Свържете се с нас

Хороскоп

Хороскоп за 9 януари

Публикувано

на

ОВЕН

  Сряда е ден за ак­тив­ни дей­ствия при Ов­ни­те, мно­зи­на ще се въз­пол­зват от те­зи ус­ло­вия. А те са свър­за­ни с ва­ша­та про­фе­сио­нал­на из­ява и при­до­бив­ки­те от ра­бо­та. Прис­тъп­ва­те с гол­яма уве­ре­нос­т към реа­ли­зи­ра­не на на­мис­ле­но­то, ма­кар че някои са при­тес­не­ни от ме­то­ди­те, чрез кои­то им се на­ла­га да дей­стват.

ТЕЛЕЦ

  Днес Тел­ци­те са об­ла­го­де­телс­тва­ни за осъ­щест­вява­не на на­ме­ре­ния­та си и мо­гат да бъ­дат убе­де­ни, че най-доб­рият път за то­ва е съ­че­та­ние­то на реал­ни въз­мож­нос­ти и дип­ло­ма­тич­ност към оне­зи, с кои­то ще има­те де­ло­ви от­но­ше­ния. Днес ба­лан­си­ра­те ра­зум­но меж­ду лич­ни и чуж­ди ин­те­ре­си.

БЛИЗНАЦИ

  Сряда е един от доб­ри­те дни през та­зи сед­ми­ца, на­си­тен с шанс за осъ­щест­вява­не на лич­ни­те ви на­ме­ре­ния. Под­чер­та­на е ва­ша­та кон­так­тност и кое­то е по-важ­но – чис­то­сър­деч­но­то от­но­ше­ние на прия­те­ли­те, кои­то са го­то­ви да ви по­мог­нат за всич­ко. В служ­ба­та денят ще при­до­бие лек не­га­ти­вен оте­нък.

РАК

  Сряда е спо­рен ден за вас и по­ве­че­то ще бъ­дат мно­го ан­га­жи­ра­ни през це­лия ден. Да­ли ще е ус­пе­шен денят, за­ви­си са­мо от вас. По­ве­че­то от зна­ка са с на­ме­ре­ние да из­вър­шат куп не­ща, меж­ду кои­то мно­го не­съ­щес­тве­ни дей­ствия ще ви зат­руднят. Бъ­де­те тър­пе­ли­ви в лю­бов­та.

ЛЪВ

  Лъ­во­ве­те имат мно­го пла­но­ве, кои­то се стремят да реа­ли­зи­рат, но меж­ду тях се сре­щат аб­со­лют­но нео­съ­щес­тви­ми. Ос­вен то­ва ис­ка­те ед­ва ли не из­вед­нъж да ги реа­ли­зи­ра­те, чес­то то­ва дей­ства бло­ки­ра­що. Бъ­де­те вни­ма­тел­ни към ли­ца, кои­то са не­доб­ро­же­ла­тел­ни.

ДЕВА

  Мно­го доб­ра е сряда и пре­дос­тавя въз­мож­нос­ти за де­ло­во съ­щес­тву­ва­не, при­до­бив­ки и око­нча­тел­но раз­ре­ша­ва­не на спор­ни въп­ро­си. Денят е ус­пе­шен за сключ­ва­не на до­го­во­ри и пос­ти­га­не на спо­ра­зу­ме­ния. Без­ра­бот­ни­те имат до­бър шанс за на­ми­ра­не на ра­бо­та.

ВЕЗНИ

  В сряда ус­пе­хът и си­гур­нос­тта са фик­си­ра­ни при Вез­ни­те. Еди­нстве­на­та греш­ка, коя­то мно­го от вас мо­гат да до­пус­нат, е не­то­ле­ран­тнос­тта и ма­ние­рът на за­по­вед­ни­чес­тво. Бъ­де­те по-дип­ло­ма­тич­ни и не от­каз­вай­те по­мощ­та си на дру­ги­те. В кон­так­ти­те си през деня ще има­те де­ло­ви пред­ло­же­ния.

СКОРПИОН

  Денят изи­сква да под­дър­жа­те пос­тоя­нен ба­ланс в кон­так­ти­те и дей­ствия­та си. Най-мал­кият на­мек от ва­ша стра­на за дик­ту­ва­не ще бъ­де от­бел­язан от оне­зи, с кои­то ще има­те ра­бо­та през деня. Про­фе­сио­нал­ният ви ден е ус­пе­шен, но не прие­май­те нап­ра­ве­но­то ви пред­ло­же­ние. Пър­во го об­мис­ле­те.

СТРЕЛЕЦ

  Сряда няма спе­циа­лен из­раз за Стрел­ци­те и не ви за­дъл­жа­ва за кон­крет­ни дей­ствия. Денят ще бъ­де оби­кно­вен. В де­ло­ви ас­пект въз­мож­нос­ти­те ви не са ог­ра­ни­че­ни и за­висят от же­ла­ние­то ви за про­веж­да­не на сре­щи и раз­го­во­ри с ли­ца, от кои­то за­ви­си по-на­та­тъш­на­та ви реа­ли­за­ция. Отстранете пречките, които спъват работния ви процес, създавате си излишни затруднения.

КОЗИРОГ

  Спра­вед­ли­вос­тта е сил­но зас­тъ­пе­на при  по­ве­че­то от вас и днес тя ще на­ме­ри и одо­бре­ние­то на мно­зи­на от зао­би­кал­ящи­те ви. В сряда де­ло­вият жи­вот ще се осъ­щест­вява по­ло­жи­тел­но за вас и ни­как не е труд­но да пос­тиг­не­те но­ви при­до­бив­ки или не­що до­пъл­ни­тел­но в про­фе­сия­та. Трудностите произтичат от факта, че здравето ви е поразклатено и някои не са в кондиция. Лекувайте се!

ВОДОЛЕЙ

  Во­до­леи­те трябва да осъ­щест­вят мно­го важ­на сре­ща днес с  чо­век, чий­то въз­мож­нос­ти са за­вид­но добри. Си­гур­но е, че оне­зи от вас, кои­то ве­че са нап­ра­ви­ли та­ка­ва уго­вор­ка, ще я из­пълнят. Не се на­гър­бвай­те с по­ве­че от то­ва, кое­то мо­же­те да из­вър­ши­те през ра­бот­ния ден. Колкото ви позволяват силите, толкова свършете, запазете духа си бодър и здравето крепко!

РИБИ

  Ос­та­ве­те емо­ции­те нас­тра­на и ор­га­ни­зи­рай­те ене­ргия­та си за де­ло­ва дей­ност. Ед­на от най-доб­ри­те сфе­ри в сряда е фи­нан­со­ва­та, тър­гов­ски­те от­но­ше­ния, как­то и пъ­ту­ва­ния­та с та­ка­ва цел. Има­те шанс за из­год­но ин­вес­ти­ра­не на ка­пи­та­ли, но не би­ва за миг да при­тъп­ява­те вни­ма­ние­то си. Отвсякъде дебнат капани, които понякога сами си поставяте или предизвикани от вашия негативизъм.

коментара

Реклама
loading...

Хороскоп

Хороскоп за 26 март!

Публикувано

на

ОВЕН
Не се опитвайте да впечатлите някого със своята интелигентност. В крайна сметка може да направите самия себе си на глупак. Не разчитайте на красноречието си в трудни ситуации. Просто оставете нещата да минат покрай вас. Неуспехите ви създават чувство на неудобство, но пък се превръщат в предимство.

ТЕЛЕЦ
Може би ще пропуснете уговорена среща, но не по своя вина. Не се тревожете и не изпитвайте угризения, изходът й едва ли е щял да бъде благоприятен. В бъдеще ви очакват далеч по-примамливи възможности. Денят е подходящ за замисляне на рекламна стратегия, бъдете настойчиви.

БЛИЗНАЦИ
С новините по пощата ще получите интересно предложение за работа. Но предложеното заплащане няма да бъде достатъчно, за да ви изкуши да се откажете от досегашното си положение. Отдавна отлагате телефонен разговор с по-възрастен роднина. Днес вече е крайно време да го направите.

РАК
Преценете внимателно състоянието на дома си и проверете дали разполагате с всичко, което ви е необходимо. Ако положението ви се промени, може да се наложи да потърсите по-престижно жилище. Няма да изпитвате обичайното безпокойство и ще можете да обмислите идеите си докрай. Съсредоточете се върху практични въпроси.

ЛЪВ
Вниманието, което ще окажете на възрастните хора, ще бъде важно. Вие ще намирате техните разговори за дребнаво досадни, но бъдете сигурни, че ще спечелите тяхната признателност. Ще разберете, че сдържаността е ваше предимство. Предстои ви среща, която ще ви донесе удовлетворение. Бъдете толерантни!

ДЕВА
Нуждата ви да оставите непокътнати вашите финанси може да се окаже неблагоприятна за други. Те вероятно считат, че е по-подходящо да не оставате верни на идеите на общността и да бъдете по-свободни. Прогресът не може да бъде повлиян дори и от нечие негативно отношение. Събудете се най-накрая! Очаквайте придобивки!

ВЕЗНИ
Внимавайте, ако участвате в преговори или сключвате договори в службата. Първо проверете дали са законосъобразни. По-възрастен човек или колега ще ви помогне да доведете нещата докрай. Ще имате чувството, че сте постигнали нещо голямо. Всъщност днес трудът ви може да получи обществено признание.

СКОРПИОН
Тайна кореспонденция ще ви създаде неприятности. Ще се наложи написаното есе да се преработи. Ще се приеме добре въпреки вашите лоши предчувствия. Възрастни хора ще се опитват да ви дават съвет. Струва си да ги изслушате. Направете равносметка на изминалите работни дни. Очаква ви път на далечно място!

СТРЕЛЕЦ
Онези от вас, които искат да инвестират в недвижими имоти, нека направят това само чрез участие в смесено дружество. Добър професионалист ще подготви договора с партньора ви и ще намали страховете ви от новото начинание. Стари сгради, които можете да обновите, ще ви донесат големи печалби впоследствие.

КОЗИРОГ
Не прибягвайте до помощта на експерти, за предпочитане е сами да изложите вашата позиция. Ако имате проблеми в общуването с партньора, може би е добре да обсъдите заедно причините. Дружбата ви може да се задълбочи, ако бъдете по-малко подозрителни. Мнителни сте към близките си, но успехът ви съпътства.

ВОДОЛЕЙ
Не вярвайте на всичко, което прочетете в медицинските списания. То може само да ви накара да си втълпите, че страдате от много болести. Проявете здрав разум и вместо за лекарства, похарчете парите си за нещо, което ще подобри тонуса ви. Това може да бъде някакъв спортен уред, например колело или велоергометър. За някои денят носи нова любов, а при други изясняване на някои взаимоотношения в интимността.

РИБИ
Една покана за Рибите ще се окаже не толкова привлекателна, колкото сте очаквали. При уреждането на интимна среща вероятно ще объркате посоченото място. Записвайте внимателно съобщенията за вас. Сигурно ще ви се иска да се посветите на нещо по-творческо, но телефонните обаждания няма да ви оставят на мира. С повече отговорност се отнасяйте към домашните разногласия, колкото и да са големи, нещата са поправими.

коментара

Продължете с четенето

Хороскоп

Хороскоп за 25 март

Публикувано

на

ОВЕН

Първият ден от седмицата на Овен ще донесе пълно доволство и възвишено душевно състояние може би поради факта, че в семейството ви цари разбирателство и хармония. При някои от вас усещането за щастие е плод на конкретен контакт, който е делови и ви предоставя възможност за значителен напредък в доходите.

ТЕЛЕЦ

При Телците денят дава известни надежди, но някои, които разчитат предимно на финансов успех, по всяка вероятност ще останат недоволни. Изследвайте задълбочено предложенията, на които най-много се надявате. Прекрасен е понеделник, защото ще достигнете до признание, което ще завърши с бракосъчетание.

БЛИЗНАЦИ

Успокоени сте, настъпва социална промяна, чувствате се като нови хора. Едни от вас са доволни от контактите, които ще осъществят в понеделник. За други настъпва успокоение и сигурност във връзка с професионалната им изява, а трети въобще не мислят за работа и ще се отдадат изцяло на жадувания отдих.

РАК

Днес повечето от Рак са радостни и възторжени. Повишената чувствителност и доброто настроение са първите сигнали за промените, които ви очакват на социално ниво, където започва вашият нов живот. Активизирайте се и действайте целенасочено. Виждате враг във всеки от хората, с които работите. Някои ще пътуват.

ЛЪВ

Лъвовете навлизат в благоприятен период, който има значителни характеристики от гледна точка на реализация. Настъпват промени в контактите и действията ви. Случаите на безплодност в работата и пречки от всякакъв вид ще бъдат изолирани вече. Впрегнете всичките си сили, за да се реализирате.

ДЕВА

Девите посрещат делника унесени в спомени и с явно желание това състояние да продължи по-дълго. Но денят има своите изисквания и ще ви принуди да действате според плановете ви, свързани с пътуване или деловия живот. Вероятността да реализирате своите професионални възможности е много голяма.

ВЕЗНИ

Днес ще настъпи промяна за родените под Везни, ще започне с настроението ви, което на моменти ще бъде добро, а после лошо. Обърнете внимание какви са факторите, които създават лошото ви настроение, и мислете върху тях. Насочете усилията си в тази посока и действайте. Ако си помогнете – успехът ви е пълен.

СКОРПИОН

Вие също навлизате в нов етап на своя живот. Той идва след една вътрешна промяна, която за почти всички вече е факт. Предстои ви огромна лична и професионална реализация. Положителните сили действат непрестанно върху вас. Днес се подгответе психически за работа, която ви предстои. Не се претоварвайте!

СТРЕЛЕЦ

Днес Стрелците са облагодетелствани и могат да реализират намеренията си. Все още мнозина бягат от отговорност и се движат инертно. Не се заблуждавайте, че това може да продължи дълго. Направете ревизия на контактите си, на приятелското обкръжение и хората, на които разчитате. Променете стила си на работа. Сега са неосъществими намеренията ви за контакти с влиятелни хора.

КОЗИРОГ

Днес не очаквайте нищо лошо да се случи. Единственото, което лично вие трябва да предприемете, е по-дълговременно планиране и твърдо да отстоявате взетите решения. Реализацията ви е на високо ниво и е извън всякакво съмнение. Намирате се в състояние на подем и нищо не е в състояние да ви се опре. Днес се очертават и много ползотворни контакти.

ВОДОЛЕЙ

Водолеите са емоционални в понеделник, но и твърде фини. Вашето израстване се осъществява постепенно и неотменимо. Гаранция за това всеки от вас може да има по един признак, който е характерен за вас днес. И той е именно спокойствието. Предстоят ви нови запознанства и делови успехи. Бъдете проницателни. Разчитайте на собствените си възможности.

РИБИ

Понеделник е важен ден за Рибите. Днес мнозина ще осъзнаят, че извършват много празни действия и разчитат на фантазии. Променете досегашния си стил и ще навлезете в полето на личната изява. Денят е благоприятен за домашни занимания, делова дейност или лична реализация. Действайте бързо и ще успеете. За някои денят носи нова любов, а при други изясняване на някои взаимоотношения в интимността.

коментара

Продължете с четенето
Loading...
loading...

Магазин за бои и мазилки JUB

Facebook

КАЛЕНДАР

март 2019
П В С Ч П С Н
« февр.    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

ПОПУЛЯРНИ