Свържете се с нас

Хороскоп

ХОРОСКОП ЗА 12 ЯНУАРИ

Публикувано

на

ОВЕН

То­зи ден сте дос­та урав­но­ве­се­ни и спо­кой­ни за де­ла­та си. Събота е щас­т­лив за фи­нан­си­те на Овен и мно­го под­хо­дящ за ха­рмо­ни­зи­ра­не на вза­и­мо­о­т­но­ше­ни­я­та с окол­ни­те. По­ве­че­то от вас са ве­ли­ко­душ­но нас­т­ро­е­ни по­ра­ди си­гур­ност­та си и сво­бо­да­та, с ко­я­то раз­по­ла­га­те за об­щес­т­ве­на­та си изя­ва.

ТЕЛЕЦ

Събота е осо­бен ден за Те­лец. Днес мно­зи­на ще се дви­жат меж­ду по­ло­жи­тел­ния и от­ри­ца­тел­ния по­люс, от по­бе­да до гняв, от спо­койс­т­вие до нер­в­ност. Осо­бе­но вни­ма­тел­ни тряб­ва да бъ­де­те към до­мог­ва­ни­я­та на раз­лич­ни из­мам­ни­ци, ко­и­то ще се опи­тат да ви при­чи­нят фи­нан­со­ва вре­да. Бъдете предпазливи!

БЛИЗНАЦИ

Нес­по­ко­ен ден е събота за Близ­на­ци­те. Има­те мно­го проб­ле­ми и се чу­ди­те от­къ­де да ги зах­ва­не­те. Нат­ру­па­ла­та се у вас умо­ра ви пра­ви не­кон­цен­т­ри­ра­ни и мо­же да до­ве­де до греш­ки в из­вър­ш­ва­не на важ­на ра­бо­та през деня. Ка­то най-теж­ки за вас се­га се оказ­ват до­маш­ни­те ви де­ла.

РАК

В събота има­те ос­но­ва­ние да гле­да­те вед­ро на оно­ва, ко­е­то ви пред­с­тои за де­ня. То има от­но­ше­ние към по­се­ще­ние в до­ма ви на при­я­тел или бли­зък чо­век, кой­то ви но­си прек­рас­ни но­ви­ни. В служ­ба­та ще ви бъ­де нап­ра­ве­но де­ло­во пред­ло­же­ние от же­на, ко­е­то ще ста­би­ли­зи­ра фи­нан­со­во­то ви със­то­я­ние.

ЛЪВ

За да бъ­де събота прек­ра­сен ден за Лъ­во­ве­те, се зах­ва­не­те с прак­ти­чес­ки де­ла. Ще се спра­ви­те ус­пеш­но с тях, ан­га­жи­рай­те се из­ця­ло. За дру­ги от вас де­нят пре­дос­та­вя доб­ри въз­мож­нос­ти за пол­зот­вор­ни кон­так­ти с пар­т­ньо­ри и съд­руж­ни­ци, от ко­и­то не е из­к­лю­че­но да спе­че­ли­те.

ДЕВА

Твър­де до­бър ден е събота за ре­а­ли­зи­ра­не на ня­кои от де­ла­та ви, но то­ва оп­ре­де­ле­но има зна­че­ние са­мо ако ра­бо­ти­те не на слу­жеб­но­то си мяс­то. Де­нят се свър­з­ва с при­я­т­ни но­ви­ни, ко­и­то имат от­но­ше­ние към ва­шия биз­нес, но не при­бър­з­вай­те. Вни­ма­тел­но ана­ли­зи­рай­те си­ту­а­ци­я­та.

ВЕЗНИ

Ва­ши­те лич­ни или де­ло­ви ус­пе­хи са под­чер­та­ни в събота. Ня­ма зна­че­ние на­къ­де ще се на­со­чи­те и как ще дейс­т­ва­те, по-важ­но е, че ще ус­пе­е­те във всич­ко, с ко­е­то се за­ло­ви­те. По­ло­жи­тел­но раз­ви­тие днес ще има­те в кон­так­ти­те, при фи­нан­со­ви де­ла или по ли­ния на об­щес­т­ве­ни дейс­т­вия.

СКОРПИОН

В събота мно­го от Скор­пи­о­ни­те са в със­то­я­ние да от­х­вър­лят ог­ром­но ко­ли­чес­т­во ра­бо­та. Ус­пеш­но раз­ви­тие ще имат и въп­ро­си­те, ко­и­то лич­но ви въл­ну­ват. Не пъ­ту­вай­те, де­нят ня­ма да ви пре­дос­та­ви доб­ри въз­мож­нос­ти за ре­а­ли­за­ция на път. При­е­ме­те без ре­зер­ви пред­ло­же­ни­е­то  в служ­ба­та.

СТРЕЛЕЦ

В събота Стрел­ци­те са дос­та ак­тив­ни и не мо­гат да се ос­пор­ват пос­ти­же­ни­я­та им. Те имат от­но­ше­ние към но­ви при­до­бив­ки, но не неп­ре­мен­но с па­ри. По­зи­ци­и­те на някои в то­ва от­но­ше­ние не са осо­бе­но бла­гоп­ри­я­т­ни. Не би­ва да раз­чи­та­те на шанс или да учас­т­ва­те в ха­зар­т­ни иг­ри. Възможността да загубите пари е голяма, нямате шанс да надскочите възможностите си.

КОЗИРОГ

Събота ще за­поч­не труд­но за вас, осо­бе­но ако ви пред­с­тои но­ва про­фе­си­о­нал­на дей­ност. За да ус­пе­е­те да пре­въз­мог­не­те пър­во­на­чал­ни­те труд­нос­ти, е не­о­б­хо­ди­ма по-го­ля­ма мо­би­ли­за­ция от ва­ша стра­на и де­ла­та ви ще тръг­нат от са­мосе­бе си. Днес ще има­те под­к­ре­па­та на вли­я­те­лен чо­век, който ще ви даде едно рамо в изработването и реализирането на някакъв проект.

ВОДОЛЕЙ

Лич­но вие ще се чув­с­т­ва­те мно­го доб­ре днес, а въз­мож­нос­ти­те ви на­рас­т­ват. Из­вес­т­ни неп­ри­я­т­нос­ти очак­вай­те в до­ма си. Спри­ха­ви сте по­ра­ди ед­на без­сън­на нощ. Нап­рег­на­ти ще са кон­так­ти­те ви в събота, тех­ни­ят ха­рак­тер се обус­ла­вя от биз­нес. Но се на­ла­га да бъ­де­те вни­ма­тел­ни и да не давате гласност на работата, с която сте се заели. Възможен е опит за измама или подвеждане.

РИБИ

Ос­вен ня­кои до­маш­ни труд­нос­ти, на ко­и­то ве­че се виж­да кра­ят, събота ня­ма да ви сблъс­ка с неп­ри­я­т­нос­ти. Днес бъ­де­те пре­циз­ни в хар­че­не­то, не си поз­во­ля­вай­те раз­то­чи­тел­с­т­ва. В кон­так­ти­те ви е въз­мож­но да въз­ник­нат из­вес­т­ни драз­не­ния, об­с­та­нов­ка­та на ра­бот­но­то ви мяс­то ди­на­мич­но се про­ме­ня, тъкмо започвате да работите по текущите си задачи и изниква нещо друго с по-голяма важност. Не се разпилявайте!

коментара

Реклама
loading...

Хороскоп

Хороскоп за 24 март

Публикувано

на

Овен

Емоционалните реакции към отношенията ви с любимият партньор могат да ви накарат да се чувствате недооценени и мрачни днес, въпреки положените грижи. Ала това е погледнато през призмата на вашата камбанария – личната ви гледна точка. Пренесете се за миг към другата гледна точка. Представете си за миг, че вие казвате или вършите нещо, което дразни, обижда, наранява и прочие, ще осъзнаете, каква ранимост изпитва отсрещният. Така че мнението на партньорът може да се окаже важно и полезно за вас. Позволете си да почувствате взаимността от връзката, зачитайки мнението и на другата страна. Това ще ви помогне да освободите всяко напрежение, което имате, и да осъзнаете силата на любовта, която споделяте.

Цитат за деня: „Въображението е предвкусване на предстоящите атракции, които животът предлага.“ – Алберт Айнщайн

Скъпоценният минерали за вас е Калий. Недостигът на калий може да е причината, поради която повечето от вас биха могли да изпаднат в депресивни състояния. За сметка на това има благоприятни храни изпълнени с така желаният калий:  зелен фасул, карфиол, ядки, сушени плодове (предимно сини сливи)  кайсии, боб, млечни продукти, зеле, магданоз, лук, чеснов лук, диня, домати, картофи, тиквички и тиква, разбира се. Бихте могли да избегнете по-високи количества сол и алкохол. И не забравяйте, пийте повече вода!

Телец

Вероятно методично планирате идеи за бъдещето ви, ще ви накарат да се чувствате добре подготвени за всичко, което може да възникне днес. А, какво са идеи без цели? От което следва да акцентирате вниманието си върху целта на своят живот. Ако си изготвите списък с ясно очертани начини за постигане на няколко цели, ще разберете, че процесът на структуриране на време и енергия става много по-лесен. След като вече сте наясно с този метод, активирайте по-дълбоките си житейски цели днес. Това е начинът да получите онова, което силно желаете и същото ще се разгърне пред вас.

Цитат за деня: „Направете от всеки един ден шедьовър.“ – Джон Удън

Ключът за вашето здраве е натриевият сулфат. Храните, имащи изобилие от този минерал са: зелени кълнове, аспержи, краставици, репички, карфиол, ядки, стафиди, тиква, нар и пъпеш. Необходимо е подходящо количество вода и редовно приемане на билкови чайове, за да се балансират течностите.  За да се избегнат някои по-сериозни заболявания добавете към менюто си морски дарове и богати на йод храни, особено морски водорасли. Суши е вкусна и здравословна опция. Яжте на воля маслини, яйца, пилешки дроб, овесена каша, всички видове зелени салати и пресни плодове с изключение на банани и грозде. Избягвайте мазнини и тежки храни, тъй като това води до увеличаване на теглото.

Близнаци

Използвайте здравият си разум, когато вземате важни бизнес решения днес, тъй като може бъдете поставени в конфликтна точка. Колкото по-задълбочено си мислите за нещата днес, толкова по-добри са шансовете ви да видите положителни резултати от вашите решения. За да се случи всичко това, е необходимо да оцените цялостната картина на едно или друго събитие. Цялостният поглед върху нещата ви предоставя  възможността да разберете, че най-лесният или най-добрият избор ще трябва да бъде оценен спрямо всички включени фактори. Тоест оценката в пълният смисъл на думата, ще бъде основният подход към вземането на решения днес, които ще доведат до най-ефективните резултати за вас.

Цитат за деня: „Винаги бъди първокласна версия на себе си, а не второкласна на някой друг.“ – Джуди Гарланд

Жизнено важният минерал за вас е калиев хлорид.  Препоръчителните хранителни продукти със съдържание на калиев хлорид са: домати, зеле, броколи, моркови, краставици, сливи, праскови, грозде, банани, ориз, зелен боб, червен боб и киноа. Също така, портокали, лимони, грейпфрути, орехи, печена риба и морски дарове, круши и грозде. Зелените салати и семето от карфиол в малки количества са също благодатни за вас. Би било чудесно да минимизирате прекомерната употребата на кафе, заменяйки го с билкови или зелени чайове. Вероятно се храните често навън, а храната е с високо съдържание на калории и мазнини. Организирайте диетата си и скоро ще видите промени.

Рак

Вашето богатство не трябва да бъде чисто финансово, за да стимулира чувството за изобилие. Богатството от време на време, може да ви позволи да преследвате мечтите си или просто да забавите темпото, за да се насладите на малките детайли от живота. Можете да оцените изобилието от любов и приятелство, които ви заобикалят през този ден. Бъдете така добри да отделите малко време, за да поздравите себе си, защото сте участвали в създаването на успехите, на които ще се радвате днес.

Цитат за деня: „Твърде много от нас не изживяват своите мечти, защото изживяват своите страхове.“ – Лес Браун

Присъствието на калциев флуорид в ежедневното ви меню ще отвори широко прозорците за здравето ви. Храните, които съдържат калциев флуорид са: яйца, пшеница, ръж, цвекло, кефир, кисело мляко и морски дарове, особено стриди. Добавете, разбира се и млечни продукти, особено извара, както и зелена салата, домати и чай от хибискус.  Бъдете така разумни да избягвате храни богати на нишесте като банани и картофи. Също така, заобиколете прекаленото осоляване и всякакъв вид люти подправки. Така ще си гарантирате добро здраве.

Лъв

Състраданието вероятно ще отвори портите на горещото ви сърце. Любовта на сърцето е най-чувствителната част от емоционалните ни тела, те са склонни да приемат енергията, която ни заобикаля. Което означава, че ако отворите сърцата си твърде много, вие всъщност не помагате, а интегрирате чуждите проблеми в себе си. Сиреч първо се погрижете за себе си. Така ще бъдете в състояние да предоставите повече подкрепа на най-близките си, тъй като след като сте се погрижили за себе си, ще бъдете по-добре подготвени да се грижите за всички останали днес.

Цитат за деня: „Време е да започнеш да живееш живота, който си си представял.“ – Хенри Джеймс

Най-доброто присъствие във вашите гозби е магнезиевият фосфат. Изключително важно е да се храните с пълнозърнести храни, различни видове ядки, маслини, смокини, цитруси, ябълки, ориз, цвекло, зелени кълнове, кокос и кокосова вода. Месните продукти като говеждо и свинско месо, черен дроб, риба и сирене са благотворни за вас. Включете и източниците на желязо като грозде, домати, къпини, кайсии и цвекло. Не пропускайте също плодове като сливи и круши. По възможност избегнете приема на тежки храни и такива богати на глутен.

Дева

Вероятно изпитвате силно безпокойство за безопасността на интимната ви връзка. Това всъщност е чувството за страх от истината – да не би да нараните себе си или любимият човек. Важно е да осъзнаете онази тънка червена линия, която се явява границата между премълчаването и изразяването на собствените си нужди и чувства. Да бъдеш честен спрямо половинката си не винаги означава, че ще има напрежение. Често научавайки истинността на думите, другата страна е благодарна от чутото. Споделете своята истина по фин начин и ще спечелите повече интимност в отношенията си.

Цитат за деня: „Няма значение колко бавно вървиш, стига да не спираш.“ – Конфуций

Минералът калиев сулфат присъства във всички плодове и зеленчуци със зелен цвят, в пълнозърнести храни, пшеница, овес, ядки, сирене, кисело мляко, банани и цитрусови плодове. Здравословната храна за вас включва царевица, кисело мляко и различни видове ориз. За да нямате проблеми с кожата се препоръчва да включите в менюто си: манго, лимони, банани, круши и ябълки. Избягвайте захарта или я заменете с мед, за да добавите сладост. Чай от лайка е вашето лекарство за нездравословното състояние на стомаха. За вас не са препоръчителни твърде пикантни и топли храни с много подправки. Храната ви трябва да е от свежи необработени продукти.

Везни

Вероятно днес можете да използвате чувствата си за страст, за да бъдете благодарни за любимите хора, които имате в живота си, тъй като изразяването на благодарността ви към обичаните от вас, може да укрепи връзките между вас, които ви свързват заедно. А какво по-приятно от това, да почувствате голямо възхищение и любов към партньорите в живота ви. Изглежда, че всичко, което виждате днес е заобиколено от блестяща светлина, която само нараства, когато изразявате любовта си към нещата, които най-много обичате.

Цитат за деня: „Животът е такъв, какъвто си го направим, такъв е бил, такъв и ще бъде.“ – Баба Моузес

Най-важният елемент за вас е натриев фосфат. Храните, които съдържат натриев фосфат са: грозде, ядки, кълнове, боб, царевица, зеле, броколи, цвекло, ориз, овес, пшеница, плодове, боровинки. Най-доброто решение за вас е богата на протеини диета с малко количество мазнини и захар. Яжте повече морски дарове, водорасли и стриди. Избирайте домашно пилешко, пуешко или заешко и ограничете свинското и говеждото месо. Сирената са пълни с калций, препоръчителни са тези с ниско съдържание на мазнини. Пийте много вода и консумирайте сезонни пресни плодове и зеленчуци, както и зелени салати. Три са факторите, които ви вредят: лош сън, нездравословна храна и алкохол.

Скорпион

Даването на любов и преданост ви позволява да покажете безусловна си подкрепа към хората, които обичате. Въпреки че винаги има случаи, когато нещата, които правите всъщност остават неоценени. Това няма да има такова значение, ако подкрепата, което предоставяте е нещо, което идва от дълбините на сърцето ви. Да не искате нищо в замяна носи много по-любящо измерение на вашето насърчаване.

Цитат на деня: „Разликата между обикновено и необикновено е съвсем малка.“ – Джими Джонсън

Най-важният елемент за вас е калциев сулфат. Препоръчително е да го включете в хранителният си режим: семена от карфиол, боровинки, домати, тиквички, лук, магданоз, цвекло, моркови, кокосови орехи, авокадо и аспержи. Храните богати на калций като прясно мляко, кисело мляко, извара, сирене и кефир, заедно с витамин D, са важни за здравето на костите и зъбите ви. За предпочитане е да спазвате диета богата на протеини, пресни плодови сокове, зеленчуци на пара и органични храни. Полезните за вас храни са: цитруси, ядки, авокадо, маслини, листни зеленчуци, боровинки, ябълки, круши, дини и грозде. Не преяждайте!

Стрелец

Когато култивирате чувството на състрадание в себе си, ще започнете да въплъщавате това, което наистина е любовта. Вашите думи, мисли и действия от своя страна ще покажат най-истинските ви намерения. Седейки тихо, опитайте се да насочите вниманието си към сърцето си и ще разберете, че любовта започва с вас. Проявлението на любов в себе си ще подхранва способността ви да демонстрирате вашата любов извън себе си особено днес.

Цитат за деня: „Със сигурност ще се разочаровате, ако не успеете в някое начинание. Но със сигурност не ви очаква нищо добро, ако не продължавате да упорствате.” – Бевърли Силс

Най-важният елемент за вашето здраве е силиций. Храните богати на този елемент са зеленолистни зеленчуци, пресни плодове, ябълки, пъпеши, горски плодове, овес, пшеница, ориз басмати и кафяв ориз, мюсли и зърнени храни. Старайте се да си набавяте достатъчно протеини от варено пилешко месо, пресни зеленчуци, морски дарове, особено сьомга, яйца, авокадо, кълнове и водорасли. Не забравяйте за употребата на млечни продукти и задушени зеленчуци. Пийте минерална вода, а не кафе или сокове, за да поддържате храносмилателната си система активна. Откажете се от всякакви мазни сосове и нездравословни храни. Кажете „не“ на спиртните напитки!

Козирог

Вероятно ще бъдете разтревожени от противоречиви идеи, които могат да ви накарат да се чувствате разсеяни и объркани в чувствата си днес. Би било чудесно да поставите всяка идея или проблем, който ви засяга, върху лист хартия, като запишете както предимствата, така и недостатъците на всяка от тях. Да бъдете в такова състояние,  виждайки  плюсовете и минусите, може не само да ви помогне да направите ясен избор, но и да ви предостави по-голямо спокойствие.

Цитат за деня: „Ограниченията живеят само в нашите мисли. Ако използваме въображението си, нашите възможности стават безгранични.“ – Джейми Паолинети

Най-важен за вас е калцият. Храните, които съдържат калций са: спанак, целина, зеле, моркови, ядки, броколи, пшеница, царевица, цитруси, грозде, овес и картофи. Не подценявайте и протеините от пилешко, пуешко, пресни плодове и зеленчуци на пара. Зеленолистните храни са жизнено важни за здравето ви. Хранителният ви режим трябва да включва протеини, сезонни плодове и зеленчуци, яйца и кисело мляко. Шоколадът и рафинираната захар консумирайте в умерени количества.

Водолей

Със сигурност ще се зарадвате да бъдете признати и оценени от любимите ви днес. Вероятно ще изпитате чувство на удовлетворение, тъй като получавате похвала за добре свършена работа или се гордеете, че другите се възхищават на усилията ви да подобрите отношенията си. Възхищението и утвърждаването от другите хора винаги е приятно. А може би искате да се съсредоточите върху укрепването на собственото си чувство за утвърждаване и доверие днес. Насладете се на похвалите, след като разберете, че тяхното разпознаване е просто черешката на тортата.

Цитат за деня: „Ако не можете да сторите велики неща, то правете малките неща по велик начин.“ – Наполеон Хил

Най-добрият начин да си набавите натриев хлорид – обикновена сол, е от храни, които я съдържат в себе си: морски дарове, репички, целина, зеле, спанак, магданоз, маруля, царевица, тиква, леща, тиквички, орехи, ананаси, кайсии, зелени лимони (лайм) и грейпфрути. Трябва да ограничите по възможност мазните храни. Избирайте пълнозърнест хляб като алтернатива. Други полезни за вас храни са: пиле, пуйка, чушки, домати, грозде, кисело мляко, бадеми, ягоди, рукола, маруля, цвекло, сливи, пъпеши, пипер и нискомаслени сирена. Избягвайте приема на прекомерни количества кафе (повече от 3 чаши на ден). Облекчете напрежението с чай от мента, лайка или салвия.

Риби

Приемането на недостатъците ви и честността към вас самите, може да ви помогне да разбере това, кои сте и как трябва да функционирате във вашите взаимоотношения. Размишлявайки върху действията, които сте предприели и как тези действия засягат хората около вас, може да ви предостави прозрение, от което се нуждаете, за да коригирате ситуацията. Погледнете отвътре нещата днес и ще можете да видите и приемете това, което наистина сте.

Цитат за деня: „Всичките ни мечти могат да се сбъднат, ако имаме куража да ги преследваме.“ – Уолт Дисни

Най-важният елемент за хранителният ви режим е желязото. Недостатъчното му количество може да създаде риск от анемия и проблеми с кръвообращението. Препоръчително е да ядете повече храни съдържащи желязо като: агнешко, горски плодове, грозде, праскови, банани, пълнозърнест хляб, зърнени храни, спанак, морски дарове, картофи, стафиди, сливи и кайсии. Избягвайте да подправяте храната си с допълнително сол. Пийте по-малко кафе, но не го изключвайте напълно от диетата си. Бъдете внимателни  с алкохола!

коментара

Продължете с четенето

Хороскоп

Хороскоп за 23 март!

Публикувано

на

ОВЕН

Събота е много благоприятен ден за професионалните ви дела и обещава постигане на желаната реализация. Очертава се и доста ползотворен път, но ако не предприемете нищо днес, ефектът ще е по-добър. Впрочем ядовете и неприятностите ви в събота се свързват именно с пътуване.

ТЕЛЕЦ

Вашият ден се характеризира с благоприятни трансформации, които обаче първоначално може да ви причинят ядове и притеснения. За някои Телци изгодните перспективи засягат заминаване в чужбина с цел финансови придобивки. Имате влиятелни връзки, делата ви ще бъдат подкрепени.

БЛИЗНАЦИ

Очевидно новостите, които се наблюдават в личния ви живот, едва ли ще ви създадат приятни емоции днес. Изпъкват ядове от семейно естество, които ще засегнат не само вас. Все пак не забравяйте крайния резултат и смело посрещнете неволите. Ползотворна среща от служебно естество.

РАК

Въпреки тревогите ви и известна предубеденост, събота е успешна за Раците. Притесненията ще се окажат неоснователни, ще се успокоите след среща или получаване на съобщение. Денят е добър за професионалните ви дела, не е изключено изненадващо да ви зарадват с възнаграждение.

ЛЪВ

Денят стимулира с паричен сюрприз, с новите перспективи, които се откриват пред мнозина. Имате шанс да промените професионалната си дейност, стига да направите някакъв компромис, дори да се откажете от известни удобства. Търсете повече информация и не взимайте прибързани решения.

ДЕВА

Събота не е лека за вас, но е благоприятна за самореализация. За мнозина проблемът е финансов или засяга такъв вид документация. Ще намерите изход, дори може да се справите по-добре, отколкото очаквате сега. Задействайте връзки и контакти. Чрез тях имате шанс да удовлетворите потребности си.

ВЕЗНИ

Благоприятен ден за домашни дела, за хармонизиране на семейни взаимоотношения, за любов. Дори за някои Везни се открива неочаквана възможност да сключат доста изгоден брак въпреки несъгласието на родителите. Събота е добър ден за бизнес партниране и предлага сключване на сделки.

СКОРПИОН

Мнозина от вас ще бъдат приятно изненадани с получаване на пари или уреждане на финансов въпрос по съдебен път. Контактите ви през деня ще повлияят благотворно и за професионалните ви дела. Единствените тревоги са във връзка със съпруга/та/. За някои Скорпиони – нежелани трансформации.

СТРЕЛЕЦ

Изпъкват финансови облаги, които обаче някои от вас ще постигнат по съдебен път. По принцип събота е ползотворна за делата ви, ако действате в сътрудничество и донякъде сте готови на компромиси. Възможно е да се сблъскате със служебни неприятности, но ще ги преодолеете пак взаимно с други хора. Опитайте се да изострите вниманието си и бъдете бдителни към всичко.

КОЗИРОГ

Не е изключено да имате някои лични проблеми, да преживявате огорчения и провали. Но събота е успешна и за мнозина печеливша. Най-благоприятни възможности се очертават за справяне с домашни задачи. В тази връзка се наблюдават и материални придобивки за дома, свързани с наследство.

ВОДОЛЕЙ

За някои събота носи ядове от бизнес естество, а за други Водолеи – притеснения в службата. И в двата случая съществено място заемат контактите, ще намерите разрешение на проблемите си. Някои може да получат неочаквани пари. Малки неприятности от любовно естество, изчакайте.

РИБИ

Събота е напрегната и за мнозина от Риби определя домашни ядове. Трудно ще се справите, необходима е помощ отвън. Не се препоръчват и контакти днес, около вас има хора, които не могат да ви бъдат приятели. Ще имате обаче съдействие или подкрепа по финансов проблем. С повече отговорност се отнасяйте към домашните разногласия, колкото и да са големи, нещата са поправими.

коментара

Продължете с четенето
Loading...
loading...

Магазин за бои и мазилки JUB

Facebook

КАЛЕНДАР

март 2019
П В С Ч П С Н
« февр.    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

ПОПУЛЯРНИ