Свържете се с нас

Хороскоп

Хороскоп за 8 февруари

Публикувано

на

ОВЕН

За вас пе­тък не е ден за ра­бо­та и ще бъ­де мно­го теж­ка за оне­зи, кои­то и днес трябва да ра­ботят. Неп­рия­тнос­ти­те ще въз­ник­нат по­ра­ди спри­ха­вост и не­же­ла­ние да се под­чи­ни­те на на­чал­ни­чес­ко на­реж­да­не. За дру­ги Ов­ни денят ще бъ­де ус­пе­шен и мно­зи­на ще дей­стват ре­ши­тел­но за реа­ли­зи­ра­не на на­мис­ле­но­то.

ТЕЛЕЦ

 Пе­тък ви но­си мно­го ус­пе­хи и но­ви въз­мож­нос­ти за ма­те­риал­ни при­до­бив­ки. Ще ви се на­ло­жи да при­бег­не­те към чуж­да по­мощ, за да се спра­ви­те с някои те­ку­щи проб­ле­ми. Пе­тък е до­бър за па­рич­ни при­до­бив­ки. Днес трябва да бъ­де­те так­тич­ни и всеот­дай­ни, за да из­гла­ди­те се­мей­ни­те не­до­ра­зу­ме­ния.

БЛИЗНАЦИ

 Прек­ра­сен ден за Близ­на­ци. Не­за­ви­си­мо как­во сте из­бра­ли да вър­ши­те днес или сте ре­ши­ли да пъ­ту­ва­те с цел от­дих през дни­те на уи­кен­да, ва­ше­то със­тоя­ние ще бъ­де пре­въз­ход­но, а са­мо­чувс­твие­то ви много доб­ро. За­си­ле­ни са ва­ши­те кон­так­ти днес, а за мно­зи­на те са из­цяло лю­бов­ни.

РАК

 В пе­тък всич­ки от Рак имат дос­та­тъч­но си­ли за реа­ли­зи­ра­не в же­ла­на­та от тях по­со­ка, но за съ­жа­ле­ние мно­зи­на няма да пос­тиг­нат ус­пех. Пре­неб­рег­ва­те тър­се­не­то, кое­то в по­ве­че­то слу­чаи е в ос­но­ва­та на всяко ус­пеш­но де­ло. Дру­ги до­пус­кат греш­ка, ка­то раз­чи­тат пре­ка­ле­но мно­го на прия­те­ли или близ­ки.

ЛЪВ

 Днес няма да има­те шанс във фи­нан­со­ви де­ла. Из­бягвай­те за­ни­ма­ния по въп­ро­си, кои­то са пряко свър­за­ни с па­ри. Раз­чи­тай­те пре­дим­но на лич­ни­те си въз­мож­нос­ти и се опи­рай­те на ин­туи­ция­та си. Са­мо та­ка ще до­бие­те цен­на ин­фор­ма­ция, коя­то ще ви пос­лу­жи за пос­ти­га­не на ус­пе­хи.

ДЕВА

 Неп­рия­тен е пе­тък за Де­ви­те. Най-доб­ре е да изо­ста­ви­те всич­ки пла­но­ве, свър­за­ни с ва­ши­те де­ло­ви дей­ствия и стре­ме­жи. От­дай­те се на пъл­на по­чив­ка. Ос­во­бо­де­те тяло­то и мо­зъ­ка си от нат­ру­па­ло­то се нап­ре­же­ние през сед­ми­ца­та. По­тър­се­те прия­тно място за от­дих със се­мей­ство­то си или приятели.

ВЕЗНИ

 За­поч­не­те пе­тък с об­стоя­телс­тва­та в до­ма и ак­тив­но да строи­те хар­мо­нич­ни от­но­ше­ния със се­мей­ния парт­ньор. През деня ще има мно­го по­во­ди да се раз­ва­ли нас­трое­ние­то ви и ако ус­пее­те да го за­па­зи­те – ще спе­че­ли­те. Най-гол­ямо­то из­пи­та­ние е свър­за­но с неп­рия­тни но­ви­ни от­нос­но дей­ствия­та на ва­ши­те вра­го­ве.

СКОРПИОН

 Мно­го Скор­пио­ни в пе­тък ще ре­ша­ват па­рич­ни проб­ле­ми, но пос­ти­га­не­то на ус­пех не е га­ран­ти­ра­но. Днес кон­так­ти­те ви ще се осъ­щест­вят мно­го труд­но или въоб­ще няма да се със­тоят. В някои слу­чаи са­ми­те вие ще ги про­ва­ли­те чрез за­къс­не­ния. Ве­чер­та ще пре­ка­ра­те в прия­тно­то об­кръ­же­ние на прия­те­ли.

СТРЕЛЕЦ

 В пе­тък Стрел­ци­те са ле­ко­вер­ни и по­доз­ри­тел­ни към всич­ки нао­ко­ло, и те ви връх­ли­тат от­всякъ­де и не е чуд­но, ако дос­тиг­не­те краен скеп­ти­ци­зъм. Не мо­же да се от­ре­че дал­но­вид­нос­тта у мно­зи­на, коя­то ще ви по­мог­не да се приб­ли­жи­те до но­ви въз­мож­нос­ти за бъ­де­щи лич­ни или де­ло­ви ус­пе­хи.Заеали сте се с непосилна за вас задача, ще успеете да се справите само с чужда помощ.

КОЗИРОГ

 По раз­лич­ни по­во­ди мно­зи­на от Ко­зи­рог са мрач­ни в пе­тък. За ед­ни от вас при­чи­ни­те са здра­вос­лов­ни, при дру­ги те се свър­зват с де­ло­ви неус­пех, а тре­ти из­жив­яват мъ­чи­тел­но­то усе­ща­не на лю­бов­ния неус­пех. В лю­бов­та някои се чувс­тват изо­ста­ве­ни и опу­сто­ше­ни. Гла­су­вай­те до­ве­рие на бли­зък чо­век. Не пречете на хората да си вършат работата, вие също ще имате полза от това.

ВОДОЛЕЙ

 Мно­зи­на от Во­до­лей в пе­тък ще бъ­дат в ус­лу­га на свои­те близ­ки и прия­те­ли. Денят го­во­ри за ус­пе­хи във всяко от­но­ше­ние. На пре­ден план из­пък­ват кон­так­ти­те, де­ло­ва­та ан­га­жи­ра­ност, при­до­бив­ки­те от фи­нан­со­во ес­тес­тво и лю­бов­ни­те връз­ки, кои­то се раз­ви­ват с нео­чак­ва­на бър­зи­на и хар­мо­ния. Не залагайте на хазартна дейност, ще претърпите неуспех. Разчитайте на собствената си далновидност.

РИБИ

 В пе­тък мно­зи­на от Ри­би са из­пъл­не­ни със за­до­волс­тво от из­вър­ше­но­то през сед­ми­ца­та. Някои от вас и днес ще про­дъл­жат де­ло­ви­те си дей­ствия с нес­тих­ва­ща ак­тив­ност. Ще по­лу­чи­те важ­ни но­ви­ни, кои­то ще се пре­вър­нат в ба­за за но­ви при­до­бив­ки при някои Ри­би. По­ло­жи­тел­на ха­рак­те­рис­ти­ка об­хва­ща лю­бов­ния ви жи­вот. Чувствата на доверие и дълбоко уважение са взаимни. Правете хубави жестове на половинката си.

коментара

Реклама
loading...

Хороскоп

Розово вино от Траминер (2017), една любима заигравка, Меди Вали, Долината на Струма, България

Публикувано

на

Към някои вина имам особена привързаност, не е тайна, че сме любители на вино от български сортове грозде. Но човек не бива да се ограничава, ама никак. Сигурно мога да кажа, че харесвам добро ино, като цяло, само да е направено хубаво, а и интересно. А вчера се бяхме събрали приятели, пътешественици и обсъждахме кой какво обича да разглежда. Ами, как да кажа, че ние не сме музеен тип. Пийваме си вино, бира и сокчета, хапваме си гурме или пък наденица в хлебче от продавача на улицата. Досега не сме се натровили, а и ни е много приятно да даваме бавно по всякакви улици и градинки и да не бързаме за никъде.

A Good Year Traminer Pink 2017 от Меди Вали - розов траминер - розово вино от Траминер Меди Вали, траминер от долината на Струма

Ще забележите, че когато пишем за вино, по-скоро пишем за нашите мисли покрай него. Хубавото вино те кара да се отпуснеш и да се насладиш на живота. Плодов и лек вкус или пък на моменти тежък и с много танини. Та виното ни е един много основен и съпътстващ момент в южните страни и България си е рай за нашите забежки. И за нас остават чудесни спомени и настроения, които се опитваме да споделим.

Винарна Меди Вали – долината на река Струма до село Смочево

Вината на Меди Вали ги открихме при разходка към Благоевград и Рилския манастир. Избата се намира до живописното село Смочево с прекрасна гледка към Рила. Край селото са засадени първите лозя грозде от сорта траминер, които са първите в така наречения винен регион „Долината на Струма“. Та ние честичко минаваме и си купуваме вино директно от избата, но може да бъде намерено на доста други места.

В избата на винарна Меди Вали

Винификация: Селектирано грозде от собствените лозя. Мацерация с твърдите части 48 часа. Ферментация в съдове от инокс, при температура 12-14°С за 45 дни.

Какво да очакваме от Розовия траминер от реколта 2017 г.

Още от реколта 2016 г. ние си го харесваме, с много достъпна цена на пазара, а така интересен и приятен. Красив бледорозов цвят, който просто разкрасява чашата и в красивия пролетен ден те кара да си мислиш за нещо още по-хубаво. И с нежен плодов аромат, богат на рози и теменужки. Траминера най-вече го харесваме заради аромата му на рози. И вкуса му плодов пролетен и нежен, който и лятото би освежил. Тялото е гладко, свежо и с дълъг и плодов послевкус.

Реколтата от 2017 г. е чудесна и смело я препоръчваме. Та ако срещнете розова бутилка, на която пише THINK PINK – невероятно съвпадение, не се колебайте да го опитате и да споделите с нас дали имаме подобен вкус. Купете си плодове или си направете хубава паста, а може брускети и се чувствайте щастливи.

Един розов траминер на Стобските пирамиди

Един розов траминер на Стобските пирамиди

Още малко покрай бутилката вино

Съвсем близо до Смочево са и Стобските пирамиди, и точно там за пръв път си занесохме и бутилка от A Good Year Traminer Pink 2017 и …, абе не си я изпихме, стопли се. Хубаво е да си изстудите виното, преди да го дегустирате, ние вече ще си купим хладилна раничка. И понеже вече изпих малко, докато пиша, да не си мислите, че е рекламна статия, просто се намираме на приказка. Виното го купихме за около 8 лв от избата.

Вестник “ Топ Преса “

коментара

Продължете с четенето

Хороскоп

Хороскоп за 25 април

Публикувано

на

ОВЕН
Забързани са днес Овните и увлечени в реализацията на стремежите си за по-добри материални достижения. Намеренията ви не са хипотетични и мнозина вече почти се виждат на прага на успеха, но като “отникъде” ще изникнат пречки и ви се налага да удвоите усилията си по организирането на дейността.

ТЕЛЕЦ
Четвъртък ви засипва с проблеми и мнозина се чудят откъде да започнат. Денят няма да е много спорен за делата ви и ако тръгнете лошо, е по-добре да се откажете от изпълнение на замисленото. Ще претърпите неочаквани загуби от материален характер.

БЛИЗНАЦИ
Доста агресивно започва четвъртък, вероятно поради проблемите, с които сте затрупани. Трябва обаче да си наложите по-голяма концентрация и спокойствие, защото могат да ви убягнат важни обстоятелства и това да затрудни делата ви. Лошото ви настроение ще стане причина за конфликт в службата.
РАК
Нервен ден е четвъртък за Раците. Проблемите при вас напират, очаквайки разрешението им, техният ритъм често увлича за прибързани действия. На повечето от вас ще се наложи да защитават днес своите идеи или стремежи и това предполага словесен двубой.

ЛЪВ
За Лъвовете четвъртък е труден ден. Някои от интересуващите ви дела се движат бавно и се налага да преодолеете много препятствия. В определени случаи не отдавате необходимото значение на важни въпроси, а съзнанието ви е ангажирано с преходна и не така съществена дейност. Денят е успешен за парични дела.

ДЕВА
В четвъртък мнозина от Дева имат доста установена цел и се стремят да я реализират, но в много случаи се забелязват отклонения в действията ви, въпреки че целта ви е ясна. Хвърляте усилията си напразно, от което не можете да очаквате добри резултати. Очаквайте проблеми в службата, с които сега трябва сами да се справите.

ВЕЗНИ
Днес Везните трябва да бъдат внимателни в своите контакти и действия, защото не е изключено да се окажете обект на вражески нападения. Денят се свързва с вътрешна промяна при вас, която може да се окаже трудно поносима за някои и дори да създаде реални условия за депресия. Действайте за собствената си стабилизация.

СКОРПИОН
Днес мнозина Скорпиони изваждат на повърхността свои скрити сили или заложби, чрез които възнамеряват да осъществят бъдещите си планове. Силите ви за справяне с проблеми не са малко, но трябва да бъдете находчиви и наблюдателни, за да не допуснете грешка, породена от неправилна преценка на ситуацията от ваша страна.

СТРЕЛЕЦ
Стрелци, в четвъртък пред вас се развиват нови възможности за материална реализация. Много от вас са притиснати от професионални проблеми сега, но не бива да прибързвате с разрешаването им. Бъдете последователни, но не отстъпвайте на принципите си. Тактично разрешавайте недоразумения с началниците си.

КОЗИРОГ
Затрупани сте от лични делови проблеми, което често пъти ги прави нетърпеливи и гневни. От друга страна, някои от вас, за да загърбят проблемите си, се впускат в решаването на маловажни въпроси. Но това не е начин за постигане на удовлетворение. По-добре е да бъдете уравновесени и балансирани на работното си място.

ВОДОЛЕЙ
Неприятен е четвъртък за Водолей. Изникналите домашни или служебни проблеми ще разрешите чрез анализиране на грешките, които допускате. Трябва да промените подхода си към разрешаването им. Не влизайте в спорове в службата си, възможна е конфронтация, която ще ви се отрази отрицателно.

РИБИ
За родените под Риби четвъртък е положителен ден, но у вас се забелязва колебливо отношение по различни въпроси на всекидневието. Финансовата несигурност, която мнозина от вас чувстват, не е плод само на обстоятелствата, но и на твърдото ви убеждение, че не ви върви. Това ви мислене е погрешно.

коментара

Продължете с четенето
Loading...
loading...

Магазин за бои и мазилки JUB

Facebook

КАЛЕНДАР

април 2019
П В С Ч П С Н
« мар.    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

ПОПУЛЯРНИ