Свържете се с нас

Хороскоп

Хороскоп за 11 януари

Публикувано

на

ОВЕН

Ко­га­то ос­мис­ли­те един проб­лем, той не из­глеж­да ве­че та­ка стра­шен и бо­лез­нен. Пе­тък ще до­не­се нео­чак­ва­ни из­не­на­ди на някои от Ов­ни­те. Не про­веж­дай­те раз­го­во­ри с на­чал­ни­ци­те си за уве­ли­че­ние на зап­ла­та­та. Ще ви бъ­де от­ка­за­но. В служ­ба­та си бъ­де­те дис­крет­ни.

ТЕЛЕЦ

Без­по­кой­ство­то на Тел­ци­те в пе­тък се дъл­жи на неизя­сне­ни си­туа­ции от­нос­но някои не­ща в служ­ба­та, трябва да из­ча­ка­те. Те­зи, кои­то имат съ­деб­но де­ло, кое­то ще се раз­глеж­да днес, ще бъ­дат нап­рег­на­ти от съз­да­ла­та се си­туа­ция. Не е из­клю­че­но да по­пад­не­те в клоп­ка на лъ­жес­ви­де­телс­тво.

БЛИЗНАЦИ

В пе­тък къс­ме­тът е с вас и мо­же­те да се зае­ме­те с въп­ро­си, кои­то ви при­тесн­яват или се прид­виж­ват бав­но и труд­но. За на­чи­ни­те на дей­ствие ще ви по­мог­не па­мет­та, коя­то ус­луж­ли­во ще ви при­пом­ни раз­го­во­ри с прия­те­ли и съ­ве­ти, кои­то са ви да­ли. Ус­пех при уре­жда­не на де­ло­ви въп­ро­си.

РАК

Днес Ра­ци­те имат до­бър слу­же­бен къс­мет и на ба­за­та на лич­ни­те си уме­ния и лов­кост ще бъ­дат в със­тоя­ние да пос­тиг­нат по­ло­жи­тел­ни ре­зул­та­ти по де­ла, кои­то ги ин­те­ре­су­ват жи­во. Пос­та­рай­те се да не се до­вер­ява­те на же­ни, за­що­то ще се опи­тат да из­диг­нат препя­тствия пред вас.

ЛЪВ

Пе­тък е най-ус­пеш­ният ден за вас през та­зи сед­ми­ца. Не­за­ви­си­мо от някои неп­рия­тни мо­мен­ти – слу­же­бен раз­го­вор, кой­то мо­же да пре­рас­не в кон­фрон­та­ция, денят се ха­рак­те­ри­зи­ра ка­то ус­пе­шен във всич­ко, с кое­то ще се за­ло­ви­те. Днес се оче­рта­ва пъ­ту­ва­не по де­ло­ви ан­га­жи­мен­ти.

ДЕВА

Де­ви, ве­роя­тнос­тта за ус­пеш­но свър­ше­на ра­бо­та при оче­рта­ва­що­то се пъ­ту­ва­не днес не във всич­ки слу­чаи е на­ли­це. Трябва мно­го да вни­ма­ва­те по въп­ро­си, свър­за­ни с па­рич­ни пла­ща­ния. За някои денят мо­же да до­не­се ло­ша ше­га. Доб­ри въз­мож­нос­ти има­те за про­веж­да­не на фи­нан­со­ви опе­ра­ции.

ВЕЗНИ

За Вез­ни­те пе­тък се из­явява дву­по­люс­но. Денят е до­бър и мно­зи­на би­ха мог­ли без­препя­тстве­но да пред­виж­дат де­ла­та си ус­пеш­но нап­ред. Дру­ги от вас оба­че са лич­но ам­би­ци­ра­ни да на­мерят приз­на­ние в очи­те на око­лни­те и то­ва ще ги до­ве­де до не ед­на греш­ка. Не ко­мен­ти­рай­те слу­жеб­ни въп­ро­си.

СКОРПИОН

В пе­тък на­рас­тва же­ла­ние­то ви за от­пус­ка­не и от­дих. Мал­ко при­бър­за­но е та­ко­ва мис­ле­не  и трябва да се мо­би­ли­зи­ра­те за дей­ствия. Зна­чи­те­лен фи­нан­сов ус­пех ще имат някои от вас във връз­ка с из­готв­яне на до­го­вор за сът­руд­ни­чес­тво или по де­ла, свър­за­ни с пъ­ту­ва­не.

СТРЕЛЕЦ

Мно­го до­бър пе­тък, но мно­зи­на от вас имат не­реа­лис­ти­чен пог­лед вър­ху не­ща­та и се от­да­ват на фан­та­зия. Има­те пъл­на въз­мож­ност да дей­ства­те пряко по свои­те де­ло­ви проб­ле­ми и да пос­тиг­не­те же­ла­ния ус­пех. Мо­же­те да раз­чи­та­те на фи­нан­сов ус­пех. Към пре­го­во­ри­те се от­не­се­те вни­ма­ние. Не прекалявайте с изискванията си, намалете темпото.

КОЗИРОГ

В пе­тък ли­чи гол­ямо ста­ра­ние у Ко­зи­ро­зи­те. Ако след­ва­те та­зи ли­ния, денят ви ще бъ­де из­пъл­нен с ус­пе­хи. Из­вес­тни опа­се­ния трябва да има­те във връз­ка с фи­нан­со­ви­те си де­ла и ако не е на­ле­жа­що днес, да не се за­ни­ма­ва­те с та­ки­ва. Някои от вас имат до­маш­ни при­тес­не­ния, кои­то ре­ше­те още се­га. В противен случай нещата ще забуксуват и отлагането не е решение.

ВОДОЛЕЙ

Пе­тък но­си из­вес­тни неп­рия­тнос­ти за Во­до­леи­те. Въз­мож­но е те да са на здра­вос­лов­на ос­но­ва или някои от вас да нямат въз­мож­ност за дей­ствия по оп­ре­де­ле­на­та за деня прог­ра­ма. Дей­ствай­те вни­ма­тел­но, не­за­ви­си­мо да­ли ста­ва въп­рос за лич­ни или слу­жеб­ни ан­га­жи­мен­ти, бъдете концентрирани и така няма да ви убегне и най-дребният детайл.

РИБИ

Ще ви бъ­де труд­но да бъ­де­те ак­тив­ни се­га, но то­ва е еди­нстве­ния­т на­чин да пос­тиг­не­те же­ла­ния ус­пех. От­пус­ка­те се и ре­ша­ва­те, че няма как­во да се пра­ви ве­че, но то­ва е пог­реш­но. Слу­жеб­на­та по­зи­ция на Ри­би­те е мно­го доб­ра днес, из­ло­же­те стре­ме­жи­те пред ше­фо­ве­те си. Не давайте израз на гнева си, той не е добър съветник и ще кажете нещо, за което по-късно ще съжалявате.

коментара

Реклама
loading...

Хороскоп

ХОРОСКОП ЗА 19 ЯНУАРИ

Публикувано

на

ОВЕН

Събота е радостна за Овните. Каквото е било необходимо, сте направили и сега ще имате желаните плодове – независимо дали се отнася до материални печалби или емоционална удовлетвореност. За някои се очертават придобивки – наследство, по приятелска линия.

ТЕЛЕЦ

Ще имате ползотворен ден, но не без ядове. Те идват от страна на приятели, в тази област изпъкват промени, които едва ли ще ви харесат. Не падайте духом, ако се окаже, че не може да разчитате на подкрепа. Затруднено е общуването ви с представители от другия пол.

БЛИЗНАЦИ

Очертава се успешна събота, но не и за нови начинания. Намалете темпото на работа, предоставя ви се възможност за развлечения. Позволете си малко удоволствие и фриволност, не е изключено срещите ви в обществото да са и професионално полезни. Ще получите добър съвет.

РАК

Изпъкват материални придобивки от съдружен бизнес. Но за повечето Раци, служители именно в тази сфера, възникват неприятности. Не са особено съществени, но може би днес няма да имате успех в разговор с шеф за увеличение на заплатата. Това е временен застой.

ЛЪВ

Събота е трудна – и в професионален аспект, и в емоционално отношение. Възможни са неприятни любовни трансформации, а на работното място – повече задачи със спънки за изпълнението им. Не са изключени и здравословни неразположения за някои. Придобивки в дома.

ДЕВА

Затрупани сте с работа, но събота е по-подходяща за почивка и развлечения. Трудно ще се справите с ангажиментите си, още повече че мнозина са под влияние на неприятни емоции. Не се напрягайте излишно, ще ви подкрепи човек, от когото не сте очаквали. Бъдете по-сдържани.

ВЕЗНИ

Възможни са неприятни съобщения и проблеми с пари, но не само че ще намерите изход, но и ще излезете с престиж от ситуацията. Някои от вас може да се разочароват от човек, когото обичат, но вероятно ще потърсят утеха в промяната на професионална връзка в любовта.

СКОРПИОН

Събота е хубава за професионална реализация, творческа изява и съдружна дейност. Изпъкват промени от любовно или семейно естество, които определят добри условия за постигане на стремежите ви. Не са изключени трудности в преследването на придобивки. Не насилвайте нещата.

СТРЕЛЕЦ

Ако имате романтична връзка, то тя е своевременна и благословена. Ако се интересувате от изпълнението на работата си, идеите или как да се изявите днес, се препоръчва настойчивост. Впрочем събота е доста ползотворна, стига да не споделяте намеренията си с околните. Предстоят ви промени, които касаят социалния ви начин на живот и вашето вътрешно духовно развитие.

КОЗИРОГ

Повече работа и в много случаи извънредни ангажименти се забелязват за Козирозите. По отношение на идеи, засягащи финансови дела, е хубаво да премълчите до пълната им реализация. Днес е по-важно да се съобразявате с обстановката около вас и да не влизате в пререкания с колеги. Възможно е някои от вас да получат неприятно съобщение, свързано с близък човек.

ВОДОЛЕЙ

Възможно е да се провалят намеренията ви днес поради прекалената ви доверчивост към други хора. Очевидно някой няма да изпълни дадено ви обещание или дори може да ви попречи поради завист. Не се огорчавайте, обмислете по-добре плановете си за бъдещето. Сега са неосъществими намеренията ви за контакти с влиятелни хора.

РИБИ

Хармоничен ден, за мнозина от Риби благоприятните перспективи за бъдещето се свързват с пътуване. Събота се характеризира и с придобивки – материални и емоционални. Много е важно да бъдете в добри взаимоотношения с околните. Мир и любов в семейството. Денят е благоприятен за съдружен бизнес, ще имате успех и във финансовите дела, но бъдете много предпазливи и разчитайте само на разумни действия.

коментара

Продължете с четенето

Хороскоп

Хороскоп за 18 януари

Публикувано

на

ОВЕН

В петък Овните са малко мрачни, а някои дори проявяват агресия. Бизнесмените са притеснени от действията на своите партньори и имат основание. Всички от Овен трябва да бъдат много внимателни в деловите си действия. Емоционалната ви невъздържаност може да доведе до провал.

ТЕЛЕЦ

Важен е петък за Телците, защото предоставя възможност за среща с влиятелен човек, който може да направи много за вас по важните ви делови въпроси. Променете плановете си за деня, ангажирайте се с деловите партньори, насочете се към важните за вас въпроси.

БЛИЗНАЦИ

Окончателно са завършили професионалните трудности при Близнаците. Сега вниманието на повечето от вас е насочено на други места и най-често касаят домашния кръг или приятелите. Положително развитие имат финансовите въпроси. За някои е характерно пътуване.

РАК

В петък стабилитетът на Раците е изразителен. Днес той се свързва с професията и преговорите, които някои от вас ще имат. За други денят носи важна реализация. Заемащите ръководни постове вероятно ще подпишат важен договор. Избягвайте противоречията по финансови въпроси.

ЛЪВ

Денят не е много добър за вас поради различни притеснения на психическа основа. Но той коренно ще се промени, когато стигнете до работното си място. Тук ще действате с голям успех. Показателни са срещите ви с влиятелни хора от административни инстанции или от средите на бизнеса.

ДЕВА

Професионалният ден за Девите не е особено добър, резултатите през който няма да ви задоволят. Днес можете да разчитате на срещите, определени за деня. Обединете усилията си с други хора на ново професионално ниво. Налице са противоречия в дома, не ги задълбочавайте.

ВЕЗНИ

Петък може ще бъде успешен ден за Везните, въпреки че са налице някои вътрешни смущения, които са от личен план. Съществуват неизяснени имотни дела и вероятността да ви бъде отнет имот, който сте притежавали, е съвсем реална. Денят не е удобен за контакти.

СКОРПИОН

Положителен е петък за Скорпионите и създава благоприятни възможности за ползотворен професионален ден. При други от вас успехите са свързани с обществения живот. Характерни са контактите, които имат две насочености – с влиятелни хора или с приятели.

СТРЕЛЕЦ

Тежък петък за Стрелците. Плановете ви ще се объркат и това ще повлияе отрицателно върху настроението ви. Работният ден се очертава като най-добър. Положителен ден за други от вас, ще получите известие, което ви уведомява за получаване на пари. Не е препоръчително да пътувате.

КОЗИРОГ

Прекрасен работен петък за Козирозите. Положителният ден за вас създава добри възможности за реализация. Разчитайте само на себе си, трябва да се преборите с трудности, но ще успеете. Контактите ви за деня ще предизвикат положителни промени в голяма част от делата ви.

ВОДОЛЕЙ

На Водолеите им предстоят малки печалби, които са свързани с професионалната ви ангажираност. Някои не се чувстват добре физически и няма да могат да оползотворят деня в пълнота. Тази аномалия ще отзвучи много скоро, а вие трябва да се насочите към професионални или бизнес дела.Не вярвайте на обещания, а търсете граници.

РИБИ

Петък ще ви създаде професионални ядове, но вие сте в състояние да превъзмогнете пречките и да доведете делата си до успешен завършек. Днес можете да разчитате на шанс в професионалните дела или личните си ангажименти. Късметът е на ваша страна, бъдете сигурни в успехите си.Денят е благоприятен за съдружен бизнес, ще имате успех и във финансовите дела, но бъдете много предпазливи и разчитайте само на разумни действия.

коментара

Продължете с четенето
Loading...
loading...

Магазин за бои и мазилки JUB

Facebook

КАЛЕНДАР

януари 2019
П В С Ч П С Н
« дек.    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

ПОПУЛЯРНИ