Свържете се с нас

Хороскоп

Хороскоп за 9 януари

Публикувано

на

ОВЕН

  Сряда е ден за ак­тив­ни дей­ствия при Ов­ни­те, мно­зи­на ще се въз­пол­зват от те­зи ус­ло­вия. А те са свър­за­ни с ва­ша­та про­фе­сио­нал­на из­ява и при­до­бив­ки­те от ра­бо­та. Прис­тъп­ва­те с гол­яма уве­ре­нос­т към реа­ли­зи­ра­не на на­мис­ле­но­то, ма­кар че някои са при­тес­не­ни от ме­то­ди­те, чрез кои­то им се на­ла­га да дей­стват.

ТЕЛЕЦ

  Днес Тел­ци­те са об­ла­го­де­телс­тва­ни за осъ­щест­вява­не на на­ме­ре­ния­та си и мо­гат да бъ­дат убе­де­ни, че най-доб­рият път за то­ва е съ­че­та­ние­то на реал­ни въз­мож­нос­ти и дип­ло­ма­тич­ност към оне­зи, с кои­то ще има­те де­ло­ви от­но­ше­ния. Днес ба­лан­си­ра­те ра­зум­но меж­ду лич­ни и чуж­ди ин­те­ре­си.

БЛИЗНАЦИ

  Сряда е един от доб­ри­те дни през та­зи сед­ми­ца, на­си­тен с шанс за осъ­щест­вява­не на лич­ни­те ви на­ме­ре­ния. Под­чер­та­на е ва­ша­та кон­так­тност и кое­то е по-важ­но – чис­то­сър­деч­но­то от­но­ше­ние на прия­те­ли­те, кои­то са го­то­ви да ви по­мог­нат за всич­ко. В служ­ба­та денят ще при­до­бие лек не­га­ти­вен оте­нък.

РАК

  Сряда е спо­рен ден за вас и по­ве­че­то ще бъ­дат мно­го ан­га­жи­ра­ни през це­лия ден. Да­ли ще е ус­пе­шен денят, за­ви­си са­мо от вас. По­ве­че­то от зна­ка са с на­ме­ре­ние да из­вър­шат куп не­ща, меж­ду кои­то мно­го не­съ­щес­тве­ни дей­ствия ще ви зат­руднят. Бъ­де­те тър­пе­ли­ви в лю­бов­та.

ЛЪВ

  Лъ­во­ве­те имат мно­го пла­но­ве, кои­то се стремят да реа­ли­зи­рат, но меж­ду тях се сре­щат аб­со­лют­но нео­съ­щес­тви­ми. Ос­вен то­ва ис­ка­те ед­ва ли не из­вед­нъж да ги реа­ли­зи­ра­те, чес­то то­ва дей­ства бло­ки­ра­що. Бъ­де­те вни­ма­тел­ни към ли­ца, кои­то са не­доб­ро­же­ла­тел­ни.

ДЕВА

  Мно­го доб­ра е сряда и пре­дос­тавя въз­мож­нос­ти за де­ло­во съ­щес­тву­ва­не, при­до­бив­ки и око­нча­тел­но раз­ре­ша­ва­не на спор­ни въп­ро­си. Денят е ус­пе­шен за сключ­ва­не на до­го­во­ри и пос­ти­га­не на спо­ра­зу­ме­ния. Без­ра­бот­ни­те имат до­бър шанс за на­ми­ра­не на ра­бо­та.

ВЕЗНИ

  В сряда ус­пе­хът и си­гур­нос­тта са фик­си­ра­ни при Вез­ни­те. Еди­нстве­на­та греш­ка, коя­то мно­го от вас мо­гат да до­пус­нат, е не­то­ле­ран­тнос­тта и ма­ние­рът на за­по­вед­ни­чес­тво. Бъ­де­те по-дип­ло­ма­тич­ни и не от­каз­вай­те по­мощ­та си на дру­ги­те. В кон­так­ти­те си през деня ще има­те де­ло­ви пред­ло­же­ния.

СКОРПИОН

  Денят изи­сква да под­дър­жа­те пос­тоя­нен ба­ланс в кон­так­ти­те и дей­ствия­та си. Най-мал­кият на­мек от ва­ша стра­на за дик­ту­ва­не ще бъ­де от­бел­язан от оне­зи, с кои­то ще има­те ра­бо­та през деня. Про­фе­сио­нал­ният ви ден е ус­пе­шен, но не прие­май­те нап­ра­ве­но­то ви пред­ло­же­ние. Пър­во го об­мис­ле­те.

СТРЕЛЕЦ

  Сряда няма спе­циа­лен из­раз за Стрел­ци­те и не ви за­дъл­жа­ва за кон­крет­ни дей­ствия. Денят ще бъ­де оби­кно­вен. В де­ло­ви ас­пект въз­мож­нос­ти­те ви не са ог­ра­ни­че­ни и за­висят от же­ла­ние­то ви за про­веж­да­не на сре­щи и раз­го­во­ри с ли­ца, от кои­то за­ви­си по-на­та­тъш­на­та ви реа­ли­за­ция. Отстранете пречките, които спъват работния ви процес, създавате си излишни затруднения.

КОЗИРОГ

  Спра­вед­ли­вос­тта е сил­но зас­тъ­пе­на при  по­ве­че­то от вас и днес тя ще на­ме­ри и одо­бре­ние­то на мно­зи­на от зао­би­кал­ящи­те ви. В сряда де­ло­вият жи­вот ще се осъ­щест­вява по­ло­жи­тел­но за вас и ни­как не е труд­но да пос­тиг­не­те но­ви при­до­бив­ки или не­що до­пъл­ни­тел­но в про­фе­сия­та. Трудностите произтичат от факта, че здравето ви е поразклатено и някои не са в кондиция. Лекувайте се!

ВОДОЛЕЙ

  Во­до­леи­те трябва да осъ­щест­вят мно­го важ­на сре­ща днес с  чо­век, чий­то въз­мож­нос­ти са за­вид­но добри. Си­гур­но е, че оне­зи от вас, кои­то ве­че са нап­ра­ви­ли та­ка­ва уго­вор­ка, ще я из­пълнят. Не се на­гър­бвай­те с по­ве­че от то­ва, кое­то мо­же­те да из­вър­ши­те през ра­бот­ния ден. Колкото ви позволяват силите, толкова свършете, запазете духа си бодър и здравето крепко!

РИБИ

  Ос­та­ве­те емо­ции­те нас­тра­на и ор­га­ни­зи­рай­те ене­ргия­та си за де­ло­ва дей­ност. Ед­на от най-доб­ри­те сфе­ри в сряда е фи­нан­со­ва­та, тър­гов­ски­те от­но­ше­ния, как­то и пъ­ту­ва­ния­та с та­ка­ва цел. Има­те шанс за из­год­но ин­вес­ти­ра­не на ка­пи­та­ли, но не би­ва за миг да при­тъп­ява­те вни­ма­ние­то си. Отвсякъде дебнат капани, които понякога сами си поставяте или предизвикани от вашия негативизъм.

коментара

Реклама
loading...

Хороскоп

ХОРОСКОП ЗА 19 ЯНУАРИ

Публикувано

на

ОВЕН

Събота е радостна за Овните. Каквото е било необходимо, сте направили и сега ще имате желаните плодове – независимо дали се отнася до материални печалби или емоционална удовлетвореност. За някои се очертават придобивки – наследство, по приятелска линия.

ТЕЛЕЦ

Ще имате ползотворен ден, но не без ядове. Те идват от страна на приятели, в тази област изпъкват промени, които едва ли ще ви харесат. Не падайте духом, ако се окаже, че не може да разчитате на подкрепа. Затруднено е общуването ви с представители от другия пол.

БЛИЗНАЦИ

Очертава се успешна събота, но не и за нови начинания. Намалете темпото на работа, предоставя ви се възможност за развлечения. Позволете си малко удоволствие и фриволност, не е изключено срещите ви в обществото да са и професионално полезни. Ще получите добър съвет.

РАК

Изпъкват материални придобивки от съдружен бизнес. Но за повечето Раци, служители именно в тази сфера, възникват неприятности. Не са особено съществени, но може би днес няма да имате успех в разговор с шеф за увеличение на заплатата. Това е временен застой.

ЛЪВ

Събота е трудна – и в професионален аспект, и в емоционално отношение. Възможни са неприятни любовни трансформации, а на работното място – повече задачи със спънки за изпълнението им. Не са изключени и здравословни неразположения за някои. Придобивки в дома.

ДЕВА

Затрупани сте с работа, но събота е по-подходяща за почивка и развлечения. Трудно ще се справите с ангажиментите си, още повече че мнозина са под влияние на неприятни емоции. Не се напрягайте излишно, ще ви подкрепи човек, от когото не сте очаквали. Бъдете по-сдържани.

ВЕЗНИ

Възможни са неприятни съобщения и проблеми с пари, но не само че ще намерите изход, но и ще излезете с престиж от ситуацията. Някои от вас може да се разочароват от човек, когото обичат, но вероятно ще потърсят утеха в промяната на професионална връзка в любовта.

СКОРПИОН

Събота е хубава за професионална реализация, творческа изява и съдружна дейност. Изпъкват промени от любовно или семейно естество, които определят добри условия за постигане на стремежите ви. Не са изключени трудности в преследването на придобивки. Не насилвайте нещата.

СТРЕЛЕЦ

Ако имате романтична връзка, то тя е своевременна и благословена. Ако се интересувате от изпълнението на работата си, идеите или как да се изявите днес, се препоръчва настойчивост. Впрочем събота е доста ползотворна, стига да не споделяте намеренията си с околните. Предстоят ви промени, които касаят социалния ви начин на живот и вашето вътрешно духовно развитие.

КОЗИРОГ

Повече работа и в много случаи извънредни ангажименти се забелязват за Козирозите. По отношение на идеи, засягащи финансови дела, е хубаво да премълчите до пълната им реализация. Днес е по-важно да се съобразявате с обстановката около вас и да не влизате в пререкания с колеги. Възможно е някои от вас да получат неприятно съобщение, свързано с близък човек.

ВОДОЛЕЙ

Възможно е да се провалят намеренията ви днес поради прекалената ви доверчивост към други хора. Очевидно някой няма да изпълни дадено ви обещание или дори може да ви попречи поради завист. Не се огорчавайте, обмислете по-добре плановете си за бъдещето. Сега са неосъществими намеренията ви за контакти с влиятелни хора.

РИБИ

Хармоничен ден, за мнозина от Риби благоприятните перспективи за бъдещето се свързват с пътуване. Събота се характеризира и с придобивки – материални и емоционални. Много е важно да бъдете в добри взаимоотношения с околните. Мир и любов в семейството. Денят е благоприятен за съдружен бизнес, ще имате успех и във финансовите дела, но бъдете много предпазливи и разчитайте само на разумни действия.

коментара

Продължете с четенето

Хороскоп

Хороскоп за 18 януари

Публикувано

на

ОВЕН

В петък Овните са малко мрачни, а някои дори проявяват агресия. Бизнесмените са притеснени от действията на своите партньори и имат основание. Всички от Овен трябва да бъдат много внимателни в деловите си действия. Емоционалната ви невъздържаност може да доведе до провал.

ТЕЛЕЦ

Важен е петък за Телците, защото предоставя възможност за среща с влиятелен човек, който може да направи много за вас по важните ви делови въпроси. Променете плановете си за деня, ангажирайте се с деловите партньори, насочете се към важните за вас въпроси.

БЛИЗНАЦИ

Окончателно са завършили професионалните трудности при Близнаците. Сега вниманието на повечето от вас е насочено на други места и най-често касаят домашния кръг или приятелите. Положително развитие имат финансовите въпроси. За някои е характерно пътуване.

РАК

В петък стабилитетът на Раците е изразителен. Днес той се свързва с професията и преговорите, които някои от вас ще имат. За други денят носи важна реализация. Заемащите ръководни постове вероятно ще подпишат важен договор. Избягвайте противоречията по финансови въпроси.

ЛЪВ

Денят не е много добър за вас поради различни притеснения на психическа основа. Но той коренно ще се промени, когато стигнете до работното си място. Тук ще действате с голям успех. Показателни са срещите ви с влиятелни хора от административни инстанции или от средите на бизнеса.

ДЕВА

Професионалният ден за Девите не е особено добър, резултатите през който няма да ви задоволят. Днес можете да разчитате на срещите, определени за деня. Обединете усилията си с други хора на ново професионално ниво. Налице са противоречия в дома, не ги задълбочавайте.

ВЕЗНИ

Петък може ще бъде успешен ден за Везните, въпреки че са налице някои вътрешни смущения, които са от личен план. Съществуват неизяснени имотни дела и вероятността да ви бъде отнет имот, който сте притежавали, е съвсем реална. Денят не е удобен за контакти.

СКОРПИОН

Положителен е петък за Скорпионите и създава благоприятни възможности за ползотворен професионален ден. При други от вас успехите са свързани с обществения живот. Характерни са контактите, които имат две насочености – с влиятелни хора или с приятели.

СТРЕЛЕЦ

Тежък петък за Стрелците. Плановете ви ще се объркат и това ще повлияе отрицателно върху настроението ви. Работният ден се очертава като най-добър. Положителен ден за други от вас, ще получите известие, което ви уведомява за получаване на пари. Не е препоръчително да пътувате.

КОЗИРОГ

Прекрасен работен петък за Козирозите. Положителният ден за вас създава добри възможности за реализация. Разчитайте само на себе си, трябва да се преборите с трудности, но ще успеете. Контактите ви за деня ще предизвикат положителни промени в голяма част от делата ви.

ВОДОЛЕЙ

На Водолеите им предстоят малки печалби, които са свързани с професионалната ви ангажираност. Някои не се чувстват добре физически и няма да могат да оползотворят деня в пълнота. Тази аномалия ще отзвучи много скоро, а вие трябва да се насочите към професионални или бизнес дела.Не вярвайте на обещания, а търсете граници.

РИБИ

Петък ще ви създаде професионални ядове, но вие сте в състояние да превъзмогнете пречките и да доведете делата си до успешен завършек. Днес можете да разчитате на шанс в професионалните дела или личните си ангажименти. Късметът е на ваша страна, бъдете сигурни в успехите си.Денят е благоприятен за съдружен бизнес, ще имате успех и във финансовите дела, но бъдете много предпазливи и разчитайте само на разумни действия.

коментара

Продължете с четенето
Loading...
loading...

Магазин за бои и мазилки JUB

Facebook

КАЛЕНДАР

януари 2019
П В С Ч П С Н
« дек.    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

ПОПУЛЯРНИ