Свържете се с нас

Хороскоп

Хороскоп за 14 януари

Публикувано

на

ОВЕН

Не­въз­мож­нос­тта да се на­ме­си­те пряко по оп­ре­де­лен на­чин за по­зи­тив­но­то раз­ви­тие на лич­ни­те ви де­ла и необ­хо­ди­мос­тта да из­ча­ка­те чуж­до­то ре­ше­ние по ва­жен въп­рос ви пос­тавят в си­туа­ция на па­си­вен зри­тел. Сил­но­то ви чувс­тво за от­го­вор­ност за­сил­ва без­по­кой­ство­то ви. Бъ­де­те пред­паз­ли­ви в служ­ба­та, из­бягвай­те кон­флик­ти.

ТЕЛЕЦ

Сил­но из­ра­зе­ни са ва­ши­те прак­ти­чес­ки стре­ме­жи и въз­мож­нос­ти в по­не­дел­ник. Ос­вен то­ва не сте да­леч от реа­ли­зи­ра­не­то. Днес ще има­те въз­мож­ност да осъ­щес­тви­те стре­ме­жи­те си, но бъ­де­те бди­тел­ни към ду­ми­те и де­ла­та на оне­зи, с кои­то ра­бо­ти­те. В ма­те­риал­но от­но­ше­ние са въз­мож­ни зат­руд­не­ния, но ще на­ме­ри­те ре­ше­ние.

БЛИЗНАЦИ

Близ­на­ци, ма­кар и ста­ра­тел­ни в за­дъл­же­ния­та си днес, няма да ус­пее­те да спре­те без­по­кой­ство­то си, по­ро­де­но от нея­сно­та­та око­ло вас. То е ви­ди­мо из­ра­зе­но в де­ло­вия жи­вот, но и до­мът доп­ри­нася за то­ва със­тоя­ние. Нер­внос­тта у някои ще бъ­де дос­та ви­со­ка и не е из­клю­че­но ед­на неп­рия­тна но­ви­на да я за­си­ли още по­ве­че.

РАК

Бла­гоп­рия­тен е по­не­дел­ник за Ра­ци­те. Мо­же би не в сми­съ­ла, кой­то ви ин­те­ре­су­ва, а във въз­мож­нос­ти­те за лич­на ини­циа­ти­ва и са­мос­тоя­тел­ни дей­ствия. В про­фе­сио­на­лен ас­пект се за­да­ват тран­сфор­ма­ции, за кои­то се на­ла­га да бъ­де­те доб­ре ос­ве­до­ме­ни. Ако има­те уре­де­ни лич­ни или де­ло­ви сре­щи, ве­роя­тно е да не се със­тоят.

ЛЪВ

Твор­чес­кият ви им­пулс е за­си­лен и по­ве­че­то от Лъв ще бъ­дат из­клю­чи­тел­но ак­тив­ни днес. Не са из­клю­че­ни не­съг­ла­сия­та на някои от ко­ле­ги­те за на­чи­на ви на ра­бо­та при ре­ша­ва­не на някои от те­ку­щи­те проб­ле­ми. Ще по­лу­чи­те доб­ра слу­жеб­на но­ви­на и във връз­ка с нея ще трябва да оп­ре­де­ли­те как ще дей­ства­те в бъ­де­ще.

ДЕВА

Днес е въз­мож­но да до­пус­не­те греш­ка в от­но­ше­ния­та си с ва­ши де­ло­ви парт­ньо­ри. За­то­ва не при­бър­звай­те в дей­ствия­та си. Бъ­де­те вни­ма­тел­ни и из­ча­кай­те, ре­ше­ние­то са­мо ще дой­де. Как­во­то и да нау­чи­те днес, свър­за­но с ва­шия де­ло­ви или ли­чен жи­вот, вре­мен­но не пред­прие­май­те ни­как­ви дей­ствия. Въо­ръ­же­те се с тър­пе­ние.

ВЕЗНИ

По­не­дел­ник е ус­пе­шен за Вез­ни­те и ви пред­ставя доб­ри въз­мож­нос­ти за де­ло­ва реа­ли­за­ция, ка­то тя има от­но­ше­ние към ва­ши­те кон­так­ти и фи­нан­со­ва дей­ност. При някои е въз­мож­но осъ­щест­вява­не на важ­на сдел­ка. Не са из­клю­че­ни из­вън­ред­ни об­стоя­телс­тва, кои­то ще от­ло­жат из­пъл­не­ние­то й. Въз­мож­но е да ос­та­не­те ра­зо­ча­ро­ва­ни.

СКОРПИОН

Скор­пио­ни, днес сте за­вид­но дип­ло­ма­тич­ни и вни­ма­тел­ни в кон­так­ти­те и навя­рно има­те пъл­но пра­во за то­ва. То е плод на ва­ше­то ин­туи­тив­но схва­ща­не за об­стоя­телс­тва­та, стек­ли се се­га око­ло вас. Ще бъ­де за­до­во­ле­но же­ла­ние­то ви за по­лу­ча­ва­не на до­пъл­ни­тел­на ин­фор­ма­ция, но сте зас­тра­ше­ни от из­ма­ми и под­веж­да­не.

СТРЕЛЕЦ

В по­не­дел­ник по­ве­че­то от Стре­лец ги оча­ква пром­яна, коя­то прин­цип­но е по­зи­тив­на, но пър­во­на­чал­но ще ви кос­тва неп­рия­тнос­ти. Ов­лад­явай­те емо­ции­те си, склон­ни сте да преу­ве­ли­ча­ва­те зна­че­ние­то на проб­ле­ми­те си. Из­вес­тни неп­рия­тнос­ти оча­кват в ра­бо­та­та оне­зи от вас, кои­то ще дей­стват при­бър­за­но в ре­ше­ния­та си. Пътуващите да се пазят от злополуки.

КОЗИРОГ

Днес ще има въз­мож­ност за по­ло­жи­тел­но раз­ви­тие на де­ла­та ви. Мно­зи­на от вас ще се сблъс­кат с от­кри­та неп­рия­зън от стра­на на някои от око­лни­те. Фак­тът не е та­ка неп­рия­тен, за­що­то все­ки има про­тив­ни­ци, но по-ло­шо ще ви се от­ра­зи опи­тът на ли­це от та­зи сре­да да ви под­ве­де с дей­ност, коя­то из­глеж­да съб­лаз­ни­тел­на. Днес от вас ще очаква да вземете някакво решение.

ВОДОЛЕЙ

Ак­тив­ни ще сте днес и мно­зи­на ще се до­бе­рат до осъ­щест­вява­не на же­ла­ния­та. Всич­ки, кои­то имат на­ме­ре­ние да из­вър­шат дей­ствия, има­щи оп­ре­де­ле­но от­но­ше­ние към де­ло­вия нап­ре­дък, ще бъ­дат зат­руд­не­ни. Труд­но и до­сад­но ще пре­ми­не ра­бот­ният ден, вни­ма­вай­те да не до­пус­ка­те греш­ки при из­пъл­не­ние­то на за­да­чи­те си.

РИБИ

Днес ва­шият гняв мо­же да из­бух­не със страш­на си­ла след по­лу­ча­ва­не­то на някак­ва ин­фор­ма­ция за хо­ра, кои­то ще се опи­тат да ви из­мамят. Ве­роя­тно ста­ва ду­ма за “прия­те­ли”, с кои­то има­те фи­нан­со­ви от­но­ше­ния. Не допускайте нещата да излязът извън контрол. Про­фе­сио­нал­ният ден ще е ак­ти­вен, но по-важ­но­то е, че мо­же­те да осъ­щес­тви­те стре­ме­жи­те си за но­ва ра­бо­та.

коментара

Реклама
loading...

Хороскоп

Хороскоп за 26 март!

Публикувано

на

ОВЕН
Не се опитвайте да впечатлите някого със своята интелигентност. В крайна сметка може да направите самия себе си на глупак. Не разчитайте на красноречието си в трудни ситуации. Просто оставете нещата да минат покрай вас. Неуспехите ви създават чувство на неудобство, но пък се превръщат в предимство.

ТЕЛЕЦ
Може би ще пропуснете уговорена среща, но не по своя вина. Не се тревожете и не изпитвайте угризения, изходът й едва ли е щял да бъде благоприятен. В бъдеще ви очакват далеч по-примамливи възможности. Денят е подходящ за замисляне на рекламна стратегия, бъдете настойчиви.

БЛИЗНАЦИ
С новините по пощата ще получите интересно предложение за работа. Но предложеното заплащане няма да бъде достатъчно, за да ви изкуши да се откажете от досегашното си положение. Отдавна отлагате телефонен разговор с по-възрастен роднина. Днес вече е крайно време да го направите.

РАК
Преценете внимателно състоянието на дома си и проверете дали разполагате с всичко, което ви е необходимо. Ако положението ви се промени, може да се наложи да потърсите по-престижно жилище. Няма да изпитвате обичайното безпокойство и ще можете да обмислите идеите си докрай. Съсредоточете се върху практични въпроси.

ЛЪВ
Вниманието, което ще окажете на възрастните хора, ще бъде важно. Вие ще намирате техните разговори за дребнаво досадни, но бъдете сигурни, че ще спечелите тяхната признателност. Ще разберете, че сдържаността е ваше предимство. Предстои ви среща, която ще ви донесе удовлетворение. Бъдете толерантни!

ДЕВА
Нуждата ви да оставите непокътнати вашите финанси може да се окаже неблагоприятна за други. Те вероятно считат, че е по-подходящо да не оставате верни на идеите на общността и да бъдете по-свободни. Прогресът не може да бъде повлиян дори и от нечие негативно отношение. Събудете се най-накрая! Очаквайте придобивки!

ВЕЗНИ
Внимавайте, ако участвате в преговори или сключвате договори в службата. Първо проверете дали са законосъобразни. По-възрастен човек или колега ще ви помогне да доведете нещата докрай. Ще имате чувството, че сте постигнали нещо голямо. Всъщност днес трудът ви може да получи обществено признание.

СКОРПИОН
Тайна кореспонденция ще ви създаде неприятности. Ще се наложи написаното есе да се преработи. Ще се приеме добре въпреки вашите лоши предчувствия. Възрастни хора ще се опитват да ви дават съвет. Струва си да ги изслушате. Направете равносметка на изминалите работни дни. Очаква ви път на далечно място!

СТРЕЛЕЦ
Онези от вас, които искат да инвестират в недвижими имоти, нека направят това само чрез участие в смесено дружество. Добър професионалист ще подготви договора с партньора ви и ще намали страховете ви от новото начинание. Стари сгради, които можете да обновите, ще ви донесат големи печалби впоследствие.

КОЗИРОГ
Не прибягвайте до помощта на експерти, за предпочитане е сами да изложите вашата позиция. Ако имате проблеми в общуването с партньора, може би е добре да обсъдите заедно причините. Дружбата ви може да се задълбочи, ако бъдете по-малко подозрителни. Мнителни сте към близките си, но успехът ви съпътства.

ВОДОЛЕЙ
Не вярвайте на всичко, което прочетете в медицинските списания. То може само да ви накара да си втълпите, че страдате от много болести. Проявете здрав разум и вместо за лекарства, похарчете парите си за нещо, което ще подобри тонуса ви. Това може да бъде някакъв спортен уред, например колело или велоергометър. За някои денят носи нова любов, а при други изясняване на някои взаимоотношения в интимността.

РИБИ
Една покана за Рибите ще се окаже не толкова привлекателна, колкото сте очаквали. При уреждането на интимна среща вероятно ще объркате посоченото място. Записвайте внимателно съобщенията за вас. Сигурно ще ви се иска да се посветите на нещо по-творческо, но телефонните обаждания няма да ви оставят на мира. С повече отговорност се отнасяйте към домашните разногласия, колкото и да са големи, нещата са поправими.

коментара

Продължете с четенето

Хороскоп

Хороскоп за 25 март

Публикувано

на

ОВЕН

Първият ден от седмицата на Овен ще донесе пълно доволство и възвишено душевно състояние може би поради факта, че в семейството ви цари разбирателство и хармония. При някои от вас усещането за щастие е плод на конкретен контакт, който е делови и ви предоставя възможност за значителен напредък в доходите.

ТЕЛЕЦ

При Телците денят дава известни надежди, но някои, които разчитат предимно на финансов успех, по всяка вероятност ще останат недоволни. Изследвайте задълбочено предложенията, на които най-много се надявате. Прекрасен е понеделник, защото ще достигнете до признание, което ще завърши с бракосъчетание.

БЛИЗНАЦИ

Успокоени сте, настъпва социална промяна, чувствате се като нови хора. Едни от вас са доволни от контактите, които ще осъществят в понеделник. За други настъпва успокоение и сигурност във връзка с професионалната им изява, а трети въобще не мислят за работа и ще се отдадат изцяло на жадувания отдих.

РАК

Днес повечето от Рак са радостни и възторжени. Повишената чувствителност и доброто настроение са първите сигнали за промените, които ви очакват на социално ниво, където започва вашият нов живот. Активизирайте се и действайте целенасочено. Виждате враг във всеки от хората, с които работите. Някои ще пътуват.

ЛЪВ

Лъвовете навлизат в благоприятен период, който има значителни характеристики от гледна точка на реализация. Настъпват промени в контактите и действията ви. Случаите на безплодност в работата и пречки от всякакъв вид ще бъдат изолирани вече. Впрегнете всичките си сили, за да се реализирате.

ДЕВА

Девите посрещат делника унесени в спомени и с явно желание това състояние да продължи по-дълго. Но денят има своите изисквания и ще ви принуди да действате според плановете ви, свързани с пътуване или деловия живот. Вероятността да реализирате своите професионални възможности е много голяма.

ВЕЗНИ

Днес ще настъпи промяна за родените под Везни, ще започне с настроението ви, което на моменти ще бъде добро, а после лошо. Обърнете внимание какви са факторите, които създават лошото ви настроение, и мислете върху тях. Насочете усилията си в тази посока и действайте. Ако си помогнете – успехът ви е пълен.

СКОРПИОН

Вие също навлизате в нов етап на своя живот. Той идва след една вътрешна промяна, която за почти всички вече е факт. Предстои ви огромна лична и професионална реализация. Положителните сили действат непрестанно върху вас. Днес се подгответе психически за работа, която ви предстои. Не се претоварвайте!

СТРЕЛЕЦ

Днес Стрелците са облагодетелствани и могат да реализират намеренията си. Все още мнозина бягат от отговорност и се движат инертно. Не се заблуждавайте, че това може да продължи дълго. Направете ревизия на контактите си, на приятелското обкръжение и хората, на които разчитате. Променете стила си на работа. Сега са неосъществими намеренията ви за контакти с влиятелни хора.

КОЗИРОГ

Днес не очаквайте нищо лошо да се случи. Единственото, което лично вие трябва да предприемете, е по-дълговременно планиране и твърдо да отстоявате взетите решения. Реализацията ви е на високо ниво и е извън всякакво съмнение. Намирате се в състояние на подем и нищо не е в състояние да ви се опре. Днес се очертават и много ползотворни контакти.

ВОДОЛЕЙ

Водолеите са емоционални в понеделник, но и твърде фини. Вашето израстване се осъществява постепенно и неотменимо. Гаранция за това всеки от вас може да има по един признак, който е характерен за вас днес. И той е именно спокойствието. Предстоят ви нови запознанства и делови успехи. Бъдете проницателни. Разчитайте на собствените си възможности.

РИБИ

Понеделник е важен ден за Рибите. Днес мнозина ще осъзнаят, че извършват много празни действия и разчитат на фантазии. Променете досегашния си стил и ще навлезете в полето на личната изява. Денят е благоприятен за домашни занимания, делова дейност или лична реализация. Действайте бързо и ще успеете. За някои денят носи нова любов, а при други изясняване на някои взаимоотношения в интимността.

коментара

Продължете с четенето
Loading...
loading...

Магазин за бои и мазилки JUB

Facebook

КАЛЕНДАР

март 2019
П В С Ч П С Н
« февр.    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

ПОПУЛЯРНИ