Свържете се с нас

Политика

Лидерът на ПП „Атака“ Волен Сидеров пред Топ Преса: Каня младите от Югозападна България за евродепутати!

Публикувано

на

С Политическа академия за първи път у нас – 100% преференции,100% мажоритарност! Разбиваме партийния модел

Г-н Сидеров, за­почнахте нещо нес­тандартно. Изби­рате млади хора с конкурс за евроде­путати.

– Да, за първи път в българската по­литическа история след 1990 г. зрители, пряко, с гласа си, могат да направят някого евро­депутат. Вече мина първата седмица от състезанието за евродепутати, което из­лъчваме по партийната ни телевизия. Предимно млади хора са, завършили иконо­мика, политология и право. Самата идея се разви много бързо. Обявих конкурса бук­вално дни преди старта на предаването „Политическа академия”. Всеки ден идват нови хора, които имат же­лание да участват в състе­занието за евродепутати. С него смятам, че ще покажем един различен модел на пра­вене на листа – надпартиен през партия. Нека и вашите читатели подадат докумен­ти за кандидатстване на www.ataka.bg/izbori или на адрес София, площад „Сла­вейков” 4А. В Благоевград има и университет, може някой студент от горните курсове да влезе в листата на АТАКА, а защо не и да е следващият евродепутат от нашата листа.

– Как избирате кой да участва всяка вечер в пре­даването в АЛФА ТВ? Пра­вите ли предварително пре­сяване?

– Да, има изискване за из­бор на евродепутати – кан­дидатите да са навършили 21 години. Оттам нататък пресяването става с пред­варителни разговори. Като цяло са интелигентни, добре стоящи млади хора. Пробле­мът, който виждам дотук, с уговорката, че имаме още две сед­мици – ми­наха пър­вите пет пре­да­вания, е, че са прекале­но стегнати души, несмели. И си мисля сега, че главната ми заслуга може би ще бъде да ги освободя от скованост­та, от този страх, от прите­снението. Те се притесняват. Казвам им: „Освободете се от този страх, защото, как­вото и да правите в живота, трябва да имате смелост­та да го направите.“ Може да сбъркаш – падаш, ста­ваш. Някак си са като блокирали и това, изглеж­да, е днешни­ят проблем, и то не само при младите, че народът е парализиран от мисълта, че нищо не може да направи. А то може. Вярно, че един човек сам не може да смени сис­тема или да промени нещо голямо, но може да действа.

– Смятате ли, че „Поли­тическа академия” може да прерасне в по-дълго­срочен проект и след евро­пейските избори?

– Да, точно това е интерес­ното. Аз имам предвид не само тези евроизбори. Тук каквото стане – стане, как­вото каже изборът на зри­телите на телевизия „Алфа“, които ще класират канди­датите, и каквото после гла­суват хората на изборите. А след това плани­рам това да го про­дъл­жим. Даже пред­виждам да напра­вя една фон­дация, която да се занимава с това – изцяло насочена към подпомагане на млади хора, млади таланти, такива, които мо­гат да напра­вят принос за България, обаче нямат финансовата възможност или пък не смеят.

Виждам в тази академия няка­къв нов начин да събудим импул­са в младите, да разберат, че всич­ко зависи от тях – не само в политиката.

На 21 април ще тегля чертата, тогава е го­лемият фи­нал на състеза­нието за лис­та­та ни с кандидати за евродепутати. Тези по пети­ма души на седмица – всеки от тях победител на деня, се класират за големия финал. Там пак зрителите с гласува­не ще подредят кой е първи, кой е втори и кой – 17-и.

– А журито, в което сте и вие, има ли право на глас?

– Журито има повече регу­лираща роля, в предавани­ята участниците също ни задават въпроси, не само ние на тях.

Сред основните теми са миграцията, Ис­танбулската конвен­ция, санкциите на ЕС срещу Русия, евро­субсидии, доходи.

Чрез политиче­ската академия, с която ще из­лъчим наша­та листа, на практика реализира­ме прин­ципа 100% ма­жо­ри­тар­ност, 100% префе­ренции.

Веселин Стаменов

Вестник “ Топ Преса “

коментара

Политика

Омбудсманът Мая Манолова организира приемни в Пиринско

Публикувано

на

Днес омбудсманът Мая Манолова, заместник-омбудсманът Диана Ковачева и експерти от институцията ще приемат граждани в девет общини от Област Благоевград – Белица, Благоевград, Кресна, Петрич, Разлог, Сандански, Симитли, Струмяни и Якоруда. 

Общественият защитник ще приема граждани в Общинска администрация Благоевград, заместник-омбудсманът доц. Диана Ковачева в Община Разлог и Благоевград, а в останалите изброени общини от областта гражданите ще бъдат консултирани от експертите на институцията.

По-късно Мая Манолова и ректорът на Югозападния университет „Неофит Рилски“ проф. д-р Борислав Юруков ще подпишат споразумение за сътрудничество за организиране и провеждане на студентски стажове в институцията на обществения посредник.

pirinsko.com

коментара

Продължете с четенето

Новини

Дневен ред на Общински съвет Благоевград – 28 юни 2019 г. /петък/

Публикувано

на

На основание чл. 25, ал. 1 от ЗМСМА свиквам редовно заседание на Общински съвет Благоевград на 28 юни 2019 г. /петък/ от 09.30 ч. в зала „22-ри септември” на общината при следния проект за

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

 

 1. Предложение 60-00-118/10.06.2019 г., относно приемане на годишния отчет за изпълнение на бюджета, инвестиционната програма на община Благоевград, сметките за средства от Европейския съюз, състоянието на общинския дълг и друга отчетна информация за 2018 година.

Докл. – Йордан Миленков – Председател на КБФЕ

 1. Предложение 60-00-117/07.06.2019 г., относно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Благоевград.

Докл. – Йордан Миленков – Председател на КБФЕ

 1. Предложение № 60-00-119/11.06.2019 г., относно предоставяне на права на Кмета на Община Благоевград да издаде запис на заповед за авансово плащане по изпълняван административен договор от Община Благоевград по проект: „Патронажна грижа в Община Благоевград“.

Докл. – Йордан Миленков – Председател на КБФЕ

 1. Предложение № 60-00-141/21.06.2019 г., относно промяна на срока за възстановяване на отпуснат временен безлихвен заем за изпълнение на проект „Земеделието в градска среда: модели на управление за по-добър институционален капацитет и социално включване“, изпълняван от Сдружение на Югозападните общини.

Докл. – Йордан Миленков – Председател на КБФЕ

 1. Предложение № 60-00-120/11.06.2019 г., относно откриване на бюджетно звено към Община Благоевград, финансирано със собствени приходи.

Докл. – Йордан Миленков – Председател на КБФЕ

 1. Предложение № 60-00-116/06.06.2019 г., относно сформиране на първа възрастова група в общинските детски градини на Община Благоевград за учебната 2019/2020 година, с по-голям брой деца от определения максимален брой в Приложение № 7 към чл. 53 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование.

Докл. – Ивайло Златанов – Председател на КОКВ

 1. Предложение № 60-00-129/17.06.2019 г., относно финансиране на процедури „Инвитро” със средства от бюджета на Община Благоевград.

Докл. – Георги Корчев – Председател на КЗ

– Гергана Муртова – Председател на КСЖП

 1. Предложение № 60-00-140/21.06.2019 г., относно отпускане на еднократна финансова помощ на жители на Община Благоевград, съгласно приетите от Общински съвет Благоевград критерии и целеви групи.

Докл. – Гергана Муртова – Председател на КСЖП

– Георги Корчев – Председател на КЗ

 1. Предложение № 60-00-115/31.05.2019 г., относно заявление с вх. № ОС-0215-7/ 25.04.2019г. от Лилия Стойчева Сукалинска, Борислав Миланов Сукалински и Николай Миланов Сукалински за прекратяване на съсобственост чрез делба в поземлен имот със стар идентификатор 04279.628.257 по кадастрална карта и кадастралните регистри на Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-32/10.05.2006г. на Изпълнителния директор на АГКК.

Докл. – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

– Рашко Динков – Председател на КУТКБОЕТ

 1. Предложение № 60-00-123/13.06.2019 г., относно заявление с вх. № ОС-0215-9/ 15.05.2019 г. от Васил Благоев Стоянов, Жана Благоева Рангелова и Данаил Благоев Стоянов всички чрез пълномощника си Христо Василев Стоянов за прекратяване на съсобственост в поземлен имот с идентификатор 04279.610.29 (нула четири две седем девет точка шест едно нула точка две девет) по КК на Благоевград, целият с площ от 1324 кв.м (хиляда триста двадесет и четири).

Докл. – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

– Рашко Динков – Председател на КУТКБОЕТ

 1. Предложение № 60-00-131/19.06.2019 г., относно заявление с вх. № ОС-0215-6/25.04.2019 г. от Димитър Илиев Хросинков и Александър Стефанов Равначки за прекратяване на съсобственост в УПИ V- общ. (пет-общ.), кв. 11 (едно едно) по плана на с. Покровник, община Благоевград, ЗРП, одобрен със Заповед № 607/08.05.1991 г., Допълване на КП одобрен със Заповед № 477/21.10.1999 г., целият с площ от 665 кв.м (шестстотин шестдесет и пет).

Докл. – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

– Рашко Динков – Председател на КУТКБОЕТ

 1. Предложение № 60-00-121/13.06.2019 г., относно заявление с наш вх. № 69-00-565/07.06.2019 г. от инж. Васил Атанасов- управител на „Паркинги и гаражи“ ЕООД за предоставяне за безвъзмездно управление на общински имот- стаи № 426 и № 427 на ІV-ти етаж в сградата на Община Благоевград на пл. „Георги Измирлиев“ № 1, публична общинска собственост.

Докл. – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

– Рашко Динков – Председател на КУТКБОЕТ

 1. Предложение № 60-00-136/19.06.2019 г., относно изменение на Решение № 323 по Протокол № 14 от 29.07.2016 г. на Общински съвет Благоевград.

Докл. – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

– Рашко Динков – Председател на КУТКБОЕТ

 1. Предложение № 60-00-130/18.06.2019 г., относно издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект общинска собственост по чл. 46, ал. 1 от Закона за водите.

Докл. – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

– Рашко Динков – Председател на КУТКБОЕТ

 1. Предложение № 60-00-124/13.06.2019 г., относно искане с вх. № П-00-613/26.03.2019 г. от Мирослав Миронов- управител на „Глобал Кънстръкшън“ ООД за предоставяне под наем на поземлен имот- частна общинска собственост № 000971 по КВС на с. Церово, община Благоевград, представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване- овощна градина, целият с площ 8677 кв.м.

Докл. – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

– Рашко Динков – Председател на КУТКБОЕТ

 1. Предложение № 60-00-127/14.06.2019 г., относно предоставяне на земеделска земя от общинския поземлен фонд за възстановяване на собственост по реда на §27, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ.

Докл. – Давид Петров – Председател на КРСРЗГС

– Рашко Динков – Председател на КУТКБОЕТ

– Красимир Роячки – Председател на КИИНП

 1. Предложение № 60-00-125/14.06.2019 г., относно предоставяне на земеделска земя от общинския поземлен фонд за възстановяване на собственост по реда на §27, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ.

Докл. – Давид Петров – Председател на КРСРЗГС

– Рашко Динков – Председател на КУТКБОЕТ

– Красимир Роячки – Председател на КИИНП

 1. Предложение № 60-00-126/14.06.2019 г., относно предоставяне на земеделска земя от общинския поземлен фонд за възстановяване на собственост по реда на §27, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ.

Докл. – Давид Петров – Председател на КРСРЗГС

– Рашко Динков – Председател на КУТКБОЕТ

– Красимир Роячки – Председател на КИИНП

 1. Предложение № 60-00-128/14.06.2019 г., относно предоставяне на земеделска земя от общинския поземлен фонд за възстановяване на собственост по реда на §27, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ.

Докл. – Давид Петров – Председател на КРСРЗГС

– Рашко Динков – Председател на КУТКБОЕТ

– Красимир Роячки – Председател на КИИНП

 1. Предложение № 60-00-135/19.06.2019 г., относно даване на съгласие за разрешаване изработване на Подробен устройствен план (ПУП)-изменение плана за регулация и застрояване (ПРЗ) на УПИ V, УПИ VI и УПИ VII в кв. 216а по плана на II-ри микрорайон, Благоевград за образуване на нов УПИ XXVII по имотни граници на имот с идентификатор 04279.617.222 по кадастралната карта на Благоевград с предназначение „за жилищно строителство“.

Докл. – Рашко Динков – Председател на КУТКБОЕТ

– Красимир Роячки – Председател на КИИНП

22.Предложение № 60-00-132/19.06.2019 г., относно даване на съгласие за одобряване на Подробен устройствен план- изменение плана за регулация и застрояване на кв. 31 по ЗРП на III- ти микрорайон, Благоевград за образуване на нов УПИ III- 610.310 по имотни граници на имот с идентификатор 04279.610.310 по кадастралната карта на Благоевград с предназначение „за трафопост“ и изменение на уличните регулационни линии на ул.“Драма“ от О.Т. 126 до О.Т.131.

Докл. – Рашко Динков – Председател на КУТКБОЕТ

– Красимир Роячки – Председател на КИИНП

 1. Предложение № 60-00-133/19.06.2019 г., относно даване съгласие по реда на чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА за разрешаване изработване на Подробен устройствен план (ПУП)- изменение на плана за застрояване и регулация на УПИ VII- 376, кв.3 за образуване на три нови УПИ XIV- 376, УПИ XV- 376 и УПИ XVI-376, кв. 3 и изменение на плана за улична регулация с цел образуване на улица с тупик от О.Т. 131А до О.Т. 131Б по плана на с. Изгрев, община Благоевград, като част от комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл. 150 от ЗУТ.

Докл. – Рашко Динков – Председател на КУТКБОЕТ

– Красимир Роячки – Председател на КИИНП

 1. Предложение № 60-00-138/19.06.2019 г., относно даване разрешаване, по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, изработване на Подробен устройствен план- парцеларен план за нов водопровод за захранване на имоти с идентификатори 04279.22.25, 04279.23.3 и 04279.23.9 в местността “Стара гара” по кадастралната карта на Благоевград с трасе и сервитути ограничаващи ползването на имоти с идентификатори 04279.23.24 /полски път- общинска собственост/; 04279.26.330 /полски път-общинска собственост/; 04279.323.5 /полски път- общинска собственост/ и 04279.323.6 /полски път- общинска собственост/ по кадастралната карта на Благоевград и даване съгласие за преминаване през общински имоти, на основание чл. 21, ал. 1 т. 8 от ЗМСМА.

Докл. – Рашко Динков – Председател на КУТКБОЕТ

– Красимир Роячки – Председател на КИИНП

 1. Предложение № 60-00-134/19.06.2019 г., относно одобряване, по реда на чл. 127, ал. 6 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, изменение на Общ устройствен план на Община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет Благоевград, за имот с идентификатор 62699.30.1 по кадастралната карта на с. Рилци, Община Благоевград, (стар имот с № 030001) в местността „Над канала”, землище на с. Рилци, общ. Благоевград, с цел предвиждане на смесена многофункционална устройствена зона със занижени показатели “Смф1”, със следните устройствени показатели: Височина на застрояване- до 10,00 м; Кинт- 1.5; Плътност на застрояване- максимум 50%; Плътност на озеленяване- минимум 30%.

Докл. – Рашко Динков – Председател на КУТКБОЕТ

 1. Предложение № 60-00-137/19.06.2019 г., относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план – план за застрояване за промяна предназначението на имот с идентификатор 04279.117.4 в местността “Пенков чифлик” по кадастралната карта на Благоевград за промяна предназначението от “нива” за “жилищно строителство”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона- “Жм1”; Височина на застрояване- до 8.00м; Кинт- 0.9; Плътност на застрояване- максимум 40%; Минимална озеленена площ- 40%.

Докл. – Рашко Динков – Председател на КУТКБОЕТ

 1. Предложение № 60-00-139/19.06.2019 г., относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на разрешаване изработване на Подробен устройствен план (ПУП)- план за застрояване (ПЗ) за имот с №009002 в местност „Лаго”, землище на с. Покровник, Община Благоевград за промяна предназначението му от „нива“ за „Административна сграда, складово-производствена база, автосервиз, автомивка, КПП, тир паркинг, магазин, офис и кафе“. Към заявлението е приложено задание по реда на чл. 125, ал. 1 от ЗУТ, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели:

Устройствена зона- “Смф1”;

Височина на застрояване- до 10.00м;

Максимална стойност на Кинт.- 1.5;

Плътност на застрояване- максимум 50%;

Плътност на озеленяване- минимум 30%.

Докл. – Рашко Динков – Председател на КУТКБОЕТ

 

РАДОСЛАВ ТАСКОВ

Председател на ОбС – Благоевград

 

 

 

коментара

Продължете с четенето
Loading...
loading...

Магазин за бои и мазилки JUB

Facebook

КАЛЕНДАР

юни 2019
П В С Ч П С Н
« май    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

ПОПУЛЯРНИ