Свържете се с нас

Интервюта

Председателят на ПП ГЕРБ – ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, НИКОЛА ДЖИНГАРОВ в първото си интервю откакто зае поста

Публикувано

на

Роден в град Гоце Делчев на 23 април 1979 година. Учил в родния град до за­вършване на средното си образование. Ви­сшето си образование завършва в Благоевград специалности, „Физиче­ско възпитание и спорт“ и „Образователен менидж­мънт“. С дългогодишен стаж в образователната система, настоящем ди­ректор на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ село Брезница. Член на ПП ГЕРБ от само­то основаване, настоящем общински председател на партията в град Гоце Дел­чев. Топ Преса ви среща с Никола Джингаров, новият ръководител на управля­ващата партия в града и региона.

– Господин Джингаров, вече близо два месеца Вие сте начело на партия ГЕРБ в град Гоце Делчев. Това е първото Ви интервю в ме­дийното пространство, за­това Ви моля да споделите всичко около избирането Ви, какво заварихте като струк­тура и наследство, отчет за работата дотук и, разбира се, погледът Ви за бъдеще­то на партията в града, като неин ръково­дител?

– Използвам случая първо да благодаря на всички мои съпартийци, чието доверие получих и на ръководство­то на ПП ГЕРБ за гласувано­то ми доверие. Разбира се прекалено рано е за да се даде какъвто и да е отчет, имайки предвид крат­кият срок от който съм из­бран на този пост. Работя ежедневно, запознавам се с текущи проблеми, с членовете на общинското ръководство се запозна­ваме със структурата, ана­лизираме и подреждаме приоритетите за бъдещата работа. Няма смисъл да ко­ментирам „наследство“ и „състояние“ на структурата, защото вярвам че с нова концепция и нови идеи тряб­ва да гледаме напред. Нова къща се гради от основи, а не като ремонтираме стара.

– 2019 година се очаква да бъде напрегната полити­ческа година, а причината за това са предстоящите евро­пейски и след това избори за местна власт? Може да се каже, че поемате юзди­те на ГЕРБ – Гоце Делчев, в труден момент…

– Какво ще рече труден момент? Смея да кажа че ра­ботата в политиката е труд­на изцяло, защото живеем в динамично време, време на бързи промени, на неочак­вани предизвикателства а това налага ежедневен труд, бързи решения и носене на отговорност а изборите са реална оценка за свършено­то от един политически екип. Разбира се основната ни цел на ППГЕРБ – Гоце Делчев е именно максимално висока­та оценка от избирателите на задаващите се два вота.

– Все пак сме в начало­то на новата година. Моля, споделете по-подробно, как ще работи новото ръковод­ство! Хората очакват от Вас, както казахте, „бързи решения“ и правилни политики…

– Първият и ос­новен приоритет на мен като партиен ръководител от сега заявявам че ще бъде индивидуалната ра­бота с хората. Ще се боря за доверието им от човек на човек, от проблем на проблем… Ето тук е мястото да споделя че това спо­ред мен е правилна­та концепция за работа на един политик. Категорично отхвърлям масовите меро­приятия и форуми, на които липсва диалогът и се говори общо…Време е да погледнем в очите всеки, който има нужда от нашата подкрепа. Правенето на политика е взаимна дейност между нас политиците и избирателите. На следващото място е по­следователността, а партия ГЕРБ е пример за следване на последователна полити­ка.

– Споменахте че „отхвър­ляте масовите меропри­ятия“, какво точно имате предвид?

– Имам предвид че най-лесно е да се говори общо пред голяма аудито­рия. Не че това е ненужно. Но според мен времето из­исква нов подход към об­ществеността, а именно за­дълбочаване в ежедневните изисквания на избиратели­те. По задълбочено вниква­не в проблемите на хората. Много по полезен бих се чувствал ако за един месец проведа десетки индивиду­ални срещи с хора, отколко­то например да организи­рам тържество, на която да се демон­стрира показност без ясни резултати. Това имам предвид. И тук е мястото да съобщя, че партия ГЕРБ ще организира ежеседмични при­емни, за които пред­варително ще уведо­мяваме хората през средствата за масо­ва информация.

– Няма как да не ви попитам. Вие сте общински ръково­дител, но партий­ното управление се състои от единаде­сет човека, това са общински секретар и членове на ръко­водството. Имате ли притеснения, за това как ще работите с тях и ще гледате ли в една посока?

– Едно се дока­за през годините. Въпреки разногла­сията и различните гледни точки, които сформират ос­новните демократични цен­ности, партия ГЕРБ винаги е била силен и сплотен екип. Пример за това са члено­вете на националното ни ръководство. В лицето на нашите партийни ръково­дители господин Борисов и господин Цветанов имаме ярък пример за това как се обединяват хиляди хора в една кауза. Защото за мен ПП ГЕРБ е кауза. Кау­за за справедливост, за прозрачно демо­кратично управление, както партийно така и държавно… Фактите говорят. В качеството си на партиен пред­седател и на преми­ер господин Борисов е признат световен държавник. Авторите­тът му в Европа а и не по света е безупречен. В дните на евро пред­седателството, стра­ната ни и кабинетът бяха уважени лично от целия европейски политически елит. Не от заместници или упълномощени де­легати а лично. Това говори само едно. Това управление е пример за държавна стабилност и полити­ческо развитие. Тук е мястото да споме­на че както аз така и всички членове на партийното ръковод­ство в Гоце Делчев сме на­ясно каква отговорност сме поели пред партията и пред избирателите.

– Споменахте политиче­ската отговорност. Логично е да ви попитам, постът кой­то заемате, е идеален трам­плин за скок в други власто­ви постове. Има примери как лидери на партийни ор­ганизации атакуваха кмет­ски кресла а някои станаха народни представители? Имате ли амбиции за такива постове?

– В началото на този разго­вор аз ви заявих за „новата концепция“ с която смятам да управлявам партийната структура в град Гоце Дел­чев. Ето тук е момента да де­монстрирам пример за това. Нямам никакви амбиции да използвам поста на общин­ски ръководител, за да ата­кувам кметски кресла или депутатски мандати. При утвърждаването ми като партиен лидер, това беше основната ми теза в беседа­та ми с господин Цветанов. Заявих, че партийният ръ­ководител трябва да бъде концентриран в основната си работа, а не да използва поста за правене на полити­ческа кариера. Заявявам го отговорно.

– Произве­дохте новина. Това никога досега не се е случвало, партиен ли­дер публично да се откаже от бъдещи постове и по­литическа ка­риера…

– За да бъде ефек­тивен един ръководител, той трябва да даде макси­мум от себе си в работата. В манията си да е навсякъ­де, естествено е човек да до­пуска грешки. Може би на това се дължи и някои слабо­сти в структурата случили са се в годините. Тази сла­бости днес трябва да бъдат поука за нас и не трябва да се забравят.

– В такъв случай, да Ви попитам, как и по ка­къв подбор ще се опреде­лят бъдещите кандидати за местна власт и номинации­те за предста­вители в евро парламента от ПП ГЕРБ – Гоце Делчев ?

– Основния залог на пар­тия ГЕРБ – Гоце Делчев е можещия човек. Неопет­нената лич­ност, човек доказал се че резултатно работи в пол­за на другите, доказан про­фесионалисти и уважаван от съгражданите си. Не на по­следно място, ще залагаме на хора изповядващи основ­ните принципи и правила записани в устава на партия ГЕРБ. На нашата подкрепа могат да разчитат хора, за които европейските ценнос­ти за идеал, опита също е много важен и разбира се всичко това подкрепено от членовете на партията след допитвания. Декларирам, че при всяка номинация ус­тавът на партията ще бъде спазван до последната бук­ва. При номинациите не оч­аквайте компромиси. Също така мнението на избирате­лите били не не и членове на ГЕРБ също ще дава тежест. Добре дошли са и граждан­ските инициативи, ако зад тях стоят добри идеи и мо­рални ценности.

– Как виждате работата ви с опозицията в района? Партия ГЕРБ няма мнозин­ство в местния парламент, общината се управлява от други партии. Ситуацията ви определя да сте опозиция. Какво да очакваме от вас?

– Да, ние сме опозиция, но не сляпа опозиция… Всяко едно решение, в чието взе­мане участваме, винаги е в полза на хората. В местната на политика основната цел е развитието на града ни и ре­гиона. В този смисъл смятам че не личното, а обществено­то е важно. Ще залагаме на диалога, градивни дебати, ще алармираме при съмне­ния за всяка нередност.

Веселин Стаменов

Вестник “ Топ Преса “

коментара

Интервюта

Отец Светослав Кючуков: Настроението е „радостнотъжно” а очакванията са за повече доброта и любов в отношенията на хората помежду им

Публикувано

на

Днес, седмица преди Разпети петък ви срещаме с Отец Светослав Кючуков, с който ще си поговорим за това, как се празнува Възкресение Христово – Великден – най-големият празник за всички християни, наричан празник на всички празници.

Седмицата, (22-28 април) предхождаща Възкресение Христово се нарича Страстна или Велика и всеки ден от нея се нарича велик. За посрещането на Великден задължително се приготвят нови дрехи за всички в семейството. През тази седмица се извършва основно почистване на дома, двора и стопанските постройки, боядисват се яйца и се месят обредните хлябове, изместени напоследък от козунаците. Възкресение Христово е най-големият пролетен христиански празник. Той е подвижен, пада се от 4 април до 8 май, в зависимост от пролетното равноденствие и първото пролетно новолуние. Неделният ден, Великден, е заключителен за целия обредно-магически цикъл от народни игри и поверия, започнал на Сирни заговезни. Великден е тържествен и представителен празник, честван три дни.

Велики понеделник, Страстна седмица, Велики пости. Денят е определен за основно почистване на дома и стопанските постройки, за пране, миене и къпане на децата.

Велики вторник, Страстна седмица, Велики пости. Денят е определен за основно почистване на дома и стопанските постройки, за пране, миене и къпане на децата.

Велика сряда, Страстна седмица, Велики пости. Денят е определен за основно почистване на дома и стопанските постройки, за пране, миене и къпане на децата.

Има поверие, че в навечерието на Велики четвъртък заровеното в земята имане проблясва като пламък. Магьосниците през тази нощ излюпват под мишниците си пилета-мамници, с чиято помощ крадат плодородието от чуждите ниви. За да се предпазят от магии, стопаните извършват редица предпазващи ритуали.

Велики четвъртък, Страстна седмица, Велики пости. Това е първият от седемте Велики четвъртъка, които се броят от Страстната седмица до Спасовден включително. През този ден, както и през другите Велики четвъртъци е забранена всякаква мъжка работа, а на жените е забранено да перат с бухалка и да тъкат. Ако тези забрани бъдат нарушени, има опасност от градушки и гръмотевици. Рано сутринта на Велики четвъртък жените боядисват великденските яйца. Водата, в която се приготвят растителните бои е “мълчана”, донесена от чисто момиче от три кладенци или три чешми. В старо време великденските яйца са боядисвани само в червен цвят. По-късно излизат на мода различно оцветените и рисувани яйца. Дори и днес първото боядисано яйце задължително е червено, като е запазено изискването да е снесено от черна кокошка. С него за здраве, се потъркват бузките и челцата на децата, слагат го в сито и го изнасят на двора, за да го види слънцето. Когато го приберат, го поставят до домашната икона, където престоява до следващата година или бива използвано по друг начин: за цяр или за отпъждане на градоносен облак. Много хора на Великден отговяват с него, като го разрязват на парченца, така че да има за всички, а черупките залепват над входната врата. Други пък на Гергьовден го заравят в средата на нивата, за да носи дъжд и да пази посевите от гръмотевици и градушки.

На Велики четвъртък се подновява квасът, с който ще се замесят обредните хлябове за празника; връзват се люлки, на които се люлеят моми и ергени за здраве.

Според народните вярвания на Велики четвъртък Господ „разпуска” умрелите и душите им остават на земята до Спасовден.

Велики петък, Страстна седмица, Велики пости. Или още – Разпети петък, смятан за един от 12-те лоши петъци срещу големите календарни празници, тачени за предпазване от болести, градушка и смърт.

Това са дни на строг пост и полово табу, защото се вярва, че дете, заченато на Велики петък или в един от 12-те лоши петъци през годината, ще се роди с недъг или белег. През тези дни е забранено на жените да работят с вълна – да предат, плетат, тъкат или шият, да си мият косите, а на мъжете – да се бръснат. От църква се донасят осветени, “Господюви” китки за лек.

През целия ден в знак на траур хората говорят тихо и се държат внимателно едни към други. Никой нетрябва да вика, да пее или да се отдава на каквото и да е веселие. Разпети петък е ден на траур и строг пост.

Как минава един ден на Отец Светослав?

– Различно. В най-общи черти дневния ми режим е идентичен с този на по-вечето хора. Сутрин водя децата на училище. След това на работа, след обед вземам децата, прибираме се в къщи, вечеряме подготвяме се за следващия ден, както виждате нищо различно. Хубавото е, че ежедневно се срещам с най-различни хора и по различни поводи – и радостни и тъжни. От всеки може да научиш нещо и на всеки може да дадеш нещо – доброта, надежда, радост…

Методи Байрактарски зам.-председател на редакционния съвет на Топ Преса и отец Светослав Кючуков

Наближава Великден или Възкресение Христово най-големият, най-светлият празник за православните християни. Какво е чувството и очакванията?

– Подготовката за Възкресение започва още месец преди Великия пост. Има четири подготвителни недели, в които освен режима на хранене чисто психически православните християни се готвят за самия пост.

Първата е Неделята на митаря и фарисея. Евангелския текст, четен на литургията ни описва разказа на Христос за двама юдеи, които влезли в храма да се помолят. Митарят, когото юдеите считали за по-черен и от дявола си отишъл вкъщи оправдан от Бог, защото бил смирен.

Втората е Неделята на Блудния син. По-малкият син в едно семейство поискал от баща си полагащият му се дял от наследството и заминал за чужда страна, където го пропилял. За да не умре от глад започнал работа – пасял свине при невероятно тежки условия – стигал дори до там, че ял от храната на прасетата за да преживява някак си, но се осъзнал, разкаял се за предишния си грешен живот и се върнал при баща си, който го посрещнал с радост и любов. Месопустната неделя ни предлага темата за Страшния съд – припомня ни Страшния съд, на който ще дадем отговор за делата си. Това е последният ден преди поста, в който се позволява да се яде месо ( Месни заговезни). Мотото на Сиропустната неделя е прошката – цялата седмица се нарича седмица на прошката – да дадем и получим прошка. Великия пост ни призовава да придобием и запазим за колкото е възможно по-дълго време покаянието у нас. Покаянието не е еднократен процес, а начин на живот – желанието да се покаеш за греховете си и да поправиш живота си. Да придобиеш в себе си стремеж към съвършенство. В делничните дни на целия Велик пост богослуженията и обстановката в храма са тъжни, покайни. В събота и неделя – радостни и светли, защото предвкусваме от радостта на Възкресението. Великия пост приключва с две радостни събития – възкресение на Лазар и Цветница – вход Господен в Йерусалим. Идва Страстната седмица – седмицата на страданията. В богослужението се възпоменават последните събитията от земния живот на Господа – предаването, Тайната вечеря, арестуването, осъждането, разпъването и смъртта на Христа. Възкресението ни примирява с Бога и осиновява. Раят вече е отключен за праведниците и е цел за нас. Така, че в контекста на всичко това настроението е „радостнотъжно” а очакванията са за повече доброта и любов в отношенията на хората помежду им…

Методи Байрактарски зам.председател на редакционния съвет на Топ Преса

коментара

Продължете с четенето

Интервюта

Десислава Петачка: Тази година очаквам около 200 двойки за Изгряващи Звезди, Открит турнир, Купа Благоевград и Купа България

Публикувано

на

Дами и господа! Срещаме Ви с Десислава Петачка, която е приятелка на Топ Преса. Ние сме нейни медийни партньори за този втори турнир, който е една сбъдната нейна мечта. Как се чувстваш, когато знаеш че мечтата ти се е сбъднала и ще продължи и за напред.

– Как се чувствам? Нямам думи да го опиша точно. Много доволна, много щастлива. Тази година правим турнира за втори път. Наистина се чувствам перфектно. Не знам как да го опиша, доста хора повярваха в мен. Доста хора искат да ми помогнат тази година. Усеща се това. В спонсорите вече влиза и Общината Благоевград, Office 1 Superstore, сватбена агенция „Диаманти“, сладкарница  “Йоанна”, винпром Логодаж, Ей Би Ди Ес Транс ООД, Американски Университет в България, Екоботълс, Мирея травел, вие…  От миналата година има страшно хубав положителен отклик. Тоест миналата година дойдоха около 150 двойки за целият турнир. Тази година очаквам около 200 двойки да се съберат. Правя турнира в по-голям мащаб. Миналата година беше само изгряващи звезди и купа Благоевград, а тази година е Изгряващи Звезди, Открит турнир, Купа Благоевград и Купа България.

Това ли е най-трудното, да накараш хората около теб да повярват в твоята мечта, за да почнат да помагат?

– Да. За мен до тук, на този етап, да – чисто финансово, аз всичко останало си го правя/тренировки и т.н./. Развих се като клуб. В момента сме едни от най-добрите в България. Започнах точно с три дечица. В момента имам двойки във всяка една категория и за мен това наистина е трудното. Аз мисля, че успях и се доказах не само като треньор/отдавна съм доказана като такъв/, но и основно като организатор. Защото откакто дойдох в Благоевград за пръв път се сблъсках с тази организационна дейност.

Кажи как минава един твой ден. Ние от доста време се опитваме да направим това интервю, но ти все си заета. Или си в залата или с децата. Как минава един твой ден?

– Наистина аз съм по цял ден в залата. Децата сега учат и са на две смени. С тези деца, които са втора смяна, тренирам сутрин. Като вляза в залата в 09:30 свършвам в 12:00. Съответно отивам и взимам дъщеря си от училище. Учим и пишем домашни възможно най-бързо, защото в 14:30 пак влизам в залата. Там съм до 20:30, а понякога и до 21:00 часа. За да имам тези резултати, които имам напоследък/за 3-4 години откакто стъпнах в Благоевград имам 76 златни медала, двадесет и няколко сребърни и около 13-14 бронзови/, което за мен си е много голямо постижение за тези години. Моята зала е във Военният клуб и там са ме отличили като един от най-добрите състави, въпреки че аз съм клуб по спортни танци. Даже искат догодина да представям Военният клуб в по-голям мащаб. Не знам къде точно ще се намира техният концерт, но имаме и такава молба – покана…

Методи Байрактарски зам.председател на редакционния съвет на Топ Преса

коментара

Продължете с четенето
Loading...
loading...

Магазин за бои и мазилки JUB

Facebook

КАЛЕНДАР

април 2019
П В С Ч П С Н
« мар.    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

ПОПУЛЯРНИ