Свържете се с нас

Бизнес

Стартира процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.025 МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово, мярка 1-4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“

Публикувано

на

 

ДНЕС 28.01.2019 ГОДИНА  СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – ГЪРМЕН – ХАДЖИДИМОВО“ С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИТЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОДХОДА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ ОБЯВИ ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG06RDNP001-19.025 МИГ – ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – ГЪРМЕН – ХАДЖИДИМОВО, МЯРКА 1-4.1 „ПОДКРЕПА ЗА ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“


Процедурата за подбор на проекти се реализира с финансовата подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Процедурата за подбор на проекти се обявява в съответствие със стратегията за Водено от общностите местно развитие, изпълнявана на територията на общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово и в изпълнение на Приоритет 1 „Устойчиво развитие на местната икономика“, специфична цел 1.1. „Стимулиране устойчивото развитие на земеделието на територията на общините на Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово“.

Цели на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата:                   

 • Повишаване конкурентоспособността на земеделските стопанства на територията на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово чрез:
 • въвеждане на нови технологии в производството;
 • модернизация на физическия капитал;
 • повишаване на производителността на труда в земеделските стопанства;
 • постигане съответствие с нововъведени стандарти на ЕС в областта.
 • Опазване на околната среда, вкл. чрез въвеждане на нови и енергоспестяващи технологии, инвестиции за намаляване на замърсяването от селското стопанство и внедряване на инсталации за ВЕИ;
 • Предоставяне на подкрепа за развитие на биологичното земеделие;
 • Насърчаване на сътрудничеството между земеделските стопани.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Допустими кандидати: 

 1. Земеделски стопани:

1.1. регистрирани съгласно чл.7, ал.1 от Закона за подпомагане на земеделските производители, с минимален стандартен производствен обем на земеделското им стопанство не по-малко от левовата равностойност на 6 000 евро.

1.2. ако са юридически лица, трябва да са:

а) получили за предходната или текущата финансова година приход от земеделски дейности или участие и подпомагане по схемата за единно плащане на площ, включително приход от получена публична финансова помощ, директно свързана с извършването на тези дейности, или приход от преработка на земеделска продукция или услуги, директно свързани със земеделски дейности, или получена публична финансова помощ.  Не се прилага за кандидати, създадени до 1 година преди датата на кандидатстване за проект в селски район, с инвестиции изцяло в сектори „Животновъдство“, „Плодове и зеленчуци“ или „Етеричномаслени и медицински култури“, включително с инвестиции, в обхвата на два или повече от тези сектори.

б) регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите, Закона за вероизповеданията или създадени по Закона за Селскостопанската академия.

 1. Признати групи производители и признати организации на производители на земеделски продукти или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители“ от ПРСР 2014-2020 г.
 2. За подпомагане само за проекти за колективни инвестиции могат да кандидатстват и юридически лица, регистрирани по Търговския закон и/или Закона за кооперациите, които включват най-малко 6 лица и са извън посочените в т.1 и т.2.

 

Допустими дейности:

По настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са допустими за финансиране следните дейности:

 1. Внедряване на нови продукти, процеси и технологии и обновяване на наличните производствени материални и/или нематериални активи; или
 2. Насърчаване на сътрудничеството с производителите и преработвателите на земеделски продукти; и/или
 3. Опазване на компонентите на околната среда, включително с намаляване на вредните емисии и отпадъци; или
 4. Повишаване на енергийната ефективност в земеделските стопанства; и/или
 5. Подобряване условията на труд, подобряване на хигиенните, ветеринарните, фитосанитарните, екологичните и други условия на производство; или
 6. Подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти; или
 7. Осигуряване на възможностите за производство на биологични земеделски продукти.

Финансова помощ се предоставя на:

 1. земеделски стопани за инвестиции в техните стопанства, пряко свързани с една или няколко от дейностите по първично селскостопанско производство и съхранение само на собствени земеделски продукти, както и подготовка на продукцията за продажба (Инвестициите трябва са свързани с производството на селскостопански продукти, включени в приложение I към Договора за функциониране на Европейския съюз или памук, с изключение на тютюн, риба и рибни продукти);
 2. признати групи или организации на производители за инвестиции, които са от полза на цялата група или организация на производители и са свързани с основната земеделска дейност по производство и/или съхранение на земеделски продукти, произведени от техните членове, както и с подготовка на продукцията за продажба.

 

Допустими разходи:

 

По настоящата процедура се допуска финансиране на разходи за материални и нематериални активи:

 1. РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ:
 2. Строителство или обновяване на сгради и на друга недвижима собственост, използвана за земеделското производство, включително такава, използвана за опазване компонентите на околната среда;
 3. Закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на земеделския производствен процес, включително за опазване компонентите на околната среда, получаване на топлинна и/или електроенергия, необходими за земеделските дейности на стопанството и подобряване на енергийната ефективност, съхранение и подготовка за продажба на земеделска продукция;
 4. Създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, включително трайни насаждения от десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед, други бързорастящи храсти и дървесни видове, използвани за производство на биоенергия;
 5. Разходи за достигане съответствие с нововъведените стандарти на ЕС, включително чрез финансов лизинг;
 6. Закупуване на: съоръжения, прикачен инвентар за пчеларство и съответно оборудване, необходимо за производството на мед и други пчелни продукти, както и за развъждането на пчели-майки, включително чрез финансов лизинг;
 7. Разходи за достигане на съответствие със съществуващи стандарти на ЕС – за млади земеделски стопани, получаващи финансова помощ по подмярка 6 от ПРСР;
 8. Закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи, предназначени за земеделските производствени дейности и/или за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения;
 9. Закупуване на сгради, помещения и друга недвижима собственост, необходими за изпълнение на проекта, предназначени за земеделските производствени дейности;
 10. Закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани земеделски транспортни средства, като например: камиони, цистерни за събиране на мляко, хладилни превозни средства за транспортиране на продукция, превозни средства за транспортиране на живи животни и птици.
 11. II. РАЗХОДИ ЗА НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ:
 12. Разходи за достигане на съответствие с международно признати стандарти, свързани с въвеждане на системи за управление на качеството в земеделските стопанства, въвеждане на добри производствени практики, подготовка за сертификация;
 13. Закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг;
 14. За ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;
 15. Разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на неговото изпълнение.

Период за прием:

 

Начало на прием: 28.01.2019 г.    Първи краен срок: 25.03.2019 година, 17:00 часа.

Начало на прием: 28.10.2019 г.   Втори краен срок : 16.12.2019 година, 17:00 часа.

 

Бюджет на приема:

 

606 307,00 лева.

 

Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за един проект:

 

Всеки кандидат може да кандидатства за безвъзмездна финансова помощ като изготвеният от него проект, трябва да се вмества в следните минимални и максимални граници:

 

РАЗМЕР НА ОБЩИТЕ ДОПУСТИМИТЕ РАЗХОДИ ЗА ПРОЕКТ:

Размер на стопанството (СПО) Минимален размер на общите допустими разходи за проект Максимален размер на общите допустими разходи за проект
За кандидати – земеделски стопани с размер на стопанството от 6 000 до 7 999 евро вкл. 9 779,00 лева

/5 000 евро/

 

48 895,00 лева

/25 000 евро/

 

За кандидати  – земеделски стопани с размер на стопанството 8 000 и над 8 000 евро 9 779,00 лева

/5 000 евро/

 

156 464,00 лева

/80 000 евро/

 

РАЗМЕР НА БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ПРОЕКТ:

Размер на стопанството (СПО) Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ
За кандидати – земеделски стопани с размер на стопанството от 6 000 до 7 999 евро вкл. 5 867,40 лева

(при интензитет на помощта – 60%)

 

39 116,00 лева

(при интензитет на помощта – 80%)

За кандидати  – земеделски стопани с размер на стопанството 8 000 и над 8 000 евро 4 889,50 лева

(при интензитет на помощта – 50%)

 

140 817,60 лева

(при интензитет на помощта – 90%)

 

Процент на съфинансиране на проекти по мярката към Стратегията за ВОМР:

 

Безвъзмездната финансова помощ е с интензитет от 50 % до 90 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи, в зависимост от кандидата и проекта. Същият се определя в съответствие с раздел 10. „Процент на съфинансиране“ от Условията за кандидатстване.

 

Критерии за избор на проекти и тяхната тежест:

Критерии Максимален брой точки
1. Подпомагане на чувствителни сектори в земеделското производство: проекти с инвестиции и дейности (над 50 % от допустимите инвестиционни разходи) в сектор „Плодове и зеленчуци“ и/или „Животновъдство“ и/или „Етеричномаслени и медицински култури“ (в един от секторите или комбинация или повече от един сектор) 15
2. Стопанството на кандидата е с размер от 6000 до 7 999 евро СПО 15
3. Проекти с инвестиции и дейности (над 50 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта) от стопанства за производство на биологични продукти и/или стопанства в преход към биологично производство на продукти 15
4. Подпомагане на проекти, осигуряващи допълнителна заетост в земеделските стопанства

С извършване на инвестицията кандидатът ще запази съществуващите (към края на предходната календарна година и ще създаде определен брой нови работни места или с извършване на инвестицията кандидатът ще  създаде определен брой нови работни места), както следва:

ü Проектът създава 5 и повече нови работни места в резултат на изпълнение на проектите дейности – 10 точки;

ü Проектът създава 4 нови работни места в резултат на изпълнение на проектите дейности – 8 точки;

ü Проектът създава 3 нови работни места в резултат на изпълнение на проектите дейности – 6 точки;

ü Проектът създава 2 нови работни места в резултат на изпълнение на проектите дейности – 4 точки;

ü Проектът създава 1 ново работно място в резултат на изпълнение на проектите дейности – 2 точки;

10
5. Подпомагане на проекти, представени от млади земеделски стопани (земеделски стопани до 40 години, одобрени за подпомагане по мерки 112 или 141 от ПРСР 2007 – 2013 и подмерки 6.1 и 6.3 от ПРСР 2014 – 2020 и не са получавали подкрепа по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“ и подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделските стопанства“ от ПРСР 2014 – 2020) 10
6. Подпомагане на проекти с инвестиции за повишаване на енергийната ефективност с минимум 5 % за земеделското стопанство 5
7. Иновативност на проекта – проектът е насочен към внедряването на нов за стопанството продукт/ техника /технология и/или въвеждането на нов за територията на МИГ продукт или услуга 5
8. Проектът включва инвестиции, свързани с опазване на околната среда (включително технологии, водещи до намаляване на емисиите) и/или постигане на стандартите на ЕС 5
9. Проекти от кандидати – тютюнопроизводители, регистрирани по Закона за подпомагане на земеделските производители, за проекти с инвестиции, които не са свързани с производство на тютюн 5
10. Собственикът и представляващият кандидата не са получавали подкрепа от ПРСР 2007 – 2013 и/или 2014 – 2020 г., независимо дали чрез кандидата или чрез друго юридическо лице, в което участват 5
11. Проекти на земеделски стопани жени 3
12. Подпомагане на проекти в необлагодетелствани райони с природни и други специфични ограничения 2
ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ 95

Техническата и финансова оценка на проектните предложения се извършва съгласно методика за оценка, включена в Условията за кандидатстване, в която детайлно е описан начина на прилагане на критериите за оценка и документите,  на базата,  на които се присъждат точки по съответния критерий.

Лице за контакт от МИГ Гоце Делчев Гърмен – Хаджидимово:

 

Тереза Вакареева, Изпълнителен директор на МИГ, тел. 0893 661 767.

 

Подробна информация и документите за кандидатстване са достъпни:

 

–       в ИСУН на интернет адрес https://eumis2020.government.bg

–       на електронната страница на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово на интернет адрес http://mig-gotsedelchev.com/

 –       в офиса на МИГ на адрес: гр. Гоце Делчев, ул. „Александър Стамболийски“ №1.

 

Начин на подаване на проектните предложения:

 

Проектните предложения по настоящата процедура се подават изцяло по електронен път в рамките на срока, определен в обявата и в процедурата за прием на проектни предложения, с използване на Квалифициран електронен подпис /КЕП/, като се използва Информационна система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България – ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg.

Видео представяне на мярката

 

 

коментара

Бизнес

3 фирми, обединени в консорциум ДЗЗД „Авон – Пирин 2018”, спечелиха апетитна обществена поръчка на Национален парк „Пирин”

Публикувано

на

3 фирми, обединени в консорциумДЗЗД „Авон – Пирин 2018”, спечелиха апетитна обществена поръчка на Национален парк „Пирин” за 3 349 823.85 лв. без ДДС. Срещу огромната сума те ще проектират и построят няколко пътища и туристическите пътеки в парка.

Участници в консорциума са регистрираната в Стопанския двор на гр. Банско „Авон -5” ООД с управител Георги Бенин, в чийто строителен актив има 9 спечелени обществени поръчки за 3 487 128,41 лв. и една действаща за 882 000 лв., срещу които фирмата подменя водопровода в центъра на Банско. Другата фирма е столичната „Аплан инженеринг” ООД, в която съдружници са Александър Кутин и Михаела Ангелова, а последният играч в сдружението е благоевградската „Стилстрой-М” на Михаил Камбитов и Даниела Джукова.

ДЗЗД „Авон – Пирин 2018” спечели отпуснатата от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. сума и за двете позиции в обшествената поръчка, след като още на първи етап от състезанието вторият участник бе отстранен. ДЗЗД „Скаптопара билд”, включващ столичната „Парсек груп” ЕООД и благоевградските „Престиж бизнес – 93” ООД и „Растер юг” ООД, не бе допусната до отваряне на офертите поради пропуски в техническата оферта, преценени от комисията като много сериозни – консорциумът пропуснал да опише конкретните функции и отговорности на двама експерти и на проектанта по част „Паркоустройство и благоустройство”.

С избора на ДЗЗД „Авон – Пирин 2018” парк „Пирин” продължава повече от успешната си серия за избор на изпълнители по обществени поръчки, които само от ноември 2018 г. до момента са 10 на брой.

В средата на март паркът даде на столичната фирма „Бим консултинг” ООД 255 000 лв. без ДДС за подпомагане работата на експертите, избрани от парка по друг проект за подобряване на природозащитното състояние на видове и типове природни местообитания. Седмица по-късно софийската „Респромкомплект” АД получи 139 939 лв. без ДДС за „доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и инструктаж и обучение на система за регистриране на изстрели в защитена зона Пирин“.

В процес на финализиране са още 7 обществени поръчки, които дирекцията на парка обяви през последните 6 месеца. По тях се търсят най-различни специалисти: за изготвяне на мобилно електронно приложение с информация за регламентираните маршрути в парка /140 000 лв. без ДДС/, доставка на 5 УТВ-та и 7 мотоциклета /384 596 лв./, за оценка за съответствие на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор по време на строителството на 2 туристически маршрута /162 000 лв./, oпределяне на основните видове насекомни вредители в парка /183 000 лв./, както и за изследване на хидробиологичното състояние на няколко езера в парка плюс ръчното скубане на водораслите в тях, за което дирекцията е предвидила 171 000 лв. без ДДС.

Общата стойност на последните поръчки на националния парк е над 6 млн. лв.

ВАНЯ СИМЕОНОВА

struma.bg

коментара

Продължете с четенето

Бизнес

Ще има достатъчно българско агнешко на родната трапеза по Великденските празници

Публикувано

на

Въпросът е доколко търговците ще се възползват от разни недобросъвестни практики, за да заблуждават потребителите.

Коментарът идва директно от председателят на Националната овцевъдна и козевъзна асоциация, който увери, че както всяка година родното месо ще бъде достатъчно и ще стигне до масата на българина, а промяна в цената спрямо миналата година няма да има.

За да няма опити за заблуждение от страна на търговците тази година на българското месо ще се слага син печат за разпознаване от потребителите, а месото, което е внос, ще бъде с червена маркировка, пишат от БНР.

Освен това, на щанда, където се продава агнешкото месо, задължително ще трябва да има табела с ясно упомената страна на произход, отглеждане и клане, подчертават още от Националната овцевъдна и козевъдна асоциация.

Въпреки това се очаква недобросъвестни и заблуждаващи практики отново да има.

„В някои от веригите ще влизат много агнета с червен цвят. Това са животни, които влизат от Македония, и това са всички животни, които са върнати от гърците като брак“, посочи Симеон Караколев.

E79 News

коментара

Продължете с четенето
Loading...
loading...

Магазин за бои и мазилки JUB

Facebook

КАЛЕНДАР

април 2019
П В С Ч П С Н
« мар.    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

ПОПУЛЯРНИ