Свържете се с нас

Хороскоп

Любовен уикенд хороскоп за 8-9 декември

Публикувано

на

Овен

С приключването на периода на ретроградния Меркурий, определено ще усетите подобрение в любовен план. Споровете ще намалеят, а вие няма да сте толкова изнервени.

Телец

За представителите на зодията уикендът ще бъде успешен от гледна точка на приятни емоции. Макар че няма да се радвате на особено страстни почивни дни, поводи за радости няма да липсват.

Близнаци

Чувствате се доста по-сигурни в желанията и отношенията си, в сравнение с предишната седмица. Това ще повлияе благоприятно на отношенията ви с половинката.

Рак

С половинката сякаш сте от различни планети. Имате съвсем различни идеи за прекарване на уикенда и нито един от двамата не иска да направи компромис.

Лъв

Не е изключено промените в любовен план да продължат да се случват. Ако още не сте направили нeщо за себе си, време е да помислите в тази насока.

Дева

Отварят се много врати пред вас, важно е да изберете правилната. Не взимайте еднолични решения по въпроси, които засягат и двамата партньори.

целувка

Везни

Пълна хармония на любовния фронт за Везните. Ще се чувстват сякаш с партньора са „от едно тесто“ и гледат в една посока.

Скорпион

Не си затваряйте очите пред очевидни неща. Ако имате съмнения за нещо, поставете въпросите „на масата“, дори да знаете, че това ще доведе до спор.

Стрелец

Стрелците духом ще са в офиса и изобщо няма да им е до любов. Благодарение на щастливите обрати, работата им най-накрая е спечелила внимание.

Козирог

Ще се чувствате духовно близки с партньора, сякаш се познавате от цяла вечност. Предусещате всяко негово желание и това е страхотно!

Водолей

Не сте сигурни дали имате нужда от нов партньор, или от повече страст и тръпка в настоящата си връзка. Изяснете се със себе си и не залъгвайте половинката, че всичко е наред.

Риби

Вие също сте от зодиите, които чакаха с нетърпение ретроградният Меркурий да си тръгне от живота ви. Лека-полека нещата започват да се подреждат.

коментара

Реклама
loading...

Хороскоп

Хороскоп за 20 юли

Публикувано

на

ОВЕН

В съ­бо­та проя­ва­та на дес­по­ти­зъм и ег­ои­зъм е ха­рак­тер­на за мно­зи­на от Овен. То­ва е про­дик­ту­ва­но от съм­не­ния­та, че някой ви шпио­ни­ра и оча­ква­те да ви нав­ре­ди. Възмож­но е някой от хо­ра­та око­ло вас да е проя­вил не­так­тич­но лю­бо­питс­тво по ва­ши­те де­ло­ви или лич­ни въп­ро­си. Въз­дър­жай­те се от гнев­ни реак­ции.

ТЕЛЕЦ

Труд­на бор­ба водят Тел­ци­те, за да пос­тиг­нат ус­пе­хи­те, кои­то ще ги за­до­волят. В та­зи връз­ка съ­бо­та бе­ле­жи по­ред­ния ус­пех при вас. В па­рич­ни­те де­ла ре­зул­та­ти­те са по­ло­жи­тел­ни. Ще ус­та­но­ви­те кон­так­ти с влия­тел­ни хо­ра, от кои­то ще по­лу­чи­те подкре­па за реа­ли­за­ция на ва­ша идея. Ус­пешно пъ­ту­ва­не по биз­нес де­ла.

БЛИЗНАЦИ

Днес Близ­на­ци­те са из­нер­ве­ни. Ра­бо­ти­те им не вървят доб­ре и сякаш не­чия зла воля ги тлас­ка към про­вал. Ва­шият де­ло­ви жи­вот в съ­бо­та ще бъ­де проб­ле­ма­ти­чен, изгра­де­но­то с мно­го труд ще съ­си­пе­те за крат­ко вре­ме. Бъ­де­те вни­ма­тел­ни и пра­вил­но раз­гра­ни­ча­вай­те влия­ния­та, ока­зва­щи влия­ние вър­ху ра­бо­та­та ви.

РАК

Ва­ши­те дей­ствия са точ­но раз­че­те­ни в съ­бо­та и ос­та­ва да ги при­ло­жи­те на прак­тика. Въз­мож­но е да пос­лед­ват про­ме­ни, но не ви­на­ги в по­ло­жи­тел­ния сми­съл на дума­та. При някои от вас не­га­ти­вен раз­вой мо­же да има в служ­ба­та, а при биз­нес­ме­ните днес са ва­лид­ни про­мен­ли­ви ус­ло­вия за дей­нос­тта.

ЛЪВ

В съ­бо­та за­поч­ва ци­къл на про­фе­сио­нал­но раз­ви­тие с под­чер­та­ни по­ло­жи­тел­ни ха­рак­те­рис­ти­ки за Лъв. В служ­ба­та нас­тъп­ват бър­зи про­ме­ни и вие оча­ква­те с го­товност по-на­та­тъш­но­то раз­ви­тие на въп­ро­са. Не прояв­явай­те сла­бост, за­що­то ще ви ата­ку­ват хо­ра, от кои­то за­висят те­зи про­ме­ни.

ДЕВА

Спо­ред вас тър­пе­ние­то е пътят към ус­пе­ха. Съ­бо­та е неу­до­бен ден и из­ди­га пред Де­ва прег­ра­ди, кои­то имат по-гол­ямо лич­но зна­че­ние, от­кол­ко­то да съз­да­ват де­ло­ви зат­руд­не­ние. Се­га трябва да се съоб­раз­ява­те с въз­мож­нос­ти­те, кои­то ви препя­тстват, и да бъ­де­те гъв­ка­ви. Не раз­чи­тай­те на чужда по­мощ.

ВЕЗНИ

Ед­нов­ре­мен­но по­ло­жи­тел­но и от­ри­ца­тел­но е влия­ние­то на звез­ди­те вър­ху Вез­ни в съ­бо­та. Вър­ху лич­но­то ви са­мо­чувс­твие и жиз­не­ния то­нус влия­ние­то е бла­гоп­риятно, кое­то ви пра­ви слън­че­ви. Денят ви в служ­ба­та ще бъ­де ус­пе­шен. Проб­ле­ми очаквай­те в до­ма си, ту­ши­рай­те раз­ног­ла­сия­та с близ­ки­те си.

СКОРПИОН

Скор­пио­ни­те днес са спо­кой­ни, из­лъч­ва­щи ене­ргия и кра­со­та, кои­то са зас­тъ­пе­ни във фи­зи­чес­ки и ду­ше­вен план. Нас­тъп­ват про­ме­ни в прия­тел­ския кръг. Ще се срещ-не­те с но­ви хо­ра и ще ус­та­но­ви­те трай­ни прия­тел­ски от­но­ше­ния. В биз­не­са при Скор­пио­ни­те ще има нап­ре­же­ние, но то няма да съз­да­де неп­рия­тнос­ти.

СТРЕЛЕЦ

Не би­ва да уни­ва­те и да пре­жив­ява­те всич­ки неп­рия­тни мо­мен­ти по фа­та­лен начин. В съ­бо­та вие сте не­пок­ла­ти­ми, неб­ла­гоп­рия­тни­те про­ме­ни за деня се от­насят за по-емо­цио­нал­ния тип от Стре­лец, свър­за­ни с лю­бов­ни стра­да­ния. За ста­бил­ни­те меж­ду вас ус­пе­хи­те про­дъл­жа­ват, до­вере­те се на прияте­ли. Помощ ще получите от човек, който си е дошъл от чужбина.

КОЗИРОГ

Нео­чак­ва­ни про­ме­ни ще ви ка­рат да под­дър­жа­те със­то­яние на бди­тел­ност, ка­то не трябва да раз­кри­ва­те на­ме­ре­ния­та си пред ни­ко­го. Наб­ли­жа­ва вре­ме за ка­чес­твен скок при вас, за кой­то трябва да се под­гот­ви­те. За­ни­ма­ва­щите се с тър­го­вия Ко­зиро­зи имат доб­ри шан­со­ве да спечелят. Затормозни са някои за пари, дадени на друг човек на заем. В очакване сте да ви върнат дължимото и сте напрегнати.

ВОДОЛЕЙ

В съ­бо­та ва­шият ус­пех е га­ран­ти­ран и ни­що не ви спи­ра да го за­вою­ва­те.  То­ва се от­нася до ва­шия про­фе­сио­на­лен жи­вот. В служ­ба­та няма да лип­сват и прия­тни но­вини, кои­то ще да­дат но­ви въз­мож­нос­ти на някои. Ангажиментите ви са се увеличили, но пропорционално и заплащането е нагоре. В лю­бов­ния жи­вот при някои от вас е нас­тъ­пи­ло ле­ко ох­лаж­да­не на от­но­ше­ния­та.

РИБИ

Ус­пеш­на е съ­бо­та, де­ла­та ви ще бъ­дат под­по­мог­на­ти от прия­те­ли. На слу­жеб­но ни­во са въз­мож­ни някои про­ти­во­ре­чия и кон­фрон­ти­ра­не с ко­ле­ги или на­чал­ни­ци, но те са свър­за­ни с ра­бо­та­та в мо­мен­та и нямат неп­рия­тни пос­ледс­твия. За­си­лен е шансът за фи­нан­со­ви при­до­бив­ки, пос­та­райте се да не го изпус­не­те. Не сте в позиция да диктувате на хората какво да направят днес.

коментара

Продължете с четенето

Хороскоп

Хороскоп за 19 юли

Публикувано

на

ОВЕН

Пе­тък се ха­рак­те­ри­зи­ра за Ов­ни­те с усъ­рдни за­ни­ма­ния по лич­ни проб­ле­ми. За мно­зи­на те ка­саят жи­ли­ще или мес­то­жи­телс­тво. Ве­роя­тно оча­ква­те съоб­ще­ния за ус­трой­ва­не­то си, но днес или няма да ги по­лу­чи­те, или няма да ви за­рад­ват. Денят е тру­ден за кон­так­ти и справ­яне с ад­ми­нис­тра­тив­ни за­да­чи. Бъ­де­те тър­пели­ви!

ТЕЛЕЦ

  За вас пе­тък оп­ре­де­ле­но е прия­тен и ви да­ва доб­ро са­мо­чувс­твие. Впро­чем за Тел­ци­те не лип­сват проб­ле­ми, при някои те са от здра­вос­ло­вен ха­рак­тер. Въп­реки то­ва не да­вай­те из­раз на неп­рия­тнос­ти­те и ве­роя­тно вни­ма­ние­то ви ще се на­сочи в дру­га по­со­ка. За мно­зи­на прия­тни­те из­жив­ява­ния ще взе­мат пре­вес над дело­ви­те за­да­чи.

БЛИЗНАЦИ

  В пе­тък Близ­на­ци­те трябва да бъ­дат дос­та вни­ма­тел­ни. Дей­ства­те при­бър­за­но и то­ва мо­же да пре­диз­ви­ка нео­чак­ва­на ка­тас­тро­фа в де­ла­та ви. Ху­ба­во е да бъ­дат пред­паз­ли­ви всич­ки, кои­то ще ра­ботят някак­ва до­маш­на ра­бо­та. Про­фе­сио­налният ден ще бъ­де ус­пе­шен за вас. Мо­же да се над­ява­те на ус­пех в па­рич­ни­те дела.

РАК

  Мно­зи­на от Рак проек­ти­рат свое­то бъ­де­ще, ос­но­ва­вай­ки се на близ­кия кон­такт с влия­те­лен чо­век. Мо­же би е по-доб­ре пър­во да раз­го­вар­яте по ин­те­ре­су­ва­щи­те ви въп­ро­си с то­зи чо­век и ед­ва то­га­ва да оча­ква­те някак­во раз­ви­тие. Се­га пла­нове­те ви мо­гат да се ока­жат съв­сем неу­мес­тни. Па­зе­те здра­вето си!

ЛЪВ

Пе­тък е мно­го ус­пе­шен за вас. Днес Лъ­во­ве­те мо­гат да дей­стват, без да се опасяват, че някое от де­ла­та им ще се раз­ви­ва бе­зус­пеш­но. Ха­рак­тер­ни за до­ма са при­до­бив­ки­те, фи­нан­со­вият къс­мет, дей­ствия­та в служ­ба­та и биз­не­сът. По-вни­мател­ни бъ­де­те за еве­нтуал­ни из­ма­ми при сре­щи, кое­то се про­во­ки­ра от съв­сем дреб­ни при­чи­ни.

ДЕВА

  Бла­гоп­рия­тно се раз­ви­ват и де­ла­та на Де­ви­те в пе­тък, но в сфе­ра­та на фи­нан­сите е въз­мож­но да пос­лед­ва нео­чак­ван про­вал. Ето за­що, ако има­те па­рич­ни де­ла, днес е по-доб­ре да дей­ства­те чрез друг чо­век. Бла­гоп­рия­тно раз­ви­тие ще на­мерят ва­ши­те сре­щи с хо­ра от биз­не­са или в де­ло­ва на­со­ка. В пе­тък е въз­мож­но да възник­нат неп­рия­тнос­ти в служ­ба­та.

ВЕЗНИ

Днес ва­ша­та дей­стве­ност е пос­ло­вич­на. Ене­ргич­ни сте и до­ри из­бър­зва­те в мно­го от­но­ше­ния. То­ва е не­що­то, кое­то трябва да ре­гу­ли­ра­те в де­ла­та си. С изклю­че­ние на фи­нан­со­ва­та сфе­ра всич­ки дру­ги за­ни­ма­ния се ха­рак­те­ри­зи­рат с успех. По-ре­зул­тат­ни са сре­щи­те ви, в кои­то се на­ла­га да проя­ви­те по­ве­че съоб­рази­тел­ност.

СКОРПИОН

Скор­пио­ни­те ще имат те­жък пе­тък. На­ло­жи­тел­но е да проя­ви­те гол­яма предвид­ли­вост и да из­бягва­те всякак­ви съм­ни­тел­ни рис­ко­ва­ни дей­ствия. Из­вън за­дъл-жи­тел­ния ра­бо­тен ден, кой­то ще пре­ми­не по оби­кно­ве­ния на­чин, е ху­ба­во да наблег­не­те на сре­щи­те си. Те за мно­зи­на се ха­рак­те­ри­зи­рат с при­до­бив­ки.

СТРЕЛЕЦ

При вас най-чес­то всич­ко се оп­ре­деля от нас­трое­ние­то и от та­зи глед­на точ­ка пе­тък мо­же да се смята за ус­пе­шен ден. Вед­ри сте и де­ла­та ви ще вървят ус­пешно, не са­мо про­фе­сио­нал­ни­те ан­га­жи­мен­ти или те­зи в биз­не­са. По съ­щия на­чин ще се раз­ви­ват сре­щи­те, па­рич­ни­те де­ла и об­щес­тве­ни­те кон­так­ти. Реализирали сте проект, който ще ви бъде от голяма полза.

КОЗИРОГ

  Ра­бот­ният пе­тък ще пре­ми­не поч­ти не­за­бел­яза­но и бър­зо за вас, и при то­ва с ус­пех. Той няма да лип­сва и във ва­ши­те из­вън­слу­жеб­ни ан­га­жи­мен­ти, кои­то днес са под­чер­та­ни за сфе­ра­та на фи­нан­си­те. Из­лиш­но е да се без­по­кои­те, че няма да пос­тиг­не­те стре­ме­жи­те си. Мно­зи­на от вас ще бъ­дат по­бе­ди­те­ли в някои спо­ро­ве с поз­на­ти, както и ще имате успех и при съдебни такива.

ВОДОЛЕЙ

Во­до­леи­те са из­пъл­не­ни с ене­ргия в пе­тък, но в мно­го слу­чаи се ока­зва, че не мо­гат да я кон­тро­ли­рат. Днес то­ва ще бъ­де па­губ­но за слу­жеб­ни­те ви за­дъл­жения, къ­де­то мно­зи­на ще бър­зат, за да прик­лю­чат по-ра­но, и ще пос­лед­ват нео­чаква­ни неп­рия­тнос­ти. Опи­ти­те ви да раз­ре­ши­те някак­ви до­маш­ни въп­ро­си ще спре­те с неп­рео­до­ли­ми препя­тствия и е по-добре да отложите разрешавнето им.

РИБИ

  За вас пе­тък ще пре­ми­не по­ло­жи­тел­но, ако не раз­чи­та­те са­мо на собс­тве­ни­те сили, а се пол­зва­те и от под­кре­па­та на ко­ле­ги­те си. Де­ло­вият ви жи­вот днес изи­сква по­ве­че на­ход­чи­вост, коя­то на мно­зи­на им лип­сва се­га. Та­ка мо­же да зас­та­не­те пред труд­нос­ти­те, кои­то ще се ока­жат доста затормозяващи. Парирайте всеки опит да бъде влязано в личното ви пространство.

коментара

Продължете с четенето
Loading...

Магазин за бои и мазилки JUB

Facebook

КАЛЕНДАР

юли 2019
П В С Ч П С Н
« юни    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

ПОПУЛЯРНИ