Свържете се с нас

Хороскоп

Хороскоп за 8 февруари

Публикувано

на

ОВЕН

За вас пе­тък не е ден за ра­бо­та и ще бъ­де мно­го теж­ка за оне­зи, кои­то и днес трябва да ра­ботят. Неп­рия­тнос­ти­те ще въз­ник­нат по­ра­ди спри­ха­вост и не­же­ла­ние да се под­чи­ни­те на на­чал­ни­чес­ко на­реж­да­не. За дру­ги Ов­ни денят ще бъ­де ус­пе­шен и мно­зи­на ще дей­стват ре­ши­тел­но за реа­ли­зи­ра­не на на­мис­ле­но­то.

ТЕЛЕЦ

 Пе­тък ви но­си мно­го ус­пе­хи и но­ви въз­мож­нос­ти за ма­те­риал­ни при­до­бив­ки. Ще ви се на­ло­жи да при­бег­не­те към чуж­да по­мощ, за да се спра­ви­те с някои те­ку­щи проб­ле­ми. Пе­тък е до­бър за па­рич­ни при­до­бив­ки. Днес трябва да бъ­де­те так­тич­ни и всеот­дай­ни, за да из­гла­ди­те се­мей­ни­те не­до­ра­зу­ме­ния.

БЛИЗНАЦИ

 Прек­ра­сен ден за Близ­на­ци. Не­за­ви­си­мо как­во сте из­бра­ли да вър­ши­те днес или сте ре­ши­ли да пъ­ту­ва­те с цел от­дих през дни­те на уи­кен­да, ва­ше­то със­тоя­ние ще бъ­де пре­въз­ход­но, а са­мо­чувс­твие­то ви много доб­ро. За­си­ле­ни са ва­ши­те кон­так­ти днес, а за мно­зи­на те са из­цяло лю­бов­ни.

РАК

 В пе­тък всич­ки от Рак имат дос­та­тъч­но си­ли за реа­ли­зи­ра­не в же­ла­на­та от тях по­со­ка, но за съ­жа­ле­ние мно­зи­на няма да пос­тиг­нат ус­пех. Пре­неб­рег­ва­те тър­се­не­то, кое­то в по­ве­че­то слу­чаи е в ос­но­ва­та на всяко ус­пеш­но де­ло. Дру­ги до­пус­кат греш­ка, ка­то раз­чи­тат пре­ка­ле­но мно­го на прия­те­ли или близ­ки.

ЛЪВ

 Днес няма да има­те шанс във фи­нан­со­ви де­ла. Из­бягвай­те за­ни­ма­ния по въп­ро­си, кои­то са пряко свър­за­ни с па­ри. Раз­чи­тай­те пре­дим­но на лич­ни­те си въз­мож­нос­ти и се опи­рай­те на ин­туи­ция­та си. Са­мо та­ка ще до­бие­те цен­на ин­фор­ма­ция, коя­то ще ви пос­лу­жи за пос­ти­га­не на ус­пе­хи.

ДЕВА

 Неп­рия­тен е пе­тък за Де­ви­те. Най-доб­ре е да изо­ста­ви­те всич­ки пла­но­ве, свър­за­ни с ва­ши­те де­ло­ви дей­ствия и стре­ме­жи. От­дай­те се на пъл­на по­чив­ка. Ос­во­бо­де­те тяло­то и мо­зъ­ка си от нат­ру­па­ло­то се нап­ре­же­ние през сед­ми­ца­та. По­тър­се­те прия­тно място за от­дих със се­мей­ство­то си или приятели.

ВЕЗНИ

 За­поч­не­те пе­тък с об­стоя­телс­тва­та в до­ма и ак­тив­но да строи­те хар­мо­нич­ни от­но­ше­ния със се­мей­ния парт­ньор. През деня ще има мно­го по­во­ди да се раз­ва­ли нас­трое­ние­то ви и ако ус­пее­те да го за­па­зи­те – ще спе­че­ли­те. Най-гол­ямо­то из­пи­та­ние е свър­за­но с неп­рия­тни но­ви­ни от­нос­но дей­ствия­та на ва­ши­те вра­го­ве.

СКОРПИОН

 Мно­го Скор­пио­ни в пе­тък ще ре­ша­ват па­рич­ни проб­ле­ми, но пос­ти­га­не­то на ус­пех не е га­ран­ти­ра­но. Днес кон­так­ти­те ви ще се осъ­щест­вят мно­го труд­но или въоб­ще няма да се със­тоят. В някои слу­чаи са­ми­те вие ще ги про­ва­ли­те чрез за­къс­не­ния. Ве­чер­та ще пре­ка­ра­те в прия­тно­то об­кръ­же­ние на прия­те­ли.

СТРЕЛЕЦ

 В пе­тък Стрел­ци­те са ле­ко­вер­ни и по­доз­ри­тел­ни към всич­ки нао­ко­ло, и те ви връх­ли­тат от­всякъ­де и не е чуд­но, ако дос­тиг­не­те краен скеп­ти­ци­зъм. Не мо­же да се от­ре­че дал­но­вид­нос­тта у мно­зи­на, коя­то ще ви по­мог­не да се приб­ли­жи­те до но­ви въз­мож­нос­ти за бъ­де­щи лич­ни или де­ло­ви ус­пе­хи.Заеали сте се с непосилна за вас задача, ще успеете да се справите само с чужда помощ.

КОЗИРОГ

 По раз­лич­ни по­во­ди мно­зи­на от Ко­зи­рог са мрач­ни в пе­тък. За ед­ни от вас при­чи­ни­те са здра­вос­лов­ни, при дру­ги те се свър­зват с де­ло­ви неус­пех, а тре­ти из­жив­яват мъ­чи­тел­но­то усе­ща­не на лю­бов­ния неус­пех. В лю­бов­та някои се чувс­тват изо­ста­ве­ни и опу­сто­ше­ни. Гла­су­вай­те до­ве­рие на бли­зък чо­век. Не пречете на хората да си вършат работата, вие също ще имате полза от това.

ВОДОЛЕЙ

 Мно­зи­на от Во­до­лей в пе­тък ще бъ­дат в ус­лу­га на свои­те близ­ки и прия­те­ли. Денят го­во­ри за ус­пе­хи във всяко от­но­ше­ние. На пре­ден план из­пък­ват кон­так­ти­те, де­ло­ва­та ан­га­жи­ра­ност, при­до­бив­ки­те от фи­нан­со­во ес­тес­тво и лю­бов­ни­те връз­ки, кои­то се раз­ви­ват с нео­чак­ва­на бър­зи­на и хар­мо­ния. Не залагайте на хазартна дейност, ще претърпите неуспех. Разчитайте на собствената си далновидност.

РИБИ

 В пе­тък мно­зи­на от Ри­би са из­пъл­не­ни със за­до­волс­тво от из­вър­ше­но­то през сед­ми­ца­та. Някои от вас и днес ще про­дъл­жат де­ло­ви­те си дей­ствия с нес­тих­ва­ща ак­тив­ност. Ще по­лу­чи­те важ­ни но­ви­ни, кои­то ще се пре­вър­нат в ба­за за но­ви при­до­бив­ки при някои Ри­би. По­ло­жи­тел­на ха­рак­те­рис­ти­ка об­хва­ща лю­бов­ния ви жи­вот. Чувствата на доверие и дълбоко уважение са взаимни. Правете хубави жестове на половинката си.

коментара

Реклама
loading...

Хороскоп

Хороскоп за 20 февруари

Публикувано

на

ОВЕН

Днес за вас са мно­го важ­ни кон­так­ти­те. От­кри­ват се прек­рас­ни въз­мож­нос­ти да удо­влет­во­ри­те ин­те­ре­си­те си, още по­ве­че че ще дей­ства­те пер­фек­тно вярно в съз­да­де­на­та си­туа­ция. Хар­мо­нич­ни­те от­но­ше­ния с дру­ги­те са га­ран­ция за пос­ти­га­не на ус­пе­хи. У до­ма ще се рад­ва­те на хар­мо­нич­ни от­но­ше­ния. Не се ув­ли­чай­те по не­съ­щес­тве­но­то.

ТЕЛЕЦ

Ра­бот­ният ден ид­ва с но­ви пре­диз­ви­ка­телс­тва, към кои­то трябва да под­хо­ди­те с уве­ли­че­но вни­ма­ние. Не се пре­по­ръч­ва да рис­ку­ва­те, но пък е важ­но да сте ре­ши­тел­ни. Неп­рия­тнос­ти­те за деня зас­ягат ма­те­риал­ни­те ин­те­ре­си, въз­мож­ни са фи­нан­со­ви ядо­ве. Па­зе­те се от из­ма­ми от близ­ки хо­ра. Ще осъ­щес­тви­те пла­но­ве­те си, ам­би­ци­ра­ни сте.

БЛИЗНАЦИ

Ни­що чуд­но да за­поч­не­те деня с неп­рия­тнос­ти. Оче­рта­ват се ядо­ве от фи­нан­со­во ес­тес­тво. Не из­пус­кай­те нер­ви­те си, не по­каз­вай­те аг­ресив­но по­ве­де­ние. Денят е мно­го бла­гоп­рия­тен за кон­так­ти, из­пък­ва ин­те­рес­но за­поз­нанс­тво. Слу­жеб­ният ден ще бъ­де нап­рег­нат по­ра­ди мно­го ра­бо­та, с коя­то сте се зах­ва­на­ли.

РАК

Сряда е дос­та нап­рег­нат ден, но се свър­зва с въз­мож­нос­ти за фи­нан­со­ви при­хо­ди. При някои Ра­ци съ­щес­тве­но зна­че­ние за лю­бов­ни­те им де­ла ще има ед­но за­поз­нанс­тво. Денят оба­че ще изи­ска да проявят ка­те­го­рич­ност, да бъ­дат ре­ши­тел­ни. Вни­ма­вай­те да не до­пус­ка­те греш­ки и при ра­бо­та с па­ри. Пре­це­не­те об­стоя­телс­тва­та.

ЛЪВ

Денят се ха­рак­те­ри­зи­ра с мно­го ра­бо­та и необ­хо­ди­мост от спеш­но за­ми­на­ва­не. Не е из­клю­че­но да се сблъс­ка­те с ядо­ве. Кон­так­ти­те ви оба-че из­глеж­дат дос­та пол­зот­вор­ни. Ще ви за­рад­ва и за­поз­нанс­тво с ин­те­ре­сен чо­век. Оче­рта­ват се ма­те­риал­ни при­до­бив­ки. В служ­ба­та бъ­де­те по-от­стъп­чи­ви. Хар­мо­ни­зи­рай­те от­но­ше­ния­та си с ко­ле­ги­те.

ДЕВА

Сряда е нап­рег­на­та, не сте пред­па­зе­ни от ядо­ве. Вни­ма­вай­те в кон­так­ти­те. Стре­ме­те се да за­па­зи­те как­то вът­реш­на­та си ура­вно­ве­се­нос­т, та­ка и хар­мо­нич­ни­те взаи­моот­но­ше­ния с око­лни­те. Не сте ли­ше­ни от ус­пех, осо­бе­но зае­ти­те с твор­чес­ки труд. Оба­че ще ви се на­ло­жи да напра­ви­те ком­про­мис. Ще има­те ус­пех в пре­го­во­ри.

ВЕЗНИ

За Вез­ни­те се наб­лю­да­ват ядо­ве и неп­рия­тнос­ти днес, кои­то са ва­лид­ни най-ве­че за де­ло­вия жи­вот. Бъ­де­те въз­дър­жа­ни и не се опи­твай­те из­кус­тве­но да ус­кор­ява­те хо­да на съ­би­тия­та. Наб­лег­не­те на кон­так­ти­те. Чрез тях има­те ма­те­риа­лен шанс, ще удо­влет­во­ри­те и лю­бов­но­то си нас­трое­ние. Не е из­клю­че­но да въз­ник­нат проб­ле­ми.

СКОРПИОН

Сряда ид­ва с пром­яна око­ло вас. Денят е мно­го къс­мет­лий­ски и въп­ре­ки спън­ки­те ще пос­тиг­не­те зап­ла­ну­ва­но­то. Има­те прек­рас­ни въз­можнос­ти за ма­те­риал­ни при­до­бив­ки, за из­год­ни кон­так­ти и пол­зот­вор­но пъ­ту­ва­не. Еве­нтуал­ни­те неп­рия­тнос­ти са лю­бов­ни, но не ста­ва ду­ма за не­що съ­щес­тве­но.  Биз­нес­ме­ни­те да се пазят от про­во­ка­ции.

СТРЕЛЕЦ

Сряда е пе­че­ливш, но в мно­го слу­чаи ще се на­ло­жи да бъ­де­те ре­ши­тел­ни, да дей­ства­те бър­зо. Не е из­клю­че­но и спеш­но за­ми­на­ва­не с цел командировка. Въпросите, които имате да решавате, не търпят никакво отлагане. Обмисл­яйте ре­ше­ния­та си и вни­ма­вай­те да не пра­ви­те греш­ки. В ра­бо­та­та си не пре­неб­рег­вай­те мне­ние­то и пре­по­ръ­ки­те на по-опи­тни от вас хора. Ра­бо­та­та ви ще от­крие по-ши­рок хо­ри­зонт за из­ява.

КОЗИРОГ

Оче­вид­но по­ве­че­то Ко­зи­ро­зи са ро­ман­тич­но нас­трое­ни и на­да­ли ще имат же­ла­ние за ра­бо­та. Дей­стви­тел­но сряда е ху­бав за лю­бов, но внима­вай­те да не си съз­да­де­те ядо­ве в служ­ба­та. От­кри­ват се въз­мож­нос­ти за ма­те­риал­ни при­хо­ди ве­роя­тно чрез ед­но за­поз­нанс­тво по фи­нансо­ва ли­ния. От­кри­ват се въз­мож­нос­ти и за нап­ре­дък в службата. Семейно-роднинските връзки днес ще са затормозени поради някаква чужда прищевка.

ВОДОЛЕЙ

Няма да съ­жал­ява­те и да за­гу­би­те нап­раз­но вре­ме­то си, ако се ор­иен­ти­ра­те към сре­щи и кон­так­ти. Има­те въз­мож­нос­ти да удо­влет­во­ри­те как­то емо­цио­нал­ни­те си пот­реб­нос­ти, та­ка и ма­те­риал­ни­те ин­те­ре­си. За някои Во­до­леи сряда се свър­зва с но­вос­ти. Днес е въз­мож­но здравос­лов­но не­раз­по­ло­же­ние, кое­то ще се от­ра­зи вър­ху де­ла­та ви. Не забравяйте, че ви предстои среща, от която зависи жизненият си стандарт.

РИБИ

Не сте пред­па­зе­ни от ядо­ве вкъ­щи днес, но ако сте въз­дър­жа­ни, ще ус­пее­те да хар­мо­ни­зи­ра­те от­но­ше­ния­та. Денят е до­бър за ма­те­риал­ни де­ла и про­веж­да­не на кон­так­ти. Ще ви рад­ват при­до­бив­ки и раз­ре­ша­ва­не на важ­ни за вас за­да­чи. За някои нео­чак­ван шанс. Днес ще се ос­во­бо­ди­те от проб­лем, кой­то от дъл­го вре­ме ви без­по­кои. Ще разрешите спор, в който вие сте били въвлечени не по ваша вина.

коментара

Продължете с четенето

Хороскоп

Хороскоп за 19 февруари

Публикувано

на

ОВЕН

Във втор­ник кип­яща­та ви ене­ргия из­би­ва в аг­ре­сив­ност. Има­те мно­го въп­ро­си за из­яснява­не, кои­то за­висят от дей­ствия­та ви, за­то­ва вни­ма­вай­те. Ще има­те слу­жеб­ни зат­руд­не­ния, но сте в блест­ящи по­зи­ции и от­стоя­вай­те пра­ва­та си. Мно­зи­на ще нап­равят пра­ви­лен ход във фи­нан­со­ви­те си де­ла. При биз­нес­ме­ни­те се оче­рта­ва оте­гче­ние, ще получат големи приходи.

ТЕЛЕЦ

Днес сте в от­лич­на фор­ма, мно­зи­на от­но­во са влю­бе­ни и им вър­ви. То­ва нас­трое­ние е до­бър сти­мул за дей­нос­тта ви. Ще бъ­де­те дос­та пред­прием­чи­ви във фи­нан­со­ва­та сфе­ра и мо­же­те да се над­ява­те на ус­пех и във всяко дру­го на­чи­на­ние. До­сад­ни об­стоя­телс­тва ще ви раз­дразнят в служ­ба­та, съю­зе­те се с на­чал­ни­ци­те си и ще има­те же­ла­ни­те ре­зул­та­ти.

БЛИЗНАЦИ

Точ­но се­га сте ре­ши­ли да пред­прие­ме­те не­що, кое­то ви кос­тва мно­го уси­лия, ду­шев­ни бол­ки и от­чая­ние. Проб­ле­ми­те ви изи­скват по­ве­че дър­зост и ре­ше­ние­то ви е пра­вил­но. През деня ще има­те раз­го­во­ри и пре­ре­ка­ния на те­ма па­ри и ма­кар да не се чувс­тва­те ком­фор­тно, сте на сил­ни по­зи­ции и мо­же­те да ов­ла­дее­те по­ло­же­ние­то. Някои от вас ще се сблъс­кат с аг­ре­сия­та на мъж.

РАК

Днес по­ве­че­то от Рак ще са зае­ти с въп­ро­си, кои­то изи­скват по­лу­ча­ва­не­то на важ­на ин­фор­ма­ция. Бъ­де­те ста­ра­тел­ни, под­гот­ве­те се за мно­го ра­бо­та и об­ясне­ния. Дръж­те се ре­зер­ви­ра­но, за­що­то в някои слу­чаи има до­нос сре­щу вас. По прин­цип се рад­ва­те на доб­ри от­но­ше­ния с ко­ле­ги­те и при проб­ле­ми те ще взе­мат ва­ша­та стра­на, но пазете малка дистанция.

ЛЪВ

На някои Лъ­во­ве им пред­стои из­пит или обу­че­ние и прояв­яват нер­внос­тта си в кон­флик­ти с око­лни­те. Бъ­де­те по-сдър­жа­ни, мо­же­те да бъ­де­те при­леж­ни, ко­га­то се на­ла­га, и ще има­те ус­пех. Мно­зи­на от зна­ка днес ще взе­мат някак­во вярно ре­ше­ние от про­фе­сио­на­лен ха­рак­тер, кое­то ще има доб­ри ре­зул­та­ти. Блест­ящи сте се­га във фи­нан­со­ва­та сфе­ра.

ДЕВА

Ма­кар че има­те труд­нос­ти и проб­ле­ми, ус­пеш­но ги прик­ри­ва­те и днес сте осо­бе­но слън­че­ви и оча­ро­ва­тел­ни. Ядо­ве­те ви са най-ве­че фи­нан­со­ви, но днес със съв­мес­тни дей­ствия или сдел­ка с прия­тел има­те шанс да пос­тиг­не­те за­до­во­ли­тел­ни ре­зул­та­ти. Не пре­неб­рег­вай­те и лич­на­та си пред­прием­чи­вост, из­пол­звай­те днеш­но­то си нас­трое­ние.

ВЕЗНИ

Някои от Вез­ни във втор­ник из­жив­яват разд­яла с бли­зък чо­век. Труд­но по­нас­яте са­мо­та­та, мно­го е важ­но за вас да ра­бо­ти­те в съюз с няко­го и да жи­вее­те с ин­те­ре­си­те на об­щес­тво­то, се­мей­ният или ин­тим­ният ви парт­ньор съ­що са от зна­че­ние. В служ­ба­та ще се раз­ре­шат важ­ни за вас въп­ро­си, ве­роя­тно ще има­те съ­ве­ща­ние. Ако ста­ва ду­ма за па­ри, не прояв­явай­те лю­бо­питс­тво.

СКОРПИОН

Вни­ма­вай­те, Скор­пио­ни, ва­ше­то лю­бо­питс­тво мо­же да ви нав­ле­че неп­рия­тнос­ти днес, доб­ре е да сте по-то­ле­ран­тни. Вло­же­те уси­лия­та си в по­ве­че ра­бо­та, за да под­си­гу­ри­те же­ла­ни­те фи­нан­со­ви ре­зул­та­ти. Въз­мож­но е да дой­дат по-къс­но. При вас е мно­го важ­на връз­ка­та с хо­ра­та от до­ма ви и ще има­те се­мей­ни об­съж­да­ния и раз­го­во­ри от­нос­но въз­ник­на­ли проб­ле­ми вкъ­щи.

СТРЕЛЕЦ

Днес сте до­сад­но ста­ра­тел­ни и об­стоя­телс­тве­ни, но по­ра­ди то­ва слу­жеб­ният ви ден мо­же да бъ­де дос­та пло­до­но­сен. От ва­ши­те дей­ствия за­ви­си да ре­ши­те па­ри­чен проб­лем. Доб­ре е да вклю­чи­те няко­го от род­нин­ския кръг в дей­нос­тта ви, за­що­то обе­ди­не­ни­те уси­лия носят ус­пех и то­ва е осо­бе­но ва­лид­но за втор­ник. Въз­мож­но е при някои ре­зул­та­ти­те да не дой­дат още днес. Очаква ви пътуване с цел командировка.

КОЗИРОГ

Във втор­ник ще по­лу­чи­те шанс да раз­ре­ши­те труд­нос­ти, кои­то от­дав­на ви прес­лед­ват. За­ви­си как­во ре­ше­ние ще взе­ме­те и на как­ви по­зи­ции ще зас­та­не­те. При лич­ни проб­ле­ми лю­бов­та ви ще изи­грае ре­ша­ва­ща роля, за да пое­ме­те вярна­та по­со­ка. В служ­ба­та – дос­та сму­ще­ния и ого­рче­ния. Доб­ре е да сте по-пред­прием­чи­ви и на­ход­чи­ви и да от­стоя­ва­те пра­ва­та си. Не споделяйте плановете си, зложелателите не „спят”.

ВОДОЛЕЙ

Ако във втор­ник сте си нау­ми­ли да зах­ва­не­те не­що важ­но, нап­ра­ве­те го в съюз с няко­го. Денят е до­бър за бю­дже­та ви, въп­ре­ки вът­реш­но­то ви усе­ща­не за об­рат­но­то. Бъ­де­те пред­паз­ли­ви в служ­ба­та, има чо­век, кой­то ви сле­ди и док­лад­ва за най-мал­ка­та ви греш­ка, кое­то мо­же да ви кос­тва мно­го. Някои от пред­ста­ви­те­ли­те на зна­ка ще по­лу­чат важ­но съоб­ще­ние във връз­ка с нас­ледс­тво.

РИБИ

До­бър ден за сдел­ки и пре­го­во­ри е втор­ник за Ри­би­те в биз­не­са, ще под­пи­ше­те из­год­ни и пе­че­лив­ши за вас до­го­во­ри. Не раз­чи­тай­те на съд­руж­ни­ци, а се за­дей­ствай­те са­мос­тоя­тел­но. Фи­нан­со­во­то ви по­ло­же­ние се из­яснява, при по­ве­че­то от зна­ка ще има и об­ла­ги. Биз­нес­ме­ни­те ще имат ус­пе­шен ден. На някои им пред­стои под­пис­ва­не на тру­дов до­го­вор или някакъв друг важен документ..

коментара

Продължете с четенето
Loading...
loading...

Магазин за бои и мазилки JUB

Facebook

КАЛЕНДАР

февруари 2019
П В С Ч П С Н
« ян.    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  

ПОПУЛЯРНИ