и на голям процент от бизнесмените и инвести­торите, закупили имоти там и в най-новата и атрактивна зона за строителство – лозя­та покрай стария път от Гоце Делчев за Мосомище през предприятието „Пиринпласт“. Допреди десетина и повече години мястото, известно като околовръстния за Мосомище, беше забравена зона, ползва­на за пряк път на пешеходците до града.

Около района витае­ха какви ли не слухове, в това число за убита жена преди много време, която се явявала като дух до ден днешен, обле­чена в бяло, близо до канала, преминаващ под пътя. Беше западнало, а и на места има­ше нерегламентирани смети­ща. В последно време обаче хората, оценяващи все пове­че стойността на спокойстви­ето, тишината и хубавата при­родна гледка, приеха мястото като идеална територия да си построят мечтания дом. Една по една в района взеха да растат такива къщи, на които и столичните баровци биха завидели. Направо имения. Пик на строителството има.

Класацията я води местният бизнесмен Лобо Златинов, който е построил такова име­ния с гаражи за всичките си коли, в това число и специ­ално пригодено помещение за големия си кемпер. Дво­ровете са като голф игрища и това показва, че в района на град Гоце Делчев криза­та, за която се говори, май е мит. Къща тук строи и бивши­ят собственик на ресторант „Шанс“ в град Гоце Делчев, който видимо влага парите от продаденото си заведение в прекрасен имот тип рези­денция. Това доказва твър­дението, с което започнахме – че съвсем скоро Мосомище ще бъде квартал на град Гоце Делчев.

Вестник “ Градът “

коментара

Продължете с четенето
Loading...
loading...

Магазин за бои и мазилки JUB

Facebook

КАЛЕНДАР

май 2019
П В С Ч П С Н
« апр.    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

ПОПУЛЯРНИ