Свържете се с нас

Хороскоп

Хороскоп за 11 февруари

Публикувано

на

ОВЕН

В понеделник Овните ще намерят начин за реализация, макар че мнозина от знака са силно обезпокоени поради проблемите, с които са затрупани. Лоши новини ще помрачат настроението на някои, но други от вас могат да намерят приятелска подкрепа, която се явява в усилни за вас времена.

ТЕЛЕЦ

Понеделник ви дава предимство по някои въпроси от деловия живот. Известни затруднения възникват при опериране с финанси или разрешаване на такива въпроси. За вас също са характерни новини, но те са позитивни. Някои се отнасят с огромно доверие към приятелите си, но бъдете внимателни, възможно е да ви попречат.

БЛИЗНАЦИ

Днес Близнаците ще се чувстват като разпънати на кръст. Трудностите при вас имат отношение както към професионалния ви живот, така и към личния. Днес преценете спокойно възможностите и едва тогава действайте в съответно избраната сфера.

РАК

На мнозина държанието и отношението към вашите лични или делови въпроси е доста повърхностно днес. В много случаи имате право да разчитате на съответна подкрепа от страна на влиятелни хора. Ще положите доста усилия при разрешаването на даден проблем, но те ще бъдат възнаградени.

ЛЪВ

Положителен е понеделник, но ви предстои да се справите с проблеми, възникнали в дома. Успехът ви е сигурен и трябва да разчитате на съгласието, за чието осъществяване главната причина ще бъдете вие. Бизнесмените от Лъв да внимават с нервните изблици, действайте разумно и успехите ще бъдат на ваша страна. Пазете се от прибързаност и допускане на грешки.

ДЕВА

С огромна активност започвате тази работна седмица. Понеделник е ден, който бележи началото на десетдневен цикъл. Това е време на голямо натоварване за вас и в случая става въпрос предимно за делова дейност. Трябва да мобилизирате всичките си сили, защото предстоящите дела не търпят отлагане.

ВЕЗНИ

За Везните понеделник не е много добър ден. Главната причина за това ще бъдат някои ваши нереални планове и, от друга страна, различните пречки, с които ще се сблъскате през целия ден. Иначе денят носи добри известия за повечето от вас, те са лични. Засягат интимната страна на живота ви.

СКОРПИОН

Трудно започвате работната седмица. Натрупани са много проблеми и ви спират в почти всички действия и ангажименти. Днес имате възможност да решите някои от тях, което е свързано с вашите срещи и приятелско общуване. Ще намерите изход от това затормозяване.

СТРЕЛЕЦ

Стрелците са доста обезпокоени и притеснени в понеделник. Освен това мнозина са прекарали безсънна нощ в размисъл за разрешаване на проблемите. Не би трябвало да се притеснявате в тази връзка. Начин за отстраняването им ще се намери още днес благодарение на намесата на вашите приятели. Бизнесмените трябва да избягват конфликтите с партньори, ще настъпи обрат в бизнеса.

КОЗИРОГ

Неспокойни сте в понеделник и силно интересуващи се да изясните някои факти около вас. Вероятно ще се стремите всячески да получите необходимата ви информация, но все пак го правете предпазливо и дискретно. По-спокойни сте по отношение на семейните взаимоотношения, но професионалният ден ще ви бъде напрегнат, но печеливш. Ще успеете да свършите всичките си задачи.

ВОДОЛЕЙ

Щастлив ден за Водолеите, въпреки че сте притеснени и затворени в себе си, но проблеми не съществуват днес. Любовта ви е споделена и взаимоотношенията са хармонизирани и стабилни. Служебният ден също е успешен и даже можете да разчитате на някаква услуга от страна на колеги, която ще ви донесе парично възнаграждение. Уважавайте повече труда на подчинените си, това допринася за вашия просперитет.

РИБИ

Понеделник е доста финансов за Рибите и вероятно ще разрешите този проблем. Все още обаче се налага да бъдете умерени в харчовете си и едва ли ще успеете да се справите с покупките за домашния интериор. Сериозни “търкания” са възможни с мъж в службата. Създава се излишно напрежение около някаква ваша несполука. Не се доверявайте на приятелите си днес, не споделяйте проблемите си с никого.

коментара

Реклама
loading...

Хороскоп

ХОРОСКОП ЗА 25 АВГУСТ

Публикувано

на

ОВЕН

Неделя е мно­го бла­гоп­ри­я­тен ден за Ов­ни­те и до­ри за ня­кои от вас съз­да­ва не­по­до­зи­ра­ни въз­мож­нос­ти, ко­и­то над­х­вър­лят очак­ва­ни­я­та. Мно­зи­на ще нап­ра­вят по­лез­но от­к­ри­тие или ще стиг­нат до важ­ни из­во­ди, ко­е­то ще се яви ка­то на­ча­ло за про­мя­на на пла­но­ве­те. В служ­ба­та – ста­би­ли­за­ция.

ТЕЛЕЦ

Труд­но ще пос­тиг­не­те же­ла­ния ус­пех, ако не дър­жи­те ези­ка зад зъ­би­те си. Ваш ко­ле­га ще по­се­ти до­ма ви, то­зи чо­век е зло­же­ла­тел и ако има по­ве­че ин­фор­ма­ция за пла­но­ве­те ви, ня­ма да му бъ­де труд­но да ви нав­ре­ди. В служ­ба­та ще ви бъ­де труд­но днес. Не го­во­ре­те за на­ме­ре­ни­я­та си.

БЛИЗНАЦИ

За вас неделя е мно­го ин­те­ре­сен ден и не тол­ко­ва с ре­а­л­ни­те съ­би­тия, ко­и­то ще се слу­чат днес, кол­ко­то с оне­зи не­ви­ди­ми про­це­си и съ­би­тия, ко­и­то ние на­ри­ча­ме съд­ба и пре­доп­ре­де­ле­ние. Днес вие ще се чув­с­т­ва­те дос­та са­мот­ни, къ­де­то и да се на­ми­ра­те. Пла­но­ве­те са нез­на­чи­тел­ни и ще про­пад­нат.

РАК

Неделя е прив­ле­ка­те­лен ден за­ра­ди вът­реш­но­то усе­ща­не у вас за пъл­но­та и ра­дост, ко­и­то се доб­ли­жа­ват до ка­те­го­ри­я­та щас­тие. Съд­ба­та ви пре­дос­та­вя про­фе­си­о­нал­ни въз­мож­нос­ти, ко­и­то ще ста­нат ре­а­л­ност бла­го­да­ре­ние на не­о­чак­ва­на про­мя­на, ко­я­то ще се осъ­щес­т­ви от вли­я­тел­но ли­це.

ЛЪВ

Де­нят е ре­ши­те­лен за Лъ­во­ве­те и ду­ма­та ус­пех е един­с­т­ве­на­та, ко­я­то мо­же да да­де пъл­на и точ­на ха­рак­те­рис­ти­ка на то­зи ден. На про­фе­си­о­нал­но ни­во сте не­пок­ла­ти­ми по­ра­ди ве­щи­на­та, с ко­я­то дейс­т­ва­те. До­мът ви е в из­к­лю­чи­тел­на свет­ли­на. Има­те зло­же­ла­те­ли, но те са без­сил­ни се­га.

ДЕВА

Днес ще има­те мно­го доб­ри кон­так­ти и ог­ром­на въз­мож­ност за ре­а­ли­зи­ра­не на на­ме­ре­ни­я­та в биз­не­са, про­фе­си­я­та, до­ма, до­го­во­ри­те и сдел­ки­те. В служ­ба­та де­нят ви ще про­те­че без ни­как­ва труд­ност, но е не­о­б­хо­ди­мо да се съ­о­б­ра­зи­те с ня­кои изис­к­ва­ния, ко­и­то ще ви бъ­дат на­ло­же­ни.

ВЕЗНИ

Неделя за­поч­ва с гол­ямо на­то­вар­ва­не за по­ве­че­то Вез­ни. Чувс­тва­те се са­мот­ни и изо­ста­ве­ни, та­зи са­мо­та оте­ква с гол­яма си­ла у вас и ще изостря съз­на­ние­то ви. Ан­га­жи­ра­ни­те с биз­нес ще по­жъ­нат ус­пе­хи във фи­нан­си­те, до­го­во­ри­ра­не­то с бизнес   ­парт­ньо­ри­те  и клиен­ти­те.

СКОРПИОН

Та­зи неделя е твър­де до­бра за Скор­пи­о­ни­те, ка­то съз­да­ва по­зи­тив­но ус­ло­вия за ре­а­ли­за­ция в раз­лич­ни нап­рав­ле­ния от де­ло­ва­та сфе­ра или на лич­но ни­во. Шан­сът ви е осо­бе­но из­ра­зи­те­лен за па­рич­ни при­до­бив­ки и вся­ка­къв вид дей­ност, свър­за­на с фи­нан­си. Ще взе­ме­те важ­ни ре­ше­ния.

СТРЕЛЕЦ

Днес къс­ме­тът ви съ­път­с­т­ва във всич­ко, с ко­е­то ще се за­е­ме­те. Мо­же да има го­лям ус­пех при ак­тив­ни дейс­т­вия и дос­та­тъч­на мо­би­ли­за­ция. Стрел­ци, за вас е ха­рак­тер­на пе­чал­ба­та и по­ви­ше­ни­те фи­нан­со­ви въз­мож­нос­ти. Ус­пеш­но ще разре­ши­те спор, от­на­ся­щ се до имо­ти и наследство.

КОЗИРОГ

В то­зи ден Ко­зи­ро­зи­те са твър­ди и не­пок­ла­ти­ми по сво­я­та по­зи­ция. Неделя се свър­з­ва с об­но­вя­ва­не, ко­е­то ще пос­тиг­не­те бла­го­да­ре­ние на лич­ни­те си уси­лия, съз­да­вай­ки въз­мож­нос­ти за про­мя­на на ня­кои ус­ло­вия, ко­и­то са спъ­ва­ли час­тич­но прог­ре­сив­но­то ви дви­же­ние нап­ред.

ВОДОЛЕЙ

В де­ло­во от­но­ше­ние неделя е мно­го до­бър ден. Мно­зи­на ще ре­шат днес ва­жен проб­лем, свър­зан с жи­ли­ще. Ус­пеш­но раз­ви­тие мо­же­те да очак­ва­те в слу­жеб­ни­те си де­ла и но­ва въз­мож­ност за лич­на­та ви ре­а­ли­за­ция чрез под­к­ре­па­та на вли­я­тел­ни хо­ра. Не е из­к­лю­че­но по­ви­ше­ние в длъж­ност­та.

РИБИ

Не­съ­щес­тве­ни са проек­ти­те ви за неделя и мно­го ско­ро през деня те ще от­пад­нат. Днес най-го­ле­мият ви шанс се свър­зва с ра­бо­та­та и ва­ши­те де­ло­ви дей­ствия. Ху­бав ден за сключ­ва­не на сдел­ки, тър­гов­ци­те да вни­ма­ват с биз­нес­ парт­ньо­ри­те си, въз­мож­ни са из­ма­ми от тяхна стра­на.

коментара

Продължете с четенето

Хороскоп

Хороскоп за 24 август

Публикувано

на

ОВЕН

Въз­мож­ни са труд­нос­ти в съ­бо­та за Ов­ни­те. Ще се ра­зо­ча­ро­ва­те от хо­ра­та, чие­то мне­ние е важ­но за Вас. То­ва би би­ло край­но неп­рия­тно, тъй ка­то, как­то и пре­ди, се нуж­дае­те от тяхна­та под­кре­па и одо­бре­ние. Ста­рай­те се да се дър­жи­те спо­кой­но и дру­же­люб­но, до­ри то­ва да Ви на­помня за по-ра­но до­пус­на­ти греш­ки и про­пус­ки.

ТЕЛЕЦ

Прия­те­ли­те и род­ни­ни­те ви знаят, че Вие сте чо­ве­кът, на ко­го­то ви­на­ги мо­гат да раз­чи­тат. Ура­вно­ве­се­ни сте и поч­ти ви­на­ги сте в със­тоя­ние да да­де­те до­бър съ­вет, от кой­то ще има нуж­да чо­век, ко­го­то оби­ча­те. Той има дос­та се­рио­зен проб­лем и раз­чи­та на вас. По­мог­не­те да взе­ме пра­вил­но­то ре­ше­ние. Днес е под­ходящ ден за са­мооб­ра­зо­ва­ние.

БЛИЗНАЦИ

Емо­ции­те ви пре­жив­яват упа­дък, а си­туа­ция­та ста­ва все по-слож­на и дра­ма­тич­на, за­дъл­бо­ча­ва­ща се. Ако някой пре­ка­ле­но мно­го ви при­тис­ка, за да се из­мък­не от да­де­на си­туа­ция на ваш гръб, то­ва са­мо ще по­ро­ди аг­ре­сия. Взе­ме­те не­ща­та в свои ръ­це и пред­раз­по­ло­же­те за раз­го­вор опо­нен­та си. Об­съ­де­те то­ва, кое­то ви въл­ну­ва, и на­ме­ре­те ре­ше­ние.

РАК

Днес пред­стои да се спра­ви­те със слож­на за­да­ча, коя­то ще бъ­де пос­та­ве­на от ва­шия лю­бим чо­век. Пос­та­рай­те се да се спра­ви­те с всич­ко, ка­то по­ло­жи­те мак­си­мал­но ста­ра­ние и уси­лия. В про­ти­вен слу­чай и при най-мал­кия неус­пех ще бъ­де­те об­ви­не­ни, че не сте ис­ка­ли то­ва да ста­не, и ин­ди­рек­тно ще се правят из­во­ди за от­но­ше­ние­то ви.

ЛЪВ

Ако днес дей­ства­те пред­паз­ли­во, ще мо­же­те в края на деня да се поз­дра­ви­те за ус­пе­хи­те си. Към всич­ки неп­рия­тнос­ти, кои­то ще съ­пътс­тват ра­бо­та­та ви, под­хо­де­те спо­кой­но и ра­зум­но. Неп­рия­тнос­ти в съ­бо­та ще имат оне­зи от вас, кои­то пре­неб­рег­ват доб­рия тон и си поз­волят да кле­ветят и зле­пос­тавят ко­ле­ги. Из­бяг­вай­те кон­флик­ти­те.

ДЕВА

Днес Де­ви­те ще водят раз­го­во­ри по гло­бал­ни въп­ро­си с хо­ра, кои­то са от близ­ко­то им об­кръ­же­ние. Не вли­зай­те в из­лиш­ни по­ле­ми­ки, при кои­то ка­ра­ни­ци­те са неиз­беж­ни. Ако де­монстри­ра­те упо­ри­тос­т и пос­тоян­ство и за­щи­ти­те своя­та глед­на точ­ка по да­ден въп­рос, ще спе­че­ли­те ува­же­нието на околните и ще изпитате удовлетворение.

ВЕЗНИ

Денят е мно­го бла­гоп­рия­тен за ку­пу­ва­не ан­тик­вар­ни пред­ме­ти и скъ­по­цен­нос­ти. Някои ще имат въз­мож­ност да ин­вес­ти­рат в биз­нес, но пре­ди то­ва проу­че­те в де­тай­ли проек­та, кой­то ис­ка­те да фи­нан­си­ра­те, а не да го пра­ви­те на сляпо. В об­кръ­же­ние­то ви ще се поя­ви чо­век, пре­диз­вик­ващ у вас про­ти­во­ре­чи­ви чувс­тва и ще ви прив­лече.

СКОРПИОН

Днес няма ни­как­ва нуж­да да се на­мес­ва­те в жи­во­та на хо­ра­та, кои­то ви зао­би­калят, ма­кар че мно­го ще ви се ис­ка да го нап­ра­ви­те. У вас ки­пи сил­но же­ла­ние да взе­ме­те уча­стие във всич­ко, кое­то ста­ва, а то­ва от­кри­ва пред вас мно­жес­тво но­ви уди­ви­тел­ни въз­мож­нос­ти. Ваш бли­зък е из­пад­нал в нуж­да и ще ви по­тър­си па­ри назаем.

СТРЕЛЕЦ

Съ­бот­ният ден ви гот­ви из­не­на­да, свър­за­на с пъ­ту­ва­не. Из­пъл­не­ни сте с ене­ргия и ни­що няма да спре ус­пеш­на­та ви реа­ли­за­ция. Рис­ку­ва­те да се дър­жи­те не­ра­зум­но, ако се под­да­де­те на емо­ции­те си. Пос­ле мо­же да съ­жал­ява­те за то­ва, че сте би­ли тол­ко­ва от­кро­ве­ни с хо­ра, кои­то са ви про­во­ки­ра­ли с дей­ствия­та си. Денят ви ще завърши с релакс в приятна обстановка.

КОЗИРОГ

Ос­во­бо­де­те се от всич­ко, кое­то не ви е под­влас­тно и не мо­же­те да кон­тро­ли­ра­те. Труд­но е да се нап­ра­ви, но вед­на­га щом за­поч­не­те да по­ла­га­те уси­лия, не­за­бав­но ще усе­ти­те вку­са на сво­бо­да­та. Пон­яко­га чувс­тво­то за ви­на ще въз­препя­тства заб­рав­яне­то на ста­ри­те неу­да­чи, ло­шо­то от­но­ше­ние и дру­ги неп­рия­тни случки. Не позволявайте лошото настроение да помрачи хубавия ви ден.

ВОДОЛЕЙ

Нео­чак­ва­но и за са­ми­те вас ще се ока­же­те в цен­тъ­ра на вни­ма­ние, а то­ва навя­рно ще ви за­рад­ва. Прия­тни­те приз­на­ния ще ви под­не­се лю­би­мият чо­век и то­ва ще ви ок­риля през це­лия ден. Оба­че бъ­де­те вни­ма­тел­ни и из­бягвай­те про­во­ка­цион­но­то по­ве­де­ние. Някои ще по­лу­чат по­да­ръ­ци днес за личния си празник от своите близки и приятни сюр­при­зи от приятели.

РИБИ

Трябва да гле­да­те в бъ­де­ще­то с по­ве­че оп­ти­ми­зъм. На някои ще бъ­де труд­но да си на­мерят съюз­ни­ци, ако не из­глеж­дат на­пъл­но уве­ре­ни в се­бе си и съмн­яващи се в по­бе­да­та. Съз­да­ли­те се от­но­ше­ния (и де­ло­ви, и лич­ни) ще из­глеж­дат из­гу­би­ли ак­туал­ност, не бър­зай­те с ре­ше­ния­та. Всич­ко, кое­то днес ще бъ­де раз­ру­ше­но, ед­ва ли ще въз­ста­но­ви­те.

коментара

Продължете с четенето
Loading...

Магазин за бои и мазилки JUB

Facebook

КАЛЕНДАР

август 2019
П В С Ч П С Н
« юли    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

ПОПУЛЯРНИ