Свържете се с нас

Интервюта

Веселин Стаменов: Има ли нормален човек, който да вярва на манипулациите срещу кмета Камбитов?!

Публикувано

на

 

Той е Веселин Стаменов. Едно от най – разпозна­ваемите имена в югоза­падната журналистическа гилдия, ако има такава. Стаменов е един от осно­вателите на медийна гру­па Топ Преса, създател на десетки медийни проекти, успешни, които работят и се развиват и до днес. За повече от осем години съ­ществуване, медийна група Топ Преса се доказа като истинска печатна институ­ция в югозападна Бълга­рия. Не веднъж е влияела с мнението, разследванията си, анализите и интервю­тата си на обществени, светски и политически събития в областта. Ето защо Топ Преса е фак­тор, а Стаменов един от лидерите на мнения в региона. Роден е в град Гоце Делчев, автор и издател на скандални книги, търсени, забра­нявани… У някои поли­тици и общественици с не чисти намерения, името на нашият гост днес всява не само респект но и страх… Стаменов е извор на качествена инфор­мация и на добри анализи. 2019 година е годи­на на знакови избори и поли­тически съби­тия. Предстои изключително безпощадна битка за местната власт в ре­гиона и Топ Преса e приела за своя кау­за да бъде извес­тител и категори­чен изяснител на реалните процеси които се случват в местната поли­тика. Ето защо пред нашия репор­тер­ски диктофон е Веселин Стаменов, който се анга­жира заедно да повдигне завесата на местният поли­тически живот и бъдещето му.

– Господин Стаменов, Топ Преса първа и единствена обяви в интернет че офи­циално „компроматната война“ за местния вот е обявена. Специално в Бла­гоевград, миналата седмица пламнаха няколко огнища на напрежение. Скандални клипове, порно снимки око­ло които се замесват имена­та на общински съветнички, други политици заявиха че затварят бизнеса си в Бла­гоевград в знак на протест срещу кмета Камбитов, да­лавери и дори излезе статия с имена на бъдещи канди­дат – кметове. Къде е исти­ната? Като опитен анализа­тор успяхте ли да отделите сеното от плявата?

– Определено. Това кое­то се случи миналата седмица в Благоевград може да бъде обяснено с две думи – ефектът на бумеранга. Местна­та власт в областната столица е непоклатима, ра­боти ефективно и опозиция­та е в колапс…С действията си местните опозиционери се самоизяждат а нивото стигна дъното. Политиката в Благоевград заприлича на помийна яма пълнена от помияри а не обществено и социално отговорни хора. Срам ме е дори да коменти­рам! Потресен съм от пове­дението на местните полити­ци, които заявиха „затварям бизнеса си в знак на протест срещу кмета Камбитов“. Има ли нормален човек да повярва на тази манипула­ция? Май, въпросния бизнес беше затворен заради това че беше „опраскан“ главни­ят архитект на Благоевград, или се лъжа? Това поведе­ние ми наподобява на рев на един „престъпник“, който се жалва че държавата му пре­чи да си върши „престъпле­нията“. Представете си, ня­кой наркодилър например да реве щото полицията му пречи на бизнеса. Това е безсмислено. Бизнес се спира ако не върви или не незако­нен. Номера не мина. Схемата свърши вре­ме е някой да понесе отговорност. Относ­но клипове и снимки … няма какво да ко­ментирам щото си имам достойнство. Отявлена проститутка рекетирала ня­кой с клип, той не и платил и тя решила да го „осере“ пред обществото… Само този ли съветник ползва услугите на такива дами? Едва ли. Специално за общински съ­вет Благоевград знам поне десетина имена, на хора ползващи услугите на мест­ни бордеи. Един дори купи на една такива апартамента Пирин – Голф но това е дру­га тема… Нивото изобщо е нула. Политическа катастро­фа. Чух преди дни че тази съ­ветничката от порно сним­ките, която „надува бузи над дюкяна на един млад мъж“ ме обвинявала публично че аз стоя зад компрома­та. Да излезе и да го каже публично, искам да я осъдя за 10 000 лева и парите ще ги даря за строежа на нов храм в Благоевград. Същата плашила че щяла да подаде сигнал срещу мен в сектор „Киберпрес­тъпност“ на МВР. Когато човек пода­ва сигнал там, значи обикновено някой хакер е вля­зъл в личния му компютър или те­лефон и е откраднал лични неща… Това е киберпрестъ­пление. Да не се окаже че тези снимки които обико­лиха Благоевград са истин­ски и откраднати от нейн компютър? Поведението на тази женица също е доста гузно… Абе, помия!

– Да, признаваме че жъл­тото дойде малко в пове­че…. Да ви върна на нещо което загатнахте, ами имен­но скандалът около главния архитект на Благоевград, който беше уволнен и съве­тникът който сами си спря бизнеса….

– Аз пък ще ви върна при случая с арестуваната кме­тица, Десислава Иванчева. Тази жена обиколи медиите с пранги на ръцете и краката заради обвинения за подкуп на стойност два апартамен­та в Благоевград. Връщам ви на медийни публикации излезли преди месец в кой­то се твърдеше следното ци­тирам „ Архитект Тинчев вле­зе в полезрението на медии и общественост още преди време, когато публично бе показана неговата имотна декларация и се оказа, че е най-богатият държавен слу­жител в областта, притежа­ващ 27 апартамента.“ Ехо, на някой светва ли му синя лампичка??? Вместо този човек да бъде изведен с бе­лезници от община Благоев­град, той ля морал от опо­зиционни медии и фейсбук групи. Имам усещането, че утре, ако Андрей Чикатило се съживи и вземе да плюе Камбитов и местната власт, някои благоевградски жур­налисти, ще го приютят в дома си за да им поддър­жа опозиционния дух. Дъно, чисто дъно! Къде е КОНПИ питам аз при слу­чая с главния архитект и незаконния строеж на „жалния политик“, кой­то застрои повече­то зелени зони на Благоевград и сега се жалва че „няма бизнес и го затва­ря“? 21 век в Бъл­гария, става ясно, че главен архитект, докато бил главен архитект, докато заемал длъжността, е придобивал апартаменти на които е подписал „Разре­шителното за строеж“! Има­ли нормални хора в Благо­евград, алоу! Къде е главния прокурор??? Защо Тинчев и съучастниците му са още на свобода?

– Ако ви разбирам правил­но, говорите за това как лич­ните и користните интереси на местните политици, се превръщат в „обществена кауза“….

– Да, едно към едно. И ние като общество, като медии сме принудени да търпим, да отразяваме безумия. Призовавам кметът д-р Ата­нас Камбитов, да извърши пълна ревизия на дейността на главния архитект на об­щината и да внесе всичко в прокуратурата. Докато не цъфнат белезници на ръцете на някои местни политици помията няма да спре да се лее и политическият „елит“ ще бъде една карикатура. Благоевград има нужда от идеи и мислещи хора, а не от лумпени и егоцентрични дами надуващи бузи. Чудя се как изобщо при тези ми­зерни долни личности усло­вия, местната власт изоб­що работи… В този смисъл Камбитов и цялата община са герои, да работят при ус­ловия не ежедневно давене с помия. За това им правя, евала!

– Грабнаха ме думите ви, „Благоевград има нужда от идеи и мислещи хора, а не от лумпени и егоцентрични дами надуващи бузи“. Спо­ред повечето хора в Благо­евград, областната столица си отива икономически. Гра­да не се развива. Цигарена­та спря, доста предприятия са в криза… Опозицията об­винява местната власт че е виновна за това…

– Къде са мислещите хора, бе? Къде са тези които могат да анализират! Как местната власт, може да бъде винов­на че „Цигарената“ затваря? Как, питам аз? Ако погледне­те обективно на нещата, и се върнете малко назад, може­те да осъзнаете, че ако гово­рим за политика, единстве­ните хора които, атакуват едрия бизнес в Благоевград са политиците от опозици­ята. Един Калоян Ханджий­ски, направи и невъзможно­то да изхвърли, един голям данъкоплатец и работода­тел като „Табак маркет“ на­пример, щото собственикът му се мрази с неговия лидер Иван Костов. Тази с „бузите“ атакува местен произво­дител с години и му трови бизнеса, мачкат се Давид­ков, Тозев, Калайджиев и много други, хора които са вложили милиони в този град. Щом е богат той е „престъпник“, мисъл на работникът от номенклатурата и БКП. Представете си, идвам да инвес­тирам в Благоевград и го обявявам, как­ва ли помия ще ме залее от тези които през живота си не са сложили тухла вър­ху тухла. Важното да е плюе, да се черни Камбитов, а през това време местни тарикати въртят коруп­цион­ните си схеми с години.

– Благоевград се превърна и в зона на протести. Обект е именно „лошия живот“ и липсата на бъдеще…

– Чудесна връзка с мисъл­та ми. Срещу какво протес­тираме? Пак общината е виновна? Защо никой не протестира сре­щу корупцията в „Агенцията по храните“, напри­мер? И децата знаят, че мест­ни търговци и произво­дители са принудени да плащат „данък спо­койствие“ за да не им за­творят обекти­те. Ами РЗИ които вземат под ма­сата от аптекарите, например и не само? Ами РДНСК? В Бла­гоевград има десетки ин­ституции, там са областните им центрове които морят малкия и средния а и едрия бизнес всеки ден с коруп­ция и рекет. Защо никой не протестира пред централите им? Протестиращи протес­тират с джип „Мерцедес“ за 17 бона, срещу лошия живот в Благоевград. Това не е об­ществена кауза а обществе­на карикатура. И знаеш ли кой има голяма вина – меди­ите. БНР, Радио Благоевград отрази пет човека протести­ращи със заглавието „Благо­евград въстана!“. Това не е манипулация, това е чиста лъжа… Цирка да има ,така на „кмето да му е гадно“ и докато ние развяваме егото на шепа, хора приели лично войната си с Камбитов, Бла­гоевград наистина загива…

– Да, но кой е виновен?

– Огледайте се. Ето тези дни чувам, че местните пиш­ман опозиционери, пускат слухове, че и „Бирената“ ще затвори, че университети­те ще се местят лъжи след лъжи… Кой губи от това? Бла­гоевград. Атакува се градът щото Калоян, Дончо и Златка не са на власт, щото не им се угажда…Дори да се вреди на Благоевград, щом мачкаме „кмето“ всичко е ок! Защо им позволяваме! Критиката е нужна всеки ден, градивна, остра безпощадна но да бъде резултатна. Тези които се жалват че няма инвеститори в Благоевград, гонят инвес­титорите, щото ако утре успе­шен инвеститор се установи в града, създаде 1000 работни места, успехът ще бъде при­писан на мастната власт, а опозиционерите не могат да допуснат това и мачкат всеки по пътя си към заветната цел – да се докопаме до властта.

– Значи опозицията е винов­на?

– Отчасти – да. Щото е не­кадърна да прави полити­ка, произвежда помия и взе сама да се залива с нея. Но основната причина според мен е друга, виновните за всичко това са други. Споме­нах ви местните институции, които рекетират бизнеса. Сега ще ви спомена и ЮЗУ. Благоевград с години беше един от най – приятните сту­дентски градове. Центъра беше пълен с млади хора, които правеха голяма част от икономиката. Заведения­та бяха пълни по шевовете, наемите стигнаха тавана… Повечето благоевградчани се издържаха, давайки имо­ти и стаи под наем. Къде е всичко това сега? Няма го! Защо? Питайте финансово податливите професори и до­центи, които продават изпи­ти и дипломи в ЮЗУ? Много по лесно е да дойдеш от село да си платиш изпита и да се прибереш преди обед пак на село… Що ти е да учиш и да живееш в Благоевград. Защо никой не протестира срещу корупцията в ЮЗУ, „кмето“ ли е виновен и за това? Явно – да. Ако народът се вдигне и обясни на Боби Юруков че в ЮЗУ има корупция, нещата може ще се променят. А сега обаче преподаватели лапат парички и не им пука за об­разованието и развитието на Благоевград. Топ Преса пише с години за това но не е удобна, не е интересна… за политици­те и тези от ЮЗУ. Истината боли!

– И какво из­лиза, внушава­те че местната власт е невин­на…!?

– Глупости! Искам да кажа че нека­дърността на опозицията, я прави неефек­тивна. В Об­щина Благоев­град работят стотици души, всеки ден там някой прави грешки. Когато се критикува детайлно както прави Топ Пре­са например, има ефек­тив­ност и се върши работа на мига. Обществото оценява случая. Когато се говори общо и се атакува личностно с помия, тогава обществото се отвращава. Време е някой да каже в прав текст – това е краят на политическият живот на Благоевград! Няма качествени кадри, няма ка­чествена опозиция. Опози­цията е нужна за едно упра­вление, тя регулира доста процеси, но сляпата, алчната и злобната опо­зиция се вредни и опас­ни. Призовавам млади кадърни, нови, чисти свежи хора да се активират. Бла­гоевград има нуж­да от ак­тивни и дейни хора, не е нуж­но да си в об­щинския съвет за да имаш позиции по обществени и по­литически теми.

Заемете мястото на омръз­налите до втръсване помия­ри.

Градете Благоевград. Бла­гоевград има бъдеще и да не го задушаваме от злоба и завист! Градежът трябва да продължи!

коментара

Градът

ЕКСКЛУЗИВНО! Кандидатът за евродепутат от ПП ГЕРБ Асим Адемов лице в лице с читателите! НЕ ПРОПУСКАЙТЕ! ЕКСКЛУЗИВНО!

Публикувано

на

Той е смел. Целеустремен. Кадърен и видимо няма какво да крие. Това е Асим Адемов – кандидат за евро депутат от ПП ГЕРБ. Той се осмели да отговори на читателите на Топ Преса, лице в лице и едно към едно – БЕЗ ЦЕНЗУРА. ВИЕ ПИТАТЕ АСИМ АДЕМОВ ОТГОВАРЯ:

1.Красимир Лазаров: Честно да си кажа, плашат ни с превръщането на Европа в една голяма обединена държава. Тип САЩ. С единна армия, с единна политика… Това ще ни обeзличи ли като нация, господин Адемов?

Превръщането в една голяма държава не е заплаха, а просто идея на някои политици. Но пък друга част яростно се противопоставя на тази идея и според мен в тя няма да се реализира на този етап. А единна политика все пак трябва да има, защото това е израз на солидарност, сплотеност, единност.

 1. Николина Червенкова : Едни евродепутати, говорят за „Европа на нациите“, други за „Европа на отечествата“, прави ли разлика господин Адемов при двете определения и за коя от двете каузи ще работи?

В контекста на евроскептицизма е трудно да се говори за повече Европа, Европа на нациите. На дневен ред е Европа, като семейство, като единство в многообразието. Безспорно нациите, които сформират това семейство са различни. Но всички са обединени около една идея – свобода на движение, пътуване, споделяне на опит, разширяване на хоризонта, икономически просперитет, инвестиции – това е днес Европейският съюз. Чрез членството си в ЕС, България има шанс да доразвие националния си потенциал, да бъде отечеството, в което младите искат да живеят и да отглеждат децата си, отечеството на традиции и ценности. А нашата родина има едни от най-старите традиции, най-красивата природа

 1. Владимир Колев : Гледах го, по телевизията Асим Адемов. В едно интервю каза, че са научил дори да „се пере“. Питам го сериозно ли го говореше това? Нека обясни при какви ситуации се е прал?

За съжаление в последно време живея далеч от дома – работата изисква да съм дълги периоди извън дома си – в чужбина или някъде по страната. И тъй като освен всичко друго, трябва да се грижа и за личната си хигиена, неволята ме научи да си пускам пералнята и да си гладя дрехите.

 1. Галя Вълкова: Симпатизирам на Асим Адемов. Спомням си се как се опълчи на Ахмед Башев и ДПС. Надявам се не е забравил тези времена, работи ли по въпроса да спаси родния гърменски край от феодалщината на ДПС. Как се осмели да се опълчи срещу ДПС?

Една кампания отдадена изцяло на лични срещи с хората!

Аз никога не съм бил член на ДПС. Което не означава, че да си член на тази партия е престъпление. Но е недопустимо да се отнема правото на всеки един от нас да има собствени убеждения, мнение, позиция и да избира в коя партия да членува. Нещо, което ДПС дълго време не го допускаше в общините, в които управляваше. И когато си позволиха да ме уволнят от работа заади моите политически убеждения реагирах мигновено и се опълчих срещу тази феодалщина. И ще продължавам да отстоявам тази своя позиция – всеки да има свобода на избор, право на мнение, свободно да изразява политическите си убеждения.

 1. Юлиян Соколов: Поет съм. Какво ще направи за българската култура? Може ли българските творци да бъдат признати в Европа?

По отношение на културата проведох две инициативи в сградата на ЕП, едната беше на наши сънародници от Босилеград, Сърбия. Другата инициатива бе отбелязване на 1-ви ноември, денят на народните будители, където изложихме картини на ученици от българското училище в Брюксел. За културата на българския гражданин развих кампанията „Да опознаем ЕС“, чрез която аз и екипът ми се грижим за информираността на най-младите. За последните две години от мандата си като евродепутат наследих комисиите на българския евродепутат Мария Габриел и членувах съответно в комисията по граждански права, свободи и вътрешен ред, комисията по външни работи и комисията по човешки права. Паралелно с това успях да развия и няколко инициативи в сферата на образованието и нескромно бих казал че за малко време постигнахме много. Ако гражданите отново ни гласуват доверие и аз продължа да бъда български представител в Европейския Парламент, планирам да работя в комисията по култура и образование, където ще развия по-широко дейността си в сферата на културата.

 1. Живко Пламенов: Каква Европа? Европейския съюз ще се разпадне, той какво мисли за това? Нека каже за Брезкзит и всички тайни около него които знае.

Заради нарастващия евроскептицизъм, наистина отстрани, може би изглежда, че европейската идея е уронена. Но на практика това не е така – Брекзит припомни и продължава да припомня на всички ни защо европейското семейство е най-доброто. Брекзит помогна на милиони граждани да се запитат защо е по добре да си вътре, отколкото вън. А относно тайните – няма тайни. Медите отразяват неизменно и навременно цялата информация по процеса на излизане на Великобритания от Съюза. Тайна е все още за британските институции как ще се справят с кашата, която забъркаха.

 1. Владислав Василев: Как приема че в момента, той като кандидат на ГЕРБ, работи за бъдещето на партията си, едновременно с това че се бори и за място в европарламента? Как ще коментира, бъдещето на ГЕРБ и скандалите които удариха ГЕРБ последно време?

Авторитет и признание в едно!

Аз съм горд, че съм част от отбора на ГЕРБ, не само на европейско, но и национално ниво. Скандалите са неприятни, в голяма степен се дължат на фалшивите новини, но за една част и ние имаме вина. Това, което ни различава от другите е, че се пречистваме, взимаме си поука и продължаваме напред. А този, който е виновен – си отива.

 1. Щирлян Шиндов: Защо да гласувам за него а не за Елена Йончева например?

Защото аз съм част от една партия, която променя България, която работи за нейния просперитет, има авторитет в Европейския Съюз. Защо за мен – защото съм посветил живота си на образованието и ще продължавам да работя за младите, за нашите деца и тяхното бъдеще. Водя позитивна кампания, не обиждам и не клеветя опонентите си. Не използвам лъжи, не обещавам повече, от това което мога.

 1. Красимир Птеров : По колко пари ще раздават на изборите или няма такова нещо и той не е чувал за това.

Чувал съм за всякакви порочни схеми за печелене на гласове, включително и за раздаване на пари. Но категорично казвам, че никога не съм разчитал на такива способи. Няма и да разчитам. Аз разчитам на прекия контакт с хората, да застана пред тях очи в очи и да ги убедя в правотата, на това което правя.

 1. Илия Джагълов : И друго го питайте, колко работни места откриха Герб?

В последните няколко години – все повече. Само за последния месец Премиерът откри заводи в Хасково, Димитровград, Кърджали, Враца, Русе. Икономическата ситуация в България се подобрява значително последните няколко години. Това от своя страна води до привличане на все по-сериозни инвестиции от чужбина, което неминуемо довежда до разкриването на нови работни места, увеличаване на работната заплата, повече приходи за бюджета на страната.

 1. Краси Караилиев : Г.Адемов нали лани обещтахте да вастановите в С.Осиково Училищтето кво стана кото щте го санирате празно ли щте баде!!!!

Училището в с. Осиково е открито, след като беше закрито. Може би това е единственото училище, открито след многото закрити преди управлението на ГЕРБ – не знам да има друг подобен пример. В момента има отпуснати 170 000 лв за саниране, ремонт на покрива и 20 000 лв за изграждане на спортна площадка.

 1. Муса Исмаил: Питаите го колко хора прогониха Бели роби по чужбина!

Не сме прогонвали никого на сила, но това е големият смисъл на ЕС – да се чувстваме европейци във всяка една от 28-те страни, да работим, където искаме, да учим, където искаме и да си градим живота. Но можем да цитираме за справка, че за миналата година статистиката показва, че броят на връщащите се в България е по-голям от броят на заминаващите. Тоест това е показател, че икономиката се развива добре, новите работни места гарантират и по-високи доходи и това е притегателно за младите хора, които искат да се върнат и да се реализират в България.

 1. Силата е в екипа!Николай Арнаудов : Искам да го попитам не се ли свени да се кандидатира от името на ГЕРБ като държавата се тресе от скандалните злоупотреби с еврофондове и парични средства от бюджета?

Не, не се свеня. Но да не забравяме, че злоупотреба с еврофондове и парични средства има във всяка една от страните членки на ЕС за съжаление. Но отново ще повторя, че разликата между ГЕРБ и другите партии, е че ние не търпим подобни злоупотреби и всеки си носи наказанието за нарушаване на закона. При нас има отстранени министри, зам.-министри, депутати. А дали вие си спомняте друга партия, която поема отговорност по този начин?

 1. Иван Стоянов : Какво да го питаме!? Всичко ,което ни интересува го видяхме в десетгодишното управление на комунистите от ГЕРБ.

Десетгодишното управление е най-успешният период от развитието на страната след 1990г. Фактът, че имаме сключено споразумение със Съюза на репресираните от комунизма показва, че ГЕРБ няма общо с комунистите и този режим, ГЕРБ всъщност е партията, която държи вече 10 години комунистите далече от властта след всички поразии, които направиха с правителствата на Луканов, Беров, Виденов, Орешарски.

 1. Адел Кишишева : Питам го. Какво направи лично той, като евродепутат. Да даде нещо като проверка, да му видим дейността.

Допринесох за информираността на най-младите членове на нашето общество чрез постоянните ми обиколки из страната, част от кампанията „Да опознаем ЕС“. По време на обиколките из училищата в най-малките и големите региони на България представях дейността на Европейския Парламент и функциите на евродепутатите.

Повдигнах, оказа се, много належащ въпрос в образователната система – комуникацията. Вярвам, че не само в образованието, но и в политиката, а и във всички сфери на обществото комуникацията е ключов фактор за развитието и просперитета. Когато няма комуникация, няма разбиране, няма развитие и съответно няма добри резултати. Трябва да работим в посока подобряване на комуникацията между учителите и родителите, за да могат заедно да постигнат най-доброто за младото поколение.

Вярвам, че спомогнах гласа ни в ЕС да бъде чут. Възползвах се от всяка възможност да се изкажа пред колегите си евродепутати в пленарна зала, а и пред цяла Европа, за да защитя интересите на България, да изкажа нашата гледна точка.

Посрещнах десетки посетителски групи в Брюксел, където ги запознах от близо с работата на Парламента, с работата на нашите депутати, със залите в които заседаваме. В днешно време се наблюдава феноменът „евроскептицизъм“. Вярвам, че в сърцето на този проблем се крие всъщност лоша комуникация. Оказа се, че хиляди граждани на Великобритания не разбират и не осъзнават какво е да си член на ЕС и какви са предимствата от това. И точно това неразбиране доведе до днешното развитие на нещата – Брекзит е неизбежен, и от него всички ще излезем губещи. Затова не пропускам възможност да посрещна нови посетители в Брюксел, за да се запознаят от близо с работата с работата на ЕП, с нашата работа като евродепутати и да зададат всички въпроси, които имат към нас. Разбира се от петък до неделя всяка седмица съм в различни региони на страната ни за срещи с хората. Като цяло едно от най-големите ми постижения за последните две години е че успях да съвместя напрегнатата работна седмица в ЕП с контакта с хората и вярвам, че това има положителен ефект.

 1. Муса Дрил: Само напред господин Адемов! Аз знам за какво ще гласувам за Вас, отговорете на другите – защо ГЕРБ е партията а вие нашия кандидат!

Семейните ценности – основна кауза!

Благодаря за подкрепата, г-н Дрил! Сигурен съм, че много хора мислят като Вас. И това ни дава увереност, че ще спечелим изборите! ГЕРБ е най-проевропейската партия в България, единствената партия, която допринася с реални резултати за икономическия растеж на страната. И при трите правителства на ГЕРБ доходите на хората растат постоянно, отчитаме, че все пак не с тези темпове, с които хората искат. Но да не забравяме за ниската база, от която тръгнахме преди 12 години след всичките поразии наследени от управлението на БСП. Да не забряваме все пак, че при тяхното управление средната заплата беше достигнала 4 долара, а днес е над 1000 лв.

 1. Елисавета Козарска: боли ме за българския учител. Господин Адемов е приел да работи за доброто бъдеще българския учители образованието ни, знаем че ще продължи да го прави. Нека сподели обаче какви са пречките в работата му, има ли лобистки интереси и закони в тази посока?

Основната пречка е незаинтересоваността на голяма част от родителите към училищния живот на своите деца – лошата комуникация с училището, което допринася за уронване на престижа и авторитета на българския учител и демонстрирането на недоверие към него. И мисля, че законите, които се приемат, само затвърждават един от основните приоритети на правителството на Бойко Борисов – относно образованието.

 1. Тодор Тодоров: Европа задължи България до три години да приеме закона за частния фалит. Евродепутатът е мост между държавата и Европа, ще помогне ли този закон да стане факт и да се регулира деребейството на банките и ЧСИ – тата!

С колегите ми от ГЕРБ работим в посока да отпаднат т. нар. „вечни длъжници“. И тази директива ще спомогне да се регулират взаимоотношенията между банките и длъжниците.

 1. Вълк Хаш : Какво не би направил като евродепутат?

Не бих злепоставил името на България, не бих работил срещу националния интерес. Не бих поставил себе си над закона. Не бих прекъснал връзката си с хората, родния край, диалога.

 1. Ивка Стойчева: Може ли един евродепутат да помогне преборването на корупцията в България? Какво мисли за държавните субсидии на партиите?

Срещу корупцията трябва да се борят не само политиците, но и всеки един гражданин. За да има корумпиран управленец има гражданин, който го подкупва. Проблемът не е само във властта, проблемът е морален и се корени в отношението към порочната практика на всеки един, независимо дали е евродепутат, управляващ или гражданин.

Субсидиите трябва да си останат, защото ако ги няма държавните субсидии ще се появят такива под масата, с неясен произход, което ще направи партиите много по-зависими от нечисти интереси.

 1. Аврам Янков : Европа се разпада. Брекзит. Полша, проблеми с Унгария… Бъдещето е сиво за какво да го избираме?

Европа се намира в труден период, но в никакъв случай това няма да доведе до разпад. Напротив – Брекзит затвърди убеждението, че ЕС е нужен мирен проект и съвсем друг е въпросът дали въобще Брекзит ще се случи – защото дори самите британци започват да разбират, че ще са по-сигурни и по-стабилни в Съюза, отколкото извън него.

коментара

Продължете с четенето

Интервюта

ЦВЕТЕЛИНА УЗУНОВА: ПРЕДСТОЯТ ИЗБОРИ С НЯКОЛКО ВЪПРОСИТЕЛНИ

Публикувано

на

Цветелина Узунова е журналист и пиар консултант с богат опит в политиката. Специално за ТОП ПРЕСА тя коментира предстоящите избори за Европейски парламент.

 Г-жо Узунова, какво според Вас ще се случи на изборите за ЕП в неделя?

Най-важното е повече хора да отидат да гласуват. Последните проучвания сочат, че около 25% от българските граждани имат колебания. Дано партиите успеят в последната предизборна седмица да мотивират избирателите да отидат до урните.

Проблемът е, че хората не смятат тези избори за важни, не мислите ли?

Така е. Брюксел им се струва далече. В обществото има разпространено мнение, че евродепутатите нищо не правят, само взимат едни невиждани за българските условия заплати. Тоест някой отива там, за да си уреди личната кариера и благосъстояние. За жалост, в тази кампания не чухме много послания, които да убедят избирателите, че тези избори са не по-малко важни от местните или парламентарните. Все още европейските теми не са в ежедневието ни. И това също има своето обяснение. Хората се борят всеки ден за хляба си. Мислят как да платят сметките, образованието на децата, да помогнат на възрастните си родители. Европейските теми наистина са далеч от тях. Но пак казвам- това не бива да ги отблъсква и да оставят правото си на глас неизползвано. Ние сме в ЕС вече 12 години. За да сме равноправни партньори, трябва активно да участваме във вземането на решения в Брюксел. Още повече, че всяка една стратегия или директива от там пряко засяга живота тук и решенията на национално ниво. Това се видя сега много ясно покрай разкритията за къщите за гости и еврофондовете. Ако обществото не се интересува какво се случва в ЕС и не настоява за силен контрол тук, такива практики ще процъфтяват.

Според Вас, какви ще са резултатите?

Мисля, че в момента няма социолог или пиар експерт, който със сигурност да каже каква ще бъде подредбата на партиите в неделя вечерта. Следя всички проучвания, но те са доста противоречиви. Едни дават превес на ГЕРБ, други на БСП. Очевидно едната въпросителна ще бъде коя от двете партии ще надделее и най-вече с колко. Новините, че разликата между тях е стопена до процент със сигурност ще мобилизира ядрата и на двете партии. Тоест и двете имат интерес от подобни прогнози. Третото място винаги е ясно –не виждам някаква промяна в традиционния процент, който ДПС печели. Доколко ще се задържат там занапред е въпрос, по който ще разсъждаваме вероятно преди парламентарните избори. Другата интересна битка ще е за четвъртото и петото място. Според социолозите, ВОЛЯ твърдо измества ВМРО и става четвърта политическа сила. Много назад остават НФСБ и Атака. Малката управленска коалиция логично загуби доверието на хората след разпада си за тези избори и постоянната публична размяна на остри реплики между лидерите им.

Това значи ли, че ще има предсрочни парламентарни избори, ако ОП продължават да се карат?

По-скоро няма да има. Те ще се държат до последно заедно в управлението и ще подкрепят ГЕРБ, защото са наясно, че следващ път вероятно няма да има. Предполагам дори, че преди парламентарните избори те ще бъдат яростни опоненти едни на други, защото всеки ще гледа да спасява партията си и да се измъкне от общата отговорност за действията на ОП в това правителство. Което обаче не би се приело никак добре от хората. В този смисъл ВОЛЯ има всички шансове да расте още и да консолидира патриотичния вот.

коментара

Продължете с четенето
Loading...
loading...

Магазин за бои и мазилки JUB

Facebook

КАЛЕНДАР

май 2019
П В С Ч П С Н
« апр.    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

ПОПУЛЯРНИ