Свържете се с нас

Хороскоп

Хороскоп за 14 януари

Публикувано

на

ОВЕН

Не­въз­мож­нос­тта да се на­ме­си­те пряко по оп­ре­де­лен на­чин за по­зи­тив­но­то раз­ви­тие на лич­ни­те ви де­ла и необ­хо­ди­мос­тта да из­ча­ка­те чуж­до­то ре­ше­ние по ва­жен въп­рос ви пос­тавят в си­туа­ция на па­си­вен зри­тел. Сил­но­то ви чувс­тво за от­го­вор­ност за­сил­ва без­по­кой­ство­то ви. Бъ­де­те пред­паз­ли­ви в служ­ба­та, из­бягвай­те кон­флик­ти.

ТЕЛЕЦ

Сил­но из­ра­зе­ни са ва­ши­те прак­ти­чес­ки стре­ме­жи и въз­мож­нос­ти в по­не­дел­ник. Ос­вен то­ва не сте да­леч от реа­ли­зи­ра­не­то. Днес ще има­те въз­мож­ност да осъ­щес­тви­те стре­ме­жи­те си, но бъ­де­те бди­тел­ни към ду­ми­те и де­ла­та на оне­зи, с кои­то ра­бо­ти­те. В ма­те­риал­но от­но­ше­ние са въз­мож­ни зат­руд­не­ния, но ще на­ме­ри­те ре­ше­ние.

БЛИЗНАЦИ

Близ­на­ци, ма­кар и ста­ра­тел­ни в за­дъл­же­ния­та си днес, няма да ус­пее­те да спре­те без­по­кой­ство­то си, по­ро­де­но от нея­сно­та­та око­ло вас. То е ви­ди­мо из­ра­зе­но в де­ло­вия жи­вот, но и до­мът доп­ри­нася за то­ва със­тоя­ние. Нер­внос­тта у някои ще бъ­де дос­та ви­со­ка и не е из­клю­че­но ед­на неп­рия­тна но­ви­на да я за­си­ли още по­ве­че.

РАК

Бла­гоп­рия­тен е по­не­дел­ник за Ра­ци­те. Мо­же би не в сми­съ­ла, кой­то ви ин­те­ре­су­ва, а във въз­мож­нос­ти­те за лич­на ини­циа­ти­ва и са­мос­тоя­тел­ни дей­ствия. В про­фе­сио­на­лен ас­пект се за­да­ват тран­сфор­ма­ции, за кои­то се на­ла­га да бъ­де­те доб­ре ос­ве­до­ме­ни. Ако има­те уре­де­ни лич­ни или де­ло­ви сре­щи, ве­роя­тно е да не се със­тоят.

ЛЪВ

Твор­чес­кият ви им­пулс е за­си­лен и по­ве­че­то от Лъв ще бъ­дат из­клю­чи­тел­но ак­тив­ни днес. Не са из­клю­че­ни не­съг­ла­сия­та на някои от ко­ле­ги­те за на­чи­на ви на ра­бо­та при ре­ша­ва­не на някои от те­ку­щи­те проб­ле­ми. Ще по­лу­чи­те доб­ра слу­жеб­на но­ви­на и във връз­ка с нея ще трябва да оп­ре­де­ли­те как ще дей­ства­те в бъ­де­ще.

ДЕВА

Днес е въз­мож­но да до­пус­не­те греш­ка в от­но­ше­ния­та си с ва­ши де­ло­ви парт­ньо­ри. За­то­ва не при­бър­звай­те в дей­ствия­та си. Бъ­де­те вни­ма­тел­ни и из­ча­кай­те, ре­ше­ние­то са­мо ще дой­де. Как­во­то и да нау­чи­те днес, свър­за­но с ва­шия де­ло­ви или ли­чен жи­вот, вре­мен­но не пред­прие­май­те ни­как­ви дей­ствия. Въо­ръ­же­те се с тър­пе­ние.

ВЕЗНИ

По­не­дел­ник е ус­пе­шен за Вез­ни­те и ви пред­ставя доб­ри въз­мож­нос­ти за де­ло­ва реа­ли­за­ция, ка­то тя има от­но­ше­ние към ва­ши­те кон­так­ти и фи­нан­со­ва дей­ност. При някои е въз­мож­но осъ­щест­вява­не на важ­на сдел­ка. Не са из­клю­че­ни из­вън­ред­ни об­стоя­телс­тва, кои­то ще от­ло­жат из­пъл­не­ние­то й. Въз­мож­но е да ос­та­не­те ра­зо­ча­ро­ва­ни.

СКОРПИОН

Скор­пио­ни, днес сте за­вид­но дип­ло­ма­тич­ни и вни­ма­тел­ни в кон­так­ти­те и навя­рно има­те пъл­но пра­во за то­ва. То е плод на ва­ше­то ин­туи­тив­но схва­ща­не за об­стоя­телс­тва­та, стек­ли се се­га око­ло вас. Ще бъ­де за­до­во­ле­но же­ла­ние­то ви за по­лу­ча­ва­не на до­пъл­ни­тел­на ин­фор­ма­ция, но сте зас­тра­ше­ни от из­ма­ми и под­веж­да­не.

СТРЕЛЕЦ

В по­не­дел­ник по­ве­че­то от Стре­лец ги оча­ква пром­яна, коя­то прин­цип­но е по­зи­тив­на, но пър­во­на­чал­но ще ви кос­тва неп­рия­тнос­ти. Ов­лад­явай­те емо­ции­те си, склон­ни сте да преу­ве­ли­ча­ва­те зна­че­ние­то на проб­ле­ми­те си. Из­вес­тни неп­рия­тнос­ти оча­кват в ра­бо­та­та оне­зи от вас, кои­то ще дей­стват при­бър­за­но в ре­ше­ния­та си. Пътуващите да се пазят от злополуки.

КОЗИРОГ

Днес ще има въз­мож­ност за по­ло­жи­тел­но раз­ви­тие на де­ла­та ви. Мно­зи­на от вас ще се сблъс­кат с от­кри­та неп­рия­зън от стра­на на някои от око­лни­те. Фак­тът не е та­ка неп­рия­тен, за­що­то все­ки има про­тив­ни­ци, но по-ло­шо ще ви се от­ра­зи опи­тът на ли­це от та­зи сре­да да ви под­ве­де с дей­ност, коя­то из­глеж­да съб­лаз­ни­тел­на. Днес от вас ще очаква да вземете някакво решение.

ВОДОЛЕЙ

Ак­тив­ни ще сте днес и мно­зи­на ще се до­бе­рат до осъ­щест­вява­не на же­ла­ния­та. Всич­ки, кои­то имат на­ме­ре­ние да из­вър­шат дей­ствия, има­щи оп­ре­де­ле­но от­но­ше­ние към де­ло­вия нап­ре­дък, ще бъ­дат зат­руд­не­ни. Труд­но и до­сад­но ще пре­ми­не ра­бот­ният ден, вни­ма­вай­те да не до­пус­ка­те греш­ки при из­пъл­не­ние­то на за­да­чи­те си.

РИБИ

Днес ва­шият гняв мо­же да из­бух­не със страш­на си­ла след по­лу­ча­ва­не­то на някак­ва ин­фор­ма­ция за хо­ра, кои­то ще се опи­тат да ви из­мамят. Ве­роя­тно ста­ва ду­ма за “прия­те­ли”, с кои­то има­те фи­нан­со­ви от­но­ше­ния. Не допускайте нещата да излязът извън контрол. Про­фе­сио­нал­ният ден ще е ак­ти­вен, но по-важ­но­то е, че мо­же­те да осъ­щес­тви­те стре­ме­жи­те си за но­ва ра­бо­та.

коментара

Реклама
loading...
Кликнете, за да коментирате

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Хороскоп

ХОРОСКОП ЗА 19 ЯНУАРИ

Публикувано

на

ОВЕН

Събота е радостна за Овните. Каквото е било необходимо, сте направили и сега ще имате желаните плодове – независимо дали се отнася до материални печалби или емоционална удовлетвореност. За някои се очертават придобивки – наследство, по приятелска линия.

ТЕЛЕЦ

Ще имате ползотворен ден, но не без ядове. Те идват от страна на приятели, в тази област изпъкват промени, които едва ли ще ви харесат. Не падайте духом, ако се окаже, че не може да разчитате на подкрепа. Затруднено е общуването ви с представители от другия пол.

БЛИЗНАЦИ

Очертава се успешна събота, но не и за нови начинания. Намалете темпото на работа, предоставя ви се възможност за развлечения. Позволете си малко удоволствие и фриволност, не е изключено срещите ви в обществото да са и професионално полезни. Ще получите добър съвет.

РАК

Изпъкват материални придобивки от съдружен бизнес. Но за повечето Раци, служители именно в тази сфера, възникват неприятности. Не са особено съществени, но може би днес няма да имате успех в разговор с шеф за увеличение на заплатата. Това е временен застой.

ЛЪВ

Събота е трудна – и в професионален аспект, и в емоционално отношение. Възможни са неприятни любовни трансформации, а на работното място – повече задачи със спънки за изпълнението им. Не са изключени и здравословни неразположения за някои. Придобивки в дома.

ДЕВА

Затрупани сте с работа, но събота е по-подходяща за почивка и развлечения. Трудно ще се справите с ангажиментите си, още повече че мнозина са под влияние на неприятни емоции. Не се напрягайте излишно, ще ви подкрепи човек, от когото не сте очаквали. Бъдете по-сдържани.

ВЕЗНИ

Възможни са неприятни съобщения и проблеми с пари, но не само че ще намерите изход, но и ще излезете с престиж от ситуацията. Някои от вас може да се разочароват от човек, когото обичат, но вероятно ще потърсят утеха в промяната на професионална връзка в любовта.

СКОРПИОН

Събота е хубава за професионална реализация, творческа изява и съдружна дейност. Изпъкват промени от любовно или семейно естество, които определят добри условия за постигане на стремежите ви. Не са изключени трудности в преследването на придобивки. Не насилвайте нещата.

СТРЕЛЕЦ

Ако имате романтична връзка, то тя е своевременна и благословена. Ако се интересувате от изпълнението на работата си, идеите или как да се изявите днес, се препоръчва настойчивост. Впрочем събота е доста ползотворна, стига да не споделяте намеренията си с околните. Предстоят ви промени, които касаят социалния ви начин на живот и вашето вътрешно духовно развитие.

КОЗИРОГ

Повече работа и в много случаи извънредни ангажименти се забелязват за Козирозите. По отношение на идеи, засягащи финансови дела, е хубаво да премълчите до пълната им реализация. Днес е по-важно да се съобразявате с обстановката около вас и да не влизате в пререкания с колеги. Възможно е някои от вас да получат неприятно съобщение, свързано с близък човек.

ВОДОЛЕЙ

Възможно е да се провалят намеренията ви днес поради прекалената ви доверчивост към други хора. Очевидно някой няма да изпълни дадено ви обещание или дори може да ви попречи поради завист. Не се огорчавайте, обмислете по-добре плановете си за бъдещето. Сега са неосъществими намеренията ви за контакти с влиятелни хора.

РИБИ

Хармоничен ден, за мнозина от Риби благоприятните перспективи за бъдещето се свързват с пътуване. Събота се характеризира и с придобивки – материални и емоционални. Много е важно да бъдете в добри взаимоотношения с околните. Мир и любов в семейството. Денят е благоприятен за съдружен бизнес, ще имате успех и във финансовите дела, но бъдете много предпазливи и разчитайте само на разумни действия.

коментара

Продължете с четенето

Хороскоп

Хороскоп за 18 януари

Публикувано

на

ОВЕН

В петък Овните са малко мрачни, а някои дори проявяват агресия. Бизнесмените са притеснени от действията на своите партньори и имат основание. Всички от Овен трябва да бъдат много внимателни в деловите си действия. Емоционалната ви невъздържаност може да доведе до провал.

ТЕЛЕЦ

Важен е петък за Телците, защото предоставя възможност за среща с влиятелен човек, който може да направи много за вас по важните ви делови въпроси. Променете плановете си за деня, ангажирайте се с деловите партньори, насочете се към важните за вас въпроси.

БЛИЗНАЦИ

Окончателно са завършили професионалните трудности при Близнаците. Сега вниманието на повечето от вас е насочено на други места и най-често касаят домашния кръг или приятелите. Положително развитие имат финансовите въпроси. За някои е характерно пътуване.

РАК

В петък стабилитетът на Раците е изразителен. Днес той се свързва с професията и преговорите, които някои от вас ще имат. За други денят носи важна реализация. Заемащите ръководни постове вероятно ще подпишат важен договор. Избягвайте противоречията по финансови въпроси.

ЛЪВ

Денят не е много добър за вас поради различни притеснения на психическа основа. Но той коренно ще се промени, когато стигнете до работното си място. Тук ще действате с голям успех. Показателни са срещите ви с влиятелни хора от административни инстанции или от средите на бизнеса.

ДЕВА

Професионалният ден за Девите не е особено добър, резултатите през който няма да ви задоволят. Днес можете да разчитате на срещите, определени за деня. Обединете усилията си с други хора на ново професионално ниво. Налице са противоречия в дома, не ги задълбочавайте.

ВЕЗНИ

Петък може ще бъде успешен ден за Везните, въпреки че са налице някои вътрешни смущения, които са от личен план. Съществуват неизяснени имотни дела и вероятността да ви бъде отнет имот, който сте притежавали, е съвсем реална. Денят не е удобен за контакти.

СКОРПИОН

Положителен е петък за Скорпионите и създава благоприятни възможности за ползотворен професионален ден. При други от вас успехите са свързани с обществения живот. Характерни са контактите, които имат две насочености – с влиятелни хора или с приятели.

СТРЕЛЕЦ

Тежък петък за Стрелците. Плановете ви ще се объркат и това ще повлияе отрицателно върху настроението ви. Работният ден се очертава като най-добър. Положителен ден за други от вас, ще получите известие, което ви уведомява за получаване на пари. Не е препоръчително да пътувате.

КОЗИРОГ

Прекрасен работен петък за Козирозите. Положителният ден за вас създава добри възможности за реализация. Разчитайте само на себе си, трябва да се преборите с трудности, но ще успеете. Контактите ви за деня ще предизвикат положителни промени в голяма част от делата ви.

ВОДОЛЕЙ

На Водолеите им предстоят малки печалби, които са свързани с професионалната ви ангажираност. Някои не се чувстват добре физически и няма да могат да оползотворят деня в пълнота. Тази аномалия ще отзвучи много скоро, а вие трябва да се насочите към професионални или бизнес дела.Не вярвайте на обещания, а търсете граници.

РИБИ

Петък ще ви създаде професионални ядове, но вие сте в състояние да превъзмогнете пречките и да доведете делата си до успешен завършек. Днес можете да разчитате на шанс в професионалните дела или личните си ангажименти. Късметът е на ваша страна, бъдете сигурни в успехите си.Денят е благоприятен за съдружен бизнес, ще имате успех и във финансовите дела, но бъдете много предпазливи и разчитайте само на разумни действия.

коментара

Продължете с четенето
Loading...
loading...

Магазин за бои и мазилки JUB

Facebook

КАЛЕНДАР

януари 2019
П В С Ч П С Н
« дек.    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

ПОПУЛЯРНИ