Свържете се с нас

Интервюта

Председателят на ПП ГЕРБ – ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, НИКОЛА ДЖИНГАРОВ в първото си интервю откакто зае поста

Публикувано

на

Роден в град Гоце Делчев на 23 април 1979 година. Учил в родния град до за­вършване на средното си образование. Ви­сшето си образование завършва в Благоевград специалности, „Физиче­ско възпитание и спорт“ и „Образователен менидж­мънт“. С дългогодишен стаж в образователната система, настоящем ди­ректор на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ село Брезница. Член на ПП ГЕРБ от само­то основаване, настоящем общински председател на партията в град Гоце Дел­чев. Топ Преса ви среща с Никола Джингаров, новият ръководител на управля­ващата партия в града и региона.

– Господин Джингаров, вече близо два месеца Вие сте начело на партия ГЕРБ в град Гоце Делчев. Това е първото Ви интервю в ме­дийното пространство, за­това Ви моля да споделите всичко около избирането Ви, какво заварихте като струк­тура и наследство, отчет за работата дотук и, разбира се, погледът Ви за бъдеще­то на партията в града, като неин ръково­дител?

– Използвам случая първо да благодаря на всички мои съпартийци, чието доверие получих и на ръководство­то на ПП ГЕРБ за гласувано­то ми доверие. Разбира се прекалено рано е за да се даде какъвто и да е отчет, имайки предвид крат­кият срок от който съм из­бран на този пост. Работя ежедневно, запознавам се с текущи проблеми, с членовете на общинското ръководство се запозна­ваме със структурата, ана­лизираме и подреждаме приоритетите за бъдещата работа. Няма смисъл да ко­ментирам „наследство“ и „състояние“ на структурата, защото вярвам че с нова концепция и нови идеи тряб­ва да гледаме напред. Нова къща се гради от основи, а не като ремонтираме стара.

– 2019 година се очаква да бъде напрегната полити­ческа година, а причината за това са предстоящите евро­пейски и след това избори за местна власт? Може да се каже, че поемате юзди­те на ГЕРБ – Гоце Делчев, в труден момент…

– Какво ще рече труден момент? Смея да кажа че ра­ботата в политиката е труд­на изцяло, защото живеем в динамично време, време на бързи промени, на неочак­вани предизвикателства а това налага ежедневен труд, бързи решения и носене на отговорност а изборите са реална оценка за свършено­то от един политически екип. Разбира се основната ни цел на ППГЕРБ – Гоце Делчев е именно максимално висока­та оценка от избирателите на задаващите се два вота.

– Все пак сме в начало­то на новата година. Моля, споделете по-подробно, как ще работи новото ръковод­ство! Хората очакват от Вас, както казахте, „бързи решения“ и правилни политики…

– Първият и ос­новен приоритет на мен като партиен ръководител от сега заявявам че ще бъде индивидуалната ра­бота с хората. Ще се боря за доверието им от човек на човек, от проблем на проблем… Ето тук е мястото да споделя че това спо­ред мен е правилна­та концепция за работа на един политик. Категорично отхвърлям масовите меро­приятия и форуми, на които липсва диалогът и се говори общо…Време е да погледнем в очите всеки, който има нужда от нашата подкрепа. Правенето на политика е взаимна дейност между нас политиците и избирателите. На следващото място е по­следователността, а партия ГЕРБ е пример за следване на последователна полити­ка.

– Споменахте че „отхвър­ляте масовите меропри­ятия“, какво точно имате предвид?

– Имам предвид че най-лесно е да се говори общо пред голяма аудито­рия. Не че това е ненужно. Но според мен времето из­исква нов подход към об­ществеността, а именно за­дълбочаване в ежедневните изисквания на избиратели­те. По задълбочено вниква­не в проблемите на хората. Много по полезен бих се чувствал ако за един месец проведа десетки индивиду­ални срещи с хора, отколко­то например да организи­рам тържество, на която да се демон­стрира показност без ясни резултати. Това имам предвид. И тук е мястото да съобщя, че партия ГЕРБ ще организира ежеседмични при­емни, за които пред­варително ще уведо­мяваме хората през средствата за масо­ва информация.

– Няма как да не ви попитам. Вие сте общински ръково­дител, но партий­ното управление се състои от единаде­сет човека, това са общински секретар и членове на ръко­водството. Имате ли притеснения, за това как ще работите с тях и ще гледате ли в една посока?

– Едно се дока­за през годините. Въпреки разногла­сията и различните гледни точки, които сформират ос­новните демократични цен­ности, партия ГЕРБ винаги е била силен и сплотен екип. Пример за това са члено­вете на националното ни ръководство. В лицето на нашите партийни ръково­дители господин Борисов и господин Цветанов имаме ярък пример за това как се обединяват хиляди хора в една кауза. Защото за мен ПП ГЕРБ е кауза. Кау­за за справедливост, за прозрачно демо­кратично управление, както партийно така и държавно… Фактите говорят. В качеството си на партиен пред­седател и на преми­ер господин Борисов е признат световен държавник. Авторите­тът му в Европа а и не по света е безупречен. В дните на евро пред­седателството, стра­ната ни и кабинетът бяха уважени лично от целия европейски политически елит. Не от заместници или упълномощени де­легати а лично. Това говори само едно. Това управление е пример за държавна стабилност и полити­ческо развитие. Тук е мястото да споме­на че както аз така и всички членове на партийното ръковод­ство в Гоце Делчев сме на­ясно каква отговорност сме поели пред партията и пред избирателите.

– Споменахте политиче­ската отговорност. Логично е да ви попитам, постът кой­то заемате, е идеален трам­плин за скок в други власто­ви постове. Има примери как лидери на партийни ор­ганизации атакуваха кмет­ски кресла а някои станаха народни представители? Имате ли амбиции за такива постове?

– В началото на този разго­вор аз ви заявих за „новата концепция“ с която смятам да управлявам партийната структура в град Гоце Дел­чев. Ето тук е момента да де­монстрирам пример за това. Нямам никакви амбиции да използвам поста на общин­ски ръководител, за да ата­кувам кметски кресла или депутатски мандати. При утвърждаването ми като партиен лидер, това беше основната ми теза в беседа­та ми с господин Цветанов. Заявих, че партийният ръ­ководител трябва да бъде концентриран в основната си работа, а не да използва поста за правене на полити­ческа кариера. Заявявам го отговорно.

– Произве­дохте новина. Това никога досега не се е случвало, партиен ли­дер публично да се откаже от бъдещи постове и по­литическа ка­риера…

– За да бъде ефек­тивен един ръководител, той трябва да даде макси­мум от себе си в работата. В манията си да е навсякъ­де, естествено е човек да до­пуска грешки. Може би на това се дължи и някои слабо­сти в структурата случили са се в годините. Тази сла­бости днес трябва да бъдат поука за нас и не трябва да се забравят.

– В такъв случай, да Ви попитам, как и по ка­къв подбор ще се опреде­лят бъдещите кандидати за местна власт и номинации­те за предста­вители в евро парламента от ПП ГЕРБ – Гоце Делчев ?

– Основния залог на пар­тия ГЕРБ – Гоце Делчев е можещия човек. Неопет­нената лич­ност, човек доказал се че резултатно работи в пол­за на другите, доказан про­фесионалисти и уважаван от съгражданите си. Не на по­следно място, ще залагаме на хора изповядващи основ­ните принципи и правила записани в устава на партия ГЕРБ. На нашата подкрепа могат да разчитат хора, за които европейските ценнос­ти за идеал, опита също е много важен и разбира се всичко това подкрепено от членовете на партията след допитвания. Декларирам, че при всяка номинация ус­тавът на партията ще бъде спазван до последната бук­ва. При номинациите не оч­аквайте компромиси. Също така мнението на избирате­лите били не не и членове на ГЕРБ също ще дава тежест. Добре дошли са и граждан­ските инициативи, ако зад тях стоят добри идеи и мо­рални ценности.

– Как виждате работата ви с опозицията в района? Партия ГЕРБ няма мнозин­ство в местния парламент, общината се управлява от други партии. Ситуацията ви определя да сте опозиция. Какво да очакваме от вас?

– Да, ние сме опозиция, но не сляпа опозиция… Всяко едно решение, в чието взе­мане участваме, винаги е в полза на хората. В местната на политика основната цел е развитието на града ни и ре­гиона. В този смисъл смятам че не личното, а обществено­то е важно. Ще залагаме на диалога, градивни дебати, ще алармираме при съмне­ния за всяка нередност.

Веселин Стаменов

Вестник “ Топ Преса “

коментара

Интервюта

Първо в Топ Преса! Генерал от Тешово командва втора Тунджанска механизирана бригада в Стара Загора!

Публикувано

на

„Генерал от с. Тешово командва 2-ра Тунджанска механизирана бригада в гр. Стара Загора”.

Бригаден генерал Стоян Шопов встъпи на 15 август, в длъжност „Командир на 2-ра механизирана бригада”. Той прие длъжността от досегашния командир бригаден генерал Костадин Кузмов. На тържествения ритуал, който се проведе в района на Тунджанската механизирана бригада в гр. Стара Загора, присъстваха командирът на Сухопътните войски генерал-майор Михаил Попов, началникът на щаба на Сухопътните войски бригаден генерал Николай Караиванов, както и офицери и цивилни служители от командването на Сухопътните войски.
Генерал-майор Михаил Попов поздрави новия командир на бригадата и му пожела бъдещи успехи на командирското поприще.
Бригаден генерал Стоян Шопов благодари за оказаното доверие и за подкрепата на досегашния си командир, за споделения опит по време на службата и за здраво поставените основи, върху които военнослужещите от бригадата да стъпят и да продължат да надграждат. Той заяви, че личният състав притежава потенциал и способности за успешно справяне с предизвикателствата и изрази увереност, че „бригадата ще пребъде като елитно формирование от състава на Сухопътните войски“.

Церемонията завърши с преминаване в тържествен марш на формированията от бригадата и официално подписване и утвърждаване на Акта за сдаване и приемане на длъжността „Командир на 2-ра механизирана бригада”.

Бригаден генерал Стоян Шопов е роден през 1970 г. в с. Тешово, Благоевградска област, където завършва основното си образование. След завършване на средното си образование в Техникум по електротехника в град Гоце Делчев е приет в Техническия университет в София през 1988 г., но по тогавашните закони е трябвало да отбие войнишката си служба преди да поеме по студентския път. 

ОТКРОВЕНО И СУПЕР ИНТЕРЕСНО ИНТЕРВЮ С БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ СТОЯН ШОПОВ ОЧАКВАЙТЕ ТОЗИ ПЕТЪК СПЕЦИАЛНО ЗА ВЕСТНИК ТОП ПРЕСА – ЮГОЗАПАДНИЯТ ТАБЛОИД! 

коментара

Продължете с четенето

ГЕРБ

Общинският съветник от ГЕРБ – Благоевград, Красимир Роячки: Камбитов е първият кмет, който си е от града. Това веднага си пролича, защото нещата видимо се получават!

Публикувано

на

Следващия мандат продължаваме с подобренията!

Срещаме се с Красимир Роячки във връзка с подлеза, който ще се изгражда в квартал Грамада. Вие сте от този квартал. Хората Ви уважават там, радчитат на вас. Правите каквото можете за грамаждани. На последната сесия на Общински съвет бяхте доста изнервен изнервен…

– Разбира се. Как може да се говорят такива глупости от трибуната на Общински съвет.

Във видеото, вие завършихте с това, че хората чакат този подлез от 40 години.

– Да. Действително хората го чакат от много време. Имахме дълги забавяния в проектите, но сега всичко е наред. Имаме разписано от пожарната становище, така че започваме изграждането от октомври. Явно човекът, който присъстваше в залата и казваше, че подлеза не е полезен и не трябва да го има, има складова база в региона и иска да минават камионите му през квартала. Това е жилищен квартал, не е промишлена зона. Камионите ще минават само през ул. „Св. Климент Охридски“, която е с удебелен слой асфалт. Умишлено при изграждането и сложихме по-голям слой асфалт. Там е подходящо за камиони. Останалата част от квартала не е пригодена за тежкотоварни камиони. Когато се направи подлеза, движението на тежкотоварни камиони в квартала, където е пълно с деца, ще бъде забранено. Те ще минават само през ул. „Климент Охридски“ до Топливо или Пиринснаб. Това ще е разрешеното трасе за преминаване. Идваха хора и обявиха мотиви, че пожарната не могла да мине от там. Пожарната когато има прелез не минава по принцип. Има риск да я хване бариерата. Това не е кръстовище, през което може да пусне алармата и да продължи. Пожарната и сега заобикаля когато има инцидент. Сега ще стане по-удобно, защото малката кола ще може да минава директно и ще може по-бързо да стига до нуждаещи се при евентуален инцидент.

Тоест за пореден път се натъкваме на хора подстрекавани от опозицията и се изказват неподготвени.

– Абсолютно. Аз слушах много внимателно този човек който говореше против и все едно слушах думите на Злата Ризова да излизат от неговата уста. Нашата колежка, която е против целият свят не само против подлеза. Тя самата е гласувала два пъти за този прелез. Как сега от един път преди изборите започна да е против прелеза. Как така питам аз? На нея налага ли и се сутрин бързайки за работа да чака бариерата на прелеза? Има един израз сред грамаждани: „Половината живот ни мина на тази бариера“. Така че мисля, че това е сериозен проблем за хората. Особено за работещите хора, които бързат. Това чакане на бариерата е изнервящо. С изграждането на подлеза ще стане и по-безопасно преминаването на пешеходците не само на превозните средства. Инцидентите надявам се ще са по-малко. Мисля че проекта е хубав….

Цялото интервю четете в печатното издание на Топ Преса

Методи Байрактарски зам.-председател на редакционния съвет на Топ Преса

коментара

Продължете с четенето
Loading...

Магазин за бои и мазилки JUB

Facebook

КАЛЕНДАР

август 2019
П В С Ч П С Н
« юли    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

ПОПУЛЯРНИ