Свържете се с нас

Хороскоп

Хороскоп за 27 декември

Публикувано

на

ОВЕН

Въз­мож­но е да се чув­с­т­ва­те огор­че­ни, но и вие сте доп­ри­нес­ли за със­то­я­ни­е­то си. Вни­ма­вай­те, склон­ни сте да до­пус­ка­те греш­ки и днес не би­ва мно­го да раз­чи­та­те на не­чии обе­ща­ния. Големият ви шан­с днес е в про­фе­си­о­нал­на­та сфе­ра. Бих­те мог­ли да про­ме­ни­те към доб­ро и па­рич­ни­те си де­ла.

ТЕЛЕЦ

Чет­вър­тък ще ви из­не­на­да с по­ве­че ра­бо­та и ан­га­жи­мен­ти, но има­те прек­рас­ни въз­мож­нос­ти за спра­вя­не и пос­ти­га­не на нап­ре­дък. За по­ве­че­то от вас сре­щи­те и раз­го­во­ри­те днес за­ся­гат па­рич­ни въп­ро­си и офор­мя­не на до­ку­мен­ти. Очер­та­ват се при­до­бив­ки, а за ня­кои Тел­ци – пол­зот­вор­но пъ­ту­ва­не.

БЛИЗНАЦИ

Чет­вър­тък е по­тис­кащ, осо­бе­но за неж­ния пол на Близ­на­ци. Не са из­к­лю­че­ни и па­рич­ни проб­ле­ми, ко­и­то мо­же да съз­да­де мъж. Труд­но и тя­гос­т­но ще пре­ми­не про­фе­си­о­нал­ни­ят ви ден, но има­те чу­дес­ни въз­мож­нос­ти да ком­пен­си­ра­те с лю­бов, да въз­вър­не­те емо­ци­о­нал­на­та си ста­бил­ност.

РАК

В жи­во­та ви се за­бе­ляз­ва ху­ба­ва про­мя­на. От­к­ри­ва се шанс за про­фе­си­о­нал­на ре­а­ли­за­ция, а има­те и прек­рас­ни въз­мож­нос­ти да уре­ди­те не­що важ­но от до­маш­но или се­мей­но ес­тес­т­во. На­ма­ле­те ам­би­ци­и­те си по от­но­ше­ние на па­ри и из­бяг­вай­те кон­ф­лик­ти в та­зи връз­ка с вли­я­тел­ни мъ­же.

ЛЪВ

Чет­вър­тък ид­ва с про­мя­на, към ко­я­то тряб­ва да под­хо­ди­те с из­вес­т­на пред­паз­ли­вост. Не е из­к­лю­че­но за ня­кои да се на­ло­жи пъ­ту­ва­не, а за дру­ги се наб­лю­да­ват слу­жеб­ни ре­фор­ми. Пре­ме­ре­ни­те и об­мис­ле­ни дейс­т­вия са най-под­хо­дя­щи за пос­ти­га­не­то на за­мис­ли­те днес. Бъдете последователни.

ДЕВА

Пред­с­тои ху­бав ден, осо­бе­но по от­но­ше­ние на ма­те­ри­а­л­ни при­до­бив­ки. Има­те въз­мож­ност чрез но­во пред­п­ри­я­тие да пос­тиг­не­те же­ла­на­та фи­нан­со­ва ре­а­ли­за­ция. От съ­щес­т­ве­но зна­че­ние са сре­щи­те и кон­так­ти­те днес, как­то и ако про­ве­де­те пъ­ту­ва­не. Де­ло­ва под­к­ре­па от при­я­тел.

ВЕЗНИ

В из­год­ни по­зи­ции сте днес. Това е ва­лид­но по­ве­че за сил­ния пол от Вез­ни. Спра­вя­те се пер­фек­т­но с де­ло­ви­те си за­дъл­же­ния, из­пък­ва и ху­ба­ва про­мя­на в жи­во­та ви. За ня­кои се свър­з­ва с лю­бов, а за дру­ги – с пъ­ту­ва­не. Го­лям шанс за уреж­да­не на до­маш­ни де­ла и за при­до­бив­ки.

СКОРПИОН

Ако ви ин­те­ре­су­ват въп­ро­си от фи­нан­со­во ес­тес­т­во, днес мо­же да удов­лет­во­ри­те же­ла­ни­я­та си. В про­фе­си­о­нал­но от­но­ше­ние оба­че не е из­к­лю­че­но да се сблъс­ка­те с труд­нос­ти, па­зе­те се от до­пус­ка­не на греш­ки. Из­бяг­вай­те и кон­ф­лик­ти с ви­со­ко­пос­та­ве­ни мъ­же. Де­нят е спо­луч­лив за до­маш­ни де­ла.

СТРЕЛЕЦ

Чет­вър­тък е пол­зот­во­рен, осо­бе­но ако пред­п­ри­е­ме­те не­що но­во. В про­фе­си­о­нал­но от­но­ше­ние се от­к­ро­я­ва ху­ба­ва про­мя­на, ко­я­то на пър­во вре­ме ще изис­к­ва пред­паз­ли­вост от ва­ша стра­на. Тър­се­те опи­та и ком­пе­тен­т­но­то мне­ние на дру­ги­те. В ин­тим­ния жи­вот сте склон­ни да до­пус­ка­те греш­ки поради това, че пренебрегвате и най-малките жестове на внимание. Променете подхода си!

КОЗИРОГ

Сил­но бла­гоп­ри­я­тен ден, за­бе­ляз­ва се ху­ба­ва про­мя­на в кръ­га на об­щу­ва­не­то. Кон­так­ти­те са осо­бе­но пол­зот­вор­ни за де­ла­та ви днес. Има­те под­к­ре­па от же­на в ра­бо­та­та за уреж­да­не на ин­те­ре­су­ващ ви въп­рос от про­фе­си­о­нал­но ес­тес­т­во. За ня­кои – из­год­но пъ­ту­ва­не. Ху­ба­ва про­мя­на вкъ­щи, ще посрещате скъпи гости от далече, с които сте планирали да изкарате празниците си.

ВОДОЛЕЙ

Ни­що чуд­но да се сблъс­ка­те със спън­ки при осъ­щес­т­вя­ва­не на прог­ра­ма­та си днес. Мо­же да от­с­ро­чи­те ня­кои де­ла за друг ден. За мно­го Во­до­леи чет­вър­тък се свър­з­ва с пъ­ту­ва­не. В лич­ния жи­вот из­пък­ва под­дръж­ка от же­на, кон­так­ти­те ще въз­вър­нат емо­ци­о­нал­на­та ви ста­бил­ност. Онези, на които предстои важно събитие в личен план, днес ще получат дългоочаквания отговор.

РИБИ

Чет­вър­тък не е лек, из­пък­ват ядо­ве от лич­но ес­тес­т­во. За ня­кои Ри­би се свеж­дат до па­рич­ни въп­ро­си. Въз­мож­но е да не по­лу­чи­те зап­ла­та­та си или въз­наг­раж­де­ни­е­то да не от­го­во­ри на очак­ва­ни­я­та ви. Доб­ри пер­с­пек­ти­ви пред­ла­гат кон­так­ти­те. Ще ви за­рад­ва съ­о­б­ще­ние. На ня­кои се на­ла­га да за­ми­нат по служебни въпроси, ще имате напредък в делата си.

коментара

Хороскоп

Хороскоп за 26 юни

Публикувано

на

ОВЕН

Много ентусиазъм има днес у Овните и сили за реализация в професионално отношение. Сряда се характеризира и с нови надежди и проекти. При някои от вас е възможно да възникнат проблеми, които няма да ви позволят да осъществите планираното пътуване.

ТЕЛЕЦ

Телците са припрени в сряда и колкото повече бързате, толкова повече трудности ще възникнат. Други от вас разпиляват силите си и се увличат по дела, чийто успех е доста съмнителен. Сряда идва с нови предизвикателства от материално естество.

БЛИЗНАЦИ

Денят е много късметлийски за работата ви, но възможностите ви за действия в една или друга област са ограничени. Мнозина от Близнаците се сблъскват с домашни и обществени проблеми, за разрешаването на които трябва да се въоръжите с търпение.

РАК

Сряда предлага на изпитания мнозина от Рак. Сега много важно е да бъдете изключително стриктни при изпълнение на задачите си в службата. Може да се говори за радостен ден, но не е лошо да контролирате емоциите си.

ЛЪВ

Деловата сряда не създава проблеми и мнозина ще отхвърлят работата си като на шега. Действията ви ще бъдат бързи и точни. Изпъкват хубави новини, изясняват се интересуващи ви обстоятелства. Приятни емоции обещават контактите, но внимавайте да не правите гафове.

ДЕВА

Не бива да отстъпвате от позициите си, независимо че някой би могъл да ви атакува. Можете да окажете мощна съпротива, като се защитавате с всички средства до постигане на краен успех. Откриват се изгодни възможности за професионален напредък и реализация. Пътуванията ви се свързват с придобивки.

ВЕЗНИ

За Везните сряда е свързана със загуби. Това, което сте очаквали да получите от извършването на дадена дейност, далеч не отговаря на полученото. В това отношение трябва да се примирите със ситуацията. В сряда са проблематични и контактите ви, но мнозина ще бъдат зарадвани.

СКОРПИОН

Вероятно сряда ще ви сблъска със служебни неприятности, контролирайте поведението си. Не си позволявайте пропуски и немарливост в работата. Не отлагайте задача за друг ден. Бъдете дипломатични в контактите си, свързани с работата. Хубави възможности за придобивки и приятни емоции.

СТРЕЛЕЦ

Тази сряда е трудна за вас. Победите и успехът не ви липсват, но са непостоянни и това изважда мнозина от равновесие. Погрешно е да прибързвате или да действате от позицията на емоционална превъзбуденост, която днес е характерна за мнозина. В частния живот не са изключени някои неприятни моменти.

КОЗИРОГ

Твърде активни са Козирозите, но тази активност е двустранно проявена. При едни от вас тя е делова и гарантира успешните достижения. За останалите има отношение към любовта и взаимните емоционални усещания. Очакват ви малки неприятности от семейно естество. Изпъкват изгодни възможности в работата.

ВОДОЛЕЙ

Много стегнати и действени са родените под Водолей днес и тази позиция е продиктувана от условията, в които ви се налага да работите. Възможностите ви – като воля и късмет, са добри. За съжаление условията, в които сте принудени да действате, създават много пречки и трудности. Срещите с приятели ще ви донесат хубави емоции.

РИБИ

Сряда е успешна и обещава придобивки, но трябва да бъдете търпеливи и отново да осмислите плановете си. Мнозина от вас залагат на приятелска подкрепа във връзка с делови разговори, но тя ще се окаже фалшива. Днес изпъкват нови стимули за деловото развитие, изясняват се важни обстоятелства от професионално естество. Изясняват се важни обстоятелства, влияещи върху личния ви живот и работата.

коментара

Продължете с четенето

Хороскоп

Хороскоп за 25 юни

Публикувано

на

ОВЕН

Вашата сигурност се гради върху два стълба – дома и професията. Тъй че, ако действате като защитници на тези важни компоненти в живота ви, е изключено да сгрешите фатално.

ТЕЕЛЕЦ

Вторник ще ви сблъска с някои разочарования, но общо взето е хубав ден. Днес ще си създадете неприятности на базата на безплодни спорове и кавги. Вторник носи делови късмет, оказва се и доста успешен ден за обществени контакти. Повечето от Телците са претоварени от задължения, но намерете време за деловите си партньори. Пазете се от прибързани решения, постарайте се да бъдете изчерпателно осведомени. Трябва да избягвате сблъсъците в службата и особено тези с началници жени.

БЛИЗНАЦИ

Във вторник Близнаците ще се радват на късмет и сполука, особено по отношение на работата си. Днес звездните влияния са доста противоречиви и доказват вътрешното раздвоение и разпиляване на силите. Мобилизирайте всичките си сили за успешно довеждане на делата си докрай.

РАК

В делово отношение вторник е нервен и трябва старателно да заобикаляте караници, особено на работното място. Професионалният ден ще премине успешно, но вашите възможности за действия са по-големи извън службата. В емоционалната сфера изпъкват приятни преживявания и повечето от вас ще се чувстват удовлетворени.

ЛЪВ

И за Лъвовете вторник ще бъде тежък и нервен ден, но не сте лишени от шанс за справяне с проблемите. Ще имате неприятен случай на измама от страна на ваш скрит противник. Бъдете внимателни и бдителни. Действайте с едно наум спрямо подвеждане.

ДЕВА

Във вторник главното за Дева е да не изпускат набраната скорост и да действат според намеренията си. Делата ви са много и трябва да бъдете напълно концентрирани, за да успеете да ги отхвърлите като завършена работа. Внимавайте с емоциите и импулсивните действия, могат да ви злепоставят. Успехът ви е фиксиран в домашни дела и в сферата на любовта.

ВЕЗНИ

Някои от вас свързват днес притесненията си със службата, където не е изключено сблъсък с жена. Необходимо е само да се защитите достойно и да знаете, че историята е плод на клевета от страна на недоброжелателка. Вторник е много благоприятен за провеждане на срещи и контакти, като ще удовлетворите емоционалните и материалните интереси.

СКОРПИОН

Скорпиони, пазете се от конфронтация с жени. Освен това негативно контактуване денят не предлага напрежение в други сфери от дейността си. С подчертано значение са контактите и разговорите, където ще разберете интересуваща ви информация. Мнозина ще имат право на избор. Преценете предимствата на предлаганото и се вслушайте в интуицията си.

СТРЕЛЕЦ

Любовните импулси атакуват съзнанието ви и ви дистанцират от дневните задачи. Повечето от вас ще съумеят да ги превъзмогнат, но някои ще бъдат гневни през целия ден. Непредвидени събития ще ви принудят да промените програмата си, не е изключено спешно да заминете. Ще постигнете разбирателство с ваш партньор в бизнеса по важни въпроси.

КОЗИРОГ

Вторник протича в рамките на нормалното. Той е щастлив и късметлийски ден по отношение на лични и домашни дела. Днес успехите ви имат отношение към служебните задължения и обществените контакти, които се очертават да бъдат полезни. На работното място се налага да бъдете предпазливи, защото застрашавате делата си с допускане на грешки.

ВОДОЛЕЙ

Днес ведрото ви настроение ви дава нови сили за печеливши действия. Ако се настроите за срещи и контакти, сигурно ще постигнете целите си. Неприятното нещо, което вие отдавна повтаряте, е, че се заемате постоянно и едновременно с разнородна дейност. Опасността от подобно разпиляване и днес е налице, което много ще намали работния ви капацитет. Това води след себе си до други проблеми, свързани с физическата и умствената ви активност.

РИБИ

Денят е напрегнат, поради неочаквано възникнали задължения. Усърдието ви е забележително и ще се справите перфектно със задачите си. Сега е времето, в което успешно можете да промените своя имидж и да осъществите контакти на едно по-високо ниво. Това ще бъде оценено от началниците ви. Във вторник ще получите хубави новини, приятни съобщения. Мнозина от вас ще осъществят полезни контакти, които ще дадат тласък на някаква важна дейност.

коментара

Продължете с четенето
Loading...
loading...

Магазин за бои и мазилки JUB

Facebook

КАЛЕНДАР

юни 2019
П В С Ч П С Н
« май    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

ПОПУЛЯРНИ