Свържете се с нас

Интервюта

Веселин Стаменов: Има ли нормален човек, който да вярва на манипулациите срещу кмета Камбитов?!

Публикувано

на

 

Той е Веселин Стаменов. Едно от най – разпозна­ваемите имена в югоза­падната журналистическа гилдия, ако има такава. Стаменов е един от осно­вателите на медийна гру­па Топ Преса, създател на десетки медийни проекти, успешни, които работят и се развиват и до днес. За повече от осем години съ­ществуване, медийна група Топ Преса се доказа като истинска печатна институ­ция в югозападна Бълга­рия. Не веднъж е влияела с мнението, разследванията си, анализите и интервю­тата си на обществени, светски и политически събития в областта. Ето защо Топ Преса е фак­тор, а Стаменов един от лидерите на мнения в региона. Роден е в град Гоце Делчев, автор и издател на скандални книги, търсени, забра­нявани… У някои поли­тици и общественици с не чисти намерения, името на нашият гост днес всява не само респект но и страх… Стаменов е извор на качествена инфор­мация и на добри анализи. 2019 година е годи­на на знакови избори и поли­тически съби­тия. Предстои изключително безпощадна битка за местната власт в ре­гиона и Топ Преса e приела за своя кау­за да бъде извес­тител и категори­чен изяснител на реалните процеси които се случват в местната поли­тика. Ето защо пред нашия репор­тер­ски диктофон е Веселин Стаменов, който се анга­жира заедно да повдигне завесата на местният поли­тически живот и бъдещето му.

– Господин Стаменов, Топ Преса първа и единствена обяви в интернет че офи­циално „компроматната война“ за местния вот е обявена. Специално в Бла­гоевград, миналата седмица пламнаха няколко огнища на напрежение. Скандални клипове, порно снимки око­ло които се замесват имена­та на общински съветнички, други политици заявиха че затварят бизнеса си в Бла­гоевград в знак на протест срещу кмета Камбитов, да­лавери и дори излезе статия с имена на бъдещи канди­дат – кметове. Къде е исти­ната? Като опитен анализа­тор успяхте ли да отделите сеното от плявата?

– Определено. Това кое­то се случи миналата седмица в Благоевград може да бъде обяснено с две думи – ефектът на бумеранга. Местна­та власт в областната столица е непоклатима, ра­боти ефективно и опозиция­та е в колапс…С действията си местните опозиционери се самоизяждат а нивото стигна дъното. Политиката в Благоевград заприлича на помийна яма пълнена от помияри а не обществено и социално отговорни хора. Срам ме е дори да коменти­рам! Потресен съм от пове­дението на местните полити­ци, които заявиха „затварям бизнеса си в знак на протест срещу кмета Камбитов“. Има ли нормален човек да повярва на тази манипула­ция? Май, въпросния бизнес беше затворен заради това че беше „опраскан“ главни­ят архитект на Благоевград, или се лъжа? Това поведе­ние ми наподобява на рев на един „престъпник“, който се жалва че държавата му пре­чи да си върши „престъпле­нията“. Представете си, ня­кой наркодилър например да реве щото полицията му пречи на бизнеса. Това е безсмислено. Бизнес се спира ако не върви или не незако­нен. Номера не мина. Схемата свърши вре­ме е някой да понесе отговорност. Относ­но клипове и снимки … няма какво да ко­ментирам щото си имам достойнство. Отявлена проститутка рекетирала ня­кой с клип, той не и платил и тя решила да го „осере“ пред обществото… Само този ли съветник ползва услугите на такива дами? Едва ли. Специално за общински съ­вет Благоевград знам поне десетина имена, на хора ползващи услугите на мест­ни бордеи. Един дори купи на една такива апартамента Пирин – Голф но това е дру­га тема… Нивото изобщо е нула. Политическа катастро­фа. Чух преди дни че тази съ­ветничката от порно сним­ките, която „надува бузи над дюкяна на един млад мъж“ ме обвинявала публично че аз стоя зад компрома­та. Да излезе и да го каже публично, искам да я осъдя за 10 000 лева и парите ще ги даря за строежа на нов храм в Благоевград. Същата плашила че щяла да подаде сигнал срещу мен в сектор „Киберпрес­тъпност“ на МВР. Когато човек пода­ва сигнал там, значи обикновено някой хакер е вля­зъл в личния му компютър или те­лефон и е откраднал лични неща… Това е киберпрестъ­пление. Да не се окаже че тези снимки които обико­лиха Благоевград са истин­ски и откраднати от нейн компютър? Поведението на тази женица също е доста гузно… Абе, помия!

– Да, признаваме че жъл­тото дойде малко в пове­че…. Да ви върна на нещо което загатнахте, ами имен­но скандалът около главния архитект на Благоевград, който беше уволнен и съве­тникът който сами си спря бизнеса….

– Аз пък ще ви върна при случая с арестуваната кме­тица, Десислава Иванчева. Тази жена обиколи медиите с пранги на ръцете и краката заради обвинения за подкуп на стойност два апартамен­та в Благоевград. Връщам ви на медийни публикации излезли преди месец в кой­то се твърдеше следното ци­тирам „ Архитект Тинчев вле­зе в полезрението на медии и общественост още преди време, когато публично бе показана неговата имотна декларация и се оказа, че е най-богатият държавен слу­жител в областта, притежа­ващ 27 апартамента.“ Ехо, на някой светва ли му синя лампичка??? Вместо този човек да бъде изведен с бе­лезници от община Благоев­град, той ля морал от опо­зиционни медии и фейсбук групи. Имам усещането, че утре, ако Андрей Чикатило се съживи и вземе да плюе Камбитов и местната власт, някои благоевградски жур­налисти, ще го приютят в дома си за да им поддър­жа опозиционния дух. Дъно, чисто дъно! Къде е КОНПИ питам аз при слу­чая с главния архитект и незаконния строеж на „жалния политик“, кой­то застрои повече­то зелени зони на Благоевград и сега се жалва че „няма бизнес и го затва­ря“? 21 век в Бъл­гария, става ясно, че главен архитект, докато бил главен архитект, докато заемал длъжността, е придобивал апартаменти на които е подписал „Разре­шителното за строеж“! Има­ли нормални хора в Благо­евград, алоу! Къде е главния прокурор??? Защо Тинчев и съучастниците му са още на свобода?

– Ако ви разбирам правил­но, говорите за това как лич­ните и користните интереси на местните политици, се превръщат в „обществена кауза“….

– Да, едно към едно. И ние като общество, като медии сме принудени да търпим, да отразяваме безумия. Призовавам кметът д-р Ата­нас Камбитов, да извърши пълна ревизия на дейността на главния архитект на об­щината и да внесе всичко в прокуратурата. Докато не цъфнат белезници на ръцете на някои местни политици помията няма да спре да се лее и политическият „елит“ ще бъде една карикатура. Благоевград има нужда от идеи и мислещи хора, а не от лумпени и егоцентрични дами надуващи бузи. Чудя се как изобщо при тези ми­зерни долни личности усло­вия, местната власт изоб­що работи… В този смисъл Камбитов и цялата община са герои, да работят при ус­ловия не ежедневно давене с помия. За това им правя, евала!

– Грабнаха ме думите ви, „Благоевград има нужда от идеи и мислещи хора, а не от лумпени и егоцентрични дами надуващи бузи“. Спо­ред повечето хора в Благо­евград, областната столица си отива икономически. Гра­да не се развива. Цигарена­та спря, доста предприятия са в криза… Опозицията об­винява местната власт че е виновна за това…

– Къде са мислещите хора, бе? Къде са тези които могат да анализират! Как местната власт, може да бъде винов­на че „Цигарената“ затваря? Как, питам аз? Ако погледне­те обективно на нещата, и се върнете малко назад, може­те да осъзнаете, че ако гово­рим за политика, единстве­ните хора които, атакуват едрия бизнес в Благоевград са политиците от опозици­ята. Един Калоян Ханджий­ски, направи и невъзможно­то да изхвърли, един голям данъкоплатец и работода­тел като „Табак маркет“ на­пример, щото собственикът му се мрази с неговия лидер Иван Костов. Тази с „бузите“ атакува местен произво­дител с години и му трови бизнеса, мачкат се Давид­ков, Тозев, Калайджиев и много други, хора които са вложили милиони в този град. Щом е богат той е „престъпник“, мисъл на работникът от номенклатурата и БКП. Представете си, идвам да инвес­тирам в Благоевград и го обявявам, как­ва ли помия ще ме залее от тези които през живота си не са сложили тухла вър­ху тухла. Важното да е плюе, да се черни Камбитов, а през това време местни тарикати въртят коруп­цион­ните си схеми с години.

– Благоевград се превърна и в зона на протести. Обект е именно „лошия живот“ и липсата на бъдеще…

– Чудесна връзка с мисъл­та ми. Срещу какво протес­тираме? Пак общината е виновна? Защо никой не протестира сре­щу корупцията в „Агенцията по храните“, напри­мер? И децата знаят, че мест­ни търговци и произво­дители са принудени да плащат „данък спо­койствие“ за да не им за­творят обекти­те. Ами РЗИ които вземат под ма­сата от аптекарите, например и не само? Ами РДНСК? В Бла­гоевград има десетки ин­ституции, там са областните им центрове които морят малкия и средния а и едрия бизнес всеки ден с коруп­ция и рекет. Защо никой не протестира пред централите им? Протестиращи протес­тират с джип „Мерцедес“ за 17 бона, срещу лошия живот в Благоевград. Това не е об­ществена кауза а обществе­на карикатура. И знаеш ли кой има голяма вина – меди­ите. БНР, Радио Благоевград отрази пет човека протести­ращи със заглавието „Благо­евград въстана!“. Това не е манипулация, това е чиста лъжа… Цирка да има ,така на „кмето да му е гадно“ и докато ние развяваме егото на шепа, хора приели лично войната си с Камбитов, Бла­гоевград наистина загива…

– Да, но кой е виновен?

– Огледайте се. Ето тези дни чувам, че местните пиш­ман опозиционери, пускат слухове, че и „Бирената“ ще затвори, че университети­те ще се местят лъжи след лъжи… Кой губи от това? Бла­гоевград. Атакува се градът щото Калоян, Дончо и Златка не са на власт, щото не им се угажда…Дори да се вреди на Благоевград, щом мачкаме „кмето“ всичко е ок! Защо им позволяваме! Критиката е нужна всеки ден, градивна, остра безпощадна но да бъде резултатна. Тези които се жалват че няма инвеститори в Благоевград, гонят инвес­титорите, щото ако утре успе­шен инвеститор се установи в града, създаде 1000 работни места, успехът ще бъде при­писан на мастната власт, а опозиционерите не могат да допуснат това и мачкат всеки по пътя си към заветната цел – да се докопаме до властта.

– Значи опозицията е винов­на?

– Отчасти – да. Щото е не­кадърна да прави полити­ка, произвежда помия и взе сама да се залива с нея. Но основната причина според мен е друга, виновните за всичко това са други. Споме­нах ви местните институции, които рекетират бизнеса. Сега ще ви спомена и ЮЗУ. Благоевград с години беше един от най – приятните сту­дентски градове. Центъра беше пълен с млади хора, които правеха голяма част от икономиката. Заведения­та бяха пълни по шевовете, наемите стигнаха тавана… Повечето благоевградчани се издържаха, давайки имо­ти и стаи под наем. Къде е всичко това сега? Няма го! Защо? Питайте финансово податливите професори и до­центи, които продават изпи­ти и дипломи в ЮЗУ? Много по лесно е да дойдеш от село да си платиш изпита и да се прибереш преди обед пак на село… Що ти е да учиш и да живееш в Благоевград. Защо никой не протестира срещу корупцията в ЮЗУ, „кмето“ ли е виновен и за това? Явно – да. Ако народът се вдигне и обясни на Боби Юруков че в ЮЗУ има корупция, нещата може ще се променят. А сега обаче преподаватели лапат парички и не им пука за об­разованието и развитието на Благоевград. Топ Преса пише с години за това но не е удобна, не е интересна… за политици­те и тези от ЮЗУ. Истината боли!

– И какво из­лиза, внушава­те че местната власт е невин­на…!?

– Глупости! Искам да кажа че нека­дърността на опозицията, я прави неефек­тивна. В Об­щина Благоев­град работят стотици души, всеки ден там някой прави грешки. Когато се критикува детайлно както прави Топ Пре­са например, има ефек­тив­ност и се върши работа на мига. Обществото оценява случая. Когато се говори общо и се атакува личностно с помия, тогава обществото се отвращава. Време е някой да каже в прав текст – това е краят на политическият живот на Благоевград! Няма качествени кадри, няма ка­чествена опозиция. Опози­цията е нужна за едно упра­вление, тя регулира доста процеси, но сляпата, алчната и злобната опо­зиция се вредни и опас­ни. Призовавам млади кадърни, нови, чисти свежи хора да се активират. Бла­гоевград има нуж­да от ак­тивни и дейни хора, не е нуж­но да си в об­щинския съвет за да имаш позиции по обществени и по­литически теми.

Заемете мястото на омръз­налите до втръсване помия­ри.

Градете Благоевград. Бла­гоевград има бъдеще и да не го задушаваме от злоба и завист! Градежът трябва да продължи!

коментара

Интервюта

Общинска фирма „Биострой“ в действие…

Публикувано

на

Дейността на фирма „Биострой” ЕООД е: Озеленяване на фирми, учреждения, търговски обекти и по заявка на частни лица. Занимава се с почистване, ръчно и машинно на градската мрежа; извозване на отпадъци; вътрешни превози, услуги с механизация и автотранспорт, услуги с поливомиячни автомобили. снегопочистване. Участва в съвместни мероприятия за подобряване хигиената и чистотата на града за повишаване на екологичното възпитание на подрастващите и възрастните. Поддържа и освежава детските площадки, пейките в кварталите и парковете. „Биострой” ЕООД разполага със собствена автобаза и автопарк: сметопочистващи машини, контейнеровози, самосвали и строителна механизация. Срещам се с управителят на общинската фирма „Биострой” ЕООД Васил Бачев, за да проверя сигнал изпратен до Топ Преса от наши читатели. Докато си говорим с г-н Бачев, телефонът му прегрява от сигнали. На последният сигнал, той казва, че праща хора веднага в кв. Струмско, за да се заемат с проблема. Проблемът е счупени колела на метален контейнер за отпадъци. След краят на разговорът ни той ме кани да отида с него до Струмско, за да направи проверка на работниците си. Стигайки до квартала, виждаме двама работници на фирма „Биострой”, който на място заваряват нови колелца на контейнера.

 

г-н Бачев, Топ Преса стана свидетел на вашата бърза реакция… Винаги ли фирма „Биострой” реагира толкова бързо на сигналите?

– Зависи от сигнала какъв е… В случая имахме работници на близо до този обект и за това за минути се отзоваха. Както виждате тези контейнери са доста амортизирани и се налага подмяна на колелцата.

От кой беше сигнала?

– Сигнала дойде от младежи, живеещи наблизо. Забелязали, че контейнера се е наклонил и може да падне. С цел предотвратяване на злополука позвъниха за да питат какво може да се направи.

Очевадно е, че не става въпрос за вандалски прояви, а просто времето си е казало думата…

– Да, наистина… поне тук няма вандалщина в случая. Тук става дума да амортизация…

Целия материал четете в печатното издание на Топ Преса

коментара

Продължете с четенето

ВИДЕО

Най-младият БГ рапър Ice G: Днес в рап песните се прави реклама на трева, хапчета и прахчета…

Публикувано

на

Той е само на 11 година, а вече спечели уважението и възхищението на рапъри и фенове на черната музика. Неговото име е Георги Байрактарски и е син на Методи Байрактарски – Айс, един от пионерите на българския Хип-Хоп. Гого се появи на сцената на първият South-West Hip-Hop Fest през януари 2018 година, когато беше само на 10 години. Тогава изпя първият хит на баща си от 1991 год. Песента претърпя промени във втория куплет и  бе добавен чисто нов трети такъв. Песента бе приета много добре от слушателите, а Гого се превърна в новата малка звезда на родният Хип-Хоп. След участието му на феста заваляха покани за участия в програми и концерти. На пети март Ice G взе участие във вторият  South-West Hip-Hop Fest. Как влияе славата на младият рапър? Защо даде живот на втора песен на баща си от 1994 год.? Защо добави и “Ice” към псевдонима си? Научаваме сега от самият него, Най-младият БГ рапър Ice G.

Още от детската градина си искал да станеш рапър…

– Да, това е много интересна история. Ами как си представяте O’Shea Jackson Jr.  синът  на Ice Cube да стане футболист ? Няма как. Баща ми вкъщи винаги е слушал рап, в колата също. Винаги сме гледали такива филми. Той в началото ми пускаше по танцувални неща Vanilla Ice, МС Hammer… с целта да се науча да танцувам. Но аз харесах повече 2Pac, Ice Cube, Dr. Dre, N.W.A. като цяло… В детската градина като ни правиха албумчето и ни питаха кой какъв иска да стане като порасне моите приятелчета казваха полицай, пожарникар, футболист… Тогава аз казах рапър 🙂

Стартира кариерата си под името G, защо добави и “Ice” към псевдонима си?

– Това е псевдонимът на баща ми… Известен е с това име повече от 30 години. Той е четвъртият българин узаконил своят прякор. Преди него са Васил Иванов – Лучано, Митьо – Крика и Митьо Пищова. Де факто, аз съм Георги Байрактарски – Айс… „G“ e съкращение от Георги не от Гангстер 😉 А „Айс“ си е наследство на което имам законно право!

Вече си доста известен, как се чувстваш?

– Нормално, хубаво е да ме познават. Искат ми автографи и се снимат с мен… Съвсем нормални неща за нас рапърите. Това са неща неизбежни за един изпълнител. Но преди всичко е готината музика, хубавият текст, външен вид… Съвкупността от всичко това прави един изпълнител добър.

Разкажи ни за твоите две песни, „ЕжедневиЕ“ и новата „Баскетбол“, която е хит №1 в класациите за българска музика от далечната ’94 год.

– Горд съм, че дадох нов живот на тези две песни. Те са хубави, смислени, разказват история, има случка и в двете. Точно заради това ми харесаха. Направете сметка само, че „Баскетбол“ е написана преди 25 години!!! Представяте ли си? Сега я пея аз и песента се приема много добре от феновете. Това искам, към това се стремя… На това ме учи и баща ми. Аз никога няма да изпея песен, от която след време да се срамувам. Сега тъй наречените рапъри правят текст за 5 мин. Обикновено се пее колко са яки и непременно трябва да правят реклама на трева, хапчета, прахчета… Много тъпо. Не мерси, това го оставям на хората, които няма какво друго да покажат.  За мен музиката е забавление. Не ми е цел да ставам звезда, то не че в България може де, но…   Не харесвам съвременния рап, а БГ въобще не слушам!

Да, но все пак имаш талант, и то вече доста оценен…

– Да, явно може и без брада и татуировки… Има време де, все пак съм само на 11 😉 Ами да, имам талант имам вече 4-5 грамоти, канят ме на много участия, а и все пак спечелих телефонът, който исках от Дядо Коледа 😉 Моето видео писмо бе одобрено сред над 2 000 други. Ако ми позволите бих искал да благодаря на  комисията, които са харесали клипчето ми. Това са  Силвия Спасова, Мария Демиревска, Соня Кацарска и Катя Низамова. Благодаря и на заместник-кметът Христина Шопова и на най-готиния кмет д-р Атанас Камбитов. Обещах им да направя много яка песен за Благоевград….

Целия материал четете в печатното издание на Топ Преса

 

коментара

Продължете с четенето
Loading...
loading...

Магазин за бои и мазилки JUB

Facebook

КАЛЕНДАР

март 2019
П В С Ч П С Н
« февр.    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

ПОПУЛЯРНИ