Свържете се с нас

Хороскоп

Любовен уикенд хороскоп за 8-9 декември

Публикувано

на

Овен

С приключването на периода на ретроградния Меркурий, определено ще усетите подобрение в любовен план. Споровете ще намалеят, а вие няма да сте толкова изнервени.

Телец

За представителите на зодията уикендът ще бъде успешен от гледна точка на приятни емоции. Макар че няма да се радвате на особено страстни почивни дни, поводи за радости няма да липсват.

Близнаци

Чувствате се доста по-сигурни в желанията и отношенията си, в сравнение с предишната седмица. Това ще повлияе благоприятно на отношенията ви с половинката.

Рак

С половинката сякаш сте от различни планети. Имате съвсем различни идеи за прекарване на уикенда и нито един от двамата не иска да направи компромис.

Лъв

Не е изключено промените в любовен план да продължат да се случват. Ако още не сте направили нeщо за себе си, време е да помислите в тази насока.

Дева

Отварят се много врати пред вас, важно е да изберете правилната. Не взимайте еднолични решения по въпроси, които засягат и двамата партньори.

целувка

Везни

Пълна хармония на любовния фронт за Везните. Ще се чувстват сякаш с партньора са „от едно тесто“ и гледат в една посока.

Скорпион

Не си затваряйте очите пред очевидни неща. Ако имате съмнения за нещо, поставете въпросите „на масата“, дори да знаете, че това ще доведе до спор.

Стрелец

Стрелците духом ще са в офиса и изобщо няма да им е до любов. Благодарение на щастливите обрати, работата им най-накрая е спечелила внимание.

Козирог

Ще се чувствате духовно близки с партньора, сякаш се познавате от цяла вечност. Предусещате всяко негово желание и това е страхотно!

Водолей

Не сте сигурни дали имате нужда от нов партньор, или от повече страст и тръпка в настоящата си връзка. Изяснете се със себе си и не залъгвайте половинката, че всичко е наред.

Риби

Вие също сте от зодиите, които чакаха с нетърпение ретроградният Меркурий да си тръгне от живота ви. Лека-полека нещата започват да се подреждат.

коментара

Реклама
loading...

Хороскоп

Хороскоп за 15 юни

Публикувано

на

ОВЕН

Денят бе­ле­жи нео­чак­ван ус­пех за Ов­ни­те. Ще има­те въз­мож­ност да из­пре­ва­ри­те кон­ку­рен­ти­те и да пос­тиг­не­те оно­ва, към кое­то от­дав­на се стре­ми­те. Трябва да из­пол­зва­те нео­би­чай­ни за вас ме­то­ди да пос­тиг­не­те це­ли­те си. Проя­ве­те ори­ги­нал­нос­т и изо­бре­та­тел­нос­т. Въз­мож­ни са спо­ро­ве с род­ни­ни, а при някои и се­риоз­ни кон­флик­ти в се­мей­ство­то.

ТЕЛЕЦ

Няма да е осо­бе­но лес­но да пос­тиг­не­те еди­но­мис­лие с лю­би­мия в съ­бо­та. За­дъл­же­ния­та ви към се­мей­ство­то или прия­те­ли­те ще над­де­леят, за ро­ман­тич­на сре­ща не мо­же да ста­ва и въп­рос. Доб­ра­та но­ви­на за някои е свър­за­на със съоб­ще­ние, кое­то е свър­за­но с ва­ши пла­но­ве в дъл­гос­ро­чен ас­пект.

БЛИЗНАЦИ

В съ­бо­та Близ­на­ци­те са от­го­вор­ни за дей­ствия­та или без­дей­ствия­та си от пос­лед­ни­те дни. В гри­жа­та си за лю­би­мия чо­век про­пус­ка­те важ­на сре­ща, коя­то ще да­де тла­сък в про­фе­сио­нал­на­та ви ка­рие­ра. Бъ­де­те неж­ни, лас­ка­ви, вни­ма­тел­ни не­го, но не и об­себ­ва­щи. Няма да ус­пее­те да реа­ли­зи­ра­те лич­ни­те пла­но­ве, кое­то ще по­ро­ди нап­ре­же­ние.

РАК

Ра­ци­те днес ще ук­рас­яват жи­ли­ще­то си, най-ве­роя­тно за чес­тва­не­то на няка­къв праз­ник. Про­ме­ни­те, кои­то ста­ват у вас, са плод на лич­на пре­цен­ка и виж­да­ния за не­ща­та. По­мис­ле­те по-за­дъл­бо­че­но за то­ва, но за се­га не да­вай­те глас­ност. Под­ходящ ден за спо­кой­ни раз­мис­ли и пра­ве­не на пла­но­ве, но не е мно­го до­бър за ак­тив­ни дей­ствия.

ЛЪВ

Ве­роя­тен е ус­пех в про­фе­сио­нал­на­та дей­ност. Днес ус­пеш­но ще се справ­яте с пре­го­во­ри, а и ще ус­пее­те да реа­ли­зи­ра­те свои­те ид­еи в жи­во­та. Са­мо че пон­яко­га ене­ргия­та ви е пре­ко­мер­но гол­яма, а то­ва дей­ства стряска­що на об­кръ­жа­ва­щи­те. Не е зле да стои­те по-нас­тра­на от хо­ра­та, кои­то са при­вик­на­ли към спо­коен и ком­фор­тен ри­тъм на ра­бо­та.

ДЕВА

За Де­ви­те не­ща­та ще се под­реж­дат та­ка, как­то те ис­кат. Някои днес пре­ка­ле­но усъ­рдно ще на­саж­дат при­вър­за­ност към ра­зум­но­то, доб­ро­то и веч­но­то, и ще бъ­де труд­но на чо­век да се от­пус­не заед­но с тях. Пос­та­рай­те се да ов­ла­дее­те по­ри­ви­те си. В жи­во­та съ­щес­тву­ват пе­рио­ди на при­ли­ви и от­ли­ви и ви при­нуж­да­ват да да­де­те на за­ден ход.

ВЕЗНИ

Труд­но ще уло­ви­те хо­да нас раз­миш­ле­ния­та на лю­би­мия ви чо­век, вра­зу­ме­те го, ако пое­ма в неп­ра­вил­на по­со­ка. Съ­бо­та не е ден да ре­ша­ва­те про­фе­сио­нал­ни­те си за­да­чи. Дру­ги ще ос­та­нат ого­рче­ни от не­чие не­раз­би­ра­не по да­ден въп­рос и та­ка ще влязат в спор с вас, кое­то ще ви на­ка­ра да пре­раз­гле­да­те въз­гле­ди и при­вич­ки­те си.

СКОРПИОН

От­но­ше­ния­та с близ­ки­те ви са за­тор­мо­зе­ни, об­щу­ва­не­то е труд­но и по­раж­да са­мо ого­рче­ние у ед­ни или дру­ги. Пос­та­рай­те се си­туа­ция­та да се про­ме­ни, ако трябва на­ма­ле­те тем­по­то и за­ни­же­те изи­сква­ния­та си. В про­ти­вен слу­чай нап­ре­же­ние и взаи­мно­то не­до­волс­тво ще се за­си­ли и ще кажете неща, за които ще съжалявате. Ве­роя­тно е вло­ша­ва­не и на са­мо­чувс­твие­то ви.

СТРЕЛЕЦ

Ва­ша­та вро­де­на емо­цио­нал­нос­т мал­ко се е по­ни­жи­ла, от­стъп­вай­ки място на лю­бо­питс­тво­то, мо­бил­нос­тта и въз­прием­чи­вос­тта. Нас­трой­вай­ки се на съот­вет­на­та въл­на, ще сте в със­тоя­ние да ус­вои­те всякак­ва ин­фор­ма­ция. На­рас­тва ве­роя­тнос­тта за при­ну­ди­тел­но пъ­ту­ва­не, но няма да съ­жал­ява­те, че сте го пред­прие­ли. Ще срещнете интересни хора.

КОЗИРОГ

Един ху­бав и ус­мих­нат ден, склон­ни сте към мър­зе­лу­ва­не, но не е пре­по­ръ­чи­тел­но. От­пус­ка­не­то са­мо ще ви ка­ра към ле­ни­вост и неб­реж­ност. За дру­ги от Ко­зи­рог в про­фе­сио­нал­на­та сфе­ра не е из­клю­че­но да бъ­дат от­кри­ти мал­ки про­пус­ки и да се на­тък­нат на не­дог­леж­да­не, кое­то ще до­ве­де до ма­те­риал­ни за­гу­би, които няма да са пагубни за вас.

ВОДОЛЕЙ

Оча­ква ви пром­яна в ра­бо­та­та. Въз­мож­но е да по­лу­чи­те по­ви­ше­ние или пред­ло­же­ние от кон­ку­рен­тна ком­па­ния, от кое­то не бих­те мог­ли да се от­ка­же­те. Или пък ще се поя­ви въз­мож­ност да за­поч­не­те свой собс­твен биз­нес. Как­во­то и да се слу­чи, то­ва е ва­шият шанс да за­поч­не­те всич­ко от на­ча­ло, отъ­рсе­те се от скром­нос­тта в то­зи мо­мент.

РИБИ

Днес съ­щес­тву­ва опа­снос­т ва­ши­те лич­ни стре­ме­жи и об­щес­тве­ни за­ни­ма­ния да не ус­пее­те да съг­ла­су­ва­те и из­пъл­ни­те. За­то­ва, без да бър­за­те, по­мис­ле­те как да ба­лан­си­ра­те в ед­на или дру­га си­туа­ция, та­ка че всич­ко да вър­ви нор­мал­но. Не се ли­ша­вай­те и от мал­ки­те удо­волс­твия, кои­то пред­ла­га жи­во­тът – гре­бе­те с ше­пи и събирайте само хубави емоции.

коментара

Продължете с четенето

Хороскоп

Хороскоп за 14 юни

Публикувано

на

ОВЕН

В петък активността е на по-високо ниво, но едновременно изникват служебни проблеми, които ще разколебаят мнозина и ще ги възпрат от решителни действия. Мнозина ще бъдат недоволни от начините, чрез които се действа срещу им, но ще успеят да се справят.

ТЕЛЕЦ

Петък е положителен, макар че някои ще бъдат обезпокоени от дребни служебни неприятности. В дома ви възникват големи притеснения, провокирани от личната ви разсеяност. Позитивно развитие на контактите ви за деня. Финансови придобивки.

БЛИЗНАЦИ

Днес няма да е трудно на Близнаците да завоюват успехи в делата си. Петък е успешен в професионално отношение. Ще получите неочаквано добро предложение, което ще гарантира финансовата ви стабилност. Очаква ви пътуване, свързано с пари.

РАК

Преследват ви домашни или финансови проблеми. Ако съумеете да ги отстраните от съзнанието си, ще постигнете успехи в делата си. Проявете по-голяма настойчивост в контактите. Ваши приятели ще ви помогнат да преодолеете трудностите.

ЛЪВ

Склонни сте към допускане на грешки, които ще бъдат провокирани от различни пречки. Трябва да бъдете особено предпазливи на работното си място. Не прибързвайте с решения или действия. Петък ще ви донесе положителни емоции в дома.

ДЕВА

Днес Девите са готови да действат неспирно до постигане на задоволяващи резултати. Емоционалната ви нестабилност и липса на умереност могат да се окажат непреодолими препятствия. Оттук ще дойдат неуспехите. Бъдете бдителни в службата.

ВЕЗНИ

Труден ден за Везните, поради вътрешната дисхармония, която сега ви владее. В това състояние не би могло нищо да ви задоволи или да запълни вътрешния вакуум, който ви лишава от съпричастност и усещане за комфорт. Добри новини от близък човек.

СКОРПИОН

Днес са проблематични вашите контакти и за мнозина професионалният ден ще бъде неудовлетворителен. Някои от Скорпионите ще имат парични притеснения. Съвсем неочаквано и без да са предупредени, някои ще посрещнат гости от чужбина. Други от вас ще посрещат близки хора в дома си.

СТРЕЛЕЦ

Позитивно развитие на контактите днес за Стрелец, ще постигнете успех в преговори. Някои от вас са притеснени по причина пари и може би ще направят опит за спечелване на известна сума. Не е време сега да търсите увеличение на заплатата. Денят е доста напрегнат за онези от вас, работещи в обслужващата сфера.

КОЗИРОГ

Денят идва с проблеми при Козирог и у мнозина нараства скептицизмът относно разрешаването им. Ще възникнат трудности в службата ви, което окончателно ще формира мрачното ви настроение. Ваши близки ще ви зарадват с известие, свързано с имот, който т дълго време е бил препъни камъкът в отношенията ви.

ВОДОЛЕЙ

За Водолеите петък е много успешен ден. Професионалната ви стабилност е извън всякакво съмнение. Ще получите неочаквано ново предложение за делови отношения. Очертава се приятна почивка на море, която ще я помните дълго време. Отдайте се на пълнценна почивка, предстои ви доста напрегнат период.

РИБИ

Мобилизирайте се и действайте по всички направления днес. В петък вие имате огромен шанс за реализация в избрани от вас насоки – пътувания по делово отношение, контакти с цел сделки, подписване на договори. Неприятности в службата. Днес ще се намирате в приповдигнато състояние на духа дължащо се на добрите и ползотворни срещи.

коментара

Продължете с четенето
Loading...
loading...

Магазин за бои и мазилки JUB

Facebook

КАЛЕНДАР

юни 2019
П В С Ч П С Н
« май    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

ПОПУЛЯРНИ