Свържете се с нас

Хороскоп

Хороскоп за 11 февруари

Публикувано

на

ОВЕН

В понеделник Овните ще намерят начин за реализация, макар че мнозина от знака са силно обезпокоени поради проблемите, с които са затрупани. Лоши новини ще помрачат настроението на някои, но други от вас могат да намерят приятелска подкрепа, която се явява в усилни за вас времена.

ТЕЛЕЦ

Понеделник ви дава предимство по някои въпроси от деловия живот. Известни затруднения възникват при опериране с финанси или разрешаване на такива въпроси. За вас също са характерни новини, но те са позитивни. Някои се отнасят с огромно доверие към приятелите си, но бъдете внимателни, възможно е да ви попречат.

БЛИЗНАЦИ

Днес Близнаците ще се чувстват като разпънати на кръст. Трудностите при вас имат отношение както към професионалния ви живот, така и към личния. Днес преценете спокойно възможностите и едва тогава действайте в съответно избраната сфера.

РАК

На мнозина държанието и отношението към вашите лични или делови въпроси е доста повърхностно днес. В много случаи имате право да разчитате на съответна подкрепа от страна на влиятелни хора. Ще положите доста усилия при разрешаването на даден проблем, но те ще бъдат възнаградени.

ЛЪВ

Положителен е понеделник, но ви предстои да се справите с проблеми, възникнали в дома. Успехът ви е сигурен и трябва да разчитате на съгласието, за чието осъществяване главната причина ще бъдете вие. Бизнесмените от Лъв да внимават с нервните изблици, действайте разумно и успехите ще бъдат на ваша страна. Пазете се от прибързаност и допускане на грешки.

ДЕВА

С огромна активност започвате тази работна седмица. Понеделник е ден, който бележи началото на десетдневен цикъл. Това е време на голямо натоварване за вас и в случая става въпрос предимно за делова дейност. Трябва да мобилизирате всичките си сили, защото предстоящите дела не търпят отлагане.

ВЕЗНИ

За Везните понеделник не е много добър ден. Главната причина за това ще бъдат някои ваши нереални планове и, от друга страна, различните пречки, с които ще се сблъскате през целия ден. Иначе денят носи добри известия за повечето от вас, те са лични. Засягат интимната страна на живота ви.

СКОРПИОН

Трудно започвате работната седмица. Натрупани са много проблеми и ви спират в почти всички действия и ангажименти. Днес имате възможност да решите някои от тях, което е свързано с вашите срещи и приятелско общуване. Ще намерите изход от това затормозяване.

СТРЕЛЕЦ

Стрелците са доста обезпокоени и притеснени в понеделник. Освен това мнозина са прекарали безсънна нощ в размисъл за разрешаване на проблемите. Не би трябвало да се притеснявате в тази връзка. Начин за отстраняването им ще се намери още днес благодарение на намесата на вашите приятели. Бизнесмените трябва да избягват конфликтите с партньори, ще настъпи обрат в бизнеса.

КОЗИРОГ

Неспокойни сте в понеделник и силно интересуващи се да изясните някои факти около вас. Вероятно ще се стремите всячески да получите необходимата ви информация, но все пак го правете предпазливо и дискретно. По-спокойни сте по отношение на семейните взаимоотношения, но професионалният ден ще ви бъде напрегнат, но печеливш. Ще успеете да свършите всичките си задачи.

ВОДОЛЕЙ

Щастлив ден за Водолеите, въпреки че сте притеснени и затворени в себе си, но проблеми не съществуват днес. Любовта ви е споделена и взаимоотношенията са хармонизирани и стабилни. Служебният ден също е успешен и даже можете да разчитате на някаква услуга от страна на колеги, която ще ви донесе парично възнаграждение. Уважавайте повече труда на подчинените си, това допринася за вашия просперитет.

РИБИ

Понеделник е доста финансов за Рибите и вероятно ще разрешите този проблем. Все още обаче се налага да бъдете умерени в харчовете си и едва ли ще успеете да се справите с покупките за домашния интериор. Сериозни “търкания” са възможни с мъж в службата. Създава се излишно напрежение около някаква ваша несполука. Не се доверявайте на приятелите си днес, не споделяйте проблемите си с никого.

коментара

Реклама
loading...

Хороскоп

Хороскоп за 19 февруари

Публикувано

на

ОВЕН

Във втор­ник кип­яща­та ви ене­ргия из­би­ва в аг­ре­сив­ност. Има­те мно­го въп­ро­си за из­яснява­не, кои­то за­висят от дей­ствия­та ви, за­то­ва вни­ма­вай­те. Ще има­те слу­жеб­ни зат­руд­не­ния, но сте в блест­ящи по­зи­ции и от­стоя­вай­те пра­ва­та си. Мно­зи­на ще нап­равят пра­ви­лен ход във фи­нан­со­ви­те си де­ла. При биз­нес­ме­ни­те се оче­рта­ва оте­гче­ние, ще получат големи приходи.

ТЕЛЕЦ

Днес сте в от­лич­на фор­ма, мно­зи­на от­но­во са влю­бе­ни и им вър­ви. То­ва нас­трое­ние е до­бър сти­мул за дей­нос­тта ви. Ще бъ­де­те дос­та пред­прием­чи­ви във фи­нан­со­ва­та сфе­ра и мо­же­те да се над­ява­те на ус­пех и във всяко дру­го на­чи­на­ние. До­сад­ни об­стоя­телс­тва ще ви раз­дразнят в служ­ба­та, съю­зе­те се с на­чал­ни­ци­те си и ще има­те же­ла­ни­те ре­зул­та­ти.

БЛИЗНАЦИ

Точ­но се­га сте ре­ши­ли да пред­прие­ме­те не­що, кое­то ви кос­тва мно­го уси­лия, ду­шев­ни бол­ки и от­чая­ние. Проб­ле­ми­те ви изи­скват по­ве­че дър­зост и ре­ше­ние­то ви е пра­вил­но. През деня ще има­те раз­го­во­ри и пре­ре­ка­ния на те­ма па­ри и ма­кар да не се чувс­тва­те ком­фор­тно, сте на сил­ни по­зи­ции и мо­же­те да ов­ла­дее­те по­ло­же­ние­то. Някои от вас ще се сблъс­кат с аг­ре­сия­та на мъж.

РАК

Днес по­ве­че­то от Рак ще са зае­ти с въп­ро­си, кои­то изи­скват по­лу­ча­ва­не­то на важ­на ин­фор­ма­ция. Бъ­де­те ста­ра­тел­ни, под­гот­ве­те се за мно­го ра­бо­та и об­ясне­ния. Дръж­те се ре­зер­ви­ра­но, за­що­то в някои слу­чаи има до­нос сре­щу вас. По прин­цип се рад­ва­те на доб­ри от­но­ше­ния с ко­ле­ги­те и при проб­ле­ми те ще взе­мат ва­ша­та стра­на, но пазете малка дистанция.

ЛЪВ

На някои Лъ­во­ве им пред­стои из­пит или обу­че­ние и прояв­яват нер­внос­тта си в кон­флик­ти с око­лни­те. Бъ­де­те по-сдър­жа­ни, мо­же­те да бъ­де­те при­леж­ни, ко­га­то се на­ла­га, и ще има­те ус­пех. Мно­зи­на от зна­ка днес ще взе­мат някак­во вярно ре­ше­ние от про­фе­сио­на­лен ха­рак­тер, кое­то ще има доб­ри ре­зул­та­ти. Блест­ящи сте се­га във фи­нан­со­ва­та сфе­ра.

ДЕВА

Ма­кар че има­те труд­нос­ти и проб­ле­ми, ус­пеш­но ги прик­ри­ва­те и днес сте осо­бе­но слън­че­ви и оча­ро­ва­тел­ни. Ядо­ве­те ви са най-ве­че фи­нан­со­ви, но днес със съв­мес­тни дей­ствия или сдел­ка с прия­тел има­те шанс да пос­тиг­не­те за­до­во­ли­тел­ни ре­зул­та­ти. Не пре­неб­рег­вай­те и лич­на­та си пред­прием­чи­вост, из­пол­звай­те днеш­но­то си нас­трое­ние.

ВЕЗНИ

Някои от Вез­ни във втор­ник из­жив­яват разд­яла с бли­зък чо­век. Труд­но по­нас­яте са­мо­та­та, мно­го е важ­но за вас да ра­бо­ти­те в съюз с няко­го и да жи­вее­те с ин­те­ре­си­те на об­щес­тво­то, се­мей­ният или ин­тим­ният ви парт­ньор съ­що са от зна­че­ние. В служ­ба­та ще се раз­ре­шат важ­ни за вас въп­ро­си, ве­роя­тно ще има­те съ­ве­ща­ние. Ако ста­ва ду­ма за па­ри, не прояв­явай­те лю­бо­питс­тво.

СКОРПИОН

Вни­ма­вай­те, Скор­пио­ни, ва­ше­то лю­бо­питс­тво мо­же да ви нав­ле­че неп­рия­тнос­ти днес, доб­ре е да сте по-то­ле­ран­тни. Вло­же­те уси­лия­та си в по­ве­че ра­бо­та, за да под­си­гу­ри­те же­ла­ни­те фи­нан­со­ви ре­зул­та­ти. Въз­мож­но е да дой­дат по-къс­но. При вас е мно­го важ­на връз­ка­та с хо­ра­та от до­ма ви и ще има­те се­мей­ни об­съж­да­ния и раз­го­во­ри от­нос­но въз­ник­на­ли проб­ле­ми вкъ­щи.

СТРЕЛЕЦ

Днес сте до­сад­но ста­ра­тел­ни и об­стоя­телс­тве­ни, но по­ра­ди то­ва слу­жеб­ният ви ден мо­же да бъ­де дос­та пло­до­но­сен. От ва­ши­те дей­ствия за­ви­си да ре­ши­те па­ри­чен проб­лем. Доб­ре е да вклю­чи­те няко­го от род­нин­ския кръг в дей­нос­тта ви, за­що­то обе­ди­не­ни­те уси­лия носят ус­пех и то­ва е осо­бе­но ва­лид­но за втор­ник. Въз­мож­но е при някои ре­зул­та­ти­те да не дой­дат още днес. Очаква ви пътуване с цел командировка.

КОЗИРОГ

Във втор­ник ще по­лу­чи­те шанс да раз­ре­ши­те труд­нос­ти, кои­то от­дав­на ви прес­лед­ват. За­ви­си как­во ре­ше­ние ще взе­ме­те и на как­ви по­зи­ции ще зас­та­не­те. При лич­ни проб­ле­ми лю­бов­та ви ще изи­грае ре­ша­ва­ща роля, за да пое­ме­те вярна­та по­со­ка. В служ­ба­та – дос­та сму­ще­ния и ого­рче­ния. Доб­ре е да сте по-пред­прием­чи­ви и на­ход­чи­ви и да от­стоя­ва­те пра­ва­та си. Не споделяйте плановете си, зложелателите не „спят”.

ВОДОЛЕЙ

Ако във втор­ник сте си нау­ми­ли да зах­ва­не­те не­що важ­но, нап­ра­ве­те го в съюз с няко­го. Денят е до­бър за бю­дже­та ви, въп­ре­ки вът­реш­но­то ви усе­ща­не за об­рат­но­то. Бъ­де­те пред­паз­ли­ви в служ­ба­та, има чо­век, кой­то ви сле­ди и док­лад­ва за най-мал­ка­та ви греш­ка, кое­то мо­же да ви кос­тва мно­го. Някои от пред­ста­ви­те­ли­те на зна­ка ще по­лу­чат важ­но съоб­ще­ние във връз­ка с нас­ледс­тво.

РИБИ

До­бър ден за сдел­ки и пре­го­во­ри е втор­ник за Ри­би­те в биз­не­са, ще под­пи­ше­те из­год­ни и пе­че­лив­ши за вас до­го­во­ри. Не раз­чи­тай­те на съд­руж­ни­ци, а се за­дей­ствай­те са­мос­тоя­тел­но. Фи­нан­со­во­то ви по­ло­же­ние се из­яснява, при по­ве­че­то от зна­ка ще има и об­ла­ги. Биз­нес­ме­ни­те ще имат ус­пе­шен ден. На някои им пред­стои под­пис­ва­не на тру­дов до­го­вор или някакъв друг важен документ..

коментара

Продължете с четенето

Хороскоп

Хороскоп за 18 февруари

Публикувано

на

ОВЕН

Гол­яма част от Ов­ни­те ще бъ­дат за­рад­ва­ни днес от из­год­ни въз­мож­нос­ти в лю­бов­на­та сфе­ра. Ос­вен то­ва не е за пре­неб­рег­ва­не и шан­сът за про­фе­сио­нал­на реа­ли­за­ция. Оча­ква ви ху­ба­ва пром­яна, за някои се свър­зва със зад­гра­нич­но пъ­ту­ва­не. По­не­дел­ник обе­ща­ва и пе­чал­би, но мо­же да кос­тва из­ха­бе­ни нер­ви и кон­флик­ти.

ТЕЛЕЦ

Прек­ра­сен ден за вас, с ле­ко­та ще пос­ти­га­те за­мис­ли­те си. Ако пос­та­ви­те на­ча­ло на но­ва дей­ност, ще се рад­ва­те на ус­пеш­но раз­ви­тие. Се­га сме­ли­те и пред­прием­чи­ви дей­ствия са по-бла­гоп­рия­тни, от­кол­ко­то па­сив­нос­тта и из­чак­ва­не­то. Има­те из­клю­чи­те­лен шанс да по­доб­ри­те ка­чес­тве­но жи­во­та си. Пъ­ту­ва­не в чуж­би­на ще ви ук­ре­пи фи­нан­со­во.

БЛИЗНАЦИ

Из­пък­ват из­год­ни въз­мож­нос­ти за пол­зот­во­рен ден, ще бъ­де­те и лич­но об­ла­го­де­телс­тва­ни. В то­зи сми­съл е вид­на на­ме­са­та на влия­те­лен мъж в де­ла­та ви, ве­роя­тно прия­тел. Не е из­клю­че­но днес да сте по-зае­ти, но уси­лия­та ви ще бъ­дат въз­наг­ра­де­ни. Са­мо не се за­дъл­бо­ча­вай­те в из­лиш­ни де­тай­ли и из­бягвай­те раз­пра­вии в до­ма си.

РАК

Въз­мож­но е по­не­дел­ник да ви из­не­на­да с неп­рия­тна пром­яна, бъ­де­те нащ­рек в от­но­ше­ния­та си с око­лни­те. Не вли­зай­те в без­смис­ле­ни спо­ро­ве. Не е из­клю­че­но да бъ­де­те ого­рче­ни, из­ма­ме­ни от чо­век, на ко­го­то вярва­те. По от­но­ше­ние на про­фе­сио­нал­ни­те ви за­дъл­же­ния денят съ­що не е лек, па­зе­те се от га­фо­ве и греш­ки.

ЛЪВ

Пред­стои чу­де­сен ден за Лъ­во­ве­те. В жи­во­та ви се из­вър­шват про­ме­ни, кои­то зас­ягат как­то ин­тим­на­та, та­ка и де­ло­ва­та дей­ност. От­кри­ват се шан­со­ве за ка­чес­твен про­фе­сио­на­лен рас­теж, за уве­ли­ча­ва­не на фи­нан­со­ви­те до­хо­ди. Ни­що чуд­но някои от вас да за­ми­нат зад гра­ни­ца с цел ук­реп­ва­не на по­ло­же­ние­то си. Пот­ръг­ва ви и в лю­бов­та.

ДЕВА

По­не­дел­ник се ха­рак­те­ри­зи­ра с ху­ба­ва пром­яна и га­ран­ти­ра ус­пех за пред­прием­чи­ви­те от зна­ка. Денят е под­ходящ за но­ви на­чи­на­ния. Звез­ди­те фик­си­рат бла­гоп­рия­тни въз­мож­нос­ти за раз­ви­тие­то на про­фе­сио­нал­ни­те ви де­ла, въп­ре­ки че мо­же да ви ядо­сат с де­ма­го­гия днес. Вни­ма­вай­те вкъ­щи, за­беля­зват се неп­рия­тнос­ти.

ВЕЗНИ

В жи­во­та ви нас­тъп­ва ху­ба­ва пром­яна, но не е из­клю­че­но днес да се сблъс­ка­те с някои проб­ле­ми. От­кри­ват се из­год­ни въз­мож­нос­ти по про­фе­сио­нал­на ли­ния да при­пе­че­ли­те не­що до­пъл­ни­тел­но, но точ­но тол­ко­ва сте зас­тра­ше­ни от па­рич­ни из­ма­ми и раз­пра­вии. Чо­век, кой­то се на­ри­ча ваш прия­тел, съ­що мо­же да ви из­лъ­же с не­що.

СКОРПИОН

Скор­пио­ни­те в по­не­дел­ник мо­же да бъ­дат за­сег­на­ти от неп­рия­тнос­ти. Ста­ва ду­ма за пром­яна, неп­ред­ви­де­ни съ­би­тия. Вни­ма­вай­те в об­щу­ва­не­то си с око­лни­те – близ­ки, прия­те­ли и поз­на­ти. Въз­мож­но е чо­век, ко­го­то оби­ча­те, да ви съз­да­де гла­во­бо­лия. Труд­но ще пре­ми­не ра­бот­ният ви ден. Някои от вас ще се рад­ват на опо­ра от брач­ния парт­ньор.

СТРЕЛЕЦ

Из­глеж­да то­зи ден пос­тавя на­ча­ло на един по­зи­ти­вен пе­риод. Ще се рад­ва­те на ус­пе­хи, а пер­спек­ти­ви­те са още по-об­на­деж­да­ва­щи. Из­пък­ват но­ви сти­му­ли за из­вър­шва­не на важ­ни поп­рав­ки в биз­не­са, как­то и за по­добр­ява­не на от­но­ше­ния­та с лю­би­мия чо­век. Оче­рта­ват се прия­тни тран­сфор­ма­ции и вкъ­щи. Оча­квай­те гос­ти. Ще се наложи да посвиете бюдсжета си поради предстоящи големи харчове.

КОЗИРОГ

По­не­дел­ник не е лек, но ре­ши­тел­нос­тта ви ще бъ­де въз­наг­ра­де­на, ще пос­тиг­не­те же­ла­ни­те ре­зул­та­ти в тър­се­не на пра­ва­та си. За някои Ко­зи­ро­зи ад­ми­нис­тра­тив­ни за­да­чи от­нос­но уре­жда­не на до­ку­мен­ти. Ще има­те ус­пех, мо­же да раз­чи­та­те и на доб­ро от­но­ше­ние от влия­те­лен мъж. Се­мей­ни­те меж­ду вас да не вли­зат в спо­ро­ве вкъ­щи, ще нарушите спокойствието си с излишни разговори.

ВОДОЛЕЙ

Оча­квай­те ху­бав и мно­го ус­пе­шен по­не­дел­ник, осо­бе­но във връз­ка с па­ри, които ще дойдат за вас неочаквано и ще понапълнят изтънелия ви бюджет. Наб­лю­да­ват се дос­та из­год­ни пред­пос­тав­ки за осъ­щест­вява­не на же­ла­ния­та ви, не е из­клю­чен и ха­зар­тен шанс. Сил­на­та ви ин­туи­ция ще бъ­де ве­рен съ­вет­ник при взи­ма­не на важ­ни ре­ше­ния при кон­крет­ни дей­ствия. Из­пък­ва ху­ба­ва пром­яна от до­маш­но ес­тес­тво.

РИБИ

Денят ще ви зат­ру­па с ра­бо­та, из­глеж­да твър­до сте ре­ши­ли да прик­лю­чи­те за­да­чи­те си. По­не­дел­ник е под­ходящ за се­мей­ни и би­то­ви де­ла, но не сте пред­па­зе­ни от раз­пра­вии по па­рич­ни въп­ро­си. Въз­мож­но е да се по­чувс­тва­те ос­кър­бе­ни в то­зи сми­съл. Претярпяна неотдавна загуба ще наруши равновесието ви. Вни­ма­вай­те в служ­ба­та, па­зе­те се от до­пус­ка­не на греш­ки. Не се преу­мор­явай­те.

коментара

Продължете с четенето
Loading...
loading...

Магазин за бои и мазилки JUB

Facebook

КАЛЕНДАР

февруари 2019
П В С Ч П С Н
« ян.    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  

ПОПУЛЯРНИ