Свържете се с нас

Хороскоп

ХОРОСКОП ЗА 12 ЯНУАРИ

Публикувано

на

ОВЕН

То­зи ден сте дос­та урав­но­ве­се­ни и спо­кой­ни за де­ла­та си. Събота е щас­т­лив за фи­нан­си­те на Овен и мно­го под­хо­дящ за ха­рмо­ни­зи­ра­не на вза­и­мо­о­т­но­ше­ни­я­та с окол­ни­те. По­ве­че­то от вас са ве­ли­ко­душ­но нас­т­ро­е­ни по­ра­ди си­гур­ност­та си и сво­бо­да­та, с ко­я­то раз­по­ла­га­те за об­щес­т­ве­на­та си изя­ва.

ТЕЛЕЦ

Събота е осо­бен ден за Те­лец. Днес мно­зи­на ще се дви­жат меж­ду по­ло­жи­тел­ния и от­ри­ца­тел­ния по­люс, от по­бе­да до гняв, от спо­койс­т­вие до нер­в­ност. Осо­бе­но вни­ма­тел­ни тряб­ва да бъ­де­те към до­мог­ва­ни­я­та на раз­лич­ни из­мам­ни­ци, ко­и­то ще се опи­тат да ви при­чи­нят фи­нан­со­ва вре­да. Бъдете предпазливи!

БЛИЗНАЦИ

Нес­по­ко­ен ден е събота за Близ­на­ци­те. Има­те мно­го проб­ле­ми и се чу­ди­те от­къ­де да ги зах­ва­не­те. Нат­ру­па­ла­та се у вас умо­ра ви пра­ви не­кон­цен­т­ри­ра­ни и мо­же да до­ве­де до греш­ки в из­вър­ш­ва­не на важ­на ра­бо­та през деня. Ка­то най-теж­ки за вас се­га се оказ­ват до­маш­ни­те ви де­ла.

РАК

В събота има­те ос­но­ва­ние да гле­да­те вед­ро на оно­ва, ко­е­то ви пред­с­тои за де­ня. То има от­но­ше­ние към по­се­ще­ние в до­ма ви на при­я­тел или бли­зък чо­век, кой­то ви но­си прек­рас­ни но­ви­ни. В служ­ба­та ще ви бъ­де нап­ра­ве­но де­ло­во пред­ло­же­ние от же­на, ко­е­то ще ста­би­ли­зи­ра фи­нан­со­во­то ви със­то­я­ние.

ЛЪВ

За да бъ­де събота прек­ра­сен ден за Лъ­во­ве­те, се зах­ва­не­те с прак­ти­чес­ки де­ла. Ще се спра­ви­те ус­пеш­но с тях, ан­га­жи­рай­те се из­ця­ло. За дру­ги от вас де­нят пре­дос­та­вя доб­ри въз­мож­нос­ти за пол­зот­вор­ни кон­так­ти с пар­т­ньо­ри и съд­руж­ни­ци, от ко­и­то не е из­к­лю­че­но да спе­че­ли­те.

ДЕВА

Твър­де до­бър ден е събота за ре­а­ли­зи­ра­не на ня­кои от де­ла­та ви, но то­ва оп­ре­де­ле­но има зна­че­ние са­мо ако ра­бо­ти­те не на слу­жеб­но­то си мяс­то. Де­нят се свър­з­ва с при­я­т­ни но­ви­ни, ко­и­то имат от­но­ше­ние към ва­шия биз­нес, но не при­бър­з­вай­те. Вни­ма­тел­но ана­ли­зи­рай­те си­ту­а­ци­я­та.

ВЕЗНИ

Ва­ши­те лич­ни или де­ло­ви ус­пе­хи са под­чер­та­ни в събота. Ня­ма зна­че­ние на­къ­де ще се на­со­чи­те и как ще дейс­т­ва­те, по-важ­но е, че ще ус­пе­е­те във всич­ко, с ко­е­то се за­ло­ви­те. По­ло­жи­тел­но раз­ви­тие днес ще има­те в кон­так­ти­те, при фи­нан­со­ви де­ла или по ли­ния на об­щес­т­ве­ни дейс­т­вия.

СКОРПИОН

В събота мно­го от Скор­пи­о­ни­те са в със­то­я­ние да от­х­вър­лят ог­ром­но ко­ли­чес­т­во ра­бо­та. Ус­пеш­но раз­ви­тие ще имат и въп­ро­си­те, ко­и­то лич­но ви въл­ну­ват. Не пъ­ту­вай­те, де­нят ня­ма да ви пре­дос­та­ви доб­ри въз­мож­нос­ти за ре­а­ли­за­ция на път. При­е­ме­те без ре­зер­ви пред­ло­же­ни­е­то  в служ­ба­та.

СТРЕЛЕЦ

В събота Стрел­ци­те са дос­та ак­тив­ни и не мо­гат да се ос­пор­ват пос­ти­же­ни­я­та им. Те имат от­но­ше­ние към но­ви при­до­бив­ки, но не неп­ре­мен­но с па­ри. По­зи­ци­и­те на някои в то­ва от­но­ше­ние не са осо­бе­но бла­гоп­ри­я­т­ни. Не би­ва да раз­чи­та­те на шанс или да учас­т­ва­те в ха­зар­т­ни иг­ри. Възможността да загубите пари е голяма, нямате шанс да надскочите възможностите си.

КОЗИРОГ

Събота ще за­поч­не труд­но за вас, осо­бе­но ако ви пред­с­тои но­ва про­фе­си­о­нал­на дей­ност. За да ус­пе­е­те да пре­въз­мог­не­те пър­во­на­чал­ни­те труд­нос­ти, е не­о­б­хо­ди­ма по-го­ля­ма мо­би­ли­за­ция от ва­ша стра­на и де­ла­та ви ще тръг­нат от са­мосе­бе си. Днес ще има­те под­к­ре­па­та на вли­я­те­лен чо­век, който ще ви даде едно рамо в изработването и реализирането на някакъв проект.

ВОДОЛЕЙ

Лич­но вие ще се чув­с­т­ва­те мно­го доб­ре днес, а въз­мож­нос­ти­те ви на­рас­т­ват. Из­вес­т­ни неп­ри­я­т­нос­ти очак­вай­те в до­ма си. Спри­ха­ви сте по­ра­ди ед­на без­сън­на нощ. Нап­рег­на­ти ще са кон­так­ти­те ви в събота, тех­ни­ят ха­рак­тер се обус­ла­вя от биз­нес. Но се на­ла­га да бъ­де­те вни­ма­тел­ни и да не давате гласност на работата, с която сте се заели. Възможен е опит за измама или подвеждане.

РИБИ

Ос­вен ня­кои до­маш­ни труд­нос­ти, на ко­и­то ве­че се виж­да кра­ят, събота ня­ма да ви сблъс­ка с неп­ри­я­т­нос­ти. Днес бъ­де­те пре­циз­ни в хар­че­не­то, не си поз­во­ля­вай­те раз­то­чи­тел­с­т­ва. В кон­так­ти­те ви е въз­мож­но да въз­ник­нат из­вес­т­ни драз­не­ния, об­с­та­нов­ка­та на ра­бот­но­то ви мяс­то ди­на­мич­но се про­ме­ня, тъкмо започвате да работите по текущите си задачи и изниква нещо друго с по-голяма важност. Не се разпилявайте!

коментара

Реклама
loading...

Хороскоп

ХОРОСКОП ЗА 21 ЯНУАРИ

Публикувано

на

ОВЕН
В понеделник много от вас ще търсят разрешение на проблемите, които често се превръщат в тягостен товар. Притесненията не могат да доведат един Овен до отчаяние. За момента единственият път е да потърсите чужда помощ, която действително ще ви извади от временните затруднения. Допускате грешка, като се лишавате от отдих.

ТЕЛЕЦ
Телците са разделени и доста разконцентрирани днес в стремежа си да намерят средния път между промяната и застоя. Не умувайте, а действайте енергично в посока на промяната, която е удобна за вас. Тя винаги тонизира и води до нови стремежи и нова реализация. Категоричното ви решение трябва да дойде час по-скоро.

БЛИЗНАЦИ
Две са основните усещания у Близнаците в първия работен ден, които ги дължат под напрежение и ги разделят на две групи. Едните са потиснати от тежестта на все още невзетото делово решение, поради неизяснени обстоятелства, а другите потискат радостното си усещане за предстояща промяна в делови и социален смисъл.

РАК
Родените под Рак са в добро настроение днес и са изпълнени с радостни чувства. Едновременно с тази емоционална освободеност у вас нарастват решимостта и желанието да демонстрирате непреклонна воля по проблемите, които имате да решавате.

ЛЪВ
“Бойната готовност”, в която се намирате днес, е достатъчно доказателство за решението ви на всяка цена да покажете на онзи, който ще има неблагоразумието да ви “атакува”, какво ще му се случи. Успокойте се, никой няма да дръзне да ви притесни сега.

ДЕВА
В понеделник Девите са напрегнати. До голяма степен това ваше състояние се дължи на усещането за самота, а в някои случаи – на изоставеност, но това съвсем не е така. Имате приятели, които никога няма да ви изоставят, а те в най-скоро време ще бъдат причина за голямата ви радост. Постарайте се да гледате ведро на нещата около вас.

ВЕЗНИ
Ден на спокойствие, приятни спомени и добро самочувствие. Днес между вас единствено притеснени са бизнесмените, които имат противоречия със своите съдружници и партньори. Макар че положението ви не изглежда добро, няма от какво да се притеснявате. Очакват ви много успехи. Не влизайте в конфликти с колеги.

СКОРПИОН
Много изпитания преминахте вие и бяхте подложени на големи натоварвания, но успяхте да преодолеете трудностите и сега се радвате на заслужени постижения. Спокоен е понеделник и ви предразполага към приятелство и любов. Привлекателни и едновременно приветливи, днес вие имате голяма нужда от близост и ласки.

СТРЕЛЕЦ
Днес Стрелците ги очакват големи преживявания. Някои от вас са потиснати, тъжен е денят, в който изпитват любовна самота и изоставеност. Има и такива, които са решили да се отдадат на отдих и да не правят нищо през целия деня. Каквито и да са желанията ви и емоциите, постарайте се да отделите време за себе си. Не пренебрегвайте съветите на жена относно ваше намерение да търсите сметка на хора, злословили по ваш адрес.
КОЗИРОГ
Външният ви спокоен израз не отговаря на вашето вътрешно състояние, където с пълна сила бушува усещането за изолираност. Но въпреки това усещане сега никак не ви липсват възможности за приятни изживявания в компанията на любимия човек или в приятелски кръг. На бизнесмените им предстоят делови контакти. Ползотворно сътрудничество ще имат от човек на висок пост.

ВОДОЛЕЙ
Неспокойни и развълнувани са много от вас. Най-често вкъщи се чувствате потиснати от редица негативни усещания. Онези от Водолей, които изпитват неудобствата на любовната раздяла, нека пречупят гордостта си и да потърсят желания контакт. Той няма да ви бъде отказан, дори подобна реакция е очаквана и много желана. Така ще затвърдите позициите си в бизнеса и ви очакват само добри неща.

РИБИ

Понеделник е добър ден за вас – настроението ви е добро. Повечето от вас сега са доволни от развитието на делата си. Възможността да осъществите успешна делова среща днес е много съмнителна. В много случаи може да се получи разминаване. Не правете ретроспективен преглед на неотдавнашните си делови проблеми. Те са останали в миналото, заемете се с настоящите такива и ги разрешавайте последователно.

коментара

Продължете с четенето

Хороскоп

Хороскоп за 20 януари

Публикувано

на

ОВЕН

Тази неделя не пропилявайте времето си у дома. Навън ви очакват много по-приятни моменти. Оставете мързела на страна и се раздвижете.

ТЕЛЕЦ

Днес нещата няма да се развиват по вашия вкус и това може да предизвика недоволството ви. Помислете добре дали си заслужава да използвате по-остри думи.

БЛИЗНАЦИ

Думите ви днес ще имат огромно значение за околните. Ще може да насочите събитията в желаната от вас посока. Бъдете добронамерени и към останалите, не само към себе си.

РАК

Денят ще ви покаже колко много ви цени партньорът ви. Не се срамувайте от чувствата си и отговорете достойно на неговата обич.

ЛЪВ

Денят ще ви подари отдавна чакано признание. Ще се почуствате добре, но наистина ли имате нужда от подобни награди?

ДЕВА

Тази неделя посветете на дейности, които ще ви помогнат да станете по-добри в дадена област. Не прекарвайте в деня в бездействие, после ще съжалявате.

ВЕЗНИ

Тази неделя ще сте склонни да се натъжавате от най-различни неща. Започнете деня с гимнастика и няколко дълбоки вдишвания, за да повишите тонуса ви.

СКОРПИОН

Тази неделя не споделяйте своите тайни, колкото и да ви измъчват. Може да напишете мислите си на лист хартия, за да ви олекне.

СТРЕЛЕЦ

Тази неделя не търсете под вола теле. Нищо не е толкова страшно, колкото изглежда. Наспете се добре и ще видите как светът ще ви се види по-светъл.

КОЗИРОГ

Тази неделя не търсете съвет за лични проблеми в себе си. Първо, рискувате да споделите прекалено лична информация и второ, този въпрос трябва да разрешите сами.

ВОДОЛЕЙ

Тази неделя погледнете образа ви в огледалото и помислете дали ви харесва това, което виждате. Много малко трябва да са стъпките, за да го подобрите.

РИБИ

Тази неделя непременно се погрижете за себе си. Не забравяйте, че не сте длъжни да давате обяснения никому за постъпките ви.

коментара

Продължете с четенето
Loading...
loading...

Магазин за бои и мазилки JUB

Facebook

КАЛЕНДАР

януари 2019
П В С Ч П С Н
« дек.    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

ПОПУЛЯРНИ