Свържете се с нас

Хороскоп

ХОРОСКОП ЗА 12 ЯНУАРИ

Публикувано

на

ОВЕН

То­зи ден сте дос­та урав­но­ве­се­ни и спо­кой­ни за де­ла­та си. Събота е щас­т­лив за фи­нан­си­те на Овен и мно­го под­хо­дящ за ха­рмо­ни­зи­ра­не на вза­и­мо­о­т­но­ше­ни­я­та с окол­ни­те. По­ве­че­то от вас са ве­ли­ко­душ­но нас­т­ро­е­ни по­ра­ди си­гур­ност­та си и сво­бо­да­та, с ко­я­то раз­по­ла­га­те за об­щес­т­ве­на­та си изя­ва.

ТЕЛЕЦ

Събота е осо­бен ден за Те­лец. Днес мно­зи­на ще се дви­жат меж­ду по­ло­жи­тел­ния и от­ри­ца­тел­ния по­люс, от по­бе­да до гняв, от спо­койс­т­вие до нер­в­ност. Осо­бе­но вни­ма­тел­ни тряб­ва да бъ­де­те към до­мог­ва­ни­я­та на раз­лич­ни из­мам­ни­ци, ко­и­то ще се опи­тат да ви при­чи­нят фи­нан­со­ва вре­да. Бъдете предпазливи!

БЛИЗНАЦИ

Нес­по­ко­ен ден е събота за Близ­на­ци­те. Има­те мно­го проб­ле­ми и се чу­ди­те от­къ­де да ги зах­ва­не­те. Нат­ру­па­ла­та се у вас умо­ра ви пра­ви не­кон­цен­т­ри­ра­ни и мо­же да до­ве­де до греш­ки в из­вър­ш­ва­не на важ­на ра­бо­та през деня. Ка­то най-теж­ки за вас се­га се оказ­ват до­маш­ни­те ви де­ла.

РАК

В събота има­те ос­но­ва­ние да гле­да­те вед­ро на оно­ва, ко­е­то ви пред­с­тои за де­ня. То има от­но­ше­ние към по­се­ще­ние в до­ма ви на при­я­тел или бли­зък чо­век, кой­то ви но­си прек­рас­ни но­ви­ни. В служ­ба­та ще ви бъ­де нап­ра­ве­но де­ло­во пред­ло­же­ние от же­на, ко­е­то ще ста­би­ли­зи­ра фи­нан­со­во­то ви със­то­я­ние.

ЛЪВ

За да бъ­де събота прек­ра­сен ден за Лъ­во­ве­те, се зах­ва­не­те с прак­ти­чес­ки де­ла. Ще се спра­ви­те ус­пеш­но с тях, ан­га­жи­рай­те се из­ця­ло. За дру­ги от вас де­нят пре­дос­та­вя доб­ри въз­мож­нос­ти за пол­зот­вор­ни кон­так­ти с пар­т­ньо­ри и съд­руж­ни­ци, от ко­и­то не е из­к­лю­че­но да спе­че­ли­те.

ДЕВА

Твър­де до­бър ден е събота за ре­а­ли­зи­ра­не на ня­кои от де­ла­та ви, но то­ва оп­ре­де­ле­но има зна­че­ние са­мо ако ра­бо­ти­те не на слу­жеб­но­то си мяс­то. Де­нят се свър­з­ва с при­я­т­ни но­ви­ни, ко­и­то имат от­но­ше­ние към ва­шия биз­нес, но не при­бър­з­вай­те. Вни­ма­тел­но ана­ли­зи­рай­те си­ту­а­ци­я­та.

ВЕЗНИ

Ва­ши­те лич­ни или де­ло­ви ус­пе­хи са под­чер­та­ни в събота. Ня­ма зна­че­ние на­къ­де ще се на­со­чи­те и как ще дейс­т­ва­те, по-важ­но е, че ще ус­пе­е­те във всич­ко, с ко­е­то се за­ло­ви­те. По­ло­жи­тел­но раз­ви­тие днес ще има­те в кон­так­ти­те, при фи­нан­со­ви де­ла или по ли­ния на об­щес­т­ве­ни дейс­т­вия.

СКОРПИОН

В събота мно­го от Скор­пи­о­ни­те са в със­то­я­ние да от­х­вър­лят ог­ром­но ко­ли­чес­т­во ра­бо­та. Ус­пеш­но раз­ви­тие ще имат и въп­ро­си­те, ко­и­то лич­но ви въл­ну­ват. Не пъ­ту­вай­те, де­нят ня­ма да ви пре­дос­та­ви доб­ри въз­мож­нос­ти за ре­а­ли­за­ция на път. При­е­ме­те без ре­зер­ви пред­ло­же­ни­е­то  в служ­ба­та.

СТРЕЛЕЦ

В събота Стрел­ци­те са дос­та ак­тив­ни и не мо­гат да се ос­пор­ват пос­ти­же­ни­я­та им. Те имат от­но­ше­ние към но­ви при­до­бив­ки, но не неп­ре­мен­но с па­ри. По­зи­ци­и­те на някои в то­ва от­но­ше­ние не са осо­бе­но бла­гоп­ри­я­т­ни. Не би­ва да раз­чи­та­те на шанс или да учас­т­ва­те в ха­зар­т­ни иг­ри. Възможността да загубите пари е голяма, нямате шанс да надскочите възможностите си.

КОЗИРОГ

Събота ще за­поч­не труд­но за вас, осо­бе­но ако ви пред­с­тои но­ва про­фе­си­о­нал­на дей­ност. За да ус­пе­е­те да пре­въз­мог­не­те пър­во­на­чал­ни­те труд­нос­ти, е не­о­б­хо­ди­ма по-го­ля­ма мо­би­ли­за­ция от ва­ша стра­на и де­ла­та ви ще тръг­нат от са­мосе­бе си. Днес ще има­те под­к­ре­па­та на вли­я­те­лен чо­век, който ще ви даде едно рамо в изработването и реализирането на някакъв проект.

ВОДОЛЕЙ

Лич­но вие ще се чув­с­т­ва­те мно­го доб­ре днес, а въз­мож­нос­ти­те ви на­рас­т­ват. Из­вес­т­ни неп­ри­я­т­нос­ти очак­вай­те в до­ма си. Спри­ха­ви сте по­ра­ди ед­на без­сън­на нощ. Нап­рег­на­ти ще са кон­так­ти­те ви в събота, тех­ни­ят ха­рак­тер се обус­ла­вя от биз­нес. Но се на­ла­га да бъ­де­те вни­ма­тел­ни и да не давате гласност на работата, с която сте се заели. Възможен е опит за измама или подвеждане.

РИБИ

Ос­вен ня­кои до­маш­ни труд­нос­ти, на ко­и­то ве­че се виж­да кра­ят, събота ня­ма да ви сблъс­ка с неп­ри­я­т­нос­ти. Днес бъ­де­те пре­циз­ни в хар­че­не­то, не си поз­во­ля­вай­те раз­то­чи­тел­с­т­ва. В кон­так­ти­те ви е въз­мож­но да въз­ник­нат из­вес­т­ни драз­не­ния, об­с­та­нов­ка­та на ра­бот­но­то ви мяс­то ди­на­мич­но се про­ме­ня, тъкмо започвате да работите по текущите си задачи и изниква нещо друго с по-голяма важност. Не се разпилявайте!

коментара

Реклама
loading...

Хороскоп

Хороскоп за 26 юни

Публикувано

на

ОВЕН

Много ентусиазъм има днес у Овните и сили за реализация в професионално отношение. Сряда се характеризира и с нови надежди и проекти. При някои от вас е възможно да възникнат проблеми, които няма да ви позволят да осъществите планираното пътуване.

ТЕЛЕЦ

Телците са припрени в сряда и колкото повече бързате, толкова повече трудности ще възникнат. Други от вас разпиляват силите си и се увличат по дела, чийто успех е доста съмнителен. Сряда идва с нови предизвикателства от материално естество.

БЛИЗНАЦИ

Денят е много късметлийски за работата ви, но възможностите ви за действия в една или друга област са ограничени. Мнозина от Близнаците се сблъскват с домашни и обществени проблеми, за разрешаването на които трябва да се въоръжите с търпение.

РАК

Сряда предлага на изпитания мнозина от Рак. Сега много важно е да бъдете изключително стриктни при изпълнение на задачите си в службата. Може да се говори за радостен ден, но не е лошо да контролирате емоциите си.

ЛЪВ

Деловата сряда не създава проблеми и мнозина ще отхвърлят работата си като на шега. Действията ви ще бъдат бързи и точни. Изпъкват хубави новини, изясняват се интересуващи ви обстоятелства. Приятни емоции обещават контактите, но внимавайте да не правите гафове.

ДЕВА

Не бива да отстъпвате от позициите си, независимо че някой би могъл да ви атакува. Можете да окажете мощна съпротива, като се защитавате с всички средства до постигане на краен успех. Откриват се изгодни възможности за професионален напредък и реализация. Пътуванията ви се свързват с придобивки.

ВЕЗНИ

За Везните сряда е свързана със загуби. Това, което сте очаквали да получите от извършването на дадена дейност, далеч не отговаря на полученото. В това отношение трябва да се примирите със ситуацията. В сряда са проблематични и контактите ви, но мнозина ще бъдат зарадвани.

СКОРПИОН

Вероятно сряда ще ви сблъска със служебни неприятности, контролирайте поведението си. Не си позволявайте пропуски и немарливост в работата. Не отлагайте задача за друг ден. Бъдете дипломатични в контактите си, свързани с работата. Хубави възможности за придобивки и приятни емоции.

СТРЕЛЕЦ

Тази сряда е трудна за вас. Победите и успехът не ви липсват, но са непостоянни и това изважда мнозина от равновесие. Погрешно е да прибързвате или да действате от позицията на емоционална превъзбуденост, която днес е характерна за мнозина. В частния живот не са изключени някои неприятни моменти.

КОЗИРОГ

Твърде активни са Козирозите, но тази активност е двустранно проявена. При едни от вас тя е делова и гарантира успешните достижения. За останалите има отношение към любовта и взаимните емоционални усещания. Очакват ви малки неприятности от семейно естество. Изпъкват изгодни възможности в работата.

ВОДОЛЕЙ

Много стегнати и действени са родените под Водолей днес и тази позиция е продиктувана от условията, в които ви се налага да работите. Възможностите ви – като воля и късмет, са добри. За съжаление условията, в които сте принудени да действате, създават много пречки и трудности. Срещите с приятели ще ви донесат хубави емоции.

РИБИ

Сряда е успешна и обещава придобивки, но трябва да бъдете търпеливи и отново да осмислите плановете си. Мнозина от вас залагат на приятелска подкрепа във връзка с делови разговори, но тя ще се окаже фалшива. Днес изпъкват нови стимули за деловото развитие, изясняват се важни обстоятелства от професионално естество. Изясняват се важни обстоятелства, влияещи върху личния ви живот и работата.

коментара

Продължете с четенето

Хороскоп

Хороскоп за 25 юни

Публикувано

на

ОВЕН

Вашата сигурност се гради върху два стълба – дома и професията. Тъй че, ако действате като защитници на тези важни компоненти в живота ви, е изключено да сгрешите фатално.

ТЕЕЛЕЦ

Вторник ще ви сблъска с някои разочарования, но общо взето е хубав ден. Днес ще си създадете неприятности на базата на безплодни спорове и кавги. Вторник носи делови късмет, оказва се и доста успешен ден за обществени контакти. Повечето от Телците са претоварени от задължения, но намерете време за деловите си партньори. Пазете се от прибързани решения, постарайте се да бъдете изчерпателно осведомени. Трябва да избягвате сблъсъците в службата и особено тези с началници жени.

БЛИЗНАЦИ

Във вторник Близнаците ще се радват на късмет и сполука, особено по отношение на работата си. Днес звездните влияния са доста противоречиви и доказват вътрешното раздвоение и разпиляване на силите. Мобилизирайте всичките си сили за успешно довеждане на делата си докрай.

РАК

В делово отношение вторник е нервен и трябва старателно да заобикаляте караници, особено на работното място. Професионалният ден ще премине успешно, но вашите възможности за действия са по-големи извън службата. В емоционалната сфера изпъкват приятни преживявания и повечето от вас ще се чувстват удовлетворени.

ЛЪВ

И за Лъвовете вторник ще бъде тежък и нервен ден, но не сте лишени от шанс за справяне с проблемите. Ще имате неприятен случай на измама от страна на ваш скрит противник. Бъдете внимателни и бдителни. Действайте с едно наум спрямо подвеждане.

ДЕВА

Във вторник главното за Дева е да не изпускат набраната скорост и да действат според намеренията си. Делата ви са много и трябва да бъдете напълно концентрирани, за да успеете да ги отхвърлите като завършена работа. Внимавайте с емоциите и импулсивните действия, могат да ви злепоставят. Успехът ви е фиксиран в домашни дела и в сферата на любовта.

ВЕЗНИ

Някои от вас свързват днес притесненията си със службата, където не е изключено сблъсък с жена. Необходимо е само да се защитите достойно и да знаете, че историята е плод на клевета от страна на недоброжелателка. Вторник е много благоприятен за провеждане на срещи и контакти, като ще удовлетворите емоционалните и материалните интереси.

СКОРПИОН

Скорпиони, пазете се от конфронтация с жени. Освен това негативно контактуване денят не предлага напрежение в други сфери от дейността си. С подчертано значение са контактите и разговорите, където ще разберете интересуваща ви информация. Мнозина ще имат право на избор. Преценете предимствата на предлаганото и се вслушайте в интуицията си.

СТРЕЛЕЦ

Любовните импулси атакуват съзнанието ви и ви дистанцират от дневните задачи. Повечето от вас ще съумеят да ги превъзмогнат, но някои ще бъдат гневни през целия ден. Непредвидени събития ще ви принудят да промените програмата си, не е изключено спешно да заминете. Ще постигнете разбирателство с ваш партньор в бизнеса по важни въпроси.

КОЗИРОГ

Вторник протича в рамките на нормалното. Той е щастлив и късметлийски ден по отношение на лични и домашни дела. Днес успехите ви имат отношение към служебните задължения и обществените контакти, които се очертават да бъдат полезни. На работното място се налага да бъдете предпазливи, защото застрашавате делата си с допускане на грешки.

ВОДОЛЕЙ

Днес ведрото ви настроение ви дава нови сили за печеливши действия. Ако се настроите за срещи и контакти, сигурно ще постигнете целите си. Неприятното нещо, което вие отдавна повтаряте, е, че се заемате постоянно и едновременно с разнородна дейност. Опасността от подобно разпиляване и днес е налице, което много ще намали работния ви капацитет. Това води след себе си до други проблеми, свързани с физическата и умствената ви активност.

РИБИ

Денят е напрегнат, поради неочаквано възникнали задължения. Усърдието ви е забележително и ще се справите перфектно със задачите си. Сега е времето, в което успешно можете да промените своя имидж и да осъществите контакти на едно по-високо ниво. Това ще бъде оценено от началниците ви. Във вторник ще получите хубави новини, приятни съобщения. Мнозина от вас ще осъществят полезни контакти, които ще дадат тласък на някаква важна дейност.

коментара

Продължете с четенето
Loading...
loading...

Магазин за бои и мазилки JUB

Facebook

КАЛЕНДАР

юни 2019
П В С Ч П С Н
« май    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

ПОПУЛЯРНИ