Свържете се с нас

Хороскоп

Хороскоп за 9 февруари

Публикувано

на

ОВЕН

Ро­де­ни­те под Овен се про­я­вя­ват по два на­чи­на днес. Ед­ни­те от вас да­ват во­ля на чес­то­лю­би­е­то си, до­ка­то у дру­ги е на­рас­на­ло без­по­койс­т­во­то за па­ри. И в два­та слу­чая е не­о­б­хо­ди­мо да бъ­де­те вни­ма­тел­ни в кон­так­ти­те с окол­ни­те. То­ва има осо­бе­но зна­че­ние в служ­ба­та и задълженията ви.

ТЕЛЕЦ

Ус­пеш­но раз­ви­тие на лич­ни­те де­ла, фи­нан­со­ви­те от­но­ше­ния и сре­щи­те ще има­те в събота. Мно­зи­на от зна­ка ще бъ­дат въз­п­ре­пят­с­т­ва­ни по лич­ни при­чи­ни да осъ­щес­т­вят ед­на част от де­ло­вия си план за де­ня, но то­ва ня­ма да се ока­же па­губ­но за вас. Има­те дос­та бла­гоп­ри­я­т­ни въз­мож­нос­ти за слу­жеб­на изя­ва.

БЛИЗНАЦИ

В събота Близ­на­ци­те имат мно­го доб­ри шан­со­ве за ре­а­ли­за­ция и при по­ве­че­то от вас те ще се осъ­щес­т­вят. Ед­нов­ре­мен­но с то­ва де­нят е мно­го си­лен за фи­нан­со­ва дей­ност. Днес тряб­ва да бъ­де­те из­к­лю­чи­тел­но вни­ма­тел­ни към но­ви за­поз­нан­с­т­ва с хо­ра, към ко­и­то про­я­вя­ва­те емо­ци­о­на­лен афи­ни­тет.

РАК

Събота да­ва мно­го доб­ри въз­мож­нос­ти да нап­ра­ви­те крач­ка нап­ред по пъ­тя на фи­нан­со­ва­та си ста­бил­ност. При поч­ти всич­ки пред­с­та­ви­те­ли на Рак тя е свър­за­на с ва­ша­та про­фе­сия, а ре­а­ли­за­ци­я­та днес е на­пъл­но пос­ти­жи­ма. Ус­пеш­ни кон­так­ти ще има­те и за ня­кои от вас те ще изо­бил­с­т­ват от но­вос­ти.

ЛЪВ

Вре­мен­ни при­тес­не­ния за па­ри ли­чат у Лъ­во­ве­те в събота. Де­нят ви из­п­ра­вя пред до­маш­ни и про­фе­си­о­нал­ни труд­нос­ти, но то­ва не е трай­на ха­рак­те­рис­ти­ка. Тър­гов­с­ки­те ра­бот­ни­ци и оне­зи, ко­и­то опе­ри­рат с до­ку­мен­та­ция или па­ри, тряб­ва мно­го да вни­ма­ват да не до­пус­нат греш­ки или да бъ­дат из­ма­ме­ни.

ДЕВА

В събота ви пред­с­то­ят дос­та проб­ле­ми за раз­ре­ша­ва­не и ня­кои от вас се­га се чув­с­т­ват по­тис­на­ти. Но от дру­га стра­на, та­зи те­жест съз­да­ва и ра­дост, за­що­то го­во­ри за ан­га­жи­мен­ти, по ко­и­то ви пред­с­тои да ра­бо­ти­те в бъ­де­ще. Де­нят не е до­бър за сре­щи или за раз­го­во­ри от де­ло­во зна­че­ние.

ВЕЗНИ

По­ве­че­то от вас са пре­то­ва­ре­ни във фи­зи­чес­ки и пси­хи­чес­ки сми­съл и днес без ви­ди­ма за дру­ги­те при­чи­на вие ще се от­ка­же­те от ак­тив­ни дейс­т­вия. Про­дъл­жа­вай­те де­ло­вия си жи­вот в оби­чай­ния темп, за да не се слу­чи в ско­ро вре­ме се­гаш­на­та ви по­зи­ция да ста­не не­и­з­год­на за са­ми­те вас.

СКОРПИОН

Събота ще бъ­де теж­ка за вас, въз­ник­ват труд­нос­ти от раз­ли­чен ха­рак­тер. Съ­що та­ка кон­так­ти­те ви ще бъ­дат бе­зус­пеш­ни. Про­фе­си­о­нал­ни­ят ден ще про­те­че при нор­мал­ни ус­ло­вия, а при ня­кои е въз­мож­но мал­ко по-го­ля­мо на­то­вар­ва­не.  Не би­ва да уреж­да­те пре­го­во­ри или да под­пис­ва­те до­го­во­ри – въз­мож­на е из­ма­ма.

СТРЕЛЕЦ

Ус­пе­шен ра­бо­тен ден, за някои свър­зан с ко­ман­ди­ров­ка. Се­га ще ви бъ­дат пред­ло­же­ни опе­ра­ции от фи­нан­сов ха­рак­тер, за да се въз­пол­зват от ва­ша­та ак­тив­ност и връз­ки. Но­ви ан­га­жи­мен­ти ще имат някои на ра­бот­но­то си място. Яр­ка се­мей­на хар­мо­ния, до­маш­но бла­го­по­лу­чие. Някои от вас за затормозени на тема пари, необходимата им сума ще им бъде дадена на заем от роднина.

КОЗИРОГ

Събота не е ле­ка за вас по ня­кол­ко при­чи­ни, ка­то  меж­ду тях е здра­вос­лов­на­та. Ако ус­та­но­ви­те още сут­рин­та не­раз­по­ло­же­ние, по-доб­ре се от­ка­же­те от как­ва­то и да би­ло дей­ност за де­ня. Потърсете лекарска помощ, в противен случай нещата ще се усложнят. Ра­бот­но­то вре­ме ще пре­ми­не в ус­ло­ви­я­та на за­тор­мо­зя­ва­не и мно­зи­на ще бъ­дат неп­ра­вил­но уп­рек­на­ти от свои ко­ле­ги.

ВОДОЛЕЙ

От го­ля­ма важ­ност за вас е раз­ре­ша­ва­не­то на два проб­ле­ма, на ко­и­то се­га вие да­ва­те осо­бе­но пре­дим­с­т­во, ста­ва ду­ма за про­фе­си­о­нал­на­та сфе­ра. Ма­кар че при­тес­не­ни­я­та ви от­нос­но ра­бо­та­та се­га са за­си­ле­ни, не би­ва да се тре­во­жи­те за нея, тъй ка­то всич­ки въз­ник­на­ли неп­ри­я­т­нос­ти ще се раз­ре­шат по най-доб­рия на­чин. Не давайте воля на гнева си, вредите на себе си.

РИБИ

Днес вие сте мно­го ак­тив­ни и ед­ва ли ще има проб­лем, с кой­то да се за­ло­ви­те и да не го раз­ре­ши­те. Пред­ва­ри­тел­но тряб­ва да бъ­де­те го­то­ви във всич­ки­те си дейс­т­вия за са­мос­то­я­тел­на ра­бо­та. Ще има­те пре­дим­с­т­во в служ­ба­та си за но­ви ан­га­жи­мен­ти, свър­за­ни с из­вън­ред­ни пла­ща­ния. Парите са водещи за повечето от вас, някои няма да могат да се справят със задълженията си.

коментара

Реклама
loading...

Хороскоп

ХОРОСКОП ЗА 21 АВГУСТ

Публикувано

на

ОВЕН

Няма нищо по-лесно постижимо днес от успеха за родените под Овен. Въпреки това, ако наистина се стремите към реализация, трябва да се съобразите с условията и особеностите на средата, в която ще действате и която е позната за вас, но променлива.

ТЕЛЕЦ

Днес бъдете далеч от сплетни и спорове. Избягвайте конфликтите и вършете личната си работа. Мошениците и вас няма да отминат, ако им дадете възможност да проявят долната си природа. Имате добър късмет и той няма да ви изостави, но и вие се постарайте. Не се залавяйте с финансови проблеми.

БЛИЗНАЦИ

Днес Слънцето напуска вашия знак и навлиза в следващия, а това означава, че ще се активизирате като социални индивиди в работата, финансите и контактите. Засилва се и мисловната ви мощ, която не трябва да използвате неконвенционално. Забравете хитроумните действия, подлостта, измамата, задкулисните домогвания.

РАК

Ако се захванете днес с финанси, те ще ви създадат много грижи, а усилията ви ще бъдат напразни. В професията и останалата делова дейност ще имате успех, ако слушате собствените си мисли. Върху вас е спуснат огромен късмет, осъществяването на който е извън съмнение.

ЛЪВ

Твърде успешен ден е сряда, а личната ви активност е гаранция за успехите. За съжаление някои от вас са слабо волеви днес и ще се провалят, ако не вземат делата си в ръце. Слабостите, които можете да допуснете са: неправилно организиран ден, измама от колега, коварна постъпка от страна на партньор или съдружник.

ДЕВА

Неизвестността ви довежда до отчаяние и парализира желанието за действия при много от вас, докато при други представители на знака действа тъкмо обратно и ги принуждава да прибързват, да обръщат гръб на личната си методика в работата, довежда до грешки и хаотично движение.

ВЕЗНИ

В сряда вашият успех може да достигне небивала висота и едва ли ще се наложи на някои от Везни да си служат с нечестни начини за осъществяване на намеренията. Ако тръгнете по този път, действието ще бъде повторено срещу вас от противоположната страна. Става въпрос за дълго отлагани финансови операции.

СКОРПИОН

Негативното влияние не отминава и вас, днес то е особено вредно за Скорпионите. От необмислените ви и прибързани действия ще се възползват противниците ви и ще ви нанесат финансови вреди. Сряда създава превъзходни възможности за печалби от всякакъв вид. Те са най-изразителни в службата.

СТРЕЛЕЦ

Не си позволявайте дори и дребна лъжа днес в деловия живот, защото тя ще бъде разкрита. Внимавайте! Сряда може да ви донесе големи неприятности. Професионалният ден е добър, на пътя ви не съществуват непреодолими трудности и ще постигнете успех. Вие също не сте застраховани от неправомерни действия и измама.

КОЗИРОГ

Днес ще успеете да промените тягостната обстановка в службата си и да постигнете лично спокойствие. Имате две финансови възможности – искате увеличение на заплащането си или провеждате финансова операция с приятел. И в двата случая е налице измама. Трябва упорито да държите на искането си и ще го получите.

ВОДОЛЕЙ

Водолеите днес са в двойствено поведение, склонни да излъжат и заблудят околните. Към професионалните ви дадености и перфектност се стреми едно лице. Каквото и да ви обещае, не се съгласявайте, защото ще ви измами. Най-лесно ще се измъкнете чрез дипломатичност. Днес не бива да се доверявате и на приятелите си.

РИБИ

Сряда е прекрасен ден за вас и освен че делата ви ще вървят превъзходно, мнозина ще си “отворят” очите и ще видят истинските лица на заобикалящите ги. За вас започва плодотворен период в деловия живот, в контактите и личните отношения. Всичко зависи от нагласата ви. Много важна може да се окаже една среща в приятели.

коментара

Продължете с четенето

Хороскоп

Хороскоп за 20 август

Публикувано

на

ОВЕН

Във вторник ще доказвате настойчиво правото си в службата и вероятно няма да мине гладко денят. Не влизайте в нескончаеми спорове, не се конфронтирайте, възможно е съвсем незаслужено да понесете наказание и обидни епитети.

ТЕЛЕЦ

Мнозина са обезпокоени по причина разделяне с някакво притежание – вероятно недвижим имот. Другата страна на въпроса опира до бракоразводно дело, след което също ще се лишите от доскорошно притежание. Вторник по принцип е ден за спорове при вас и те ще се пренесат от личния в служебния ви живот или обратно.

БЛИЗНАЦИ

Справедливостта не се диктува и налага на другите. Тя е неприкосновена и видна за всички. Днес мнозина от Близнаци ще се опитат да направят именно това, без да се притесняват, че тяхната справедливост може да не е съвсем справедливост. Така само ще си създадете домашни и служебни неприятности.

РАК

Във вторник вашите успехи се ограничават само в сферата на служебните задължения. Някои от вас обаче имат по-добро мнение за шанса си и ще се ангажират с финансови дела, от които единствено ще загубят. Точно днес нямате необходимост от подобен род експерименти. Ще бъдат нарушени контактите ви.

ЛЪВ

Деловите ви ангажименти във вторник са нож с две остриета. В единия случай действията ви, колкото и усърдни да са те, трябва да бъдат подкрепени с голяма бдителност, тъй като е възможно да бъдете изиграни с пари или документи. В другия те имат отношение към служебната ви обвързаност, където обстановката е неизяснена.

ДЕВА

Вторник е изпълнен с препятствия за мнозина от вас, но при повече упоритост ще се справите. Много ярко се открояват властимащите между вас и оставят след себе си впечатление на деспоти. Не се хвърляйте за придобивки днес. Можете да спечелите, но от тази печалба скоро ще платите много повече от спечеленото.

ВЕЗНИ

Известна невъзможност за емоционалното задоволяване ще бъде причина за неудовлетвореност при Везните във вторник. Но това няма да продължи дълго, защото вие чудесно знаете от какво се нуждаете и как да си го набавите, така че разминаване едва ли ще има. Денят е ползотворен за делова дейност и пътуване.

СКОРПИОН

Добър шанс имате днес за финансови реализации и внезапно нарастващ късмет. Във връзка с намеренията ви за деня трябва да действате без забавяне, защото имате възможности за пълно разрешаване на захванатия проблем. Професионалният ден с нищо не привлича вниманието и ще премине по обикновен начин.

СТРЕЛЕЦ

Много съобразителни са днес Стрелците и са с подчертана вяра в собствените си сили. Имате пълно основание, а и добри възможности за реализация и материални облаги. Единствено финансовата сфера е извън възможностите ви днес, но това не възпира провеждането на полезни, а и печеливши контакти. Малко неразположени започвате деня, което е временно и скоро след започване на активния ден ще ви остави.

КОЗИРОГ

За повечето от Козирог вторник предлага добри възможности за парични печалби. Днес почти нищо не спъва работите ви и можете да се надявате на безпрепятствен ден. Единствената негативна страна са съдружниците ви.

ВОДОЛЕЙ

Много от Водолей днес ще бъдат възнаградени за своята доброжелателност и отзивчивост. Ще получите делово предложение, обмислете го добре. Вторник е положителен ден и успешно ще се справите с всичко, макар че мнозина се съмняват във възможностите си сега. А през деня те са много, включително и такива за придобивки.

РИБИ

Един успешен ден, изпълнен с контакти и положителни действия. Много от вас ще осъществят намеренията си относно наемане на работа или успешно ще завършат започната дейност. Не отстъпвайте от принципите си. Всъщност сега вие можете да се ангажирате с повече от една дейност и ще успеете във всичко.

коментара

Продължете с четенето
Loading...

Магазин за бои и мазилки JUB

Facebook

КАЛЕНДАР

август 2019
П В С Ч П С Н
« юли    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

ПОПУЛЯРНИ