Свържете се с нас

Бизнес

Стартира процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.025 МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово, мярка 1-4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“

Публикувано

на

 

ДНЕС 28.01.2019 ГОДИНА  СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – ГЪРМЕН – ХАДЖИДИМОВО“ С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИТЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОДХОДА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ ОБЯВИ ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG06RDNP001-19.025 МИГ – ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – ГЪРМЕН – ХАДЖИДИМОВО, МЯРКА 1-4.1 „ПОДКРЕПА ЗА ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“


Процедурата за подбор на проекти се реализира с финансовата подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Процедурата за подбор на проекти се обявява в съответствие със стратегията за Водено от общностите местно развитие, изпълнявана на територията на общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово и в изпълнение на Приоритет 1 „Устойчиво развитие на местната икономика“, специфична цел 1.1. „Стимулиране устойчивото развитие на земеделието на територията на общините на Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово“.

Цели на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата:                   

 • Повишаване конкурентоспособността на земеделските стопанства на територията на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово чрез:
 • въвеждане на нови технологии в производството;
 • модернизация на физическия капитал;
 • повишаване на производителността на труда в земеделските стопанства;
 • постигане съответствие с нововъведени стандарти на ЕС в областта.
 • Опазване на околната среда, вкл. чрез въвеждане на нови и енергоспестяващи технологии, инвестиции за намаляване на замърсяването от селското стопанство и внедряване на инсталации за ВЕИ;
 • Предоставяне на подкрепа за развитие на биологичното земеделие;
 • Насърчаване на сътрудничеството между земеделските стопани.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Допустими кандидати: 

 1. Земеделски стопани:

1.1. регистрирани съгласно чл.7, ал.1 от Закона за подпомагане на земеделските производители, с минимален стандартен производствен обем на земеделското им стопанство не по-малко от левовата равностойност на 6 000 евро.

1.2. ако са юридически лица, трябва да са:

а) получили за предходната или текущата финансова година приход от земеделски дейности или участие и подпомагане по схемата за единно плащане на площ, включително приход от получена публична финансова помощ, директно свързана с извършването на тези дейности, или приход от преработка на земеделска продукция или услуги, директно свързани със земеделски дейности, или получена публична финансова помощ.  Не се прилага за кандидати, създадени до 1 година преди датата на кандидатстване за проект в селски район, с инвестиции изцяло в сектори „Животновъдство“, „Плодове и зеленчуци“ или „Етеричномаслени и медицински култури“, включително с инвестиции, в обхвата на два или повече от тези сектори.

б) регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите, Закона за вероизповеданията или създадени по Закона за Селскостопанската академия.

 1. Признати групи производители и признати организации на производители на земеделски продукти или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители“ от ПРСР 2014-2020 г.
 2. За подпомагане само за проекти за колективни инвестиции могат да кандидатстват и юридически лица, регистрирани по Търговския закон и/или Закона за кооперациите, които включват най-малко 6 лица и са извън посочените в т.1 и т.2.

 

Допустими дейности:

По настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са допустими за финансиране следните дейности:

 1. Внедряване на нови продукти, процеси и технологии и обновяване на наличните производствени материални и/или нематериални активи; или
 2. Насърчаване на сътрудничеството с производителите и преработвателите на земеделски продукти; и/или
 3. Опазване на компонентите на околната среда, включително с намаляване на вредните емисии и отпадъци; или
 4. Повишаване на енергийната ефективност в земеделските стопанства; и/или
 5. Подобряване условията на труд, подобряване на хигиенните, ветеринарните, фитосанитарните, екологичните и други условия на производство; или
 6. Подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти; или
 7. Осигуряване на възможностите за производство на биологични земеделски продукти.

Финансова помощ се предоставя на:

 1. земеделски стопани за инвестиции в техните стопанства, пряко свързани с една или няколко от дейностите по първично селскостопанско производство и съхранение само на собствени земеделски продукти, както и подготовка на продукцията за продажба (Инвестициите трябва са свързани с производството на селскостопански продукти, включени в приложение I към Договора за функциониране на Европейския съюз или памук, с изключение на тютюн, риба и рибни продукти);
 2. признати групи или организации на производители за инвестиции, които са от полза на цялата група или организация на производители и са свързани с основната земеделска дейност по производство и/или съхранение на земеделски продукти, произведени от техните членове, както и с подготовка на продукцията за продажба.

 

Допустими разходи:

 

По настоящата процедура се допуска финансиране на разходи за материални и нематериални активи:

 1. РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ:
 2. Строителство или обновяване на сгради и на друга недвижима собственост, използвана за земеделското производство, включително такава, използвана за опазване компонентите на околната среда;
 3. Закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на земеделския производствен процес, включително за опазване компонентите на околната среда, получаване на топлинна и/или електроенергия, необходими за земеделските дейности на стопанството и подобряване на енергийната ефективност, съхранение и подготовка за продажба на земеделска продукция;
 4. Създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, включително трайни насаждения от десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед, други бързорастящи храсти и дървесни видове, използвани за производство на биоенергия;
 5. Разходи за достигане съответствие с нововъведените стандарти на ЕС, включително чрез финансов лизинг;
 6. Закупуване на: съоръжения, прикачен инвентар за пчеларство и съответно оборудване, необходимо за производството на мед и други пчелни продукти, както и за развъждането на пчели-майки, включително чрез финансов лизинг;
 7. Разходи за достигане на съответствие със съществуващи стандарти на ЕС – за млади земеделски стопани, получаващи финансова помощ по подмярка 6 от ПРСР;
 8. Закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи, предназначени за земеделските производствени дейности и/или за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения;
 9. Закупуване на сгради, помещения и друга недвижима собственост, необходими за изпълнение на проекта, предназначени за земеделските производствени дейности;
 10. Закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани земеделски транспортни средства, като например: камиони, цистерни за събиране на мляко, хладилни превозни средства за транспортиране на продукция, превозни средства за транспортиране на живи животни и птици.
 11. II. РАЗХОДИ ЗА НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ:
 12. Разходи за достигане на съответствие с международно признати стандарти, свързани с въвеждане на системи за управление на качеството в земеделските стопанства, въвеждане на добри производствени практики, подготовка за сертификация;
 13. Закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг;
 14. За ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;
 15. Разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на неговото изпълнение.

Период за прием:

 

Начало на прием: 28.01.2019 г.    Първи краен срок: 25.03.2019 година, 17:00 часа.

Начало на прием: 28.10.2019 г.   Втори краен срок : 16.12.2019 година, 17:00 часа.

 

Бюджет на приема:

 

606 307,00 лева.

 

Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за един проект:

 

Всеки кандидат може да кандидатства за безвъзмездна финансова помощ като изготвеният от него проект, трябва да се вмества в следните минимални и максимални граници:

 

РАЗМЕР НА ОБЩИТЕ ДОПУСТИМИТЕ РАЗХОДИ ЗА ПРОЕКТ:

Размер на стопанството (СПО) Минимален размер на общите допустими разходи за проект Максимален размер на общите допустими разходи за проект
За кандидати – земеделски стопани с размер на стопанството от 6 000 до 7 999 евро вкл. 9 779,00 лева

/5 000 евро/

 

48 895,00 лева

/25 000 евро/

 

За кандидати  – земеделски стопани с размер на стопанството 8 000 и над 8 000 евро 9 779,00 лева

/5 000 евро/

 

156 464,00 лева

/80 000 евро/

 

РАЗМЕР НА БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ПРОЕКТ:

Размер на стопанството (СПО) Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ
За кандидати – земеделски стопани с размер на стопанството от 6 000 до 7 999 евро вкл. 5 867,40 лева

(при интензитет на помощта – 60%)

 

39 116,00 лева

(при интензитет на помощта – 80%)

За кандидати  – земеделски стопани с размер на стопанството 8 000 и над 8 000 евро 4 889,50 лева

(при интензитет на помощта – 50%)

 

140 817,60 лева

(при интензитет на помощта – 90%)

 

Процент на съфинансиране на проекти по мярката към Стратегията за ВОМР:

 

Безвъзмездната финансова помощ е с интензитет от 50 % до 90 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи, в зависимост от кандидата и проекта. Същият се определя в съответствие с раздел 10. „Процент на съфинансиране“ от Условията за кандидатстване.

 

Критерии за избор на проекти и тяхната тежест:

Критерии Максимален брой точки
1. Подпомагане на чувствителни сектори в земеделското производство: проекти с инвестиции и дейности (над 50 % от допустимите инвестиционни разходи) в сектор „Плодове и зеленчуци“ и/или „Животновъдство“ и/или „Етеричномаслени и медицински култури“ (в един от секторите или комбинация или повече от един сектор) 15
2. Стопанството на кандидата е с размер от 6000 до 7 999 евро СПО 15
3. Проекти с инвестиции и дейности (над 50 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта) от стопанства за производство на биологични продукти и/или стопанства в преход към биологично производство на продукти 15
4. Подпомагане на проекти, осигуряващи допълнителна заетост в земеделските стопанства

С извършване на инвестицията кандидатът ще запази съществуващите (към края на предходната календарна година и ще създаде определен брой нови работни места или с извършване на инвестицията кандидатът ще  създаде определен брой нови работни места), както следва:

ü Проектът създава 5 и повече нови работни места в резултат на изпълнение на проектите дейности – 10 точки;

ü Проектът създава 4 нови работни места в резултат на изпълнение на проектите дейности – 8 точки;

ü Проектът създава 3 нови работни места в резултат на изпълнение на проектите дейности – 6 точки;

ü Проектът създава 2 нови работни места в резултат на изпълнение на проектите дейности – 4 точки;

ü Проектът създава 1 ново работно място в резултат на изпълнение на проектите дейности – 2 точки;

10
5. Подпомагане на проекти, представени от млади земеделски стопани (земеделски стопани до 40 години, одобрени за подпомагане по мерки 112 или 141 от ПРСР 2007 – 2013 и подмерки 6.1 и 6.3 от ПРСР 2014 – 2020 и не са получавали подкрепа по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“ и подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделските стопанства“ от ПРСР 2014 – 2020) 10
6. Подпомагане на проекти с инвестиции за повишаване на енергийната ефективност с минимум 5 % за земеделското стопанство 5
7. Иновативност на проекта – проектът е насочен към внедряването на нов за стопанството продукт/ техника /технология и/или въвеждането на нов за територията на МИГ продукт или услуга 5
8. Проектът включва инвестиции, свързани с опазване на околната среда (включително технологии, водещи до намаляване на емисиите) и/или постигане на стандартите на ЕС 5
9. Проекти от кандидати – тютюнопроизводители, регистрирани по Закона за подпомагане на земеделските производители, за проекти с инвестиции, които не са свързани с производство на тютюн 5
10. Собственикът и представляващият кандидата не са получавали подкрепа от ПРСР 2007 – 2013 и/или 2014 – 2020 г., независимо дали чрез кандидата или чрез друго юридическо лице, в което участват 5
11. Проекти на земеделски стопани жени 3
12. Подпомагане на проекти в необлагодетелствани райони с природни и други специфични ограничения 2
ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ 95

Техническата и финансова оценка на проектните предложения се извършва съгласно методика за оценка, включена в Условията за кандидатстване, в която детайлно е описан начина на прилагане на критериите за оценка и документите,  на базата,  на които се присъждат точки по съответния критерий.

Лице за контакт от МИГ Гоце Делчев Гърмен – Хаджидимово:

 

Тереза Вакареева, Изпълнителен директор на МИГ, тел. 0893 661 767.

 

Подробна информация и документите за кандидатстване са достъпни:

 

–       в ИСУН на интернет адрес https://eumis2020.government.bg

–       на електронната страница на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово на интернет адрес http://mig-gotsedelchev.com/

 –       в офиса на МИГ на адрес: гр. Гоце Делчев, ул. „Александър Стамболийски“ №1.

 

Начин на подаване на проектните предложения:

 

Проектните предложения по настоящата процедура се подават изцяло по електронен път в рамките на срока, определен в обявата и в процедурата за прием на проектни предложения, с използване на Квалифициран електронен подпис /КЕП/, като се използва Информационна система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България – ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg.

Видео представяне на мярката

 

 

коментара

Реклама
loading...

Бизнес

И тази година винарските изби в Санданско-Мелнишки район отвориха врати за посетители

Публикувано

на

Идеята е повече потребители да опитат български вина и да станат потребители, поясниха от бранша. Събитието започна с ритуално зарязване на лозовите масиви, които в региона наброяват хиляди декари.

С цел атрактивност за гостите винарските изби предложиха 10% отстъпка от цената на всички вина. Някои от предприемачите бяха организирали и безплатна дегустация, както и обхождане на избата и лозята. С цел докосване до хилядолетния поминък на хората от Югозапада събитието премина под звуците на кавала на популярният музикант Теодосий Спасов.

pirinsko.com

коментара

Продължете с четенето

Бизнес

След 10 години отново купуват имоти в курорта Паничище

Публикувано

на

Два общински имота се продали в курорта Паничище, след като последните 10 години не е имало нито една сделка за парцели там, каза кметът на Сапарева баня Калин Гелев. Общината е обявила още два имота в Паничище, към които вече има интерес. Цената на имотите в Паничище, определяни от лицензиран оценител, са между 80 и 100 лева за квадратен метър, като общинският съвт решава конкретно за всеки парцел. Като съветниците могат само да вдигат цената. Парцелите са маломерни – 1 до 3-5 декара. Към обявените два имота интерес проявява дори дружетво от Несебър.

Подновеният интерес към имотите в Паничище кметът Калин Гелев обяснява с отминалата вече финансова криза. И с далновидна „политика“ от страна на сегашната управа на общината. Таксата смет за незастроените имоти е паднала три пъти. Така – ако до началото на сегашния мандат за един декар парцел в Паначище, без да бъде застрояван, се плащало 7-8 хил. лева такса смет, то сега тя е паднала на около 2 хил. лева. И това се приема положително от потенциалните купувачи.

коментара

Продължете с четенето
Loading...
loading...

Магазин за бои и мазилки JUB

Facebook

КАЛЕНДАР

февруари 2019
П В С Ч П С Н
« ян.    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  

ПОПУЛЯРНИ