Свържете се с нас

Хороскоп

Хороскоп за 8 февруари

Публикувано

на

ОВЕН

За вас пе­тък не е ден за ра­бо­та и ще бъ­де мно­го теж­ка за оне­зи, кои­то и днес трябва да ра­ботят. Неп­рия­тнос­ти­те ще въз­ник­нат по­ра­ди спри­ха­вост и не­же­ла­ние да се под­чи­ни­те на на­чал­ни­чес­ко на­реж­да­не. За дру­ги Ов­ни денят ще бъ­де ус­пе­шен и мно­зи­на ще дей­стват ре­ши­тел­но за реа­ли­зи­ра­не на на­мис­ле­но­то.

ТЕЛЕЦ

 Пе­тък ви но­си мно­го ус­пе­хи и но­ви въз­мож­нос­ти за ма­те­риал­ни при­до­бив­ки. Ще ви се на­ло­жи да при­бег­не­те към чуж­да по­мощ, за да се спра­ви­те с някои те­ку­щи проб­ле­ми. Пе­тък е до­бър за па­рич­ни при­до­бив­ки. Днес трябва да бъ­де­те так­тич­ни и всеот­дай­ни, за да из­гла­ди­те се­мей­ни­те не­до­ра­зу­ме­ния.

БЛИЗНАЦИ

 Прек­ра­сен ден за Близ­на­ци. Не­за­ви­си­мо как­во сте из­бра­ли да вър­ши­те днес или сте ре­ши­ли да пъ­ту­ва­те с цел от­дих през дни­те на уи­кен­да, ва­ше­то със­тоя­ние ще бъ­де пре­въз­ход­но, а са­мо­чувс­твие­то ви много доб­ро. За­си­ле­ни са ва­ши­те кон­так­ти днес, а за мно­зи­на те са из­цяло лю­бов­ни.

РАК

 В пе­тък всич­ки от Рак имат дос­та­тъч­но си­ли за реа­ли­зи­ра­не в же­ла­на­та от тях по­со­ка, но за съ­жа­ле­ние мно­зи­на няма да пос­тиг­нат ус­пех. Пре­неб­рег­ва­те тър­се­не­то, кое­то в по­ве­че­то слу­чаи е в ос­но­ва­та на всяко ус­пеш­но де­ло. Дру­ги до­пус­кат греш­ка, ка­то раз­чи­тат пре­ка­ле­но мно­го на прия­те­ли или близ­ки.

ЛЪВ

 Днес няма да има­те шанс във фи­нан­со­ви де­ла. Из­бягвай­те за­ни­ма­ния по въп­ро­си, кои­то са пряко свър­за­ни с па­ри. Раз­чи­тай­те пре­дим­но на лич­ни­те си въз­мож­нос­ти и се опи­рай­те на ин­туи­ция­та си. Са­мо та­ка ще до­бие­те цен­на ин­фор­ма­ция, коя­то ще ви пос­лу­жи за пос­ти­га­не на ус­пе­хи.

ДЕВА

 Неп­рия­тен е пе­тък за Де­ви­те. Най-доб­ре е да изо­ста­ви­те всич­ки пла­но­ве, свър­за­ни с ва­ши­те де­ло­ви дей­ствия и стре­ме­жи. От­дай­те се на пъл­на по­чив­ка. Ос­во­бо­де­те тяло­то и мо­зъ­ка си от нат­ру­па­ло­то се нап­ре­же­ние през сед­ми­ца­та. По­тър­се­те прия­тно място за от­дих със се­мей­ство­то си или приятели.

ВЕЗНИ

 За­поч­не­те пе­тък с об­стоя­телс­тва­та в до­ма и ак­тив­но да строи­те хар­мо­нич­ни от­но­ше­ния със се­мей­ния парт­ньор. През деня ще има мно­го по­во­ди да се раз­ва­ли нас­трое­ние­то ви и ако ус­пее­те да го за­па­зи­те – ще спе­че­ли­те. Най-гол­ямо­то из­пи­та­ние е свър­за­но с неп­рия­тни но­ви­ни от­нос­но дей­ствия­та на ва­ши­те вра­го­ве.

СКОРПИОН

 Мно­го Скор­пио­ни в пе­тък ще ре­ша­ват па­рич­ни проб­ле­ми, но пос­ти­га­не­то на ус­пех не е га­ран­ти­ра­но. Днес кон­так­ти­те ви ще се осъ­щест­вят мно­го труд­но или въоб­ще няма да се със­тоят. В някои слу­чаи са­ми­те вие ще ги про­ва­ли­те чрез за­къс­не­ния. Ве­чер­та ще пре­ка­ра­те в прия­тно­то об­кръ­же­ние на прия­те­ли.

СТРЕЛЕЦ

 В пе­тък Стрел­ци­те са ле­ко­вер­ни и по­доз­ри­тел­ни към всич­ки нао­ко­ло, и те ви връх­ли­тат от­всякъ­де и не е чуд­но, ако дос­тиг­не­те краен скеп­ти­ци­зъм. Не мо­же да се от­ре­че дал­но­вид­нос­тта у мно­зи­на, коя­то ще ви по­мог­не да се приб­ли­жи­те до но­ви въз­мож­нос­ти за бъ­де­щи лич­ни или де­ло­ви ус­пе­хи.Заеали сте се с непосилна за вас задача, ще успеете да се справите само с чужда помощ.

КОЗИРОГ

 По раз­лич­ни по­во­ди мно­зи­на от Ко­зи­рог са мрач­ни в пе­тък. За ед­ни от вас при­чи­ни­те са здра­вос­лов­ни, при дру­ги те се свър­зват с де­ло­ви неус­пех, а тре­ти из­жив­яват мъ­чи­тел­но­то усе­ща­не на лю­бов­ния неус­пех. В лю­бов­та някои се чувс­тват изо­ста­ве­ни и опу­сто­ше­ни. Гла­су­вай­те до­ве­рие на бли­зък чо­век. Не пречете на хората да си вършат работата, вие също ще имате полза от това.

ВОДОЛЕЙ

 Мно­зи­на от Во­до­лей в пе­тък ще бъ­дат в ус­лу­га на свои­те близ­ки и прия­те­ли. Денят го­во­ри за ус­пе­хи във всяко от­но­ше­ние. На пре­ден план из­пък­ват кон­так­ти­те, де­ло­ва­та ан­га­жи­ра­ност, при­до­бив­ки­те от фи­нан­со­во ес­тес­тво и лю­бов­ни­те връз­ки, кои­то се раз­ви­ват с нео­чак­ва­на бър­зи­на и хар­мо­ния. Не залагайте на хазартна дейност, ще претърпите неуспех. Разчитайте на собствената си далновидност.

РИБИ

 В пе­тък мно­зи­на от Ри­би са из­пъл­не­ни със за­до­волс­тво от из­вър­ше­но­то през сед­ми­ца­та. Някои от вас и днес ще про­дъл­жат де­ло­ви­те си дей­ствия с нес­тих­ва­ща ак­тив­ност. Ще по­лу­чи­те важ­ни но­ви­ни, кои­то ще се пре­вър­нат в ба­за за но­ви при­до­бив­ки при някои Ри­би. По­ло­жи­тел­на ха­рак­те­рис­ти­ка об­хва­ща лю­бов­ния ви жи­вот. Чувствата на доверие и дълбоко уважение са взаимни. Правете хубави жестове на половинката си.

коментара

Реклама
loading...

Хороскоп

Хороскоп за 26 август

Публикувано

на

ОВЕН
Овните са податливи на финансови мошеничества спрямо тях в понеделник, ще претърпите загуби. Бъдете внимателни. Има вероятност да сте много притеснени по повод лошо известие. Характеристиката на професионалния ви ден се състои в промяна на работното място и повишение за повечето от вас.

ТЕЛЕЦ
В понеделник за много от Телец е характерна промяната на местожителството, вероятно е свързана със заминаване в чужбина. В тази връзка днес сте нервни и малко неадекватни в деловата си дейност. Трудно изпълними са планираните ви срещи и контакти. Внимавайте, защото и вие днес лесно можете да бъдете измамени.

БЛИЗНАЦИ

В понеделник Близнаците ще се стремят към добри резултати в работата си с намерение за финансова сигурност. Има вероятност от дезорганизирани действия и хаотичност. Ще чувствате задръжки за осъществяването на необходимите ви пари. Служебни трудности ще преодолеете с помощта на колега. Излишен деспотизъм проявяват мъжете Близнаци.

РАК
Малко объркани сте днес и в желанието си да бъдете полезни може да изпаднете в неизгодни и дори смешни позиции. Силно емоционални сте по повод благополучен поврат в живота ви. Възможни са нови перспективи за домашния ви статут, а съблазнително предложение от страна на близки или роднини окончателно ще стабилизира бюджета ви.

ЛЪВ
Щастлив ден за Лъвовете е понеделник. Печеливши са позициите на бизнесмените и хората, чиито професии са правото, науката и изкуството. Звездите ви дават шанс във всички сфери. В понеделник състоянието на финансите ви се променя към добро. Денят е с перспективата за материална подсигуреност и задоволяване на желанията.

ДЕВА

Понеделник е добър и успешен ден. Положителната трансформация за финансите няма да подмине и Девите. Някои от вас ще имат сериозни материални придобивки, а други ще задоволят потребността си за покупки. Ще имате и реалните възможности за изява на професионализма си, а на работното място ще се чувствате удовлетворени и сигурни.

ВЕЗНИ
Стабилитетът и материалната ви сигурност са ярко изразени в понеделник, въпреки че заслугата не е изцяло ваша. Основна роля за самочувствието ви играят близките ви с фактически действия за напредък. Дори и да сте имали някакви притеснения по проблем, понеделник ще ви изненада с промененото положение на нещата и благоприятните резултати.

СКОРПИОН
Скорпиони, разчитайте на приятелите си. Понеделник се явява с нови връзки и възможности за изява, именно с подкрепата на приятели. Вие сте доста очарователни, а с честността си можете да грабнете много сърца. Вероятно понеделник се явява точно такъв ден за вас, в който ще успеете да изградите на база симпатия нови приятелски отношения.

СТРЕЛЕЦ

Характерна е служебна промяна при Стрелците в понеделник, свързана с професионаллните ви умения. Някои от вас неочаквано ще получат пари, дадени назаем. Този ден идва и с много приятни новини за материални придобивки. Бизнесът е много успешен при партниране, ако е в съдружие, може да имате някакви проблеми. Отложете оправянето им, защото има неизяснени обстоятелства.

КОЗИРОГ
В понеделник Козирозите ще докажат кадърностите си, а това ще се отрази много добре на финансите ви и професионалните задължения. Характерна е обявата за повишение в службата при много от Козирог. За други представители на знака съществува някакво събитие, което ще повлияе на духовната ви промяна. Ще присъствате на събитие, което отказвате да удостоите с вниманието си, но сега е наложително да сте там.

ВОДОЛЕЙ
Понеделник е много успешен и носи печалби за Водолеите. Те са свързани с промени в бизнеса и обществена изява за хората на изкуството и интелектуалния труд. Иначе за финанси и материални осигуровки не може да се говори днес, тъй като възникват проблеми. Проблематично за вас преминава служебният ден. Тягостно и с отегчение ще вършите ежедневните си задачи.

РИБИ

Тежък е понеделник за Рибите, през който трябва да се съобразявате с другите и да правите компромиси. Много успешен е професионалният ден, като можете да се радвате на вниманието на шефа и желанието му да ви служи или облекчи откъм задължения. Няма да останете незабелязани, вашето усърдие се радва на голямо одобрение от началниците. Тотални промени в бизнеса и взаимоотношенията с партньори.

коментара

Продължете с четенето

Хороскоп

ХОРОСКОП ЗА 25 АВГУСТ

Публикувано

на

ОВЕН

Неделя е мно­го бла­гоп­ри­я­тен ден за Ов­ни­те и до­ри за ня­кои от вас съз­да­ва не­по­до­зи­ра­ни въз­мож­нос­ти, ко­и­то над­х­вър­лят очак­ва­ни­я­та. Мно­зи­на ще нап­ра­вят по­лез­но от­к­ри­тие или ще стиг­нат до важ­ни из­во­ди, ко­е­то ще се яви ка­то на­ча­ло за про­мя­на на пла­но­ве­те. В служ­ба­та – ста­би­ли­за­ция.

ТЕЛЕЦ

Труд­но ще пос­тиг­не­те же­ла­ния ус­пех, ако не дър­жи­те ези­ка зад зъ­би­те си. Ваш ко­ле­га ще по­се­ти до­ма ви, то­зи чо­век е зло­же­ла­тел и ако има по­ве­че ин­фор­ма­ция за пла­но­ве­те ви, ня­ма да му бъ­де труд­но да ви нав­ре­ди. В служ­ба­та ще ви бъ­де труд­но днес. Не го­во­ре­те за на­ме­ре­ни­я­та си.

БЛИЗНАЦИ

За вас неделя е мно­го ин­те­ре­сен ден и не тол­ко­ва с ре­а­л­ни­те съ­би­тия, ко­и­то ще се слу­чат днес, кол­ко­то с оне­зи не­ви­ди­ми про­це­си и съ­би­тия, ко­и­то ние на­ри­ча­ме съд­ба и пре­доп­ре­де­ле­ние. Днес вие ще се чув­с­т­ва­те дос­та са­мот­ни, къ­де­то и да се на­ми­ра­те. Пла­но­ве­те са нез­на­чи­тел­ни и ще про­пад­нат.

РАК

Неделя е прив­ле­ка­те­лен ден за­ра­ди вът­реш­но­то усе­ща­не у вас за пъл­но­та и ра­дост, ко­и­то се доб­ли­жа­ват до ка­те­го­ри­я­та щас­тие. Съд­ба­та ви пре­дос­та­вя про­фе­си­о­нал­ни въз­мож­нос­ти, ко­и­то ще ста­нат ре­а­л­ност бла­го­да­ре­ние на не­о­чак­ва­на про­мя­на, ко­я­то ще се осъ­щес­т­ви от вли­я­тел­но ли­це.

ЛЪВ

Де­нят е ре­ши­те­лен за Лъ­во­ве­те и ду­ма­та ус­пех е един­с­т­ве­на­та, ко­я­то мо­же да да­де пъл­на и точ­на ха­рак­те­рис­ти­ка на то­зи ден. На про­фе­си­о­нал­но ни­во сте не­пок­ла­ти­ми по­ра­ди ве­щи­на­та, с ко­я­то дейс­т­ва­те. До­мът ви е в из­к­лю­чи­тел­на свет­ли­на. Има­те зло­же­ла­те­ли, но те са без­сил­ни се­га.

ДЕВА

Днес ще има­те мно­го доб­ри кон­так­ти и ог­ром­на въз­мож­ност за ре­а­ли­зи­ра­не на на­ме­ре­ни­я­та в биз­не­са, про­фе­си­я­та, до­ма, до­го­во­ри­те и сдел­ки­те. В служ­ба­та де­нят ви ще про­те­че без ни­как­ва труд­ност, но е не­о­б­хо­ди­мо да се съ­о­б­ра­зи­те с ня­кои изис­к­ва­ния, ко­и­то ще ви бъ­дат на­ло­же­ни.

ВЕЗНИ

Неделя за­поч­ва с гол­ямо на­то­вар­ва­не за по­ве­че­то Вез­ни. Чувс­тва­те се са­мот­ни и изо­ста­ве­ни, та­зи са­мо­та оте­ква с гол­яма си­ла у вас и ще изостря съз­на­ние­то ви. Ан­га­жи­ра­ни­те с биз­нес ще по­жъ­нат ус­пе­хи във фи­нан­си­те, до­го­во­ри­ра­не­то с бизнес   ­парт­ньо­ри­те  и клиен­ти­те.

СКОРПИОН

Та­зи неделя е твър­де до­бра за Скор­пи­о­ни­те, ка­то съз­да­ва по­зи­тив­но ус­ло­вия за ре­а­ли­за­ция в раз­лич­ни нап­рав­ле­ния от де­ло­ва­та сфе­ра или на лич­но ни­во. Шан­сът ви е осо­бе­но из­ра­зи­те­лен за па­рич­ни при­до­бив­ки и вся­ка­къв вид дей­ност, свър­за­на с фи­нан­си. Ще взе­ме­те важ­ни ре­ше­ния.

СТРЕЛЕЦ

Днес къс­ме­тът ви съ­път­с­т­ва във всич­ко, с ко­е­то ще се за­е­ме­те. Мо­же да има го­лям ус­пех при ак­тив­ни дейс­т­вия и дос­та­тъч­на мо­би­ли­за­ция. Стрел­ци, за вас е ха­рак­тер­на пе­чал­ба­та и по­ви­ше­ни­те фи­нан­со­ви въз­мож­нос­ти. Ус­пеш­но ще разре­ши­те спор, от­на­ся­щ се до имо­ти и наследство.

КОЗИРОГ

В то­зи ден Ко­зи­ро­зи­те са твър­ди и не­пок­ла­ти­ми по сво­я­та по­зи­ция. Неделя се свър­з­ва с об­но­вя­ва­не, ко­е­то ще пос­тиг­не­те бла­го­да­ре­ние на лич­ни­те си уси­лия, съз­да­вай­ки въз­мож­нос­ти за про­мя­на на ня­кои ус­ло­вия, ко­и­то са спъ­ва­ли час­тич­но прог­ре­сив­но­то ви дви­же­ние нап­ред.

ВОДОЛЕЙ

В де­ло­во от­но­ше­ние неделя е мно­го до­бър ден. Мно­зи­на ще ре­шат днес ва­жен проб­лем, свър­зан с жи­ли­ще. Ус­пеш­но раз­ви­тие мо­же­те да очак­ва­те в слу­жеб­ни­те си де­ла и но­ва въз­мож­ност за лич­на­та ви ре­а­ли­за­ция чрез под­к­ре­па­та на вли­я­тел­ни хо­ра. Не е из­к­лю­че­но по­ви­ше­ние в длъж­ност­та.

РИБИ

Не­съ­щес­тве­ни са проек­ти­те ви за неделя и мно­го ско­ро през деня те ще от­пад­нат. Днес най-го­ле­мият ви шанс се свър­зва с ра­бо­та­та и ва­ши­те де­ло­ви дей­ствия. Ху­бав ден за сключ­ва­не на сдел­ки, тър­гов­ци­те да вни­ма­ват с биз­нес­ парт­ньо­ри­те си, въз­мож­ни са из­ма­ми от тяхна стра­на.

коментара

Продължете с четенето
Loading...

Магазин за бои и мазилки JUB

Facebook

КАЛЕНДАР

август 2019
П В С Ч П С Н
« юли    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

ПОПУЛЯРНИ