Свържете се с нас

Хороскоп

Хороскоп за 27 декември

Публикувано

на

ОВЕН

Въз­мож­но е да се чув­с­т­ва­те огор­че­ни, но и вие сте доп­ри­нес­ли за със­то­я­ни­е­то си. Вни­ма­вай­те, склон­ни сте да до­пус­ка­те греш­ки и днес не би­ва мно­го да раз­чи­та­те на не­чии обе­ща­ния. Големият ви шан­с днес е в про­фе­си­о­нал­на­та сфе­ра. Бих­те мог­ли да про­ме­ни­те към доб­ро и па­рич­ни­те си де­ла.

ТЕЛЕЦ

Чет­вър­тък ще ви из­не­на­да с по­ве­че ра­бо­та и ан­га­жи­мен­ти, но има­те прек­рас­ни въз­мож­нос­ти за спра­вя­не и пос­ти­га­не на нап­ре­дък. За по­ве­че­то от вас сре­щи­те и раз­го­во­ри­те днес за­ся­гат па­рич­ни въп­ро­си и офор­мя­не на до­ку­мен­ти. Очер­та­ват се при­до­бив­ки, а за ня­кои Тел­ци – пол­зот­вор­но пъ­ту­ва­не.

БЛИЗНАЦИ

Чет­вър­тък е по­тис­кащ, осо­бе­но за неж­ния пол на Близ­на­ци. Не са из­к­лю­че­ни и па­рич­ни проб­ле­ми, ко­и­то мо­же да съз­да­де мъж. Труд­но и тя­гос­т­но ще пре­ми­не про­фе­си­о­нал­ни­ят ви ден, но има­те чу­дес­ни въз­мож­нос­ти да ком­пен­си­ра­те с лю­бов, да въз­вър­не­те емо­ци­о­нал­на­та си ста­бил­ност.

РАК

В жи­во­та ви се за­бе­ляз­ва ху­ба­ва про­мя­на. От­к­ри­ва се шанс за про­фе­си­о­нал­на ре­а­ли­за­ция, а има­те и прек­рас­ни въз­мож­нос­ти да уре­ди­те не­що важ­но от до­маш­но или се­мей­но ес­тес­т­во. На­ма­ле­те ам­би­ци­и­те си по от­но­ше­ние на па­ри и из­бяг­вай­те кон­ф­лик­ти в та­зи връз­ка с вли­я­тел­ни мъ­же.

ЛЪВ

Чет­вър­тък ид­ва с про­мя­на, към ко­я­то тряб­ва да под­хо­ди­те с из­вес­т­на пред­паз­ли­вост. Не е из­к­лю­че­но за ня­кои да се на­ло­жи пъ­ту­ва­не, а за дру­ги се наб­лю­да­ват слу­жеб­ни ре­фор­ми. Пре­ме­ре­ни­те и об­мис­ле­ни дейс­т­вия са най-под­хо­дя­щи за пос­ти­га­не­то на за­мис­ли­те днес. Бъдете последователни.

ДЕВА

Пред­с­тои ху­бав ден, осо­бе­но по от­но­ше­ние на ма­те­ри­а­л­ни при­до­бив­ки. Има­те въз­мож­ност чрез но­во пред­п­ри­я­тие да пос­тиг­не­те же­ла­на­та фи­нан­со­ва ре­а­ли­за­ция. От съ­щес­т­ве­но зна­че­ние са сре­щи­те и кон­так­ти­те днес, как­то и ако про­ве­де­те пъ­ту­ва­не. Де­ло­ва под­к­ре­па от при­я­тел.

ВЕЗНИ

В из­год­ни по­зи­ции сте днес. Това е ва­лид­но по­ве­че за сил­ния пол от Вез­ни. Спра­вя­те се пер­фек­т­но с де­ло­ви­те си за­дъл­же­ния, из­пък­ва и ху­ба­ва про­мя­на в жи­во­та ви. За ня­кои се свър­з­ва с лю­бов, а за дру­ги – с пъ­ту­ва­не. Го­лям шанс за уреж­да­не на до­маш­ни де­ла и за при­до­бив­ки.

СКОРПИОН

Ако ви ин­те­ре­су­ват въп­ро­си от фи­нан­со­во ес­тес­т­во, днес мо­же да удов­лет­во­ри­те же­ла­ни­я­та си. В про­фе­си­о­нал­но от­но­ше­ние оба­че не е из­к­лю­че­но да се сблъс­ка­те с труд­нос­ти, па­зе­те се от до­пус­ка­не на греш­ки. Из­бяг­вай­те и кон­ф­лик­ти с ви­со­ко­пос­та­ве­ни мъ­же. Де­нят е спо­луч­лив за до­маш­ни де­ла.

СТРЕЛЕЦ

Чет­вър­тък е пол­зот­во­рен, осо­бе­но ако пред­п­ри­е­ме­те не­що но­во. В про­фе­си­о­нал­но от­но­ше­ние се от­к­ро­я­ва ху­ба­ва про­мя­на, ко­я­то на пър­во вре­ме ще изис­к­ва пред­паз­ли­вост от ва­ша стра­на. Тър­се­те опи­та и ком­пе­тен­т­но­то мне­ние на дру­ги­те. В ин­тим­ния жи­вот сте склон­ни да до­пус­ка­те греш­ки поради това, че пренебрегвате и най-малките жестове на внимание. Променете подхода си!

КОЗИРОГ

Сил­но бла­гоп­ри­я­тен ден, за­бе­ляз­ва се ху­ба­ва про­мя­на в кръ­га на об­щу­ва­не­то. Кон­так­ти­те са осо­бе­но пол­зот­вор­ни за де­ла­та ви днес. Има­те под­к­ре­па от же­на в ра­бо­та­та за уреж­да­не на ин­те­ре­су­ващ ви въп­рос от про­фе­си­о­нал­но ес­тес­т­во. За ня­кои – из­год­но пъ­ту­ва­не. Ху­ба­ва про­мя­на вкъ­щи, ще посрещате скъпи гости от далече, с които сте планирали да изкарате празниците си.

ВОДОЛЕЙ

Ни­що чуд­но да се сблъс­ка­те със спън­ки при осъ­щес­т­вя­ва­не на прог­ра­ма­та си днес. Мо­же да от­с­ро­чи­те ня­кои де­ла за друг ден. За мно­го Во­до­леи чет­вър­тък се свър­з­ва с пъ­ту­ва­не. В лич­ния жи­вот из­пък­ва под­дръж­ка от же­на, кон­так­ти­те ще въз­вър­нат емо­ци­о­нал­на­та ви ста­бил­ност. Онези, на които предстои важно събитие в личен план, днес ще получат дългоочаквания отговор.

РИБИ

Чет­вър­тък не е лек, из­пък­ват ядо­ве от лич­но ес­тес­т­во. За ня­кои Ри­би се свеж­дат до па­рич­ни въп­ро­си. Въз­мож­но е да не по­лу­чи­те зап­ла­та­та си или въз­наг­раж­де­ни­е­то да не от­го­во­ри на очак­ва­ни­я­та ви. Доб­ри пер­с­пек­ти­ви пред­ла­гат кон­так­ти­те. Ще ви за­рад­ва съ­о­б­ще­ние. На ня­кои се на­ла­га да за­ми­нат по служебни въпроси, ще имате напредък в делата си.

коментара

Реклама
loading...

Хороскоп

Хороскоп за 16 септември

Публикувано

на

ОВЕН

В понеделник действащата обстановка не ви е много ясна, но всичко се развива по обикновения начин и в познатия ви ритъм. Може да се говори, че ще имате успех, но той е по-скоро морален и дори емоционален, отколкото материален. Днес трябва да разчитате изключително на себе си.

ТЕЛЕЦ

От първия работен ден на седмицата деловият живот на Телците започва добре и при по-добра организация бихте могли да очаквате успешно развитие на делата си. Важно е да се съобразявате главно с обстановката, а не със собствените си желания.

БЛИЗНАЦИ

Понеделник е ден на щастлива промяна от служебен характер. За някои от Близнаци е повишена работоспособността, но в емоционален план ще бъдете неспокойни и постоянно ще се сменят положителните и отрицателните ви усещания. Все пак доброто настроение ще доминира през по-голямата част от деня. Голямо оживление и куп пътувания.

РАК

През последните седмици вашето настроение е променливо и под въздействието на постоянните ви колебания, които и днес властват над вас. През следващите дни ще имате добри постижения, но трябва да вземете окончателно решение по въпросите, които засягат само вас и никой не може да ги реши вместо вас.

ЛЪВ

Изхвърлете от главата си всички ненужни мисли и притеснения и се освободете, за да постигнете необходимата ефективност. Понеделник е успешен за действия и ще донесе късмет на активните. Особено изразителни са контактите ви днес. В работата не очаквайте шумен успех или награда, бъдете практични. Ще бъдат оценени вашите усилия.

ДЕВА

Понеделник представя много добри финансови възможности, но за мнозина те ще останат теоретични, защото сте склонни към глупави грешки, допуснати поради недостатъчно обмисляне или самозаблуда. Това е преодолимо, но не бива да се поддавате на съмнения или да слушате и изпълнявате чужди съвети, преди сами да се убедите, че те са правилни.

ВЕЗНИ

Понеделник може да бъде превъзходен ден, ако действате достатъчно целесъобразно и предварително изградите план, който да следвате. В противен случай ще се почувствате неловко и това ви състояние ще бъде най-изразително вкъщи. На работното си място можете без особени усилия да постигнете победа и защита на интересите си.

СКОРПИОН

Скорпионите ще действат умело в понеделник и на мнозина няма да им липсва замах. Денят ви дава известно предимство, но успешните ви постижения се базират върху здравия разум, който някои от вас ще пренебрегнат днес. В деловите контакти ще ви бъде трудно да постигнете взаимно разбирателство с бизнес партньорите си.

СТРЕЛЕЦ

Денят е благоприятен за Стрелците, но при условие, че запазите самообладание на работното си място и не проявите афинитет към конфронтиране с началника си. Породилото се напрежение може да предизвика някаква загуба за вас – възможно е да последва финансов проблем. Иначе понеделник ви предоставя добро развитие на личните дела.

КОЗИРОГ

Първият ден от работната седмица не е лош за вас, но някои от действията ви могат да го превърнат в незадоволителен. Възможни са административни промени в службата, които да предизвикат реакцията ви, но чрез нея ще си навредите и нищо няма да постигнете. В понеделник затруднения ще имат онези от вас, които решават съдебен спор.

ВОДОЛЕЙ

По здравословни причини днес някои от вас ще бъдат в лошо настроение. Обърнете внимание на здравето си, избягвайте психическа и физическа преумора. На някои от вас ще бъде невъзможно днес да удържат нервите си в службата, тъй като е вероятно да бъдете преместени на друга работа, но тя ще подобри финансовото ви положение. Назряват положително замислени събития.

РИБИ

Този понеделник е много успешен за Рибите и ще донесе изразителен напредък в делата, с които ще се заемете. Много от условията около вас са променени и ако не искате да останете без шанс за развитие, и вие трябва да се промените. Ще сгрешите, ако приемете нечий съвет – трябва във всичко да действате самостоятелно и да не разгласявате намеренията си. За някои денят носи нова любов, а при други изясняване на някои взаимоотношения в интимността.

коментара

Продължете с четенето

Хороскоп

Хороскоп за 15 септември

Публикувано

на

ОВЕН

Въз­ник­ват ма­те­ри­а­л­ни труд­нос­ти, ко­и­то мо­же да об­тег­нат се­мей­ни­те вза­и­мо­о­т­но­ше­ния. Из­бяг­вай­те скан­да­ли. Не ви пре­по­ръч­вам и да пъ­ту­ва­те днес. Ако раз­чи­та­те, че са­мо та­ка ще раз­ре­ши­те фи­нан­сов проб­лем, гре­ши­те. Със­ре­до­то­че­те вни­ма­ни­е­то си в кон­так­ти­те. Има­те вли­я­тел­на под­к­ре­па. Хар­мо­ни­я­та с дру­ги­те съ­що но­си пе­чал­би.

ТЕЛЕЦ

Ед­ва ли ще има­те въз­мож­ност да за­до­во­ли­те стре­ме­жа си за ком­форт, да се по­то­пи­те в емо­ци­о­нал­ния жи­вот. Пре­по­ръч­ват се пред­паз­ли­вост и уме­ре­ност във вся­как­ви де­ла. Въз­мож­но е да пре­тър­пи­те ус­пе­хи, да не по­лу­чи­те же­ла­на­та длъж­ност. Но из­пък­ват вли­я­тел­ни про­тек­ции, из­ча­кай­те.

БЛИЗНАЦИ

До­бър ден за ре­а­ли­за­ция. В де­ло­во от­но­ше­ние е си­гур­но, че ще пос­тиг­не­те на­ме­ре­ни­я­та си, има­те шанс да се изя­ви­те и лич­нос­т­но. Но се чертават се­мей­ни неп­ри­я­т­нос­ти, ко­и­то при по­ве­че емо­ции от ва­ша стра­на мо­же да пов­ли­я­ят не­га­тив­но и на ра­бо­та­та ви. Из­бяг­вай­те скан­да­ли.

РАК

Сил­но зас­т­ра­ше­ни сте от кон­ф­лик­ти, бъ­де­те вни­ма­тел­ни. Въз­мож­но е да се сблъс­ка­те с неп­ри­я­т­нос­ти от лич­но ес­тес­т­во, но ста­рай­те се да не ги прех­вър­ля­те на ра­бот­но­то мяс­то. Не­о­б­хо­ди­мост­та от сдър­жа­ност в работата е без ко­мен­тар. Сът­руд­ни­чес­т­во с дру­ги хора оп­ре­де­ля фи­нан­со­ви и емо­ци­о­нал­ни при­до­бив­ки днес.

ЛЪВ

Въз­мож­но са неп­ри­я­т­нос­ти от ли­чен ха­рак­тер, но неделя ид­ва с но­ви пре­диз­ви­ка­тел­с­т­ва. За­ся­гат емо­ци­о­нал­ния ви жи­вот и ма­те­ри­а­л­ни­те при­до­бив­ки. Бъ­де­те де­ли­кат­ни и пред­паз­ли­ви във връз­ки­те, ко­и­то съз­да­ва­те. Опи­тай­те се да не уве­ли­ча­ва­те бре­ме­то, ле­жа­що вър­ху дру­ги­те, но не поз­во­ля­вай­те и с вас да зло­у­пот­ре­бя­ват.

ДЕВА

Неделя се ха­рак­те­ри­зи­ра с неп­ри­я­т­нос­ти, ко­и­то из­г­леж­дат по-сил­ни за дам­с­кия със­тав на зна­ка. За­ся­гат най-ве­че емо­ци­о­нал­ния ви жи­вот и не сте зас­т­ра­хо­ва­ни от оби­ди и огор­че­ния. Не се опит­вай­те да се изяс­ня­ва­те, въз­мож­но е да ви об­ви­нят и в под­куп­ни­чес­т­во.

ВЕЗНИ

За вас неделя е къс­мет­лийс­ки, въп­ре­ки че пе­чал­би­те мо­же да не се ока­жат та­ки­ва, как­ви­то сте очак­ва­ли. Мо­же­те сме­ло да от­с­тъ­пи­те пред съ­пер­ни­ка или кон­ку­рен­та си. В дейс­т­ви­тел­ност ще се ока­же, че при­до­бив­ки­те, ко­и­то съд­ба­та ви е оп­ре­де­ли­ла, са по-доб­ри от по­же­ла­ни­те от вас са­ми­те.

СКОРПИОН

За мно­зи­на де­нят се свър­з­ва със се­мей­ни де­ла, ко­и­то оба­че ще им при­чи­нят го­ле­ми огор­че­ния. По-ха­рак­тер­но е за мъ­же­те, пред­с­та­ви­те­ли на Скор­пи­он. Не е из­к­лю­че­но в та­зи връз­ка да ви се на­ло­жи да про­ве­де­те юри­ди­чес­ки кон­сул­та­ции. Не пре­неб­рег­вай­те съ­вет от ад­во­кат. Въз­мож­ни са и па­рич­ни неп­ри­я­т­нос­ти. Из­бяг­вай­те кон­ф­лик­ти.

СТРЕЛЕЦ

Де­нят се ха­рак­те­ри­зи­ра със неп­ри­я­т­нос­ти, бъ­де­те пред­паз­ли­ви. Из­бяг­вай­те кон­ф­лик­ти, не се до­ве­ря­вай­те на ко­ле­ги. Ня­кои от вас мо­же да бъ­дат ра­зо­ча­ро­ва­ни от ня­ко­го по­ра­ди не­и­з­пъл­не­но обе­ща­ние. Из­пъл­ня­вай­те съ­ве­ти­те изис­к­ва­ния от на­чал­с­т­во­то. От­де­ле­те по­ве­че вре­ме за об­щу­ва­не с де­ца­та.

КОЗИРОГ

Да­ми­те от зна­ка ед­ва ли ще ус­пе­ят да осъ­щес­т­вят прог­ра­ма­та си за де­ня, осо­бе­но що се от­на­ся до до­маш­ни или лич­ни де­ла. Не се раз­с­т­рой­вай­те, шан­сът ви е в кон­так­ти­те днес. Не е из­к­лю­че­но не­на­дей­но да бъ­де­те под­к­ре­пе­ни от чо­век, от ко­го­то не сте очак­ва­ли. Си­лен ма­те­ри­а­лен къс­мет – па­рич­ни пе­чал­би.

ВОДОЛЕЙ

Неделя ще ви за­рад­ва с фи­нан­сов шанс и въз­мож­нос­ти за про­фе­си­о­нал­на ре­а­ли­за­ция. Ако има­те оба­че де­ла, изис­к­ва­щи пъ­ту­ва­не, ед­ва ли ще пос­тиг­не­те ус­пех. До­ри се пре­по­ръч­ва изоб­що да не тръг­ва­те на път. На­ме­ре­те вре­ме за сре­щи и кон­так­ти, чрез тях ще за­до­во­ли­те пот­реб­нос­ти­те си.

РИБИ

Ще сгре­ши­те, ако упор­с­т­ва­те са­мос­то­я­тел­но да се спра­вя­те с проб­ле­ми­те си.Не пред­п­ри­е­май­те пъ­ту­ва­не, ни­що ня­ма да пос­тиг­не­те, а зас­т­ра­ша­ва­те и здра­ве­то си. Уточ­ня­вам, че ста­ва ду­ма за за­ми­на­ва­не по фи­нан­со­ви при­чи­ни. Къс­ме­тът и при­до­бив­ки­те ви днес се съ­дър­жат в съв­мес­т­на дей­ност с дру­ги хо­ра. Па­зе­те се от кон­ф­лик­ти.

коментара

Продължете с четенето
Loading...
loading...

Facebook

КАЛЕНДАР

септември 2019
П В С Ч П С Н
« авг.    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  

ПОПУЛЯРНИ