Свържете се с нас

Хороскоп

Хороскоп за 16 март

Публикувано

на

ОВЕН

В събота ще имате проблеми с общуването, които трябва да решите заедно със своя любим човек. Затрудненията са временни, тъй като ще се справите със ситуацията. Не си заслужава да задълбавате в проблемите, незначителни са. Някои ще присъстват на тържество, от което ще получат максимум радост и удоволствия. Предстои ви пътуване в чужбина.

ТЕЛЕЦ

Емоционалният фон се отличава с напрегнатост при Телците. Ще усещате дискомфорт и неволно ще провокирате конфликти и разправии. Разногласията с любимия човек ще бъдат много сериозни, а отношенията ще преминат проверка за надеждност. Ще получите отговор на отдавна интересуващи ви въпроси, отнасящи се до работата и кариерата.

БЛИЗНАЦИ

Денят ще донесе доста ситуации, изисквайки спокойно и сериозно отношение. Не оставяйте без внимание нито своите, нито чуждите грешки. Ще ви е нужна наблюдателност и желание да изучите детайлно всеки проблем, изискващ разрешение. Не се страхувайте да задавате въпроси на шефовете си и събирайте полезната информация.

РАК

През този ден Ви очаква среща с ваш отдавнашен поклонник, когото не сте виждали отдавна. Може и да ви е неприятна срещата, но съберете търпение и се усмихнете. Мнозина са ангажирани със служебни задачи, някои ще присъстват на официални вечери, които ще допринесат за добро завършване на деня.

ЛЪВ

Лъвовете ще разпускат в събота. Дайте си почивка от напрегнатите работни дни. Справили сте се блестящо със служебните си ангажименти и това ще бъде оценено и възнаградено от шефовете ви. В личния ви живот всичко ще бъде безоблачно и леко. Ще имате успех в творческите начинания.

ДЕВА

Денят ще ви зарадва с промени в личните отношения. Чувствате се по-уверено и ще забравите за много съмнения и тревоги. Обидите ще отидат в миналото, страданията ви ще имат край. Ще укрепнат роднинските и приятелските връзки, и въобще позициите ви ще станат по-надеждни. Възможни са приятни подаръци и изгодни покупки.

ВЕЗНИ

В събота ще разрешите тежък проблем или спор, отдавна се тормозите за неща, които не зависят пряко от вас. Денят е зареден с огромен енергиен потенциал. Сега е моментът да искате и ще получите. Днес животът ви ще се обърне в една по-стабилна посока. Това е благоприятно време за начало на пътешествие или заемане с нестандартно хоби.

СКОРПИОН

Денят ще бъде изключително благоприятен за започване на нов бизнес, той ще е успешен и ще повишите финансовата си стабилност. Днес ще се наложи да си останете авторитетна фигура за околните. Приятелите и любимите ви хора ще са склонни да се съобразяват с вашето мнение.

СТРЕЛЕЦ

При Стрелците днес започват някакви промени в работата, може би е нов проект или смяна на ръководен екип, който ще трябва да оглавите, или смяна на шефовете. Каквото и да е, следвайте своите инстинкти и вижте къде ще ви доведат. Здравословните проблеми при някои отшумяват, други очакват гости, които не са виждали отдавна.

КОЗИРОГ

Днес любимият ви човек ще се замисли много сериозно за причините на вашето настроение, независимо дали то е добро, или лошо. Той ще ви възприеме такива, каквито сте, и няма да се старае да ви промени. Мнозина ще се замислят за промяна на сферата на професионална дейност, получавайки неочаквано предложение от стар познат.

ВОДОЛЕЙ

Водолеи, запазете самообладание днес, обкръжаващите ви сякаш нарочно ще ви дразнят и се опитват да ви изкарват от релси. Не позволявайте емоциите да ви завладеят. За постъпките, извършени под тяхно въздействие, впоследствие ще съжалявате. Ако трябва да вземете важно решение, водете се от логиката и здравия разум. Хубаво е да се активизирате лично и да действате за реализация на собствените си планове.

РИБИ

Днес семейството и работата ще се борят за правото да заемат първото място във вашите приоритети. Борбата ще бъде много сериозна и са възможни жертви. Но от избора ще зависи вашата кариера и личният ви живот и затова се отнесете към ставащото максимално сериозно. Някои ще похарчат голяма сума за покупки, приятните емоции ще оправдаят всички разходи. За някои денят носи нова любов, а при други изясняване на някои взаимоотношения в интимността. Делата ви ще завършат успешно, с изключение на онези от тях, които се отнасят до вземане на ново решение.

коментара

Реклама
loading...
Кликнете, за да коментирате

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Хороскоп

Хороскоп за 18 март! Прекрасно начало на седмицата за две зодии

Публикувано

на

ОВЕН

По­не­дел­ник бе­ле­жи края на един нео­со­бе­но бла­гоп­рия­тен пе­риод, през кой­то ед­ни от вас бяха страш­но об­ре­ме­не­ни от слу­жеб­ни за­дъл­же­ния, а дру­ги се “спъ­ва­ха” неп­рес­тан­но в раз­лич­ни препя­тствия. От­кри­ват се но­ви въз­мож­нос­ти, пред­стоят ви до­маш­ни и фи­нан­со­ви про­ме­ни, много придобивки.

ТЕЛЕЦ

За­поч­ва­те мощ­но по­не­дел­ник и то­ва е доб­ро на­ча­ло за лич­ни и де­ло­ви ус­пе­хи. Пос­та­рай­те се да кон­цен­три­ра­те вни­ма­ние­то си вър­ху пред­стоя­щи­те проб­ле­ми, с кои­то трябва да се ан­га­жи­ра­те, и още се­га дей­ствай­те нас­той­чи­во. Нас­тъп­ва пром­яна в кон­так­ти­те ви в положитена посока.

БЛИЗНАЦИ

За мно­зи­на по­не­дел­ник се прев­ръ­ща в осо­бен ден. Ще осъ­знае­те кол­ко са­мот­ни се чувс­тва­те и как­ви праз­но­ти ви пред­стои да за­пъл­ни­те. Про­ме­не­те се­бе си и всич­ко око­ло вас, до­кол­ко­то е въз­мож­но. Пред­стои ви фи­нан­со­во въз­раж­да­не и нов про­фе­сио­на­лен път, много късмет.

РАК

По­не­дел­ник мо­же да се на­ре­че “ден за оза­ре­ние” за Ра­ци­те, тъй ка­то ще си да­де­те ясна смет­ка, че по на­чин на жи­вот се­га вие не жи­вее­те, а ве­ге­ти­ра­те. Нап­ра­ве­те кар­ди­нал­на жи­тей­ска пром­яна. За­поч­ва­те нов про­фе­сио­на­лен жи­вот, ще до­бие­те по­ло­жи­те­лен фи­нан­сов ба­ланс.

ЛЪВ

Денят фик­си­ра без­спор­но всич­ки­те до­се­гаш­ни ус­пе­хи и се явява га­ран­ция за но­ви. За Лъ­во­ве­те съ­що нас­тъп­ва нов пе­риод, ха­рак­те­рис­ти­ка­та на кой­то е мно­го по-ус­пеш­на от оно­ва, кое­то ве­че е на­ли­це. Ра­бо­те­щи­те в съд­ру­жие трябва да бъ­дат по-сдър­жа­ни в кон­так­ти­те с парт­ньо­ри­те си.

ДЕВА

Де­ви­те днес не ще се въз­пол­зват от чуж­да под­кре­па и с всич­ко ще трябва да се справят са­ми. Някои от вас ще имат неот­лож­ни за­да­чи, свър­за­ни с пъ­ту­ва­не, кое­то се­га е ус­пеш­но. Появ­ява се необ­хо­ди­мост от пром­яна на някои от кон­так­ти­те ви, кои­то ще имат за­дър­жа­ща роля.

ВЕЗНИ

За­беля­зва се ус­пеш­ният опит на ед­на част от вас за пос­ти­га­не на ба­лан­са на вът­реш­но и вън­шно ни­во, а дру­ги­те от Вез­ни ще де­монс­три­рат ста­бил­ност, спо­кой­ствие и прин­цип­ност, но вът­реш­но­то без­по­кой­ство няма да ги на­пус­не през це­лия ден. Ще про­пус­не­те приятна сре­ща днес.

СКОРПИОН

Още днес мно­го неиз­вес­тни за вас ще от­пад­нат. Ще раз­ре­ши­те въп­рос, кой­то ви е при­тесн­явал от дос­та вре­ме. Пред­стоя­що­то ви дви­же­ние нап­ред е неиз­беж­но и в най-ско­ро вре­ме са­ми­те вие ще бъ­де­те про­ме­не­ни в ра­бо­та­та ви и във фи­нан­си­те. Из­бягвай­те кон­флик­ти­те с хората.

СТРЕЛЕЦ

По­ве­че­то от Стре­лец ще за­поч­нат сед­ми­ца­та вяло и с по­ни­же­но нас­трое­ние. По­ло­жи­те­лен е про­фе­сио­нал­ният ви ден и мно­зи­на ще пос­тиг­нат ус­пех, кой­то е трам­плин за но­ви спо­лу­ки. Тран­сфор­ма­ция мо­гат да оча­кват и биз­нес­ме­ни­те. Тя е по­ло­жи­тел­на, ре­зул­та­тът ще дой­де по-къс­но. Угнетени сте в дома си, вероятно ваш близък има някакъв здравословен проблем.

КОЗИРОГ

Мно­го вни­ма­тел­ни са Ко­зи­ро­зи­те днес във всич­ко, с кое­то ще се ан­га­жи­рат, ка­то ед­нов­ре­мен­но с то­ва ще бъ­дат наб­лю­да­тел­ни и изу­ча­ва­щи всич­ко, кое­то ги ка­сае, до най-мал­ки­те под­роб­нос­ти. Изостреното ви внимание не е без причина поради неотдавнашен опит да ви измамят. Няма да ви бъ­де труд­но да разрeши­те проб­ле­ми­те, кои­то ви въл­ну­ват, консултирайте се с приятели.

ВОДОЛЕЙ

Лич­ни­те ви проб­ле­ми, оча­ква­щи раз­ре­ше­ние, не на­пус­кат и за миг съз­на­ние­то ви и днес мно­зи­на от вас са раз­сея­ни по­ве­че от оби­чай­но­то. Ра­зум­но е да се кон­цен­три­ра­те, за­що­то, ще си съз­да­де­те проб­ле­ми от фи­нан­со­во ес­тес­тво, кое­то ще ви раз­тре­во­жи временно. Нещата ще бъдат компенсирани и няма да пострадате.

РИБИ

В по­не­дел­ник съ­щес­тву­ва из­вес­тна нея­сно­та у поч­ти всич­ки от Ри­би. Някои ще се опи­тат да си из­яснят си­туа­ция­та, но са­мо ще си за­губят вре­ме­то. Необходимо е по-задълбочено да подходите към проблемите си днес. Ус­пеш­ни кон­так­ти ще про­ве­де­те, кои­то в някои слу­чаи са в про­фе­сио­нал­на на­со­ка и по­ло­жи­тел­но раз­ви­тие през след­ва­щи­те дни.

коментара

Продължете с четенето

Хороскоп

Дневен хороскоп за 17 март

Публикувано

на

Вижте какво носи на всяка зодия последния ден от седмицата

Овен

Планетите утвърждават значимостта на силното чувство на приятелство между вас и вашия партньор, за да си осигурите още по-стабилна основа, чрез която да изпитате ментална връзка. Днес би било много полезно да се уверите, че всички пътища са чисти, искрени  и отворени между вас двамата.

Респираторните проблеми могат да ви засегнат днес. Хората с астма са в особено уязвимо състояние и трябва да избягват всички алергени като прах и прашец от цветя и дървета. Можете също така да хванете настинка, която може да развие усложнения, ако не се лекува веднага. Бдете за здравето си!

Има тенденция за увеличаване на финансовото ви благоденствие. Вероятно днес ще се появят добрите резултати. Иновативна бизнес идея се заражда, дайте й летателен старт. Не позволявайте на алчността да ви погълне, задоволете се с наличното. Добротата в душата ви ще ви помогне да стоите далеч от грешните неща.

Телец

Днес е време за забавления и релакс. Спрете да анализирате връзката си и излезте извън полезрението на проблемите. Денят е перфектен за купони и отпускане. Наслаждавайте се!

Вашата планетарна позиция излъчва енергия. Използвайте тази енергия. Започнете със здравето си. Повечко сън ще ви е от полза. Хранете се обилно, ала по малко. Избягвайте пържената храна!

Днес дори ви предлагат най-примамливите оферти за влагане на пари за максимална печалба, откажете или изчакайте. Не сте в позицията да диктувате паричния поток, който крие дълбоко в себе си неприятни изненади.

Близнаци

Вероятно ще сте заети с други неща и ще обърнете по-малко внимание на партньора си. Въпреки това ще получите много ценна практическа и емоционална подкрепа от партньора си.

Не пренебрегвайте здравето си! Днес е денят, в който трябва да сте наясно с малките неща, тъй като може да сте склонни към някои леки инфекции. Повече бульони и по-малко суха храна.

Вашите усилия ще бъдат възнаградени щедро, ако се опитате да работите до максимума на вашите способности. Денят обещава приятен душ от парични печалби. Предишните ви инвестиции изглежда  ще ви предоставят богата реколта.

Рак

Днес ще се почувствате заплетени от натрупаните вътрешни въпроси. Нещата са се усложнили и вие може би няма да знаете, от къде да започнете. Препоръчително е да говорите лице в лице. До края на деня ще се почувствате удобно в компанията на партньора си.

Вероятно се грижите добре за здравето си. Увеличете тази грижа малко повече и спортувайте,  тъй като скуката може да изцеди не само енергията ви, а и вашата жизненост като цяло.

В областта на бизнеса се консултирайте с практикуващи юристи преди да подпишете каквато и да е сделка. Възможно е да има добре прикрита измама. Ако е възможно, отложете сделки и покупки за друг ден.

Лъв

Вероятно настроението ви ще бъде доста раздразнително днес,  и може би ще си го изкарате на партньора си. Досадно, ала да се надяваме, че няма да е факт. Изключително важно е да контролирате промените в настроението си. Ако не можете да го направите, опитайте да прекарате известно време далеч от любимата си половинка. В противен случай, връзката ви ще бъде застрашена. Ужасно, нали!

Вероятно сте склонни често да пренебрегвате здравето си. Днес обаче ще се наложи да обърнете внимание на болките в стави, рамене и гръбнак. Прекалено са натоварени от ежедневието ви. Наблегнете на рибните продукти и плодови сокове – това ще ви се отрази много добре особено днес.

Както лъвът е господар на джунглата, така и вие днес ще сте господари на парите си. Управлявайте ги правилно, за да ви служат добре. Не е време за заеми и кредити! Харчете разумно и със стил. Парите са на масата, само чакат да ги вземете. Заслужавате го нали?

Дева

Бихте желали новият ви партньор да опознае чувствата ви, ала чакате неволята да направи това. Призовете смелостта и действайте!  Може да се безпокоите за куп други неща, не е необходимо да вините звездите за това.

През този ден ще бъде полезно да преразгледате добре вашата диета. Не забравяйте да включите много плодове, зеленчуци, мляко и протеини в менюто си, тъй като това е необходимо за вашето добро здраве. Може и да осъзнаете, че вашето здраве е засегнато от неправилната подредба за прием на храна.

Днес следва да сте особено внимателни с парите. Много капани са заложени във финансов план. Бъдете бдителни! Нима искате да изгледате филмът „Парите си отиват“?

Везни

Време е да разгледате собствените си чувства, а не тези на партньора си.  Денят е удачен да предприемете решителни действия по отношение на връзката ви, така че да можете да я насочите към посоката, която така жадувате.

Дошло е време да насадите здравословни навици в ежедневието си. Опитайте се да задържите този процес поне месец.  Едно от звездните предложения  е да увеличите ежедневния си прием на вода – поне 2,5 литра дневно.

Всичко, което сте искали като късмет, вече хлопа на вратата ви. Независимо дали става дума за пари или каквото и да е било. Въпросът е, дали ще си намерите ключът, защото цари пълен хаос в нещата ви. А може би ще го търсите не там, където трябва?

Скорпион

Вероятно ще изненадате партньора си с екстравагантен и романтичен жест, който ще ви бъде върнат подобаващо.  Пригответе се да се насладите на обикновен ден, който ще се превърне в специален, благодарение на вашите усилия.

Възможно е да се чувствате с леко повишено ниво на стрес поради обстоятелства, които са извън вашият контрол. Може да увеличите приемът на сладки неща единствено с черен шоколад – нищо повече от това.

Нещата относно финансите може да не се развият точно както сте планирали, но не трябва да се изнервяте или отчайвате. Всяка една меланхолия ще довлече след себе си повече загуби на пари. Ако дължите парични средства, изплатете ги по възможност днес.

Стрелец

Навярно в романтичният ви живот сте приели роля из филмът „Титаник“, не драматизирайте – любовта често е променлива величина. Опитайте нещо класическо, но пък ефективно. Като например „Първичен инстинкт“.

Вероятно пренебрегвате понякога лечението чрез хомеопатични средства. Опитайте! Химията ще ви изиграе лоша шега. Днес може да изпитате напрежение във всички части на тялото ви. По-честите разходки в парка ще ви се отразят релаксиращо, независимо дали е топло или студено. Движение!

Вероятно днес ще се движите по-бързо от всякога във финансов план. Може би ще се доближите до целите си, които сте си поставили. Въпреки това не бъдете разточителни, малки покупки – да, излишни средства за ненужни неща – просто забравете.

Козирог

Време подходящо за аристократична романтика. Може да препускате яхнали арабски коне с партньорът ви. И все пак, ако това не е според възможностите ви, пригответе велосипедите и завъртете педалите, важното е да има взаимност.

Добрата новина е, че вероятно ще се радвате на добро здраве. Но тъй като времената стават все по-капризни, трябва да се погрижите още по-внимателно за имунната си защита. Включете няколко витамина в диетата си, особено А, С и Е, което от своя страна ще ви помогне да поддържате добра жизненост. Пийте от 8 до10 чаши вода. Това ще се отрази благоприятно на състоянието ви.

Днес вероятно ще се сблъскате с големи разходи, но всички те ще бъдат, защото искате да харчите, а не защото сте принудени да го направите. И все пак проявете благоразумие, да не стане така, че да ви споходи библейското предсказание – „Ще настъпят седем години за ситост и след това седем години на глад.“.  Спестете си нерви и пари!

Водолей

Може да решите да се облечете идеално днес, за да впечатлите любимия човек. Така ще добавите повече чар към вашата личност. Подарете си специален ден, дамите биха могли да влязат в ролята на Пепеляшка, а господата в ролята на принцове. Не се притеснявайте, така или иначе обувката ще пасне. Сещате ли се?

Вероятно се радвате на добро здраве, ала днес се очертава да бъдете с ниска издръжливост. Неприятно, нали? Не се тревожете, ще бъде така до обяд и после ще си върнете своята енергичност.

Колкото до финансите, нещата също са вяли. Това се дължи на чувствата ви, неспокойни, невнимателни и апатични. В резултат на това, може да натрупате доста грешки при боравенето с парите си. Издайте болничен лист на средствата си, както и на вас. Денят не е подходящ за парични еквилибристики!

Риби

Звездите предсказват, че може да имате романтична среща с някоя очарователна личност. Но изглежда, че родителите ви не са достатъчно прозорливи и добронамерени към новата ви любов. Възможно е да възникнат семейни сцени напомнящи за шекспировото произведение „Ромео и Жулиета“, където се водят люти битки между Капулети и Монтеки.  Игнорирайте Шекспир! Освободете се от емоционалните граници и извлечете максимума от предоставената ви възможност за една голяма предстояща любов.

Избягвайте мазни или тежки храни, такива работят против вашето здраве. Сандвич с пресни зеленчуци или плодова салата ще ви вдъхнат необходимата енергия. Насладете се на здрав и продължителен сън! Това, че ще проспите някой любим сериал, не е беда – нали има повторения.

Благоприятен ден за покупки! Най-сетне може да му отпуснете краят, напазарувайте си някои макар и не толкова скъпи дрехи, лятото е на път. Така че се подгответе още от сега. Не обръщайте внимание на съседката или някоя приятелка, че гардеробите им са заприличали на цял един МОЛ. Каква безвкусица и какво разхищение само!

Красимир Куртев – Алеф

trafficnews.bg

коментара

Продължете с четенето
Loading...
loading...

Магазин за бои и мазилки JUB

Facebook

КАЛЕНДАР

март 2019
П В С Ч П С Н
« февр.    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

ПОПУЛЯРНИ