Свържете се с нас

Хороскоп

Любовен уикенд хороскоп за 8-9 декември

Публикувано

на

Овен

С приключването на периода на ретроградния Меркурий, определено ще усетите подобрение в любовен план. Споровете ще намалеят, а вие няма да сте толкова изнервени.

Телец

За представителите на зодията уикендът ще бъде успешен от гледна точка на приятни емоции. Макар че няма да се радвате на особено страстни почивни дни, поводи за радости няма да липсват.

Близнаци

Чувствате се доста по-сигурни в желанията и отношенията си, в сравнение с предишната седмица. Това ще повлияе благоприятно на отношенията ви с половинката.

Рак

С половинката сякаш сте от различни планети. Имате съвсем различни идеи за прекарване на уикенда и нито един от двамата не иска да направи компромис.

Лъв

Не е изключено промените в любовен план да продължат да се случват. Ако още не сте направили нeщо за себе си, време е да помислите в тази насока.

Дева

Отварят се много врати пред вас, важно е да изберете правилната. Не взимайте еднолични решения по въпроси, които засягат и двамата партньори.

целувка

Везни

Пълна хармония на любовния фронт за Везните. Ще се чувстват сякаш с партньора са „от едно тесто“ и гледат в една посока.

Скорпион

Не си затваряйте очите пред очевидни неща. Ако имате съмнения за нещо, поставете въпросите „на масата“, дори да знаете, че това ще доведе до спор.

Стрелец

Стрелците духом ще са в офиса и изобщо няма да им е до любов. Благодарение на щастливите обрати, работата им най-накрая е спечелила внимание.

Козирог

Ще се чувствате духовно близки с партньора, сякаш се познавате от цяла вечност. Предусещате всяко негово желание и това е страхотно!

Водолей

Не сте сигурни дали имате нужда от нов партньор, или от повече страст и тръпка в настоящата си връзка. Изяснете се със себе си и не залъгвайте половинката, че всичко е наред.

Риби

Вие също сте от зодиите, които чакаха с нетърпение ретроградният Меркурий да си тръгне от живота ви. Лека-полека нещата започват да се подреждат.

коментара

Реклама
loading...

Хороскоп

Хороскоп за 18 декември

Публикувано

на

ОВЕН

Във втор­ник дейс­т­ви­я­та ви ще бъ­дат зат­руд­не­ни по­ра­ди лип­са на дос­та­тъч­на яс­но­та. Де­нят ще бъ­де ус­пе­шен за про­фе­си­о­нал­на изя­ва, на ра­бот­но­то ви мяс­то се очак­ват про­ме­ни, с ко­и­то тряб­ва да се съ­о­б­ра­зи­те, за да из­бег­не­те евен­ту­а­л­на не­о­чак­ва­на раз­връз­ка. Из­бягвай­те кон­фрон­та­ции с ко­ле­ги­те.

ТЕЛЕЦ

Във втор­ник Тел­ци­те са нас­т­ро­е­ни на ви­со­ки обо­ро­ти за дейс­т­вия. Про­фе­си­о­нал­ни­ят ден ще пре­ми­не при по­ви­ше­на ак­тив­ност и мно­зи­на от вас ще се спра­вят с го­лям обем ра­бо­та. Мно­зи­на ще тър­сят днес на­чи­ни да осъ­щес­т­вят стре­ме­жа си за по­ви­ша­ва­не на бла­го­със­то­я­ни­е­то си, но не пред­п­ри­е­май­те рис­ко­вe.

БЛИЗНАЦИ

Прис­тъп­вай­те спо­кой­но към де­ла­та си днес и се от­дай­те из­ця­ло на за­ни­ма­ни­я­та си. Вли­я­ни­е­то на звез­ди­те дейс­т­ва за­тор­мо­зя­ва­що за вас и ви пре­въз­буж­да, от ко­е­то след­ват греш­ки в ра­бо­та­та ви. Ра­бо­те­те спо­кой­но, не ви лип­с­ва уме­ние да се спра­ви­те със за­да­чи­те си. Бъдете дипломатични.

РАК

Втор­ник ид­ва с на­деж­ди за прос­пе­ри­тет при Ра­ци­те и те не са въ­о­б­ра­жа­е­ми. Не­о­б­хо­ди­мо е още се­га да из­вър­ши­те ко­рек­ция на ва­ши­те кон­так­ти и да да­де­те пред­по­чи­та­ние на оне­зи от тях, ко­и­то ще ви да­дат но­ва на­со­ка за ус­пеш­но­то ви раз­ви­тие. В слу­жеб­но от­но­ше­ние не­ща­та не се раз­ви­ват зле.

ЛЪВ

Не пред­п­ри­е­май­те ни­как­ви де­ло­ви дейс­т­вия днес, без да сте се уве­ри­ли пред­ва­ри­тел­но, че пос­тъп­ва­те по най-пра­вил­ния на­чин. Не се зас­т­ра­хо­ва­ни от греш­ки във фи­нан­со­ва­та сфе­ра, въз­мож­но е да пре­диз­ви­ка­те не­о­чак­ва­ни за­гу­би за се­бе си чрез не­о­б­мис­ле­ни ре­ше­ния или дейс­т­вия.

ДЕВА

Във втор­ник ще нас­тъ­пят ня­кои про­ме­ни при Де­ви­те, ко­и­то имат от­но­ше­ние към па­ри­те. Те са по­ло­жи­тел­ни и се ос­но­ва­ват на про­фе­си­о­нал­но­то ви майс­тор­с­т­во. Спо­ро­ве и опит за кон­ф­рон­ти­ра­не със съд­руж­ни­ци­те ще пре­диз­ви­кат за­гу­би във фи­нан­со­вия ба­ланс при биз­нес­ме­ни­те.

ВЕЗНИ

Не­по­до­зи­ра­но ак­тив­ни са днес Вез­ни­те и твър­до ре­ше­ни да дейс­т­ват без­ком­п­ро­мис­но във всич­ки сфе­ри, осо­бе­но в служ­ба­та си, за да за­па­зи­те по­зи­ци­и­те, ко­и­то за­е­ма­те. Мо­же да ви ги от­не­мат, ако ре­ши­те да си пос­лу­жи­те с неп­ра­во­мер­ни дейс­т­вия. За ня­кои се очер­та­ват но­ви лю­бов­ни кон­так­ти.

СКОРПИОН

Об­х­ва­на­ти сте от дух на кри­ти­ци­зъм и мно­зи­на тър­сят жер­т­ва­та за “стре­ли­те” си. У мно­зи­на то­ва със­то­я­ние е въз­ник­на­ло по съв­сем ре­а­л­ни при­чи­ни и с по­мощ­та на ин­ту­и­тив­ни­те ви спо­соб­нос­ти. Днес ще раз­бе­ре­те ис­ти­на­та за оцен­ка­та на ва­шия труд, ко­е­то е ос­но­вен под­тик за не­до­вол­с­т­во­то ви.

СТРЕЛЕЦ

Втор­ник е ус­пе­шен и из­пъл­нен с въз­мож­нос­ти за вас. Оне­зи, ко­и­то в мо­мен­та са без­ра­бот­ни, имат доб­рия шанс да пре­вър­нат втор­ник в на­ча­ло на но­ва про­фе­си­о­нал­на ак­тив­ност.  Де­нят е до­бър за кон­так­ти с при­я­те­ли, ко­и­то мо­гат да се ан­га­жи­рат с вас за съд­руж­на дей­ност. При възможност се дистанцирайте от хора, които ви натоварват с проблемите си днес, влияят ви зле.

КОЗИРОГ

Ус­пе­хи­те са ха­рак­тер­ни във втор­ник за Ко­зи­рог и об­х­ва­щат всич­ки дей­нос­ти на чо­веш­ка­та ак­тив­ност. Със се­ри­о­з­ност ще дейс­т­ва­те в служ­ба­та си и с го­ля­ма енер­гич­ност ще ре­ша­ва­те въз­ник­на­ли­те проб­ле­ми. Най-проб­ле­ма­тич­ни ще бъ­дат при­я­тел­с­ки­те кон­так­ти, има опит за гру­ба из­ма­ма или клевета по ваш адрес. Тя ще остане безпочвена и със сигурост ще е като бумеранг на зложелателя.

ВОДОЛЕЙ

Днес сте из­пъл­не­ни със си­ла и мо­би­ли­зи­ра­ни за дейс­т­вия. То­ва е ре­а­лен из­раз на стре­ме­жи­те ви за ре­а­ли­за­ция и ако не се под­да­де­те на ня­кои съм­не­ния, ко­и­то се­га ви­та­ят у вас, има­те прек­рас­на въз­мож­ност за осъ­щес­т­вя­ва­не на своя за­ми­съл. Ще за­поч­не­те под­го­тов­ка за осъ­щес­т­вя­ва­не на идея съвместно с хора от вашия бранш. Така ще си разпределите отговорностите.

РИБИ

Ри­би­те тряб­ва да от­с­то­я­ват по­зи­ци­и­те си по ка­те­го­ри­чен на­чин, ма­кар то­ва по­ня­ко­га да включ­ва и по-гру­бо от­но­ше­ние. Съ­щес­т­ву­ва ре­а­л­на опас­ност да бъ­де­те из­ма­ме­ни във връз­ка с ня­как­ва ра­бо­та. Мо­же би тряб­ва да дейс­т­ва­те чрез пос­ред­ник. Днес не спо­де­ляй­те де­ло­ви­те си на­ме­ре­ния. В обкръжението ви има хора, които чакат удобен момент и да ви навредят.

коментара

Продължете с четенето

Хороскоп

Катастрофа на пътя Гоце Делчев – Дъбница, има пострадали

Публикувано

на

На 15.12.2018г. около 19:45 часа на пътя между гр.Гоце Делчев и с.Дъбница, лек автомобил „Мерцедес“ с 23-годишен водач от с.Дебрен, общ.Гърмен, извършвайки маневра „изпреварване“ при наличие на пътен знак В-24 и без да се убеди, че движещият се пред него лек автомобил „Дачия“ с 37-годишен водач от с.Мосомище, общ.Гоце Делчев е подал сигнал за завиване на ляво се блъска в него, в резултат на което е пострадал водачът на лекия автомобил „Мерцедес“.

Пострадалият е с разкъсно-контузна рана на главата и след оказана медицинска помощ е освободен за домашно лечение. Пробите за употреба на алкохол са отрицателни.

коментара

Продължете с четенето
Loading...
loading...

Магазин за бои и мазилки JUB

Facebook

КАЛЕНДАР

декември 2018
П В С Ч П С Н
« ное.    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

ПОПУЛЯРНИ