Свържете се с нас

Хороскоп

Любовен уикенд хороскоп за 8-9 декември

Публикувано

на

Овен

С приключването на периода на ретроградния Меркурий, определено ще усетите подобрение в любовен план. Споровете ще намалеят, а вие няма да сте толкова изнервени.

Телец

За представителите на зодията уикендът ще бъде успешен от гледна точка на приятни емоции. Макар че няма да се радвате на особено страстни почивни дни, поводи за радости няма да липсват.

Близнаци

Чувствате се доста по-сигурни в желанията и отношенията си, в сравнение с предишната седмица. Това ще повлияе благоприятно на отношенията ви с половинката.

Рак

С половинката сякаш сте от различни планети. Имате съвсем различни идеи за прекарване на уикенда и нито един от двамата не иска да направи компромис.

Лъв

Не е изключено промените в любовен план да продължат да се случват. Ако още не сте направили нeщо за себе си, време е да помислите в тази насока.

Дева

Отварят се много врати пред вас, важно е да изберете правилната. Не взимайте еднолични решения по въпроси, които засягат и двамата партньори.

целувка

Везни

Пълна хармония на любовния фронт за Везните. Ще се чувстват сякаш с партньора са „от едно тесто“ и гледат в една посока.

Скорпион

Не си затваряйте очите пред очевидни неща. Ако имате съмнения за нещо, поставете въпросите „на масата“, дори да знаете, че това ще доведе до спор.

Стрелец

Стрелците духом ще са в офиса и изобщо няма да им е до любов. Благодарение на щастливите обрати, работата им най-накрая е спечелила внимание.

Козирог

Ще се чувствате духовно близки с партньора, сякаш се познавате от цяла вечност. Предусещате всяко негово желание и това е страхотно!

Водолей

Не сте сигурни дали имате нужда от нов партньор, или от повече страст и тръпка в настоящата си връзка. Изяснете се със себе си и не залъгвайте половинката, че всичко е наред.

Риби

Вие също сте от зодиите, които чакаха с нетърпение ретроградният Меркурий да си тръгне от живота ви. Лека-полека нещата започват да се подреждат.

коментара

Реклама
loading...

Хороскоп

Хороскоп за 23 октомври

Публикувано

на

ОВЕН

Сряда се ока­зва дос­та ус­пеш­на за Ов­ни­те, осо­бе­но в про­фе­сио­нал­но от­но­ше­ние. Денят съз­да­ва но­ви ус­ло­вия за кон­так­ти в об­щес­тве­на сре­да – по-ви­со­ка от ва­ша­та. Труд­нос­ти­те са от фи­нан­сов ха­рак­тер и днес ще бъ­де греш­ка, ако се на­со­чи­те към дей­ствия с па­рич­ни при­до­бив­ки. Спо­луч­лив ден за ва­ши­те лю­бов­ни кон­так­ти.

ТЕЛЕЦ

Сряда за­поч­ва с проб­ле­ми за Тел­ци­те, но ако съу­мее­те да ги прео­до­лее­те или по­не да не се за­ни­ма­ва­те с тях се­га, ще пос­лед­ват ва­ши­те ус­пе­хи. Днес те са фик­си­ра­ни в про­фе­сио­нал­на­та и биз­нес дей­ност, как­то и за реа­ли­за­ция в об­щес­тве­ни нап­рав­ле­ния. За дру­ги е въз­мож­на някак­ва фи­нан­со­ва за­гу­ба. Доб­ре е да от­ми­не­те проб­ле­ма.

БЛИЗНАЦИ

У Близ­на­ци­те се за­беля­зва из­вес­тно объ­рква­не или лип­са на дос­та­тъч­но вни­ма­ние към важ­ни­те за деня де­ла. След­вай­те ка­те­го­рич­но ли­ния­та на ва­ша­та из­ява и ще пос­тиг­не­те ус­пех. Дру­ги от вас са ос­во­бо­де­ни от по­доб­ни при­тес­не­ния и ще бъ­дат твър­де дей­стве­ни на ра­бот­но­то си място. Удо­бен ден за кон­так­ти с влия­тел­ни хо­ра.

РАК

На­ло­жи­тел­но е за всич­ки от Рак да бъ­дат бор­бе­ни и дей­стве­ни в сряда. Денят е с ог­ром­ни въз­мож­нос­ти за вас в поч­ти всич­ки об­лас­ти на со­циал­ния и лич­ния жи­вот. За цел­та е необ­хо­ди­мо да прео­до­лее­те она­зи ине­ртнос­т, коя­то вла­дее по­ве­че­то от вас. В някои слу­чаи та­зи от­пус­на­тост се дъл­жи на преу­мо­ра или не­пъл­но­це­нен сън.

ЛЪВ

Днес Лъ­во­ве­те не от­да­ват дос­та­тъч­но зна­че­ние на про­фе­сио­нал­ни­те си ан­га­жи­мен­ти и то­ва ще ви съз­да­де проб­ле­ми. Ху­ба­во е да се въз­дър­жа­те от пре­ре­ка­ния с на­чал­ни­ци­те, за­що­то те ще ги за­дъл­бо­чат. Бъ­де­те дис­крет­ни в от­но­ше­ния­та с ко­ле­ги­те си. Денят е ус­пе­шен за ак­тив­ни дей­ствия из­вън служ­ба­та ви. Оча­квай­те прия­тни из­не­на­ди.

ДЕВА

Де­ви­те са в ид­еал­на фор­ма днес. Ус­пе­хът, кой­то мо­же­те да пос­тиг­не­те, има от­но­ше­ние към всич­ко, с кое­то днес ще се за­ло­ви­те. Еди­нстве­но на ра­бот­но­то място е доб­ре да се съоб­раз­ява­те със съот­вет­ни­те изи­сква­ния, а за някои от вас няма да е из­лиш­но да след­ват съ­ве­ти­те на ко­ле­ги. В до­ма ще пос­ре­ща­те гос­ти и ще има много веселие.

ВЕЗНИ

Яр­ко из­ра­зе­ни са ин­тим­ни­те нас­трое­ния на Вез­ни­те, но не са­мо то­ва е ха­рак­тер­но за сряда. Денят но­си ус­пех и на ра­бот­но­то място, как­то и по всич­ки въп­ро­си, опи­ра­щи до фи­нан­си. Някои ще бъ­дат из­не­на­да­ни от нео­чак­ван ус­пех във връз­ка с пъ­ту­ва­не. Денят е под­ходящ за на­ми­ра­не на под­ход­яща ра­бо­та от без­ра­бот­ни­те.

СКОРПИОН

Сряда е един от мно­го доб­ри­те дни за Скор­пио­ни­те. С ус­пех се ха­рак­те­ри­зи­ра ва­ша­та про­фе­сио­нал­на и лич­на дей­ност. Пре­въз­ход­ни са въз­мож­нос­ти­те на пъ­ту­ва­щи­те по де­ло­ви при­чи­ни. С не по-мал­ко ус­пех днес мно­зи­на ще реа­ли­зи­рат па­рич­ни при­хо­ди. Ху­ба­во е да из­бягва­те про­ти­во­ре­чия с на­чал­ни­ци­те си в служ­ба­та, тъй като зависи професионалното възнаграждение от тях.

СТРЕЛЕЦ

В пос­лед­но вре­ме за вас са въз­ник­на­ли проб­ле­ми от про­фе­сио­на­лен ха­рак­тер, кои­то ви дей­стват раз­ко­ле­ба­ва­що и ка­рат мно­зи­на да от­стъп­ват от по­зи­ции­те си. Точ­но то­ва не би­ва да пра­ви­те. Са­мо ако дей­ства­те нас­той­чи­во, ще има­те ус­пех и той е ва­ли­ден още днес. Въз­пол­звай­те се от под­кре­па­та на влия­тел­но ад­ми­нис­тра­тив­но ли­це, което ще ви помогне много.

КОЗИРОГ

Ко­зи­ро­зи­те са ене­ргич­ни в сряда и ще дей­стват за раз­ре­ша­ва­не на лич­ни­те си проб­ле­ми. Необ­хо­ди­мо е да се раз­гра­ни­чи­те от зад­ръж­ки­те, кои­то са­ми си на­ла­га­те, и да наб­лег­не­те на сре­щи­те с прия­те­ли и с хо­ра, кои­то няма да се под­воумят да ви по­мог­нат. Без­ра­бот­ни­те да на­со­чат из­цяло уси­лия­та си за раз­ре­ша­ва­не на проб­ле­ма.

ВОДОЛЕЙ

Во­до­леи­те са стрик­тни и кон­крет­ни във всич­ки­те дей­ствия днес. Пред­стои ви про­фе­сио­на­лен ус­пех, но с не по-мал­ка си­ла ще ви оси­яе къс­ме­тът в де­ла, ка­сае­щи фи­нан­си. Сряда е твър­де по­ло­жи­тел­на за биз­нес­ме­ни­те. Мно­зи­на от вас ще по­лу­чат съ­вет във връз­ка с же­ла­на реа­ли­за­ция. Труд­но ще раз­ре­ши­те проб­ле­ми­те си.

РИБИ

Сряда е дос­та къс­мет­лий­ска за Ри­би­те. То­ва поз­вол­ява ши­ро­ко­ма­щаб­на дей­ност за мно­зи­на от вас. Денят ще ви до­не­се ус­пех и на ра­бот­но­то място, и за раз­ре­ша­ва­не на фи­нан­со­ви проб­ле­ми. Мно­го доб­ри са въз­мож­нос­ти­те на биз­нес­ме­ни­те, кои­то днес е доб­ре да дей­стват по най-важ­ни­те си за­да­чи. Ус­пе­хът ви е по­ве­че от си­гу­рен.

коментара

Продължете с четенето

Хороскоп

Хороскоп за 21 октомври

Публикувано

на

ОВЕН

Труд­но и нап­рег­на­то за­поч­ва та­зи сед­ми­ца за вас, с мно­го съ­пер­ни­чес­тво и нея­сно­та в служ­ба­та. Про­фе­сио­нал­ният ден ще бъ­де ус­пе­шен за вас, но и нер­вен. Ед­на же­на ще се опи­та да ви вре­ди чрез кле­вет­ни­чес­тво. Вре­мен­но е въз­мож­но да ус­пее да ви при­чи­ни ого­рче­ния. В по­не­дел­ник са въз­мож­ни фи­нан­со­ви проб­ле­ми.

ТЕЛЕЦ

Ако има­те дос­та­тъч­но сме­лост да се опъ­лчи­те сре­щу оне­зи, кои­то се стремят да дей­стват сре­щу вас, ще ус­пее­те да ги по­бе­ди­те. Не би­ва да се во­ди­те от емо­цио­нал­ни­те си под­бу­ди, а да след­ва­те ло­ги­ка­та на съ­би­тия­та. Денят ще ви до­не­се ли­чен и про­фе­сио­на­лен ус­пех, а при някои от вас те ще бъ­дат про­дъл­жи­тел­ни и дохо-доносни.

БЛИЗНАЦИ

В по­не­дел­ник сте дос­та нер­вни и свър­зва­те ло­ши­те си пред­чувс­твия с ра­бо­та­та, къ­де­то оча­ква­те неп­ред­ска­зуе­ми­те реак­ции на ваш ко­ле­га, тър­сещ пос­тоя­нно на­чин да ви за­сег­не и сму­ти. По­доб­но раз­ви­тие наис­ти­на ще има, но най-мал­ко то трябва да ви при­тесн­ява. Нас­тъп­ва на­ча­ло­то на по­ло­жи­те­лен пе­риод за вас с много придобивки.

РАК

Оне­зи от вас, кои­то ве­че са взе­ли ре­ше­ние за бъ­де­щи­те си про­фе­сио­нал­ни и лич­ни дей­ствия, мо­гат да бъ­дат на­пъл­но спо­кой­ни. Де­ла­та ви ще се раз­вият ус­пеш­но. Днес някои от вас ще имат го­ле­ми неу­добс­тва на ра­бот­но­то място. При­тес­не­ние­то ще дой­де от стра­на на ше­фа ви, но не  би­ва да вли­за­те в спор с не­го.

ЛЪВ

Гол­яма ра­дост но­си по­не­дел­ник за осъ­щест­вява­не на же­ла­ния­та при мно­го от вас. То­ва по­ло­жи­тел­но раз­ви­тие мо­же да е плод на нов до­го­вор за ра­бо­та или ус­пе­шен кон­такт, чрез кои­то ще се реа­ли­зи­ра­те. Пос­та­рай­те се днес да бъ­де­те на­пъл­но спо­кой­ни на ра­бот­но­то си място. Ще въз­ник­нат об­стоя­телс­тва, кои­то ще ви разгнявят.

ДЕВА

По­не­дел­ник мно­го за­ви­си от то­ва как се раз­ви­ват де­ла­та ви и ак­тив­ни ли сте в дей­ствия­та си за реа­ли­зи­ра­не на на­мис­ле­но­то. Ако дей­стви­тел­но не се спи­ра­те пред труд­нос­ти и сте упо­ри­ти, ус­пе­хи­те са на ва­ша стра­на. Ако оба­че се дър­жи­те бе­зот­го­вор­но към собс­тве­на­та си съд­ба, денят ще пре­ми­не в раз­драз­не­ние.

ВЕЗНИ

Мно­го мощ­но дей­стват вър­ху вас днес някои пла­нет­ни по­зи­ции, из­ра­зът на кои­то мо­же да се раз­глеж­да по два на­чи­на – в по­зи­ти­вен и не­га­ти­вен сми­съл. Са­ми раз­би­ра­те, че ре­зул­та­тът от то­ва въз­дей­ствие е двуз­на­чен. Ед­ни от вас ще дей­стват по по­зи­ция на сил­но раз­ви­то­то си чувс­тво за дълг, при дру­ги е тък­мо об­рат­но.

СКОРПИОН

Скор­пио­ни­те за­поч­ват умо­ре­ни сед­ми­ца­та и са­мо прос­ло­ву­та­та им упо­ри­тос­т мо­же да им по­мог­не. Денят е дос­та те­жък и пъ­лен с неп­рия­тнос­ти, кои­то го об­ри­чат на неус­пех. Но вие не се пре­да­вай­те. Въп­ре­ки всич­ко неп­рек­лон­нос­тта пред труд­нос­ти­те ще ви до­ве­де до ус­пе­хи. В служ­ба­та по-крот­ко и на­ма­ле­те кри­тич­на­та нот­ка в то­на.

СТРЕЛЕЦ

Днес Стрел­ци­те се от­ли­ча­ват с бое­ви дух, ос­тър ум и неп­рек­лон­но по­ве­де­ние. Най-по­лез­ният ат­ри­бут е ос­тро­та­та на ми­съл­та ви, коя­то трябва да бъ­де во­де­що на­ча­ло, за да пос­тиг­не­те доб­ри ре­зул­та­ти в де­ла­та си. Се­га трябва да се въз­дър­жа­те от де­ла по фи­нан­со­ви въп­ро­си. У до­ма ви оча­кват прия­тни из­не­на­ди, които ще ви бъдат поднесени от близките ви.

КОЗИРОГ

Тру­ден ден, объ­рка­ни си­туа­ции, дос­та нер­ви. Та­ка из­глеж­да по­не­дел­ник, но не ви ли­ша­ва съв­сем от къс­мет. Мо­же би най-доб­ро­то, кое­то ще се слу­чи, е свър­за­но с ра­бо­та­та ви, къ­де­то ва­ше­то пра­во ще ви бъ­де спра­вед­ли­во при­съ­де­но. На някои от Ко­зи­рог ще се на­ло­жи да ре­ша­ват свой проб­лем чрез же­на, но се па­зе­те от греш­ки, които няма да се толерират.

ВОДОЛЕЙ

В служ­ба­та денят за­поч­ва с нер­ви и неп­рия­тнос­ти, но вие не из­пус­кай­те своя нер­вен заряд. Та­ка ве­роя­тнос­тта те да прик­лю­чат още се­га е гол­яма. В про­ти­вен слу­чай ще аго­ни­зи­рат цяла сед­ми­ца. Денят, об­що взе­то, се раз­ви­ва в два пла­на – ра­бо­та и кон­так­ти. Шан­сът е про­мен­лив и при мно­го от вас ус­пе­хът и неус­пе­хът се ре­ду­ват. Очакват ви промени в работата.

РИБИ

Днес е доб­ре да дей­ства­те с пер­спек­ти­ва за бъ­де­ще­то, а оне­зи, кои­то се­га пос­тавят на­ча­ло­то на но­ви за­ни­ма­ния, ще имат голям ус­пех. Съ­щес­тву­ва въз­мож­ност за вне­за­пен шанс при мно­го от вас, кой­то се от­нася до де­ло­ви въп­ро­си и по­мощ от прия­те­ли в та­зи реа­ли­за­ция. Денят не е до­бър за про­веж­да­не на сре­щи и договаряне на работа.

коментара

Продължете с четенето
loading...

Facebook

КАЛЕНДАР

октомври 2019
П В С Ч П С Н
« сеп.    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

ПОПУЛЯРНИ