Свържете се с нас

Хороскоп

Хороскоп за 11 януари

Публикувано

на

ОВЕН

Ко­га­то ос­мис­ли­те един проб­лем, той не из­глеж­да ве­че та­ка стра­шен и бо­лез­нен. Пе­тък ще до­не­се нео­чак­ва­ни из­не­на­ди на някои от Ов­ни­те. Не про­веж­дай­те раз­го­во­ри с на­чал­ни­ци­те си за уве­ли­че­ние на зап­ла­та­та. Ще ви бъ­де от­ка­за­но. В служ­ба­та си бъ­де­те дис­крет­ни.

ТЕЛЕЦ

Без­по­кой­ство­то на Тел­ци­те в пе­тък се дъл­жи на неизя­сне­ни си­туа­ции от­нос­но някои не­ща в служ­ба­та, трябва да из­ча­ка­те. Те­зи, кои­то имат съ­деб­но де­ло, кое­то ще се раз­глеж­да днес, ще бъ­дат нап­рег­на­ти от съз­да­ла­та се си­туа­ция. Не е из­клю­че­но да по­пад­не­те в клоп­ка на лъ­жес­ви­де­телс­тво.

БЛИЗНАЦИ

В пе­тък къс­ме­тът е с вас и мо­же­те да се зае­ме­те с въп­ро­си, кои­то ви при­тесн­яват или се прид­виж­ват бав­но и труд­но. За на­чи­ни­те на дей­ствие ще ви по­мог­не па­мет­та, коя­то ус­луж­ли­во ще ви при­пом­ни раз­го­во­ри с прия­те­ли и съ­ве­ти, кои­то са ви да­ли. Ус­пех при уре­жда­не на де­ло­ви въп­ро­си.

РАК

Днес Ра­ци­те имат до­бър слу­же­бен къс­мет и на ба­за­та на лич­ни­те си уме­ния и лов­кост ще бъ­дат в със­тоя­ние да пос­тиг­нат по­ло­жи­тел­ни ре­зул­та­ти по де­ла, кои­то ги ин­те­ре­су­ват жи­во. Пос­та­рай­те се да не се до­вер­ява­те на же­ни, за­що­то ще се опи­тат да из­диг­нат препя­тствия пред вас.

ЛЪВ

Пе­тък е най-ус­пеш­ният ден за вас през та­зи сед­ми­ца. Не­за­ви­си­мо от някои неп­рия­тни мо­мен­ти – слу­же­бен раз­го­вор, кой­то мо­же да пре­рас­не в кон­фрон­та­ция, денят се ха­рак­те­ри­зи­ра ка­то ус­пе­шен във всич­ко, с кое­то ще се за­ло­ви­те. Днес се оче­рта­ва пъ­ту­ва­не по де­ло­ви ан­га­жи­мен­ти.

ДЕВА

Де­ви, ве­роя­тнос­тта за ус­пеш­но свър­ше­на ра­бо­та при оче­рта­ва­що­то се пъ­ту­ва­не днес не във всич­ки слу­чаи е на­ли­це. Трябва мно­го да вни­ма­ва­те по въп­ро­си, свър­за­ни с па­рич­ни пла­ща­ния. За някои денят мо­же да до­не­се ло­ша ше­га. Доб­ри въз­мож­нос­ти има­те за про­веж­да­не на фи­нан­со­ви опе­ра­ции.

ВЕЗНИ

За Вез­ни­те пе­тък се из­явява дву­по­люс­но. Денят е до­бър и мно­зи­на би­ха мог­ли без­препя­тстве­но да пред­виж­дат де­ла­та си ус­пеш­но нап­ред. Дру­ги от вас оба­че са лич­но ам­би­ци­ра­ни да на­мерят приз­на­ние в очи­те на око­лни­те и то­ва ще ги до­ве­де до не ед­на греш­ка. Не ко­мен­ти­рай­те слу­жеб­ни въп­ро­си.

СКОРПИОН

В пе­тък на­рас­тва же­ла­ние­то ви за от­пус­ка­не и от­дих. Мал­ко при­бър­за­но е та­ко­ва мис­ле­не  и трябва да се мо­би­ли­зи­ра­те за дей­ствия. Зна­чи­те­лен фи­нан­сов ус­пех ще имат някои от вас във връз­ка с из­готв­яне на до­го­вор за сът­руд­ни­чес­тво или по де­ла, свър­за­ни с пъ­ту­ва­не.

СТРЕЛЕЦ

Мно­го до­бър пе­тък, но мно­зи­на от вас имат не­реа­лис­ти­чен пог­лед вър­ху не­ща­та и се от­да­ват на фан­та­зия. Има­те пъл­на въз­мож­ност да дей­ства­те пряко по свои­те де­ло­ви проб­ле­ми и да пос­тиг­не­те же­ла­ния ус­пех. Мо­же­те да раз­чи­та­те на фи­нан­сов ус­пех. Към пре­го­во­ри­те се от­не­се­те вни­ма­ние. Не прекалявайте с изискванията си, намалете темпото.

КОЗИРОГ

В пе­тък ли­чи гол­ямо ста­ра­ние у Ко­зи­ро­зи­те. Ако след­ва­те та­зи ли­ния, денят ви ще бъ­де из­пъл­нен с ус­пе­хи. Из­вес­тни опа­се­ния трябва да има­те във връз­ка с фи­нан­со­ви­те си де­ла и ако не е на­ле­жа­що днес, да не се за­ни­ма­ва­те с та­ки­ва. Някои от вас имат до­маш­ни при­тес­не­ния, кои­то ре­ше­те още се­га. В противен случай нещата ще забуксуват и отлагането не е решение.

ВОДОЛЕЙ

Пе­тък но­си из­вес­тни неп­рия­тнос­ти за Во­до­леи­те. Въз­мож­но е те да са на здра­вос­лов­на ос­но­ва или някои от вас да нямат въз­мож­ност за дей­ствия по оп­ре­де­ле­на­та за деня прог­ра­ма. Дей­ствай­те вни­ма­тел­но, не­за­ви­си­мо да­ли ста­ва въп­рос за лич­ни или слу­жеб­ни ан­га­жи­мен­ти, бъдете концентрирани и така няма да ви убегне и най-дребният детайл.

РИБИ

Ще ви бъ­де труд­но да бъ­де­те ак­тив­ни се­га, но то­ва е еди­нстве­ния­т на­чин да пос­тиг­не­те же­ла­ния ус­пех. От­пус­ка­те се и ре­ша­ва­те, че няма как­во да се пра­ви ве­че, но то­ва е пог­реш­но. Слу­жеб­на­та по­зи­ция на Ри­би­те е мно­го доб­ра днес, из­ло­же­те стре­ме­жи­те пред ше­фо­ве­те си. Не давайте израз на гнева си, той не е добър съветник и ще кажете нещо, за което по-късно ще съжалявате.

коментара

Реклама
loading...

Хороскоп

Хороскоп за 26 март!

Публикувано

на

ОВЕН
Не се опитвайте да впечатлите някого със своята интелигентност. В крайна сметка може да направите самия себе си на глупак. Не разчитайте на красноречието си в трудни ситуации. Просто оставете нещата да минат покрай вас. Неуспехите ви създават чувство на неудобство, но пък се превръщат в предимство.

ТЕЛЕЦ
Може би ще пропуснете уговорена среща, но не по своя вина. Не се тревожете и не изпитвайте угризения, изходът й едва ли е щял да бъде благоприятен. В бъдеще ви очакват далеч по-примамливи възможности. Денят е подходящ за замисляне на рекламна стратегия, бъдете настойчиви.

БЛИЗНАЦИ
С новините по пощата ще получите интересно предложение за работа. Но предложеното заплащане няма да бъде достатъчно, за да ви изкуши да се откажете от досегашното си положение. Отдавна отлагате телефонен разговор с по-възрастен роднина. Днес вече е крайно време да го направите.

РАК
Преценете внимателно състоянието на дома си и проверете дали разполагате с всичко, което ви е необходимо. Ако положението ви се промени, може да се наложи да потърсите по-престижно жилище. Няма да изпитвате обичайното безпокойство и ще можете да обмислите идеите си докрай. Съсредоточете се върху практични въпроси.

ЛЪВ
Вниманието, което ще окажете на възрастните хора, ще бъде важно. Вие ще намирате техните разговори за дребнаво досадни, но бъдете сигурни, че ще спечелите тяхната признателност. Ще разберете, че сдържаността е ваше предимство. Предстои ви среща, която ще ви донесе удовлетворение. Бъдете толерантни!

ДЕВА
Нуждата ви да оставите непокътнати вашите финанси може да се окаже неблагоприятна за други. Те вероятно считат, че е по-подходящо да не оставате верни на идеите на общността и да бъдете по-свободни. Прогресът не може да бъде повлиян дори и от нечие негативно отношение. Събудете се най-накрая! Очаквайте придобивки!

ВЕЗНИ
Внимавайте, ако участвате в преговори или сключвате договори в службата. Първо проверете дали са законосъобразни. По-възрастен човек или колега ще ви помогне да доведете нещата докрай. Ще имате чувството, че сте постигнали нещо голямо. Всъщност днес трудът ви може да получи обществено признание.

СКОРПИОН
Тайна кореспонденция ще ви създаде неприятности. Ще се наложи написаното есе да се преработи. Ще се приеме добре въпреки вашите лоши предчувствия. Възрастни хора ще се опитват да ви дават съвет. Струва си да ги изслушате. Направете равносметка на изминалите работни дни. Очаква ви път на далечно място!

СТРЕЛЕЦ
Онези от вас, които искат да инвестират в недвижими имоти, нека направят това само чрез участие в смесено дружество. Добър професионалист ще подготви договора с партньора ви и ще намали страховете ви от новото начинание. Стари сгради, които можете да обновите, ще ви донесат големи печалби впоследствие.

КОЗИРОГ
Не прибягвайте до помощта на експерти, за предпочитане е сами да изложите вашата позиция. Ако имате проблеми в общуването с партньора, може би е добре да обсъдите заедно причините. Дружбата ви може да се задълбочи, ако бъдете по-малко подозрителни. Мнителни сте към близките си, но успехът ви съпътства.

ВОДОЛЕЙ
Не вярвайте на всичко, което прочетете в медицинските списания. То може само да ви накара да си втълпите, че страдате от много болести. Проявете здрав разум и вместо за лекарства, похарчете парите си за нещо, което ще подобри тонуса ви. Това може да бъде някакъв спортен уред, например колело или велоергометър. За някои денят носи нова любов, а при други изясняване на някои взаимоотношения в интимността.

РИБИ
Една покана за Рибите ще се окаже не толкова привлекателна, колкото сте очаквали. При уреждането на интимна среща вероятно ще объркате посоченото място. Записвайте внимателно съобщенията за вас. Сигурно ще ви се иска да се посветите на нещо по-творческо, но телефонните обаждания няма да ви оставят на мира. С повече отговорност се отнасяйте към домашните разногласия, колкото и да са големи, нещата са поправими.

коментара

Продължете с четенето

Хороскоп

Хороскоп за 25 март

Публикувано

на

ОВЕН

Първият ден от седмицата на Овен ще донесе пълно доволство и възвишено душевно състояние може би поради факта, че в семейството ви цари разбирателство и хармония. При някои от вас усещането за щастие е плод на конкретен контакт, който е делови и ви предоставя възможност за значителен напредък в доходите.

ТЕЛЕЦ

При Телците денят дава известни надежди, но някои, които разчитат предимно на финансов успех, по всяка вероятност ще останат недоволни. Изследвайте задълбочено предложенията, на които най-много се надявате. Прекрасен е понеделник, защото ще достигнете до признание, което ще завърши с бракосъчетание.

БЛИЗНАЦИ

Успокоени сте, настъпва социална промяна, чувствате се като нови хора. Едни от вас са доволни от контактите, които ще осъществят в понеделник. За други настъпва успокоение и сигурност във връзка с професионалната им изява, а трети въобще не мислят за работа и ще се отдадат изцяло на жадувания отдих.

РАК

Днес повечето от Рак са радостни и възторжени. Повишената чувствителност и доброто настроение са първите сигнали за промените, които ви очакват на социално ниво, където започва вашият нов живот. Активизирайте се и действайте целенасочено. Виждате враг във всеки от хората, с които работите. Някои ще пътуват.

ЛЪВ

Лъвовете навлизат в благоприятен период, който има значителни характеристики от гледна точка на реализация. Настъпват промени в контактите и действията ви. Случаите на безплодност в работата и пречки от всякакъв вид ще бъдат изолирани вече. Впрегнете всичките си сили, за да се реализирате.

ДЕВА

Девите посрещат делника унесени в спомени и с явно желание това състояние да продължи по-дълго. Но денят има своите изисквания и ще ви принуди да действате според плановете ви, свързани с пътуване или деловия живот. Вероятността да реализирате своите професионални възможности е много голяма.

ВЕЗНИ

Днес ще настъпи промяна за родените под Везни, ще започне с настроението ви, което на моменти ще бъде добро, а после лошо. Обърнете внимание какви са факторите, които създават лошото ви настроение, и мислете върху тях. Насочете усилията си в тази посока и действайте. Ако си помогнете – успехът ви е пълен.

СКОРПИОН

Вие също навлизате в нов етап на своя живот. Той идва след една вътрешна промяна, която за почти всички вече е факт. Предстои ви огромна лична и професионална реализация. Положителните сили действат непрестанно върху вас. Днес се подгответе психически за работа, която ви предстои. Не се претоварвайте!

СТРЕЛЕЦ

Днес Стрелците са облагодетелствани и могат да реализират намеренията си. Все още мнозина бягат от отговорност и се движат инертно. Не се заблуждавайте, че това може да продължи дълго. Направете ревизия на контактите си, на приятелското обкръжение и хората, на които разчитате. Променете стила си на работа. Сега са неосъществими намеренията ви за контакти с влиятелни хора.

КОЗИРОГ

Днес не очаквайте нищо лошо да се случи. Единственото, което лично вие трябва да предприемете, е по-дълговременно планиране и твърдо да отстоявате взетите решения. Реализацията ви е на високо ниво и е извън всякакво съмнение. Намирате се в състояние на подем и нищо не е в състояние да ви се опре. Днес се очертават и много ползотворни контакти.

ВОДОЛЕЙ

Водолеите са емоционални в понеделник, но и твърде фини. Вашето израстване се осъществява постепенно и неотменимо. Гаранция за това всеки от вас може да има по един признак, който е характерен за вас днес. И той е именно спокойствието. Предстоят ви нови запознанства и делови успехи. Бъдете проницателни. Разчитайте на собствените си възможности.

РИБИ

Понеделник е важен ден за Рибите. Днес мнозина ще осъзнаят, че извършват много празни действия и разчитат на фантазии. Променете досегашния си стил и ще навлезете в полето на личната изява. Денят е благоприятен за домашни занимания, делова дейност или лична реализация. Действайте бързо и ще успеете. За някои денят носи нова любов, а при други изясняване на някои взаимоотношения в интимността.

коментара

Продължете с четенето
Loading...
loading...

Магазин за бои и мазилки JUB

Facebook

КАЛЕНДАР

март 2019
П В С Ч П С Н
« февр.    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

ПОПУЛЯРНИ