Свържете се с нас

Хороскоп

Хороскоп за 9 февруари

Публикувано

на

ОВЕН

Ро­де­ни­те под Овен се про­я­вя­ват по два на­чи­на днес. Ед­ни­те от вас да­ват во­ля на чес­то­лю­би­е­то си, до­ка­то у дру­ги е на­рас­на­ло без­по­койс­т­во­то за па­ри. И в два­та слу­чая е не­о­б­хо­ди­мо да бъ­де­те вни­ма­тел­ни в кон­так­ти­те с окол­ни­те. То­ва има осо­бе­но зна­че­ние в служ­ба­та и задълженията ви.

ТЕЛЕЦ

Ус­пеш­но раз­ви­тие на лич­ни­те де­ла, фи­нан­со­ви­те от­но­ше­ния и сре­щи­те ще има­те в събота. Мно­зи­на от зна­ка ще бъ­дат въз­п­ре­пят­с­т­ва­ни по лич­ни при­чи­ни да осъ­щес­т­вят ед­на част от де­ло­вия си план за де­ня, но то­ва ня­ма да се ока­же па­губ­но за вас. Има­те дос­та бла­гоп­ри­я­т­ни въз­мож­нос­ти за слу­жеб­на изя­ва.

БЛИЗНАЦИ

В събота Близ­на­ци­те имат мно­го доб­ри шан­со­ве за ре­а­ли­за­ция и при по­ве­че­то от вас те ще се осъ­щес­т­вят. Ед­нов­ре­мен­но с то­ва де­нят е мно­го си­лен за фи­нан­со­ва дей­ност. Днес тряб­ва да бъ­де­те из­к­лю­чи­тел­но вни­ма­тел­ни към но­ви за­поз­нан­с­т­ва с хо­ра, към ко­и­то про­я­вя­ва­те емо­ци­о­на­лен афи­ни­тет.

РАК

Събота да­ва мно­го доб­ри въз­мож­нос­ти да нап­ра­ви­те крач­ка нап­ред по пъ­тя на фи­нан­со­ва­та си ста­бил­ност. При поч­ти всич­ки пред­с­та­ви­те­ли на Рак тя е свър­за­на с ва­ша­та про­фе­сия, а ре­а­ли­за­ци­я­та днес е на­пъл­но пос­ти­жи­ма. Ус­пеш­ни кон­так­ти ще има­те и за ня­кои от вас те ще изо­бил­с­т­ват от но­вос­ти.

ЛЪВ

Вре­мен­ни при­тес­не­ния за па­ри ли­чат у Лъ­во­ве­те в събота. Де­нят ви из­п­ра­вя пред до­маш­ни и про­фе­си­о­нал­ни труд­нос­ти, но то­ва не е трай­на ха­рак­те­рис­ти­ка. Тър­гов­с­ки­те ра­бот­ни­ци и оне­зи, ко­и­то опе­ри­рат с до­ку­мен­та­ция или па­ри, тряб­ва мно­го да вни­ма­ват да не до­пус­нат греш­ки или да бъ­дат из­ма­ме­ни.

ДЕВА

В събота ви пред­с­то­ят дос­та проб­ле­ми за раз­ре­ша­ва­не и ня­кои от вас се­га се чув­с­т­ват по­тис­на­ти. Но от дру­га стра­на, та­зи те­жест съз­да­ва и ра­дост, за­що­то го­во­ри за ан­га­жи­мен­ти, по ко­и­то ви пред­с­тои да ра­бо­ти­те в бъ­де­ще. Де­нят не е до­бър за сре­щи или за раз­го­во­ри от де­ло­во зна­че­ние.

ВЕЗНИ

По­ве­че­то от вас са пре­то­ва­ре­ни във фи­зи­чес­ки и пси­хи­чес­ки сми­съл и днес без ви­ди­ма за дру­ги­те при­чи­на вие ще се от­ка­же­те от ак­тив­ни дейс­т­вия. Про­дъл­жа­вай­те де­ло­вия си жи­вот в оби­чай­ния темп, за да не се слу­чи в ско­ро вре­ме се­гаш­на­та ви по­зи­ция да ста­не не­и­з­год­на за са­ми­те вас.

СКОРПИОН

Събота ще бъ­де теж­ка за вас, въз­ник­ват труд­нос­ти от раз­ли­чен ха­рак­тер. Съ­що та­ка кон­так­ти­те ви ще бъ­дат бе­зус­пеш­ни. Про­фе­си­о­нал­ни­ят ден ще про­те­че при нор­мал­ни ус­ло­вия, а при ня­кои е въз­мож­но мал­ко по-го­ля­мо на­то­вар­ва­не.  Не би­ва да уреж­да­те пре­го­во­ри или да под­пис­ва­те до­го­во­ри – въз­мож­на е из­ма­ма.

СТРЕЛЕЦ

Ус­пе­шен ра­бо­тен ден, за някои свър­зан с ко­ман­ди­ров­ка. Се­га ще ви бъ­дат пред­ло­же­ни опе­ра­ции от фи­нан­сов ха­рак­тер, за да се въз­пол­зват от ва­ша­та ак­тив­ност и връз­ки. Но­ви ан­га­жи­мен­ти ще имат някои на ра­бот­но­то си място. Яр­ка се­мей­на хар­мо­ния, до­маш­но бла­го­по­лу­чие. Някои от вас за затормозени на тема пари, необходимата им сума ще им бъде дадена на заем от роднина.

КОЗИРОГ

Събота не е ле­ка за вас по ня­кол­ко при­чи­ни, ка­то  меж­ду тях е здра­вос­лов­на­та. Ако ус­та­но­ви­те още сут­рин­та не­раз­по­ло­же­ние, по-доб­ре се от­ка­же­те от как­ва­то и да би­ло дей­ност за де­ня. Потърсете лекарска помощ, в противен случай нещата ще се усложнят. Ра­бот­но­то вре­ме ще пре­ми­не в ус­ло­ви­я­та на за­тор­мо­зя­ва­не и мно­зи­на ще бъ­дат неп­ра­вил­но уп­рек­на­ти от свои ко­ле­ги.

ВОДОЛЕЙ

От го­ля­ма важ­ност за вас е раз­ре­ша­ва­не­то на два проб­ле­ма, на ко­и­то се­га вие да­ва­те осо­бе­но пре­дим­с­т­во, ста­ва ду­ма за про­фе­си­о­нал­на­та сфе­ра. Ма­кар че при­тес­не­ни­я­та ви от­нос­но ра­бо­та­та се­га са за­си­ле­ни, не би­ва да се тре­во­жи­те за нея, тъй ка­то всич­ки въз­ник­на­ли неп­ри­я­т­нос­ти ще се раз­ре­шат по най-доб­рия на­чин. Не давайте воля на гнева си, вредите на себе си.

РИБИ

Днес вие сте мно­го ак­тив­ни и ед­ва ли ще има проб­лем, с кой­то да се за­ло­ви­те и да не го раз­ре­ши­те. Пред­ва­ри­тел­но тряб­ва да бъ­де­те го­то­ви във всич­ки­те си дейс­т­вия за са­мос­то­я­тел­на ра­бо­та. Ще има­те пре­дим­с­т­во в служ­ба­та си за но­ви ан­га­жи­мен­ти, свър­за­ни с из­вън­ред­ни пла­ща­ния. Парите са водещи за повечето от вас, някои няма да могат да се справят със задълженията си.

коментара

Реклама
loading...

Хороскоп

Хороскоп за 22 април!

Публикувано

на

ОВЕН
За повечето от вас понеделник е пълен с късмет – професионалният ден е положителен, делата ви ще се движат качествено и достатъчно бързо, имате възможност за финансови придобивки. Онези от знака, които са заети с бизнес, ще пътуват днес, не контактувайте с ваши партньори или съдружници.

ТЕЛЕЦ
Не по-лош е денят и за вас. Засилени са творческите ви възможности, те водят до положителна професионална изява. При обществените ви контакти се делите на две – при някои ще протичат много добре, при други ще възникнат конфликти, тук разчитайте на дипломатичност и гъвкавост. Бизнесмените могат днес да променят нещо в начина си на работа.

БЛИЗНАЦИ
Днес сте особено активни, ще имате множество успешни срещи. На работното си място отбягвайте конфликтите и стойте на заден план. Неприятности може да очаквате при работа с администрации и институции, в много случаи причината ще е липса на документ или объркан текст в него. Мнозина от знака са пред промяна във финансово отношение.

РАК
В известна степен сте затормозени днес и делата ви не спорят – причината е у вас. Активизирайте се още сега и действайте пряко по задачите си, без значение дали са лични или професионални. Ще имате успехи в срещите по въпроси, свързани с финанси. С повече отговорност се отнасяйте към домашните разногласия.

ЛЪВ
Понеделник носи на Лъвовете прекрасни възможности за реализация по всички делови въпроси. Съществува напрежение във финансовата сфера, но не се опасявайте от неуспех. Ще ви се наложи да туширате и известни домашни разногласия. Ако се заемете с нещо, гледайте да го свършите докрай.

ДЕВА
Няма от какво да се опасявате в деловия живот, но натрупаните неприятности ще ви държат нащрек. Творческият ви подход към работата е достатъчна гаранция за успешния им завършек. Възможни са провалени срещи не по ваша вина. Няма да срещнете пречки при административна дейност, късметът ви помага.

ВЕЗНИ
В понеделник сте в две основни групи – едните ще са твърде дръзки, за което нерядко ще ви помогнат и приятели, докато другите са внимателни и изпълнителни в работата си. Промени в службата ще има за всички, внимавайте спрямо преките си шефове. В контакти с високостоящи хора можете да постигнете успех по интересуващите ви въпроси.

СКОРПИОН
Началото на седмицата не започва добре за Скорпион. На някои е поразклатено здравословното състояние, а здравите ще са силно разгневени по някакав повод, най-често свързан с дома. Професионалната изява на повечето ще е положителна. Добър фактор за печалба е пътуването, особено за търговци и бизнесмени.

СТРЕЛЕЦ
На много от вас не е ясно как да планират деня си и нищо чудно да го провалят. Най-малкото отклонение от активния делови стил ще ви тласне в друга посока и ще се откажете да продължите напред. Това е напълно противоположно на това, което ви трябва за постигане на успех. Синхронизирайте действията си с обстановката около вас.

КОЗИРОГ
В понеделник имате прекрасни възможности да организирате сдружение или да намерите подходящ път за реализиране на делови намерения. При някои тази реализация ще се извърши чрез пътуване, от което ще имате прилични печалби. Добър ден за бизнесмените, можете да направите значителна крачка за повишаване на сътрудничеството или разширяване на основната ви дейност.

ВОДОЛЕЙ
Денят носи добри приходи за тези от вас, които днес са заети с административни или обществени задължения. На работното място бъдете по-сдържани и стриктно изпълнявайте задачите си. Онези, които работят с режещи инструменти, да са особено внимателни. Мнозина ще се опитат да решат домашните си проблеми с един “удар”, но това сега не е възможно.

РИБИ
От известно време мнозина са подложени на трансформация на духовно ниво. Това няма да навреди на деловите ви занимания, по-скоро ще помогне. Възможностите ви са почти неограничени, придружени от огромен късмет, а това говори за печалби и придобивки, засега само в работата ви. Дори да възникнат непредвидени неприятни ситуации в службата.

коментара

Продължете с четенето

Хороскоп

Хороскоп за 21 април

Публикувано

на

ОВЕН
Бихте могли да се справите перфектно с всичко, което ви се изпречи на пътя, само не се отдавайте на леност. Не се водете много от чужди съвети и препоръки, нали знаете, че не всичко, което е добре е за някого е добро и за вас.

ТЕЛЕЦ
Прекалената ви услужливост може да ви коства някои семейни сцени. Проявете чувство за мярка, дори когато помагате на някого. Добър ден за контакти с деца. Спортните занимания са също препоръчителни.

БЛИЗНАЦИ
Излъчвате толкова сила, че може да притеснявате хората около себе си. Хубаво е да сте целенасочени и фокусирани, хубаво е и да управлявате себе си. Не е добре, ако става за сметка на други. Просто се погледнете отстрани.

РАК
Днес трябва да сте непоколебими, в онова което искате да направите. Всъщност един добър ден, но не забравяйте, че винаги, когато спечелите е добре да раздадете безкористно част от парите, за да могат те отново да се върнат при вас, увеличени.

ЛЪВ
Днес е подходящ ден да въплътите идеите си, не мързелувайте, а действайте. Възможни са финансови проблеми, не се прекалявайте с разходите, дори ги съкратете, ако можете.

ДЕВА
Не се поддавайте на тежки мисли по финансови въпроси. Че парите не стигат е ясно на всички, но не е днес моментът да мислите за това. А и в крайна сметка парите отразяват нашето лично отношение към богатството. Вие готови ли сте да бъдете богати, изобилни и щастливи, давате ли си сметка какво носи това?

ВЕЗНИ
Малко нервни ще се чувствате заради промяната в плановете. Днес е добре да се оставите по течението и да не предприемате важни действия, лесно могат да ви подведат дори при изострено внимание от ваша страна.

СКОРПИОН
Днес ще се чувствате окрилени и ще ви е лесно да свършите дори и чуждата работа. Добре би било да не нагърбвате с много неща. Срещи с приятели вечерта е добър завършек на деня и добро начало на празничните дни.

СТРЕЛЕЦ
Ден, в който може да имате много емоции. Някак странно ще се чувствате, ще ви тегли навън, към природата. Може да се наложи да претегляте на везните две неща, от които не можете да изберете нито едното.

КОЗИРОГ
Въображението и мечтите днес ще са най-важни за вас, въпреки цялата ви практичност и разумност. Може би това също е начин да прецените къде сте. По-важното е, че плановете ви ще са наистина жизнеспособни. Мислете за начини за реализация.

ВОДОЛЕЙ
Интензивен ден и то не заради външни събития, колкото заради вашите мисли и усещания, които дават смисъла на нещата. Останете вътрешно балансирани и ще сте непоклатими като скала за външните събития.

РИБИ
Денят е за срещи и общуване. Днес трудно ще минете сами, все ще се налага да търсите нечие мнение или помощ. Денят е малко проблематичен за любовните връзки, бъдете готови и на компромиси.

коментара

Продължете с четенето
Loading...
loading...

Магазин за бои и мазилки JUB

Facebook

КАЛЕНДАР

април 2019
П В С Ч П С Н
« мар.    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

ПОПУЛЯРНИ